فهرست مطالب

نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عطیه خدایی، مهدی حسین پور*، محمدجواد جمشیدی، یوسف محمدی فر صفحات 1-16

  در سال های اخیر مدل های کسب وکار چرخشی مورد توجه بسیاری از حوزه های کسب وکار قرار گرفته است. حوزه کشاورزی و غذایی نیز با چالش های جدیدی به منظور کاهش تلفات و ضایعات مواد غذایی در طول زنجیره تامین خود روبرو می باشد. در این زمینه، پذیرش و کاربست مدل های کسب وکار چرخشی، فرصت هایی را برای ارتقای انتقال به سمت عملکرد پایدارتر و آینده ای از نظر اقتصادی مناسب تر فراهم می کند. از این رو پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش فراترکیب به شناسایی مزایای کاربست مدل های کسب وکار چرخشی در حوزه کشاورزی- غذایی پرداخته است. در همین راستا، تعداد 57 مطالعه مرتبط ارزیابی و درنهایت، پس از بررسی 29 مقاله انتخاب شد و با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، در دو مرحله کدگذاری باز و کدگذاری محوری تحلیل گردیدند. به این ترتیب مهم ترین مزایای شناسایی شده کاربست مدل های کسب وکار چرخشی در حوزه کشاورزی-غذایی در پنج طبقه اصلی اقتصادی، زیست محیطی، زنجیره ارزش، بازاریابی و اجتماعی دسته بندی شدند. در پایان، با توجه به گزاره های پژوهش، پیشنهادهایی ارائه گردید. در یک نمونه مهم، سیاست گذاران و دست اندرکاران حوزه کشاورزی-غذایی بایستی آگاهی جامعه (از طریق فرهنگ سازی به وسیله صداوسیما و مدارس) و کشاورزان (از طریق برگزاری دوره ها و کمک به ارزش گذاری مجدد محصول و محصولات جانبی و برچسب زنی آن ها) را افزایش دهند. به علاوه ایجاد تسهیلات و مشوق های مالی نیز می توانند در فراهم نمودن مقدمات اجرا و موفقیت مدل های کسب وکار چرخشی در حوزه کشاورزی-غذایی اثرگذار باشند.

  کلیدواژگان: اقتصاد چرخشی، مدل های کسب وکار، مدل های کسب و کار چرخشی، بخش کشاورزی-غذایی، فراترکیب
 • جمشید غریب، بهمن خسروی پور*، همایون مرادنژادی صفحات 17-35
  این مطالعه با هدف کنکاشی پیرامون همسویی نظام برنامه ریزی درسی هنرستان های کشاورزی با آموزش-های کارآفرینی، به روش آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) انجام شد. در بخش کیفی تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات نظری، عوامل موثر بر نظام برنامه ریزی هنرستان های کشاورزی شناسایی شد. سپس برای تعیین موانع آموزش های کارآفرینی با دعوت از گروهی از خبرگان (8n=) نسبت به برگزاری یک نشست به شیوه ی گروه کانونی اقدام شد. پرسشنامه ها در سه دور به روش دلفی به نظرخواهی خبرگان (30n=) که از متخصصان صاحب نظر و آگاه در حوزه کشاورزی، مدیریت و برنامه ریزی بودند؛ قرار گرفت. پس از دریافت پرسشنامه های دور اول دلفی نظرات خبرگان بررسی شدند. مواردی که میزان ضریب پراکندگی آن ها عدد 5/0 و کمتر بود به علاوه موارد جدید پیشنهاد شده توسط خبرگان در دور دوم دلفی به نظرخواهی گذاشته شد و نتایج حاصل از دور دوم همانند دور اول تحلیل شد و برای نظرخواهی مجدد به خبرگان در دور سوم ارائه شد. در نهایت و در دور سوم الگوی نهایی شامل 12 مولفه و 148 زیر مولفه به دست آمد. نتایج حاصل از سه مرحله دلفی نشان دهنده ی آن است که مولفه های محتوی، هنرآموزان و روش های تدریس، به ترتیب رتبه اول تا سوم را دارند، که لازم است در راستای همسو شدن برنامه ریزی درسی با آموزش کارآفرینی مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: هنرآموزان، هنرجویان، روش های تدریس
 • امیرحسین علی بیگی*، فیض الله منوری فرد صفحات 36-53

  ارتقای هم آفرینی ارزش در تعاونی های تولیدی کشاورزی افزایش عملکرد و توفیق این تعاونی ها را به دنبال دارد. هدف کلی این پژوهش توصیفی-همبستگی ارایه مدلی برای توسعه ی هم آفرینی ارزش در تعاونی های تولید محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه بود. جامعه ی آماری پژوهش، اعضای تعاونی های تولید محصولات خارج از فصل فعال استان کرمانشاه بودند (137N=) که به شیوه سرشماری 129 انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانل متخصصان رشته های توسعه روستایی، ترویج کشاورزی و برنامه ریزی روستایی تعیین شد. پایایی ابزار پژوهش نیز از طریق محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. بر مبنای نتایج پنج عامل: فشار محیطی، حمایت مدیران (فرهنگ سازمانی)، درک از خود کارآمدی، سرمایه ی اجتماعی و درک از مزیت نسبی بر رفتار هم آفرینی ارزش موثر بود. یافته های مدل-سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS نشان داد که «درک از خودکارآمدی» (00/0=sig , 657‏/0=β) دارای بیشترین اثر مستقیم بر رفتار هم آفرینی ارزش در تعاونی های تولید کشاورزی خارج از فصل بود. یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر تقویت هم آفرینی ارزش در تعاونی های مورد بررسی حمایت مدیران تعاونی از اعضاء و سایر بهره برداران برای ورود به این فرایند بود (02/0= , sig237‏/0=β) که به طور معناداری تحت تاثیر فشارهای محیطی قرار داشت (00/0=sig , 825‏/0=β). در نهایت، متغیرهای پژوهش 5/64 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند. استفاده از مدل ساختاری ارائه شده در این پژوهش می تواند به توسعه و تقویت رفتار هم آفرینی ارزش در تعاونی های مورد مطالعه کمک نماید.

  کلیدواژگان: تعاونی های کشاورزی، رفتار مشارکتی، رفتار شهروندی، درک از خودکارآمدی، هم آفرینی ارزش
 • رقیه رحمانی فیروزی*، علی اکبر آقاجانی افروزی، علی احمدی فیروزجائی صفحات 54-73

  همه گیری کووید-19 عملکرد صنایع غذایی کوچک و متوسط را نیز مانند سایر کسب و کارها تحت الشعاع خود قرار داد. با توجه به نقش محوری نوآوری در شرایط بحرانی و همچنین، نقش حیاتی صنایع غذایی کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، پژوهش حاضر با هدف تبیین عملکرد صنایع غذایی کوچک و متوسط مازندران بر اساس رویکرد نوآوری در شرایط کووید-19 به اجرا درآمد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات علی است که از پارادایم تحقیق کمی و روش پیمایش میدانی بهره گرفت. جامعه آماری شامل 500 صنایع غذایی کوچک و متوسط بودند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی217 کسب وکار به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه طیف لیکرت پنج گزینه ای بود که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از نظر گروهی از متخصصان و محاسبه تتای ترتیبی تایید شد. برای تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها به ترتیب از SPSS26 و Smart-PLS3 بهره گرفته شد. نتایج نشان داد نوآوری سازمانی در مقایسه با دیگر اشکال نوآوری، نقش برجسته تری در تبیین عملکرد داشت. به علاوه، شواهد نشان داد که اگر یک کسب و کار دارای قابلیت نوآوری قابل قبولی باشد، این قابلیت از طریق بهبود وضعیت نوآوری به بهبود عملکرد نوآورانه می انجامد و این به نوبه خود نیز به بهبود عملکرد تولید، بازار و مالی در شرایط بحرانی منجر می شود. لذا، از کارگزاران و صاحبان کسب و کارها انتظار می رود برای بقا و رشد کسب وکارها و همچنین بهبود عملکرد نوآورانه آنها در شرایط بحران در ابتدا بر بهبود قابلیت نوآوری متمرکز و در گام بعدی بر ارتقای نوآوری سازمانی متمرکز شوند.

  کلیدواژگان: قابلیت نوآوری، نوآوری، عملکرد مالی و غیرمالی، کووید -19، عملکرد نوآورانه
 • محمد باشکوه اجیرلو*، حسین رحیمی کلور، یونس نیکخواه صفحات 74-92

  رقابت شدید و پیچیدگی بازارها منجر شده تا متغیر نوآوری یک امر کلیدی برای تداوم فعالیت شرکت ها محسوب شود. لذا شرکت ها برای کنترل این امر به سمت کارآفرینی و استفاده از فناوری های نوین گرایش پیدا کرده اند. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گری قابلیت اینترنت اشیاء و شدت رقابت در رابطه بین گرایش کارآفرینی و نوآوری محصول در شرکت های دانش بنیان است. این پژوهش از انواع مطالعات کمی و کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری شامل شرکت های دانش بنیان تولیدی در بخش فناوری زیستی، کشاورزی و مواد غذایی است. در این پژوهش، از فرمول کوکران برای برآورد نمونه بهره گرفته شده است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. قابل ذکر است که تعداد 177 داده قابل تحلیل از شرکت های مورد مطالعه دریافت شد. از سوی دیگر، روابط بین متغیرهای پژوهش با روش مدل سازی معادلات ساختاری به صورت حداقل مربعات جزئی بررسی و تحلیل شدند. نتیجه فرضیه اول نشان داد که گرایش کارآفرینی به صورت مثبت و معنادار بر نوآوری محصول اثرگذار است. همچنین، بر اساس نتیجه فرضیه دوم، نقش تعدیل گر قابلیت اینترنت اشیاء در رابطه بین گرایش کارآفرینی و نوآوری محصول معنادار حاصل شد. از سوی دیگر، فرضیه سوم نشان داد که در شرایط رقابتی بالا نیز رابطه بین گرایش کارآفرینی و نوآوری محصول تقویت می شود. در نهایت، سهم این پژوهش ارائه یک مدل مفهومی جدید، پر کردن شکاف موجود و افزایش ادبیات موضوعی بوده است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، اینترنت اشیاء، رقابت، نوآوری، صنعت کشاورزی
 • امید جمشیدی*، فاطمه شفیعی، محمود حافظیه صفحات 94-115
  تحقیق حاضر با هدف تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی فناورانه و نوآورانه در حوزه صید و صیادی استان های شمالی کشور انجام شد. جامعه مورد مطالعه در بخش تحلیل محتوا صاحبنظران و خبرگان و در بخش مدل سازی ساختاری تفسیری کارشناسان حوزه صید و صیادی بود که از بین آنها، 30 نفر با ترکیبی از روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور شناسایی مولفه های موثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه و نوآورانه در صید و صیادی از تکنیک تحلیل محتوا استفاده و 55 کد اولیه در قالب 10 مولفه استخراج شد. نتایج بخش مدل سازی ساختاری-تفسیری نشان داد که مولفه های تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی فناورانه و نوآورانه صید و صیادی در چهار سطح تقسیم بندی شدند. در سطح زیرین (سطح 4) مولفه حمایت و پشتیبانی به عنوان مهمترین مولفه و سنگ زیربنایی مدل قرار گرفت. در سطح سوم مولفه های زیست محیطی و مدیریتی، در سطح دوم مولفه های توان بیولوژیک، اقتصادی، بازاری و تامین منابع مالی و انسانی و در سطح بالایی (سطح 1) که کمترین نفوذ بر سایر مولفه ها را داشت، عوامل آموزشی و تحقیقاتی، فنی و حرفه ای و بین المللی قرار گرفت. نتایج تحلیل MICMAC نیز حاکی از این بود که عوامل مدیریتی و حمایتی پشتیبانی با بیشترین میزان نفوذ و وابستگی کم در ناحیه مستقل، عوامل فنی و حرفه ای و بین المللی با میزان وابستگی بالا در ناحیه وابسته و سایر عوامل در ناحیه پیوندی قرار گرفتند. الگوی ارائه شده تحقیق، می تواند راهنما و نقشه راهی برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کلیدی نظام صید و صیادی برای رسیدن به توسعه پایدار اکوسیستم کارآفرینی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، الگو، مدلسازی ساختاری-تفسیری، تحلیل محتوا، Micmac
 • مرجان واحدی*، کبری طرفه ئی منفرد، رویا اشراقی سامانی، همایون مرادنژادی صفحات 116-140
  در سال های اخیر، روستاها به نقاط استراتژیکی برای اجرای طرح های مربوط به انرژی تجدیدپذیر تبدیل شده اند؛ چرا که این مناطق از پتانسیل بالایی برای برای استقرار تاسیسات مربوط به انرژی تجدیدپذیر و در نتیجه توسعه پایدار روستایی برخوردار هستند. علی رغم آن که استراتژی های سیاستی اثرات مثبت انرژی های تجدیدپذیر در دستیابی به توسعه پایدار روستایی را پیش بینی نموده اند، چگونگی دستیابی به این مهم در تطابق با شرایط فعلی جوامع مختلف، هم چنان در هاله ای از ابهام به سر می برد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی و توسعه کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در مناطق روستایی استان ایلام انجام شد. برای گردآوری داده ها در این پژوهش کمی از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شده که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه متخصصان و صاحبنظران حوزه انرژی در استان ایلام به تعداد 265 نفر بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران، تعداد 154 نفر از آنان به روش تصادفی به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نشان داد عوامل حاکمیتی- سیاستی، اقتصادی- مالی، مدیریتی- سازمانی، اجتماعی- فرهنگی، آموزشی- ترویجی، بین المللی، ویژگی های فنی، کالبدی- زیرساختی، طبیعی- منطقه ای و شرایط بازار در سطحی بالاتر از متوسط در پیاده سازی و توسعه کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در مناطق روستایی استان ایلام نقش دارند. نتایج این مطالعه می تواند نقش موثری در تغییر الگوی تولید انرژی در استان ایلام و حرکت به سمت توسعه انرژی پایدار داشته باشد.
  کلیدواژگان: انرژی پاک، توسعه پایدار روستایی، پایداری زیست محیطی، سوخت های فسیلی
 • محمدشریف شریف زاده*، نوشین سارانی، غلامحسین عبدالله زاده صفحات 141-159

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اعتبارات خرد دریافتی (به طور ویژه؛ وام های اشتغال زایی بنیاد برکت) بر معیشت خانوارهای روستایی شهرستان زابل انجام شد. جامعه آماری شامل 7263 نفر از سرپرستان خانوار روستایی بود. نمونه ها به صورت تصادفی از بین 30 روستا انتخاب شدند. نتایج بررسی کیفیت اعتبارات نشان داد که شرایط آسان وثیقه گذاری و ضمانت، تامین مدارک مورد نیاز، شفافیت در مراحل کار و ارایه اطلاعات کافی درباره تسهیلات اعتباری کیفیت بهتری داشتند و 80/70 درصد پاسخگویان کیفیت اعتبارات دریافتی را متوسط ارزیابی کردند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مواردی مانند کارگری، دامداری، زراعت، تولید صنایع دستی و کمک های دولتی و از کارافتادگی از جمله راهبردهای مهم معیشتی در منطقه مورد مطالعه بودند. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که سرمایه های انسانی، فیزیکی، طبیعی و مالی در وضعیت مطلوبی نیستند و فقط سرمایه اجتماعی کمی بیشتر از حد متوسط است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی منجر به دسته بندی راهبردهای معیشتی و استخراج سه گروه معیشتی شامل «راهبرد معیشت مبتنی بر تولید محصول»، «راهبرد معیشت مبتنی بر خوداشتغالی» و «راهبرد معیشت مبتنی بر دریافت حقوق» شد که 58/65 درصد واریانس کل را تبیین کردند. نتایج رگرسیون خطی به منظور بررسی تاثیر شاخص کیفیت اعتبارات بر هر کدام از سرمایه های معیشتی نشان داد که اعتبارات بر سه نوع سرمایه انسانی، فیزیکی و مالی و همچنین شاخص کل معیشت پایدار، تاثیر مثبت معنی دار دارد و بر دو نوع سرمایه اجتماعی و طبیعی تاثیری نداشته است.

  کلیدواژگان: معیشت روستایی، کیفیت دسترسی به اعتبارات، دارائی های معیشتی، راهبردهای معیشتی
|
 • Atieh Khodaei, Mahdi Hosseinpour *, Mohammadjavad Jamshidi, Yousef Mohammadifar Pages 1-16

  In recent years, circular business models have attracted the attention of many business fields. The agri-food sector is also facing new challenges in order to reduce losses and food waste along its supply chain. In this context, the adoption and application of circular business models provide opportunities to promote the transition towards a more sustainable performance and a more economically suitable future. Therefore, the current research has identified the benefits of using circular business models in the agri-food sector with a qualitative approach and a meta-synthesis method. In this regard, the number of 57 related studies was evaluated and finally, after reviewing, 29 articles were selected and analyzed using the seven-step model of Sandelowski and Barroso, in two stages of open coding and axial coding. In this way, the most important identified benefits of using circular business models in the agri-food sector were categorized into five main categories: economic, environmental, value chain, marketing and social. In the end, according to the propositions of the research, suggestions were presented. In an important example, the policy makers and those involved in the agri-food sector should raise the awareness of the society (through culture building by television and radio and schools) and farmers (through holding courses and helping to revalue the product and by-products and their labeling). In addition, the creation of facilities and financial incentives can also be effective in providing the prerequisites for the implementation and success of circular business models in agri-food sector.

  Keywords: Circular Economy, Business Models, Circular Business Models, Meta-Synthesis
 • Jamshid Gharib, Bahman Khosravipour *, Homayoon Moradnezhadi Pages 17-35
  This study was conducted with the aim of investigating the alignment of the curriculum planning system of agricultural vocational schools with entrepreneurship education, using a mixed exploratory method (qualitative and quantitative). In the qualitative part of the research, first by reviewing the theoretical literature, the effective factors on the planning system of agricultural vocational schools were identified. Then, to determine the obstacles of entrepreneurship education, a group of experts (n=8) was invited to hold a meeting in the style of a focus group. Questionnaires were included in three rounds using the Delphi method to ask the opinions of experts (n=30) who were experts in the fields of agriculture, management and planning. After receiving the first round of Delphi questionnaires, experts' opinions were checked. The cases whose dispersion coefficient was 0.5 and less, in addition to the new cases proposed by the experts, were put to the opinion poll in the second round of Delphi, and the results of the second round were analyzed in the same way as the first round, and the experts were asked for their opinion again in the third round was presented. Finally, in the third round, the final model including 12 components and 148 sub-components was obtained. The results of the three Delphi steps show that the components of content, art students and teaching methods rank first to third, respectively, which need to be considered in order to align curriculum with entrepreneurship education.
  Keywords: Apprentices, Students, Teaching Methods
 • Amirhossein Alibaygi *, Feyzallah Monavvarifard Pages 36-53

  The development of value co-creation in agricultural production cooperatives leads to the increase of performance and success of these cooperatives. The main purpose of this descriptive-correlation research was to explain a model for developing value co-creation in cooperatives producing off-season products in Kermanshah Province. The statistical population was the members of active cooperatives (N=137), which was collected by census method of 129 questionnaires. The research tool was a researcher-made questionnaire, whose validity was determined by a panel of experts in the fields of rural development, agricultural extension and rural planning. The reliability of the research tool was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient and composite reliability. Based on the results five factors affect value co-creation behavior as follows: environmental pressure, managers' support (organizational culture), perceived self-efficacy, social capital, and perceived comparative advantage. The findings of the structural model with Smart-PlS showed that "perceived self-efficacy" (β= 0.657, sig= 0.00) has the greatest direct effect on value co-creation behavior. Another variable influencing the strengthening of value co-creation in the cooperatives was the support of the cooperative managers (β=0.237, sig=0.02), which is deeply under the influence of environmental pressures (β=0.825, sig=0.00). Finally, the research variables explained 64.5% of the variance of the co-creation behavior. Using the structural model presented in this research can help to develop value co-creation behavior in agricultural cooperatives producing off-season products.

  Keywords: Agricultural Cooperatives, Cooperative Behavior, Citizenship Behavior, Perceived Self-Efficacy, Value Co-Creation
 • Roghayeh Rahmani Firouzi *, Ali Akbar Aghajani Afrouzi, Ali Ahmadi Firouzjaie Pages 54-73

  The covid-19 pandemic overshadowed the performance of small and medium food industries as well as other businesses. Considering the central role of innovation in critical conditions and also the vital role of small and medium food industries in economic development, the current research was carried out with the aim of explaining the performance of small and medium food industries in Mazandaran based on the innovation approach during Covid-19 pandemic. The current research is a causal studiy that used the quantitative research paradigm and field survey method. The statistical population included 500 small and medium food industries in Mazandaran. 217 businesses were selected as a sample based on the table of Krejci and Morgan and by random sampling method. The data collection tool was a five-option Likert scale questionnaire and its reliability was confirmed by calculating ordinal theta coefficient (θ= 0.831). SPSS26 and Smart-PLS3 were used for descriptive and inferential data analysis, respectively. The results showed that organizational innovation had a more prominent role in explaining performance compared to other forms of innovation. In addition, the evidence showed that if a business has an acceptable innovation capability, this capability leads to improved innovative performance through improved innovation status, and this in turn results in improved production, market and financial performance in critical conditions. Therefore, in order to survive and grow in crisis conditions and improve innovative performance, practitioners and business owners are expected to focus on improving innovation capability and then concentrate on promoting organizational innovation.

  Keywords: Innovation Capability, Innovation, Financial, Non-Financial Performance, Covid-19, Innovative Performance
 • Mohammad Bashokouh Ajirloo *, Hossein Rahimi Kolour, Younes Nikkhah Pages 74-92

  Intense competition and complexity of markets have led to the innovation variable being considered a key issue for the continuation of firms' activities. Therefore, firms have turned to entrepreneurship and the use of new technologies to control it. Based on this, the aim of this research is to investigate the moderating role of internet of things (IoT) capability and competition intensity in the relationship between entrepreneurial orientation and product innovation in knowledge-based firms. This research is considered as quantitative and applied studies. The statistical population includes knowledge-based manufacturing firms in the field of biotechnology, agriculture and food. In this research, Cochran's formula was used to estimate the sample and a questionnaire was used to collect data. It should be mentioned that 177 analyzable data were received from the studied firms. On the other hand, relationships between the research variables were investigated and analyzed with the method of structural equation modeling in the form of partial least squares. The result of the first hypothesis showed that entrepreneurial orientation has a positive and significant effect on product innovation. Also, based on the result of the second hypothesis, moderating role of IoT capability in the relationship between entrepreneurial orientation and product innovation was found to be significant. On the other hand, the third hypothesis showed that the relationship between entrepreneurial orientation and product innovation is strengthened in high competitive conditions. Finally, the contribution of this research has been to provide a new conceptual model, fill the existing gap and increase the subject literature.

  Keywords: Entrepreneurial, Internet Of Things, Competition, Innovation, Agriculture Industry
 • Omid Jamshidi *, Fatemeh Shafiee, Mahmoud Hafezieh Pages 94-115
  The aim of the research was to analysis the influential factors in technological and innovative entrepreneurship in the fishing industry. The studied population in the content analysis section was consist of proficient panel and for ISM section consisted of experts in which a sample of 30 individuals was selected by a combination of purposive and snowball sampling methods. By content analysis technique, the effective components were identified and categorized which 55 codes were extracted and categorized into 10 components. The results of ISM indicated that the influential factors were classified into 4 levels. At the bottom level (level 4) the support component was placed, which was the most basic and acts as the basis of the model. In the third level, environmental and management components, in the second level, the components of biological, economic, market and the supply of financial and human resources, and in the upper level (level 1), which had the least influence the factors educational and research, technical and professional and international were placed. The results of the MICMAC analysis also indicated that the managerial and support factors with the highest level of influence and low dependence were placed in the driver area. Technical, professional and international factors with a high degree of dependence were placed in the dependent area and other factors were placed in the linkage area. The model presented in this study can serve as a guide and roadmap for policymakers and key decision-makers in the fishing system to achieve sustainable ecosystem entrepreneurship development.
  Keywords: Entrepreneurship, Model, Structural Interpretive Modelling, Content Analysis, Micmac
 • Marjan Vahedi *, Kobra Torfei Monfared, Roya Eshraghi Samani, Homayoon Moradnezhadi Pages 116-140
  In recent years, rural areas have become strategic points for implementing renewable energy projects; Because these areas have a high potential for the establishment of renewable energy facilities and, as a result, sustainable rural development. Despite the fact that political strategies have predicted the positive effects of renewable energy in achieving sustainable rural development, how to achieve this important goal in accordance with the current conditions of different societies, is still an aura of ambiguity. In this regard, the current research was conducted with the aim of identifying factors affecting the implementation and development of the use of renewable energy in the rural areas of Ilam province. Instrument of data gathering in this quantitative research was a researcher-made questionnaire, which validity and reliability were confirmed using content validity and Cronbach's alpha test. The statistical population of this research included all the experts in the field of energy in Ilam province (N=265), and using the sampling table of Bartlett et al., 154 of them were randomly selected as research samples. Data analysis using SPSS software showed that according to the belief of most experts, governance-political, economic-financial, managerial-organizational, social-cultural, educational-promotional, international, technical features, Physical-infrastructural, natural-regional and market conditions play a role at a higher than average level in the implementation and development of the use of renewable energy in the rural areas of Ilam province. The results of this study can play an effective role in changing the pattern of energy production in Ilam province and moving towards sustainable energy development.
  Keywords: Clean Energy, Sustainable Rural Development, Environmental Sustainability, Fossil Fuels
 • Noshin Sarani, Gholamhossein Abdollahzadeh Pages 141-159

  This research was conducted with the aim of investigating the impact of received microcredits on the livelihood of rural households in Zabol County. The target population included 7263 heads of rural households. The results of the credit accessibility quality assessment showed that the easy conditions of collateral and guarantee, providing the required documents, transparency in the work steps and providing sufficient information about credit facilities were of better quality and 70.80% of the respondents rated the quality of the received credits as average. The results of Friedman's test showed that items like wage labor, animal husbandry, agronomy, handicraft production and government aid are among the important livelihood strategies in the study area. The results of the one-sample t-test showed that human, physical, natural and financial capitals are not in a favorable condition and only social capital is slightly more than average. The results of exploratory factor analysis led to the classification of livelihood strategies and the extraction of three livelihood groups including "livelihood strategy based on product production", "livelihood strategy based on self-employment" and "livelihood strategy based on receiving salaries" which explained for 65.58% of the total variance. The results of linear regression in order to investigate the effect of the credit quality index on each of the livelihood capitals showed that credits have a significant positive effect on three types of human capital, physical and financial, as well as the total sustainable livelihood index, and has no significant effect on two types of social and natural capital.

  Keywords: Rural Livelihood, Credit Accessibility Quality, Livelihood Assets, Livelihood Strategies