فهرست مطالب

نشریه جغرافیا و توسعه فضای شهری
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 24، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • معصومه حافظ رضازاده*، محمودرضا انوری، سلمان اسدپور صفحات 1-24

  امروزه مبلمان شهری به دلیل نقش چشم گیری که در زمینه بهبود کیفیت زندگی شهری دارد، موردتوجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرارگرفته است. ازاین رو تغییری هرچند کوچک در کیفیت هرکدام از مولفه های آن، تاثیر مستقیمی بر کمیت و کیفیت مولفه ها و متغیرهای دیگر آن دارد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفی مبلمان شهری مناطق 1 و 2 شهر تبریز با استفاده از سیستم استنتاج منطق فازی است در محیط نرم افزار Matlab است. پژوهش حاضر ازنظر روش شناسی توصیفی و ازنظر هدف کاربردی است. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مورداستفاده در پژوهش از روش کتابخانه ای و بررسی میدانی استفاده شده است. مولفه های مورداستفاده در این پژوهش شامل دو مولفه زیبایی و تناسب مبلمان شهری و استاندارد مبلمان شهری است که هرکدام در قالب سه شاخص اصلی با تکیه بر استنتاجات منطق فازی موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که منطقه 1 و 2 شهر تبریز ازنظر کیفیت مبلمان شهری به ترتیب با کسب امتیاز 0.39 و 0.35 وضعیت مناسبی ندارد و نتوانسته است رضایت مردم را جلب کند. ازاین رو ضرورت بازنگری در برنامه های مصوب مبلمان شهری و همچنین تدوین برنامه های جدید مبتنی بر نقاط ضعف و قوت مناطق موردبررسی احساس می شود. در پایان باید اشاره کرد که استفاده از روش مقایسه ای به منظور سنجش وضعیت کیفی مبلمان مناطق مختلف شهری می تواند ضمن ارائه دیدی جامع نسبت به شناخت میزان اختلاف مناطق در زمینه برخورداری از امکانات شهری، برنامه ریزی های لازم به منظور برقراری عدالت فضایی بین مناطق محروم و مناطق برخوردار را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: مبلمان شهری، تبریز، منطق فازی، بهبود کیفیت زندگی، Matlab
 • احمد رمضانی فرخد، حسین اکبری*، مجید فولادیان، میثم موسایی صفحات 25-47

  حاشیه شهر مشهد مجموعه ای از مراکز جمعیتی است که طی سال ها پیرامون کلان شهر مشهد گسترش یافته است و معضلات گوناگونی را برای کلان شهر مشهد پدید آورده است؛ بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناسی اقتصادی فرایند شکل گیری و تدوام محله قلعه خیابان در شهر مشهد به عنوان یکی از مهم ترین محلات حاشیه نشین، با استفاده از رویکرد تفسیری و روش تحقیق کیفی و بر پایه مطالعه اسناد و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 21 نفر از نخبگان، ساکنان و مطلعان از محله قلعه خیابان انجام شده است. مصاحبه ها به روش نمونه گیری گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری انجام شده است. نتایج تحقیق استخراج 82 مقوله فرعی، 28 زیر مقوله و 10مقوله اصلی را نشان داد. نتایج نشان داد سیاست های دولت، سیاست های مدیریت شهری، سیاست های آستان قدس و وجود روستای قلعه خیابان بسترهای لازم جهت شکل گیری اولیه محله قلعه خیابان را آماده نموده است. در مراحل مختلف تاریخی و به دلیل تحولات و سیاست های اصلاحات ارضی، جنگ در افغانستان، سیاست های قلع مدیریت شهری و ادغام نشدن طردشدگان در اجتماع و اقتصاد شهر مشهد، باعث ایجاد و تقویت موج های مهاجرتی گروه های اجتماعی و اقتصادی مختلف مانند افغان ها، چلوها، بلوچ ها، بیکاران و مطرودین شهری به محله قلعه خیابان شده و در کنار گسترش خشکسالی در سایر نواحی کشور، وجود گمنامی، وجود پیوندهای خویشاوندی با ساکنین یا مهاجرین پیشین و گسترش مشاغل غیررسمی و ایجاد یک زیست بوم اقتصادی ادغام نشده در اقتصاد شهری، موجب تداوم و تثبیت حاشیه نشینی و در نهایت شکل گیری یکی از مهمترین محلات حاشیه شهر مشهد شده است.

  کلیدواژگان: حاشیهنشینی، شکل گیری، محله قلعهخیابان، شهر مشهد، تحقیق کیفی
 • آزاده جمالی، مریم رباطی*، هانیه نیکومرام، فروغ فرساد، حسین آقامحمدی صفحات 49-72

  امروزه تغییرات زیادی در نگرش نسبت به خطرات ایجاد شده است؛ به گونه ای که جامعه جهانی تاب آوری را یک استراتژی مهم در تقویت ظرفیت جوامع و شهرها می دانند. در این راستا، در این پژوهش از روش DEMATEL به منظور ارزیابی روابط علت و معلولی میان معیارها، از روش ANP جهت تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارها و از روش بهینه سازی چند معیاره حل سازشی VIKOR برای رتبه بندی تاب آوری مناطق شهری تهران استفاده شده است. در مرحله اول، معیارهای تاثیرگذار بر تاب آوری در 4 بعد (محیط زیستی، اقتصادی، کالبدی و نهادی)، 11 معیار و 31 زیرمعیار بر اساس روش دلفی انتخاب و به منظور بررسی روابط علی معیارها و زیرمعیارهای پژوهش از روش DEMATEL استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان دهنده آن بود که براساس مقادیر (D-R)، از بین ابعاد چهارگانه تاب آوری شهری بعد محیط زیستی با مقدار (18/1) تاثیرگذارترین معیار تاب آوری شهری بود. همچنین نتایج حاصل از ANP نشان داد در بین معیارهای مورد بررسی، بلایا و مخاطرات طبیعی در بعد محیط زیستی، زیرساخت شهری در بعد کالبدی و نرخ اشتغال در بعد اجتماعی- اقتصادی بالاترین میزان تاثیرگذاری را داشتند. همچنین نتایج حاصل از ویکور نشان داد که منطقه 4 از میزان تاب آوری بالا و منطقه 12 از تاب آوری پایینی برخوردار است. به طور کلی می توان گفت مناطق شهرداری که در مرکز شهر تهران واقع شده اند نسبت به دیگر مناطق شهری از تاب آوری کمتری در برابر بحران ها برخوردار می باشند. یافته ها به برنامه ریزان و مدیران شهری کمک می کند تا معیارهای گروه علت را برای تعریف برنامه های پیشگیری اولویت دار برای افزایش تاب آوری شهری در نظر بگیرند.

  کلیدواژگان: تاب آوری شهری، تصمیم گیری چند معیاره، روش DEMATEL، روش ویکور، آسیب پذیری
 • شهره عزتیان*، سید مهدی ابطحی، علی نعمان صفحات 73-92

  رویکرد توسعه حمل و نقل محور نوعی از توسعه به همراه اختلاط کاربری، فشردگی، تنوع، پیوستگی، دوچرخه سواری، پیاده روی و تراکم بالا است که با دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی تعریف می شود. در ایران تعریف این رویکرد به اشتباه به نگاه نقطه ای و ایستگاهی تقلیل پیدا کرده است، معمولا طراحی محدوده های توسعه حمل و نقل محور به ایستگاه های بلند مرتبه با کاربری تجاری و اداری محدود شده اند و نتوانسته اند خواسته ها و انتظارات مدیران و شهروندان را بر مبنای تعریف این نوع توسعه در شهر محقق کند. در این تحقیق ابتدا شاخص های توسعه حمل و نقل محور تدوین شده، با روش دلفی از سوی متخصصان وزن بندی برای شاخص ها پیشنهاد شده. سپس ظرفیت خطوط مترو در شهر اصفهان سنجیده شده اند تا محدوده هایی که مستعد رویکرد توسعه حمل و نقل محور هستند؛ شناسایی شود. به عبارتی نقاط ایستگاهی در خطوط مترو اصفهان با ارائه الگوریتم رتبه بندی و آزمون، در قالب مناطق مستعد در شبکه مترو اصفهان به صورت اولویت بندی معرفی شده اند. ایستگاه های دروازه دولت، میدان عتیق و میدان آزادی بیشترین امتیاز برای تحقق توسعه حمل و نقل محور را به دست آورده اند. این ایستگاه ها، به دلیل استقرار در مناطق مناسب برای دسترسی عموم به حمل و نقل، جانمایی در نقاط استراتژیک شهر و وجود تنوع عملکردی، منتخب نقاط مستعد در شهر اصفهان بوده اند. همچنین در نتیجه تحقیق از طریق روش خوشه بندی در نرم افزارexpert choice چارچوب برنامه ریزی برای محدوده های مستعد پیشنهاد شده است. به گونه ای که هر خوشه با یک رویکرد منحصر پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: توسعه حمل و نقل محور، نقاط ایستگاهی، خوشه بندی، شبکه خطوط مترو، اصفهان
 • مهدی زنگنه*، کوثر ابویسانی، مهدی برزویی صفحات 93-109

  توجه به نواحی بازمانده از توسعه شهر یکی از مهم ترین معضلات پیش روی کل شهرهای جهان و بالاخص در کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سومی می باشد. سیاست باز آفرینی شهری از جدید ترین روش های مداخله در بافت های قدیمی می باشد و بحث سرمایه اجتماعی نیز به عنوان یکی از ارکان و لازمه های فرایند باز آفرینی شهری مطرح میشود. هدف اصلی تحقیق سنجش شاخص های سرمایه اجتماعی جهت بررسی تحقق رویکرد باز آفرینی در بافت فرسوده شهر جغتای می باشد. داده ها به دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده اند. تجزیه و تحلیل داده های مقایسه میانگین ها ، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی ، تی تست تک نمونه و رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS انجام شد و برای تست پایایی پژوهش از آلفای کرونباخ و برای ارائه راهبردها نیز از تکنیک SWOT استفاده شده است. شاخص های سرمایه اجتماعی که در این تحقیق مورد نظر قرار گرفته اند شامل مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، روابط اجتماعی و احساس تعلق به محیط می-شوند. همچنین رویکرد باز آفرینی شهری در چهار بعد مولفه های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و ظرفیت های انسانی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که میانگین سرمایه اجتماعی ساکنان محله مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط است. در مورد مولفه های تشکیل دهنده باز آفرینی شهری ، میانگین مولفه ویژگی های کالبدی پایین تر از متوسط و میانگین دیگر مولفه ها بالاتر از حد متوسط بوده و در وضعیت مطلوبی هستند. نتایج راهبردی بیشتر از نوع تهاجمی می باشند لذا با بهره گیری از نقاط قوت درونی در جهت ایجاد و تقویت فرصت های موجود پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: شاخص های سرمایه اجتماعی، ضریب همبستگی، تکنیک SWOT، بازآفرینی شهری، مشارکت اجتماعی
 • نبی مرادپور، احمد پوراحمد*، حسین حاتمی نژاد، کرامت الله زیاری صفحات 111-134

  هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش مرور سیستماتیک، مطالعات حوزه تاب آوری شهری در تهران را تحلیل کند. نویسندگان با استفاده از کلیدواژه های «تاب آوری» و «تاب آوری شهری» در پایگاه های اطلاعاتی اس.آی.دی و مگ ایران مطالعات مربوط به تاب آوری شهری در تهران را جستجو کردند. برای انتخاب مطالعات جهت ورود به مرور سیستماتیک از چارچوب پریسما استفاده شد که درنهایت 55 مطالعه به فرایند مرور سیستماتیک وارد شدند. 49 درصد از مطالعات مرور شده به این نتیجه رسیدند که میزان تاب آوری در سطح مناطق شهری تهران متفاوت است. عدم دسترسی یکسان به خدمات شهری، وجود بافت فرسوده در برخی مناطق و متفاوت بودن توانایی مالی و سطح مشارکت اجتماعی ساکنان ازجمله دلایل متغیر بودن تاب آوری در سطح مناطق شهری تهران است. علاوه براین، 38 درصد از مطالعات به این نتیجه رسیدند که وضعیت تاب آوری در شهر تهران نامطلوب است؛ که دراین بین سکونتگاه های غیررسمی، بافت های فرسوده و بافت مرکزی شهر تهران شرایط نامناسب تری داشتند. در مجموع مرور سیستماتیک نشان از دو ویژگی برجسته وضعیت تاب آوری شهر تهران دارد. مشخصه اول نشان دهنده وضعیت متفاوت تاب آوری در سطح شهر تهران و مشخصه دوم نشان از وضعیت نامناسب تاب آوری در برخی از محدوده های شهر تهران می دهد. این نتایج می تواند برای سیاستگذاران و دست اندرکاران مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت باشد. بدینسان که با استفاده از نتایج این مطالعه، برنامه ریزان و مدیران شهری میتواند سیاست ها، طرح ها و برنامه های ارتقای تاب آوری شهر تهران را متناسب با وضعیت هر کدام از مناطق شهری تهیه، بررسی یا به روز کنند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، تاب آوری شهری، مرور سیستماتیک، تهران، چارچوب پریسما
 • شیما عابدی*، تکتم حنایی صفحات 135-152

  ترجیحات کودکان که شامل توجه، دریافت، پردازش و تصمیم گیری درباره پیام های دریافتی از محیط به حضور کودک در فضای شهری کمک می نماید. لذا توجه به ادراک و رفتار مسیریابی آنان جایگاه قابل توجهی در طراحی و برنامه ریزی شهری دارد. کودکان با توجه به اطلاعات دریافتی از محیط مسیریابی می نمایند و نشانه ها ازجمله ابزارهای راهنما در مسیریابی کودکان در فضای شهری است. هدف از ارائه این پژوهش، بررسی نقش نشانه ها در رفتار مسیریابی کودکان 14-10 با تاکید بر هوش هیجانی در محله سجاد است. روش مورداستفاده در پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ماهیت پیمایشی است، در این راستا به منظور گردآوری داده ها از مشاهدات میدانی، پرسشنامه و بازدید از سایت استفاده شده است. حجم جامعه آماری 1310 نفر است که با روش نمونه گیری تصادفی و استفاده از فرمول کوکران در محدوده 297 نفر محاسبه شده است. تحلیل داده ها و ارزیابی تاثیر نشانه در فرآیند مسیریابی با تاکید بر هوش هیجانی با استفاده از تحلیل های آماری شامل تحلیل واریانس یک سویه (آنوا)، آزمون تی وابسته و آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرها تحلیل گردیده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که کودکان 12-10سال در فرآیند مسیریابی به اندازه و فرم ابنیه توجه می نمایند و کودکان14-12سال به ویژگی های تضاد، برجستگی و منحصر به فردی ابنیه نیز توجه می نمایند. همچنین کودکانی که هوش هیجانی بالاتری نسبت به سایر کودکان دیگر دارند، در فرآیند مسیریابی تمرکز قابل توجهی به نشانه ها دارند. کودکانی که سن کمتری دارند هوش هیجانی نسبتا ضعیفی نسبت به کودکان بزرگ تر از خود دارند و کمتر در مسیریابی از ویژگی های ظاهری نشانه ها استفاده می کنند.

  کلیدواژگان: کودکان، مسیریابی، محله سجاد، نشانه، هوش هیجانی
 • حامد روشنایی، محمدعلی احمدیان*، امیدعلی خوارزمی صفحات 153-170

  سیر تاریخی روندها و گرایش های حاکم بر ویژگی های شکلی و محتوایی الگوهای توسعه، نمایانگر نوعی تکامل شکلی، مفهومی و محتوایی می باشد؛ به گونه ای که از برداشت ها و باورهای تک ساختی و تک ساحتی رو به سوی برداشت ها و باورهای چند ساختی و چند ساحتی هدایت شده است. حکمروایی خوب شهری همواره رفاه عمومی شهروندان و سلامت اجتماعی آنها را در نظر گرفته  که سیاست ها و برنامه های آن در چارچوب شاخص های خاصی قرار می گیرند. تحقیق پیش رو  به تحلیل مقایسه ای شاخص ها و ابعاد حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان، کارشناسان و مدیران در وضع موجود و مطلوب می پردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است که به بررسی نقطه نظرات شهروندان، کارشناسان و مدیران شهری در خصوص وضعیت ابعاد حکمروایی خوب شهری و همچنین وجوه تشابه و افتراق آنها و دامنه اختلافات و  همسانی های آنها پرداخته است. منابع گردآوری داده ها کتابخانه ای- اسنادی و استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است که  تعداد 385پرسشنامه برای شهروندان و تعداد 48 پرسشنامه برای کارشناسان و مدیران شهرداری و شورای شهر توزیع گردید. آزمون های مورد استفاده در این تحقیق  با نرم افزار SPSS شامل تی تست زوجی،  فریدمن می باشد. نتایج بدست آمده از تحلیل  مقایسه ای شاخص ها نشان می دهد از نظر شهروندان پیرامون وضعیت متغیرهای تحقیق جهتگیری توافقی، مسئولیت پذیری و از نظر مدیران مسئولیت پذیری و عدالت همه جانبه مهم ترین عوامل می باشند. در نهایت نمودارهای راداری حاصل از تحلیل زوجی داده ها نشان می دهد که از نظر شهروندان و مدیران، شکاف معناداری بین وضع موجود و مطلوب جود دارد. با این توضیح که از نظر شهروندان شفافیت و مسئولیت پذیری با عدد2.47 در وضعیت موجود و عدد 3.99 و 4.02 در وضعیت مطلوب بیشترین اختلاف میانگین را در بین شهروندان دارد.

  کلیدواژگان: تحلیل مقایسه ای، حکمروایی، خوب شهری، شهرهای جدید، گلبهار
|
 • Masoume Hafez Reza Zadeh *, Mahmood Reza Anvari, Salman Asad Pour Pages 1-24

   Today, urban furniture has been considered by city managers and planners due to its significant role in improving the quality of urban life. Therefore, a small change in the quality of each of its components has a direct impact on the quantity and quality of its components and other variables. The aim of this study is to evaluate the quality of urban furniture in regions 1 and 2 of Tabriz using fuzzy logic inference system in Matlab software environment. The present research is descriptive in terms of methodology and applied in terms of purpose. In order to collect data and information used in the research, the library and field survey method has been used. The components used in this study include two components of beauty and fit of urban furniture and urban furniture standard, each of which was examined in the form of three main indicators based on fuzzy logic inferences. The results showed that region 1 and 2 of Tabriz is not in a good position in terms of the quality of urban furniture with a score of 0.39 and 0.35, respectively, and has not been able to satisfy the people. Therefore, there is a need to review the approved urban furniture programs as well as to develop new programs based on the strengths and weaknesses of the areas under study.Finally, it should be noted that the use of comparative methods to assess the quality of furniture in different urban areas can provide a comprehensive view of recognizing the differences between areas in terms of urban facilities, the necessary planning to establish spatial justice between deprived areas and provided areas.

  Keywords: Urban Furniture, Tabriz, Fuzzy Logic, Matlab, Improve The Quality Of Life
 • Ahmad Ramezani Farokhad, Hossein Akbari *, Majid Fouladiyan, Meysam Mousaaei Pages 25-47

  The outskirts of Mashhad are a collection of population centers that have expanded around the metropolis of Mashhad over the years. Which have created various problems for the metropolis of Mashhad; According to this, the present study was conducted with the main purpose of a sociological study of the process of formation and continuation of the Qala-e-Khiaban neighborhood in Mashhad as one of the essential informal settlementsThis research was conducted using an interpretive approach and qualitative research method and based on in-depth semi-structured interviews with 21 elites, residents, and informants from the Qala-e-Khiaban neighborhood. Data were collected using the snowball sampling method until the researcher reached theoretical saturation. Thematic analysis of the data collected in this research has confronted us with 82 sub-categories, 28 sub-categories, and 10 main categories. The results showed that the policies of the government, the policies of urban management, the policies of Astan Quds, and the existence of the village of Qaleh-e-Khayban had prepared the necessary conditions for the initial formation of the neighborhood of Qaleh-e-Khayban. At different historical stages and due to developments and land reform policies, the war in Afghanistan, policies of destruction by the city administration, and the non-integration of excluded people in the society and economy of Mashhad have created and strengthened the migration of social and economic groups to Qala-e-Khayban neighborhood. Along with the spread of drought, the existence of anonymity and kinship ties and the expansion of informal jobs have led to the continuation and consolidation of marginalization and ultimately the formation of one of the most important suburbs of Mashhad.

  Keywords: Marginalization, Formation, Qala-E-Khayaban Neighborhood, Mashhad, Qualitative Research
 • Azadeh Jamali, Maryam Robati *, Hanieh Nikoomaram, Forough Farsad, Hossein Aghamohammadi Pages 49-72

  There have been many changes in attitudes regarding risks in recent years, to the point that the international community now views resilience as an important strategy for enhancing communities and cities' ability. In this regard, the DEMATEL method was used to evaluate the cause-and-effect relationships between the criteria, the ANP method was utilized to assess the importance of each criterion, and the VIKOR method was used to rank urban regions of Tehran. In the first step, the criteria affecting resilience in 4 dimensions (environmental, economic, physical, and institutional), 11 criteria, and 31 sub-criteria were selected based on the Delphi method. In the next step, the DEMATEL method was used to investigate the causal relationships of criteria. The findings of the study showed that based on the values (D-R), the environmental dimension with a value of (1.18) was the most effective measure of urban resilience among the four dimensions of urban resilience. Furthermore, the results of ANP showed that disasters and natural hazards in the environmental dimension, urban infrastructure in the physical dimension, and employment rate in the socio-economic dimension had the highest impact among the sub-criteria. Also, the results of the VIKOR method showed that region 4 has a high level of resilience and region 12 has a low level of resilience. In general, it can be said that municipal areas located in the center of Tehran have less resilience to crises than other urban areas. Findings help urban planners and managers consider the criteria of the cause group to define priority prevention programs to increase urban resilience.

  Keywords: Urban Resilience, Multi-Criteria Decision Making, Dematel Method, Vikor Method, Vulnerability
 • Shohreh Ezzatian *, Saed Mahdi Abtahi, Ali Naaman Pages 73-92

  The Transportation-Based Development (TOD) approach is a type of development of living and working spaces that is defined based on the distance from the public transportation station and the main users in this development are pedestrians who are at a distance of 400 to 800 meters or about 5 to 10 minutes' walk provides them with the ability to walk comfortably and safely. In TODI's approach, there is a range of use intensity and density and height of buildings; This means that in the areas closer to the station, it provides more services to pedestrians and less services to private cars. Near the station, more compaction and mixing of uses is required, and this intensity decreases as it moves away from the station. The TOD approach is a type of development with mixed-use, compact, and high density, defined by easy access to public transportation. In Iran, the definition of TOD has been mistakenly reduced to a purely stationary place around the metro, and TOD projects have failed to meet the demands and expectations of the city. In this study, to answer the two main questions, i.e., which are the most appropriate urban metro stations for TOD implementation in Isfahan, and what is the right approach to achieve them, TOD indicators were developed. Additionally, by examining Isfahan’s capacities, areas that are suitable for the TOD approach were identified. By proposing the ranking algorithm and testing it, TOD potential areas in Isfahan metro have been prioritized. Darvaze- Dolat, Atiq Square and Azadi Square metro stations scored the highest points for TOD realization. Moreover, through the clustering method in Expert Choice software, a planning framework for TOD potential areas has been proposed.

  Keywords: Transport-Oriented Development, Station Point, Clustering, Metro Lines Network, Isfahan
 • Kosar Abavisani, Mahdi Bozuei Pages 93-109

  Attention to the remaining areas of urban development is one of the most important problems facing all cities in the world, especially in less developed countries and the Third World. Urban regeneration policy is one of the newest methods of intervention in the old contexts and The issue of social capital is also raised as one of the pillars and requirements of the urban regeneration process. The main purpose of this study is to assess the indicators of social capital to examine the realization of the regeneration approach in the dilapidated fabric of Jaghtai city. Data were collected through two methods documentary and field (questionnaire). Data were analyzed using mean comparison data, analysis of variance and correlation coefficient, one-sample t-test, and multivariate regression in SPSS software. Cronbach's alpha was used to test the reliability of the research and the SWOT technique was used to present the strategies. Is. The indicators of social capital that have been considered in this study include social participation, social trust, social awareness, social solidarity, social relations, and a sense of belonging to the environment. Also, the urban regeneration approach was measured in four dimensions of physical, social, economic, and human capacity components. The results show that the average social capital of the residents of the study neighborhood is lower than average. In the case of components of tuition regeneration, the mean of physical characteristics is lower than average and the mean of other components is above average and in good condition. Strategic results are more offensive, so it is suggested to use existing internal strengths to create and strengthen existing opportunities.

  Keywords: Social Capital Indicators, Correlation Coefficient, SWOT Technique, Urban Regeneration, Social Participation
 • Nabi Moradpoor, Ahmad Pourahmad *, Hossein Hataminejad, Keramatollah Ziari Pages 111-134

  Resilience is a multidimensional concept and has been studied in many different disciplines including ecology, socio-ecological systems, social sciences and psychology. This concept has attracted more attention in recent years, especially in terms of urban planning. This concept is particularly highlighted when a city or community encounters threats such as natural hazards. To respond to these threats, a comprehensive resilience assessment is required to identify priority areas for disaster risk management. In this study, a systematic review method is used to review and analyze studies of resilience in Tehran, and then a systematic formulation is provided. The authors searched the SID and Magiran databases for studies related to urban resilience in Tehran using the keywords “resilience” and “urban resilience”. The PRISMA framework was used to select studies for systematic review, and ultimately 55 studies were included in the review. According to 49% of the studies, the level of resilience was different in urban areas of Tehran. Lack of equal access to municipal services due to their uneven distribution, Existence of worn-out fabrics and informal settlements in some areas and different financial ability and level of social participation of residents are among the main reasons for the variability of resilience in urban areas of Tehran. In addition, 38% of the studies concluded that the resilience situation in Tehran is unfavorable; in the meantime, informal settlements, dilapidated structures and the central part of Tehran had more unsuitable conditions. The results of this study are useful for city managers, crisis management, city council, NGOs and other organizations related to urban management.

  Keywords: Resilience, Urban Resilience, Systematic Review, Tehran, PRISMA Framework
 • Shima Abedi *, Toktam Hanaee Pages 135-152

  Children's psychological preferences in urban space are among the essential principles in urban design, and children's preferences, which include paying attention, receiving, processing, and deciding on messages received from the environment, help the child's presence in urban space. Therefore, considering that children are among the vulnerable groups in society, so paying attention to their perception and wayfinding behavior has a significant place in urban design and planning. Children navigate according to the information received from the environment, and signs are one of the guiding tools in navigating children in urban spaces. The purpose of this study was to investigate the role of symptoms in the wayfinding behavior of children 10-14 with emphasis on emotional intelligence in Sajjad neighborhood. The method used in the present study is applied in terms of purpose and survey nature. In this regard, in order to collect data, field observations, questionnaires and site visits have been used. The statistical population is 1310 people, which has been calculated by random sampling method and using Cochran's formula according to the population of children in the range of 297 people. Data analysis and evaluation of the effect of cues in the wayfinding process with emphasis on emotional intelligence were analyzed using statistical analysis including one-way analysis of variance (ANOVA), dependent t-test and Kolmogorov-Smirnov test. The results indicate that children 10-12 years old in the wayfinding process pay attention to the size and shape of buildings and children 14-12 years old also pay attention to the characteristics of contrast, prominence and unique buildings. Also, children who have higher emotional intelligence than other children have a significant focus on symptoms in the wayfinding process. Younger children have relatively poor emotional intelligence than older children and are less likely to use the apparent features of symptoms in wayfinding.

  Keywords: Children, Wayfinding, Sajjad Neighborhood, Signs, Emotional Intelligence
 • Hamed Roshanaie, Mohammadali Ahmadian *, Omid Ali Kharazmi Pages 153-170

  Good urban governance always considers the general welfare of citizens and their social health, whose policies and programs are placed in the framework of certain indicators. The upcoming research deals with the comparative analysis of indicators and dimensions of good urban governance from the point of view of citizens, experts and managers in the current and desired situation. The research method is of a descriptive-analytical type, which examines the points of view of citizens, experts, and urban managers regarding the state of dimensions of good urban governance, as well as their similarities and differences, and the scope of their differences and similarities. The sources of data collection were library-documents and the use of questionnaire tools, 385 questionnaires were distributed to citizens and 48 questionnaires were distributed to experts and managers of the municipality and the city council. The tests used in this research with SPSS software include paired t-test and Friedman. The results obtained from the comparative analysis of the indicators show that according to the citizens, the variables of the research are consensual orientation, responsibility, and according to the managers, responsibility and all-round justice are the most important factors. Finally, the radar charts obtained from the paired analysis of the data show that there is a significant gap between the current and the desired situation from the point of view of citizens and administrators. With the explanation that according to the citizens, transparency and accountability have the largest average difference among the citizens with a number of 2.47 in the current situation and 3.99 and 4.02 in the desired situation.

  Keywords: Comparative Analysis, Good Urban, Governance, New Cities, Golbahar