فهرست مطالب

مددکاری اجتماعی - سال دوازدهم شماره 45 (پاییز 1402)

فصلنامه مددکاری اجتماعی
سال دوازدهم شماره 45 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هاجر جعفری، ایلناز سجادیان*، زهرا نیک اندیش صفحات 5-16

  پیشگفتار:

   آسیب طناب نخاعی به عنوان یک اختلال ناتوان کننده، پیامدهای جسمی، روان شناختی و اجتماعی زیادی ایجاد می کند. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و پرخاشگری در بیماران آسیب نخاعی شهر اصفهان انجام گردید.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. از بین افراد دچار آسیب نخاعی مراجعه کننده به انجمن بیماران آسیب نخاعی در بهار 1398 که دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند و تمایل به شرکت در پژوهش داشتند، سی نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل هر گروه پانزده نفر جایگزین شدند. شرکت کنندگان هر دو گروه، قبل و بعد از مداخله و یک ماه بعد در مرحله پیگیری به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های رضایت از زندگی داینر 1985، عاطفه مثبت واتسون و همکاران 1988 و پرخاشگری باس و پری 1992 پاسخ دادند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت هشت جلسه نود دقیقه ای تحت درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی فریش 2006 قرار گرفتند، اما برای گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت.

  یافته ها

  برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده گردید. یافته ها حاکی از تاثیر درمان (05/0>p) بر رضایت از زندگی در مرحله پس آزمون و بر عاطفه مثبت و پرخاشگری در مراحل پس آزمون و پیگیری بود.

  پی آمد:

   بنابر یافته های پژوهش، برای افزایش رضایت از زندگی و عاطفه مثبت بیماران آسیب نخاعی و کاهش پرخاشگری آن ها می توان از درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، عاطفه مثبت، پرخاشگری، درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، بیماران آسیب نخاعی
 • مینا عمادی زاده، منصوره حاج حسینی* صفحات 17-29

  پیشگفتار:

   مدرسه به عنوان بافتار تربیتی فراهم آورنده تعاملات آموزشی، اجتماعی و عاطفی است و بر این اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی نقش تجربه تحصیلی در نگرش امیدوارانه دانش آموزان تحت سرپرستی بهزیستی صورت پذیرفت. 

  روش

  پژوهش با رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناختی انجام شد و مطابق با آن بدون هیچ گونه دخل و تصرف از سوی پژوهشگر به مطالعه عمیق پرداخته شد. مشارکت کنندگان شانزده دانش آموز، با دامنه سنی هشت تا چهارده سال مرکز نگهداری شهید ضرغامی (موسسه خیریه پژوهش حنان) بودند که به روش نمونه گیری هدفمند برگزیده شدند. گردآوری اطلاعات به وسیله مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام پذیرفت و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع ادامه یافت. داده ها بر پایه رویکرد استراس و گلاسر، طبقه بندی و پردازش شدند. یافته ها در سه بعد تجربه تحصیلی و نگرش به مدرسه، تجربه تحصیلی و امید به آینده، تجربه زیسته و امید به آینده دسته بندی شدند.

  یافته ها

  یافته ها گویای نقش موثر مدرسه در ساخت نگرش امیدوارانه به تحصیل و شغل در آینده است، تحصیل انگیزه پیشرفت را فراهم کرده و افراد آن را عاملی برای رسیدن به شغل و جایگاه اجتماعی، ارتباط با افراد از جمله معلم و همسالان و مستقل شدن در آینده می دانند. همچنین در نگرش دانش آموزان تحت سرپرستی بهزیستی مدرسه فرصت اجتماعی دوست یابی است. 

  پی آمد: 

  تعاملات آموزشی با معلمان توانسته است منجر به تعلق عاطفی در دانش آموزان شود و تجربه تحصیلی در مدرسه به منزله راهی برای رسیدن به اهداف و آرزوها و جبران کاستی ها در زندگی قلمداد گردد.

  کلیدواژگان: تجربه تحصیلی، امید، دانش آموزان تحت سرپرستی بهزیستی
 • محمد سلطانی زاده* صفحات 30-41

  پیشگفتار: 

  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی رواندرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تمایلات جنسی، اضطراب جنسی و قاطعیت جنسی زنان نابارور شهر اصفهان انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهر اصفهان در سه ماهه پاییز سال 1397 بود. در این پژوهش تعداد سی نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه در هر گروه پانزده نفر گمارده شدند. گروه آزمایش روان درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را طی دو ماه در هشت جلسه شصت دقیقه ای دریافت نمود. پرسشنامه های مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه چندوجهی مساله های جنسی M‏SQ و پرسشنامه تمایلات جنسیHISD بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد رواندرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تمایلات جنسی، اضطراب جنسی و قاطعیت جنسی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه تاثیر معناداری (05/0 >P) داشته است.

  پی آمد: 

  نتایج پژوهش حاکی از تاثیر رواندرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تمایلات جنسی، اضطراب جنسی و قاطعیت جنسی در زنان نابارور است و می توان از آن به عنوان روشی کارآمد بهره گرفت.

  کلیدواژگان: رواندرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، تمایلات جنسی، اضطراب جنسی، قاطعیت جنسی، زنان نابارور
 • رباب حقدادی، طاهره حمزه پور* صفحات 42-51

  پیشگفتار: 

  طلاق یک پدیده روانی، چند عاملی و چند بعدی است که فرد و خانواده را تحت تاثیر قرار داده و ناهنجاری های اجتماعی زیادی را  ایجاد می کند. هدف پژوهش تعیین اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کنترل عواطف و حساسیت اضطرابی دربین زنان در شرف طلاق شهرستان لاهیجان بود.

  روش

  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را تمامی زنان در شرف طلاق تحت پوشش اداره بهزیستی شهر لاهیجان تشکیل داده اند. ازاین جامعه آماری سی زن در شرف طلاق با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه هر گروه پانزده نفر جایگزین شدند. گروه آزمایش ده جلسه نوده دقیقه ای با روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد آموزش دید اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. پرسشنامه کنترل عواطف و حساسیت اضطرابی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون از هر دو گروه تکمیل گردید. داده ها با روش تحلیل کوواریانس و به کمک نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین کنترل عواطف منفی و حساسیت اضطرابی گروه آموزش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کنترل عواطف و حساسیت اضطرابی زنان در شرف طلاق شده است.

  پی آمد:

   با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کنترل عواطف و حساسیت اضطرابی زنان در شرف طلاق اثربخش است. بنابراین می توان از این درمان برای کنترل عواطف و حساسیت اضطرابی زنان در شرف طلاق بهره برد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، حساسیت اضطرابی، کنترل عواطف، طلاق
 • مهدی طلایی*، حدیث رضایی، فاطمه پروین صفحات 52-64

  پیشگفتار:

   یکی از مهمترین وظایف سازمان بهزیستی درزمینه توانمندسازی مددجویان ، فراهم نمودن راه ‎های ایجاد اشتغال است. از طرفی اشتغال معلولین به عنوان مهمترین جامعه هدف این سازمان، یکی از برنامه های اصلی و سیاست های اجتماعی و رفاهی دولت ها به شمار می رود. فرآیند توانمندسازی حرفه ای و شغلی معلولین، جلب اعتماد افراد جامعه به توانایی های معلولین است و در حقیقت این اعتماد نتیجه کلی این فرآیند است. هدف پژوهش حاضر، ارزشیابی و تعیین اثربخشی برنامه ها و فعالیت های اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای معلولین است. 

  روش

  این پژوهش از روش تحلیل محتوا با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه را سه گروه کارشناسان، مدیران و مددجویان تشکیل داده اند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار مصاحبه عمیق استفاده گردید. نمونه های مورد مطالعه به صورت هدفمند انتخاب شدند. 

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که برنامه ریزی متمرکز، پاسخگو نبودن این برنامه ها به نیاز معلولین، تشخیص  مددجویان نیازمند و  انسجام سازمانی در تحلیل گام اول مدل پژوهش و عرضه تسهیلات بر مبنای نیاز، کمبود اعتبارات در تحلیل گام دوم و تبعیض در خدمت دهی، همکاری نامناسب سایر ارگان ها، نظارت نداشتن بر پرداخت وام و مشکلات مالی مددجویان در تحلیل گام سوم، ازجمله عواملی هستند که میزان اثربخشی برنامه ها و فعالیت های اداره بهزیستی را در زمینه اشتغالزایی تحت تاثیر قرار داده است.

  پی آمد: 

  نتیجه بررسی و تحلیل مطالب و اظهارات کارشناسان، مدیران و مددجویان، نشان می دهد که اثربخشی برنامه ها و فعالیت های اداره کل بهزیستی در خصوص ایجاد اشتغال پایدار در سطح متوسطی قرار دارد.

  کلیدواژگان: اشتغال پایدار، اثربخشی، مدل اوون، بهزیستی
 • عاطفه کیااحمدی*، سید ابوالفضل حسینی صفحات 65-74

  پیشگفتار: 

  در بحث مصرف مواد، انزوای اجتماعی پس از مصرف مواد رخ می دهد و عملا با پسایندهایی چون بازگشت مجدد به اعتیاد و دشواری ترک مواد همراه است. به همین دلیل این مطالعه با هدف بررسی تاثیر حمایت خانوادگی و برچسب اجتماعی بر انزوای اجتماعی زنان مصرف کننده مواد با نقش واسطه گری طرد اجتماعی انجام شد. 

  روش

  روش مورد استفاده در این مطالعه پیمایش تبیینی بود. میدان مطالعه مراکز درمانی ترک اعتیاد استان گلستان بودند که تعداد صد و هشتاد و هفت زن تحت درمان به عنوان حجم نمونه مبتنی بر روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تکنیک تحلیل نیز مبتنی بر مدل معادلات ساختاری AMOS26 بود. 

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که طرد اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر انزوای اجتماعی دارد. همچنین حمایت خانوادگی و برچسب اجتماعی نیز اثر معناداری بر طرد اجتماعی دارند و در نهایت متغیرهای حمایت خانوادگی و برچسب اجتماعی تنها به طور غیرمستقیم از طریق طرد اجتماعی تاثیر معناداری بر انزوای اجتماعی زنان معتاد دارند.

  پی آمد:

   نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهای طرد اجتماعی، حمایت خانوادگی و برچسب اجتماعی سهم مهمی در تبیین انزوای اجتماعی زنان مصرف کننده مواد دارند. بنابراین دستکاری در این متغییرها می تواند نقش مهمی در کاهش انزوای اجتماعی زنان مصرف کننده مواد و به دنبال آن تسهیل ترک اعتیاد آنان داشته باشد. در طی این فرایند، مددکاری  اجتماعی می تواند به عنوان یک تسهیلگر ایفای نقش کند.

  کلیدواژگان: انزوای اجتماعی، برچسب اجتماعی، حمایت خانوادگی، طرد اجتماعی
|
 • Hajar Jafari, Ilnaz Sajjadian*, Zahra Nikandish Pages 5-16
  Introduction

  Spinal cord injury is a debilitating condition that has numerous physical, psychological, and social impacts. This study aimed to assess the impact of quality-of-life therapy on life satisfaction, positive emotions, and aggression among spinal cord injury patients in Isfahan.

  Methods

  The research employed a semi-experimental approach with a pre and post-test design and a control group. The study's statistical population comprised all patients with spinal cord injuries who were referred to the welfare and rehabilitation centers of Isfahan in 2017. To conduct the study, thirty individuals with spinal cord injuries who met the entry criteria and expressed willingness to participate were selected using convenience sampling. They were then randomly assigned to either the experimental or control group, with fifteen individuals in each. Both groups completed research instruments, including the Life Satisfaction Questionnaire (Diener, 1985), Positive Affect (Watson et al, 1988), and Aggression (Buss & Perry, 1992), before and after the intervention, as well as one month after follow-up. The experimental group received quality-of-life therapy (Frisch, 2006) in eight ninety-minute sessions, while the control group did not receive any intervention.

  Results

  For data analysis, we used multiple-variable covariance. The findings showed the effect of treatment (p<0.05) on life satisfaction in the post-test, as well as on positive and aggressive attitudes in the post-test and follow-up stages.

  Conclusions

  According to the results, patients with spinal cord injury can benefit from treatment aimed at improving their quality of life, leading to improved life satisfaction and positive affect, as well as a reduction in their aggressiveness.

  Keywords: Life Satisfaction, Positive Affect, Aggression, Quality Of Life Therapy, Spinal Cord Injury Patients
 • Mina Emadizadeh, Mansure Hajhosseini* Pages 17-29
  Introduction

  School, as an educational environment, facilitates academic, social, and emotional interactions. This study aims to examine the impact of academic experience on students' hopeful attitudes under welfare supervision. 

  Methods

  The research utilized a qualitative approach and a phenomenological method. An in-depth study was conducted without any interference by the researcher. The study involved sixteen students, aged eight to fourteen, from the Hanan Care Center, selected through purposive sampling. Data was collected through semi-structured interviews, continuing until saturation. The data was classified and processed using the Strauss-Glasser approach. Findings were categorized into three dimensions: academic experience and attitude toward school, academic experience and hope for the future, and lived experience and hope for the future.

  Results

  The results indicate the significant role of schools in fostering a positive attitude towards education and future employment. Education serves as a motivation for progress and is viewed as a crucial factor in obtaining a job and social status. Interaction with teachers and peers, as well as gaining independence for the future, are important aspects of students' attitudes. Under the guidance of support services, the school provides a social opportunity for students to make friends.

  Conclusions

  Educational interactions with teachers can foster emotional belonging in students. The school experience is viewed as a way to attain goals and aspirations and compensate for life's shortcomings.

  Keywords: Academic Experience, Hope, Students Under Welfare Supervision
 • Mohammad Soltanizadeh* Pages 30-41
  Introduction

   The study aimed to assess the impact of mindfulness-based psychotherapy on sexual desires, sexual anxiety, and sexual assertiveness in infertile women in Isfahan.

  Methods

   The current study utilized a quasi-experimental approach with a pretest-posttest design and included a control group. The statistical population consisted of infertile women who were referred to the Isfahan Infertility Center in the autumn quarter of 2018. For this study, thirty individuals were selected using the available sampling method and then randomly assigned to either the experimental or control group, with fifteen participants in each group. The experimental group underwent an eight-session mindfulness-based psychotherapy program, each lasting sixty minutes, over the course of two months. The questionnaires utilized in the study were the Multidimensional Sexuality Questionnaire (MSQ) and the Hurlbert Index of Sexual Desire (HISD). Data analysis was conducted using analysis of covariance.

  Results

  The analysis of covariance results revealed that mindfulness-based psychotherapy had a significant impact(P <0.05) on sexual desires, sexual anxiety, and sexual assertion in the experimental group compared to the control group. 

  Conclusions

  The results of this study indicate the impact of mindfulness-based psychotherapy on sexual desire, sexual anxiety, and sexual assertiveness in infertile women, suggesting it is an effective method.

  Keywords: Mindfulness Based Psychotherapy, Sexual Desires, Sexual Anxiety, Sexual Assertiveness, Infertile Women
 • Robab Haghdadi Kelashami, Tahereh Hamzehpoor* Pages 42-51
  Introduction

  Divorce has psychological effects on individuals and families and is a complex phenomenon with various factors. This study aimed to assess the effectiveness of acceptance and commitment therapy in managing emotions and anxiety sensitivity among women considering divorce in Lahijan.

  Methods

  This study used a quasi-experimental design with a pre-test and post-test setup, involving both experimental and control groups. The study aimed to investigate women on the brink of divorce in Lahijan. Thirty women were randomly selected from this population and assigned to two groups of fifteen. The experimental group underwent ten ninety-minute sessions of acceptance and commitment therapy, while the control group did not receive any training. Both groups completed the Emotion Control and Anxiety Sensitivity Questionnaire before and after the intervention. The data were analyzed using analysis of covariance.

  Results

  Based on the research findings, it has been observed that there is a notable distinction between the training and control groups in terms of negative emotions and anxiety sensitivity. In simpler terms, the training centered around acceptance and commitment has diminished the management of emotions and anxiety sensitivity in women on the brink of divorce.

  Conclusions

  According to the results, the treatment based on acceptance and commitment to control the emotions and anxiety sensitivity of women on the verge of divorce is effective. This treatment can be used to help women in controlling their emotions and anxiety sensitivity during this challenging time.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Anxiety Sensitivity, Emotion Control, Divorce
 • Mehdi Talaei*, Hadis Rezaee, Fatemeh Parvin Pages 52-64
  Introduction

  The Welfare Organization plays a crucial role in empowering its clients by providing opportunities for creating employment. Creating employment for people with disabilities is a key focus for the organization, as well as a priority for governments' social and welfare policies. Professional empowerment of people with disabilities involves gaining society's trust in their abilities, which is the ultimate goal of this process. This study aims to assess the effectiveness of the programs and activities of the General Welfare Department of Kermanshah province in establishing sustainable employment opportunities for people with disabilities.

  Methods

  This research used a qualitative approach for content analysis. The study included experts, managers, and clients, and in-depth interviews were conducted to collect information. The samples were purposefully selected.

  Results

  The research findings revealed several factors that have impacted the effectiveness of welfare department programs and activities. These include centralized planning, programs not addressing the needs of the disabled, incorrect diagnosis of needy clients, lack of organizational cohesion in first step, providing facilities based on the needs, insufficient funds in second step, discrimination in service provision, inadequate cooperation from other organizations, lack of supervision over loan payments, and financial problems faced by clients in third step.

  Conclusions

   The examination of experts, managers, and clients' statements and content suggests that the General Welfare Office's programs and activities have a moderately effective impact on creating sustainable employment.

  Keywords: Sustainable Employment, Effectiveness, Owen Model, Welfare
 • Atefe Kiaahmadi*, Seyed Abolfazzl Hosseini Pages 65-74
  Introduction

  When discussing drug use, it's been observed that social isolation often follows substance abuse and is closely linked with issues such as relapsing into addiction and struggling to quit drugs. Therefore, this study aimed to explore how family support and social labels affect the social isolation of female drug users, with the mediating factor of social exclusion.

  Methods

  The study used an explanatory survey method. The field of study was addiction treatment centers in Golestan province. A sample of one hundred and eighty-seven women undergoing treatment was selected using available sampling methods. The analysis technique was based on the AMOS26 structural equation model.

  Results

  The research results indicated that social exclusion has a notably positive impact on social isolation. Furthermore, family support and social labels were found to significantly influence social exclusion. Finally, family support and social labels appeared to have a significant impact on the social isolation of addicted women, but only indirectly through social exclusion.

  Conclusions

  The findings of this study indicate that social exclusion, family support, and social stigma significantly contribute to the social isolation experienced by women who use drugs. As a result, addressing and influencing these factors can play a crucial role in reducing social isolation among female drug users and facilitating their recovery. In this process, a social worker can serve as a facilitator.

  Keywords: Social Isolation, Social Stigma, Family Support, Social Exclusion