فهرست مطالب

مطالعات تربیتی و روانشناسی - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 9، اسفند 1383)

فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 9، اسفند 1383)

 • 158 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/02/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • فریبا تابع بردبار، علی اصغر رضویه صفحه 5
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای رویارویی و حمایت اجتماعی در دوره نوجوانی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی بود. گروه نمونه در این پژوهش شامل 360 دانش آموز دختر و پسر که به شیوه خوشه ایتصادفی از بین دبیرستانها و مدارس راهنمایی ناحیه یک شیراز انتخاب شده بود. نتایج نشان داد که بین راهبردهای رویارویی حل مساله مدار و هیجان مدار با حمایت های دریافت شده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین میان راهبردهای رویارویی اجتنابی و راهبردهای کمتر موثر با حمایت های دریافت شده رابطه منفی اما معنادار وجود دارد. نتایج دیگر نشان داد که میان راهبرد حل مساله مدار و حمایت های دریافت شده با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و میان راهبردهای اجتنابی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی اما معناداری نیز وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در کل نمونه از بین راهبردهای رویارویی و حمایت ها، راهبرد رویارویی حل مساله مدار از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری در جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر وابسته برخوردار بود.
  کلیدواژگان: راهبردهای رویارویی، حمایت های اجتماعی، نوجوانی، پیشرفت تحصیلی
 • محسن طالب زاده، محمود ابوالقاسمی، آرش خیری خواه صفحه 23
  این پژوهش درصدد آن است تا به شناخت گرایش فراگیران بزرگسال غیرشاغل به آموزش های کاردانش در شهر قزوین بپردازد و علل گرایش آنان به این شاخه را باز شناسد. روش این تحقیق توصیفی است و همه فراگیران بزرگسال 40-16 ساله غیرشاغل مشغول به تحصیل در پایه های دوم و سوم مدارس کاردانش بزرگسال شهرستان قزوین به تعداد 2352 نفر بعنوان جامه آماری در نظر گرفته شده است که از این تعداد 384 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که حاوی 20 سؤال کوتاه پاسخ، چند گزینه ای می باشد.
  کلیدواژگان: فراگیران بزرگسال، آموزش های کاردانش، غیرشاغل
 • شناخت اجتماعی / تحولات استدلال " تئوری ذهن" در کودکان
  سید امیر امین یزدی صفحه 43
  درک کودکان از ذهن یا آنچه که به عنوان تئوری ذهن خوانده می شود در طی دو دهه اخیر تحقیقات زیادی را در حیطه روانشناسی تحولی به خود اختصاص داده است. در ادبیات جدید تئوری ذهن، اعتقاد بر این است که انسانها به عنوان موجوداتی اجتماعی مجهز به قابلیت خاصی جهت درک دیگران می باشند. اعتقاد بر اینست که این توانایی ماهیتی حیطه – اختصاصی دارد. این قابلیت که تئوری ذهن خوانده می شود اشاره به توانایی انسانها در نسبت دادن حالات ذهنی به خود و دیگران دارد. با درک ذهنی گرایانه از رفتارها، فرد می تواند رفتارهای دیگران را درک، تبیین و پیش بینی نماید. تکالیف باور کاذب جهت اندازه گیری توانایی تئوری ذهن مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیقات نشان می دهند که کودکان در حدود چهار – پنج سالگی قادر به پاسخگویی صحیح به این آزمون ها می باشند. بر این اساس استدلال می شود که کودکان قبل از این سنین، فاقد درک رشد یافته ای از ذهن می باشند. رویکردهای نظریه – نظریه، پیمانه ای و شبیه سازی چگونگی فرایندها و تحولات تئوری ذهن را مفهوم سازی کرده اند. در مقاله حاضر چگونگی تبیین رویکردهای فوق از فرایندها و تحولات تئوری ذهن مورد بحث قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: روانشناسی رشد، شناخت اجتماعی، تئوری ذهن، باور کاذب، نظریه، نظریه، پیمانه ای
 • محمدحسین رئوفی، امیر تاریخی قوچانی دروس صفحه 67
  در عصر حاضر هر چند که به امر آموزشهای ضمن خدمت به سبب تحولات سریع جوامع و نیاز سازمانها به انطباق فرد بر آنها بها می دهند، ولی تحقیقات کمی مبتنی بر تاثیر آموزشهای ضمن خدمت مخصوصا در میزان کارایی و عملکرد مدیران صورت گرفته است. در این مقاله محققین برآنند که یافته های تاثیر این آموزشها را بر میزان کارایی و بهره وری مدیران را بررسی نمایند. جامعه آماری در این تحقیق مدیران و معلمان مرد شهر مشهد بوده و نتایج زیر بدست آمده است: 1- مدیران آموزش دیده در برقراری روابط انسانی و ایجاد محیطی صمیمی نسبت به مدیران آموزش ندیده از دیدگاه معلمان عملکرد بهتری داشته و اثربخش تر می باشند. 2- مدیران آموزش دیده در زمینه های «اهمیت دادن به آموزش کارکنان» دارای عملکرد بهتری بوده و کارایی بیشتری دارند. 3- مدیران آموزش دیده در زمینه «استقبال از تغییرات و نوآوری ها در سازمان» عملکرد بهتری دارند. 4- مدیران آموزش دیده در زمینه «اعتماد به نفس در انجام امور» نسبت به مدیران آموزش ندیده از عملکرد بالاتری برخوردارند. 5- مدیران آموزش دیده در زمینه «رعایت شرح وظایف شغلی نسبت به مدیران آموزش ندیده از دیدگاه معلمان دارای عملکرد بهتری می باشند.
  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، کارایی مدیران، کارایی کارکنان
 • احمد غضنفری صفحه 81
  در این پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیلی عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G) بررسی شد. این پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی برخوردار است. اعتبار این پرسشنامه به وسیله اجرای همزمان آن با مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) در میان دانش آموزان دبیرستانی اصفهان سنجیده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که پرسشنامه سبک هویت از اعتبار بالایی برخوردار است و در نتیجه می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی شکل گیری هویت از دیدگاه پردازش اطلاعات مربوط به خویشتن باشد. با توجه به نتایج تحقیق حار، پیشنهاد می شود که ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه بر روی سایر گروه های سنی و جمعیت های بالینی و غیربالینی دیگر و سایر متغیرهای شخصیتی مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پایگاه هویت، شکل گیری هویت، سبک هویت، نوجوان، سلامت روانی
 • سعید مرتضوی صفحه 97
  این مقاله با استفاده از آموزه های برگرفته از نظریه های مرتبط با آموزش عالی، از جمله نظریه بازاریابی روابط، نظریه وابستگی منابع، نظریه حرفه ای گرایی و بر ساخته سرمایه های فکری به لزوم ارتباط بین دانشگاه و صنعت و چگونگی شکل گیری و مدیریت این ارتباط پرداخته است. منافع دو جانبه حاصل از این ارتباط و موانع موجود در برقراری ارتباط موثر شناسایی و نشان داده شده است. ضرورت نیل به زبان مفاهمه (گفتمان) از جمله ساز و کارهای موثر در برقراری این ارتباط شناخته شده و بر فعالیتهای مشترک تحقیقاتی و حضور بیشتر اساتید در عرصه واقعی کار، تاکید گردیده است. نقطه ورود برای تعمیق ارتباط بین دانشگاه و صنعت، همکاری های دوجانبه در قالب برنامه ریزی آموزشی، با تاکید بر کاربردی بودن محتوی برنامه های معرفی شده و با بر شمردن برخی راهکارهای مقطعی و کوتاه مدت، تحکیم و توسعه ارتباط پایدار بین دانشگاه و صنعت به انجام مطالعه ای جامع و مبتنی بر رویکرد مدیریت راهبردی پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: دانشگاه، صنعت، ارتباط، گفتمان، برنامه ریزی راهبردی جمعی
 • نمایه مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی
  صفحه 135
 • فهرست مندرجات مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی
  صفحه 136
 • نمایه پدیدآورندگان
  صفحه 141
 • نمایه عنوان
  صفحه 143
 • نمایه موضوعی
  صفحه 146
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحه 149
|
 • Fariba Tabe Bordbar, Ali Asghar Razavieh Page 5
  This research aimed to investigate the relationships between adolescence’s encounter strategies, the extent of social support and academic achievement. The participants (n= 360) were randomly selected from Shiraz high schools’ students. The results showed that there were significant positive relationships between social support and problem-directed and affect-directed encounter strategies. The results also showed that social support had significant negative relationships with avoidance encounter strategy and having less effective strategies. The academic achievement had significant positive relationships with social support and the problem-directed strategies. Regression analysis results also showed that among various encounter strategies and social support, the problem-directed encounter strategy was a significant predictor of the academic achievement as dependent variable.
 • Mohsen Talebzadeh, Mahmood Abolghasemi, Arash Khirkhah Page 23
  This research was done to identify the interest of the unemployed adult learners to education in this new branch in Qazvin city, as well as to realize the reasons they have chosen this new branch. This is a descriptive method that covers all the learners in grade 2 or three at adult knowledge - Job schools in Qazvin city. There are 2352 learners amang whom 384 learners have been chosen at random as the sample. The tool for collecting information was a 02 - question multiple choice test. The kron bakh "" quotient was 78 percent. The reults of the tests are as follow: 1. Getting a Job easily caused the unemployed adult learner to have a tendency to technical training. P>0/1002. Getting the diploma more easily made them to choose technical training. P>0/1003. The ease of continuing the education to the level of H,N.D. caused them to have tendency to technical education.P>0/1004. Having a tendency to this new branch is less among persons aged 51-02 than others. P>0/1005. The tendency of unemployed adult learners is in order of services, industry and agriculture.6. The unemployed adult women have more tendency to technical training than the adult men. P>0/100
 • Amir Amin Yazdi Page 43
  Children's understanding of mind has recently attracted great attention in developmental psychology. In the new wave of research in this area, it has been argued that human beings are equipped with a certain capacity through which understand others. This capacity or what is called "theory of mind" is an ability to impute mental states to self and others. According to this literature, by having a mentalistic understanding of behaviors, a person can appreciate, explain, and predict other's behaviors. The processes and mechanisms involved in theory of mind reasoning and their developments have been extensively studied during last two decades. The false-belief reasoning tasks as standard tests in measuring theory of mind ability generally show that children about 4 and 5 years are able to succeed in such tasks. Accordingly, it has been argued that children before 4 years have an undeveloped understanding of mind. Theory-theory, modularity and simulation approaches each describes theory of mind specifically. In the following paper, the theory-theory, the modularity, and the simulation's perspectives on processes and mechanisms involved in theory of mind have been explained
 • Mohammad Hossein Raofi, Amir Tarikhi Ghochani Page 67
  In this research the writers have introduced the effects of in–service – training on increasing of manager's effctiveness and their efficiencies.The results of the research are as follows:1. Administrators with in–service training in shapping human relationship are more effective and have better function in organization from a teacher's point of view.2. Administrators with in–service training give more attension to employees training than other administrators and have better function and efficiency.3. Administrators with in–service training in acceptance of changes and innovations in organization have better function.4. Administrators with in–service training in having confidence to do the affairs have better function.5. Administrators with in–service training have better function in doing their duties.
 • Ahmad Ghazanfari Page 81
  This research applied a factor analysis statistical method to study the validity and reliability of ISI-6G identity Questionnaire. The questionnaire has a well internal consistency. Its validity was tented through a simultaneous implementation against goldbery Generl Health Questionnaire (G H Q – 28) among highschool students in Isfahan. Findings show That the Identity style Questionnaire has a high validity and thus it can be used as a useful instrument for evaluating idenlity formation from an information processing prespective. It is recommended that the psychoanalytic characteristics of this questionnaire be studied on other age groups and clinical as well as non-clinical populations. The paper also suggests that other personality variables be studied.
 • Saied Mortazavi Page 97
  This paper addresses the relations between the universities and industry by considering the theories related to Higher Education such as Relationship Marketing, Resource dependence, Professionalism and Intellectual Capital Construct. It discusses the mutual interests of this relation, and the related problems.The paper seeks to present a proper dialogue in developing this relation, and discussing the importance of joint research programs. The way to construct deep relations is highlighted in the paper through discussion of the need for joint training programs in which short and applied ones are emphasized.Due to the need for a comprehensive study, the importance of a strategic management approach is discussed in order to pave the way for a long- term plane