فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک
سال بیست و ششم شماره 4 (پیاپی 164، مهر و آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فراوانی و علل سزارین در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر ایلام در سال 96
  طیبه رشیدیان، اکبر محمدی، نسیبه شریفی*، آناهیتا جلیلیان، علی خورشیدی صفحات 1-7

  افزایش است.بهمین علت شناسایی علل افزایش سزارین جهت کاهش آن مهم است لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی سزارین و علل آن در زنان نخست زا شهر ایلام در سال 96 انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر بصورت مقطعی در شش ماهه دوم سال 1396 در شهر ایلام انجام شد و جامعه ی پژوهش مطالعه شامل تمامی زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان تک تخصصی زنان زایمان (بیمارستان آیت اله طالقانی) بود . روش نمونه گیری بصورت سرشماری بود و تمام زایمان های سزارین انجام شده در بیمارستان آیت اله طالقانی ثبت می شدند.  معیار ورود  شامل تمامی زنان اول زا بوده است. داده های مطالعه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که شامل اطلاعات دموگرافیک و مامایی بود جمع آوری گردید. پس از جمع آوری اطلاعات داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 شده و برای توصیف داده ها در متغیرهای کمی از شاخص های مرکزی و برای متغیرهای کیفی از فراوانی مطلق و تجمعی و درصد فراوانی پراکندگی استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های حاصل از مطالعه حاضر از 1738 زایمان 867 (88/49درصد) زایمان طبیعی و 871 (12/50درصد) سزارین بودند. از بین زایمانهای طبیعی 427 (25/49 درصد) و در بین زایمانهای سزارینی 296 (98/33درصد) نخست زا بودند. در بین عوامل مادری، عدم پیشرفت و در بین عوامل جنینی، دیسترس جنینی و در بین عوامل  مادری جنینی،  عدم تناسب سر با لگن از مهمترین علل سزارین در زنان نخست زا بود. بطور کلی عوامل جنینی با بیش از 67 درصد مهمترین علل سزارین در زنان نخست زا بود.

  نتیجه گیری

  طبق یافته های مطالعه 98/33 درصد زایمان های سزارین نخست زا یوده که با توجه به آمار بالای سزارین  خصوصا سزارین نخست زا ضروری است با افزایش انجام زایمان فیزیولوژیک و زایمان بی درد و همچنین افزایش آگاهی خانواده ها نسبت به روش های زایمان و مزایا و معایب هرکدام از آنها از میزان سزارینهای انتخابی کاسته شود.

  کلیدواژگان: زایمان سزارین، نخست زا، زنان
 • مقایسه میزان قند خون، کورتیزول و انسولین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار پس از یک شب محرومیت از خواب
  علی بازگیر، محمد فتحی، رحیم میرنصوری، رضوان افشار، راضیه رضایی* صفحه 2
  مقدمه

  بی خوابی و اختلالات خواب با کاهش سلامت جسمانی و روانی و کیفیت زندگی در ارتباط است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر محرومیت از خواب بر میزان قند خون، کورتیزول و انسولین افراد ورزشکار در مقایسه با افراد غیرورزشکار بود.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجریی 14 مرد سالم در دو گروه ورزشکار (7 نفر) و غیر ورزشکار (7 نفر) شرکت داشتند. برای آزمودنی های هر دو گروه یک شب بی خوابی (8ساعت) اعمال شد. با توجه به اهداف پژوهش از همه آزمودنی ها طی دو مرحله نمونه گیری خونی گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون t وابسته در مقایسه درون گروهی و t مستقل برای مقایسه بین گروهی در سطح معناداری 5 درصد بررسی شدند. در انجام پژوهش، اصول بیانیه هلسینکی، راهنمای عموم اخلاق در پژوهش های دارای آزمودنی انسانی و مقررات حاکم بر آن رعایت شده و کد اخلاق به شناسه (LU.ECRA . 2022. 21) توسط کمیته اخلاق دانشگاه لرستان صادر شد.

  یافته ها

  اعمال بی خوابی منجر به تفاوت معنی داری بین قندخون و میزان انسولین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار در مواجه با یک نشد (p≤0.05). همچنین بی خوابی موجب تفاوت معنی داری در میزان کورتیزول بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار نشد (p≤0.05).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تغییرات میزان  قندخون، کورتیزول و انسولین با طول مدت بی خوابی رابطه دارد و در بی خوابی های کوتاه مدت و مقطعی تحت تاثیر قرار نمی گیرند.

  کلیدواژگان: ورزشکار، بی خوابی، قندخون، کورتیزول، انسولین
 • بررسی فراوانی ژن های qnrB و qnrS در جدایه های ایکولای و کلبسیلا پنومونیه در کودکان با عفونت مجاری ادراری (UTI) در شهر رشت
  انسیه عباسپور نادری، محمدعلی بپوئی، مهزاد دیار، متین محمدی، محمد هدایتی، مهدی شهریاری نور* صفحات 8-13
  مقدمه

  عفونت مجاری ادراری (UTI) یکی از مهم ترین و شایع ترین عفونت ها در کودکان است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن های qnrB و qnrS  در سویه های اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه های جدا شده از کودکان با عفونت ادراری در بیمارستان 17 شهریور رشت بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 49 سویه اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه از بیمارستان 17 شهریور از شهر رشت جداسازی و به کمک روش های بیوشیمیایی تعیین هویت شدند. حساسیت و مقاومت سویه ها به آنتی بیوتیک ها به روش های کربی بور و براث دایلوشن تعیین گردید. برای ارزیابی فراوانی ژن های  qnrS  و qnrB در جدایه ها از روش PCR استفاده شد.

  نتایج

  در این مطالعه ، بیشترین مقاومت در جدایه های اشریشیا کلی به پیپراسیلین (81.5%) و سفازولین (88.9%) و در جدایه های کلبسیلا پنومونیه به سفازولین (90.9%) و آموکسی سیلین (95.5%) مشاهده شد. از 49 جدایه، 73.4% موارد دارای ژن qnrB و 97.9% موارد دارای ژن qnrS  بودند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد یک از علت های افزایش مقاومت چند دارویی در جدایه های بیمارستانی عفونت مجاری ادراری (UTI) در رشت، افزایش انتقال ژن های پلاسمیدی بین این جدایه ها باشد.

  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه، Qnrb، Qnrs
 • مروری بر اساس مولکولی بیماری آلزایمر از دیدگاه پزشکی مولکولی
  سمیرا اصغرزاده*، مانا شجاع پور صفحات 14-20
  زمینه و هدف

  بیماری آلزایمر (AD) یک بیماری پیشرونده عصبی است که با از دست دادن حافظه و اختلالات شناختی متعدد مشخص می شود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، کلید واژه های مطالعه در بانک های اطلاعاتی معتبر فارسی و انگلیسی شامل DOAJ، Pub Med، Google Scholar ، EBSCO، Embase و Web of Science جستجو شدند و مقالاتی که به بررسی اساس مولکولی و پاتوژنز بیماری، نشانگرهای زیستی-تشخیصی آلزایمر پرداخته بودند مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله مروری تلاش کرده ایم علاوه بر بررسی اساس مولکولی بیماری آلزایمر با دیدگاه پزشکی مولکولی به تعداد زیادی از روش های تشخیص مولکولی و نشانگرهای زیستی در سطح بالین و در سطح تحقیقاتی اشاره کنیم.

  ملاحظات اخلاقی:

   همه اصول اخلاقی در نگارش این مقاله، طبق دستورالعمل کمیته ملی اخلاق و آیین نامه COPE رعایت شده است.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه مروری نشان داد که بیشترین فاکتورهای درگیر در پاتوژنز آلزایمر شامل پپتیدهای بتا آمیلوئید، هیپرفسفوریلاسیون پروتئین تائو و فعال شدن مسیرهای التهابی و استرس اکسیداتیو است که به دنبال آن دست دادن سیناپس ها، میتوکندری ها و تکثیر آستروسیت های فعال و میکروگلیا اتفاق می افتد، که نشانه ی بالینی مشهود آن در بیماران از دست دادن حافظه است.
   

  نتیجه گیری

  اگرچه هیچ روش تشخیصی دقیق برای AD وجود ندارد ولی در فاز بالینی توصیه های فعلی برای تشخیص AD شامل ارزیابی پروتئین تائو و پپتیدهای بتا آمیلوئید[1] (Aβ) در مایع مغزی نخاعی، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی[2] (MRI) برای حجم مغز و اسکن پت (توموگرافی انتشار پوزیترون) برای پلاک های Aβ و/ یا متابولیسم گلوکز در مغز است.

  کلیدواژگان: آلزایمر، پزشکی مولکولی، اساس مولکولی، نشانگرهای زیستی
 • اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر خودتنظیمی زناشویی و عدم تحمل ‎بلاتکلیفی در زنان نابارور
  بهرام میرزائیان*، فاطمه طالبی صفحات 21-29
  سابقه و هدف

  امروزه ناباروری یک نگرانی عمده برای سلامت عمومی و یکی از مهم ترین بحران های دوران زندگی به شمار می رود که به مشکلات روانشناختی زیادی منجر می شود. از آنجایی که درمان شناختی-رفتاری بر توانمندسازی و آموزش به بیمار برای حل مشکلات تاکید دارد، لذا این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر خودتنظیمی زناشویی و عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان نابارور انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 30 نفر از زنان نابارور مراجعه کننده به  مرکز نازایی شهرستان ساری در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل انجام گرفت. درمان شناختی-رفتاری در 12جلسه 45دقیقه‎ای، هفته ای یک بار برای گروه آزمایش اجرا شد، در حالیکه گروه کنترل، درمان روتین را دریافت کردند. پس از دوره پیگیری، گروه کنترل هم تحت روان درمانی قرار گرفتند. هر دو گروه پرسشنامه های خودتنظیمی زناشویی ویلسون و همکاران (2005) و عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران (1994) را در پیش‎آزمون، پس آزمون و پیگیری (45 روز بعد از پس آزمون) تکمیل کردند و مقایسه شدند.

  یافته ها

  یافته‎ها نشان داد میانگین نمرات به ترتیب در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو زیرمقیاس خودتنظیمی زناشویی درگروه آزمایش، برای زیر مقیاس خودنظم بخشی ارتباطی (273/6 ± 266/24)، (207/3 ± 000/41) و (899/3 ± 266/35) افزایش معناداری در پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش‏آزمون داشت (05/0>P)و زیر مقیاس تکاپوی ارتباطی (094/5 ± 333/19)، (914/1 ± 666/8) و (449/2 ± 000/12) و همچنین عدم تحمل بلاتکلیفی (302/9 ± 600/92)، (585/7 ± 400/67) و (975/10 ± 200/75) کاهش معنی داری در پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش‏آزمون داشتند. (05/0>P).

  نتیجه گیری

  .نتایج مطالعه نشان داد که درمان شناختی-رفتاری می تواند یک مداخله اثربخش در بهبود خودتنظیمی زناشویی کاهش و عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان نابارور باشد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، خودتنظیمی زناشویی، عدم تحمل بلاتکلیفی، زنان نابارور
 • نقش واسطه ای استرس در میان رگه های بیماری زا (ملاک B) و سطوح کنش وری (ملاک A) در مدل جایگزین اختلالات شخصیت
  محمدامین عبدالله پور، فاتح رحمانی*، امید عیسی نژاد صفحات 30-36
  مقدمه

  استرس ملاک مهم و تاثیرگذار بر شخصیت در سطح کلی و جزئی است.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش واسطه ای استرس در دو ملاک تشخیصی اختلال شخصیت شامل سطوح کنش وری (ملاک A) و رگه های بیماری زا (ملاک B) انجام شد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه کردستان سال تحصیلی 1399-1400 بودند. با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 313 نفر (08/50% بانوان) انتخاب و به پرسشنامه های آنلاین سنجش شخصیت (2013)، آزمون سطوح کنش وری شخصصیت (2017) و مقیاس استرس ادراک شده (1994) جواب دادند. به منظور تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری از نرم افزار SPSS نسخه 26 و AMOS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از مسیر مستقیم حاکی از تاثیر نقش واسطه ای استرس بر شخصیت در سطح رگه های گسستگی (85/0) و ستیزه جویی (88/0) است. درحالی که در رگه های روان گسسته گرایی، عدم بازداری و هیجان پذیری منفی استرس نقش واسطه ای را ایفا نمی کند. در کل، ارتباط مثبتی بین استرس و سطوح کنش وری (45/0) و رگه های بیماری زای شخصیت (27/0) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  تاثیر استرس بر سطوح کنش وری شخصیت و رگه های بیماری زای شخصیت غیرقابل انکار است. به طور کلی، استرس بر مدل جایگزین اختلالات شخصیت و ملاک های A و B تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: استرس، رگه های شخصیت، سطوح کنش وری شخصیت، مدل جایگزین اختلالات شخصیت، طبقه بندی بین المللی بیماری های روانی اروپا (ICD-11)
 • اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای جریان متناوب بر بازداری پاسخ و توجه انتخابی ورزشکاران بیش فعال/نقص توجه
  فرشته عموزاده*، علیرضا بهرامی، مهدی رحیم زاده صفحات 37-44
  زمینه و هدف

  اختلال بیش فعالی همراه با نقصوجه در ورزشکاران بسیار شایع است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای جریان متناوب(tACS ) بر بازداری پاسخ و توجه انتخابی ورزشکاران بیش فعال/نقص توجه بود.

  مواد و روش ها

  روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح  پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل و جامعه آماری آن 160 ورزشکار بیش فعال/نقص توجه 9  تا 11 سال (60 دختر  و 100 پسر) بود و از این تعداد 120 ورزشکار بیش فعال/نقص توجه به شکل تصادفی انتخاب و  در سه گروه 40 نفری کنترل، شم و تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای جریان متناوب گمارده شدند. ابتدا پیش آزمون گرفته و سپس همه آزمودنی های گروه های شم و آزمایش، به ترتیب تحریکات ساختگی و واقعی آندی در 3F و کاتدی در 4F با جریان 1 میلی آمپر (10 هرتز)  را به مدت 15 دقیقه در 10 جلسه دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد بعدازآن هر گروه به طور مجدد موردبررسی و پس از دو هفته آزمون پیگیری صورت گرفت. در این پژوهش از آزمون عملکرد پیوسته و استروپ استفاده شد.  برای تحلیل داده ها به شیوه تحلیل واریانس مرکب، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی بنفرونی با استفاده از نرم افزار آماریSpss  نسخه 21 استفاده شد (05/0≥p).

  ملاحظات اخلاقی: 

  این طرح تحقیقاتی در پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با کد اخلاق IR.SSRI.REC.1401.1361 تصویب شده است. از والدین رضایت نامه کتبی گرفته شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که tACS بر بازداری پاسخ (0001/0=p) و توجه انتخابی (0001/0=p) ورزشکاران دارای اختلال بیش فعالی/نقص توجه اثربخش بوده است و منجر به بهبود بازداری پاسخ و توجه انتخابی آزمودنی ها شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های به دست آمده اعمال tACS 1 میلی آمپر می تواند به عنوان یک روش درمانی موثر برای بهبود بازداری و توجه انتخابی ورزشکاران بیش فعال/نقص توجه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بازداری پاسخ، توجه، تحریک مغزی، ورزشکاران بیش فعال، نقص توجه
 • بررسی مقایسه ای ریزنشت فیشورسیلانت های ادهزیو با کامپوزیت های قابل سیلان و رزین مدیفاید گلاس آینومر در فیشور سیلانت تراپی دندان های دائمی
  شیوا کاوسی نژاد*، محدثه شکری پور، بهاره عسگرتوران، زهرا چراغی صفحات 45-51
  زمینه و هدف

  این مطالعه با هدف مقایسه ریزنشت  فیشور سیلانت ادهزیو (AFS)،  رزین کامپوزیت قابل سیلان (FC) و  گلاس آینومر تقویت شده با رزین (RMGI) در دندان های دائمی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تجربی و آزمایشگاهی بر روی 45 دندان خلفی کشیده شده دارای فیشور دست نخورده انجام شد. دندان ها به طور تصادفی به 3 گروه (هر گروه 15 عدد) تقسیم شدند.  در گروه 1 فیشورهای اکلوزال توسط فیشور سیلانت ادهزیو Beautisealant  بدون اچ و باندینگ، در گروه2 توسط کامپوزیت قابل سیلان Beautifil  پس از اچینگ با اسید فسفریک 37 درصد  و در گروه 3 توسط گلاس آینومر تقویت شده با رزینFuji II LC   سیل شدند. دندان ها تحت 500 پروسه سیکل حرارتی (5-55 درجه  سانتیگراد) قرار گرفتند  و انتهای آنها توسط موم سیل شد. سپس به مدت 24 ساعت در متیلن بلو 2 درصد غوطه ور شدند. سپس، دندان ها به صورت باکولینگوالی برش داده شدند وتوسط استریومیکروسکوپ، عمق نفوذ رنگ به عنوان شاخص ریزنشت بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون های ANOVA، Chi-square و Scheffe مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0.05=alpha).

  ملاحضات اخلاقی:

   این مطالعه مورد تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی همدان (IR.UMSHA.REC.1399.728)  قرار گرفت.

  یافته ها

  میزان ریزنشت RMGI به طور معناداری بیشتر از AFS و FC بود (P<0.05)، در حالی که میزان ریزنشت FC و AFS با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند (P=0.330).

  نتیجه گیری

  AFS  توانایی سیل  قابل مقایسه ای را با FC  نشان داد و به دلیل مراحل کاربرد کمتر می تواند به عنوان جایگزینی برای FC استفاده شود.

  کلیدواژگان: لیکیج دندانی، پیت و فیشور سیلانت، کامپوزیت رزین، گلاس آینومر
|
 • Frequency and causes of caesarean section in primiparous women referred to Taleghani Hospital in Ilam in 2016
  Tayebeh Rashidian, Akbar Mohammadi, Nasibeh Sharifi*, Anahita Jalilian, Ali Khorshidi Pages 1-7
  Introduction

  Despite the adverse consequences of cesarean delivery, its incidence rate is increasing in many provinces of the country, especially Ilam city. For this reason, it is important to identify the causes of the increase in cesarean delivery in order to reduce it. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the frequency of cesarean section and its causes in primiparous women in Ilam city in 2016.

  Methodology

  The present study was conducted cross-sectionally in the second half of 2016 in Ilam city, and the study population was all primiparous women referred to a single specialty maternity hospital (Ayatollah Taleghani Hospital). The sampling method was census and all cesarean deliveries were recorded in Ayatollah Taleghani Hospital. The inclusion criteria included all primiparous women. The data of the study was collected using a researcher-made questionnaire that included demographic and midwifery information. After collecting the data, the data was entered into the SPSS version 16 software Central indices were used to describe data in quantitative variables, and absolute and cumulative frequency and percentage of dispersion frequency were used for qualitative variables.

  Findings

  According to the findings of this study, out of 1738 births, 867 (49.88%) were natural births and 871 (50.12%) were cesarean. Among the natural births, 427 (49.25%) and among the cesarean births, 296 (33.98%) were primiparous. Among the maternal factors, lack of progress and among the fetal factors, fetal distress and among the maternal-fetal factors, head-to-pelvis disproportion was one of the most important causes of cesarean delivery in primiparous women. In general, fetal factors with more than 67% were the most important causes of caesarean section in primiparous women.

  Conclusion

  According to the findings of the study, 33.98% of cesarean births were primiparous. Considering the high statistics of caesarean section, especially cesarean section for first births , It is necessary to reduce the number of elective cesarean sections by increasing the number of physiological births and painless births, as well as increasing the awareness of families about birthing methods and the advantages and disadvantages of each of them.

  Keywords: Caesarean Section, Primiparity, Women
 • Comparison of blood sugar, cortisol and insulin levels in athletes and non-athletes after one night of sleep deprivation
  Ali Bazgir, Mohammad Fathi, Rahim Mirnasouri, Rezvan Afshar, Raziyeh Rezaei* Page 2
  Introduction

  Insomnia and sleep disorders are related to a decrease in physical and mental health and quality of life. The purpose of this study was to investigate the effect of sleep deprivation on blood sugar, cortisol and insulin levels in athletes compared to non-athletes.

  Methods

  In this semi-experimental study, 14 healthy men participated in two groups of athletes (7 people) and non-athletes (7 people). One night of sleeplessness (8 hours) was applied to the subjects of both groups. According to the objectives of the research, blood samples were taken from all the subjects in two stages. The data were analyzed using the dependent t test for intra-group comparison and independent t test for inter-group comparison at a significance level of 5%. In conducting the research, the principles of the Declaration of Helsinki, the general guidelines for ethics in research with human subjects and the regulations governing it were observed and the code of ethics was issued by the ethics committee of Lorestan University.

  Findings

  Insomnia did not lead to a significant difference between the blood sugar and insulin levels of athletes and non-athletes when faced with a (p≤0.05). Also, insomnia did not cause a significant difference in the amount of cortisol between two groups of athletes and non-athletes (p≤0.05).

  Conclusion

  It seems that changes in blood sugar, cortisol and insulin are related to the duration of insomnia and are not affected in short-term and intermittent insomnia.

  Keywords: Athlete, Insomnia, Blood Glucose, Cortisol, Insulin
 • Investigation of qnrB and qnrS genes frequency in E.Coli and Klebsiella Pneumoniae isolates in children with UTI in Rasht city
  Ensiyeh Abbaspour Naderi, Mohammadali Bepouei, Mahzad Diar, Matin Mohamadi, Mohammad Hedayati, Mahdi Shahriarinour* Pages 8-13
  Introduction

  Urinary tract infection (UTI) is one of the most important and common infections in children. The aim of this study was to investigate the frequency of qnrB and qnrS genes in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolated from urinary tract infections of children in 17 Shahrivar Hospital in Rasht.

  Materials and methods

   In this descriptive cross-sectional study, 49 strains of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae were isolated from 17 Shahrivar Hospital in Rasht and identified using biochemical methods. Sensitivity and resistance of strains to antibiotics were determined by Kirby Bohr and dilution broth methods. PCR method was used to evaluate the frequency of qnrS and qnrB genes in isolates.

  Results

  In this study, the highest resistance was observed in piperacillin (81.5%) and cefazolin (88.9%) isolates from Escherichia coli and in Klebsiella pneumoniae (cefazolin (90.9%) and amoxicillin (95.5%) isolates from 49 Isolated, 73.4% had qnrB gene and 97.9% had qnrS gene.

  Conclusion

  It seems that one of the reasons for increasing multidrug resistance in hospital isolates of urinary tract infection (UTI) in Rasht is the increased transfer of plasmid genes between these isolates.

  Keywords: Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae, Qnrb, Qnrs
 • An Overview of molecular basis of Alzheimer's Disease from the Perspective of Molecular Medicine
  Samira Asgharzade*, Mana Shojapour Pages 14-20
  Background and Aim

  Alzheimer's Disease (AD) is a progressive neurodegenerative disease characterized by loss of memory and multiple cognitive impairments.

  Materials and Methods

  In this study, key terms were searched in reputable Persian and English databases including DOAJ, PubMed, Google Scholar, LISTA (EBSCO), Embase, and Web of Science. Articles focusing on the molecular basis and pathogenesis of the disease, as well as biomarkers for Alzheimer's diagnosis, were reviewed. In this article, we have attempted a comprehensive review not only of the molecular basis of Alzheimer's disease from a molecular medical perspective but also to address numerous molecular diagnostic methods and biomarkers at both clinical and research levels in this disease.

  Ethical Considerations:

   All Ethical principles in writing this article have principles been observed according to the instructions of National Ethics Committee and the COPE regulations

  Findings

  The results of this review study indicate that the major factors involved in the pathogenesis of Alzheimer's include beta-amyloid peptides, hyperphosphorylation of tau protein, and activation of inflammatory and oxidative stress pathways. Subsequently, this leads to synaptic loss, mitochondrial dysfunction, and proliferation of activated astrocytes and microglia, which are clinically manifested as memory loss in patients."

  Conclusion

  Although no precise diagnostic method exists for AD, current clinical recommendations for AD diagnosis include assessing tau protein and beta-amyloid (Aβ) peptides in cerebrospinal fluid, magnetic resonance imaging (MRI) for brain volume, and positron emission tomography (PET) scanning for Aβ plaques and/or glucose metabolism in the brain.

  Keywords: Alzheimer's Disease, Biomarkers, Molecular Medicine, Molecular Basis
 • Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy on Marital self-regulation and Intolerance of uncertainty in Infertile women
  Bahram Mirzaeian*, Fatemeh Talebi Pages 21-29
  Background

  Today, infertility is a major concern for public health and one of the most important crises in life, which leads to many psychological problems. Since cognitive-behavioral therapy emphasizes empowering and educating the patient to solve problems, this study was conducted to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on marital self-regulation and uncertainty intolerance in infertile women.

  Methods

   This clinical trial study was performed on 30 infertile women referring to the infertility center of Sari city in two groups of case and control (15 patients in each group). Cognitive-behavioral therapy was performed in 12 sessions of 45 minutes, once a week for the experimental group, while the control group received the routine treatment. After the follow-up period, the control group also underwent psychotherapy. Both groups completed the questionnaires of marital self-regulation by Wilson et al. (2005) and uncertainty intolerance by Friston et al. (1994) in the pre-test, post-test and follow-up (45 days after the post-test) and were compared.

  Finding

  The results showed that in the two subscales of marital self-regulation in the experimental group, the average scores in the three stages of pre-test, post-test and follow-up respectively for the subscale of communication self-regulation (24.266 ± 6.273), (41.000 ± 3.207) and (35.266 ± 3.899) there was a significant increase in the post-test and follow-up compared to the pre-test stage(P<0.05). And the sub-scale of communication effort(19.333 ± 5.094), (8.666 ± 1.914) and (12.000 ± 2.449), and intolerance of uncertainty 92.600 ± 9.302), (67.400 ± 7.585) and (75.200 ± 10.975), had a significant decrease in the post-test and follow-up compared to the pre-test stage (P<0.05).

  Conclusion

  The results of the study showed that cognitive-behavioral therapy can be an effective intervention in improving marital self-regulation and reducing intolerance of uncertainty in infertile women.

  Keywords: Cognitive-Behavioral Therapy, Marital Self-Regulation, Intolerance Of Uncertainty, Infertile Women
 • The mediating role of Stress on Personality Traits (B) and Personality Functioning (A) within the Alternative Model of Personality Disorders (AMPD)
  Mohammadamin Abdolahpur, Fateh Rahmani*, Omid Isanejad Pages 30-36
  Introduction

  stress is an important criterion affecting personality on a general and minor level.

  Aim

  The present study aimed to assess the mediating role of stress in two diagnostic criteria of personality disorder, personality functioning (criterion A) and pathological personality traits (criterion B).

  Method

  The research method was descriptive-correlational. The statistical population was students studying at the University of Kurdistan in the academic year 2020-2021. By the available sampling method, 313 (50.08% of women) completed online PID-5, LPFS and PSS-14 questionnaires. Data were analyzed by structural equation modelling and using AMOS software version 24 and SPSS.

  Results

  The result of the direct path shows the mediating role of stress on personality detachment (0.85) and antagonism (0.88) traits. However, psychoticism, negative affectivity and disinhibition traits do not play a mediating role. In general, there was a positive relationship between stress and personality functioning (0.45) and personality traits (0.27).

  Conclusion

  The undeniable impact of stress on both personality functioning and personality traits is apparent. Broadly speaking, stress influences the alternative model of personality disorders, encompassing criteria A and B.

  Keywords: Stress, Personality, Personality Traits, Level Of Personality Functioning, DSM-5, ICD-11
 • Impact of Transcranial alternating current stimulation (tACS) on Response Inhibition and selective attention in athletes with ADHD
  Fereshteh Amouzadeh*, Alireza Bahrami, Mehdi Rahimzadeh Pages 37-44
  Background and aim

  Attention deficit hyperactivity disorder is very common in athletes. This study aims to investigate the impact of transcranial electrical stimulation of alternating current on response inhibition and selective attention in athletes with ADHD. 

  Materials and methods

  The present study was quasi-experimental with a pretest, posttest, and follow-up design with the control group. The statistical population was 160 elite athletes with ADHD aged 9 to 11 years (60 girls and 100 boys). Of these, 120 athletes with ADHD were randomly selected and assigned to three groups of 40: control, sham, and tACS. First, a pretest was done, and then all subjects in the sham and experimental groups received F3(Anodal) and F4(Cathodic) fake and real stimulations, respectively, with a current of 1 mA (10 Hz) for 15 minutes in 10 sessions. The control group did not receive any intervention, then each group was re-examined. A follow-up test was done after two weeks. The Continuous Performance Test (CPT) and Stroop were used in this study. For data analysis, Mixed Anova, one-way ANOVA, and Benferroni's post hoc test were used with using Spss version 21 statistical software (p≤0.05).

  Ethical considerations: 

  This study is approved sport sciences Reserch Institute with ethical registration code IR.SSRI.REC.1401.1361.Parents gave written informed consent form.

  Results

  The results showed that tACS was effective in the response inhibition and selective attention of athletes with ADHD and led to the improvement of response inhibition and selective attention of these subjects.

  Conclusion

  Based on the findings, the tACS protocol of 1 mA can be used as an effective treatment to improve inhibition and selective attention of athletes with ADHD.

  Keywords: Response Inhibition, Attention, Brain Stimulation, Athletes With ADHD
 • Microleakage of an adhesive fissure sealant in comparison with flowable composite resin and resin-modified glass ionomer in permanent teeth
  Shiva Kavousinejad*, Mohadese Shokripour, Bahareh Asgartooran, Zahra Cheraghi Pages 45-51
  Background and Aim

  This study aimed to compare the microleakage of an adhesive fissure sealant (AFS), a flowable composite resin (FC), and a resin-modified glass ionomer (RMGI) in permanent teeth.

  Materials and Methods

  This in vitro, experimental study was conducted on 45 extracted posterior teeth with sound fissures. The teeth were randomly divided into 3 groups (n=15). The occlusal fissures were sealed with Beautisealant AFS without etching and bonding in group 1, with Beautifil FC after 37% phosphoric acid etching in group 2, and with Fuji II LC RMGI in group 3. The teeth underwent 500 thermal cycles (5-55°C), and their apices were sealed with wax. They were then immersed in 2% methylene blue for 24 hours. Next, the teeth were sectioned buccolingually and inspected under a stereomicroscope to measure the dye penetration depth as an indicator of microleakage. Data were analyzed by ANOVA, Chi-square test, and Scheffe test (alpha=0.05).

  Ethical consideration: 

  The study was approved by the ethics committee of Hamadan University of Medical Sciences (IR.UMSHA.REC.1399.728).

  Findings

  The microleakage score of RMGI was significantly higher than that of AFS and FC (P<0.05), while the microleakage scores of FC and AFS were not significantly different (P=0.330).

  Conclusion

  The AFS showed a sealing ability comparable to that of FC, and can be used as an alternative to FC due to its fewer application steps.

  Keywords: Dental Leakage, Pit, Fissure Sealants, Composite Resins, Glass Ionomer