فهرست مطالب

نامه انجمن حشره شناسی ایران - سال چهل و چهارم شماره 2 (پیاپی 98، تابستان 1403)

نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران
سال چهل و چهارم شماره 2 (پیاپی 98، تابستان 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن مفیدی نیستانک*، ابوالفضل حاجی اسمعیلیان صفحات 117-128

  راست بالان شامل ملخ های بومی و مهاجر شاخک کوتاه و شاخک بلند، جیرجیرک ها و آبدزدک ها عموما حشراتی گیاهخوار هستند. با توسعه کشاورزی کلان و تک زراعی، برخی از ملخ های بومی و مهاجر شاخک کوتاه به صورت آفت باعث قحطی و بحران شده اند. فلات ایران خاستگاه بسیاری از ارقام غلات است. از آنجایی که برخی از ویژگی های شکل شناسی، به ویژه اندام زادآوری داخلی نر، هنوز در پوره ها به اندازه کافی برای تشخیص و تفکیک علمی متمایز نشده اند، عمدتا شناسایی شکل شناسی ملخ ها بر ویژگی های حشرات بالغ استوار است. در عین حال، شناسایی پوره ها در شرایط مزرعه از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است، زیرا آن ها بیشترین خسارت را به محصول وارد می کنند. تشخیص دقیق هویت علمی گونه ها به روش مولکولی، حتی در مرحله تخم نیز امکان پذیر است، اما این تکنیک بسیار گران و تخصصی است. بنابراین ارائه روش هایی ارزان تر و ساده تر، عقلانی به نظر می رسد. بررسی های ما نشان داد که اولا در شناسایی صحرایی، از برخی ویژگی های شکل شناسی پوره ها می توان در سطح جنس استفاده کرد، ثانیا هیچ یک از ملخ های شاخک کوتاه مهم در زراعت گندم در ایران حالت بی بالی ندارند و ثالثا ویژگی های شکل شناسی ماکروسکوپی پوره های دو سن قبل از بلوغ، دقت لازم برای این سطح از تشخیص صحرایی را فراهم می آورند. بنابراین، طی سال های 1398 تا 1401 خورشیدی، ویژگی های شکل شناسی اندام هایی که می توانستند برای رده بندی پوره های قبل از بلوغ مفید و پایدار باشند، در 362 پوره متعلق به 22 جنس از 8 زیرخانواده و 2 خانواده بررسی شدند. در نتیجه 35 ویژگی شکل شناسی ثابت تر و 79 حالت ویژگی استخراج شد. سپس بر اساس گزیده ای از این ویژگی ها، کلید مصوری برای شناسایی صحرایی پوره ها در سطح جنس تهیه شد. آموزش و گسترش بروندادهای تحقیق حاضر می تواند قبل از هر گونه عملیات کنترل، مانع اتلاف وقت و هزینه و همچنین آلودگی محیط زیست با سموم شیمیایی خطرناک کشاورزی شود.

  کلیدواژگان: شخیص مزرعه ای، کلید شناسایی، نابالغ، ملخ شاخک کوتاه، رده بندی
 • عالیه امینی، مجتبی حسینی*، حسین صادقی نامقی، سید حسین گلدانساز صفحات 129-139

  زنبورهای پارازیتویید خانواده Trichogrammatidae، مهمترین دشمنان طبیعی در برنامه های کنترل بیولوژیک   تعداد زیادی از آفات مهم بالپولکدار در سرتاسر دنیا هستند. از این رو وجود روش های مناسب نگهداری برای این پارازیتوییدها در کنترل بیولوژیک ارزشمند است. در این تحقیق عملکرد زنبور Trichogramma brassic پرورش یافته  روی دو میزبان مختلف و دو دوره متفاوت ذخیره سازی در سرما بررسی شد. شفیره زنبورهایی که روی تخم بید آردEphestia kuehniella  و شب پره کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae پرورش یافته بودند، به مدت 30 روز در دمای 10 درجه سلسیوس و سپس به مدت 4 و 8 هفته در دمای 4 درجه سلسیوس نگهداری شدند. اثر ترکیب تیماری روی نرخ ظهور زنبورها، نسبت جنسی و تعداد زنبورهای ماده و نر در نسل مادری (F0) و نتاج آنها(F1)  بررسی شد. به علاوه، میزان بد شکلی زنبورها و نرخ پارازیتیسم به ترتیب در نسل مادری و نتاج تحت تاثیر ترکیب تیماری اندازه گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ ظهور زنبور T. brassicae در(F0)  به طور معنی داری تحت تاثیر برهم کنش میزبان و مدت ذخیره سازی در سرما بود. حداکثر و حداقل نرخ ظهور به ترتیب در E. creatoniae شاهد و تیمار 8 هفته ذخیره‎سازی در E. kuehniella رخ داد. نسبت جنسی (ماده به نر) زنبورهایF0  و F1 به صورت معنی داری تحت تاثیر میزبان یا طول دوره ذخیره سازی در سرما بود، اما بر همکنش عوامل مذکور روی این ویژگی زنبورها در هر نسل معنی دار نشد. همچنین بی بالی و بدشکلی در  F0تحت تاثیر هیچ یک از تیمارها قرار نگرفت. نرخ پارازیتسیم زنبورهای F1 پرورش یافته روی هر دو میزبان، با افزایش مدت زمان نگهداری در سرما به طور معنی داری کاهش یافت. به طور خلاصه، نتایج بر این موضوع دلالت دارد که بیشتر ویژگی های کیفی زنبورهای پرورش یافته روی E. creatoniae به طور محسوسی نسبت به آنهایی که روی E. kuehniella پرورش پیدا کرده بودند، در هر دو نسل F0  و F1  بهتر بود.

  کلیدواژگان: کنترل بیولژیک، پارازیتویید تخم، Trichogramma Brassicae، ذخیره سازی در سرما، شب پره کرم گلوگاه انار
 • عزرا آبا*، پوکوما میکاساله، آدداپو آدگون، کندی پولمو یوریا، عبدالملک بالاشویبا، الکایوده جیمز آدلاجا، آموتایو احمد یودو صفحات 141-151

  مطالعه گونه های ناقل مالاریا در یک منطقه، بخشی ضروری از یک برنامه موفق کنترل ناقلان مالاریا است. این مطالعه با هدف بررسی در چهار جمعیت از ناقلین مالاریا در جنوب گومبه، شمال شرقی نیجریه انجام شد. 3200 آنوفل ماده بالغ که از لاروها در چهار جمیت از دو منطقه دولتی محلی (LGA) در گومبه جنوبی پرورش یافته بودند، جمع آوری و شناسایی شدند. Anopheles pretoriensis با تعداد 1662 (9/51 درصد) گونه غالب بود و بعد از آن گونه های  An. gambiae s.l. 868 عدد (1/27 درصد)، گونه An. maculipalpis 267 عدد (3/8 درصد)، An. rufipes 252 عدد (9/7 درصد) و An. coustani 10 عدد (3/0 درصد) و کمترین آنها An. pharoensis  6 عدد (2/0 درصد) بود و باقیمانده آنها 135 عدد (3/4 درصد) شناسایی نشدند. از 262 An. gambiae s. l. با استفاده از روش PCR اختصاصی گونه شناسایی شدند، 135 (5/51 درصد) به عنوان An. coluzzi، 60 (9/22 درصد An. gambiae s.l. و تنها 1 (4/0 درصد) An. arabiensis  بود، در حالی که هیبرید 16 (1/6 درصد) را تشکیل می دهد. برای تعیین تفاوت های قابل توجه در ترکیب گونه ها، نتایج حاصل از چهار محل مورد مطالعه با هم ترکیب شدند.  Anopheles pretoriensisبا تمام گونه های دیگر شناسایی شده تفاوت معنی داری داشت (0454/0-0001/0p≤). An. gambiae s.l. تفاوت معنی داری با An. coustani و An. pharoensis  داشت (به ترتیب 0249/0 و 0258/0 p=). تفاوت معنی داری بین An. maculipalpis ، An. rufipes، An. Coustani و An. pharoensis  وجود نداشت (به ترتیب 9999/0≤ - 921/0 p=). بین تعداد گونه های شناسایی شده به عنوان An. coluzzi وAn. arabiensis  تفاوت معنی داری وجود داشت (0025/0 p=). اما تفاوت معنی داری بین   An. coluzzi و  An. gambiae s.l. وجود نداشت (1212/0 =p). هم میهنی و ناهمگونی گونه های آنوفل مشاهده شده تهدیدی برای کنترل مالاریا است زیرا ناقلان ثانویه رفتاری دارند که روش های معمول کنترل ناقلین، روی آنها موثر نیست و بنابراین لازم است راهبردهایی نو جهت کنترل ناقلین در منطقه مورد مطالعه طراحی شود.

  کلیدواژگان: آنوفل، مالاریا، کنترل ناقل، نیجریه
 • ملیحه خسروی*، سلطان رون، فریبا مظفریان، مایکل ویلسون صفحات 153-161
 • پریسا لطف الهی*، حواد حهان دیده دوگیجان، سولماز عظیمی، کیمیا آقازاده صفحات 163-169

  در طی بررسی فون کنه های اریوفید شهرستان ماکو، استان آذربایجان غربی ایران طی تابستان 1399، گونه جدید Aceria resedae Lotfullahi sp. nov. روی Reseda luteola L. (Resedaceae) یافت شد. این اولین گونه اریوفیوئید است که روی گیاهان خانواده Resedaceae یافت می شود و در اینجا توصیف و ترسیم شده است.

  کلیدواژگان: ماکو، رکورد جدید، Reseda، آذربایجان غربی
 • جان محمد دهری، محمد اصغر حسن*، قمر دین دهری، عمران خطری، آق مشتاق احمد، عزیزالله دهری صفحات 171-179

  کنترل بیولوژیک، یکی از اجزای کلیدی مدیریت تلفیقی آفات است، اگر چه استفاده از بالتوری سبز به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک در پاکستان نادیده گرفته شده، ولی Chrysoperla carnea، به عنوان یک شکارچی عمومی در برابر انواع آفات مکنده، توجه زیادی را در پاکستان به خود جلب کرده است. در مبحث کنترل بیولوژیک آفات، حشرات شکارچی همیشه در صدر قرار می گیرند. علاوه بر این که صدمات ناشی از آفات را کاهش می دهند، استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک به حفظ اکوسیستم از استفاده بی رویه سموم شیمیایی نیز کمک می کند. مطالعه حاضر ترکیب جدیدی را از گونه های شکارچی بالقوه، بالتوری سبز، Apertochrysa smitzi (Navá, 1914) comb. nov. را پیشنهاد می کند  که در پاکستان یافت شده و به تازگی ثبت شده است و بر اساس ژنیتالیای حشره نر متعلق به گونه Apertochrysa venosa است که دارای gonocristae بوده که فقط در گروه A. venosa وجود دارد. ویژگی های مورد استفاده در تشخیص حشرات کامل و همچنین عکس های habitus پشتی و اندام تناسلی، بال های نر و ماده و همه مراحل زندگی A. smitzi ارائه شده است. ما لاروها و بالغین A. smitzi را به ترتیب روی مراحل لاروی و پورگی Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae) و Pyrilla perpusilla (Hemiptera: Lophopidae) تحت شرایط کنترل شده پرورش دادیم. Apertochrysa smitzi بیشتر سال فعال است و از روی محصولات نیشکر، گندم و پنبه از فوریه تا مارس، سپتامبر و اکتبر جمع آوری می شود. هم مراحل لاروی و هم بالغین A. smitzi به عنوان یک روش در مدیریت آفات علیه حشرات مکنده و مضر نیشکر برای اولین بار در استان سند پاکستان پرورش داده شده و رهاسازی شدند.

  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، مدیریت تلفیقی آفات، بالتوری سبز، سند، پاکستان
 • عزیز شیخی گرجان*، علی محمدی پور صفحات 181-187

  کنترل شیمیایی علیه سن مادر به روش محلول پاشی با محدودیت هایی همراه است. استفاده از روش ضدعفونی بذر گندم با غلظت مناسب در مناطقی که احتمال ریزش سن مادر در آن مزارع بیشتر است می تواند کارایی کنترل شیمیایی علیه سن مادر را بهبود بخشد. به همین خاطر برای تعیین میزان کارایی کنترل شیمیایی سن گندم به روش ضدعفونی بذر از دو حشره کش ایمیداکلوپراید (گائوچو) و تیامتوکسام (کرویزر) به روش ضدعفونی بذر علیه سن بالغ زمستان گذران (سن مادر) استفاده شد. آزمایش در استان البرز در شرایط مزرعه و گلخانه اجرا گردید. این پروژه به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد که فاکتور اصلی، تاریخ کشت در سه سطح (همزمان با شروع کشت گندم تاریخ 16/08/1395، اواسط تاریخ کشت گندم 29/08/1395، اواخر تاریخ کشت گندم 13/09/1395) و فاکتور فرعی آن تیمارهای ضدعفونی بذر در 5 سطح شامل ضدعفونی بذر با حشره کش گائوچو 700WS با دو غلظت 1و 5/0 گرم بر کیلو گرم بذر گندم و حشره کش کرویزر350FS با دو غلظت 8/0و 4/0 گرم بر کیلو گرم بذر گندم و شاهد (بدون ضدعفونی بذر گندم) بود. مقایسه میانگین درصد کارایی تیمارها در تاریخ های کشت مختلف در گلدان نشان داد که کمترین و بیشترین درصد کارایی تیمارها به ترتیب مربوط به تاریخ کشت اول (1/9%) و آخر (66/71%) است و در حشره کش تیامتوکسام با غلظت بالا ، بیشترین کارایی (4/84%) در 48 روز و کمترین کارایی (5/5%) در غلظت پایین آن حشره کش در 116 روز بعد ازآخرین تاریخ کاشت حاصل شد. بررسی داده ها در شرایط مزرعه نشان داد که بیشترین (16/15%) و کمترین (25/1%) درصد کارایی تیمارهای ضدعفونی بذر در 97 روز بعد ازآخرین تاریخ کشت بود. همچنین مقایسه تیمارهای ضدعفونی بذر از نظر درصد کارایی نشان داد که تیمار تیامتوکسام در غلظت بالا و در اولین نوبت نمونه برداری بیشترین کارایی را در میان تیمارها داشت (6/21%) و در بقیه تاریخ های نمونه برداری درصد کارایی همه تیمارها کمتر از 10 درصد بود. در مجموع، ضدعفونی گندم با حشره کش های ایمیداکلوپراید و تیامتوکسام روی سن مادر و پوره کارایی قابل قبولی نداشت.

  کلیدواژگان: ایمیداکلوپراید، تیامتوکسام، حشره کش، کنترل شیمیایی، مدیریت آفت
 • حسنا منتظرصاحب، عباسعلی زمانی*، حمیدرضا پوریان صفحات 189-199

  سنک گلابی، Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae)، در سال های اخیر به عنوان یکی از آفات مهم درختان گردو در استان کرمانشاه مطرح شده است. اگرچه خسارت این آفت معمولا اقتصادی نیست، ولی طغیان جمعیت آن می تواند موجب خسارت قابل توجه و حتی مرگ گیاه میزبان گردد. در این تحقیق، نوسانات جمعیت سنک گلابی روی درختان گردو، از اواخر زمستان تا اواخر پاییز فصل زراعی 1394-1395 در کرمانشاه بررسی شد. بر اساس داده های جمع آوری شده و با استفاده از روش های رگرسیونی تیلور و آیوائو، توزیع فضایی جمعیت آفت تعیین گردید. آماره های زیستی سنک گلابی در شرایط آزمایشگاهی و نیمه صحرایی مطابق با تئوری جدول زندگی سنی-مرحله ای دو جنسی تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس نتایج حاصله، تفاوت معنی دار آماری بین هیچ یک از آماره های جدول زندگی (r: نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ R0: نرخ خالص تولید مثل؛ λ: نرخ محدود افزایش جمعیت؛ T: میانگین زمان نسل و GRR: نرخ ناخالص تولید مثل) در شرایط آزمایشگاهی و نیمه صحرایی مشاهده نشد و بیش از 70 درصد از جمعیت مورد مطالعه، دوره رشد و نموی پیش از بلوغ را با موفقیت سپری نمودند. سنک گلابی به صورت حشره کامل و روی علف های هرز دوره زمستان گذرانی را طی نمود و از اواخر اسفندماه، روی برگ های درختان گردو مهاجرت نمودند. یافته های تحقیق نشان داد که رابطه معنی دار آماری بین نوسانات جمعیت سنک گلابی و تغییرات میانگین دما و رطوبت نسبی روزانه وجود ندارد. توزیع فضایی جمعیت سنک گلابی بر اساس هر دو روش رگرسیونی تیلور و آیوائو، از نوع تجمعی تعیین گردید.

  کلیدواژگان: Stephanitis Pyri، جدول زندگی، نوسانات جمعیت، توزیع فضایی
 • حسیب بن خدر*، ارول ایلیریم، محمد بهرام صفحات 201-215

  در مطالعه روی گونه های زنبور جنس های Philanthus Fabricius, 1790 ، Philanthinus de Beaumont, 1949 و Pseudoscolia Radoszkowski, 1876 به جز Philanthus minor Kohl, 1891 و Philanthus soikai de Beaumont, 1961 ویژگی های ریخت شناسی آنها توصیف شد و کلید شناسایی آنها فراهم شد. خصوصیات ریخت شناسی گونه ها با عکس های دیجیتال نشان داده شده و نقشه پراکنش هر گونه در تونس ارائه شده است.

  کلیدواژگان: بال غشاییان، کلید شناسایی، ریخت شناسی، زنبورهای فیلانتید، تونس
 • محسن مهرپرور*، سید مظفر منصوری، لیلا ملکپورزاده صفحات 217-238

  تاکنون 33 گونه شته روی گیاهان تیره نعنائیان در ایران گزارش شده است. در این پژوهش تعداد 19 گونه شته متعلق به 12 جنس روی 20 گونه گیاه میزبان جمع آوری شد. علاوه بر این، 33 ارتباط بین گونه های شته و گیاهان میزبان شناسایی شد که 6 مورد آن برای ایران جدید است. در میان نمونه های مورد بررسی، یک گونه از جنس Ovatus از روی گیاه Mentha longifolia جمع آوری شده که طیف کاملی از داده های بیومتریک مابین دو گونه O. mentharius (van der Goot, 1913) و O. archangelskajae Kadyrbekov, 2008 را نشان می داد. با توجه به داده های بیومتریک نمونه های ایران، نتیجه گرفته شد که O. archangelskajae واریانت جغرافیایی O. mentharius است، بنابراین آن را نام مترادف O. mentharius در نظر گرفتیم و این گونه را توصیف مجدد نمودیم. در این مقاله پراکنش گونه های شته مرتبط با تیره نعناییان در نقاط مختلف ایران ارائه شده و شش مورد جدید نیز برای استان های فارس و کرمان گزارش شده است. کلید شناسایی شته های ماده بکرزا بی بال مربوط به گیاهان تیره نعناییان در ایران نیز ارائه شده است.

  کلیدواژگان: فون، رده بندی، نام مترادف، پراکنش، شناسایی
|
 • Mohsen Mofidi-Neyestanak *, Abolfazl Hajiesmaeilian Pages 117-128

  The order Orthoptera, including locusts, grasshoppers, mole crickets, crickets and bushcrickets, are generally herbivores. With large-scale and single-crop agriculture development, some locusts and grasshoppers appeared as pests and sometimes caused famine and crisis. The plateau of Iran is the origin of many cereal cultivars. Since some morphological characters, particularly the male internal genitalia in nymphs do not differentiate enough for confident diagnosis; the classical morphological identification of grasshoppers is largely based on the characteristics of adults. However, identifying the nymphs is very important in the field from the economic point of view, because most crop loss is due to the nymphal damage. Although accurate molecular determination is possible even in the egg stage, this technique is costly and specialized. Thus, providing cheaper and simpler approaches have rational perspectives. Our studies showed that some morphological features in nymphs could be practised at a genus-level field identification, none of the important grasshoppers related to wheat cultivation in Iran has apterism, and only the macroscopic characteristics of nymphs of two ages before maturity provide the necessary accuracy for field identification. Therefore, from 2019 through 2021, morphological characteristics of developing organs that could be informative for taxonomy in the late-stage nymphs were investigated in 362 nymphs belonging to 22 genera of 8 subfamilies out of 2 families. As a result, some 35 most conservative characters and 79 character-states were extracted. Afterwards, an illustrated key for field genus identification was prepared based on a sort of data. Education and extension of these filed identification outputs can avoid wasting time and money and lessen pollution of the environment with hazardous chemical agricultural pesticides before any control operation.

  Keywords: Field Diagnosis, Identification Key, Immature, Locusts, Grasshoppers, Taxonomy
 • Alieh Amini, Mojtaba Hosseini *, Hussein Sadeghi Namaghi, Seyed Hosein Goldansaz Pages 129-139

  Trichogrammatid wasps are the most common natural enemies around the world used for biocontrol many important lepidoptran pests. Therefore, the availability of suitable storage methods for these parasitoids is valuable in biological control. In this study, the performance of Trichogramma brassicae reared on two different hosts and in two different cold storage periods was investigated. Wasp pupae formed on Ephestia kuehniella and Ectomyelois ceratoniae eggs, were kept in 10 ᵒC for 30 days and then in 4 ᵒC for 4 and 8 weeks. The effect of the treatment combinations on wasp's emergence rate, sex ratio and the number of female and male parasitoids in parental wasps (F0) and their progeny (F1) were estimated. In addition, adult wasp's shape (wingless and abnormality) and parasitism rate were investigated in parental wasps (F0) and their progeny (F1). The results of this study showed that emergence rate of T. brassicae in F0 was significantly influenced by the interaction between host and cold storage period. The highest and lowest emergence rate were respectively found on E. creatoniae in control and E. kuehniella in 8 weeks cold storage period. Sex ratio and the number of female parasitoids in F0 and F1 were significantly influenced either by host or cold storage period, whereas interactive effect of these factors did not affect significantly sex ratio and the number of females in both generations. Also, wingless and abnormality of wasps in F0 was not significantly influenced by any treatment combination. Parasitism rate of wasps reared on both hosts in F1, significantly decreased by increasing in cold storage duration. Finally, the results indicated that the most of qualitative characteristics of wasps grown on E. ceratoniae, were clearly better than those of wasps grown on E. kuehniella both in F0 and F1

  Keywords: Biological Control, Egg Parasitoid, Trichogramma Brassicae, Cold Storage Period, Carob Moth
 • Ezra Abba *, Pukuma Micah Sale, Adedapo Adeogun, Kennedy Poloma Yoriyo, Abdulmalik Bala Shuaibu, Olukayode James Adelaja, Omotayo Ahmed Idowu Pages 141-151

  A survey of the malaria vectors in an area is a critical component of an effective vector control strategy. This study aimed to investigate the malaria vectors in four communities of Southern Gombe, Northeastern Nigeria. A total of 3200 adult female Anopheles reared from larvae in the four communities from two Local Government Areas (LGAs) in Southern Gombe were identified. Anopheles pretoriensis were dominant 1662 (51.9%) followed by An. gambiae sl 868(27.1%), An. maculipalpis 267(8.3), An. rufipes 252(7.9) and An. coustani 10(0.3%), and the least were An. pharoensis 6(0.2%). The remaining 135(4.3%) were unidentified. Of the 262 An. gambiae sl identified by species-specific PCR method, 135(51.5%) were found to be An. coluzzi, 60(22.9%) An. gambiae and only 1(0.4%) was An. arabiensis whereas hybrid constitutes 16(6.1%). To determine significant differences in species composition, the results from the four study sites were pooled together. Anopheles pretoriensis was significantly different from all the other species identified (p = <0.0001 - 0.0454). An. gambiae sl. was significantly different from An. coustani and An. pharoensis (p = 0.0258, 0.0249 respectively). There was no significant difference between An. maculipalpis, An. rufipes, An. coustani and An. pharoensis (p = 0.9261 - >0.9999). There was a significant difference between the number of species identified as An. coluzzi and An. arabiensis (p = 0.0025). But there was no significant difference between An. coluzzi and An. gambiae (p = 0.1212).  The heterogeneity and sympatry of Anopheles species observed is a threat to malaria control as the secondary vectors have behaviour that evades the current vector control interventions. It is expedient to re-strategize the vector control interventions in the study area.

  Keywords: Malaria Vector, Vector Control, Gombe, Anopheles
 • Maliheh Khosravi *, Soltan Ravan, Fariba Mozaffarian, Michael Wilson Pages 153-161

  The present study is focused on the species belonging to the genus Maiestas Distant, 1917 (Hemiptera: Cicadellidae: Deltocephalinae, Deltocephalini) in Iran, based on some specimens collected during 2016 to 2019 from Southeast Iran and species that have been previously reported: M. horvathi (Then, 1896), M. pruthii (Metcalf, 1967), M. schmidtgeni (Wagner, 1939), and M. trifasciata (Lindberg, 1954). M. pruthii, previously known from the Oriental region (India and Pakistan), is recorded for the first time in the Palaearctic region from Southeast Iran and M. horvathi is a new record for the fauna of Sistan and Baluchestan Province. An identification key and distribution maps for the Iranian Maiestas species are provided.

  Keywords: Auchenorrhyncha, Fauna, Taxonomy, Leafhopper
 • Parisa Lotfollahi *, Javad Jahandideh-Dogijan, Solmaz Azimi, Kiimia Aghazadeh Pages 163-169

  A new eriophyid species, Aceria resedae Lotfollahi sp. nov. was found on Reseda luteola L. (Resedaceae) during the survey of eriophyoid mite fauna of Maku county, West Azerbaijan province, Iran, on summer 2020. This is the first eriophyoid species found on the plants of the family Resedaceae and herein described and illustrated.

  Keywords: Maku, New Record, Reseda, West Azerbaijan
 • Jan Muhammad Dahri, Muhammad Asghar Hassan *, Qamar Din Dahri, Imran Khatri, Agha Mushtaque Ahmed, Azizullah Dahri Pages 171-179

  Biological control is a key component of Integrated Pest Management, however, the use of green lacewings as a biocontrol agent has not received much attention in Pakistan, although Chrysoperla carnea, a generalist predator against a variety of soft-sucking pests, has received much attention in Pakistan. Predatory insects always come out on top when it comes to biological pest control. In addition to minimizing losses caused by pests, applying biocontrol agents helps reduce the ecosystem from being affected by excessive chemical use. The present study proposes a new combination and confirms the newly recorded potential predatory species of green lacewings, Apertochrysa smitzi (Navás, 1914) comb. nov., found in Pakistan, belongs to the Apertochrysa venosa group based on male genitalia having gonocristae, which is only present in the A. venosa group. The diagnostic features of adult, as well as the photographs of dorsal habitus and genitalia, both male and female wings, and the complete life stages of A. smitzi are provided. We reared the larvae and adults of A. smitzi on the larval and nymphal stages of Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae) and Pyrilla perpusilla (Hemiptera: Lophopidae), respectively, under controlled conditions. Apertochrysa smitzi is active most of the year and collected from sugarcane, wheat, and cotton crops from February to March, September and October. Both the larval stages and adults of A. smitzi were reared and released as a pest management tactic against various harmful sucking sugarcane insects for the first time in the Sindh province of Pakistan.

  Keywords: Biological Control, Integrated Pest Management (IPM), Green Lacewing, Sindh, Pakistan
 • Aziz Shekhi Garjan *, Ali Mohammadipour Pages 181-187

  Application of insecticides against overwintered adults of Sunn pest has limitations. To find the new measurement against the insect, two insecticides imidacloprid, and thiamethoxam, were tested as seed treatments against overwintered adults of Sunn pest in semi-field and field conditions in Alborz province. This project was carried out in a split-plot design with planting dates at 3 levels (at the beginning of wheat cultivation in 2016, Nov. 7, mid- and late-dates in 2016, Nov. 20, and Dec. 4) as the main plots and seed treatments at 5 levels, including imidacloprid 700WS with two concentrations of 1 and 0.5 g/kg of wheat seed and thiamethoxam 350FS with two concentrations of 0.8 and 0.4 g/kg and control (without seed treatment) as the sub-plots. The comparison of the mean efficiency of treatments at different cultivation dates in the semi-field conditions showed that the lowest (9.1%) and the highest (71.66%) efficiencies were observed at the beginning and late cultivation dates, respectively. In seed treatments, thiamethoxam at high concentration had the maximum efficacy (84.4%) 48 days after the last planting date, and the minimum efficacy (5.55%) was related to thiamethoxam at low concentration 116 days after. The results of field conditions showed that the highest (15%) and lowest (1.25%) efficacies of seed treatments were 97 days after the last cultivation date. Thiamethoxam seed treatment at high concentration had the highest efficiency (21.6%) among the treatments at the first sampling date. On other sampling dates, the efficiency of all treatments was less than 10%. The seed treatment with imidacloprid and thiamethoxam did not have acceptable effectiveness against overwintered adults and nymphs of Sunn pest. Also, the change in the cultivation date of seed-treated wheat cannot be effective in reducing the overwintered adult population of Sunn pest.

  Keywords: Imidacloprid, Thiamethoxam, Insecticide, Chemical Control, Pest Management
 • Hosna Montazersaheb, Abbas Ali Zamani *, Hamid-Reza Pourian Pages 189-199

  One of the most serious pests of walnut trees in recent years in Kermanshah Province is the pear lace bug, Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae). Damage of lace bug is not usually economic, but serious invasions can cause considerable damage or even death to the host. A field study was carried out to evaluate the fluctuations of S. pyri population on walnut trees in Kermanshah from January to December 2015.  Data were analyzed using Taylor’s power law and Iwao's patchiness regression methods to determine spatial distribution. In order to estimate the biological parameters of S. pyri in two different laboratory and semi-field conditions, the theory of age-stage two-sex life table was used. None of the life table parameters (r: intrinsic rate of natural increase; R0: net reproductive rate; λ: finite rate of increase; T: mean generation time; and, GRR: gross reproductive rate) in the laboratory conditions had a significant difference from the field conditions, and more than 70% of individuals successfully passed the pre-imaginal developmental stages. The pear lace bug overwintered as adult within weeds until late March; after that, they migrated to the walnut trees and distributed on the leaves. As a result, there was no significant relationship between the fluctuations of the pear lace bug population and changes in temperature or relative humidity. Spatial distribution of the pear lace bug population was determined based on both Taylor and Iwao regression methods of aggregated type.

  Keywords: Stephanitis Pyri, Life Table, Population Fluctuation, Spatial Distribution
 • Hassib Ben Khedher *, Erol Yildirim, Mohamed Braham Pages 201-215

  Tunisian species belonging to Philanthus Fabricius, 1790, Philanthinus de Beaumont, 1949 and Pseudoscolia Radoszkowski, 1876 genera except Philanthus minor Kohl, 1891 and Philanthus soikai de Beaumont, 1961 are morphologically described and a key for their identification is provided. Morphological characters are illustrated by digital photos and map of distribution in Tunisia of each species is given.

  Keywords: Hymenoptera, Identification Key, Morphology, Philanthid Wasps, Tunisia
 • Mohsen Mehrparvar *, Seyed Mozaffar Mansouri, Leila Malekpourzadeh Pages 217-238

  There are 33 aphid species reported so far on Lamiaceae plants in Iran. In this research, a total of 19 aphid species belonging to 12 genera were collected on 20 host plant species. Furthermore, 33 associations between aphid species and host plants were recognized, of which six are new for Iran. Among the examined specimens, an Ovatus species collected on Mentha longifolia showed a complete range of intermediate biometric data of O. mentharius (van der Goot, 1913) and O. archangelskajae Kadyrbekov, 2008. In view of the biometric data from samples of Iran, we conclude that O. archangelskajae is a geographical variant of O. mentharius, therefore we consider it as a synonym for O. mentharius and redescribe O. mentharius as its morphological entities are extended. In this paper, the distribution of the aphid species in different parts of Iran is also presented and six new occurrences are reported for Fars and Kerman provinces. An identification key to the apterous viviparous female aphids living on Lamiaceae in Iran is provided.

  Keywords: Fauna, Taxonomy, Synonym, Distribution, Identification