فهرست مطالب

فصلنامه زیست شناسی تکوینی
سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 61، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/23
 • تعداد عناوین: 13
|
 • امه لیلا بخشی، سید غلامعلی جورسرایی*، رمضان خان بابایی، مریم غلامی تبار تبری، سیده زهرا بابازاده صفحات 1-9

  ناباروری یک مسئله بهداشتی جهانی است. یکی از عوامل اصلی ناباروری در زنان، سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) می باشد. برای درمان اینگونه افراد، روش های متفاوتی به کار گرفته می شود. استفاده از سلول های بنیادی و فرآورده های آن می تواند جایگزین خوبی برای درمان آن باشد. مدل های مختلفی برای القاء PCOS در مدل های حیوانی وجود دارد. سلولهای بنیادی مزانشیمال باعث کاهش اختلال عملکرد تخمدان در موشهای PCOs می شود. تزریق دمی BM-MSC باعث بهبود در روند فولیکولوژنزیس خواهد شد. تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی BM-Hmsc وUC-MSC ، به صورت داخل تخمدانی باعث بهبود روند فولیکوژنزیس می گردد. تزریق سلول بنیادی مزانشیمی AMSCs، با نتیجه مثبتی در باروری همراه است. سلول های بنیادی MSC-EV ، باعث بهبود روند باروری شده و فولیکولوژنز را افزایش می دهند. یکی از دلایل اصلی ناباروری در زنان، تخمدان پلی کیستیک (PCOS) است. استفاده از سلول درمانی برای بیماریهای مختلف از جمله PCOS مطرح است. استفاده از MSC در درمان ناباروری در مراحل تحقیقات پیش بالینی خود قرار دارد. ایمنی و کارایی MSC در درمان ناباروری نیاز به بررسی بیشتر دارد. ما در این مطالعه به بررسی مقایسه ای تاثیرات درمانی سلولهای بنیادی مزانشیمی بر سندرم پلی کیستیک تخمدان در انواع مدل های حیوانی پرداخته ایم.

  کلیدواژگان: ناباروری، سلول های بنیادی مزانشیمی، مدل حیوانی، سندرم تخمدان پلی کیستیک، درمان با سلولهای بنیادی
 • حورا نقی شریفی، مریم کلاهی، محمد جواهریان، بهروز زرگر صفحات 11-27

  کلزا با نام علمی Brassica napus L. به دلیل محتوی بالای روغن در دانه، یک سوم کل روغن های خوراکی در سراسر جهان را تولید می کند که در بهبود نیازهای غذایی جوامع نقش مهمی دارد. آزمون پیری تسریع شده یکی از مهم ترین آزمون های استفاده شده برای ارزیابی زنده مانی و پتانسیل فیزیولوژیکی بذرها و تهیه اطلاعاتی از درجه سازگاری آن ها می باشد. شرایط نامناسب محیطی و همچنین شرایط انبارداری بذر می تواند زمینه ساز وقوع تنش اکسیداتیو در بذرها و سایر بافت های گیاهی گردد. در این پژوهش اثر بهبودی پیش تیمار ویتامین ث و هیدروکینون بر بذر کلزای تحت پیری تسریع شده و ویژگی های تکوینی و فیتوشیمیایی گیاهچه های حاصل از بذرهای پیر کلزا شامل صفات ریخت شناسی، شاخص های جوانه زنی و تغییرات فیتوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. پیش تیمار بذر با ترکیبات آنتی اکسیدان موجب کاهش خسارت ناشی از زوال، بهبود کیفیت بذر و گیاهچه های کلزا و نیز تغییر در ترکیبات فیتوشیمیایی گیاهچه ها شد. کاهش بنیه بذر و ضعف صفات مورفومتری گیاهچه های حاصل از بذرهای پیر بیانگر ارتباط تغییرات فیتوشیمیایی بذرها با فرایند پیری می باشد. گیاهچه های حاصل از بذرهای پیر با توان رویش، تغییرات فیتوشیمیایی در مسیرهای متابولیکی کربوهیدرات ها و پروتئین ها را نشان دادند. فرایند پیری بذر اگر منجر به مرگ بذر نگردد گیاهچه های حاصل از آن سرنوشتی متفاوت با توان بالا برای مقابله با تنش اکسیداتیو کسب می کنند. بنظر می رسد گیاهچه ها با دریافت سیگنال حاصل از رادیکال های آزاد پیری بذر موجب رویش گیاهچه هوشمند برای مقابله با تنش می شوند.

  کلیدواژگان: تکوین، کلزا، پیری، مورفومتری، فیتوشیمیایی
 • آرزو مهرآسا، حسین مرادی، داود بخشی، شاهین جهانگیرزاده خیاوی* صفحات 27-35

  چای (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) از مهمترین محصولات منطقه شمال ایران می باشد از آنجا که بسیاری از بوته های چای منطقه به دلایل مختلف در معرض از بین رفتن قرار دارند، بنابراین داشتن اطلاعات درباره ژنتیک آن برای طراحی برنامه های اصلاحی جهت دست یابی به گیاهان مناسب و با اهداف خاص کمک شایانی است. در این بررسی 30 گیاه چای شامل نمونه های منطقه غرب و مرکز چایکاری به عنوان نمونه های بومی و سه گروه سریلانکایی، گرجستانی و آسامی به عنوان نمونه های خارجی با استفاده از 21 صفت کمی و کیفی با استفاده از ضریب تفاوت گاوور و الگوریتم UPGMA مورد بررسی تنوع ژنتیکی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تمام نمونه های چای گزینش شده ازنظر مرفولوژی مشابه یکدیگر بودند، اگرچه برخی از آن ها تفاوت های کوچکی در برخی ویژگی ها نشان دادند اما در کل دارای تفاوت معنی دار نبودند. بر اساس داده های حاصل دامنه تفاوت بین نمونه های مورد بررسی از 048/0 تا 499/0 با متوسط 265/0 بدست آمد. به منظور تعیین خویشاوندی ژنوتیپ های مورد بررسی و گروه بندی آن ها بر اساس صفات مورفولوژی در تجزیه خوشه ای در ضریب فاصله 29/0 نمونه های مورد بررسی در چهار گروه اصلی گروه بندی شدند. با توجه به نحوه گروه بندی مشاهده شد، توزیع نمونه های مورد مطالعه از الگوی خاصی پیروی نمی کند و با توزیع جغرافیایی هم خوانی ندارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، تایید می شود که آنالیزهای مورفولوژیکی در چای برای تعیین تنوع و ارتباط ژنتیکی می توانند با موفقیت مورد بهره برداری قرار بگیرند. نتایج این مطالعه دریچه ای را برای مقابله با مشکل قدیمی طبقه بندی و شناسایی چای در ایران باز می کند.

  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، شمال ایران، موفولوژی، ارقام چای
 • زهرا فراهانی، کاظم پریور*، نسیم حیاتی رودباری، مونا فرهادی صفحات 35-49

  درمان با نانوذرات مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. نانوذرات به دلیل سایز کوچک و جذب آسان می توانند گزینه مناسبی برای موارد درمانی باشند، در این پژوهش بررسی مقایسه ای اثر ضد سرطانی نانوذرات نقره، اکسیدروی و اکسید آهن روی رده سلولی لوکمیایی و گلبول های سفید انسان HPB-ALL صورت گرفت. گلبول های سفید انسانی و رده سلولی لوکمیایی HPB-ALL پاساژ داده شدند. نانوذرات اکسید آهن ، اکسید روی و نقره با غلظت های مختلف به میکروپلیت های محتوی سلول ها اضافه شد و سلول ها به مدت 24 ساعت با نانوذرات تیمار شدند.توان حیاتی سلول ها با MTT و آپوپتوز با بررسی قطعه قطعه شدن DNA و سنجش Annexin و PI ارزیابی شد. نتایج به دست آمده برای رده سلولی لوکمیایی HPB-ALL و گلبول های سفید با تاثیر سه نانوذره نقره، اکسیدروی و اکسیدآهن در سطح معنا داری (05/0 <P) مورد تحلیل قرار گرفت. هر سه نانوذره، اثرات سمیت سلولی را در هردو رده سلولی نشان دادند. اثرات سمیت سلولی نانوذرات در رده سلولی لوکمیایی HPB-ALL بیشتر از گلبول های سفید بود. در بین این نانوذرات ، نانوذرات نقره نسبت به دو نانو ذره دیگر اثر سمیت سلولی معنی دار در رده سلولی لوکمیایی HPB-ALL داشتند. بررسی میزان IC50، تخریب DNAو القای آپوپتوز در در رده سلولی لوکمیایی HPB-All با نانوذرات نقره به میزان معنی داری بیشتراز دو نانوذره دیگر بود. باتوجه به نتایج بالا و بررسی های بیشتر مکانیسم نفوذ هرکدام از نانوذرات می توان گفت که نانوذرات نقره دارای پتانسیل کاربردهای درمانی می باشند.

  کلیدواژگان: روی و آهن، آپوپتوز، نانوذرات نقره، گلبول های سفید، لوکمیا
 • سیامک نائیبی، رضا حاجی حسینی* صفحات 49-55

  بروموکریپتین به عنوان یک درمان موثر برای بیماران مبتلا به آدنومای غده هیپوفیزکه دچارهایپرپرولاکتینمی می باشند، استفاده می شود. آنزیم تیروئید پراکسیداز TPO از مهم ترین آنتی ژن های غشاء تیروسیت ها است و با اکسیداسیون رزیدوهای ید در تیروزین پروتئین تیروگلوبولین، در ساخت هورمون های T3و T4 (هورمون های اصلی تیروئید) نقش مهمی دارد. در این مطالعه نمونه ها طی یک بازه زمانی 10 ماهه از دو گروه از بانوان مبتلا به هایپرپرولاکتینمی گرفته شد. گروه اول شامل 25 فرد از مراجعین عادی وافراد یوتیروئید(دارای عملکرد نرمال غده تیروئید با سطوح طبیعی شاخص های تیروئیدی) در محدوده سنی 37 - 30 سال (نمونه های 1 تا 25) و گروه دوم نیز شامل 25 فرد دیگربا همین شرایط در محدود سنی 45 -38 (مراجعین 26 تا 50) بودند. هر دو گروه از تاریخ مشخصی به علت تشخیص هایپر پرولاکتینمی شروع به درمان با بروموکریپتین کرده بودند و در تاریخ نمونه گیری هیچ دارویی به جز بروموکریپتین استفاده نمی کرده اند و نیز حداقل به مدت 6 ماه این دارو را با دوز روزانه 5 میلی گرم استفاده کرده اند. نتایج مربوط به سطوح آنتی بادی آنزیم تیروئید پراکسیداز TPO مورد مطالعه در این دو گروه که رابطه مستقیم با میزان این آنزیم دارد، قبل و بعد از مصرف بروموکریپتین جمع آوری گردید.در اکثر موارد مورد مطالعه، تیمار بروموکریپتین باعث کاهش نسبی شاخص اتوآنتی بادی تیروئید TPO گردید.در این مطالعه اثربخش بودن بروموکریپتین بر سطح تیروئید پراکسیداز (TPO) با ایجاد تغییرات مشخص آماری مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: بروموکریپتین، هیپوفیز، تیروئید پراکسیداز
 • زهرا زارع*، مهین قائمی، فریبا عقیلی صفحات 55-65

  ترکیبات طبیعی آنتی اکسیدان می توانند جایگزین مناسبی در صنایع دارویی باشند. کالوس گیاه کاسنی (Cichorium intybus L) منبع خوبی برای تولید آنتی اکسیدان است. هدف پژوهش ارزیابی میزان ترکیبات فنلی، فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه کاسنی در شرایط درشیشه و گیاه طبیعی است. بدین منظور پس از تهیه گیاهچه های سالم از بذر های کاسنی در محیط کشت (MS2/1)، جداکشت های ساقه، برگ و ریشه تهیه شد و جهت کالوس زایی در محیط های کشت MS مایع با تیمارهای هورمونی متفاوت کشت شد. عصاره های متانلی از کالوس های حاصل تهیه شد. محتوی فنول عصاره ها با استفاده از معرف فولین سیوکالتیو، میزان فلاونوئید با روش رنگ سنجی کلریدآلومینیوم و فعالیت آنتی اکسیدانی از روش اندازه گیری کاهش ظرفیت رادیکالی با دی فنیل پیکریل هیدرازین (DPPH) ارزیابی شد. برای تعیین نوع ترکیبات فنولی موجود در عصاره از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) استفاده شد. نتایج نشان داد بیشترین میزان فنل کل 2.613 mg/g وزن تر کالوس مربوط به جداکشت برگ و با تیمار هورمونی کینتین (0.5mg/L) بیشترین میزان فلاونوئید 0.828 mg/g مربوط به جداکشت ساقه با تیمار هورمونی 2,4- D (0.5mg/L) و بیشترین میزان آنتی اکسیدان کل 89.35 % مربوط به جداکشت ساقه با تیمار هورمونی BAP (1mg/L) بود. بیشترین میزان اسیدکلروژنیک 0.513 mg/g مربوط به جداکشت برگ با تیمار هورمونی BAP (0.75mg/L)و بیشترین میزان اسیدکافئیک 0.009 mg/g مربوط به جداکشت ساقه با تیمار هورمونی کنیتن (1mg/L)بود. کالوس های حاصل از جداکشت ساقه و برگ با دارا بودن سطح مطلوبی از ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی می تواند به عنوان یک منبع آنتی اکسیدان طبیعی جایگزین آنتی اکسیدان های مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، فنل، کالوس، فلاونوئید، Cichorium Intybus L
 • سپیده قهاری * صفحات 65-79

  هدف از مطالعه اخیر مقایسه SI با استفاده از سه روش دیگر برای تمایز ژنوتیپ ها است که عبارتند از: روش چند شکلی قطعات DNA حاصل از تکثیر تصادفی (RAPD)، بررسی الل های تیپ-آمیزشی و آنالیز ایزوآنزیم ها RAPD و الل های تیپ-آمیزشی در 73 ایزوله، که متعلق به 36 ژنوتیپ شناسایی شده بر اساس آنالیز بودند، مورد استفاده قرار گرفتند. بررسی تعداد محدودی از ایزوله ها با استفاده از پلی مورفیسم ایزوآنزیم انجام شد. RAPDs، الل های تیپ آمیزشی و SI در هر سه مورد ایزوله های تمایز یافته از طریق واکنش های SI شامل دو زیرگروه با فنوتیپ های RAPD متفاوت بودند. در دو مورد گروه های تمایز یافته از طریق واکنش های SI مجموعه مشابهی از الل های تیپ آمیزشی را به اشتراک گذاشتند. آنالیز ایزوآنزیم نشان دهنده تفاوت های بین گونه ای و تفاوت های ناچیز بین ژنوتیپ های یک گونه یکسان بود. این یافته ها باعث شده تا استفاده از SI به عنوان روشی روتین و معتبر برای مطالعات اپیدمیولوژیک گونه های Armillaria در نظر گرفته شود.در گروه یکسانی از ایزوله ها، پروفایل های قطعه EcoR I مربوط به DNA میتوکندری نیز بررسی شدند. این آنالیز ژنوتیپ ها را مجددا در ’تیپ های میتوکندریایی‘ گروه بندی کرد که سیتوپلاسم معمولی را به اشتراک گذاشته و احتمالا از طریق تولید مثل جنسی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند.

  کلیدواژگان: RFLP، RAPD، گونه های جنس Armillaris، الل های تیپ-آمیزشی
 • رزا عرب*، فرخنده رضانژاد صفحات 79-87

  Maclura pomifera (تیره توت، Moraceae) که بنام سودا یا توت آمریکایی شناخته می شود درختی دو پایه، با ارتفاع حدود 8-5 متر است که میوه های آن شیرابه بسیار چسبناکی دارد. در مناطق مختلف شهر کرمان، همه پایه های مشاهده شده، ماده بودند که بدون وجود پایه نر، دانه تولید کردند. گزارش شده است که برخی گیاهان تیره توت، دارای قابلیت بکرزایی بوده و بدون فرایند لقاح، میوه و دانه تشکیل می دهند. در این مطالعه، ساختار گل آذین و گل بررسی شد و در زمان شکوفایی گل ها و پذیرندگی مادگی برای گرده افشانی، برخی گل ها با کاغذ مومی بسته شدند تا از گرده افشانی جلوگیری شود. حضور گرده در بافت های مادگی با میکروسکوپ فلورسنت بررسی شد. گل آذین ماده کروی متراکم و دارای حدود 70-60 گل با گلپوش (پریگون) تک ردیفی شبیه کاسبرگ ها است. کاسبرگ ها چهارتایی، ابتدا صورتی رنگ و طی نمو گوشتی و سبز می شوند که مادگی را احاطه و همراه با آن طی نمو تشکیل میوه شفت مانند را می دهند. مادگی تک برچه ای با خامه بلند و تک دانه ای می باشد. مجموعه میوه های شفت مانند گل آذین، میوه کاذب و مجتمع سیبی شکل (pomaceous) را ایجاد می کنند. مطالعه گل های بسته شده و باز نشان داد که اثری از دانه های گرده روی مادگی توسط رنگ آبی آنیلین دیده نشد. هر دو نوع میوه تشکیل شده از گل آذین های بسته و باز، حدود 18-8 دانه زایا تولید که در پرلیت بدون هیچ تیماری، دانه رست ها را تولید کردند. تشکیل دانه، بدون گرده افشانی و لقاح در این گونه، پدیده بکرزایی را تایید می نماید و این مطالعه، اولین گزارش در مورد رخداد بکرزایی در گونه مورد مطالعه است.

  کلیدواژگان: گرده افشانی، تیره توت، گیاه سودا، بکرزایی، Maclura Pomifera
 • بابک پیکرستان*، رضوان کرمی برزآباد صفحات 87-95

  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر خاک آلوده به عناصر سنگین در منطقه اراک بر سه رقم آفتابگردان مورد ارزیابی قرار گرفت. فاکتور اول شامل: خاک آلوده به عناصر سنگین جمع آوری شده از منطقه اراک و مقایسه آن با شاهد بدون آلودگی جمع آوری شده از منطقه تفرش و فاکتور دوم شامل ارقام شامل :آرماویروسکی،آلستار و ازوفلور، ارقام رایج کشت آفتابگردان در منطقه اراک بودند. تاثیر خاک آلوده بر صفات شاخص سطح برگ و نسبت سطح برگ در سطح یک درصد معنی دار بود اما بر سایر صفات تاثیر معنی دار نداشت. تاثیر رقم نیز برشاخص سطح برگ در سطح یک درصد معنی داربود اما بر هبر شاخص های ارزیابی شده دیگر معنی دار نبود.در بین ارقام، بیشترین شاخص سطح برگ، به رقم آرماویروسکی به میزان 2/7 تعلق داشت و پس از آن به ترتیب ارقام آزوفلور و آلستار به میزان 223152/4 و 08/3 قرار داشتند. در بررسی محتوای کلروفیل aبالاترین میزان به رقم آلستار به میزان 54/10 میلی گرم بر گرم وزن تر برگ تعلق گرفت و کمترین مقدار به رقم آزوفلور به میزان 23/10 میلی گرم بر گرم وزن تر برگ تعلق گرفت که اختلاف معنی دار نداشتند.در بررسی میزان کاروتنوئید ، ارقام آلستار،آرماویروسکی و آزوفلور به ترتیب مقدار 53/2،07/2 و 98/1 میلی گرم بر گرم وزن تر برگ را به خود اختصاص دادند که در سطح پنج درصد معنی دار بود.در بین ارقام، بیشترین عملکرد دانه، به رقم آزوفلور به میزان 3822 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد به رقم آلستار به میزان 2231 کیلوگرم در هکتار اختصاص یافت.

  کلیدواژگان: آفتابگردان، کلروفیل، خاک آلوده
 • نجمه گلشن، صدیقه اربابیان*، مریم پیوندی، معصومه میرزایی صفحات 95-103

  با توجه به گسترش روز افزون استفاده از دستگاه های تلفن همراه در جهان نگرانی های زیادی در مورد اثرات احتمالی امواج ساطع شده از آنها بر سلامت موجودات زنده ایجاد شده است. در سال های اخیر مطالعات بسیاری برای بررسی تاثیرات زیستی احتمالی این امواج انجام شده است. در این پژوهش تاثیر امواج تلفن همراه بر جوانه زنی بذر های گیاه چیا (Salvia hispanica L.) مورد بررسی قرار گرفته است. پس از قرار دادن بذرها در پتری دیش، تلفن همراه روی سطح پتری دیش قرار داده شد و به وسیله تماس با تلفن دیگر فعال گردید. بذرها به مدت معین، روزی 3 بار و هر بار 10 و 20 دقیقه تحت تاثیر امواج تلفن همراه قرار گرفتند. گروهی دیگر از بذرها بدون قرار گرفتن در معرض امواج تلفن همراه به عنوان شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که امواج تلفن همراه سبب افزایش درصد جوانه-زنی بذرها و افزایش میانگین طول ریشه و ساقه دانه رست های گیاه چیا شدند.

  کلیدواژگان: امواج تلفن همراه، گیاه چیا، جوانه زنی بذرها
 • الهام حویزی * صفحات 103-113

  دیابت ملیتوس یک اختلال خودایمن ومزمن است که به سرعت درتمام دنیا به دلیل سبک زندگی و چاقی درحال گسترش است. ما دراین مطالعه با طراحی یک بافت مهندسی شده و پیوند آن به جایگاه های مختلف در مدل حیوانی، سعی در یافتن گامی موثر در کنترل بیماری دیابت داریم. سلول های بنیادی مزانشیمی آندومتر رحم (EnMSCs) بااستفاده از روش آنزیمی استحصال و داربست نانوفیبر PAN به روش الکتروریسی تهیه شد. EnMSCs بر داربست کشت و به رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین پیوند شدند. بافت های مهندسی شده در یک گروه برصفاق در حفره شکمی و در گروه دیگر در زیرپوست پیوند شدند. همچنین در گروه دیگری از رت ها EnMSCs از طریق دم تزریق شدند. بعد از پیوند گلوکز خون، انسولین و وزن رت ها اندازه گیری شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که نحوه و مکان پیوند سلول های بنیادی نقش مهمی در کنترل بیماری دیابت ایفا می کند. درگروه های دریافت کننده EnMSCs غلظت گلوکز، سطح انسولین خون و همچنین وزن بدن نسبت به گروه کنترل بهبود یافتند. در رت های دریافت کننده پیوند در صفاق نسبت به سایر گروه ها، غلظت گلوکز به طور معنی داری کاهش یافته و سطح انسولین خون و وزن بدن به طور معنی داری افزایش یافتند. در گروه پیوند زیرپوست و گروه تزریق تفاوت معنی داری در معیارهای بررسی شده دیده نشد. باتوجه به نتایج این مطالعه، پیوند EnMSCs با استفاده از داربست PAN در محل صفاق می توانند برای درمان دیابت پیشنهاد شوند اگرچه نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه برای ارائه یک درمان کامل وجود دارد.

  کلیدواژگان: مهندسی بافت، دیابت، داربست نانوفیبر، سلول های بنیادی آندومتر رحم
 • الهام سیاسی*، احمد ال یاسین، جواد مولا صفحات 113-127
  مقدمه

  میزان شیوع ناباروری در مردان 15- 10درصد است و برای حدود 50% موارد ناباروری مردان نمی توان علت خاصی یافت. این وضعیت به عنوان ناباروری ایدیوپاتیک نامیده می شود و یکی از علل ناباروری ادیوپاتیک در مردان عوامل ژنتیکی می باشد. بنابراین هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین دو پلی مورفیسم T886C در ژن TAS2R38 و C109869T در ژن SLC6A14 با ناباروری ادیوپاتیک مردان در جمعیتی از بیماران ایرانی بود.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق از 200 نمونه خون، شامل گروه بیمار که 100 مرد با نابابروری ادیوپاتیک (الیگواسپرم و ازواسپرم) و 100 نفر گروه کنترل بودند استخراج DNA، انجام گرفت. ژنوتایپینگ دو پلی مورفیسم مورد مطالعه، با استفاده از روش های مولکولی HRM-PCR Corbett ، PCR-RFLP و Sequencing انجام گرفت، سپس نتایج انالیز اماری شد.

  نتایج

  برای پلی مورفیسم T886C در ژن TAS2R38 تفاوت معنی دار بین گروه بیماران و گروه کنترل مشاهده نشد (P=0.9) و نتایج نشان داد که بین این پلی مورفیسم با جمعیت مردان نابارور ایرانی ارتباطی وجود ندارد. فراوانی پلی مورفیسم C109869T در ژن SLC6A14 دارای تفاوت معنی دار بین گروه بیمار و کنترل بود (P=0.04) و با ناباروری آدیوپاتیک در جمعیت مردان ایرانی مورد مطالعه ارتباط معنی دار نشان داد.

  بحث: 

  بنابر نتایج این مطالعه، پلی مورفیسم C109869Tدر ژن SLC6A14 در ایجاد ناباروری آدیوپاتیک در جمعیت مردان ایرانی موثر است و می تواند با ایجاد اولیگواسپرمی و آزواسپرمی، سبب ناباروری در مردان ایرانی گردد. برای تایید نتایج مطالعات در نمونه های بیشتر توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: PCR-RFLP، Sequencing، پلی مورفیسم، ناباروری ادیوپاتیک مردان، HRM-PCR Corbett
 • آتوسا کشاورزی، مهدی رحیمی*، امین باقی زاده صفحات 127-135

  ریحان یک گیاه دارویی و همچنین یک سبزی است و اهمیت اقتصادی آن به دلیل استفاده در صنایع بهداشتی و دارویی است. همچنین تنش رطوبتی (کمبود آب) یکی از عوامل محیطی منجر به کاهش عملکرد هر گیاه است. در این مطالعه، اثر تنش رطوبتی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی ریحان بصورت آزمایش اسپلیت پلات بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه ارزیابی شد. فاکتور اصلی تنش رطوبتی (دو سطح) و فاکتور فرعی ژنوتیپ (پنج سطح) بود. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را در سطح احتمال یک درصد برای اثر تنش رطوبتی و همچنین اثر ژنوتیپ نشان داد. اثر متقابل تنش رطوبتی× ژنوتیپ برای تمامی صفات معنی دار بود و بدین معنی است که ژنوتیپ ها واکنش های متفاوتی تحت تنش رطوبتی نشان دادند. تنش رطوبتی یا کمبود آب باعث کاهش معنی دار محتوای کلروفیل a و b، عملکرد برگ، عرض و طول برگ، تعداد برگ و محتوای کارتنوئید شد در حالی که باعث افزایش میزان پرولین برگ گردید. بیشترین انباشت پرولین با میانگین 0041/0 میلی گرم در گرم وزن تر مربوط به رقم ریحان قرمز آتشین در شرایط بدون تنش و سپس رقم ریحان سبز با میانگین 0029/0 میلی گرم در گرم وزن تر در شرایط تنش متوسط رطوبتی بود. حداکثر میزان خصوصیات رشدی (طول برگ، تعداد برگ، عملکرد برگ و وزن اندام هوایی) مربوط به رقم ریحان بنفش ایرانی در شرایط بدون تنش رطوبتی بود. همچنین ژنوتیپ ریحان سبز می تواند به دلیل تحمل بیشتر تنش رطوبتی در برنامه های به نژادی آینده مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: همبستگی، پرولین، کلروفیل، اثر متقابل، دارویی
|
 • Umeh Leila Bakhshi, Seyed Gholamali Jorsaraei *, Ramzan Khanbabaeia, Maryam Gholamitabar Tabari, Seyedeh Zahra Babazadeh Pages 1-9

  Infertility is a global health problem. One of the main causes of infertility in women is polycystic ovary syndrome (PCOS). Different methods are used to treat such people. Using stem cells and its products can be a good alternative for its treatment. There are different models for inducing PCOS in animal models. Mesenchymal stem cells reduce ovarian dysfunction in PCOS mice. Tail injection of BM-MSC will improve the process of folliculogenesis. Intraovarian injection of BM-Hmsc and UC-MSC mesenchymal stem cells improves the process of folliculogenesis. AMSCs mesenchymal stem cell injection is associated with a positive result in fertility. MSC-EV stem cells improve fertility and increase folliculogenesis. One of the main causes of infertility in women is polycystic ovary syndrome (PCOS). The use of cell therapy for various diseases including PCOS is considered. The use of MSC in the treatment of infertility is in its preclinical research stages. The safety and efficacy of MSCs in the treatment of infertility needs further investigation. In this study, we have compared the therapeutic effects of mesenchymal stem cells on polycystic ovary syndrome in various animal models.

  Keywords: Infertility, Mesenchymal Stem Cells, Animal Model, Polycystic Ovary Syndrome, Stem-Cell Therapy
 • Hoora Naghisharifi, Maryam Kolahi, Mohamad Javaherian, Behroz Zargar Pages 11-27

  Canola with the scientific name Brassica napus L., due to its high oil content in the seed, produces one third of all edible oils worldwide, which plays an important role in improving the nutritional needs of societies. Accelerated aging test is one of the most important tests used to evaluate the viability and physiological potential of seeds. Unsuitable environmental conditions as well as seed storage conditions can cause oxidative stress in seeds and other plant tissues. In this study, the improvement effect of pretreatment of vitamin C and Hydroquinone on canola seed under accelerated aging and the developmental and phytochemical characteristics of seedlings obtained from aged canola seed including morphological traits, germination indices and phytochemical changes were investigated. Pre-treatment of seeds with antioxidant compounds reduced the damage caused by decay, improved the quality of canola seeds and seedlings, and also changed the phytochemical composition of the seedlings. The reduction of seed germination and weak morphometric characteristics of seedlings obtained from old seeds indicate the relationship between the phytochemical changes of seeds and the aging process. Seedlings obtained from old seeds showed phytochemical changes in the metabolic pathways of carbohydrates and proteins. If the aging process of the seed does not lead to death of seed, the resulting seedlings will have a different destiny with high power to deal with oxidative stress. It seems that the seedlings receive the signal from the free radicals of seed aging and cause the growth of intelligent seedlings to deal with the stress.

  Keywords: Development, Canola, Phytochemical, Morphometry, Aging
 • Arezo Mehrasa, Hosein Moradi, Davod Bakhshi, Shahin Jahangirzadeh Khiavi * Pages 27-35

  Tea (Camellia sinensis(L.) O. Kuntze) is one of most important crop in north of Iran, Today’s, many of these plants are at risk of disappearing therefore having information about genetic of them can help in designing of breeding programs. In this study, 30 tea bushes by using 21 quantitative and qualitative traits related to the leaves and stems of the tea plant was analyzed for genetic diversity using on Gower distances coefficient and UPGMA algorithm. The results of data analysis showed that all the selected tea samples were morphologically similar to each other, although some of them showed small and slight differences in some characteristics, but overall they did not have significant differences. Based on the obtained data, the difference between the studied samples ranged from 0.048 to 0.499 with an average of 0.265. In order to determine the relationship of the examined genotypes and grouping them based on the morphological traits in cluster analysis at the distance coefficient of 0.29, the examined samples were grouped into four main groups. According to the way of grouping, it was observed that the distribution of the studied samples does not follow a specific pattern and does not match with the geographical distribution. According to the results of the present research, it is confirmed that morphological analyzes in tea can be used successfully to determine genetic diversity and relationship. The results of this study open a window to deal with the old problem of classification and identification of tea in Iran.

  Keywords: Genetic Diversity, Morphology, North Iran, Tea Cultivars
 • Zahra Farahani, Kazem Parivar*, Nasim HAYATI, Mona Farhadi Pages 35-49

  Treatment with nanoparticles has attracted the attention of many researchers. Due to their small size and easy absorption, nanoparticles can be a suitable option for treatment. In this study, a comparative study of the anticancer effect of silver nanoparticles, zinc oxide and iron oxide on leukemic cell line and white blood cells of HPB-ALL was done.Human white blood cells and leukemia cell line HPB-ALL were passaged. Iron oxide, zinc oxide and silver nanoparticles with different concentrations were added to the microplates containing the cells and the cells were treated with nanoparticles for 24 hours. PI was evaluated. The results obtained for leukemic cell line HPB-ALL and white blood cells were analyzed with the effect of three nanoparticles of silver, zinc oxide and iron oxide at a significant level (P<0.05). All three nanoparticles showed cytotoxic effects in both cell lines. The cytotoxicity effects of nanoparticles were higher in leukemic cell line HPB-ALL than in white blood cells. Among these nanoparticles, silver nanoparticles had a significant cytotoxic effect in HPB-ALL leukemic cell line compared to the other two nanoparticles. Evaluation of IC50, DNA damage and apoptosis induction in HPB-All leukemic cell line by silver nanoparticles was significantly higher than other two nanoparticles. According to the above results and further investigations of the penetration mechanism of each of the nanoparticles, it can be said that silver nanoparticles have the potential for therapeutic applications.

  Keywords: Leukemia, White Blood Cells, Silver-Zinc - Iron Nanoparticles, Apoptosis
 • Siyamak Nayebi, Reza Hajihosseini * Pages 49-55

  Bromocriptine is used as an effective drug for patients with hyperplrolactinemia. Thyroid peroxidase (TPO) is an enzyme of thyrocytes membrane. The enzyme has a gret role in formation of T4 and T3 by oxidizing tyrosine residues in thyroglobulines. In this study, samples were collected from two groups of women with hyperprolactinemia over a period of 10 months. The first group includes 25 normal clients and individuals which is known as euthyroid (with normal thyroid function and normal levels of thyroid gland hormones) in the age range of 30-37 years (samples 1 to 25) and the second group includes 25 other persons with the same condition in the age range of 38-45 years (samples 26 to 50). Both groups used only bromocriptine tablets as drug treatment with the dose of 5mg/day in a period of at least 6 months. The levels of anti TPO antibodies which is directly proportional to levels of the enzyme, measured both before and after the treatment with bromocriptine. In most cases bromocriptine treatment caused a decrease in levels of TPO enzyme antibodies. In current study, effectivenes of bromocriptine on TPO levels was confirmed by statistical assays.

  Keywords: Bromocriptine, Pitutary, Thyroid Peroxidase
 • Zahra Zare*, Mahin Ghaemi, Fariba Aghili Pages 55-65

  Natural antioxidant compounds can be a suitable substitute in pharmaceutical industries. Callus of (Cichorium intybus L) is a good source for antioxidant production. The research aim is to evaluate the amounts of phenolic compounds, flavonoid and antioxidant activity of plant in vitro and natural conditions. For this purpose, after preparing healthy seedlings from chicory seeds in (1.2 MS) culture medium, stem, leaf and root explants were prepared and cultured for callus formation in liquid MS with different hormone treatments. Methanolic extracts were prepared from each Callus.The phenolic content and flavonoid were determined by Folin – Ciocalteu and aluminum chloride methods and antioxidant activity by measuring the reduction of radical capacity by DPPH. The HPLC method was used to determine the type of phenolic compounds in the extracts.The results showed the highest amount of total phenol is 2.613 mg/g of the Callus weight related to the leaf explant with Kin (0.5mg/L), the highest amount of flavonoid is 0.828 mg/g related to the stem explant with 2,4-D (0.5mg /L) and the highest amount of total antioxidant was 89.35% related to the stem explant with BAP (1mg/L).The highest amount of chlorogenic acid was 0.513 mg/g related to the leaf explant with BAP (0.75 mg/L) and the highest amount of caffeic acid was 0.009 mg/g related to the stem explant with Kin (1 mg/L).The Callus obtained from stem and leaf explants, having a good level of phenolic and flavonoid compounds, can be used as a source of natural antioxidants instead of synthetic antioxidants.

  Keywords: Callus, Antioxidant, Flavonoid, Phenol, Cichorium Intybus L
 • Sepideh Ghahari * Pages 65-79

  The purpose of the recent study is to compare SI with three other methods for distinguishing genotypes, which are: DNA fragment polymorphism method resulting from random multiplication (RAPD), investigation of mixed-type alleles and analysis of RAPD isoenzymes and type-type alleles. A mixture of 73 isolates, belonging to 36 genotypes identified based on the analysis, were used. A limited number of isolates were investigated using isozyme polymorphism. RAPDs, mixed-type alleles and SI in all three cases of isolates differentiated through SI reactions included two subgroups with different RAPD phenotypes.In two cases, the groups differentiated through SI reactions shared a similar set of alleles of the mixing type. Isoenzyme analysis showed interspecies differences and insignificant differences between genotypes of the same species. These findings have led to consider the use of SI as a routine and valid method for epidemiological studies of Armillaria species.In the same group of isolates, profiles of the EcoR I fragment related to mitochondrial DNA were also investigated. This analysis regrouped the genotypes into 'mitochondrial types' that share common cytoplasm and are likely closely related through sexual reproduction.

  Keywords: RFLP, RAPD, Species Of The Genus Armillaris, Type-Mixing Alleles
 • Roza Arab*, Farkhondeh Rezanejad Pages 79-87

  Maclura pomifera (Moraceae), known as souda or American mulberry, is dioecious, about 5-8 meters long that its fruits have a very sticky sap. In different areas of Kerman city, no male tree was observed and all distributed plants were female. Interestingly, these female trees, produced seeds. It has been reported that some species Moraceae produce fruits and seeds without fertilization, a phenomenon called parthenogenesis. In this study, the structure of inflorescences and flowers were investigated. Further, some flowers were covered with wax paper bags to prevent pollination. The presence of pollen in pistil tissues was studied with a fluorescent microscopy. The dense and spherical female inflorescence has about 60-70 flowers with a single- whorled perianth similar to the sepals. The sepals were tetrameric and pink at young first and become fleshy and green during growth. The pistil and perianth (sepals) surrounding it together developed to a drupe like fruit. The pistil was unicarpellate and long style. The drupe-like fruits form each inflorescence formed accessory fruit, atypical fruit, with pomaceous view. No pollen grains were observed on pistil tissues (stigma, style and ovary) by aniline blue staining. The fruits of both closed (by wax paper bags) and open inflorescences produced about 8-18 seeds. The seeds was viable and during germination produced seedlings in perlite media without any chemical or physical treatment. Seed formation without pollination and fertilization in this species confirms the parthenogenesis phenomenon; this study is the first report about the occurrence of parthenogenesis in M. pomifera.

  Keywords: Pollination, Moraceae, Maclura Pomifera, Souda Plant, Parthenogenesi
 • Babak Paykarestan*, Rezvan Karamiborzabad Pages 87-95

  This research was evaluated in order to investigate the effect of soil contaminated with heavy elements in Arak region on three sunflower cultivars. The first factor includes: soil contaminated with heavy elements collected from Arak region and its comparison with the uncontaminated control collected from Tafarsh region, and the second factor includes cultivars including: Armaviroski, Alstar, and Ezoflor, common cultivars of sunflower cultivation in Arak region. The effect of contaminated soil on leaf area index traits and leaf area ratio was significant at the level of 1%, but it had no significant effect on other traits. The effect of the cultivar was also significant on the leaf area index at the level of 1%, but it was not significant on the other evaluated indices.. In the investigation of the content of chlorophyll a, the highest amount was assigned to the Alstar cultivar at the rate of 10.54 mg/g fresh weight of leaves, and the lowest amount was assigned to the variety Azoflor at the rate of 10.23 mg/g fresh weight of leaves, which did not have a significant difference. Examining the amount of carotenoid, Allstar, Armaviroski and Azoflor cultivars had 2.53, 2.07 and 1.98 mg per gram of leaf wet weight, respectively, which was significant at the five percent level. Among the cultivars, the most The seed yield was assigned to the Azoflor cultivar at the rate of 3822 kg/ha and the lowest yield was assigned to the Alstar variety at the rate of 2231 kg/ha.

  Keywords: Chlorophyll, Contaminated Soil, Sunflower
 • Najmeh Golshan, Sedigheh Arbabian *, Maryam Peyvandi, Masoomeh Mirzai Pages 95-103

  Due to the increasing use of mobile devices in the world, there are many concerns about the possible effects of the waves emitted by them on the health of living organisms. In recent years, many studies have been conducted to investigate the possible biological effects of these waves. In this study, the effect of cell phone waves on germination of chia seeds (Salvia hispanica L.) has been investigated. After placing the seeds in the petri dish, the mobile phone was placed on the surface of the petri dish and activated by calling another phone. The seeds were exposed to mobile phone waves 3 times a day for 15 minutes for 3 minutes. Another group of seeds were examined as controls without exposure to cell phone waves. The results showed that cell phone waves increased the germination percentage of seeds and increased the average length of roots and stems of chia seeds.

  Keywords: Seed Germination, Mobile Phone Waves, Salvia Hispanica L
 • Elham Hoveizi * Pages 103-113

  Diabetes Mellitus is an autoimmune and chronic disorder that has spread rapidly all over the world due to lifestyle and obesity. In this study, we are trying to find an effective step in controlling diabetes by designing an engineered tissue and grafting it to different sites in the animal model. Uterine endometrial mesenchymal stem cells (EnMSCs) were prepared using the enzymatic extraction method and PAN nanofiber scaffold by electrospinning method. EnMSCs were cultured on the scaffold and transplanted into diabetic rats treated with streptozotocin. The engineered tissue was transplanted in one group peritoneally in the abdominal cavity and the other group subcutaneously. Also, in another group of rats, EnMSCs were injected through the tail. After transplantation, blood glucose, insulin, and weight of rats were measured. The findings of the present study showed that the method and area of stem cell transplantation play an important role in the control of diabetes. In the groups receiving EnMSCs, glucose concentration, blood insulin level, and body weight were improved compared to the control group. Compared to other groups, glucose concentration decreased significantly and blood insulin level and body weight increased significantly in rats receiving a peritoneal transplant. In the subcutaneous transplant group and the injection group, there was no significant difference in the investigated criteria. According to the results of this study, transplantation of EnMSCs using PAN scaffold in the peritoneal site can be suggested for the treatment of diabetes, although more studies are needed in this field to provide a complete treatment.

  Keywords: Diabetes, Tissue Engineering, Endometrial Stem Cells, Nanofiber Scaffold
 • Elham Siasi*, Ahmad Aleyasin, Javad Mowla Pages 113-127
  Objective

  Frequency of male infertility is 10-15% and there is not definite reason in 50% of infertility in men. This form of infertility is named idiopathic infertility and genetic factors are one of male infertility causes. Therefore, aim of this study was investigation on association between T886C polymorphism in TAS2R38 gene and C109869T polymorphism in SLC6A14 gene with Iranian idiopathic infertile male.

  Materials and Methods

  For this study. DNA was extracted from 200 blood samples consist of 100 men with idiopathic infertility (oligospermic and azoospermia) and 100 fertile men as control groups. Genotyping of two studied polymorphisms were performed by using of molecular methods, HRM-PCR Corbett, PCR-RFLP and Sequencing, then results were statistical analyzed.

  Results

  For T886C polymorphism in TAS2R38 gene statistical analysis showed no significant difference between patient and control groups (P=0.9) and results shown was not association between this polymorphism and idiopathic male infertility in Iranian population. Frequency of C109869T polymorphism in SLC6A14 gene was different in infertile patients and control groups (P=0.04) and is indicated significant relationship with idiopathic male infertility in studied Iranian men population.

  Conclusion

  According to this research results, The C109869T polymorphism in SLC6A14 gene is actual in affected of idiopathic infertility in Iranian men population and could cause oligospermia and azoospermia and created infertility in Iranian male. For confirming these results is recommended study on more samples.

  Keywords: PCR-RFLP, Sequencing, Idiopathic Male Infertility, Polymorphism, HRM-PCR Corbett
 • Atousa Keshavarzi, Mehdi Rahimi *, Amin Baghizadeh Pages 127-135

  Basil is a medicinal plant as well as a vegetable, and its economic importance is due to its use in health and pharmaceutical industries. Also, moisture stress (water scarcity) is one of the environmental factors leading to a decrease in the yield of any plant. In this study, the effect of moisture stress on the morphological and physiological traits of basil medicinal plant was evaluated as a split plot experiment based on a completely randomized design with three replications in the greenhouse. The results of variance analysis showed a significant difference at the probability level of 1% for the moisture stress effect as well as the genotype effect. The moisture stress × genotype interaction effect was significant for all traits, which means that the genotypes have shown different reactions under moisture stress. The moisture stress caused a significant decrease in most traits while it increased leaf proline. The highest accumulation of proline with an average of 0.0041 mg per gram of fresh weight was related to the Red Rubins basil variety under no-stress conditions and then the Iranian green basil variety with an average of 0.0029 mg per gram of fresh weight under medium moisture stress conditions. The maximum amount of growth characteristics (leaf length, number of leaves, leaf yield and shoot weight) was related to Iranian purple basil cultivar under without moisture stress conditions. Also, the genotype of Iranian green basil can be further investigated in future breeding programs due to its greater tolerance to moisture stress conditions.

  Keywords: Correlation, Chlorophyll, Proline, Medicinal, Interaction Effect