فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال هشتم شماره 3 (پیاپی 62، پاییز 1388)
 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 62، پاییز 1388)
 • 136 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/10/05
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مقالات پژوهشی
 • وحید نجاتی، حسن عشایری صفحه 255
  زمینه و هدف
  یادگیری حرکتی در سالمندان برای توانبخشی و تمرین درمانی آنان امری ضروری است. هدف این پژوهش بررسی نقش اطلاعات قبل از انجام تکلیف توالی حرکتی در سرعت و دقت اجرای تکلیف و یادگیری آن در سالمندان بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش مداخله ای، یادگیری توالی حرکتی در دو گروه از سالمندان (هر گروه 15 نفر) شامل یک گروه مطلع از اجزاء توالی (یادگیری صریح) و یک گروه غیر مطلع از ترتیب توالی (یادگیری ضمنی) مورد مقایسه قرار گرفت. آزمون های آماری تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر برای اندازه گیری های زمان واکنش و خطای پاسخ، تی زوج شده برای مقایسه داده های منظم و نامنظم یک گروه و تی مستقل برای مقایسه داده های دو گروه یادگیری صریح و ضمنی مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو گروه صریح و ضمنی زمان واکنش و خطا در پاسخ با انجام تمرین کاهش می یابد. مقایسه دو نوع یادگیری صریح و ضمنی در سرعت (زمان واکنش) و دقت (خطای پاسخ) نیز نشان داد که در گروه ضمنی تعداد خطاها و زمان واکنش کمتر از گروه صریح بوده است.
  نتیجه گیری
  هر دو نوع شرایط یادگیری صریح و ضمنی موجب یادگیری حرکتی در سالمندان می گردد، ولی بهتر است در یادگیری حرکتی سالمندان از شرایط ضمنی استفاده شود.
  کلیدواژگان: توالی حرکتی، یادگیری صریح، یادگیری ضمنی، سالمندان
 • سیدمحمد علوی، محمدحسین سلطانی صفحه 265
  زمینه و هدف
  بیماریهای انتقال یافته از طریق تماس جنسی با توجه به جمعیت جوان ایران و فراوانی رفتارهای جنسی یک مشکل بهداشت عمومی کشور می باشد. هدف از انجام این مطالعه توصیف و تعین عوامل خطر(ریسک فاکتور) اورتریت های گنوکوکی و کلامیدیائی بود که تصور می شود شایع ترین بیماری مقاربتی در اهواز باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه که از سال 1384 تا 1386 در شهر اهواز انجام شد، 44 بیمار مرد مبتلا به اورتریت و110 کنترل مطالعه شدند. تشخیص افراد بر اساس شرح حال، معاینه بالینی و کشت ترشحات با سواب مجرای تناسلی برای گنوکوک و PCR برای کلامیدیا داده شد. بیماران و افراد کنترل از نظر آلودگی به HIV نیز آزمایش شدند. داده های بدست آمده از مصاحبه حاوی اطلاعات دموگرافیک، رابطه جنسی، اعتیاد و سایر متغیر های مربوط به بیماری مقاربتی در افراد مورد مطالعه در نرم افزار SPSS 11.5 با استفاده از آزمون مجذور کای، تست دقیق فیشر و نسبت شانس در فاصله اطمینان 95 درصد آنالیز شدند.
  یافته ها
  از کل 44 بیمار، اورتریت گنوکوکی در16 نفر(3/36 درصد) و اورتریت کلامیدیائی در 28 نفر(7/63درصد) تشخیص داده شد. میانگین سنی بیماران 4/9±2/28 با دامنه سنی 18 تا 47 سال بود. فروشندگی در بوتیک با افزایش خطر ابتلا به اورتریت همراه بود (05/0>p). سابقه تماس جنسی خارج از روابط زناشوئی در تمام بیماران متاهل وجود داشت. 12نفر(2/27 درصد) از بیماران افغانی بودند. تماس جنسی مرد با مرد در 25 درصد بیماران که اغلب آنها افغانی بودند مشاهده شد (02/0=p). تماس جنسی با غیر همسر، همجنس بازی، آلودگی بهHIV، اعتیاد تزریقی، مجرد بودن و مصرف کم کاندوم در گروه مورد مطالعه به طور معناداری (05/0>p) بیشتر از گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  در مردان اورتریت کلامیدیائی شایع تر از اورتریت گنوکوکی است. عوامل خطر عمده شامل تماس جنسی ناسالم، همجنس بازی و عدم استفاده از کاندوم بودند. تجرد، درآمد بالا و اشتغال در بوتیک عوامل زمینه ساز این عوامل خطر هستند.
  کلیدواژگان: بیماری مقاربتی، ریسک فاکتور، کلامیدیاتراکوماتیس، گنوره، رفتار جنسی
 • آرش عزیزی، شهلا افشار، الهام رجایی بهبهانی صفحه 275
  زمینه و هدف
  دیابت ملیتوس یک بیماری مزمن متابولیکی است که می تواند اثرات جسمانی متعددی برای بیمار داشته باشد. خشکی دهان یکی از این عوارض می باشد. غدد بزاقی غدد برون ریز دهان هستند که با تولید بزاق اعمال متعددی از جمله عمل هضم کنندگی اولیه، نرم کنندگی و ایمونولوژیکی دارند. بزاق توسط سه جفت غده پاروتید، تحت فکی و زیر زبانی و نیز غدد بزاقی فرعی سرتاسر دهان تولید و ترشح می گردد. با توجه به تناقضاتی که در زمینه میزان ترشح بزاق در افراد دیابتیک وجود دارد، هدف از این مطالعه مقایسه میزان بزاق غیر تحریکی غدد پاروتید، تحت فکی و زیر زبانی بین افراد دیابتیک نوع 2 کنترل شده و افراد سالم است.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع مورد شاهدی بود. این مطالعه روی 75 بیمار دیابتیک نوع 2 کنترل شده و 75 بیمار سالم انجام شد. هر دو گروه در محدوده سنی 65 - 30 ساله و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. زمان انجام تست ها بین 11 - 9 صبح بود. افرادی که هیچ پیشینه ای از مشکلات پزشکی و مصرف داروها، خشکی دهان و ابتلاء به افسردگی با استفاده از آزمون(Hospital Anxiety and Depression) را نداشتند، انتخاب گردیدند. پس از ایزوله کردن دهان و خشک کردن مجرای خروجی غده، با استفاده از کاغذ جاذب رطوبت مدرج ابتدا غده پاروتید و سپس غدد تحت فکی و زیر زبانی به صورت همزمان هر دو طرف در مدت زمان 30 ثانیه از نظر میزان جریان بزاق غیر تحریکی مورد سنجش قرار گرفتند. تعداد میلی مترهای مرطوب شده کاغذ در این مدت بیانگر میزان جریان بزاق غیر تحریکی هر غده بود.
  یافته ها
  میزان ترشح بزاق غیر تحریکی غده پاروتید و هر دو غده تحت فکی و زیر زبانی در گروه دیابتیک به ترتیب 019/0 و 025/0 میلی لیتر در دقیقه و میزان ترشح بزاق غیرتحریکی غده پاروتید و غده تحت فکی و زیر زبانی به طور همزمان در گروه افراد سالم به ترتیب 02/0 و 029/0 بدست آمد. نتایج کسب شده بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار آماری در کمیت بزاق غیر تحریکی غده پاروتید وغده تحت فکی و زیرزبانی بین دو گروه بود.
  نتیجه گیری
  تحقیق حاضر نشان داد که در صورت کنترل دیابت، عوارض آن از جمله خشکی دهان کاهش می یابد و میزان بزاق در هر دو گروه افراد دیابتیک و سالم یکسان می باشد
  کلیدواژگان: جریان بزاق غیر تحریکی، دیابت، غده بزاقی
 • حاجیه شهبازیان، سمیه محمدی صفحه 281
  زمینه و هدف
  کم کاری تحت بالینی تیروئید به مواردی اطلاق می شود که افزایش سطح TSH به همراه سطح نرمال T3 و T4 دیده شود. این بیماری خصوصا در بین خانم ها شایع می باشد. با توجه به این که افزایش خفیف سطح TSH موجب اختلال متابولیسم چربیها می شود، کم کاری تحت بالینی تیروئید می تواند به عنوان یک عامل خطرناک جهت بیماری های قلبی- عروقی در نظر گرفته شود. هدف از مطالعه ما بررسی اثر درمان زودرس این بیماران با لووتیروکسین بر سطح چربیهای سرم آنها بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تحلیلی40 بیمار مبتلا به کم کاری تحت بالینی تیروئید، مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان گلستان اهواز از فروردین سال 1384 تا اسفند 1386 مورد بررسی قرار گرفتند. سطح سرمی چربی ها، TSHو CRP این بیماران قبل،3 و 6 ماه پس از درمان با لووتیروکسین اندازه گیری شد. همچنین میزان اولیه Anti TPO Ab وTG Ab Anti مورد اندازه گیری قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 8/10 ± 8/28 سال بود. میانگین سطح تری گلیسرید بیماران قبل از درمان mg/dL 141± 8/79 و 6 ماه بعد از درمان mg/dL 8/75 ± 108 بود که از لحاظ آماری این تفاوت معنادار بود (006/0 P =). میانگین سطح تری گلیسرید قبل از درمان با 3 ماه بعد از درمان اختلاف معناداری نداشت (8/0 p=). میانگین سطح کلسترول قبل از درمان بیماران mg/dL 1/41 ± 4/195، 3 ماه بعد از درمان بیماران، mg/dL 72/182 و 6 ماه بعد از درمان mg/dL3/48±8/172 بود که از لحاظ آماری اختلاف معناداری داشت (به ترتیب 03/0 = P و 001/0 = P). میانگین سطح LDL قبل از درمان mg/dL 5/38 ± 4/112 و 6 ماه بعد از درمان mg/dL8/41 ± 8/95 بود که از لحاظ آماری اختلاف معنادار وجود داشت (026/0 P =). تفاوت میانگین سطح LDL در قبل و 3 ماه بعد از درمان معنادار بود. میانگین VLDL قبل از درمان و 6 ماه پس از درمان از لحاظ آماری اختلاف معناداری داشت (001/0 P =). سطح HDL بعد از درمان 3 و 6 ماهه تغییری نکرد. بین سن بیماران و سطح TSH اولیه سرم آن ها و میزان پاسخ به درمان آ نها ارتباط معناداری مشاهده نشد. بیمارانی که سطح Anti TPO Ab آن ها بالاتر بود، بعد از 6 ماه درمان سطح سرمی تری گلیسرید آن ها افت قابل توجهی پیدا کرد (04/0 = P). همچنین بیمارانی که Anti Tree Glycerid Ab مثبت بودند، سطح سرمی LDL آن ها بعد از 6 ماه درمان کاهش قابل توجهی پیدا کرده بود (001/0 = P). CRP (C- Reactive Protein) فقط در یک بیمار مثبت بود و در پیگیری 3 و6 ماهه تغییر معناداری در CRP دیده نشد.
  نتیجه گیری
  درمان بیماران با کم کاری تحت بالینی تیروئید در هر سن و با هر سطح TSH به کم شدن عوامل خطر قلبی - عروقی و بهبود اختلال متابولیسم چربی ها کمک می کند. این مطلب به خصوص در بیمارانی که سطح بالایی از Anti TPO Ab و TG Ab Anti مثبت دارند، مشهود تر است.
  کلیدواژگان: کم کاری تحت بالینی تیروئید، کلسترول، تری گلیسیرید، لوتیروکسین، آنتی تیروئید آنتی بادی
 • خدامراد زندیان، سید کمال اسحاق حسینی، کوروش ریاحی صفحه 289
  زمینه و هدف
  تالاسمی یک بیماری ژنتیکی با توارث اتوزوم مغلوب است که به علت اختلال در ساخت زنجیره هموگلوبین ایجاد می گردد. اگر چه حیات بیماران تالاسمیک به تزریق خون وابسته است ولی خود باعث انباشته شدن آهن اضافی در ارگان ها و آسیب رساندن به غدد درون ریز متعدد مانند هیپوفیز و تیروئید می گردد، به نحوی که هیپوتیروئیدی اولیه یکی از شایع ترین عوارض در این بیماران می باشد. این پژوهش به منظور تعیین فراوانی هیپوتیروئیدی، اختلالات همراه و ارتباط آن با میزان فریتین سرم در بیماران بتاتالاسمی ماژور صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه بر روی 230 بیمار با تشخیص بتا تالاسمی ماژور که به طور منظم خون دریافت می کنند انجام شده است. تمام اطلاعات اولیه مورد لزوم بیماران ازطریق پرسشنامه ثبت گردید و میزان عملکرد غده تیروئید با بررسی سطح سرمی هورمون تحریک کننده تیروئید و T4 تعیین گردید. سپس در بیمارانی که عملکرد مختل داشتند، ارزیابی SMR (Sexual Maturity Rating) و بررسی سطح فریتین سرم، الکتروکاردیوگرافی، عکس ساده سینه، عکس مچ دست برای تعیین سن استخوانی و اکوکاردیوگرافی برای تعیین EF (Ejection Fraction) انجام شد. سپس نتایج با گروه شاهد (بیماران مطابق از نظرسن وجنس ازگروه بیماران تالاسمی که اختلال عملکرد تیروئید نداشتند) مقایسه گردید. در همه بیماران Anti TPO (Anti thyroid Per Oxidase) کنترل گردید.
  یافته ها
  16 بیمار از 230 بیمار به علل مختلف از مطالعه خارج شدند. از جمع کل 214 نفر باقی مانده 5/53درصد مذکر و 5/46درصد مؤنث بودند. سن 5/17درصد بیماران کمتر از 8 سال و22درصد بین 14-8 سال و42درصد بین 20-14 سال و 5/18درصد بیش از 20 سال بود. از این تعداد 11 بیمار اختلال عملکرد تیروئید داشتند (1/5درصد) که 9 نفر مؤنث و2 نفر مذکر بودند. از بین این 11 نفر، 5 نفر هیپوتیروئیدی شدید و 6 نفر هیپوتیروئیدی تحت بالینی داشتند. EF در هشت بیمار از 11 بیمار هیپوتیروئید (5/72درصد) کمتر از 60 درصد بوده است که در مقایسه با گروه شاهد نشان داد که با کم کاری غده تیروئید اختلال عملکردی در عضله قلب رخ می دهد و هیپوتیروئیدی اثرات توکسیک آهن انباشته در میوکارد را تشدید می کند. اگرچه در تمام بیماران هیپوتیروئیدی میزان فریتین سرم بیش از 2000 و با متوسط 1800± 5100 ng/mL بدست آمد ولی در مقایسه با گروه شاهد با عملکرد طبیعی تیروئید که همگی آنها هم فریتین بیش از 2000 و متوسط 1450±5700 ng/mL داشتند حاکی از آن بود که میزان کنونی فریتین سرم نقشی در اختلال عملکرد تیروئید ندارد.
  نتیجه گیری
  تشخیص زودرس و درمان به موقع کم کاری تیروئید در بیماران تالاسمی ماژور اختلال عملکرد قلبی را کاهش داده باعث بهبود کیفیت زندگی می گردد.
  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، هیپوتیروئیدی، فریتین
 • محمدحسن فردوسی، شاهین گوهرپی، عبدالامیر سیاری، سیدحسین مرعشیان صفحه 295
  زمینه و هدف
  یافتن روش های مناسب برای بهبود فاکتورهای حرکتی و جسمانی از جمله اهداف محققین فیزیوتراپی و علوم ورزشی بوده است. در این میان، می توان به عوامل مؤثر در آمادگی جسمانی مانند قدرت و توان اشاره نمود. در سالیان اخیر برای بهبود قابلیت قدرت و توان، روش ها و برنامه های تمرینی مختلفی توسط متخصصان و مربیان مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می توان به تمرینات مقاومتی و تمرینات جهشی- پرشی(پلایومتریک) اشاره نمود. هدف از این تحقیق بررسی تفاوت تاثیر تمرینات با وزنه و تمرینات پلایومتریک بر روی عضله رکتوس فموریس و بایسپس فموریس از دیدگاه الکترومیوگرافی (Integrated Electromyogram) سطحی بود.
  روش بررسی
  نمونه های این تحقیق شامل 45 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی (15 نفر گروه کنترل، 15 نفر گروه تمرینات وزنه و 15 نفر گروه تمرینات پلایومتریک) که سن آن ها بین 5/22 تا 6/25 سال قرار داشت بودند. تغییرات EMG عضلات رکتوس فموریس و بایسپس فموریس قبل و بعد از 6 هفته تمرین با وزنه و تمرین پلایومتریک از طریق الکترومیوگرافی سطحی اندازه گیری شد. برای اندازه گیری توان عضلات از آزمون پرش عمودی و برای اندازه گیری قدرت عضلات از آزمون اسکات استفاده شد. داده ها از طریق دستگاه MT8 دریافت و با نرم افزار MBMآنالیز شدند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که متعاقب انجام شش هفته تمرینات با وزنه و پلایومتریک، میزان الکترومیوگرافی(Integrated Electromyogram) گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری پیدا کرده بود(05/0 > P). بین تاثیر تمرینات پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر تغییرات EMG سطحی عضله بایسپس فموریس در هر دو مؤلفه قدرت و توان اختلاف معناداری مشاهده نشد. بین تاثیر تمرینات پلایومتریک و تمرینات وزنه(ایزوتونیک) بر تغییرات EMG عضله رکتوس فموریس در مؤلفه قدرت تفاوت معنی داری وجود داشت(05/0 > P).
  نتیجه گیری
  تمرینات با وزنه باعث افزایش قدرت و توان انفجاری عضلات می شود، در حالیکه تمرینات پلایومتریک بیشتر باعث افزایش توان انفجاری عضلات می شود، ولی در کل می توان از هر دو شیوه تمرینی برای افزایش قدرت و توان بهره برد.
  کلیدواژگان: تمرینات پلایومتریک، تمرینات با وزنه، الکترومایوگرافی، قدرت، توان
 • آزیتا کاویانی، مهسا عطیه حیدری صفحه 305
  زمینه و هدف
  شکستگی تاج دندانهای قدامی در کودکان و نوجوانان به علت تروما می باشد. چسباندن مجدد قطعه شکسته به جای درمان پروتز چینی - فلز می تواند یک درمان محافظه کارانه باشد.هدف از انجام این مطالعه مقایسه استحکام شکست دندان سالم با قطعه شکسته با دو ماده مختلف می باشد.
  روش بررسی
  24 دندان ثنایای میانی سالم به طور تصادفی به دو گروه دوازده تایی تقسیم شدند. بعد از آن در دو گروه قطعه شکسته اینسایزالی توسط دستگاه اینستران ایجاد شد. گروه سوم شامل 12 دندان سالم بود. گروه یک: سمان رزینی) Dual cure (Variolink IIجهت چسباندن دو قطعه بکار برده شد. گروه دوم: از کامپازیت قابل سیلان (Tetric flow) برای چسباندن مجدد استفاده شد. گروه سوم: این گروه که به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد، شامل دندانهای سالم بود. همه دندانها با اعمال نیرو به سطح لینگوال شکسته شدند. نیروی مورد نیاز برای شکست هر نمونه ثبت شد. داده ها بوسیله تست ANOVA و Tukey آنالیز شدند.
  یافته ها
  میزان میانگین محاسبه شده برای گروه اول 17/548 نیوتن و گروه دوم 75/498 نیوتن و گروه سوم 25/858 نیوتن بود و نتایج نشان داد که میانگین گروه اول با گروه کنترل 029/0 P=) و گروه دوم با گروه کنترل (010/0 P=) اختلاف معنی داری داشته ولی میانگین گروه اول با گروه دوم اختلاف معنی داری نداشتند (904/0P=)
  نتیجه گیری
  طبق روش های مختلف استفاده شده در این تحقیق، ترکیب مواد استفاده شده برای چسباندن مجدد قطعه دندان نقش مهمی در استحکام شکست نداشته و بنابراین بهتر است روش های چسباندن مجدد قطعه جدا شده به دندان نیز بررسی گردد.
  کلیدواژگان: چسباندن مجدد قطعه، استحکام شکست، کامپازیت قابل سیلان، سمان رزینی Dual cure
 • ساره عاشورزاده، مرضیه پناهی، ایران رشیدی، جمال ناطقی صفحه 313
  زمینه و هدف
  Hsp70 چپرونی است که به P53 متصل شده و می تواند محل تجمع و موقعیت قرارگیری آن را در سلول کنترل نماید. تجمع هسته ای P53 با نتایج ضعیف کلینیکی و پیش آگهی پایین در سرطان همراه است. هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط احتمالی بین بروز Hsp70 در هسته یا سیتوپلاسم سلول های سرطانی و تجمع P53 در هسته سلول های سرطان پستان و ارتباط این دو مارکر با سایر فاکتورهای کلینیکی وپاتولوژیکی تومور بود.
  روش بررسی
  با استفاده از تکنیک ایمنوهیستوشیمی بروز P53 هسته ای و Hsp70 هسته ای و سیتوپلاسمی در 47 نمونه سرطانی پستان جمع آوری شده از بخش آسیب شناسی بیمارستان شفا شهرستان اهواز (1386-1385)، مورد بررسی قرار گرفت. برش های پارافینی با آنتی بادیP53(N1581،Dako) و آنتی بادی Hsp70(ab47454، abcam) رنگ آمیزی گردید.Hsp70 بر اساس تجمع هسته ای و سیتوپلاسمی و P53 بر اساس تجمع هسته ای مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  بین تجمع سیتوپلاسمی و هسته ای Hsp70 و تجمع هسته ای P53 ارتباط آماری معنا داری مشاهده نشد. ارتباط آماری معناداری بین بروز هسته ای Hsp70و P53 و فاکتورهای کلینیکوپاتولوژی تومور پستان وجود نداشت. همبستگی متوسطی)001/0 (P=بین درصد تجمع سیتوپلاسمی و هسته ای Hsp70 مشاهده گردید. بین بیان سیتوپلاسمی Hsp70 و درجه بافتی تومور ارتباط معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بین تجمع هسته ای P53 با سطح سیتوپلاسمی و هسته ای Hsp70 در سرطان پستان ارتباطی وجود ندارد. اما بین سطح Hsp70 هسته ای و سیتوپلاسمی مرتبط بوده و به گرید هیستو لوژیکی تومور پستان بستگی دارد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، Hsp70، p53
 • سیدمحمدعلی غفاری، محمد آبرومند، بهروز مطلق صفحه 323
  زمینه و هدف
  کراتین کیناز آنزیمی است که واکنش برگشت پذیر انتقال فسفات از ATP به کراتین را کاتالیز می نماید، که نتیجه آن ترکیب پر انرژی فسفوکراتین (فسفاژن) خواهد بود. فسفوکراتین نقش مهمی در تامین نیروی مورد نیاز اسپرم جهت حرکت ایفا می نماید؛ بنابراین عملکرد صحیح کراتین کیناز، عامل مهمی در تامین انرژی مورد نیاز حرکت اسپرم خواهد بود. بر این اساس در این مطالعه شرایط آزمایشگاهی مناسب جهت مطالعات کینتیکی این آنزیم، پس از استخراج از اسپرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  روش بررسی
  آنزیم کراتین کیناز طی مراحل مختلف شستشو، سانتریفیوژ و کروماتوگرافی روی ستون DEAE-32 از حدود 30 میلی لیتر مایع منی به دست آمده از 10 مرد سالم با میانگین سنی30 سال جدا گردید. در هر مرحله از این جداسازی میزان پروتئین به روش برادفورد و فعالیت کراتین کیناز به شیوه Rosolki مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت کراتین کیناز اسپرم انسان با افزایش غلظت کراتین فسفات از 5/0 تا 10 میلی مولار حدود 67 درصد افزایش می یابد. به علاوه تغییر pH از 6 تا 8/6 نیز افزایشی در فعالیت این آنزیم نشان داد. در پایان مطالعه اثر دماهای مختلف (20 تا 50 درجه سانتی گراد) بر فعالیت کراتین کیناز اسپرم انسان یک افزایش فعالیت در 20 تا 40 درجه سانتی گراد، برای این آنزیم نشان داد.
  نتیجه گیری
  بهترین غلظت سوبسترا، دما و PH برای مطالعات آزمایشگاهی بررسی فعالیت کراتین کیناز به دست آمده از اسپرم انسان، به ترتیب برابر با 3 میلی مولار، 40 درجه سانتی گراد و 8/6 می باشد.
  کلیدواژگان: کراتین کیناز، کینتیک، اسپرم، الکتروفورز
 • ماشاالله خانه مسجدی، عبدالحسین شکورنیا، لیلا بصیر صفحه 331
  زمینه و هدف
  آموزش مداوم در ایران از سابقه طولانی برخوردار نمی باشد؛ از این رو ارزیابی دقیق این برنامه ها و پژوهش درباره آنها امری ضروری می باشد. بازنگری در برنامه های آموزش مداوم مطابق با نظرات فراگیران و برنامه ریزی بر اساس نیاز آنان می تواند در بهبود کیفیت و اثربخشی برنامه ها مؤثر باشد. این پژوهش با هدف تعیین نظرات دندانپزشکان عمومی شهرستان اهواز در مورد برنامه های آموزش مداوم دندانپزشکی انجام گرفت.
  روش بررسی
  طی یک مطالعه مقطعی- توصیفی که در سال 1386 انجام شد، یکصد نفر از دندانپزشکان عمومی اهواز مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای حاوی مشخصات فردی و 42 سؤال در مورد ضرورت، اجرا و محتوای برنامه های آموزش مداوم دندانپزشکان و بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS- 15 و روش های آمار توصیفی و آزمون تی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  8/79 درصد دندانپزشکان مرد و مابقی زن بودند. میانگین سابقه خدمت شرکت کنندگان 7/7± 6/12 سال بود. حدود دو سوم شرکت کنندگان، آموزش مداوم را یک ضرورت می دانستند. میانگین نظرات دندانپزشکان از نحوه اجرا و محتوای برنامه ها به ترتیب 99/0±01/3 و 95/0 ±94/2 بود. سه اولویت مهم آموزش مداوم دندانپزشکان به ترتیب شامل ترمیمی و زیبایی، اندودنتولوژی و جراحی دهان و فک و صورت بودند. استفاده از اساتید مجرب و طراحی برنامه ها متناسب با نیازهای منطقه ای به ترتیب با میانگین 89/0± 17/4 و 75/0 ±08/4 از عوامل بهبود کیفیت برنامه ها اعلام گردید. مقایسه نظرات دندانپزشکان زن و مرد با سوابق درمانی متفاوت در موارد مختلف تفاوت آماری معنا داری را نشان نداد.
  نتیجه گیری
  دندانپزشکان، آموزش مداوم را یک ضرورت حرفه ای می دانند اما از نحوه اجرا و محتوای برنامه ها رضایت چندانی ندارند. برنامه ریزی بر اساس نیازهای منطقه ای و استفاده از اساتید مجرب باعث ارتقاء کیفیت برنامه ها و بهبود شرایط موجود خواهد شد.
  کلیدواژگان: آموزش مداوم، دندانپزشکان، اهواز، محتوای برنامه ها
 • مریم بیدار، مریم قره چاهی، نازمحمد قابل، بهاره حافظ صفحه 337
  زمینه و هدف
  مواردی در دندان پزشکی وجود دارد که با وجود تزریق ماده بی حسی موضعی دستیابی به یک بی حسی عمیق جهت درمان ریشه امکان پذیر نمی باشد و یا این که موارد منع مصرف مواد بی حس کننده موضعی معمول برای بیمار وجود دارد. در این موارد استفاده از طب مکمل بخصوص هیپنوتیزم می تواند مطرح شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان موفقیت هیپنوتیزم در ایجاد بی حسی موضعی در درمان ریشه دندان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت کار آزمایی بالینی روی 21 نفر بیمار داوطلب مراجعه کننده به بخش اندو دانشکده دندان پزشکی مشهد با دندان های وایتال با درگیری پالپی انجام گرفت. برای تمام بیماران فرم معاینه دندان و وضعیت بیماری های سیستمیک تهیه شد. سپس در حضور همراه بیمار، بیماران تحت القای هیپنوتیزم قرار گرفتند و بعد از انجام هیپنوتیزم زمان رسیدن به بی حسی مطلوب ثبت شد و بیمار شرطی گردید. در جلسه دوم با استفاده از کلید شرط سریع تر به حالت هیپنوز وارد شدند و زمان رسیدن به بی حسی ثبت شد و پس از تایید بی حس بودن دندان، درمان اندو انجام می گردید. اطلاعات بدست آمده توسط تست های آماری من ویتنی یو(Mann-Whitney U)، ویلکاکسون(Wilcoxon) و فیشر دقیق (Fisher''s Exact) و با اطمینان 95درصد مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که در شرایط مکانی و زمانی بخش اندو از 21 نفر داوطلب 16 نفر(2/76درصد) در عمق بی حسی مناسب قرار گرفتند و 5 نفر (8/23درصد) پاسخ دهی مناسب به ایجاد بی حسی موضعی نداشتند. مدت زمان رسیدن به بی حسی موضعی هیپنوتیزمی در بار دوم(8/3 دقیقه) کمتر از بار اول(09/23 دقیقه) بود. زن و مرد اختلافی در پاسخ دهی به ایجاد بی حسی موضعی نداشتند. استفاده از هیپنوتیزم جهت ایجاد بی حسی موضعی برای درمان ریشه دندان در 2/76درصد موفقیت آمیز بود و در 8/23درصد عدم موفقیت داشت که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از هیپنوتیزم یک رویکرد بالینی مفید جهت ایجاد بی حسی موضعی برای درمان ریشه دندان می باشد. با توجه به میزان موفقیت در مطالعه حاضر در مواردی که مواد بی حس کننده موضعی در بیمار کنترااندیکاسیون داشته باشد، می توان از هیپنوتیزم جهت ایجاد بی حسی موضعی در دندان پزشکی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: هیپنوتیزم، بی حسی، درمان ریشه دندان
 • فروزان بهروزیان، نیلوفر خواجه الدین، فرانک هدایی، ندا زمانی صفحه 345
  زمینه و هدف
  مطالعات نشان داده اند که سلامت جسمی و روحی می تواند بوسیله فاکتورهای شغلی تحت تاثیر قرار گیرد. از سوی دیگر، روش های مدارا در پروسه استرس نقش مهمی را ایفا می کنند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط رضایت شغلی و شیوه های مقابله ای با سلامت عمومی کارکنان یکی از بخش های خصوصی پتروشیمی در ماهشهر بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی تحلیلی روی 77 نفر و در یکی از بخش های خصوصی پتروشیمی در ماهشهرانجام پذیرفت. بعد از اخذ رضایت نامه، به کلیه کارکنان پرسشنامه هایی شامل پرسشنامه رضایت شغلی، چک لیست مهارت های مقابله ای، پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ-28) و اطلاعات جمعیت شناختی داده شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 15 و با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که57/28 درصد از کارکنان از سلامت عمومی برخوردار نمی باشند. این افراد همچنین از رضایت شغلی کمتری برخوردار بوده و بیشتر از روش های مقابله ای کمتر مفید استفاده می کردند (018/0 = P). همچنین هر چه افراد از رضایت شغلی بیشتری برخوردار بودند، سلامت عمومی بیشتری نیز داشتند(001/0 = P). و عموما بیشتر از مکانیسم مقابله ای حل مساله استفاده می نمودند(016/0 = P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج فوق پیشنهاد می گردد تا در جهت تقویت مهارت های مقابله ای کارکنان، برنامه ریزی و مداخلات مناسب صورت گیرد. انجام این امر منجر به افزایش رضایت شغلی و بهبود سلامت عمومی آن ها می گردد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، راهبردهای مقابله ای، سلامت عمومی
 • مهرنوش شانکی باورصاد، زهره آموزگاری، مژکان نوربهبهانی صفحه 355
  زمینه و هدف
  زهر مارها کمپلکس پیچیده ای از پروتئین هایی با فعالیت های بیولوژیکی مختلف می باشند. افعی لبتینا یکی از مارهای سمی در ایران است. در این مطالعه با بررسی روی زهر خام افعی لبتینا، به بررسی وجود آنزیم فسفولیپاز پرداخته شد.
  روش بررسی
  صد میلی گرم زهر خام افعی لبتینا ((P I-P V با استفاده از کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون روی سفادکس G-100 که با بافراستات آمونیوم20 میلی مولار (6/4 = pH) به تعادل رسیده بود به 5 فراکسیون مجزا شد. غلظت پروتئین زهر خام و فراکسیون های آن با استفاده از آلبومین سرم گاوی به عنوان استاندارد تعیین شد. فعالیت فسفولیپاز با استفاده از سوسپانسیون زرده تخم مرغ به عنوان سوبسترا تعیین گردید.
  یافته ها
  حدود 89 درصد از زهر خام لیوفیلیزه این افعی، پروتئین بود. زهر خام به پنج فراکسیون مجزا شد که بر طبق خارج شدن از ستون، Peak I تا Peak V ((P I-P V نامگذاری شدند. فعالیت مخصوص در زهر خام، PeakI، PeakII و PeakIII به ترتیب 25/2، 078/0، 76/2و 04/1 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که آنزیم فسفولیپاز در زهر خام دارای فعالیت بالایی می باشد. در بین پیکها، پیک II دارای بیشترین فعالیت بود در صورتیکه فعالیت قابل توجهی در پیک I مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: فسفولیپاز A2، زهر، افعی لبتینا، ایران
 • عبدالرحمن امامی مقدم صفحه 361
  زمینه و هدف
  بیماران مادرزادی قلب پس از تولد نارسایی رشد دارند و تاخیر رشد شدید در این بیماران ممکن است باعث باقی ماندن اختلال رشد حتی پس از عمل جراحی شود. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی اختلال رشد و الگوهای آن در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب بود تا بتوان جهت اقدامات پیشگیری کننده و درمان اختلالات رشد آنها اقدام مناسب به عمل آورد.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی گذشته نگر می باشد که از فروردین 1386 تا فروردین 1387 بر روی 250 بیمار (125 دختر و 125 پسر) 18-1 ماهه مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب بستری در بخش آنژیوگرافی بیمارستان مهر اهواز انجام گرفته است. بیماران از نظر اختلال و نارسائی رشد بررسی شدند و شاخص های وزن و قد در آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفتند و از تست های پیرسون، کای دو، فی و کرامر استفاده گردید.
  یافته ها
  بیشترین میزان اختلال رشد در گروه سنی 11-6 ماهگی بود. کاهش وزن در همه بیماران شایع و در عین حال در دختران شایع تر از پسرها بود. بیماریهای غیرسیانوتیک با شنت قلب بیشترین شیوع و بیماریهای غیرسیانوتیک بدون شنت قلب کمترین شیوع را داشتند. در بیماران غیرسیانوتیک قلب که فشار خون ریوی داشتند کاهش وزن و کوتاهی قد و در بیماران سیانوتیک قلب که فشار خون ریوی نداشتند کاهش وزن و کوتاهی قد شیوع بیشتری داشت. فراوان ترین نوع ضایعه سوراخ بین بطنی بزرگ و کاهش وزن شایع ترین نوع اختلال رشد بود. بیماران مادرزادی قلب همراه با افزایش جریان خون ریوی، اختلال رشد بیشتری داشتند(P< 0/05).
  نتیجه گیری
  در مطالعه انجام شده اختلال رشد در دختران شایع تر بود ولی در مطالعه دیگری که انجام شد پسران بیشتر مبتلا به اختلال رشد بودند و همچنین شایع ترین اختلال رشد مربوط به سوراخ بین بطنی بزرگ (3/70%) و باز بودن مجرای شریانی بزرگ (70%) بود. در بررسی دیگر شایعترین اختلال، مربوط به سوراخ بین بطنی بزرگ و تترالوژی فالو بوده است.
  شروع اختلال رشد و وجود بیشترین موارد اختلال رشد در سنین 11-6 ماهگی اهمیت بالای عمل جراحی اصلاحی قلب در سنین پایین را نشان می دهد. مداخله جدی و زود هنگام جهت جلوگیری و درمان سوء تغذیه، زمینه راجهت انجام جراحی اصلاحی قلب در سنین پایین مهیا کرده و در نتیجه باعث موفقیت آمیز تر بودن عمل جراحی و امکان جبران تاخیر رشد در سنین پایین می شود.
  کلیدواژگان: بیماری مادرزادی غیر سیانوتیک قلب، بیماری مادرزادی سیانوتیک قلب، اختلال رشد، فشار خون ریوی
 • گزارش مورد
 • احمد قربانی، محمدرضا وهابی انارکی، امیر دیبایی صفحه 369
  از عوارض غیر شایع در مسمومیت با ایزونیازید می توان به تشنج های مقاوم به درمان های ضد تشنجی معمول اشاره نمود.
  گزارش مورد: بیمار پسری 17 ساله بود که به علت تشنج به اورژانس بیمارستان لقمان حکیم منتقل شده بود. وی در حین معاینه نیز دچار تشنج تونیک کلونیک شد که با تجویز دیازپام کنترل گردید. در بررسی بیشتر، مصرف 15 قرص300 میلی گرمی ایزونیازید توسط بیمار تایید شد. بیمار چندین بار دیگر نیز دچار تشنج های تونیک کولونیک متوالی شد. در انتها بیمار در بخش مراقبت های ویژه مسمومین بستری شد و تشنج های او با تجویز پیریدوکسین کنترل شد. بیمار پس از گذشت 4 روز با حال عمومی مناسب مرخص گردید.
  نتیجه گیری
  پیریدوکسین در تشنجهای مقاوم به درمان در مسمومیت با ایزونیازید در ختم تشنج و درمان مورد استفاده قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ایزونیازید، مسمومیت، تشنج عود کننده
|
 • Nejati V., Ashayeri H Page 255
  Background And Objective
  Motor learning in elderly is critical for their rehabilitation and exercise therapy. The aim of this research was to evaluate the role of explicit knowledge on accuracy and speed of learning of motor sequence in older adults.Subjects and
  Methods
  In this interventional study, we compared motor learning performance in two elderly groups in explicit condition (N=15) and implicit condition (N=15). ANOVA repetitive measure was used for comparing response times and errors in different blocks and paired t-test was used for comparing regular and irregular blocks and independent t- test was used for comparing implicit and explicit conditions.
  Results
  The results showed that decrease in both explicit and implicit group and error decreased in both explicit and implicit group. Decrease of serial reaction time in implicit group is better than explicit group.
  Conclusion
  Both implicit and explicit learning can be used for sequence learning in elderly but implicit condition is better than explicit condition.
 • Alavi Sm, Soltani Mh Page 265
  Background And Objective
  Due to high young-age population in Iran, sexually transmitted diseases (STD) are a major public health in the country. The aim of this study was to descript and determine the risk factors of gonococcal and Chlamydia urethritis, supposed to be the most common STD in Ahvaz.Subjects and
  Methods
  This descriptive study conducted from 2005 to 2007 in Ahvaz, 44 male patients with urethritis and 110 controls were studied. Diagnosis was based on history, genital examination and urethral culture for Neisseria gonorrhae and PCR for C. trachomatis. Cases and controls were also tested for HIV infection (Elisa, Western blot) Extracted data from questionnaires and interview including demographics, sexual behavior, addiction and STD related variables in studied individuals were analyzed in SPSS 11.5 software using chi-square, exact Fisher tests and odds ratio with 95% confidence interval.
  Results
  Of total 44 patients, gonococcal urethritis was detected in 16 (36.5%) and Chlamydia in 28 (63.7%). Mean age of the patients was 28.2 ± 9.4 years with the range of 18-47 years. Sale in boutique was associated with increased risk of urethritis (P<0.01). There was extramarital contact history among all of married patients. Twelve patients (27.2%) were Afghanis. Homosexuality among men (MSM) was observed in 25 % of patients mostly among Afghans (P<0.02). Extramarital contact, MSM, HIV seropositivity, injecting drug use (IDU), unmarried, low frequency of condom use, ethics and religious regardless of cases was significantly higher than controls (P<0.05).
  Conclusion
  In men, Chlamydial urethritis is more prevalent than gonococcal urethritis. Homosexuality, IDU, unmarried, working in a boutique and low frequency of condom use are the main risk factors among our patients.
 • Azizi A., Afshar Sh, Rajaee Behbahani Page 275
  Background And Objective
  Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease which has many somatic complications for the patients. One of these complications is xerostomia. According to controversy about amount of saliva in diabetic patients the aim of this study was to compare the amount of un-stimulated saliva in parotid, submandibular and sublingual between type II controlled diabetic patients with healthy subjects. Subjects and
  Methods
  In this case-control study, 75 type II diabetic patients and 75 healthy subjects were randomly recruited. The age range of both groups was 30 to 65 years. Salivary tests were done between 9–11 a.m. The selected subjects had no past medical history (apart from diabetes in case group), no previous use of medications and no history of depression as confirmed by hospital anxiety and depression test were selected. After isolation and drying of ducts by hydrophilic papers, we measured the quantity of saliva during 30 seconds at first for parotid glands and the submandibular and sublingual gland on both sides. Data were analyzed by t-test.
  Results
  The amount of unstimulated saliva of parotid and both submandibular and sub lingual salivary glands in diabetic patients was 0.019 and 0.025 ml/min respectively. The amount of unstimulated saliva of parotid and both submandibular and sublingual salivary glands in healthy subjects was 0.02 and 0.029 ml/min respectively. There was not significant differences between amounts of unstimulated saliva in parotid salivary glands and submandibular and sublingual in two groups. (P = 0.217 and P = 0.069 respectively).
  Conclusion
  This research showed that amount of un-stimulated saliva was same in controlled diabetic patients and healthy subjects.
 • Shahbazian Hb, Mohammadi S Page 281
  Background And Objective
  Sub-clinical hypothyroidism (elevated serum level of TSH with normal level of thyroid hormones) is common in adults, especially in women. Mild increasing level of TSH causes dyslipidemia and sub-clinical hypothyroidism may be associated with increased cardiovascular risk. Our study was designed to Assess the effect of early treatment with L-thyroxin on level of serum lipid in sub-clinical hypothyroidism patients.Subjects and
  Methods
  In this study 40 sub-clinical hypothyroidism women patients referred to Endocrine Clinic of Golestan hospital of Ahvaz University of Medical Sciences (from 2005-2007) were evaluated. Hormon thrapy were introduced for each patient with 50-100 mg/daily of levothyroxine and adjusted with serum TSH level (TSH goal: 0.5-2.5 mIU/ml).
  Result
  The mean age of patients was (28.8 ± 10.8 years). The mean level of Tg was (141 ± 79.8 mg/dl) before treatment and decreased to (108 ± 75.8 mg/dl) 6 months after treatment (P = 0.006). Serum cholesterol level also significantly decreased after 3 and 6 months of treatment. It was 195.4 ± 41.1 mg/dl at baseline, 182.7 ± 39.9 mg/dl after 3 months and 172.8 ±48.8 mg/dl after 6 months of treatment (P=0.003, P=0.001, respectively). The mean serum level of LDL before treatment was 112.4 ± 38.5 mg/dl that showed significant decrease after 6 months of treatment 95.8 ± 41.8 mg/dl (P=0.026). The mean level of VLDL before treatment was 28.5 ± 15.09 mg/dl and 6 months after treatment decreased to 22.2 ± 15.9 mg/dl (P=0.009). There was no significant change, in HDL levels before and after 3 and 6 months of treatment (P>0.05).There was no significant relationship between age and TSH level and response to treatment (P>0.05). The patients who had higher level of Anti-TPO Ab showed significant decrease in serum level of Tg after treatment (P=0.04). Patients with positive titer of Anti-Tg Ab had significant decrease in serum level of LDL after 6 months of treatment (P=0.001). Positive CRP level was detected only in one patient. There were no significant changes in CRP after 3 and 6 months of treatment (P=0.32).
  Conclusion
  Our results show that, treatment of subclinical hypothyroidism patients at any age and with any level of TSH causes decrease in cardiovascular risk factors, especially in patients with higher titer of Anti-TPO Ab and positive Anti-Tg Ab.
 • Zandian Kh, Eshagh Hossaini K., Riahi K Page 289
  Background And Objective
  Thalassemia is a genetic disorder with autosomal recessive inheritance and due to defect in hemoglobin chain synthesis. Although living in these patients is dependent to blood transfusion, but this can produce iron overload in organs and damage to endocrine glands as pituitary and thyroid. Therefore, primary hypothyroidism is a common complication in thalassemic patients. The aim of this study was the determination of the prevalence of hypothyroidism and the consequent complications in relation to serum ferritin among patients with - thalassemia major in Shafa hospital.Subjects and
  Methods
  Two hundred and thirty patients who received regular blood transfusions were included in this study. Data was recorded via a questionnaire. Evaluation of thyroid function was monitored by checking of TSH (thyroid stimulating hormone) and T4 (thyroxin). In patients with abnormality in thyroid function tests (TFT), SMR (sexual maturity rating) evaluation, serum ferritin, and echocardiography for ejection fraction (EF), chest x-ray, RT wrist x-ray for bone age, were checked. Then the results were compared with control group (similar in sex and age from euthyroid thalassemic patients).
  Results
  Sixteen patients were excluded from study. From a total 214 patients there were 53.5 % male. Age in 17.5 % was less than 8 years, 22% were between 8-14, 42 % were between 14-20, and in 18.5% was more than 20 years with median 15.6 ± 4.2. Eleven patients suffered from hypothyroidism (5.1 %) among whom 5 patients had overt hypothyroidism (elevated TSH and decreased T4) and in 6 patients had subclinical hypothyroidism (elevated TSH with normal T4). Comparison of Tanner score, height, weight percentiles, bone age in patient and control group revealed that growth retardation and poor sexual maturation is related to many factor rather than hypothyroidism. EF in 72.5% of patients was less than 60 % that in comparison with control group (P=0.20) revealed hypothyroidism can produce some negative effects on cardiac muscle and can augment toxic effect of iron overload in myocardium alone. In both groups serum ferritin was more than 2000 ng/ml with median 5100 ± 1800 versus 5700 ± 1450 (P=0.676) in meaning of there is no correlation between serum ferritin and hypothyroidism. In all patients Anti TPO was negative and all hypothyroidisms were primary.
  Conclusion
  Early detection and treatment of hypothyroidism in thalassemic patient reduces cardiac dysfunction and can improve quality of life in these patients.
 • Ferdowsi M., Gouharpey Sh, Saiiari A., Marashian H Page 295
  Background And Objective
  To find out appropriate method for improving physical and motion factors has been considered as a major aim of sport experts and physiotherapists. Power and strength can be considered as important parameters in physical fitness. In recent years, various tactics and programs have been used by experts and trainers to improve the given parameters. Weight and plyometric training are significantly included in such programs. This research explores the effects of two-way training on biceps and rectos femoris with regard to surface electromyography. Subject and
  Methods
  Participants in this research consists of 45 male students aged from 22.5 to 25.6 years old (15 in plyometric group, 15 in weight training group and 15 in control group). The subjects were selected among male students in physical education faculty. Before and after 6 weeks of weight and plyometric training the EMG flactuation of muscles was measured via surface electromyography. Vertical jump test and squat test were used to evaluate power and strength respectively. The MT8 system and MBM software were also used to collect and analyze the EMG data.
  Results
  The results made in this research show the significant increase in the experimental group for IEMG, compared with the control group(P<0.05). No meaningful difference came to exist between weight and plyometric training groups for power in rectus femoris muscle (P<0.05).
  Conclusion
  The results show that weight training can be used to increase power and strength. While plyometric training causes more increase muscular power. These two practical styles are useful in increasing muscular the power.
 • Kaviany A., Atiy-Heidary M Page 305
  Background And Objective
  Fracture of anterior teeth by trauma is a common problem in children and teenagers. Complex metal-ceramic crowns with considerable loss of remaining sound structure are no longer necessary due to adhesive technique, such as reattachment technique. The aim of this study was to compare the fracture strength of sound teeth with teeth that reattached with two different materials.
  Materials And Methods
  Twenty four sound central incisor teeth were fractured by an axial load applied to the buccal area and were randomly divided in two groups. The third group was used as control and comprised 12 sound teeth. The teeth were restored as following: 1- reattached with dual cure cement, 2- reattached with flowable composite and 3- include sound teeth all groups were subjected to the same loading in the lingual area. Data analysis was performed using ANOVA and Tukey tests.
  Results
  average rate for first group was 548.17 N, in second group was 498.75 N, and in third group was 858.25 N. Results suggest that average of first group with control group (p.value=0.029) and second group with control group (p.value=0.010) had significant differences, but average of group 1 with group 2 had no significant difference (p.value=0.904).
  Conclusion
  According to the results of this study, material combination used to reattach the fragment dose not play an important role in the fracture strength of reattached teeth. Thus, it is recommended that other methods of fragment reattachment to the tooth to be evaluated.
 • Ashourzadeh S., Panahi M., Rashidi I., Nateghi J Page 313
  Background And Objective
  Heat shock protein 70 (hsp70) is a chaperone that binds to mutant P53 and consequently could regulate its accumulation or localization. Nuclear accumulation of P53 protein is associated with a poorer clinical outcome in breast cancer patients. The aims of this study were to determine whether hsp70 was associated with nuclear accumulation of P53 and is there any relationship between hsp70 expression and P53 with clinicopathological factors of breast cancer.Subjects and
  Methods
  Breast tumors of patients (n=47) were sent to Shafa pathology lab in province of Khouzestan/Iran were examined by immunohistochemistry for nuclear P53 and cytoplasmic or nuclear hsp70. The paraffin sections were stained with the P53 antibody (N1581, Dako) and the hsp70 antibody (ab47454, abcam). Hsp70 and P53 were scored statistically according to the nuclear and/or cytoplasmic content and the nuclear content respectively.
  Results
  There was no significant association between nuclear or cytoplasmic hsp70 staining and accumulation of P53. No significance association was found between nuclear hsp70 or P53 expression and clinicopathological factors of breast tumors. There was a correlation (P<0.001) between nuclear and cytoplasmic hsp70 expression. The cytoplasmic expression of hsp70 was moderately significant in relation to histological grade of breast tumors (P=0.049).
  Conclusion
  In human breast cancer, nuclear accumulation of P53 was not associated with nuclear or cytoplasmic hsp70 levels, but cytoplasmic hsp70 level is correlated with nuclear hsp70 level and is related with histological grade of breast tumors.
 • Ghaffari Ma, Abromand M., Motlagh B Page 323
  Background And Objectives
  Creatine kinase catalyzes the reversible transfer of a phosphoryl group from ATP to creatine, producing phosphocreatine (phosphagen). Phospho creatine as an energy source has an important role for sperm motility. Therefore, proper function of creatine kinase is the main factor of energy preparation for sperm movement. The aim of this study was to study the optimum in vitro creatine kinase enzyme kinetic after its isolation from human sperm.Subjects and
  Methods
  Creatine kinase was extracted from approximately 30 ml human semen related to 10 health men with age average 30 ± 5 years, after washing, centrifuge and chromatography of sperms on DEAE-32 column. In each step of purification, protein levels and enzyme activity were assayed according to Bradford and Rosalki methods, respectively.
  Results
  Results this study showed that human sperm creatinine kinase activity increased by 67% with increase of the creatine phosphate concentration from 0.5 to 10 mM. Moreover pH change from 6 to 6.8 also showed an increase in the activity of this enzyme. Ceatine kinase activity increased in the temreure range of 20 to 40 °C.
  Conclusion
  Our results showed that the most suitable substrate concentration, temperature and pH for optimum activity of human sperm creatine kinase were at 3 mM, 40°C and 6.8 respectively.
 • Khanehmasjedi M., Shakurnia Ah, Bassir L Page 331
  Background And Objective
  Continuous medical education is not old in Iran. Therefore careful evaluation of this program is necessary. The aim of this study was evaluation of general dentist's opinions about continuous dental education programs in Ahvaz. Subjects and
  Methods
  This descriptive study was performed on 100 general dentists in 2007. The method of data collection was questionnaires, containing 42 questions about programs of continuous dental education based on Likert Scale (5 degrees). The data were analyzed by SPSS-15 software and t-test (P<0.05).
  Results
  The dentists had average 12.6 ±77 years of service and 79.8 % of them were men and 20.2 % women. Two thirds of the dentists believed that continuous dental education is necessary. The mean of dentist's opinion in related to the method of conduction and to the continent of programs were 3.01±0.99 and 2.94±0.95 respectively. Three important priorities of continuous dental education were in the order of restorative dentistry, endodontics and oral surgery. The use of specialists and planning of the programs according to regional needs are effective for improvement program's quality with an average 4.17± 0.89 and 4.08± 0.75 respectively. There was no significant statistical difference between gender and their years of services.
  Conclusion
  Dentists, a necessity for continuing education professionals know how the implementation and content of the programs are not much satisfaction. Planning based on regional needs and the uses of experienced teachers improve the quality of the programs and will improve existing continuous education programs.
 • Bidar M., Gharehchahi M., Ghabel Nm, Hafez B Page 337
  Background And Objective
  In some cases in dentistry, despite an injection of local anesthetic material, the teeth with irreversible pulpitis do not become numb, or the use of common local anesthetic material is contraindicated for the patient. Therefore, in these cases an alternative treatment, especially hypodontia, the use of hypnosis in dentistry, can be introduced. The aim of this study was to determine the success rate of hypnotism in producing anesthesia in root canal therapy.Subjects and
  Methods
  This study was conducted as a clinical trial on 21 male and female volunteer patients, who referred to the department of endodontics of Mashhad Dental School for endodontic treatment of vital teeth with irreversible pulpitis. Examination forms were completed for all the patients. The patients were excluded from the study if they had any other concurrent diseases. Then, if the patient were satisfied with participation in this study, the consent forms were signed. In the presence of the patient's companion, the patient underwent hypnosis and the necessary time to reach suitable numbness was recorded. Next, the patients were conditioned to a key phrase. In the second session, with the use of a key conditioning word, hypnosis was induced more rapidly and the time to reach numbness was again recorded. The numbness was checked and confirmed by a specialist in endodontic unaware of type of intervention. When the appropriate level of numbness was present, the patient underwent endodontic treatment. The results were analyzed by Mann Whitney U, Fisher's Exact and Wilcoxon Sign Rank tests.
  Results
  The results showed that 16 patients (76.2%) reached suitable deep numbness while 5 patients (23.8%) did not reveal a suitable response. The time in which hypnotism was induced in the second session of treatment (3.8 minutes) was less than the first session (23.09 minutes). There was no significant difference between male and females in giving a positive feedback to hypnotism.
  Conclusion
  Hypnosis was successful in inducing numbness for root canal therapy of teeth in 76.2% of the cases, therefore, it can be useful in patients with irreversible pulpitis in whom local anesthesia is not effective.
 • Behrouzian F., Khajeddin N., Hodaei F., Zamani N Page 345
  Background And Objective
  Physical and mental health has been found to be affected by occupational factors. Also coping strategies were important in the stress process. This study was aimed to evaluate the relationship of job satisfaction and coping mechanism with general health of personnel in a private petrochemistry factory in Mahshahr, Iran.Subjects and
  Methods
  After receiving consenting from the subjects of the study, a questionnaire package (coping skills check list, GHQ-28, job satisfaction) was completed. Out of 83 participants, 77 completed the questionnaires. Analysis of the data was carried out using SPSS version 15, and R Spearman, Pearson tests and regression analysis model were used.
  Results
  The total score of GHQ-28 in 28.57% of the subjects’ health was low and had low job satisfaction (P<0.001) and did not employ coping mechanism in their daily routine activities (P=0.018). While the personnel who had more job satisfaction, had higher mental health (P<0.001) and their coping mechanism was more logical (P<0.016).
  Conclusion
  The results of this study suggests that educational planning aimed at increasing coping skills in industrial settings can be useful in improving job satisfaction as well as general health of these workers.
 • Shanaki Bavarsad M., Amoozgari Z., Noorbehbahani M Page 355
  Background And Objective
  Snake venoms are complex mixtures containing many different biologically active proteins and peptides. Vipera lebetina is one of the most poisonous snakes in Iran. The aim of the present study was to test the existence of phospholipaseA2 activity in the crude venom of the snake.
  Materials And Methods
  One hundred mg of the crude venom of Vipera lebetina was resolved into five fractions using gel filtration chromatography on sephadex G-100, equilibrated with 20mM ammonium acetate buffer pH 6.8. Protein concentration of crude venom and fractions was assayed by Bovin serum albumin as a standard. Phospholipase A2 (PLA2) activity was determined using suspension of egg yolk as substrate.
  Results
  The preliminary results showed that the 89% of lyophilized venom was protein. Crude venom produced five fractions. These fractions were labeled as peak I to peak V (PI-P V), in order of their elution. Specific activity in crude venom, peak I, peak II and peak III were 2.25, 0.078, 2.76 and 1.04 U/mg.
  Conclusion
  High PLA2 activity was detected in crude venom, which was more prominent in peak II and was not considerable in peak I of the fractions.
 • Emami Moghadam Ar Page 361
  Background And Objective
  Children with congenital heart disease (CHD) suffer from failure to thrive (FTT) after delivery and severe growth retardation in these patients may lead to FTT continuity even after corrective surgery. Therefore, early detection of FTT and early and appropriate intervention can produce improvement of these conditions. In this study we evaluated FTT and its patterns in children with CHD.Subjects and
  Methods
  Two hundred and fifty children with CHD, who were admitted in Ahvaz Golestan hospital and were visited Mehr hospital for echocardiography out-patiently, were enrolled in our retrospective-descriptive study during 2007. Patients were divided into six age groups and evaluated for weight and stature. Data were analyzed by SPSS software and Pearson, Chi Square, Phi and Cramer testsnwere used.
  Results
  Weight loss was more common among our patients, which was seen more frequently among girls than in boys. Weight loss and short stature were more common in patients with acyanotic diseases (the most common) with pulmonary hypertension (PHTN), while weight loss and short stature were more common in patients with cyanotic diseases without PHTN. The majority of patients belonged to 1-5 month age group and in 6-11 month age group we had the majority of FTT forms.
  Conclusion
  FTT was more common in patients who suffer from CHD with PHTN which was statistically significant (P<0.05). Large ventricular septal defect and patent ductus arteriosus were the first two diseases. While in other studies large ventricular septal defect and tetralogy of Fallot were the most common. The results suggest that early surgical intervention and nutritional support among the 6-12 month age group can be fruitful in prevention of these complications.
 • Ghorbani A., Vahabi M., Dibaii A Page 369
  Background And Objective
  Refractory seizure is a rare manifestation of INH poisoning. We report a case INH poisoning with refractory seizure.
  Case Presentation
  A 17-year old male referred to our emergency room with seizure. Antiepileptic treatment with diazepam was ordered and repeated doses were prescribed. His family reported that he ingested 4.5 gram INH about 2 hours ago. He was admitted to ICU. Despite frequent doses of diazepam, he went into status epilepticus. Pridoxine was administered intravenously 200 mg/qid for 3 days Status epilepticus was terminated after pyridoxine administeration. He was discharged from hospital after 4 days without any neurological sequel.
  Discussion
  We reported here a case of INH poisoning with refractory seizure. In this setting pyridoxine helped to terminate status epilepticus.