فهرست مطالب

پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه
پیاپی 26 (تابستان 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حیدر منصوری* صفحات 19-37

  توجه به آموزش عالی از ضروریات دستیابی به چشم اندازهای پیشرفت کشور می باشد. این امر مهم بایستی نزد سیاست گذاران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد. طراحی چشم انداز ها و افق های آینده نگارانه در جهت دستیابی به آینده مطلوب، از ضروریاتی است که در طول دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. دانشگاه های سازمانی به عنوان نهادی واسط برای حذف فاصله موجود میان دانشگاه و جوامع هدف شکل گرفته اند. این دانشگاه ها نیز با توجه به راهبردهای آموزشی و توسعه ای کارکنان، ارتقا فرهنگ سازمانی و یکپارچه ساختن فرصت های یادگیری مستمر و کارآمد و...، بایستی با استراتژی های دراز مدت و ترسیم افق در برنامه ها، فعالیت ها و منابع، رشد کمی و کیفی در روند دستیابی به اهداف را مدنظر قرار دهد. در این پژوهش تلاش خواهیم کرد با بررسی جایگاه دانشگاه های سازمانی و تبیین نقش آن، آینده پژوهی در افق علمی 1414 ایران ارائه نماییم.

  کلیدواژگان: دانشگاه سازمانی، آموزش عالی، افق 1414، آینده پژوهی
 • علی ناز لطفی* صفحات 39-60

  آینده نگری و پیش بینی در خصوص تحولات آینده نقدپذیر و سخت است. با این وجود، می توان بر پایه آمار، اسناد و شواهد علمی، نسبت به مشارکت مردم در فراینده جمهوریت تحلیل و تجزیه کرد و نتایج آن را به جامعه ارائه نمود. زیرا در نظام های مردم سالار، آنچه حکومت ها انجام می دهند، قابل تجزیه و تحلیل است و مهم ترین رقیب دستگاه های اجرایی و نظارتی، واقعیت های ملموس و عمل کردها هستند؛ نه گفتمان های حاکمیت. یعنی مردم روزانه و به عینه آنچه انجام گرفته، از قبیل نقاط قوت و ضعف، را مشاهده می کنند و در بحث و جدال ها مصداق سازی می نمایند، خصوصا به دلیل جو رسانه ای اکثریت برخط و به روزهستند، لذا باید عملکردها خروجی داشته باشد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رویکرد توصیفی – تحلیلی است که با روش کتابخانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد چنان که مسئولین در سلیقه های مختلف معتقد به کارکرد نیروهای داخلی باشند و شایسته سالاری را مبتنی بر نیروهای جوان و با تجربه قرار دهند و عدالت عمومی را بر پایه آموزهای قرآن، نهج البلاغه و رهنمودهای امامین انقلاب قرار دهند، مشارکت مردم در افق یاد شده به یک طراز مقبول رشد می کند و جمهوریت و اسلامیت نظام تامین می شود.

  کلیدواژگان: مشارکت، شایسته سالاری، آینده پژوهی، امید به آینده
 • امین رستگار*، ابراهیم فرهادی صفحات 61-84

  امروزه هدف همه کوشش های مدیریت شهری در زمینه افزایش خدمات، جلب رضایت بیشتر شهروندان است و این امر به ویژه برای شهرداری ها، هدف ایده آل بزرگی است و بخش عمده ای از آن با ارائه خدمات به شهروندان محقق می شود. هدف این پژوهش، سنجش میزان رضایت شهروندان از خدمات شهری شهرداری شیراز و ارائه راهکارهای افزایش سرمایه اجتماعی در افق ایران 1414 در کلان شهر شیراز و روش آن توصیفی - تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش 2میلیون نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 241 نفر است که به صورت تصادفی ساده برگزیده و مطالعه شدند. در این پژوهش، الگوی کانو برای سنجش میزان رضایت شهروندان و نرم افزار SPSS برای محاسبه پایایی پرسش نامه به کار رفته اند. براساس یافته های پژوهش عامل پارکینگ های عمومی با ضریب رضایت 576/0 به منزله مهم ترین الزامات اساسی، عامل رسیدگی شهرداری به چهره ظاهری شهر از نظر زیبایی، مبلمان شهری و... با ضریب رضایت 552/0 به منزله مهم ترین الزامات عملکردی، و عامل زیبایی ساختمان های شهر با ضریب رضایت 524/0 به منزله مهم ترین الزامات انگیزشی شناخته شدند. به طور کلی به ترتیب الزامات انگیزشی، عملکردی و اساسی، باعث رضایت بیشتر شهروندان و درنتیجه، افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی حاکمیت در میان شهروندان شیرازی شده و درصورت تقویت این مهم، می توان آینده مطلوبی را برای افق 1414 متصورشد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، شهرداری شیراز، رضایتمندی، رفتار شهروندی
 • محمودرضا محمددوست*، حسن حاجی زاده اناری، محمد اصغریان دستنایی صفحات 85-106

  سرعت بالای تحولات پیچیده و جذاب «هوش مصنوعی»، از دنیایی جدید برای تسخیر ذهنیت بشر پرده بر می دارد؛ دنیایی که بر جوانب مختلف زیست فردی و اجتماعی تاثیر ویژه خواهد داشت. از جمله این پدیده گریزناپذیر، می تواند بر موضوعات دینی(اعم از نهادها، مسئله ها، راهکارها و...)، مخصوصا علم دست یابی به احکام شریعت یعنی «فقه» تاثیرگذار باشد به گونه ای که واکنش های عمومی فقهاء، درباره آن به نحوی قابل درک ترکیبی از اضطراب و امیدواری بوده است؛ لذا بی تفاوتی در پاسخگویی و تحلیل درست موضوعات جدید فقهی، تهدیدهایی را ایجاد خواهد نمود و فقه را دچار نوعی انزوا خواهد کرد، همچنین آمادگی برای مدیریت آینده این هوش انسان نما، فرصت نقش آفرینی برای مسئولیت تاریخی فقه در پیچ تمدنی خواهد داشت. به این سبب، مساله اصلی این تحقیق بررسی فرصت ها و چالش های راهبری هوش مصنوعی در فقه است. از اینرو این نوشتار با هدف فهم صحیح متخصصین متعهد، از الزامات تمدنی هوش مصنوعی، نگارش شده تا با آینده پژوهی دقیق، امنیت اعتقادی و رفتاری، پویایی فقه اسلامی، در امان نگه داشته شود. نتیجه آنکه، «هوش مصنوعی» همانطور که می تواند در تسریع و تدقیق فرآیند اجتهاد و ارتقاء آن موثر باشد، همچنین می تواند با ظاهرگرایی و حکم سازی، دست یابی به احکام دینی را دچار چالش نماید تا جایی که می توان گفت عدم جواز به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان فتوادهنده، از اتقان بیشتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، فقه، حکمرانی، مرجعیت، فتوا، فرصت ها و چالش ها
 • مرتضی رجا قمی* صفحات 107-130

  در بررسی آینده پژوهی 1414 یکی از مسائل بسیار پرکاربرد و مطلوب را باید موقعیت هوش مصنوعی ناشی از فناوری های نوین در عدالت کیفری و نقش و جایگاه آن در اجرای بهتر عدالت کیفری در کشورهای ایران و امارات در جهت حفظ و حمایت از حقوق شهروندان و متهمان دانست. مطالعه تطبیقی موقعیت هوش مصنوعی در عدالت کیفری ایران و امارات متحده عربی به روش نظری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از منابع تحقیق انجام گرفت. برنامه ریزی ها و سیاست های کلان پیشرفت، نقش و جایگاه آینده پژوهی و چشم انداز و چالش های پیش روی از جمله بومی سازی، فرهنگ سازی، بهره برداری مناسب از جمله اهداف دو کشور ایران و امارات است که هوش مصنوعی می تواند نقش تاثیرگذاری بر فرآیند دادرسی کیفری و اقدامات مرتبط با نظام کیفری ایفاء نماید. هوش مصنوعی را می توان دانش و تکنولوژی نوین، پویا و آینده نگر دانست که در مراحل مختلف دادرسی در جهت تحقق بهتر عدالت کیفری بکار گرفته شود و با توجه به مزایایی متعدد از جمله سرعت، تحلیل دقیق، کمک به قضات و طرفین دادرسی، کمک به پیش بینی تمهیدات، سیاستگذاری ها و راهبردهای مختلف از جمله سرعت و تسهیل دادرسی کیفری، کمک به تحقیقات مقدماتی، آموزش در زمینه آشنایی با حقوق دادرسی و شهروندی، کمک به کنترل و پیشگیری از ارتکاب جرایم و کمک به ایجاد و گسترش امنیت اجتماعی، شهری و محیطی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع هوش مصنوعی را می توان راهبرد و برنامه ای بلند مدت در دو نظام کیفری ایران و امارات دانست تا بتوان یک سازوکار مطلوب، پیشرو و هدفمند را در رابطه با عدالت کیفری و ایجاد سازوکاری مناسب و آینده نگر در اجرای بهتر اهداف و سیاستگذاری های نظام کیفری و غیرکیفری دو کشور دانست.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، عدالت کیفری، دادرسی، امارات، ایران
 • مریم شمسایی*، هاشم کاکایی صفحات 131-144

  از آنجا که انسان مدنی بالطبع است، نیازمند الگوی مطلوب سیاسی جهت دستیابی به بهترین نوع حکومت در راستای سعادت بشر می باشد. شناخت مبانی اندیشه سیاسی دینی برپایه عقل و آموزه های وحیانی از ضرورت های بی بدیل جهت پایه گذاری و تشکیل الگوی مطلوب سیاسی است. در میان مبانی نظام فکری، معرفت شناسی، از دیرباز در میان جستارهای بنیادین اندیشه های بشری مطرح بوده و باعث نمایان سازی غایت قصوایی است که همانا ارائه کننده مسیرهای نیل به شناخت و یقین است مهمترین مباحث آن در رابطه با منابع و ابزار آن می باشد که توسط حکیمان مسلمان عنوان شده و آن را شامل ادراکات حسی، خیال، وهم، عقل، شهود و وحی می دانند که اشتراکات ظاهری با ابزار معرفت شناسی فلسفه غرب داشته اما در عمل تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که با درنظر داشت مباحث آینده پژوهی، توجه به ادراکات معرفتی چگونه می تواند در حوزه سیاست، رها از امیال انسانی به فکر و عمل سیاسی دست یازد؟ از این رو بحث را در رابطه با تنها دو منبع معرفتی عقل و وحی، که بن مایه و طریقت های معرفت هستند، پی گرفته خواهد شد. روش مورد استفاده در پژوهش توصیف، تحلیل متن و محتوا و استنباط و استناد خواهد بود.

  کلیدواژگان: الگوی مطلوب سیاسی، ادراکات معرفتی عقل، وحی، آینده پژوهی
|
 • Heydar Mansouri* Pages 19-37

  Paying attention to higher education is one of the necessities of achieving the development prospects of the country. This important issue should be of great importance to policy makers. Designing futuristic visions and horizons in order to achieve the desired future is one of the necessities that has been taken into consideration during recent decades. Institutional universities have been formed as intermediary institutions to remove the gap between the university and the target communities. Considering the educational and development strategies of the employees, promoting the organizational culture and integrating continuous and efficient learning opportunities, this university should grow quantitatively with long-term strategies and drawing horizons in programs, activities and resources. and consider quality in the process of achieving goals. In this research, we will try to provide future research in the scientific horizon of 1414 Iran by examining the position of organizational universities and explaining their role.

  Keywords: Organizational University, Higher Education, 1414 Horizon, Futurestudies
 • Ali Naz Lotfi* Pages 39-60

  Foresight and prediction about future developments is critical and difficult. Nevertheless, based on statistics, documents and scientific evidence, it is possible to analyze and analyze the participation of the people in the process of the republic and present the results to the society. Because in democratic systems, what governments do can be analyzed, and the most important competitors of executive and supervisory bodies are tangible facts and actions; Not the discourses of governance. It means that people observe what has been done, such as strengths and weaknesses, and make examples in debates and debates, especially because of the media atmosphere, the majority are online and up to date. Therefore, functions must have an output. The current research is of a qualitative type and with a descriptive-analytical approach, which was carried out with a library method. The results show that officials in different tastes believe in the functioning of internal forces and base meritocracy on young and experienced forces and base public justice on the teachings of the Qur'an, Nahj al-Balagha and the guidelines of the Imams of the Revolution. In the mentioned horizon, the people's participation will grow to an acceptable level and the republicanism and Islamism of the system will be ensured.

  Keywords: Participation, Meritocracy, Future Research, Hope For The Future
 • Amin Rostgar*, Ebrahim Farhadi Pages 61-84

  Nowadays, the goal of all the efforts of urban management in the field of increasing services is to get more satisfaction from citizens, and this is a great ideal goal, especially for municipalities, and a major part of it is achieved by providing services to citizens. The purpose of this research is to measure the level of citizens' satisfaction with the urban services of Shiraz municipality and to provide solutions for increasing social capital in the horizon of Iran 1414 in the metropolis of Shiraz and its method is descriptive-analytical. To collect information, library and field methods and questionnaire tools were used. The statistical population in this research is 2 million people and the sample size based on Cochran's formula is 241 people who were selected and studied by simple random. In this research, Kano's model was used to measure citizens' satisfaction and SPSS software was used to calculate the reliability of the questionnaire. Based on the findings of the research, the factor of public parking lots with a satisfaction factor of 0.576 as the most important basic requirements, the factor of the municipality taking care of the appearance of the city in terms of beauty, urban furniture, etc. with a satisfaction factor of 0.552 as the most important functional requirements, and the factor of beauty City buildings were recognized as the most important motivational requirements with a satisfaction coefficient of 0.524. In general, according to motivational, functional and basic requirements, it has caused more satisfaction of citizens and as a result, increased public trust and social capital of governance among the citizens of Shirazi, and if this important is strengthened, we can imagine a favorable future for the horizon of 1414.

  Keywords: Social Capital, Shiraz Municipality, Satisfaction, Citizenshipbehavior
 • Mahmoudreza Mohammaddoost*, Hassan Hajizade Anari, Mohammad Asgharian Dastanai Pages 85-106

  The high speed of complex and attractive developments of "artificial intelligence" reveals a new world to conquer human mentality; A world that will have a special effect on various aspects of personal and social life. Among this inevitable phenomenon, it can have an impact on religious issues (including institutions, problems, solutions, etc.), especially the science of attaining the rulings of Sharia, i.e. "jurisprudence", in such a way that the general reactions of jurists, about It has been understandably a mix of anxiety and hope; Therefore, indifference in answering and correctly analyzing new jurisprudential issues will create threats and make jurisprudence suffer a kind of isolation, as well as preparing for the future management of this human-like intelligence, it will have the opportunity to play a role for the historical responsibility of jurisprudence in the twist of civilization. For this reason, the main problem of this research is to examine the opportunities and challenges of artificial intelligence management in jurisprudence. Therefore, this article has been written with the aim of properly understanding the civilized requirements of artificial intelligence, so that it can be kept safe with accurate future research, belief and behavioral security, and the dynamics of Islamic jurisprudence. As a result, "artificial intelligence" as it can be effective in speeding up and clarifying the process of ijtihad and improving it, it can also challenge the achievement of religious rulings as much as it can by its appearance and rule-making. He said that the non-permissibility of using artificial intelligence as a fatwa-giver is more difficult. 

  Keywords: Artificial Intelligence, Jurisprudence, Governance, Authority, Fatwa, Opportunities, Challenges
 • Morteza Raja Qomi* Pages 107-130

  In the future study of 1414, one of the most used and desirable issues should be the position of artificial intelligence caused by new technologies in criminal justice and its role and place in the better implementation of criminal justice in the countries of Iran and the UAE in order to protect and protect the rights of citizens and He knew the accused. A comparative study of the position of artificial intelligence in the criminal justice of Iran and the United Arab Emirates was conducted using a theoretical method and using library studies and sampling from research sources. Planning and macro policies of progress, the role and place of future research and the prospects and challenges ahead including localization, culturalization, proper exploitation are among the goals of the two countries of Iran and UAE that artificial intelligence can To play the role of influencing the process of criminal proceedings and actions related to the criminal system. Artificial intelligence can be considered as a new, dynamic and forward-looking knowledge and technology that can be used in different stages of proceedings in order to achieve better criminal justice and due to its many advantages such as speed, accurate analysis, and assistance to judges and parties to proceedings. , helping to predict various arrangements, policies and strategies, including the speed and facilitation of criminal proceedings, helping with preliminary investigations, training in the field of familiarity with procedural and citizenship rights, helping to control and prevent the commission of crimes and helping to create and expand Social, urban and environmental security should be used. In fact, artificial intelligence can be considered as a long-term strategy and plan in the two penal systems of Iran and the UAE in order to create a favorable, forward-looking and purposeful mechanism in relation to criminal justice and to create a suitable and forward-looking mechanism in the better implementation of goals. and the policies of the criminal and non-criminal systems of the two countries.

  Keywords: Artificial Intelligence, Criminal Justice, Proceedings, UAE, Iran
 • Maryam Shamsai*, Hashem Kakai Pages 131-144

  Since human beings are naturally civil, they need a suitable political model to achieve the best type of government in line with human happiness. Knowing the foundations of religious political thought based on reason and revelation teachings is one of the indispensable necessities for establishing and forming a desirable political model. Among the foundations of the intellectual system, epistemology has been prominent among the fundamental researches of human thoughts for a long time. It is mentioned by Muslim sages and they consider it to include sensory perceptions, imagination, illusion, intellect, intuition and revelation, which have apparent commonalities with the epistemological tools of Western philosophy, but in practice, they have many differences from each other. This article seeks to answer the basic question that considering future studies, how can paying attention to epistemological perceptions achieve political thought and action in the field of politics, free from human desires? Therefore, the discussion will be pursued in relation to only two sources of knowledge, intellect and revelation, which are the basis and methods of knowledge. The method used in the research will be description, text and content analysis, inference and citation.

  Keywords: Desirable Political Model, Epistemological Perceptions Of Reason, Revelation, Future Research