فهرست مطالب

پژوهش آب در کشاورزی - سال سی و هشتم شماره 1 (بهار 1403)

مجله پژوهش آب در کشاورزی
سال سی و هشتم شماره 1 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید حبیبی، مجتبی خوش روش*، رسول نوری خواجه بلاغ صفحات 1-14

  آب، غذا و انرژی سه منبع اساسی برای حفظ زندگی و توسعه اقتصادی اجتماعی هستند و به‎طور جدایی‎ناپذیری به هم مرتبط اند. هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص ‎‎های بهره‎ وری آب، انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی محصولات عمده زراعی یعنی گندم و کلزا در دو اقلیم متفاوت در دشت ساری (معتدل و مرطوب) و دشت شریف ‎آباد (گرم و نیمه خشک) بود. برای بررسی این شاخص‎ها در محصول گندم و کلزا از داده های مقطعی سال زراعی 1401-1400 استفاده شد. ابتدا تعداد نمونه بر اساس رابطه کوکران مشخص شد. سپس نمونه گیری بر اساس پرسشنامه طرح شده توسط خود محققان انجام گردید. تعداد 300 پرسشنامه تهیه شد و اطلاعات جمع آوری شده شامل مقدار مصرف نهاده ها و مقدار تولید بود. نتایج نشان داد که میانگین بهره‎‎وری فیزیکی آب در دشت ساری برای گندم و کلزا به ترتیب برابر با 1/13 و 0/67 کیلوگرم بر مترمکعب و در دشت شریف ‎آباد به‎ ترتیب 0/83 و 0/35 کیلوگرم بر مترمکعب بوده است. نیز، نتایج به دست آمده برای شاخص‎های انرژی نشان داد که بالاترین میزان انرژی ورودی در دشت ساری و شریف‎آباد برای محصول گندم به‎ترتیب برابر با 80618 و 71072 مگاژول در هکتار بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بالاترین میزان انتشار گازهای گلخانه‎ای در دشت ساری برای محصول گندم برابر با 2495 و در دشت شریف‎آباد برابر با 2299 کیلوگرم CO2 در هکتار به دست آمد که علت احتمالی این امر استفاده بیش ازحد کود و سموم در دشت ساری است. نتایج کلی نشان داد که عملکرد محصول در مناطق مرطوب بیشتر از مناطق خشک و نیمه ‎خشک نبوده و این شاخص به پارامترهای مختلفی از جمله مصرف آب و  مدیریت زراعی بستگی دارد.

  کلیدواژگان: انرژی خالص، بهره‎وری انرژی، کلزا، گندم
 • اکرم عزیزی فر، مصطفی احمدوند*، آیت الله کرمی صفحات 15-32

  امروزه، افزایش تقاضا برای آب از یک سو و کاهش ذخایر و منابع آبی قابل دسترس از سوی دیگر، تضادها و تعارضات آبی در بین بهره برداران را افزون ساخته است. ازاین رو، در این پژوهش که به روش پیمایش از نوع مقطعی انجام پذیرفت به واکاوی تعارضات آبی در بین بهره برداران حاشیه رودخانه تغار پرداخته شد. بر این اساس، جامعه آماری تحقیق شامل برنج کاران استفاده کننده از آب رودخانه تغار در شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد بود (230=N) که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، 140 مورد آنان به عنوان نمونه آماری برآورد شد و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی در بین جامعه آماری توزیع گردید. ابزار گردآوری داده های تحقیق، پرسشنامه ای ساختارمند بود که پس از تایید روایی صوری آن توسط کارشناسان موضوعی، پایایی پرسشنامه با انجام مطالعه ای راهنما و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0/70≤α) و پایایی ترکیبی در سطح مطلوبی برآورد شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS26 و PLS3 Smart تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد دو نوع تعارضات آب شامل بین فردی (برنج کاران با یکدیگر) و تعارض کشاورزان با سازمان آب در منطقه قابل مشاهده است. مقدار ضریب تعیین رفتار تضاد نشان داد که دو متغیر "درک از کنترل رفتار تضاد" و "قصد رفتار تضاد"، 57/1% از تغییرات واریانس رفتار تضاد را تبیین نمایند. علاوه بر آن، قصد رفتارتضاد (0/480=β) و درک از کنترل رفتارتضاد (0/311=β)، بیشترین اثر مستقیم و هنجارهای جامعه پیرامون تضاد (0/190=β) و نگرش نسبت به تضاد (0/127=β)، بیشترین اثر غیرمستقیم را بر بروز رفتار تضاد آب در کشاورزان مورد مطالعه داشته اند. ازاین رو، جلب اعتماد و مشارکت برنج کاران در مدیریت بهره برداری از آب رودخانه از طریق تشکیل انجمن های آب بران و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی و ترویجی فنون مذاکره و مدیریت تعارض به منظور مدیریت تضادر در بین آنان پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: تضاد آبی، حکمرانی آب، کشت برنج، مدیریت بهره برداری از آب، مدیریت مشارکتی آب
 • رضا سعیدی* صفحات 33-49

  برای یک برنامه ریزی دقیق آبیاری، باید میزان تخلیه روزانه آب خاک در طول دوره رشد گیاه برآورد شود. تخلیه آب خاک وابسته به مقدار تبخیر-تعرق روزانه گیاه است. در این پژوهش مقدار تبخیر-تعرق روزانه ذرت رقم سینگل کراس 704، در بستر کشت مینی لایسیمتر از طریق پایش مداوم رطوبت خاک انجام شد. مقاومت روزنه ای برگ ها به صورت روزانه و توسط دستگاه پرومتر AP4 اندازه گیری شد. حد تخلیه مجاز آب خاک در چهار مرحله رشد اولیه (C1) ، توسعه (C2)، میانی (C3) و پایانی (C4)، بر اساس واکنش مقاومت روزنه ای برگ ها تعیین شد. به این صورت که لحظه افزایش مقاومت روزنه ای برگ ها (در هر مرحله رشد) نسبت به گیاهان شاهد، زمان اتمام آب سهل الوصول و انجام آبیاری جدید بود. متغیر های اصلی شامل اثر مرحله رشد بر میزان تبخیر-تعرق گیاه و ضریب تخلیه مجاز آب خاک بود که در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و با سه تکرار بررسی شد. برای شبیه سازی مقدار ضریب تخلیه مجاز آب خاک (P) بر اساس تبخیر-تعرق روزانه گیاه (ETc)، از توابع (مدل های) رگرسیونی استفاده شد. واسنجی مدل ها با داده های روزانه در مراحل اولیه و توسعه رشد و ارزیابی مدل ها با داده های روزانه در مراحل میانی و پایانی رشد انجام شد. هم چنین مدل خطی فائو-56 با مدل های معرفی شده در پژوهش حاضر مقایسه شد. نتایج نشان داد که نرخ ETc ذرت (S.C 704) در مراحل اولیه، توسعه، میانی و پایانی رشد به ترتیب در بازه 4/5 - 1/5، 7/1 - 3/9 ، 7/5 -1/4 و 2/1 - 0/2 میلی متر در روز قرار داشت. حد تخلیه مجاز آب خاک در مراحل رشد مذکور به ترتیب 0/45، 0/66، 0/61 و 0/7 محاسبه شد. حساسیت متفاوت در مراحل رشد گیاه باعث شد که حد آب سهل الوصول در دوره رشد ثابت نباشد. در مراحل مختلف رشد، افزایش مقدار ETc موجب کاهش ضریب P و کاهش مقدار ETc، باعث افزایش ضریب P شد. توابع خطی، نمایی، لگاریتمی، درجه دوم، توانی و خطی فائو-56 بررسی شد. تابع درجه دوم با شاخص های آماری 0/00035=RMSE،0/054=NRMSE، 0/0008=ME، -0/000005=CRM، 0/999=R2 و 999/0=EF، مدل بهینه در تخمین ضریب P بود. دلیل ضعف عملکرد مدل فائو-56، ثابت بودن حد تخلیه سهل الوصول آب و متوسط نرخ ETc در فصل رشد بود. ازاین رو مدل فائو-56 اصلاح شد. دستاورد پژوهش این بود که بدون پایش روزانه رطوبت خاک، می توان ضریب تخلیه مجاز آب خاک را با استفاده از ETc برآورد نمود. این روش به خصوص در برنامه ریزی آبیاری با دورهای کوتاه، مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: حساسیت مرحله رشد، آب سهل الوصول، مدل سازی رگرسیونی
 • مهدی جعفری تلوکلایی، علی شاه نظری، رسول نوری خواجه بلاغ صفحات 51-62

  این پژوهش با هدف بررسی شاخص‎‎های بهره‎وری و انرژی محصولات برنج، گندم، ذرت علوفه‎ای، ذرت دانه‎ای و مرکبات در دشت تجن در سال زراعی 02-1401 انجام شد. نمونه گیری بر اساس 300 پرسشنامه طرح شده انجام گردید و اطلاعات جمع آوری شده شامل نفر- روز نیروی انسانی، ساعات کاری استفاده از ماشین‎آلات، مصرف سوخت ماشین‎آلات، مقدار مصرف کودهای نیتروژن، فسفات، پتاسیم، مقدار مصرف انواع سموم شیمیایی شامل علف کش، قارچ کش و حشره‎کش، مقدار آب مصرفی، مقدار بذر مصرفی و مقدار تولید بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان انرژی در دشت تجن در بخش انرژی ورودی برای محصول برنج (593256 مگاژول در هکتار)، انرژی خروجی برای محصول ذرت علوفه‎ای (141795 مگاژول در هکتار)، انرژی خالص برای محصول ذرت علوفه‎ای (110758/53مگاژول در هکتار) و بهره‎وری انرژی نیز برای محصول ذرت علوفه‎ای (1/1 کیلوگرم بر مگاژول) بوده است. همچنین، در بین تمامی محصولات، به ترتیب چهار نهاده آب مصرفی، کود نیتروژن، ماشین‎آلات و سوخت بیشترین میزان مصرف انرژی را به خود اختصاص دادند. نتایج حاصل از بررسی وضعیت بهره‎وری فیزیکی آب نشان داد که بیشترین میزان بهره‎وری در دشت تجن مربوط به ذرت علوفه‎ای و مرکبات (6/3 و 5/3 کیلوگرم بر مترمکعب) و کمترین میزان بهره‎وری مربوط به برنج (0/5 کیلوگرم بر مترمکعب) است. همچنین میزان بهره‎وری آب محصول گندم و ذرت دانه‎ای به ترتیب برابر با 2/6 و 1/8 کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد. به طورکلی، برای افزایش بهره‎وری زمین های کشاورزی و محصولات از لحاظ شاخص های بهره وری و انرژی، باید از کشت گیاهان با عملکرد مناسب، بیشترین میزان بهره وری، و کمترین میزان مصرف نهاده ها استفاده کرد. در میان محصولات مورد پژوهش، ذرت علوفه ای به دلیل تاثیر بسیار زیاد در تامین امنیت غذایی و کاهش نیاز به واردات نهاده‎های مصرفی دام و طیور، برای افزایش سطح زیر کشت شرایط مناسب تری نسبت به دیگر محصولات داشت.

  کلیدواژگان: بهره ‎وری انرژی در کشاورزی، مصرف کود و انرژی، برنج، ذرت علوفه ای
 • علی مومن پور*، محسن کلاگری، محمد هادی راد صفحات 63-79

  در مناطق خشک و نیمه خشک که دارای مناطقی با کیفیت پایین آب وخاک است، شناسایی گونه های چوبی متحمل به شوری از اهمیت به سزایی برخوردار است. این پژوهش با هدف شناسایی ژنوتیپ های (provenances) پده متحمل به شوری در مقایسه با ژنوتیپ های بومی استان یزد به صورت اسپیلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با فاکتور اصلی شوری در چهار سطح و فاکتور فرعی ژنوتیپ های پده در هفت سطح و با سه تکرار در طی سال های 1402-1401 در ایستگاه حسین آباد مرکز ملی تحقیقات شوری اجرا شد. سطوح شوری آب آبیاری شامل 2/80، 6، 10 و 14 دسی زیمنس بر متر و ژنوتیپ های پده مورد مطالعه شامل 1) اصفهان، 2) منجیل، 3) یزد1، 4) یزد2، 5) گرمسار، 6) قرخلار و 7) کرمان بودند. نتایج نشان داد که نوع ژنوتتیپ و سطح شوری بر تغییرات صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و غلظت عناصر غذایی موثر است. تمامی ژنوتیپ های مزبور به خوبی سطح شوری شش دسی زیمنس بر متر را تحمل کردند، اما با افزایش بیشتر شوری، تمامی ویژگی های رشدی در برخی از ژنوتیپ ها به طور معنی داری کاهش یافت. در سطوح شوری 10 و 14 دسی زیمنس بر متر، ارتفاع کل، قطر کل، قطر برابر سینه و میزان افزایش آن ها در طی فصل رشد، درصد نکروزه گی و محتوای رطوبت نسبی برگ ها در ژنوتیپ های کرمان، منجیل و گرمسار به طور معنی داری نسبت به درختان شاهد کاهش داشت ولی محتوای سدیم، نسبت سدیم به پتاسیم و محتوای نشت یونی نسبی برگ ها به طور معنی داری نسبت به درختان شاهد، افزایش یافت. کاهش معنی دار در صفات رشدی بررسی شده در ژنوتیپ های یزد1 و قرخلار تنها در سطح شوری 14 دسی زیمنس بر متر نسبت به درختان شاهد، مشاهده شد. این نتایج حاکی از آن است که ژنوتیپ های یزد1 و قرخلار از طریق حفظ ویژگی های رشدی خود و افزایش جذب پتاسیم در برابر سدیم، توانستند به خوبی شوری تا 10 دسی زیمنس بر متر را تحمل نمایند. پس از آن ها، ژنوتیپ های یزد2 و اصفهان تحمل نسبتا خوبی به شوری از خود نشان دادند. اما، ژنوتیپ های کرمان، گرمسار و منجیل به ترتیب به عنوان حساس ترین ژنوتیپ ها به شوری شناسایی شدند. پس توصیه می شود که کیفیت چوب و میزان عملکرد ژنوتیپ های انتخابی در شرایط شور بررسی شود تا بتوان بهترین ژنوتیپ را برای تولید چوب در مناطق شور معرفی نمود.

  کلیدواژگان: اکوتیپ، صفات رشدی، گونه های چوبی، شوری آب آبیاری
 • سید اسماعیل یزدانی*، سید احمد حسینی، غلامحسن رنجبر صفحات 81-90

  کاملینا یک گیاه دانه روغنی است که می تواند در مناطق خشک و نیمه خشک با مصرف آب کم، عملکرد مناسبی تولید نماید. به منظور بررسی واکنش کاملینا (رقم سهیل) به کاربرد مقادیر مختلف آب آبیاری، این مطالعه در سال زراعی 1401-1402 در شهرستان خاتم استان یزد انجام شد. تیمارهای رطوبتی به ترتیب شامل آبیاری مزرعه به روش تیپ 100% (آبیاری کامل به عنوان شاهد)، 75% و 50% آبیاری کامل) بود. نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای آبیاری بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، ارتفاع بوته و درصد پروتئین کاملینا معنی دار بود (p<0.05) و با کاهش حجم آب آبیاری میزان عملکرد بیولوژیک بطور معنی دار کاهش یافت با مصرف آب آبیاری به میزان 75% و 50% آبیاری کامل، عملکرد بیولوژیک به ترتیب 18/3% و 46/0% در مقایسه با تیمار شاهد کاهش نشان داد. بیشترین عملکرد دانه به میزان 2373/3 کیلوگرم در هکتار با کاربرد 2384 مترمکعب آب آبیاری در هکتار (تیمار شاهد) بدست آمد. با کاهش میزان آب آبیاری به میزان 75% و 50% آبیاری کامل، عملکرد دانه به ترتیب به میزان 31/4% و 40% کاهش یافت. میزان های شاخص برداشت در تیمارهای 100%، 75% و 50% به ترتیب 22/6%، 19% و 25% بود. حداکثر ارتفاع گیاه مربوط به تیمار شاهد و 90 سانتی متر بود. میزان بهره وری آب بین 0/88 کیلوگرم بر متر مکعب برای تیمار 75% آبیاری کامل تا 1/04 کیلوگرم بر متر مکعب در تیمار کاربرد آبیاری کامل بود. بیشترین میزان پرولین گیاه در تیمارهای کاهش حجم آب آبیاری مشاهده شد، بطوریکه با کاهش حجم آب آبیاری، میزان پرولین در مقایسه با شاهد به میزان 1/4 برابر افزایش یافت. نتایج نشان داد که در مقایسه با گیاهان زراعی رایج زمستانه، حجم آب آبیاری مورد نیاز برای گیاه کاملینا به ویژه با روش آبیاری تیپ بسیار کم می باشد. از این رو، این گیاه می تواند به عنوان یک گیاه کم آبخواه در کشت های تاخیری در فصل زمستان استفاده شود.

  کلیدواژگان: کم آبیاری، بهره وری آب، کاملینا رقم سهیل، دانه روغنی، گیاه کم آبخواه
|
 • Saeid Habibi, Mojtaba Khoshravesh *, Rassol Nouri Khajebelagh Pages 1-14

  Water, food, and energy are three essential sources for maintaining life and fostering socio-economic development, and they are inseparably interconnected. The aim of the present study was to examine the indicators of water and energy efficiency of major agricultural products, namely, wheat and rapeseed, in two different climates in Sari (temperate and humid) and Sharifabad (hot and semi-arid) plains in Iran. To investigate these indicators in wheat and rapeseed crops, data from the agricultural year 2021-22 were utilized. Initially, the number of samples was determined based on the Cochran formula. Then, sampling was done using a questionnaire designed by the authors. The questionnaires numbered 300, and the collected information included inputs and production quantities. The results showed that the average water physical efficiencies in Sari Plain for wheat and rapeseed crops were 1.13 and 0.67 kg/m3, while in Sharifabad Plain, it was 0.83 and 0.35 kg/m3, respectively. Furthermore, the results indicated that the highest level of input energy in Sari and Sharifabad plains for wheat was 80618 and 71072 MJ/ha, respectively. The results also showed that greenhouse gas emissions were higher in Sari than in Sharifabad, probably because of excessive use of fertilizer and pesticide in Sari. The highest greenhouse gas emissions in Sari for wheat were 2495 kg CO2/ha, and in Sharifabad, it was 2299 kg CO2/ha. Overall, the results indicated that crop performance in humid regions was higher than in dry and semi-dry regions, and this indicator depends on various parameters, including water consumption and agronomic management.

  Keywords: Canola, Energy Productivity, Net Energy, Rapeseed, Wheat
 • Akram Azizifar, Mostafa Ahmadvand *, Ayatollah Karami Pages 15-32

  Today, the rising demand for water coupled with diminishing water reserves has led to increased conflicts among water users. This research was conducted using a cross-sectional survey method, focused on analyzing water conflicts among Taghar River users. The statistical population included 230 rice farmers utilizing Taghar river water in Choram County, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, Iran. Following the sample size calculation table by Karjesi and Morgan, 140 rice farmers from this region were selected as the statistical sample using a random stratified sampling technique. A structured questionnaire was used as the data collection tool, validated by subject experts, and its reliability was confirmed through a pilot study and calculation of Cronbach''s alpha coefficient (α ≤ 0.70) and composite reliability. Data analysis was performed using SPSS26 and SmartPLS3 software. The research findings revealed the presence of interpersonal water conflicts among rice farmers as well as conflicts between farmers and water organizations in the region. The R2 coefficient indicated that the independent variables (behavioral intention and perceived behavioral control) explained over 57.10% of the variation in conflict behavior. Behavioral intention (β=0.480) and perceived behavioral control (β=0.311) had the most significant direct impact, while societal norms surrounding the conflict (β=0.190) and attitude towards the conflict (β=0.127) had the most substantial indirect influence on water conflict behavior among the farmers studied. The study recommends building trust and involving rice farmers in river water management through the establishment of water users’ associations, along with conducting educational workshops on negotiation techniques and conflict management to effectively address conflicts among them.

  Keywords: Water Conflict, Water Governance, Rice Cultivation, Water Utilization Management, Participatory Water Management
 • Reza Saeidi * Pages 33-49

  For an accurate irrigation schedule, the daily soil water depletion should be estimated during the crop growth period. Soil water depletion is dependent on daily evapotranspiration. In this research, daily evapotranspiration of S.C 704 maize was measured in mini-lysimeters. Estimation of daily evapotranspiration was done by continuous measurement of soil moisture. Leaves stomatal resistance was measured daily, by AP4 Porometer device. Soil water allowable depletion was determined in four growth stages of initial (C1), development (C2), mid (C3), and late (C4), based on the leaves stomatal resistance response. At each growth stage, when leaves stomatal resistance increased relative to the control crops, readily available water was ending and the time was right for new irrigation. The main variables included growth stage effect on crop evapotranspiration and water depletion coefficient, which was investigated in a completely randomized basic design, with three replications. Regression functions (models) were used for simulation of allowable soil water depletion coefficient (P) based on the daily evapotranspiration (ETc). The models were calibrated by daily data at initial and development stages, and were evaluated by daily data in mid and late stages. The FAO-56 linear model was compared with the models introduced in this research. The results showed that maize ETc (S.C 704) in initial, development, mid, and late stages was in the range of 1.5-4.5, 3.9 -7.1, 1.4 -7.5, and 0.2 -2.1 mm.d-1, respectively. The allowable soil water depletion in the mentioned stages was calculated as 0.45, 0.66, 0.61 and 0.7, respectively. Different sensitivity in crop growth stages caused readily available water limit not to be constant during growth period. The ETc increase caused a decrease in P, and decrease in ETc increased P. Linear, exponential, logarithmic, polynomial, power, and FAO-56 linear functions were investigated. Polynomial function with statistical indices of RMSE=0.00035, NRMSE=0.054, ME=0.0008, CRM=-0/000005, R2=0.999 and EF=0.999, was the optimal model in estimation of P coefficient. The reason for weak performance of FAO-56 model was the constant limit for readily available water and mean ETc rate in the growing season. Therefore, the FAO-56 model was modified. The research result was to estimate the soil water allowable depletion coefficient (by using ETc), without daily measurement of soil moisture. This method will be useful in irrigation scheduling, especially those with short intervals.

  Keywords: Growth Stage Sensitivity, Readily Available Water, Regression Modeling
 • Mehdi Jafari Talukolaee, Ali Shahnazari, Rassol Nouri Khajebelagh Pages 51-62

  The present study aimed at investigating the productivity and energy indicators of rice, wheat, fodder corn, seed corn and citrus fruits in Tajan Plain during 2022-03. Sampling was done based on 300 designed questionnaires. The collected information included man-days, working hours of machinery, fuel consumption of machinery, application of nitrogen, phosphate, potassium fertilizers, application of various types of chemical pesticides, including herbicides (in L/ha), the amount of applied water (m3/ha), the amount of seeds (k/ha), and the crop yield (k/ha). Results showed that the highest amount of energy in the input energy sector for rice was (593256 mega Joules per hectare, (MJ/ha), output energy for fodder corn (141795 MJ/ha), net energy for fodder corn (110758.53 MJ/ha) and energy efficiency was also for fodder corn (1.1 kg/MJ). Also, it was found that in all the products, the four inputs of water consumption, nitrogen fertilizer, machinery and fuel had the highest amounts. Results of water showed that the highest productivity in the Tajan plain was related to fodder corn and citrus (6.3 and 5.3 kg/m3), and the lowest productivity was related to rice (0.5 kg/m3). Also, the productivity of wheat and grain corn was 2.6 and 1.8 kg/m3, respectively. In general, to increase the productivity of lands and products in terms of productivity and energy indicators, it is necessary to use plants with appropriate yield, highest level of productivity, and lowest level of input consumption. Among the researched products, fodder corn had more suitable conditions than other products for increasing the cultivated area, due to its great impact on ensuring food security and reducing the need for livestock and poultry consumption inputs.

  Keywords: Energy Productivity In Agriculture, Fertilizers, Energy Use, Rice, Fodder Corn
 • Ali Momenpour *, Mohsen Kalagari, Mohamammadhadi Rad Pages 63-79

  In arid and semi-arid areas, due to the existence of areas with low quality of water and soil, identification of wood species tolerant to salinity is very important. Therefore, this research aimed to identify provenances of Populus euphratica Oliv tolerant to salinity in comparison with the native provenances of Yazd Province, using a split plot experiment based on randomized complete block design (RCBD). Variables included the main factor i.e. salinity at 4 levels, and the secondary factor of Populus euphratica Oliv provenances at 7 levels. The study was performed with 3 replications during 2023-2024 at Hosein Abad Station of the National Salinity Research Center. Irrigation water salinity levels included (2.8, 6, 10 and 14 dS/m) and the provenances included 1) Isfahan, 2) Manjil, 3) Yazd-1, 4) Yazd-2, 5) Garmsar, 6) Garekhlar, and 7) Kerman. The results showed that provenance and salinity level affected the morphological and physiological traits and the concentration of nutrient elements. All the studied provenances tolerated salinity level of 6 dS/m, but with increase in salinity, all the growth characteristics in some of the studied provenances decreased significantly. At 10 and 14 dS/m, total height, total diameter, breast-high diameter, and their increase during the growing season, necrosis percentage and relative water content of leaves in the provenances of Kerman, Manjil and Garmsar significantly decreased compared to the control trees. However, sodium content, sodium to potassium ratio and relative ion leakage of leaves increased significantly compared to the control. A significant decrease in the investigated growth traits was observed in Yazd 1 and Garekhlar provenances only at the salinity level of 14 dS/m compared to the control. These results indicate that the provenances of Yazd-1 and Garekhlar were able to tolerate salinity of 10 dS/m by maintaining its growth characteristics and increasing potassium uptake against sodium. After them, Yazd-2 and Isfahan provenances showed relatively good tolerance to salinity. On the other hand, Kerman, Garmsar and Manjil were recognized as the most sensitive provenances to salinity stress. To select the best provenance for salinity tolerance, it is recommended to study the quality of wood and yield in different locations.

  Keywords: Ecotype, Growth Traits, Wood Species, Irrigation Water Salinity
 • Seyedesmail Yazdani *, Seyed Ahmad Hosseini, Gholamhassan Ranjbar Pages 81-90

  Camelina is an oilseed plant that could produce proper yield in arid and semi-arid areas with low water consumption. To investigate camelina response (Sohail cv.) to application of different amounts of irrigation water, this study was conducted in 2022-23 in Khatam District, Yazd Province. Treatments included drip tape irrigating based on 100% (full irrigation as control), 75% and 50% of full irrigation. Results showed that the effect of irrigation treatments on biological yield, grain yield, harvest index, plant height and protein percentage of camelina was significant (p<0.05). However, by reducing the volume of irrigation water, biological yield decreased significantly, such that biological yield of 75% and 50% treatments decreased by, respectively, 18.3% and 46% compared to the control treatment. The highest grain yield (2373.3 kg ha-1) was obtained with the application of 2384 m3 ha-1 irrigation water (control). By reducing the amount of irrigation water by 75% and 50%, grain yield decreased by 31.4% and 40.0%, respectively. The harvest indices were 22.6%, 19.0% and 25.1% for 100%, 75%, and 50% treatments, respectively. The highest plant height was 90 cm for the control treatment. The water productivity ranged from 0.88 kg m-3 for 75% treatment to 1.04 kg m-3 for the full irrigation. The highest proline content was observed for the treatments of reducing the volume of irrigation water, in which the amount of proline increased by 1.4 times compared to the control treatment. The results showed that the amount of irrigation water required for camelina was lower compared to the common winter crops, especially in tape irrigation method. Therefore, this plant could be used as a low water-demanding for delayed planting in winter season.

  Keywords: Deficit Irrigation, Low Water-Demanding Crop, Camelina Soheil Cultivar, Water Productivity