فهرست مطالب

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران - سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، 1383)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، 1383)
 • 150 صفحه، بهای روی جلد: 18,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهری باب مراد، سید ابراهیم صادقی صفحه 1
  طی سالهای 1380 - 1369 فون آفات صنوبر و میزبانهای آنها در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج روی گونه ها و کلنهای مختلف صنوبر در خزانه سلکسیون، طرح پوپولتوم مقایسه ای، پوپولتوم انتخاب و نیز کلکسیون پایه مادری بررسی شد. علاوه بر نمونه برداریهای صحرایی از حشرات و کنه ها با استفاده از تله اشنایدر و نیز شکار مستقیم، مراحل نا بالغ برخی از آنها داخل آستین توری پرورش داده شد و تعدادی از گونه های چوبخوار نیز از روی تنه درختان آلوده و محصور شده با پارچه توری جمع آوری گردید. به علاوه در آزمایشگاه مراحل نابالغ برخی از حشرات برای بدست آوردن حشرات کامل پرورش داده شد. ...
  کلیدواژگان: صنوبر، فون، آفات، بندپایان، حشرات، کنه ها
 • حمید دبیری، محمود محمدی، الهام شریفی صفحه 23
  در این تحقیق که در بین سالهای 1376 تا 1379 انجام پذیرفت، پس از جمع آوری بذرهای مغیر (Acacia oerfota) از نقاط مختلف استان هرمزگان نسبت به شناسایی و بررسی بیولوژی گونه غالب و بررسی امکان کنترل آفات بذرخوار آن اقدام گردید. میزان خسارت آفات در این گونه گیاهی طی دو سال آماربرداری حدود 53% بود. گونه غالب بذرخوار Bruchidius sahlbergi تشخیص داده شد. طول دوره زندگی حشره 2 الی 3 ماه می باشد. در مورد روش های کنترل آفت از طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با 19 تیمار و سه تکرار استفاده گردید. ...
  کلیدواژگان: آکاسیا، بذرخوار، روشهای کنترل، مغیر، Bruchidius sahlbergi. Acacia oerfota
 • علی اصغر دردائی، مصطفی نیکدل، بهمن صدقیان صفحه 39
  پروانه دم قهوه ای بلوط (.Euproctis chrysorrhoea(L حشره ای برگخوار و پلی فاژ است که به درختان جنگلی ودرختان میوه حمله می کند. این پروانه مهمترین آفت درختان بلوط در جنگلهای ارسباران به شمار می آید. برای بررسی میزان خسارت حشره در جنگلهای ارسباران طول دوره لاروی و میزان و درصد تغذیه روزانه و دوره ای آن در سنین مختلف لاروی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از زمان تفریخ تخمها تا شروع دوره شفیرگی، لاروهای این آفت روی گلدانهای بلوط محصور شده با پارچه توری پرورش داده شدند.
  کلیدواژگان: ارسباران، پروانه دم قهوه ای، بلوط، تغذیه روزانه، تغذیه دوره ای
 • سیدرضا گلستانه، ناصر فرار، حسن عسگری صفحه 49
  درخت کهور ایرانی. Prosopis spicigera L یکی از گیاهان با اهمیت در استان بوشهر می باشد. از آنجایی که زادآوری این درخت با بذر است، بنابراین مطالعه حاضر به منظور تعیین میزان آلودگی غلافها به آفت، پراکنش و ویژگیهای زیستی گونه خسارتزا در استان بوشهر انجام شد. مطالعات انجام گرفته در طبیعت و آزمایشگاه نشان داد که عامل آلوده کننده سوسک بذرخوار. Caryedon serratus Ol می باشد. علاه بر سوسک فوق گونه دیگری از جنس. Bruchidus sp غلافها را مورد حمله قرار می دهد. ...
  کلیدواژگان: سوسک بذرخوار، کهور ایرانی، بوشهر، Prosopis spicigera، Caryedon serratus
 • محمد حاجیان شهری، غلامرضا حسینی بمرود، علیرضا کلانتری صفحه 57
  بیماری سفیدک سطحی تاغ، Leveillula saxaouli (Sorokin) Golovin مهمترین بیماری گونه های درختچه تاغ (.Haloxylon spp) در استان خراسان و سایر نقاط کشور شناخته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که دربین جدایه های جمع آوری شده عامل بیماری از مناطق مختلف، اختلاف مورفولوژیکی زیادی وجود ندارد. شدت آلودگی میزبان در منطقه سبزوار 37/22 درصد و در منطقه گناباد 14 درصد بود. وجود عامل بیماری در دو منطقه تنها روی گونه های مختلف تاغ محرز گردید و اولین علائم بیماری در نیمه اول اردیبهشت ماه مشاهده شد.
  کلیدواژگان: تاغ، سفیدک سطحی تاغ، کلیستوتسیوم، کنیدی، آسکوسپور
 • وحیدرضا منیری، حسن عسگری، ابراهیم عزیزخانی صفحه 69
  بر اساس مطالعه ای که طی سالهای 1379 - 1377 در تاغزارهای شهرستان زواره انجام شد، از مجموع 600 نمونه صید شده، بر اساس مشخصات شکل شناسی اندام و جمجمه، شش گونه موش شناسایی شد. گونه Meriones libycus از خانواده Cricetidae با 5/67% بیشترین فراوانی را داشته و گونه غالب در اکثر مناطق مورد مطالعه بوده است. این گونه مخصوص مناطق خشک و بیابانی می باشد که علاوه بر تاغزارها از درون مزارع کشاورزی همجوار آنها نیز صید گردید. بیشترین صید این گونه از منطقه شرق تاغزارها و در فصل تابستان بدست آمد. ...
  کلیدواژگان: تاغ، جوندگان، فون، Haloxylon
 • پژمان رودگرمی، علی صلاحی صفحه 81
  در این تحقیق تاثیر نزولات اسیدی (نزولات تر و خشک) روی کاج تهران در پارک جنگلی قوچک مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا وضعیت کمی و کیفی باران، برف و نزولات خشک تجزیه شد. همچنین وضعیت کیفی و کمی بافت گیاهی (برگ درختان کاج تهران) و خاک پارک از نظر آنیونها و کاتیونها مورد بررسی قرار گرفت. در مورد وضعیت بارش به نحو عمده PH در حالت خنثی بود، ولی در زمان ابتدای بارش حالت اسیدی (5=PH) مشاهده گردید. ...
  کلیدواژگان: رسوبهای خشک و تر، باران اسیدی، فلزات سنگین، کاج تهران
 • سیدعلی نجات سالاری، محمدرضا عارفی پور، محمود زاهدی صفحه 99
  در طی سالهای 1379 و 1380 مشاهده گردید که تعدادی از درختان توت سفید در جنگلکاریهای اطراف تهران در حال خشک شدن بودند. برای شناسایی عامل بیماری نمونه هایی از درختان آلوده جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. از حاشیه آلودگی قطعات کوچکی جدا کرده و طبق روش های رایج در دمای 30 درجه سانتیگراد کشت داده شدند. برای تولید پیکنید قارچ روی محیط کشت، پرگنه های قارچ برای مدت 2 ماه در دمای 30 درجه سانتیگراد تحت شرائط نور NUV نگهداری شدند. اثبات بیماریزایی قارچ عامل بیماری روی نهالهای سه ساله توت در مزرعه و در شهریور ماه طبق روش های رایج انجام گردید. ...
  کلیدواژگان: پوسیدگی، توت سفید، Nattrassia mangiferae