فهرست مطالب

مجله دانشکده پزشکی اصفهان
پیاپی 757 (هفته اول اردیبهشت 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/15
 • تعداد عناوین: 3
|
 • داریوش مرادی فارسانی*، سید مرتضی حیدری زواره ای، سید علی اکبر مرتضوی، فاطمه سادات آل ابطحی صفحات 104-112
  مقدمه

  با توجه به اثرات مطلوب درمان ترکیبی برای ایجاد عوارض کمتر دارویی و افزایش کیفیت آرام بخشی در حین عمل و عدم انجام مطالعاتی در مورد بررسی اثرات سدیم تیوپنتال و پروپوفول، در ترکیب با کتامین در حین جراحی آب مروارید فیکوامولسیفیکاسیون، بر آن شدیم تا مطالعه ی حاضر را انجام دهیم.

  روش ها

  در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، 60 کاندید جراحی کاتاراکت انتخابی به دو گروه A و B تقسیم شدند. گروه A تیوپنتال-کتامین سدیم و گروه B پروپوفول-کتامین دریافت کردند. نمره ی آرام بخشی، پارامترهای همودینامیک بیماران قبل، حین و بعد از عمل، عوارض جانبی و رضایت بیماران و جراحان توسط متخصص بیهوشی ثبت و در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج آماری، رضایت جراح در گروه دریافت کننده ی تیوپنتال سدیم کتامین به طور معنی داری بیشتر بود، اما تفاوت معنی داری در پارامترهای همودینامیک در هر دو گروه در طول جراحی و ریکاوری وجود نداشت. ضربان قلب و فشارخون در هر دو گروه ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت. همچنین تفاوت معنی داری بین گروه های مورد مطالعه از نظر نمره ی آرام بخشی حین و بعد از عمل وجود نداشت. اما سردرد در دو بیمار گروه دریافت کننده ی پروپوفول-کتامین مشاهده شد. رضایت بیمار در هر دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. همچنین مشخصات دموگرافیک بر نتایج تاثیری نگذاشت.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه ی حاضر، استفاده از ترکیب تیوپنتال سدیم-کتامین در حین جراحی کاتاراکت فیکوامولسیفیکاسیون تحت بی حسی موضعی و آرام بخشی داخل وریدی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: پروپوفول، کتامین، تیوپنتال سدیم، کاتاراکت، آرام بخشی
 • مجتبی رشیدی، مریم چراغ زاده، الهام شاکریان، عماد مطور، هستی بهشتی نسب، سمانه صالحی پور باورصاد* صفحات 113-120
  مقدمه

  بیماری فیبروز کبدی اغلب به فعال شدن سلول های ستاره ای کبد (Hepatic stellate cells) HSC و تشکیل بیش از حد زخم در کبد نسبت داده می شود. ایزورامنتین با مهار بیان ژن های فیبروژنیک ناشی از (Transforming growth factor beta) TGF-β1، در برابر فیبروز کبدی اثر محافظتی دارد. در این مطالعه، نقش ایزورامنتین بر میزان بیان فاکتورهای فیبروز کبدی و سطح (Reactive oxygen species) ROS در سلول های ستاره ای کبد مورد بررسی قرار گرفت.

  روش ها

  ابتدا سلول ها تا رسیدن به تراکم مناسب در محیط کشت DMEM همراه با 10 درصد از (Fetal Bovine Serum) FBS کشت داده شدند و با غلظت های 75 و 100 میکرومولار از ایزورامنتین به مدت 24 ساعت تیمار شدند، سپس میزان بیان ژن هایα-SMA ، Collagen1α ، NOX1، NOX2 و نیز سطح ROS برای ارزیابی فیبروز کبدی مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میزان بیان ژن هایα-SMA ، Collagen1α، NOX1، NOX2 و نیز سطح ROS در غلظت ng/m2 از TGF-β1 نسبت به گروه شاهد، افزایش معنی داری پیدا کرد. همچنین در حضور غلظت های 75 و 100 میکرومولار ایزورامنتین بیان این ژن ها و نیز سطح ROS نسبت به گروه فیبروز به صورت معنی داری کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  TGF-β با افزایش بیان ژن های درگیر در پیشرفت بیماری فیبروز کبدی و نیز افزایش سطح ROS یافت افزایش تولید ماتریکس خارج سلولی از جمله Collagen1α می شود. ایزورامنتین باعث کاهش بیان ژن های درگیر در پیشرفت فیبروز کبدی می شود. در نتیجه می تواند از پیشرفت فیبروز کبدی جلوگیری کند.

  کلیدواژگان: فیبروزکبدی، ایزورامنتین (3-متیل کوئرستین)، TGF-Β1، NADPH اکسیداز، گونه های فعال اکسیژن
 • نعیمه حیرانی زاده، مائده اسماعیل زاده، معصومه صفایی* صفحات 121-123
  مقدمه

  بررسی حاشیه تومور در حین جراحی بیماران سرطان پستان برای اطمینان از حذف قطعی سلول های مشکوک و پرخطر با حداقل آسیب به بافت های سالم بسیار مهم است. با توجه به اینکه سرطان سینه، شایع ترین سرطان زنان در ایران است و جراحی های جدید انکوپلاستی توسط جراحان سینه در حال افزایش می باشد، دانشمندان نیز در تلاشند تا روش های جدیدی را برای کاهش زمان جراحی (و در نتیجه بیهوشی برای بیمار) و افزایش دقت ایجاد کنند.

  روش ها

  ارزیابی حاشیه در حین جراحی، فرایندی زمان بر است. فروزن سکشن و ارسال بافت به پاتولوژی حین جراحی (بیش از 50 دقیقه) و دقت پایین ارزیابی حاشیه به همراه نرخ منفی 20 تا 70 درصدی آن، از جمله محدودیت های ارزیابی مارجین توسط فروزن سکشن در حین جراحی می باشد. تشخیص مارجین، با وارد کردن سوزن ها در بافت مارجین و سپس با ثبت داده های پیک های الکتروشیمیایی در کمتر از 40 ثانیه انجام می شود و علاوه بر توانایی بررسی مارژین ها، جهت بررسی غدد لنفاوی زیر بغل و تصمیم گیری برای جراحی دایسکشن غدد لنفاوی آگزیلاری نیز کاربرد دارد.

  یافته ها

  مکانیزم تشخیص سیستم پروب تشخیصی سرطان (Cancer diagnostic probe) CDP بر اساس تجزیه ی همزمان مولکول های H2O2 آزاد شده و آزادسازی انتخابی دو الکترون بر روی نانو لوله ی کربنی پوشش داده شده روی سوزن های حسگر است که منجر به ثبت پیک جریان در سیستم نمایشگر می شود.

  نتیجه گیری

  در اینجا سیستمی را برای بررسی حاشیه ها و غدد لنفاوی در حین جراحی با قابلیت تشخیص شرایط پاتولوژیک آن ها معرفی کردیم.

  کلیدواژگان: سرطان سینه، حاشیه ی جراحی، غدد لنفاوی
|
 • Darioush Moradi Farsani *, Sayed Morteza Morteza Heydari Zavarei, Seyed Aliakbar Mortazavi, Fatemeh Sadat Aleabtahi Pages 104-112
  Background

  Due to the desired effects of combination therapy to provide lesser drug complication and better sedation quality during operation and the lack of any studies investigating the effects of Sodium thiopental and Propofol, in Combination with Ketamine During Phacoemulsification Cataract Surgery, we decided to do the present study.

  Methods

  In this randomized, double-blinded clinical trial, 60 candidates for elective cataract surgery were divided into two groups, A and B. Group A received sodium thiopental-ketamine, and group B received Propofol-ketamine. Sedation score, hemodynamic parameters of patients before, during, and after surgery, Side effects, and patients’ and surgeons’ satisfaction were recorded and analyzed by the anesthesiologist and compared in the two studied groups.

  Findings

  According to the statistical results, the surgeon's satisfaction was significantly higher in the group receiving thiopental sodium-ketamine. However, there was no significant difference in hemodynamic parameters in both groups during surgery and the recovery period. Heart rate and blood pressure in both groups first decreased and then increased. Also, there was no significant difference between the study groups regarding the sedation score during and after surgery. On the other hand, headache was seen in the two patients in the group receiving Propofol-ketamine. The patient's satisfaction was not significantly different in both groups, and demographic characteristics didn’t affect the results.

  Conclusion

  Based on current results, the thiopental sodium-ketamine combination is preferred to use during Phacoemulsification Cataract Surgery under topical anesthesia and intravenous sedation.

  Keywords: Propofol, Ketamine, Thiopental Sodium, Cataract
 • Mojtaba Rashidi, Maryam Cheraghzadeh, Elham Shakerian, Emad Matour, Hasti Beheshti Nasab, Samaneh Salehipour Bavarsad * Pages 113-120
  Background

  Liver fibrosis disease is often attributed to the activation of Hepatic Stellate Cells (HSC) and excessive scarring in the liver. Isoramantin has a protective effect against liver fibrosis by inhibiting the expression of fibrogenic genes caused by Transforming growth factor beta (TGF-β1). In this research, the role of Isorhamnetin in inhibiting the activation of liver stellate cells has been investigated.

  Methods

  First, the cells were cultured in DMEM culture medium with 10% of Fetal Bovine Serum (FBS) until reaching the appropriate density, and were treated with 75, 100 μM of Isorhamnetin for 24 hours, then the expression levels of NADPH Oxidase (NOX1, NOX2), Collagen1α, alpha-smooth muscle actin (α-SMA) and Reactive oxygen species (ROS) levels were measured to evaluate liver fibrosis.

  Findings

  The results showed that the expression level of NOX1, NOX2, Collagen1α, and α-SMA genes and the level of ROS in the concentration of 2ng/m of TGF-β increased significantly compared to the control group. Also, in the presence of 75 and 100 μM Isorhamnetin, the expression of these genes and the level of ROS decreased significantly compared to the fibrosis group.

  Conclusion

  TGF-β increases the expression of genes involved in the progression of liver fibrosis and increases the level of ROS, which increases the production of extracellular matrix, including collagen 1α. Isorhamnetin reduces the expression of genes involved in the development of liver fibrosis. Thus, it can prevent the development of liver fibrosis.

  Keywords: Liver Fibrosis, Isorhamnetin (3-Methylquercetin), Transforming Growth Factor Beta, NADPH Oxidase, Reactive Oxygen Species
 • Naeimeh Heiranizadeh, Maedeh Esmailzadeh, Masumeh Safaee * Pages 121-123
  Background

  Examining the tumor margin during surgery of breast cancer patients is very important to ensure the definitive removal of suspicious and high-risk cells with minimal damage to healthy tissues. Considering that breast cancer is the most common cancer of women in Iran and new oncoplastic surgeries by breast surgeons are increasing, scientists are also trying to find new methods to reduce surgery time (and thus anesthesia for the patient) and increase accuracy.

  Methods

  Margin evaluation during surgery is a time-consuming process. Frozen sectioning and sending the tissue to pathology during surgery (more than 50 minutes) and the low accuracy of margin assessment with a negative rate of 20-70% are the limitations of margin assessment by frozen sectioning during surgery. Border detection is done by inserting a needle into the border tissue and then by recording the information of electrochemical peaks in less than 40 seconds. In addition to the ability to examine the margins, it is also used to examine the axillary lymph nodes and make a decision on the surgery to cut the axillary lymph nodes.

  Findings

  The CDP detection mechanism is based on the simultaneous decomposition of released H2O2 molecules and the selective release of two electrons on the carbon nanotube coating on the sensor needles, which leads to the recording of the current peak in the display system.

  Conclusion

  Here, we introduce a system for examining margins and lymph nodes during surgery with the ability to detect their pathological conditions.

  Keywords: Breast Neoplasms, Margins Of Eexcision, Lymph Nodes