فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 43، زمستان 1383)

مجله علوم پزشکی رازی
سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 43، زمستان 1383)

 • 204 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/10/23
 • تعداد عناوین: 25
|
 • علیرضا ارجمند، فرهاد ذاکر، کامران علی مقدم، اردشیر قوام زاده، لیلی معزی صفحه 687
  لوسمی حاد پرومیلوسیتی یکی از زیر گروه های لوسمی حاد میلوییدی است که در 15-10% بیماران رخ می دهد. حدود 30-20% از این بیماران که تحت درمان استاندارد با آل ترانس رتینوییک اسید(ATRA) قرار می گیرند، در کم تر از 1 سال دچار عود می شوند. تری اکسید ارسنیک(ATO) به تنهایی می تواند سبب القای پس رفت کامل بیماری، حتی در بیماران مقاوم به درمان یا دچار عود شود. مطالعات محققان در جهت مشخص کردن مکانیسم های عمل کرد این پاسخ های بالینی نشان داد که ارسنیک به طور مشخص مسیرهای پیام رسانی داخل سلولی به خصوص القای تمایز با دوز پایین و القای آپوپتوزیس با دوز بالا را تحت تاثیر قرار می دهد. تاکنون بررسی آپوپتوزیس به طور مستقیم در سلول های این بیماران صورت نگرفته است و برخلاف مطالعات انجام شده روی رده های سلولی لوسمیک که به طور عمده نشان دهنده عدم تغییر بیان Fas/Apo 1 به عنوان یکی از گیرنده های کلاسیک آپوپتوزیس در طول درمان با ATO هستند، تغییر در بروز این گیرنده آپوپتوزیس به طور مستقیم در بیماران بررسی نشده است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی الگوی آپوپتوزیس در سلول های بدخیم این بیماران، از یک روش فلوسایتومتری 3 رنگ و تک لیزری جهت شناسایی سلول های لوسمیک آپوپتوتیک استفاده شد؛ به طوری که در جمعیت ناهمگن سلول های مغز استخوان بیماران، با استفاده از روش Annexin V و AAD-7 جمعیت های اولیه و انتهایی آپوپتوزیس شناسایی شد و در پانل دیگری نیز بیان Fas/Apo I در جمعیت لوسمیک مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، بیش ترین میزان آپوپتوزیس در هفته های اول تا دوم درمان شناسایی می شود و بیان Fas در سلول های بدخیم این بیماران در زمانی که آپوپتوزیس القا می گردد، نشان دهنده شرکت این گیرنده در القای مرگ برنامه ریزی شده سلولی می باشد.
  کلیدواژگان: لوسمی حاد پرومیلوسیتی، تری اکسید ارسنیک، آپوپتوزیس، Fas، Apo 1، فلوسایتومتری
 • حبیب انصارین، مینا دلیری، پیروز صالحیان دردشتی صفحه 697
  هدف از این مطالعه مقایسه بیان پروتئینP53 در اشکال مهاجم و غیرمهاجم کارسینوم سلول بازال بوده است. BCC شایع ترین سرطان پوست در سفیدپوستان است که در مردان بیش از زنان دیده می شود. تهاجمی و غیرتهاجمی بودن تومور توسط تعدادی از معیارهای بالینی و آسیب شناسی تعیین می گردد. ژن P53 یک ژن مهارکننده تومور می باشد که احتمالا در کنترل رشد سلولی نقش دارد. جهش در این ژن سبب از دست رفتن کنترل رشد سلولی و در نتیجه بدخیمی می گردد. بررسی ها نشان داده اند که در کارسینوم سلول بازال (Basal cell Carcinoma) در 60-40% موارد، حداقل به طور موضعی واکنش ایمنی مثبت برای P53 وجود داشته است. این مطالعه مقطعی روی 33 نمونه انجام شد و گزارش های آسیب شناسی مربوط به BCC در تمام بیمارانی که در فاصله سال های 1380-1379، نمونه های بیوپسی آن ها به بخش آسیب شناسی بیمارستان حضرت رسول اکرم ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین اطلاعات مورد نیاز از نظر سن، جنس، محل درگیری، سابقه رادیوتراپی و وجود ضایعات پوستی قبلی جمع آوری شد و لام های آسیب شناسی توسط آسیب شناس از نظر تهاجمی یا غیرتهاجمی بودن براساس معیارهای آسیب شناسی تقسیم بندی گردید. بلوک های پارافینی نمونه های مورد مطالعه با روش ایمونوهیستوشیمی از نظر میزان مثبت شدن پروتئین P53 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده میزان و شدت مثبت شدن پروتئین P53 در کارسینوم سلول بازال که از نظر بافت شناسی مهاجم بودند (ارتشاحی، مورفه آفرم) بیش از تومورهای غیرمهاجم (Cricums cribed، سطحی) بوده است و این تفاوت از نظر آماری معنی دار مشاهده گردید(chi2p<0.05) بنابراین شناسایی زودرس پروتئین P53 در مراحل ابتدایی کارسینوم سلول بازال، می تواند موجب شناسایی بهتر پیش آگهی تومور شود.
  کلیدواژگان: پروتئین 53 P، کارسینوم سلول بازال، سرطان پوست، ایمونوهیستوشیمی
 • فهیمه احسانی پور، کیانوش نوری سمیع، آذر نیک آور صفحه 705
  هر شیرخوار تب دار در 3 ماه اول زندگی باید از نظر رد یا وجود سپتی سمی بررسی گردد که این بررسی شامل رد عفونت مغزی (مننژیت) و عفونت ادراری نیز می باشد. این تحقیق جهت ارزیابی هم زمان بودن پلئوسیتوزیس استریل مایع مغزی نخاعی با عفونت ادراری در این گروه سنی صورت گرفت. در این تحقیق گذشته نگر از 249 شیرخوار بررسی شده با سن زیر 3 ماه، 75 شیرخوار کشت ادرار مثبت داشتند (30%) که از این تعداد برای 44 نفر از آن ها جهت رد مننژیت، پونکسیون مایع نخاعی صورت گرفته بود. شش نفر از شیرخواران (3/10%) که 3 نفر آن ها پسر و 3 نفر دختر بودند، به طور هم زمان کشت مایع مغزی نخاعی و کشت ادراری مثبت داشتند و در تمام موارد اشرشیاکولی از مایع نخاع و ادرار جدا شده بود. بیست و هشت شیرخوار (12 پسر و 16 دختر) از 44 شیرخوار از نظر پلئوسیتوزیس و کشت مایع نخاع منفی بودند (6/63%). در نهایت 10 شیرخوار (7 پسر و 3 دختر) کشت ادرار مثبت همراه با کشت منفی خون و پلئوسیتوزیس استریل مایع نخاع (گلبول سفید بالای 35، 21، 15 عدد در هر میلی لیتر به ترتیب در سن 1، 2و 3 ماهگی) داشتند که 1 شیرخوار قبل از بستری شدن آنتی بیوتیک دریافت کرده بود بنابراین از مطالعه حذف شد. در مجموع 4/20% از کل 44 شیرخوار پلئوسیتوزیس استریل مایع نخاع همراه با عفونت ادراری داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که احتمال پلئوسیتوزیس استریل مایع نخاع در شیرخواران با سن زیر 3 ماه و مبتلا به عفونت ادراری وجود دارد. در این شیرخواران دوره درمان را می توان براساس مدت درمان عفونت ادراری در نظر گرفت اما تا به دست آمدن اطلاعات و تجربیات بیش تر در این زمینه، این شیرخواران باید به طور دقیق تحت نظر قرار گیرند. اشرشیاکولی شایع ترین ارگانیسم ایجاد کننده عفونت ادراری همراه با مننژیت آسپتیک در این شیرخواران بوده است.
  کلیدواژگان: پلئوسیتوزیس استریل مایع نخاع، عفونت ادراری، مننژیت آسپتیک، مایع مغزی نخاعی، شیرخوار
 • نوشین افشار مقدم، پروین محزونی، زهرا برکتین صفحه 711
  افتراق سلول های مزوتلیال راکتیو و آدنوکارسینوم متاستاتیک در مایعات سروزی، بسیار مهم و گاهی مشکل آفرین بوده و کارسینوامبریونیک آنتی ژن(CEA) یک شاخص توموری با درجه اختصاصی خیلی بالا و حساسیت نسبتا اندک جهت تشخیص این موارد از هم می باشد. این شاخص در 80-50% از آدنوکارسینوم های متاستاتیک مثبت و در سلول های مزوتلیال راکتیو منفی است. در این پژوهش 85 نمونه مایع سروزی که به آزمایشگاه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان ارجاع شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. از نمونه ها، بلوک های سلولی تهیه شد سپس رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین و مونوکلونال آنتی بادی CEA انجام گردید. براساس نتایج به دست آمده در مورفولوژی ساده، موارد منفی، مثبت و مشکوک به ترتیب 2/68%، 2/21% و 6/10% بود. در رنگ آمیزی مونوکلونال آنتی بادی CEA، از نتایج منفی گزارش شده در مورفولوژی ساده، 8/94% منفی و 2/5% مثبت مشاهده شد. از بین موارد مثبت و مشکوک، نتایج CEA مثبت به ترتیب 4/44% و 50% به دست آمد. با توجه به نتایج این مطالعه، در نمونه هایی که رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین منفی و مثبت هستند، انجام شدن رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی ضروری نمی باشد زیرا هزینه این روش بالا بوده و در تشخیص این نمونه ها مفید نمی باشد بنابراین انجام دادن این رنگ آمیزی در موارد مشکوک پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سلول های مزوتلیال راکتیو، آدنوکارسینوم متاستاتیک، کارسینوامبریونیک آنتی ژن (CEA)
 • خدیجه ارجمندی رفسنجانی، میترا مهرآزما، پروانه وثوق صفحه 717
  رتیکولوهیستیوسیتوز خود محدود شونده مادرزادی نوعی هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس می باشد که پاتوفیزیولوژی و عامل آن به خوبی مشخص نشده است. برخی از مولفان مکانیسم های ایمنی که موجب افزایش تولید سیتوکین ها می شوند را در ایجاد آن موثر می دانند. در این مقاله شیرخوار پسری که از زمان تولد پلاکی با اندازه حدود 5/0×1 سانتی متر با مختصری ترشح در قسمت پروگزیمال سطح داخلی ساعد راست داشت، معرفی می شود که با بیوپسی تشخیص این بیماری برای وی گذاشته شده بود و در مدت 3 ماه خودبه خود از بین رفت.
  کلیدواژگان: سلول لانگرهانس، رتیکولوهیستیوسیتوز، مادرزادی
 • سید مهدی جلالی، ایراندخت کردجزی، سید علی جلالی صفحه 723
  سرطان کولورکتال شایع ترین سرطان دستگاه گوارش است که حدود 10% از مرگ و میرهای ناشی از سرطان را به خود اختصاص می دهد. هدف از این مطالعه تعیین شیوع سرطان کولورکتال در افراد مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران و مقایسه آن با کشورهای غربی بوده است. در این مطالعه توصیفی و گذشته نگر، پرونده 900 بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی تهران طی سال های 80-1360 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات استخراج شده شامل سن، جنس، سیگار، مرحله بیماری و سابقه خانوادگی بیماری بود که درصد فراوانی آن ها توسط تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS تعیین شد. از 900 بیمار مورد بررسی 522 نفر(58%) مرد و 378 نفر(42%) زن بودند. میانگین سنی بیماران 07/51 سال با انحراف معیار 87/14 بود. از کل بیماران 26% سن کم تر یا مساوی 40 سال و 74% سن بیش تر از 40 سال داشتند. در 9/69% بیماران سابقه مصرف سیگار وجود نداشت اما 1/30% سیگار می کشیدند. سابقه فامیلی در 763 بیمار(7/96%) منفی و در 26 بیمار(3/3%) مثبت بود. در بررسی مرحله بیماری، مرحله 1 کم ترین درصد(9/0%) و مرحله 2 بیش ترین درصد افراد مراجعه کننده را داشت(42%). از نظر انتشار آناتومیک سرطان، شایع ترین محل رکتوم(45/64%) در هر دو گروه جنسی بود. با توجه به شیوع بالای بیماری در افراد با سن زیر 40 سال و با وجود گزارش های موجود از کشورهای غربی و جوان بودن افراد جامعه، احتمال مسایل ژنتیکی نهفته و عوامل خطرمحیطی باید در نظر گرفته شود و ارزیابی این عوامل خطر(رژیم غذایی، روش زندگی، عدم فعالیت فیزیکی و...) و غربال گری دقیق بیماران از سنین پایین تر شروع شود. به علت شیوع بالای تومورهای رکتوسیگمویید در مطالعه حاضر، غربال گری با سیگموییدوسکوپ فیبر اپتیک تا حد زیادی می تواند در تشخیص و درمان زودرس بیماران نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، سیگموییدوسکوپ فیبراپتیک، مرحله بیماری، اپیدمیولوژی
 • لادن حقیقی، ماندانا همت صفحه 731
  روش های مورد استفاده برای سقط جنین شامل 2 گروه از روش های جراحی و طبی می باشد که در گروه طبی، دست یابی به داروهایی با حداقل عوارض جانبی و حداکثر اثربخشی، هدف بسیاری از تحقیقات بوده است. در سال های اخیر پروستاگلاندین ها یکی از درمان های انتخابی جهت القای سقط بوده اند اما با شناخت بهتر مکانیسم انقباضات رحمی و دیلاتاسیون سرویکس و شناسایی اکسید نیتریک به عنوان واسطه مهم این فرآیند، داروهای آزاد کننده اکسید نیتریک مورد توجه بسیار قرار گرفته اند. مطالعه حاضر به صورت یک کارآزمایی بالینی به صورت تصادفی و با هدف مقایسه اثر قرص واژینال ایزوسوربید دی نیترات(آزاد کننده اکسید نیتریک) و شیاف واژینال پروستاگلاندین بر دیلاتاسیون سرویکس انجام شد. در این مطالعه 148 خانم باردار که اندیکاسیون سقط درمانی در 3 ماهه اول را داشتند، در 2 گروه با تعداد مساوی که از نظر سن بارداری، پاریتی و دیلاتاسیون سرویکس در ابتدای مطالعه، مشابه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده، تغییر دیلاتاسیون سرویکس در هر یک از گروه ها طی درمان(گروه پروستاگلاندین از 68/0±26/2 سانتی متر به 62/1±57/4 سانتی متر و گروه ایزوسوربید دی نیترات از 63/0±18/2 سانتی متر به 11/1±63/3 سانتی متر) و نیز اختلاف دیلاتاسیون سرویکس در 2 گروه پس از درمان(11/1±63/3 سانتی متر در گروه ایزوسوربید در مقابل 62/1±57/4 سانتی متر در گروه پروستاگلاندین) از نظر آماری معنی دار بوده است(05/0P<). از نظر میزان بروز عوارض جانبی، در گروه پروستاگلاندین درد شکمی بیش از گروه ایزوسوربید دی نیترات بود(05/0P<). با توجه به نتایج این بررسی، شیاف واژینال پروستاگلاندین و قرص واژینال ایزوسوربید دی نیترات هر دو بر افزایش دیلاتاسیون سرویکس موثر هستند اما میزان اثربخشی شیاف پروستاگلاندین و نیز درد شکمی ناشی از آن بیش از ایزوسوربید دی نیترات است بنابراین توصیه می گردد جهت دیلاتاسیون سرویکس قبل از سقط درمانی، با توجه به عوارض و هزینه کم تر ایزوسوربید دی نیترات، ابتدا از این ترکیب و در صورت عدم ایجاد پاسخ مطلوب، از شیاف پروستاگلاندین استفاده شود.
  کلیدواژگان: سقط، اکسید نیتریک، سرویکس، پروستاگلاندین
 • ولی الله حسنی، محمد فرهادی، احمد دانشی، شهرام ناصرنژاد، مهران کوچک، ابراهیم خان نیارک صفحه 737
  روش بیهوشی یک عامل مهم و تعیین کننده در میزان خون ریزی حین عمل است که می تواند عوارض حین عمل و بعد از آن را تحت تاثیر قرار دهد. دست یافتن به روشی که کم ترین میزان خون ریزی و عوارض را داشته باشد یک هدف مهم برای اغلب جراحی ها به شمار می رود. در این تحقیق سعی شد تا با مقایسه 2 روش بیهوشی در بیمارانی که تحت عمل جراحی اندوسکوپی سینوس قرار گرفته بودند، تفاوت میزان خون ریزی مورد مقایسه قرار گیرد. در این مطالعه 46 بیمار که از نظر تقسیم بندی استاندارد بیهوشی در گروه ASAI قرار داشتند و فاقد هر گونه عامل مداخله گر در میزان خون ریزی بودند و برای اندوسکوپی سینوس به بیمارستان حضرت رسول، واحد تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند و به 2 گروه مساوی 23 نفری به صورت اتفاقی تقسیم شدند. در گروه اول القای بیهوشی با پروپوفول و رمی فنتانیل و سیس آتروکوریوم صورت گرفت و جهت نگه داری بیهوشی از انفوزیون پروپوفول و رمی فنتانیل استفاده شد. ذکر این نکته لازم است که تمام بیماران قبل از القای بیهوشی 7 میلی لیتر به ازای کیلوگرم مایع دریافت کردند و در صورتی که فشار خون آن ها بالاتر از 90 میلی متر جیوه سیستولیک بود، با TNG فشار سیستولیک به حدود 90 میلی متر جیوه رسانده می شد. معیارهای سنجش خون ریزی حین عمل عبارت بودند از: 1- میزان خون موجود در ساکشن 2- میزان خون موجود در فیلد جراحی 3- تغییرات هموگلوبین بیمار قبل و بعد از عمل 4- رضایت جراح از فیلد عمل که با معیارهای، “کاملا واضح”، “واضح اما کمی خون ریزی دارد”، “خون ریزی در فیلد زیاد است” ارزیابی شد. با توجه به اطلاعات به دست آمده و تجزیه و تحلیل آماری، میزان خون ریزی در 2 گروه پروپوفول رمی فنتانیل و ایزوفلوران رمی فنتانیل تفاوت معنی داری با هم نداشت. تغییرات هموگلوبین قبل و بعد از عمل در 2 روش اخلاف معنی داری را نشان نداد و رضایت جراح از فیلد عمل به صورت بسیار عالی و بدون خون ریزی بود. در نهایت می توان گفت از آن جا که عوامل بررسی شده تفاوت معنی داری با هم نداشتند، هر دو روش پروپوفول رمی فنتانیل و ایزوفلوران رمی فنتانیل میزان خون ریزی را به طور چشم گیری کاهش می دهند(6± 28 میلی لیتر) و از نظر آماری تفاوتی با یکدیگر ندارند.
  کلیدواژگان: پروپوفول، رمی فنتانیل، ایزوفلوران، سیس آتروکوریوم، جراحی اندوسکوپی سینوس
 • فریبا خداپناهنده صفحه 743
  در این مطالعه مقطعی، 68 کودک (12-1 ساله) مبتلا به فلج مغزی و تشنج طی مدت 2 سال (دی ماه 1380 تا دی ماه 1382) در بیمارستان حضرت رسول مورد بررسی قرار گرفتند. هم چنین 60 کودک که در محدوده سنی مشابه قرار داشتند و تنها مبتلا به صرع بودند در گروه شاهد قرار گرفتند. هدف از این مطالعه یافتن ارتباط بین فلج مغزی و صرع و نیز بررسی فرم تشنج، عوامل مستعد کننده و پیش آگهی تشنج در کودکان مبتلا به فلج مغزی بوده است. سن متوسط شروع تشنج در کودکان مبتلا به فلج مغزی 5/5±13 ماه و در گروه شاهد بالاتر (2/7±32 ماه) بود. در 42 نفر (7/61%) از کودکان مبتلا به فلج مغزی تشنج در سال اول زندگی شروع شده بود. در حالی که در 18 نفر (3/13%) از گروه شاهد شروع تشنج در طی سال اول زندگی بوده است. شیوع تشنج دوره نوزادی در کودکان مبتلا به فلج مغزی نسبت به گروه شاهد بسیار بالاتر مشاهده شد (5/22% در مقایسه با 3/3%). در 95% از کودکان مبتلا به فلج مغزی تاخیر معیارهای تکاملی وجود داشت در حالی که در گروه شاهد این میزان تنها 20% بوده است. تشنج منتشر (جنرالیزه) شایع ترین نوع تشنج در هر دو گروه بود اما شیوع اسپاسم انفانتیل در کودکان مبتلا به فلج مغزی بالاتر مشاهده شد (7/11% در مقایسه با 6/1%). صرع در کودکان مبتلا به اسپاستیک تتراپلژی بیش از سایر انواع فلج مغزی وجود داشت. کنترل صرع در کودکان مبتلا به فلج مغزی مشکل تر از گروه شاهد بود و این دسته اغلب به 2 یا تعداد بیش تری داروی ضد صرع برای کنترل تشنج نیاز داشتند. درصد تشنج های مقاوم و استاتوس اپی لپتیکوس نیز در این گروه بیش از گروه شاهد بوده است.
  کلیدواژگان: فلج مغزی، صرع، استاتوس اپی لپتیکوس
 • صغری خانی، علیرضا خلیلیان صفحه 749
  زایمان زودرس، علت اصلی مرگ و میر حوالی تولد در سراسر دنیا است که عوارض زیادی مانند خون ریزی داخل بطنی نوزاد، فلج مغزی و هزینه بسیار بالا، بر اهمیت آن می افزاید بنابراین شناسایی زودهنگام زنان در معرض خطر و پیش گیری از بروز آن از اهمیت بالایی برخوردار است. تمام روش هایی که در حال حاضر جهت پیش گویی زایمان زودرس معرفی شده اند، ناموفق بوده اند. این پژوهش به منظور تعیین قدرت تشخیصی β-H.C.G موجود در ترشحات سرویکوواژینال جهت پیش گویی زایمان زودرس صورت گرفت. این تحقیق از نوع بررسی قدرت تشخیصی آزمون بود و روی 354 زن باردار با سن حاملگی 28-24 هفته که به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری از سال 1379 تا 1382 مراجعه کرده بودند، انجام شد. بدین منظور نمونه های تهیه شده از ترشحات سرویکوواژینال به آزمایشگاه انتقال داده شدند و میزان β-H.C.G اندازه گیری گردید و نتیجه در یک فرم اطلاعاتی ثبت شد. تمام خانم ها پی گیری شدند و سن حاملگی به هنگام زایمان در اولین مراجعه پس از زایمان محاسبه و ثبت گردید. در صورت عدم مراجعه، پس از برقراری ارتباط تلفنی قرار ملاقات گذاشته می شد و اطلاعات مورد نیاز، دریافت و فرم مربوطه تکمیل می گردید. در این مطالعه جهت بررسی β-H.C.G ترشحات سرویکوواژینال به میزان 30 میلی واحد در میلی لیتر به عنوان معیار برش(cut off value) در نظر گرفته شد و پس از مشخص شدن زمان زایمان (قبل از ترم یا ترم) در ویزیت پس از زایمان، حساسیت، ویژگی، قدرت پیش گویی مثبت و قدرت پیش گویی منفی β-H.C.G محاسبه گردید. از 354 نفر، 2/19% (68 نفر) قبل از 37 هفته کامل حاملگی، زایمان کردند. میزان β-H.C.G در میان نمونه ها دارای دامنه صفر تا 196 میلی واحد در میلی لیتر و میانگین 5/37 بود. هفتاد و پنج درصد از افراد گروه پره ترم، دارای β-H.C.G بیش تر از 30 میلی واحد در میلی لیتر بودند در حالی که تنها 5/10% نمونه ها در گروه زایمان ترم،β-H.C.G بیش تر از 30 میلی واحد در میلی لیتر داشتند. حساسیت، ویژگی، ارزش پیش گویی مثبت و ارزش پیش گویی منفی این تست جهت پیش گویی زایمان زودرس به ترتیب برابر با 75%، 5/89%، 96/63% و 93.77%بود. با توجه به بالا بودن ارزش پیش گویی منفی β-H.C.G در ترشحات سرویکوواژینال به خصوص در خانم های در معرض خطر، جهت پیش گویی زایمان زودرس، استفاده از این تست می تواند بستری شدن غیرضروری و دست کاری های مضر را محدود نماید.
  کلیدواژگان: زایمان زودرس، H، C، G، بتا، ارزش پیش گویی آزمون
 • مریم سادات دانشپور، مهدی هدایتی، فرشته آذری، فرشته قاسمی، فریدون عزیزی صفحه 757
  طبق بررسی انجام شده در مورد پلی مورفیسم TaqI در جمعیت قند و لیپید تهران، ارتباط معنی داری بین میزان HDL کلسترول و پلی مورفیسم ژن پروتئین انتقال دهنده کلسترول استریفیه (CETP) در جمعیت تهرانی مشاهده شد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط فراوانی الل B2 و میزان بالای HDL بوده است. از میان جمعیت بررسی شده در مطالعه قند و لیپید تهران، 943 نفر با کلسترول و تری گلیسرید طبیعی انتخاب شدند و منحنی توزیع HDL در این جمعیت رسم گردید. صدک HDL10در ابتدا، وسط و انتهای منحنی مشخص شد و 356 نفر در 3 گروه با HDL کم، متوسط و بالا قرار گرفتند. هم چنین عوامل موثر در میزان HDL-C مانند شاخص توده بدنی (BMI)، فشار خون و مصرف سیگار در این افراد مورد بررسی قرار گرفت. DNA ژنومی در این 3 گروه استخراج شد و قطعه ای از اینترون 1 ژن CETP با روش PCR تکثیر گردید سپس با روش (Restricted Fragment length polymorphism) RFLP اثر آنزیم TaqI بر این قطعه مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، فراوانی اللB2 از ژن CETP در افراد با میزان بالای HDL بیش تر بود و میزان HDL خون محیطی در 3 ژنوتیپ تفاوت معنی داری داشت(P<0.001) به طوری که در ژنوتیپ B1B1 میزان 36±11 HDL میلی گرم در دسی لیتر و در ژنوتیپB2B2 تا 46±13 میلی گرم در دسی لیتر افزایش نشان داده بود. هم چنین فنوتیپB2B2 از 5/5% در گروه HDL پایین، به 3/17% در گروه HDL بالا افزایش یافته بود. به عنوان نتیجه گیری کلی می توان گفت که بین سطح بالای HDL-C و پلی مورفیسم ژن CETP در جامعه مورد بررسی ارتباط وجود دارد.
  کلیدواژگان: پروتئین انتقال دهنده کلسترول استریفیه، HDL کلسترول، پلی مورفیسم، Taq I
 • ابراهیم زنوزی، فرید نجد مظهر صفحه 765
  استویید استوما از تومورهای خوش خیم استخوانی است که گرفتاری استخوان اسکافویید و سایر استخوان های کارپ در آن بسیار نادر می باشد. موردی که گزارش می شود مرد جوانی است که با درد مزمن مچ دست مراجعه کرده بود. بعد از معاینات بالینی و مطالعات رادیولوژیک مچ دست، با وجود طبیعی گزارش شدن رادیوگرافی معمولی و سی تی اسکن، با تشخیص احتمالی استویید استومای اسکافویید تحت عمل جراحی قرار گرفت که بعد از برداشتن استویید استوما درد بیمار از بین رفت. به علت نادر بودن گرفتاری اسکافویید با استویید استوما و مشکلات تشخیصی بالینی و تظاهرات غیرمعمول رادیوگرافیک آن، این مورد گزارش شد تا استویید استومای اسکافویید در درد مزمن مچ دست در یک مرد جوان در لیست تشخیص های افتراقی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استویید استوما، اسکافویید، استخوان های کارپ
 • داریوش ساعدی، مجتبی یکرنگ صفاکار، کیقباد فرید اراکی صفحه 771
  هدف از این مطالعه بررسی حداکثر قطر عرضی بطن سوم مغز در تصویرهای توموگرافی کامپیوتری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده و مقایسه آن با افراد سالم (گروه شاهد) بوده است. بدین منظور درمانگاه ها و بخش های روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و بخش رادیولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) جهت بررسی انتخاب شدند. در ابتدا طی یک مطالعه مقدماتی، پایایی شخصی و گروهی مجری طرح برای تعیین متغیرهای مطالعه از تصویرهای توموگرافی کامپیوتری انجام شد سپس برای بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های روان پزشکی که مبتلا به اختلال افسردگی عمده بودند و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، پس از گرفتن رضایت نامه آگاهانه توموگرافی کامپیوتری مغز صورت گرفت. افراد گروه شاهد از بین مراجعه کنندگان به واحد سی تی اسکن بیمارستان حضرت رسول (ص) که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. در این مطالعه تصویرهای کامپیوتری مغز 30 بیمار و 30 نفر شاهد که با بیماران از نظر سن و جنس هم سان شده بودند، توسط رایانه دستگاه مورد بررسی قرار گرفت و پس از اندازه گیری های خطی، نسبت بطن به مغز با پلانیمتری و دانسیومتری محاسبه شد. داده های مطالعه با استفاده از آزمون t دو دامنه با داده های مستقل و ضریب هم بستگی پیرسون بررسی گردید. مقایسه میانگین حداکثر پهنای بطن سوم بین بیماران و افراد گروه شاهد، تفاوت معناداری را در تمام زیرگروه های سنی و جنسی نشان داد (P<0.5). در مقایسه افراد بیمار و شاهد جوان تر از 40 سال، تفاوت معنا داری در رابطه با اندازه گیری های خطی مربوط به لوب فرونتال و نیز عدد هوکمن و نسبت بطن به مغز مشاهده شد (در تمام موارد P<0.5 بود) اما این تفاوت بین افراد بیمار و شاهد 40 ساله و مسن تر وجود نداشت. بررسی هم بستگی ها نشان داد که هر چه بیماری در سن پایین تری شروع شود و مدت بیماری بیش تر باشد، قطر عرضی بطن سوم (به ترتیب r=-0.37 وr=0.37) و شیار بین نیمکره ای (به ترتیب r=-0.39 و r=0.39) اندازه بزرگ تری خواهد داشت. از سوی دیگر با افزایش تعداد حملات بیماری نسبت بطن به مغز و قطر عرضی بطن سوم افزایش می یافت (به ترتیب r=0.5 و r=0.52) با توجه به نتایج مطالعه حاضر این فرضیه مطرح می شود که اختلال افسردگی عمده با بزرگی بطن سوم مغز همراه بوده و ابتلا به این اختلال، روند کاهش حجم بافت مغزی ناشی از افزایش سن را در لوب فرونتال تسریع می کند اما سبب افزایش آن نمی گردد.
  کلیدواژگان: افسردگی، توموگرافی کامپیوتری، نسبت بطن به مغز، بطن سوم
 • فریدون سیرتی، کیوان یادگاری صفحه 781
  سرطان پستان شایع ترین سرطان عضوی زنان و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان است که عوامل مختلفی در پیش آگهی آن دخالت دارند. مهم ترین عوامل عبارتند از: درگیری غدد لنفاوی زیربغل، اندازه تومور، میزان فعالیت گیرنده های استروژن (ER) و PR، درجه تومور، نوع هیستولوژیک و سرعت تکثیر سلول ها. تعدادی از عوامل نیز که در حال اثبات شدن هستند شامل پروتئاز، کاتپسین، 2-Her و... می باشند. 2-Her، ساب تایپ 2 از رسپتورهای (Epidermal Growth Factor) EGF می باشد که ممکن است در 34-10% موارد، در سطح سلول های تومورال ظاهر شود و بیان آن به عنوان یک عامل در پیش آگهی بد تومور پستان (احتمالا به علت قدرت تهاجم بالای تومورال 2-Her(+)) در نظر گرفته می شود. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین شاخص توموری 2-Her و قدرت تهاجمی تومور پستان (متاستاز به غدد لنفاوی زیربغل) بوده است. بدین منظور، تمام موارد سرطان های پستان که طی سال های 82-1380 در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، از نظر اندازه، وضعیت قاعدگی بیمار، ER، PR، P53، 2-Her، متاستاز غدد لنفاوی زیربغل بررسی شدند. از تعداد کل 134 بیمار، 50 بیمار (3/37%)T1 (اندازه کم تر از 2 سانتی متر)، 62 بیمار (3/46%) T2 (اندازه برابر 5-2 سانتی متر)، 18 بیمار (4/13%) T3 (اندازه بزرگ تر از 5 سانتی متر)، 4 بیمار (3%) T4(هر اندازه ای از تومور با درگیری پوست یا دیواره قفسه سینه) بودند. تمام سرطان های 4T و 3T پستان متاستاز به غدد لنفاوی زیربغل داشتند و هیچ گونه ارتباطی بین شاخص توموری 2-Her و درگیری زیربغل وجود نداشت. در سرطان های 1T، از 32 بیمار 2-Her(+)، 21 بیمار (7/67%) (+)LN و 11 بیمار (3/32%) (-)LN و از 18 بیمار 2-Her(-)، 3 بیمار (3/16%) (+)LN و 15 بیمار (7/83%) (-)LN بودند. در سرطان های 2T، از 37 بیمار 2-Her(+)، 29 بیمار (3/78%) (+)LN و 8 بیمار (7/21%) (-)LN و از 25 بیمار 2-Her(-)، 7 بیمار (28%) (+)LN و 18 بیمار (-)LN بودند. در سرطان های T2 و T1، ارتباط مستقیمی بین تومورهای 2-Her(+) و درگیری آگزیلا از نظر آماری وجود داشت (Pv<0.05) اما با وضعیت قاعدگی، ER، PR،P53 و نوع پاتولوژی ارتباطی نداشت.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، 2، Her، شاخص توموری
 • مهشید طالبی طاهر، معصومه اکبری، مهدی رضایی، ندا عشایری، زهرا عمرانی، هما قادریان، فاطمه قلی پور، محبوبه محمدزاده صفحه 789
  ویروس هپاتیت (HBV) B یکی از علل عمده هپاتیت ویروسی، سیروز و هپاتوسلولار کارسینوما در سراسر جهان بوده و عامل حدود 000/000/1 مرگ در سال می باشد. این ویروس به عنوان دومین کارسینوژن خطرناک بعد از سیگار در جهان مطرح بوده و براساس گزارش WHO، 37% از مردم جهان آلوده به HBV هستند. با توجه به این که کارکنان بهداشتی از گروه های پرخطر برای ابتلا و انتقال هپاتیت B بوده و در صورت ابتلا، احتمال انتقال ویروس از این گروه به سایر افراد جامعه بالا است و نیز در حال حاضر بهترین راه پیش گیری از هپاتیت B تزریق 3 دوز واکسن آن می باشد، برآن شدیم تا در این مطالعه تیتر آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت (Anti-HBS)B را در کارکنان بهداشتی بیمارستان فیروزگر شهر تهران تعیین کنیم. در این مطالعه که به روش مشاهده ای توصیفی مقطعی انجام شد، 102 نفر از کارکنان بهداشتی بیمارستان فیروزگر تهران در 6 گروه (هیات علمی، دستیار، کارورز، کارآموز، پرستار و کارمند) به روش نمونه گیری آسان(convenience) انتخاب شدند و وارد مطالعه گردیدند. شرط ورود به مطالعه دریافت 3 نوبت کامل واکسن هپاتیت B بوده است. پس از خون گیری از افراد مورد مطالعه، نمونه ها به آزمایشگاه بیمارستان فیروزگر منتقل گردید و فرم جمع آوری اطلاعات که شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، گروه شغلی در بیمارستان، سابقه مصرف الکل و سیگار، ابتلا به بیماری مزمن کبدی و کلیوی، ابتلا به دیابت، سن ازدواج، مدت زمان گذشته شده از دریافت آخرین نوبت واکسن هپاتیت B بود، برای هر یک از آن ها تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 5/11SPSS و تست های آماری T، Chi2، Levenes، K.S،Oneway ANOVA و ضریب هم بستگی پیرسون صورت گرفت. هم چنین از شاخص های فراوانی میانگین، انحراف معیار و خطای معیار استفاده شد. سطح معنی داری، کم تر از 5% در نظر گرفته شد و از مدل Multiple Linear regression برای پیش گویی عوامل موثر بر تیتر آنتی بادی استفاده گردید. تیتر Anti-HBS در 102 نفر تعیین شد و میانگین تیتر(%95CI، 57.02-83.84)70.43، Anti-HBS به دست آمد. هم چنین تیتر Anti-HBS در 30 نفر (29.4%) کم تر از 10mIu/ml و 72 نفر (6/70%) برابر یا بیش تر از 10mIu/ml بود. هم چنین ارتباط آماری معنی داری بین تیتر Anti-HBS و 2 عامل سن و مدت زمانی که از دریافت واکسن گذشته بود، وجود داشت (P<0.05). زمان پایدار ماندن پاسخ دهی به واکسن هپاتیت B بعد از دریافت آن به طور دقیق مشخص نیست و پی گیری جهت دریافت 3 دوز کامل، واکسیناسیون در قبل یا زمان شروع به کار در این مراکز و عوامل تاثیرگذار بر پاسخ دهی به واکسن باید مورد توجه قرار گیرد. هم چنین پیشنهاد می شود کارکنان مراکز بهداشتی (HCW) که از گروه های پرخطر ابتلا و انتقال HBV به شمار می روند نسبت به تعیین تیتر Anti-HBS خود پس از تزریق 3 دوز واکسن اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت B، آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت B، واکسن هپاتیت B
 • عزت الله عبدی، حسین رسولی، پری خسروانی صفحه 797
  دیالیز صفاقی سرپایی یک روش درمانی در درمان بیماران با نارسایی غیر قابل برگشت کلیوی می باشد که در بسیاری از کشورها، توسعه یافته و در کشور ما نیز این روش درمانی به تازگی در ابعاد گسترده تری به کار گرفته شده است. هدف از این مطالعه بررسی کارایی درمان دیالیز صفاقی دایم در ایران، در بیمارانی که از این درمان بهره مند می شوند و نیز بررسی عوارض جراحی و غیر جراحی در بیماران و علل خروج آن ها از درمان مورد نظر بوده است. در این مطالعه توصیفی و گذشته نگر بیماران از نظر جنس، سن و علت (اتیولوژی) بیماری اولیه و دلایل انتخاب بیماران برای این نوع درمان نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش در فاصله زمانی دی ماه 1375 تا دی ماه 1382 روی 37 بیمار که با روش درمانی دیالیز صفاقی دایم در مرکز هاشمی نژاد مورد درمان قرار گرفته بودند انجام شد و اطلاعات از پرونده ها استخراج گردید. از 37 بیمار 13 نفر زن و 24 نفر مرد بودند و محدوده سنی آن ها 75-16 سال بود. از این گروه 17 نفر به دنبال نفروپاتی دیابتی، 8 نفر گلومرولونفریت مزمن، 5 نفر نفرواسکلروز هیپرتانسیو، 3 نفر آمیلوییدوز، 2 نفر رفلاکس نفروپاتی و 2 نفر به علت نامعلوم دچار ESRD شده بودند. دلیل انتخاب بیماران برای استفاده از این روش در 20 بیمار Negative selection یعنی اشکال در وضعیت عروقی و عدم امکان انجام شدن همودیالیز یا پیوند کلیه، در 9 مورد سن بالا و سابقه بیماری ایسکمیک قلب و انفارکتوس میوکارد و در 5 نفر درخواست خود بیماران بوده است. در 3 نفر نیز در مراکز دیگر کاتتر گذاشته شده بود و جهت دیالیز صفاقی سرپایی دایم(CAPD) به بخش معرفی شده بودند. کوتاه ترین زمان درمان 1 هفته و طولانی ترین زمان 5 سال بود. در 3 مورد مرگ در رابطه با این درمان به طور مستقیم رخ داده بود که علت آن ابتلا به پریتونیت شدید و عدم پاسخ به درمان بوده است. در حال حاضر از 37 مورد، 13 مورد هنوز تحت درمان می باشند، در 3 مورد قطع درمان به دلیل اختلال کاتتر و 4 مورد تقاضای خود بیمار، 8 مورد پریتونیت، 4 مورد پیوند کلیه، 3 مورد اختلالات اولترافیلتراسیون و 3 مورد مرگ صورت گرفته بود. نتایج به دست آمده از این مطالعه گزارش های قبلی که CAPD را درمان غیر عملی در کشورهای در حال توسعه معرفی کرده اند تائید نمی کند و نشان می دهد که در حضور یک روش استریل و آموزش صحیح، درمان فوق در گروه بیماران دیابتیک و قلبی عروقی به عنوان یک روش کوتاه مدت قبل از پیوند کلیه، انتخابی است. دلایل عمده قطع درمان شامل پریتونیت، عوارض جراحی و خستگی از ادامه درمان بوده است.
  کلیدواژگان: دیالیز صفاقی سرپایی دایم، همودیالیز، پیوند کلیه
 • مژگان عسگری، پیمان کشاورزیان صفحه 807
  این مطالعه به منظور بررسی ارتباط علائم بالینی و پاراکلینیک بیماران IgA نفروپاتی با طبقه بندی نمای هیستوپاتولوژیک بیوپسی کلیه، در 57 بیمار انجام شد. در این مطالعه توصیفی پرونده 57 بیمار با تشخیص IgA نفروپاتی بین سال های 1377 تا 1380 در بیمارستان هاشمی نژاد مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 43 نفر (4/75%) از بیماران مرد و 14 نفر (6/24%) زن بودند. متوسط سن بیماران 5/10±8/31 سال و محدوده سنی آن ها 17 تا 68 سال بود. نمای هیستوپاتولوژیک بیوپسی کلیه این بیماران براساس کلاس بندی WHO طبقه بندی شد که نتایج آن عبارت بود از: کلاس I: بدون بیمار، کلاس II: 8 نفر(14%)، کلاس III: 18 نفر (6/31%)، کلاس IV: 21 نفر (8/36%)، کلاس V: 10 نفر (5/17%). در مرحله بعد میزان ارتباط کلاس هیستوپاتولوژیک با میزان کراتینین سرم و پروتئین اوری توسط آزمون آماری اسپیرمن و ارتباط آن با فشار خون بالا و درجه هماچوری (میکرو یا ماکرو هماچوری) توسط آزمون آماری کای اسکوار بررسی گردید. براساس نتایج به دست آمده کراتینین سرم(p<0.001، r=0.6)، پروتئین اوری (P=0.037، r=0.276) و فشار خون بالا (P=0.036، X2=4.397) با کلاس هیستوپاتولوژیک ارتباط معنی داری داشت اما درجه هماچوری (P=0.725، X2=0.635) ارتباط معنی داری را با کلاس هیستوپاتولوژیک نشان نداد. با توجه به این مطلب به نظر می رسد که کشف بیماری در مرحله خفیف تر بیماری با تغییرات محدودتر هیستوپاتولوژیک در کلیه همراه باشد.
  کلیدواژگان: IgA نفروپاتی، بیوپسی کلیه، طبقه بندی WHO
 • محسن فکرت، مریم کاشانیان، ژاله جهان پور صفحه 815
  هدف از این مطالعه بررسی عوامل خطر ایجاد کننده دیابت حاملگی (GDM=Gestational diabetes mellitus) بوده است. در این مطالعه مقطعی (cross-sectional) و توصیفی تحلیلی که در سال 1377 و 1378 در بیمارستان فیروزآبادی صورت گرفت، 80 زن حامله طبیعی غیردیابتی به طور تصادفی انتخاب شدند و همراه با 62 بیمار مبتلا به دیابت حاملگی، از نظر سن، وزن قبل از حاملگی یا 3 ماهه اول حاملگی، پاریتی، سابقه خانوادگی دیابت، سابقه ماکروزومی در حاملگی های قبلی، سابقه فشار خون بالا، سابقه ناهنجاری های جنینی و مرگ جنین داخل رحمی(IUFD) و سقط مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده بیماران 2 گروه از نظر سن (p<0.0002)، پاریتی (p<0.0001)، وزن قبل از حاملگی (p<0.0001)، سابقه خانوادگی دیابت (p<0.0002)، سابقه ماکروزومی(p<0.00004) سابقه فشار خون بالا (p<0.0002)، سابقه ناهنجاری جنینی(p<0.0003) و سابقه IUFD (p<0.0002) اختلاف معنی داری با هم داشتند اما در مورد سقط، اختلاف معنی داری مشاهده نشد. به طور کلی می توان گفت سن بالای 30 سال، تعداد پاریتی بیش تر از 3، چاقی، سابقه خانوادگی دیابت، سابقه ماکروزومی و فشار خون بالا و ناهنجاری جنینی و نیز سابقه IUFD، بیماران را از نظر دیابت حاملگی در خطر بالایی قرار می دهد و حاملگی پرخطر محسوب می شود و این افراد باید طی حاملگی در این رابطه مورد ارزیابی قرار گیرند تا از پیامدهای بد زمان حاملگی پیش گیری به عمل آمده و هشداری نیز برای سلامت آینده بیمار و احتمال ابتلا به دیابت باشد.
  کلیدواژگان: دیابت حاملگی، دیابت ملیتوس، ماکروزومی، حاملگی پرخطر
 • محمدرضا گودرزی، مهین بدخش، نصرت الله مسینایی نژاد، محمد عباس زاده صفحه 821
  فشار خون بالا یکی از مشکلات مهم کشورهای پیش رفته و در حال توسعه محسوب می شود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور تعیین شیوع فشار خون بالا در افراد بالای 18 سال شهر زابل صورت گرفت. نمونه گیری به روش خوشه ایطبقه بندی شده تصادفی انجام شد و طی آن 1530 نفر که شامل 841 زن(55%) و 689 مرد (45%) از افراد بالای 18 سال شهر زابل بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. براساس تعریف JNC-VI و WHO، افرادی که بعد از 2 نوبت اندازه گیری متناوب فشار خون به فاصله 3 روز، دارای فشار سیستولیک بیش تر از 140 و فشار دیاستولیک بیش از 90 میلی متر جیوه بودند و افرادی که داروهای ضدفشار خون مصرف می کردند، به عنوان فرد مبتلا به پرفشاری خون در نظر گرفته شدند. فشار خون از هر دو بازوی چپ و راست در حالت خوابیده اندازه گیری شد و بالاترین میزان به عنوان فشار خون واقعی ثبت گردید. در نوبت اول علاوه بر کنترل فشار خون، قد و وزن نمونه ها اندازه گیری شد و همراه با معاینه بالینی، اطلاعات ضروری بر اساس پرسش نامه تنظیم شده توسط پرسش گران به صورت مصاحبه تکمیل گردید سپس به فاصله حداقل 3 روز، نوبت های دوم و سوم فشار خون اندازه گیری شد. براساس اطلاعات به دست آمده شیوع خام پرفشاری خون در زنان 15% و در مردان 5/12% و در کل جامعه 9/13% بود. شیوع هم سان شده سنی در زنان 4/13%، در مردان 09/11% و در کل جامعه 24/12% بوده است. براساس نتایج به دست آمده 36% از زنان، 52% از مردان و 44% از کل جامعه که مبتلا به پرفشاری خون بودند، از بیماری خود آگاهی نداشتند. آزمون آماری کای مجذور با ضریب اطمینان 99% نشان داد که بین چاقی و فشار خون بالا ارتباط معنی داری وجود دارد. در این مطالعه با ضریب اطمینان 99% بین فشار خون بالا و افزایش سن ارتباط مستقیم و معنی دار آماری مشاهده شد اما رابطه بین فشار خون بالا و جنس معنی دار نبود. به طور کلی می توان گفت که پرفشاری خون در جوامع امروزی با توجه به ماشینی شدن زندگی، یک خطر محسوب می شود بنابراین غربال گری در جامعه، آگاهی دادن به افراد در زمینه شیوه زندگی، تغذیه و پی گیری درمان در مبتلایان به پرفشاری خون امری ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، شیوع، فشار خون
 • پروین میرمیران، لیلا آزادبخت، فریدون عزیزی صفحه 829
  شاخص تغذیه سالم جهت ارزیابی کیفیت رژیم غذایی در جوامع مختلف طراحی شده است. هدف از این بررسی تعیین امتیاز شاخص تغذیه سالم در نوجوانان ساکن منطقه 13 تهران و ارتباط آن با دریافت مواد مغذی، گروه های غذایی و مقدار واحد مصرفی آن ها بوده است. در این بررسی 465 نوجوان 18-10 ساله تحت عنوان مطالعه قند و لیپید تهران انتخاب شدند و بررسی وضعیت تغذیه ای به روش تکمیل 2 روز یادآمد غذایی صورت گرفت. شاخص تغذیه سالم براساس 9 جز (گروه های هرم راهنمای غذایی: اجزای 5-1، مقدار درصد چربی از کل کالری، درصد چربی های اشباع دریافتی و کلسترول: اجزای 8-6 و تنوع غذایی: جز 9) محاسبه گردید. دامنه امتیاز هر جز از این شاخص صفر تا 10 و مجموع حداکثر امتیاز این شاخص 90 بود. روش محاسبه شاخص ذکر شده با توجه به اطلاعات موجود در زمینه داده های تغذیه ای، نسبت به شاخص تغذیه سالم طراحی شده در مطالعات قبلی، تعدیل گردید. امتیاز تنوع نیز با توجه به تعداد غذاهای مصرفی در جامعه نوجوان مورد بررسی، تعیین شد. امتیاز شاخص تغذیه به 3 گروه کم تر از 45 (ضعیف)، 72-45 (نیاز به تغییر و اصلاح) و بیش تر از 72 (خوب) تقسیم بندی شد. به منظور تعیین ارتباط شاخص تغذیه سالم با مواد مغذی دریافتی و تعداد سروینگ های مصرفی گروه های هرم راهنمای غذایی از آزمون هم بستگی نسبی استفاده گردید. امتیاز هر جزء از شاخص تغذیه سالم نیز محاسبه و در 3 گروه بالاتر از 8، 8-5 و کم تر از 5 تقسیم بندی شد که میانگین امتیاز شاخص تغذیه سالم در پسران 6/9±9/64 و در دختران 4/9±8/64 به دست آمد. تعداد سروینگ های مصرفی از گروه های مختلف هرم راهنمای غذایی در افرادی که امتیاز این شاخص در آن ها خوب بود، به میزان معنی داری بیش تر از گروهی که نیاز به تغییر و اصلاح داشتند و گروه ضعیف، بیش تر مشاهده شد (P<0.001). میزان چربی اشباع دریافتی و کلسترول مصرفی در گروه خوب نسبت به 2 گروه دیگر کم تر بود (P<0.001). مواد مغذی مصرفی و تعداد اقلام غذایی دریافتی در گروه با امتیاز شاخص تغذیه خوب به میزان معنی داری بالاتر از 2 گروه دیگر به دست آمد (P<0.001). هم بستگی مثبت و معنی داری بین تعداد سروینگ های دریافتی از گروه های نان و غلات (r=0.2، P<0.001)، سبزی ها (r=0.3، P<0.001)، میوه ها (r=0.2، P<0.001)، لبنیات (r=0.3، P<0.001)، گوشت ها (r=-0.1، P<0.001) و هم بستگی منفی و معنی داری بین چربی دریافتی (r=-0.2، P<0.001)، درصد چربی اشباع (r=-0.1، P<0.05) و کلسترول دریافتی (r=-0.1، P<0.05) با شاخص تغذیه سالم مشاهده شد. تعداد اقلام غذایی مصرف شده هم بستگی مثبت و معنی داری با شاخص تغذیه سالم داشت (r=0.5، P<0.001). هم چنین هم بستگی مثبت و معنی داری بین این شاخص و مواد مغذی دریافتی مشاهده گردید. رژیم غذایی 74% از نوجوانان مورد بررسی نیاز به تغییر و اصلاح داشت، برنامه غذایی 23% از آن ها، خوب بود و 3% از نوجوانان از الگوی غذایی ضعیف پیروی می کردند. شاخص تغذیه سالم ابزاری مناسب جهت ارزیابی کفایت تغذیه نوجوانان محسوب شده و با توجه به آن که برنامه غذایی اغلب نوجوانان جامعه نیازمند اصلاح و تغییر است، دادن آموزش های صحیح تغذیه ای در این گروه سنی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شاخص تغذیه سالم، کفایت تغذیه، رژیم غذایی، نوجوانان
 • رضا ملاحسینی، اسحاق بهرامی، سیداحمد تهامی، علیرضا پوراغنیایی صفحه 841
  تومورهای نورواکتودرمال اولیه (Primitive) از جمله تومورهای شایع داخل جمجمه در کودکان هستند که اغلب از طریق مایع مغزی نخاعی به کرانیواسپاینال گسترش پیدا می کنند و به ندرت متاستازهای خارج از سیستم عصبی مشاهده می شود. تاکنون موارد نادری از تومور اولیه اینترااسپاینال گزارش شده است که اغلب آن ها نیز داخل دورا و در ناحیه دم اسب (کودا) بوده اند. در این گزارش علایم بالینی، رادیولوژی، یافته های حین عمل و آسیب شناسی 1 مورد تومور نورواکتودرمال اولیه که از ریشه عصب سینه ای منشا گرفته و در MRI شبیه تومور غلاف عصبی (Nerve sheath tumor) بود معرفی می شود.
  کلیدواژگان: تومور نورواکتودرمال، تومور اینترااسپاینال، ریشه عصبی
 • سیدمعظم مرتضوی، محسن آنی، منوچهر مصری پور صفحه 847
  در بسیاری از اختلالات مربوط به سیستم اعصاب از جمله آلزایمر، ویلسون و بیماری پیک، تغییراتی در غلظت یون های مس و روی در سلول های عصبی ایجاد می شود. از آن جا که میزان یون های داخل سلولی بر پولاریزاسیون و دپولاریزاسیون نورون ها موثر بوده و بررسی ارتباط این یون ها و شرایط پولاریزاسیون و دپولاریزاسیون از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، در این پژوهش سیناپتوزوم های نواحی مختلف مغز (مخچه، هیپوتالاموس، استریتوم، مغز میانی و کورتکس) تهیه شد و میزان آزاد شدن مس و روی در شرایط دپولاریزاسیون یا کمبود کلسیم اندازه گیری گردید. در این مطالعه مداخله ای از موش صحرایی نر(Rat) استفاده شد بدین ترتیب که پس از کشتن موش ها مغز بلافاصله از جمجمه خارج شده و پس از جدا کردن نواحی مختلف طبق روش های معتبر آزمایشگاهی، سیناپتوزوم تهیه می گردید. سیناپتوزوم های به دست آمده در حضور یون پتاسیم 55 میلی مولار(به عنوان شرایط دپولاریزاسیون) و نیز در حضور EGTA(به عنوان شلاتور کلسیم) انکوبه گردید. پس از پایان انکوباسیون سیناپتوزوم ها به طور مجدد رسوب داده شدند و پس از خاکستر کردن آن ها میزان مس و روی باقی مانده اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که در حضور یون پتاسیم میزان مس باقی مانده در سیناپتوزوم های مربوط به مغز میانی و کورتکس بیش از گروه شاهد و مس و روی باقی مانده در نواحی مخچه، هیپوتالاموس و استریتوم کم تر از حالت شاهد بوده است. در همین شرایط میزان روی باقی مانده در ناحیه مخچه بیش از حالت شاهد مشاهده شد در حالی که نواحی هیپوتالاموس، مغز میانی استریتوم و کورتکس مقدار روی کم تری را نشان داد. در حضور EGTA مس موجود در نواحی مخچه، هیپوتالاموس و استریتوم بیش از حالت کنترل بود و در مغز میانی و کورتکس مقدار کم تری را نشان داد. در سیناپتوزوم های مخچه، استریتوم و کورتکس در حضور EGTA میزان روی بیش تری مشاهده شد در حالی که در هیپوتالاموس و مغز میانی میزان روی کم تر از حد طبیعی بوده است. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط نزدیکی بین فعالیت سلولی و میزان یون های مس و روی موجود در سلول های عصبی وجود دارد به طوری که اختلال در غلظت هر یک از آن ها می تواند موجب اختلال در فعالیت عصبی شده و مشکلات عصبی مختلفی را به وجود آورد.
  کلیدواژگان: مس، روی، کلسیم، دپولاریزاسیون، سیناپتوزوم
 • ثمیله نوربخش، ناصر جواهرتراش، شهناز ریماز، مهدی رضایی، آذردخت طباطبایی صفحه 855
  کلامیدیا پنومونیه یکی از علل عفونت تنفسی تحتانی در کودکان و عامل برونشیت و پنومونی در افراد بالغ و نیز عامل 20-10% از پنومونی های آتیپیک در اجتماع است که ابتلا به آن در تمام سنین دیده می شود. این عفونت سبب فعال شدن حملات آسم شده و نیاز به درمان اختصاصی دارد. کشت این ارگانیسم مشکل است بنابراین روش های سرولوژی برای تشخیص کمک کننده هستند. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی عفونت حاد و ابتلای قبلی به عفونت کلامیدیا در کودکان زیر 14 سال مبتلا به پنومونی و تعیین متوسط سن ابتلا به عفونت بوده است. ...
  کلیدواژگان: آنتی بادی کلامیدیا، پنومونی، پنومونی آتیپیک، پنومونی کلامیدیایی
 • محمدرضا هادیان جزی، فیروزه ساجدی، یلدا صانعی صفحه 861
  این مطالعه گذشته نگر، مقطعی توصیفی با هدف تعیین فراوانی انواع سوختگی ها در کودکان و نوجوانان، روی 599 بیمار مبتلا به سوختگی که در سال 1381 به بیمارستان شهید مطهری مراجعه کرده بودند، انجام شد. معیار ورود به مطالعه سن 15 سال و کم تر از آن بود. متغیرهای بررسی شده شامل سن، جنس، علت سوختگی، مدت بستری، درصد سطح سوختگی و میزان مرگ و میر بوده است. از میان 599 بیمار، 167 نفر بستری و 432 نفر سرپایی بودند. متوسط سن بیماران 8/5 سال بود. در بیماران بستری، 6/97% دچار سوختگی حرارتی و 4/2% دچار سوختگی الکتریکی شده بودند اما هیچ یک از آن ها سوختگی شیمیایی نداشتند. در بیماران سرپایی 8/98% دچار سوختگی حرارتی، 9/0% دچار سوختگی الکتریکی و 0.3%دچار سوختگی شیمیایی شده بودند. در این مطالعه تعداد بیماران مرد بیش از بیماران زن بود (6/58% در برابر 4/41%). اغلب بیماران افراد زیر 5 سال بودند و سطح سوختگی(BSA) در اغلب آن ها، کم تر از 10% و در تعداد کمی از آن ها بیش از 90% بود. میزان مرگ و میر در بیماران 8/4% به دست آمد.
  کلیدواژگان: سوختگی الکتریکی، سوختگی حرارتی، سوختگی شیمیایی، سطح سوختگی
 • سید امیر یزدان پرست صفحه 867
  درماتوفیت ها گروهی از قارچ های کراتین دوست هستند که گروه وسیعی از بیماری های پوست و ضمایم آن مانند ناخن و مو را ایجاد می کنند. عوامل قارچی شامل 3 دسته میکروسپوروم، ترایکوفایتون و اپیدرموفایتون بوده که در بین آن ها جنس ترایکوفایتون از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و در حدود 24 گونه آن تاکنون شناخته شده است. علاوه بر آن بررسی های مولکولی روی تمایز استرین های گونه ترایکوفایتون روبروم در نمونه های جمع آوری شده در ناخن های یکسان از بیماران مختلف مبتلا به اونیکومایکوزیس، نشان دهنده وجود چندین استرین متفاوت در این گونه بوده است. در این مطالعه نمونه های ناخن از 10 بیمار مختلف مبتلا به اونیکومایکوزیس کشت داده شد و پلیت های کشت که دارای 5 کلنی بودند انتخاب شدند و اسید دی اکسی ریبونوکلئیک(D.N.A) آن ها به طور جداگانه استخراج شد و نتایج با توجه به مراحل مختلف روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) و براساس خصوصیت اختلاف در تعداد تکرار ژن های تولید کننده اسیدریبونوکلئیک ریبوزومی (r R.N.A) در منطقه غیرژنی تجزیه و تحلیل شد. در این مطالعه 10 نمونه از ضایعات ناخن مبتلا به اونیکومایکوزیس در اثر ترایکوفایتون روبروم بررسی شد که تنها در 6 نمونه، تعداد 2 استرین مختلف یا بیش تر در یک واریته از گونه ترایکوفایتون روبروم مشاهده گردید. براساس یافته های این پژوهش پیش بینی می شود که در تعداد زیادی از عفونت های قارچی ناخن توسط ترایکوفایتون روبروم، استرین های گوناگون(Multiple strain) وجود داشته باشد. وجود چنین مساله ای در مطالعات اپیدمیولوژیک مربوط به بیماری های قارچی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: ترایکوفایتون روبروم، اونیکومایکوزیس، تمایز مولکولی استرین ها، واکنش زنجیره ای پلیمراز
|
 • A.R. Arjmand*, F. Zaker, K. Alimoghadam, A. Ghavamzadeh, L. Moezzi Page 687
  Acute promyelocytic leukemia (APL) is a sub-type of acute myelogenous leukemia (AML) which occurs in about 10-15% of patients with AML. Approximately 20-30% of these patients, who are treated with the current standard All trans retinoic Acid(ATRA) and anthracyclines-based chemotherapy regimen, suffer relapse in less than a year. Arsenic trioxide (ATO), as a single agent, can induce complete remission even in refractory and relapsed patients with few adverse effects. Studies conducted by investigators to elucidate the mechanisms of action underlying these clinical responses have shown that Arsenic apparently affects numerous intracellular signal transduction pathways and causes many alterations in cellular function among which differentiation induction with low dose and apoptosis induction with high dose are the most prominent mechanisms. Despite previous in vitro studies, which mostly revealed that Fas/Apo 1 expression is unchanged during ATO treatment, in vivo expression of this classical receptor for apoptosis induction has not been evaluated yet. In order to study the apoptotic pattern in leukemic cells of these patients, a single-laser triple-color flowcytometric method was conducted by Annexin V and 7AAD technique, to detect leukemic apoptotic cells in a heterogeneous population of bone marrow samples. Fas/Apo 1 expression was also evaluated in promyelocyte population cells in a dual color panel. A substantial apoptosis was selectively detected in promyelocytic cells during the first and the second weeks following treatment and the concurrent Fas expression indicated its involvement in apoptosis induced by arsenic trioxide.
  Keywords: Acute Promyelocytic Leukemia, Arsenic Trioxide, Apoptosis, Fas, Apo1, Flowcytometry
 • H. Ansarin, M. Daliri*, P. Salehian Dardashti Page 697
  The objective of the present study was to compare P53 protein expression in aggressive and non-aggressive Basal Cell Carcinoma(BCC). BCC is the most common skin cancer in whites and is seen in men more than in women. P53 is a tumor suppressor gene and has role in cell growth control. Mutation in this gene leads to loss of cell growth control and, therefore, malignancy. Various studies have reported that 40-90% of BBCs show at least focal immunopositivity for P53. This cross-sectional study was performed on 33 specimens. BCC pathology reports of all the patients whose specimens were referred to pathology ward of Hazrat Rasoul-e-Akram Hospital, during 2000-2001 were investigated. Necessary data regarding age, gender, site of involvement, previous radiotherapy and other skin lesion history were collected. Prepared slides were then divided into invasive and non-invasive by pathologists depending on pathologic criteria. Paraffin blocks of specimens studied by immunohistochemical methods were assessed for P53 protein positivity. Intensity of P53 staining positivity was higher in histologically invasive BCCs (Morphea form, Infiltrative) than in non-invasive ones (Superficial, Circumscribed) and this difference was statistically significant (Pvalue<0.05). In conclusion, early detection of P53 protein in primary stages of BCC can help to a better prediction of tumor prognosis.
  Keywords: P53 Protein 2) Basal Cell Carcinoma(BCC), Skin Cancer, Immunohistochemistry
 • F. Ehsanipour*, K. Noori Sami, A. Nikavar Page 705
  During the first 3 months of life, febrile infants are subjected to sepsis workup which includes evaluation for Urinary Tract Infection(UTI) and meningitis. The present study was undertaken to investigate the existence of concomitant meningeal inflammation in infants younger than 90 days affected with UTI. In this retrospective study, 75 out of 249 infants younger than 90 days had positive urine culture(30%). A lumbar puncture was done in 44 infants. 6(10.3%) out of 44 infants with UTI had concomitant urinary and CSF positive culture and Ecoli was the most common urine and CSF pathogen. 28(63.6%)(M: 12, F: 16) out of 44 infants did not have any positive culture for urine and CSF. 10 infants (M: 7, F: 3) had concomitant positive urine culture and sterile pleocytosis in CSF(WBC>=35, >=21, >=15cc/mm3) during the first, second and the third month of life with negative blood culture, respectively. An infant who received oral antibiotic before admission was excluded from the study. On the whole, 20.4% of total 44 infants had concomitant sterile pleocytosis with urinary tract infection. We concluded that sterile meningeal inflammation can follow UTI in neonates and infants at least up to the age of 3 months. Ecoli was the most common urine pathogen associated with aseptic meningitis. This finding suggests that treatment could be directed only to UTI although careful observation of such cases is required until adequate experience is accumulated.
  Keywords: CSF Sterile Pleocytosis, UTI, Aseptic Meningitis, CSF, Infant
 • N. Afshar Moghaddam*, P. Mahzooni, Z. Barakatein Page 711
  Distinction between reactive mesothelial and metastatic adenocarcinoma cells in serous fluids is very important and sometimes very difficult. CEA, which is a tumor marker, is positive in 50 to 80% of metastatic adenocarcinoma and negative in reactive mesothelial cells. In the present study, 85 samples of body serous fluid were selected and then referred to laboratory of Alzahra Hospital in Isfahan. Cell blocks were prepared from samples. Hematoxylin-Eosin and immunohistochemical staining with CEA monoclonal antibody was then performed. In simple morphology, negative, positive and suspicious samples were respectively 68.2%, 21.2% and 10.6%. In immunohistochemical staining with CEA monoclonal antibody, 94.8% of previous negative results in simple morphology was negative and 5.2% was positive. Of positive and suspicious samples, positive CEA results were 44.4% and 50%, respectively. According to this study, in samples that Hematoxylin-Eosin stain is negative and positive, immunohistochemical staining is not needed, because this method is expensive and not helpful in these samples and, therefore, is recommended for suspicious cases.
  Keywords: Reactive Mesothelial Cells, Metastatic Adenocarcinoma, Carcinoembryonic Antigen(CEA)
 • Kh Arjmandi Rafsanjani*, M. Mehrazma, P. Vosough Page 717
  The pathophysiology and pathogenesis of congenital self-healing reticulohistiocytosis (CSHRH) as well as the other types of langerhans’ cell histiocytosis is not well understood. Some authors postulate a possible imbalance of the immune mechanisms that results in production of cytokines. We introduce a 41-day-old male infant who had a plaque of 0.5×1cm with mild discharge at proximal part of right forearm at birth and spontaneous regression within the first 3 months of life.
  Keywords: Langerhan's Cell, Reticulohistiocytosis, Congenital
 • S.M. Jalali, I. Kordjazi, S.A. Jalali* Page 723
  Colorectal cancer is the most prevalent GI cancer that leads to 10% of due to cancer deaths. The object of the present study was to determine colorectal cancer prevalence in patients referred to Imam Khomeini Hospital and to compare it with that of western countries. In a retrospective-descriptive study, records of 900 patients hospitalized in Imam Khomeini Hospital during 1981 and 2001 were studied. Extracted information about patients’ age, sex, stage of disease, smoking and family history was then analyzed via SPSS software. Of 900 colorectal cancer cases, 522 (58%) were male and 378 (42%) were female with mean age of 51.07 years (SD=14.87). 668 cases (74%) were above 40 and 232 cases were below 40 years old. 69.9% of patients were non smoker and 30.1% were smoker. 763 cases (96.7%) had negative and 26 cases(3.3%) had positive family history. In the study of CRC stage, stage I had lower (0.9%) and stage II had higher percentage of patients (42%). Rectum was the most common anatomical site in two genders (64.65%). Regarding the high prevalence of this cancer in under 40-year-old population (in contrast to western countries’ reports and the young population), potential unknown environmental-genetic factors should be taken into consideration. Evaluation of these risk factors (regimen, life style, low physical activity, …) and exact screening should be started from younger ages. Furthermore, due to high incidence of recto-sigmoid masses in this study, screening with fiberoptic sigmoidoscope can help us in diagnosing and early treatment of patients.
  Keywords: Colorectal Cancer 2) Fiberoptic Sigmoidoscope, Stage, Epidemiology
 • L. Haghighi*, M. Hemmat Page 731
  Abortion techniques are divided into two groups: surgical and medical. Finding drugs with least side effect and more potency is the aim of many researches in the latter technique. In recent years, prostaglandins have been one of the methods of choice in the induction of abortion. However, with recent studies on the mechanism of uteric contraction and cervical dilatation and by recognizing Nitric Oxide as an important mediator of this process, NO donors are object of many studies. With regard to few studies in this field, this research was conducted to compare the effect of intravaginal isosorbide dinitrate(an NO donor) and vaginal suppository of prostaglandin on cervical dilatation. 148 pregnant women with indication of therapeutic abortion in the first trimester were studied in two groups. The two groups were similar in terms of gestational age, parity and cervical dilatation. Cervical dilatation changes in each group during treatment were statistically significant (from 2.26±0.68cm to 4.57±1.62cm in PG and from 2.18±0.63cm to 3.63±1.11cm in ISD group). Also, the cervical dilatation difference between the two groups after treatment was statistically significant (P<0.05)(3.63±1.11cm vs 4.57±1.6cm in ISD and PG group, respectively) Furthermore, abdominal pain was more common in PG group (P<0.05). In conclusion, these two types of treatment are found to produce cervical dilatation, but the efficacy and also incidence of abdominal pain with PG is more common than ISD.
  Keywords: Abortion, Nitric Oxide, Cervix, Prostaglandin
 • V. Hassani*, M. Farhadi, A. Daneshi, Sh Naser Nejad, M. Koochak, E. Khan Niarak Page 737
  Anesthetic procedure is an important factor in the extent of blood loss during operation and can determine pre and post-operative complications. Finding an anesthetic procedure to reduce the extent of blood loss is a major goal for most surgeons. This study was undertaken to compare two anesthetic procedures and their extent of blood loss in patients undergoing endoscopic sinus surgery. 46 ASA I patients, who referred to ENT ward of Rasoul-e-Akram Hospital for endoscopic sinus surgery, were selected and then randomly assigned into two groups of 23 patients each. In the first group the induction of anesthesia was accomplished by propofol and remifentanil and cis-atracarium. Maintenance of anesthesia in this group was accomplished by using propofol and remifentanil infusion. In the second group the induction of anesthesia was accomplished by using propofol and remifentanil and cis-atracurium. Maintenance of anesthesia in this group was accomplished by using isoflouran and infusion of remifentanil. All patients received 7 ml/kg crystalloid solution before induction of anesthesia and their systolic blood pressure was maintained at 90 mmHg using TNG if needed. Blood loss determinants were: the extent of blood loss in suction(per bottle), the extent of blood in the surgical field, pre and post-operation hemoglobin levels, and surgeon’s satisfaction of blood loss extent describing as: very extensive, obvious but acceptable and mild. The obtained results showed that there was no significant statistical difference in the extent of blood loss between two groups. There was also no significant statistical difference in pre and post-operation hemoglobin levels between two groups. In summary, the two procedures remarkably reduced the extent of bleeding(28cc±6), but this extent is not statistically different between the two groups.
  Keywords: Propofol, Remifentanil, Isoflouran, Cis, atracurium, Sinus Endoscopy Surgery
 • F. Khodapanahandeh* Page 743
  In a cross-sectional study over a period of two years (Dec.2001- Dec.2003), 68 children with cerebral palsy(CP) and seizure aged 1-12 years were evaluated prospectively in Hazrat Rasoul Hospital. A control group of 60 children with seizure but no cerebral palsy at the same age group was also studied. The objective of the study was to find out the relationship between cerebral palsy and epilepsy and to determine the occurrence, associated factors, nature and prognosis of seizure in children with cerebral palsy. The mean age of seizure onset was 13±5.5 months in children with CP and 32±7.2 months in control group. In 42(61.7%) children with CP, seizure onset was during their first year of life while in control group this was only in 18(13.3%) ones. The incidence of neonatal seizure in CP children was considerably higher than that of control group (22.5% and 3.3%, respectively). 95% of children with cerebral palsy and 20% of children in control group had developmental delay. Generalized seizure was the most common type of seizure in both groups but the incidence of infantile spasm was higher in children with CP (11.7% vs. 1.6%). The incidence of status epilepticus as well as refractory seizure was higher in CP group. Furthermore, seizure control in CP children especially those with spastic tetraplegia was difficult and usually required polytherapy.
  Keywords: Cerebral Palsy, Epilepsy, Status Epilepticus
 • S. Khani*, A.R. Khalilian Page 749
  Preterm delivery is the main cause of perinatal morbidity and mortality throughout the world. Many complications such as neonatal intraventricular hemorrhage, cerebral palsy and high cost have increased the importance of preterm delivery therefore, it is important to detect high risk women early in pregnancy in order to prevent this problem. All of the methods used for preterm delivery prediction have not been successful. The main purpose of this study was to determine the accuracy of cervicovaginal beta human chorionic gonadotropin(β-hCG) levels for preterm delivery prediction. This study was undertaken on 354 pregnant women with gestational age(GA) of 24-28 weeks attending health centers of Sari in Iran between 2000 and 2004. Provided samples from cervicovaginal secretions were sent to laboratory and β-hCG titers were measured by the ELISA method and were documented in relative sheets. Then, all pregnant women were followed until their deliveries. GA at delivery was determined in the first post partum visit. Pregnancy women were called in case they did not come to the health centers and after referring, necessary information was acquired and relative sheets were completed. For statistical analysis, a cut off value of 30 mIU/ml for β-hCG titers was considered and (preterm or term) sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of this test for preterm delivery prediction were calculated in the post partum visit after recognizing the time of delivery. Out of 354 persons 68(19.2%) pregnant women had delivery before 37th week of gestation. The β-hCG levels had a range of 0-196 mIU/ml with a mean of 37.5. 75% of subjects in preterm delivery group and 10.5% of women in term delivery group had a cervicovaginal β-hCG level higher than 30 mIU/ml. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of β-hCG for preterm delivery prediction were 75%,89.5%, 63.96% and 93.77%, respectively. The high negative predictive value of cervicovaginal β-HCG for preterm delivery prediction(particularly in high risk women) may limit unnecessary hospitalization and potentially harmful manipulations.
  Keywords: Preterm Labor 2) Human Beta Subunit, Predictive Value of Test
 • M.S. Daneshpour*, M. Hedayati, F. Azari, F. Ghasemi, F. Azizi Page 757
  The object of the present study was to investigate the association between common CETP polymorphism, TaqI in intron 1, and high density lipoprotein levels in Tehran population. In order to examine the relationship between B2 allele and HDL-C level, 356 people with the lowest, medium and highest deciles of HDL cholesterol levels were selected out of 993 healthy subjects from TLGS. Factors known to influence HDL cholesterol level, such as smoking, body mass index and blood pressure were then studied. A segment of mentioned gene was amplified with PCR and then polymorphism was revealed with RFLP. The allele frequency distributions of the TaqI (intron1) polymorphism differed significantly between the groups with low(<28mg/dl) and high(>50mg/dl) HDL cholestrol. Homozygotes for the B1 allele had lower HDL-C levels(36±11mg/dl) than subjects carrying B2 allele(46±13mg/ml)(P<0.001). The percentile of B2B2 allele in high HDL-C groups was more than low HDL-C groups(17.3%, 5.5% respectively). In conclusion, it was found out that TaqI polymorphism at the CETP gene is correlated with HDL cholesterol levels.
  Keywords: Cholesterol Ester Transfer Protein(CETP), HDL, C, Polymorphism, Taq I
 • E. Zonoozi*, F. Najd Mazhar Page 765
  Osteoid osteoma is a benign bone tumor that rarely involves scaphoid and other carpal bones. The patient of the present case report was a young man with chronic wrist pain and normal radiographs and CT scan who underwent surgery with probable diagnosis of osteoid osteoma. The pain was relieved after removal of osteoid osteoma. The significance of this case is due to the rare involvement of scaphoid by steoid osteoma, problems with clinical diagnosis and its unusual radiographic presentation. Osteoid osteoma should be considered in the differential diagnosis of chronic wrist pain in young patients.
  Keywords: Osteoid Osteoma, Scaphoid, Carpal Bones
 • D. Saedi, M. Yekrang Safakar*, K. Farid Araki Page 771
  The objective of the present study was to compare the maximum width of the third ventricle(V3) in brain computed tomographic (CT) scans of patients with Major Depressive Disorder (MDD) and normal healthy controls in psychiatry clinics and wards of Iran University of Medical Sciences and radiology Department of Hazrat Rasoul Hospital. First, during a pilot study, interrater and intrarater reliability of the researcher in obtaining CT values were assessed. Then, patients consequently admitted to the psychiatry clinics were included if they met MDD and inclusion criteria, and if they had filled informed consent. Controls who met inclusion criteria were selected from healthy persons admitted to CT department using planimetric and densiometric methods. CT scans of 30 patients and 30 age and sex matched controls were assessed and linear values and ventricular brain ratio(VBR) were measured. Data was assessed by using independent sample, two-tailed t-test and Pearson’s correlation coefficient. The mean width of V3 showed significant difference between all age and sex subgroups of patients and controls(P<0.5). There was a significant difference between patients and controls younger than 40 in linear values of frontal lobe, Huckmann number and VBR(P<0.5 in all cases), but no difference was observed in older groups. Correlation assessment showed that the sooner the illness began and the longer its duration was, the greater the maximum width of V3 (r=-0.37 and 0.37 respectively) and interhemispheric fissure(r=-0.39 and 0.39 respectively) were. Also, number of episodes was positively correlated with VBR and maximum width of V3 (r=0.5 and 0.52 respectively). Based on the findings, it could be hypothesized that there is an enlarged third ventricle of the brain in patients with MDD. Also, MDD can accelerate age-related decrease of the brain tissue of the fronal lobe, but does not increase it.
  Keywords: Depression, Computed Tomography, Ventricle to Brain Ratio, Third Ventricle
 • F. Sirati, K. Yadegari* Page 781
  Breast cancer is the most common site-specific cancer and is the second cause of mortality due to cancer in women. There are different prognostic factors including: axillary nodal status and tumor size(the most important factor), ER activity, PR, tumor grade and the type of histology. Other incompletely defined risk factors are: protease, catepstin, Her-2, etc. Her-2 is subtype 2 of EGF(Epidermal Growth Factor) receptor which may be presented in 10-34% of tumoral cells and is assumed to be a poor prognostic factor(probably because of high-power invasion of Her-2(+) tumors). The purpose of this study was to determine the correlation between Her-2 and invasion to axillary lymph nodes. For this purpose, all breast cancers operated betweed 2001-2003 in Imam Khomeini Cancer Institute were evaluated for size, age, menstural status, ER, PR, P53, Her-2 and axillary lymph node status. Of 134 patients, 50 cases(37.3%) were T1(Size<2cm), 62 cases(46.3%) T2(Size=2-5cm), 18 cases(13.4%) T3(Size>5cm) and 4 cases(3%) T4(any size with skin or chest wall involvement). All T3 and T4 cases had axillary lymph node involvement. Thus, there was no correlation between Her-2 and lymph node status. In T1, of 32 Her-2(+) patients, 21(67.7%) were LN+ (Lymph-node positive) and 11(32.3%) patients were LN-(Lymph-node negative) and of 18 Her-2(-) patients, 3(16.3%) were LN+ and 15(83.7%) were LN-. In T2, of 37 Her-2(+) patients, 29(78.3%) were LN+ and 8(21.7%) were LN- and of 25 Her-2(-) patients, 7(28%) were LN+ and 18(72%) were LN-. T1 and T2 tumors had direct correlation between Her-2 and lymph node involvement, (Pv<0.05), and this correlation was independent of age, ER, PR, P53, histology and menstrual status.
  Keywords: Breast Cancer, Her, 2, Tumor Marker
 • M. Talebi Taher*, M. Akbari, M. Rezaee, N. Ashaerii, Z. Omrani, H. Ghaderian, F. Gholipour, M. Mohammadzadeh Page 789
  Hepatitis B virus(HBV) is a major cause of viral hepatitis, cirrhosis and liver cancer worldwide and it is estimated to cause one million death worldwide annually. This virus is the second hazardous carcinogen in the world after smoking. According to WHO report 37% of the people in the world are infected by HBV. Healthcare workers(HCWs) are one of the high risk groups in affecting and transmission of Hepatitis B(HB) and also there is high probability of HBV transmission from HCWs to general population. The best way of preventing hepatitis B is three-dose vaccination schedule. Thus, we decided to determine Anti-HBs titer among HCWs in Firoozgar Hospital in Tehran. In this descriptive cross-sectional study, 102 HCWs of Firoozgar Hospital including faculty members, residents, interns, students, nurses and clerks were selected and enrolled through convenience sampling. All participants had to complete three-dose vaccination schedule. After blood sampling the samples were transferred to Firoozgar Hospital labarotary. Checklist was consisted of age, sex, marriage status, occupational group, history of smoking and alcohol abuse, chronic renal and hepatic failure, diabetes, marriage age and duration after the last dose of vaccine. Statistical analysis was done with SPSS 11.5 software. Some statistical tests such as t, Chi2, Levene’s KS, one way ANOVA and Pearson correlation coefficient were also used. Frequency, mean, SD and SEM indexes were applied to report statistical information. P<0.05 was considered statistically significant. Multiple linear regression model was used to predict effecting factors on Anti-HBs titer. 102 Anti-HBs titers of HCWs were determined and the mean was 70.43(95% CL, 57.02-83.84). Also, Anti-HBs titers of 30 individuals(29.4%) were less than 10 mIU/ml and 72 individuals(70.6%) were equal or more than 10mIU/ml. There was a significant statistical correlation between Anti-HBs titer and age and duration after the last dose of vaccine(P<0.05). The permanent response time to HB vaccine is not clearly definite. Following-up for complete three-dose injection, vaccination before or at the onset of working in this centers and effecting factors influencing response to HB vaccine should be attended. HCWs who are one of the high risk groups in affecting and transmission of HBV, are recommended to determine their Anti-HBs titer after three-dose vaccination.
  Keywords: Hepatitis B Virus_Anti_HBs Antibody_Hepatitis B Vaccine
 • E. Abdi*, H. Rasouli, P. Khosravani Page 797
  Continuous ambulatory peritoneal dialysis(CAPD) is a well-known model of renal replacement therapy for end-stage renal disease patients in developed countries. This model of treatment has widely been used in our country in recent years. The present study was undertaken to investigate the efficacy of CAPD in Iran, patient population, medical and surgical complications and the etiology of discontinued treatment in the patients. This retrospective study reviewed patient population in terms of age, sex, etiology of primary disease, selection criteria and rationals, complication and reasons for discontinued treatment. 37 patients (13 females, 24 males) who had been under CAPD treatment were studied between Jan. 1997 and Jan. 2004. The patients were between 16-75 years of age. Primary etiology was judged to be diabetic nephropathy in 17 patients, chronic glomerulonephritis in 8, nephrosclerosis hypertension in 5, amyloidosis in 3, reflux nephropathy in 2 and in 2 remaining cases was unknown. 17 cases lacked a satisfactory vascular access for hemodialysis after multiple attempts. 9 cases were selected on the basis of old age and history of myocardial infarction. Five patients volunteered for switching to CAPD from Hd in order to revert to a home dialysis modallty. A double Cuff steright, Tenckhoff peritoneal catheter was inserted as a minor surgical procedure under brief general anesthesia. The minimum duration of treatment was one week in a patient whose CAPD catheter had no functioning even after replacement. The longest period of treatment was 5 years in a patient who ultimately received a successful renal transplantation. Presently, of 37 patients, 13 are still under treatment and 3 mortalities occurred after approximately 8 months due to septicemia following peritonitis. Treatment discontinued in 4 patients because of catheter malfunction and in 4 other ones upon the patients’ own request. In 9 cases a successful kidney transplantation was done and CAPD catheter was removed in the time of transplant operation. The experience accummulated in our department over 7 years contradicts preceding reports according to which CAPD is impractical in the developing countries due to cultured constrains in observing sterile technique. CAPD is a method of choice for treating diabetic and elderly patients suffering from vascular problems. The most common cause for discontinuing treatment is patient’s frustration over peritonetis need. CAPD can thus be of value when short periods are envisioned particularly during preparation interval preceding kidney transplantation.
  Keywords: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis(CAPD), Hemodialysis(Hd), Transplantation
 • M. Asgari*, P. Keshavarzian, Who Classification Page 807
  In this study histological and clinical data of 57 cases of IgA nephropathy in Hashemi-Nejad hospital diagnosed between 1998 and 2002 were reviewed. There were 43 men(75.4%) and 14 women(24.6%), ranging from 17 to 68 years(mean age 31.8±10.5 years). Each biopsy specimen was subclassified according to WHO classification as follows: class I: no case, class II: 8 cases(14%), class III: 18 cases(31.6%), class IV: 21 cases(36.8%) and class V: 10 cases(17.5%). The analyzed clinical parameters were serum creatinine, proteinuria, hypertension and degree of hematuria(micro or macrohematuria). There was a significant statistical correlation between histopathologic classes and serum creatinine(P<0.001, r=0.6 using Spearman’s test) proteinuria(P=0.037, r=0.276 using Spearman’s test), and hypertension(P=0.036, X2=4.397 using chi-squared test). There was no significant statistical correlation between histopathologic classes and degree of hematuria(P=0.725, X2=0.635 using chi-squared test).
  Keywords: IgA Nephropathy, Renal Biopsy
 • M. Fekrat, M. Kashanian*, Jahanpour Page 815
  The objective of the present cross-sectional study was to evaluate the risk factors for gestational diabetes mellitus. A case-control study was performed on 62 pregnant women with gestational diabetes mellitus and 80 normal pregnant women at Firooz Abadi Hospital during 1998 1999. The patients in two groups were compared according to age, parity, pre-pregnancy weight, family history of diabetes mellitus, history of macrosomia in their previous pregnancies, history of hypertension, previous malformed fetus, history of IUFD and abortion. Based on the obtained results there was a statistically significant difference between two groups in terms of age (P<0.0002), parity(P<0.0001), pre-pergnancy weight (P<0.0001), family history of diabetes mellitus (P 0.0002),previous macrosomia (P<0.0004), history of hypertension (P<0.0002), previousmalformed fetus(P<0.0003) and previous IUFD (P<0.0002), but abortion was notsignificantlydifferent.Older age,parity (3 or more) obesity, family history of diabetes mellitus, history of macrosomia, hypertension, malformed fetus and also previous IUFD are risk factors for gestational diabetes. Therefore, these women should be screened and handled for gestational diabetes in their pregnancies, and controlled for possible diabetes mellitus in the future.
  Keywords: Gestational Diabetes, Diabetes Mellitus, Macrosomia, High Risk Pregnancy
 • M.R. Goodarzi*, M. Badakhsh, N. Masinaei Nejad, M. Abbas Zadeh Page 821
  Hypertension is an important health problem in developed and developing countries. This descriptive study was undertaken to determine the prevalence rate of hypertension in over 18-year-old population in Zabol. 1530 cases including 841(55%) females and 689(45%) males were selected through random stratified cluster sampling. Based on JNC-VI & WHO definition, people suffering from hypertension are those who have systole BP>140mmHg and Diastole BP>90mmHg after two intermittent time within 3-day interval or those who are under antihypertensive medication. BP was recorded in two positions (dorsal and sitting) from either left and right arm and high BP was considered as the constant BP. At the first time, in addition to BP, height and weight were also measured. Then, within 3-day interval the second and the third stages of BP was then measured. Data was collected via physical examination and completing a questionnaire. Based on the obtained results it was found out that the prevalence of hypertension was 15% in females, 12.5% in males and 13.9% in total case population. Age adjusted prevalence was 13.4% in females, 11.09% in males and 12.24% in total case population. Results also showed that 36% of females, 52% of males and 44% of total case population were not aware of their illness. Chi-squared test with 99% coefficient of certainty showed a significant difference between hypertension, obesity and age. However, no significant difference was seen between hypertension and sex. On the whole, hypertension is considered as a risk in modern and industrial societies thus, population screening people’s awareness of life style, nutrition and follow-up are necessary for hypertension control.
  Keywords: Hypertension, Prevalence, Blood Pressure
 • P. Mirmiran, L. Azadbakht, F. Azizi* Page 829
  Healthy eating index(HEI) has been developed to track the quality of diet in different societies. The aim of this study was to determine the HEI score and its relation with nutrients intake and the number of servings from each food group in adolescents residing in district 13 of Tehran. The present study, which was conducted within the framework of Tehran lipid and glucose study(TLGS) and was part of a dietary intake assessment, was carried out according to the food guide pyramid of individuals residing in district 13 of Tehran. In this study 465 adolescents, aged 10-18 years old, were chosen. Dietary intake assessment was undertaken with 2-day 24-hour recalls. HEI was calculated based on 9 components (food guide pyramid groups: components 1 to 5, the precent of fat and saturated fatty acid intake, cholesterol consumption: components 6 to 8 and dietary variety score: component 9). The score range of each component was 0 to 10 and therefore, the sum score of this index was 90. Also, HEI score was modified with regard to HEI of previous studies. Dietary variety score was determined according to the number of consumed foods in the sample size of this study. The HEI score was categorized into three groups: less than 45(poor diet), 45-72(needs improvement) and more than 72 (good diet). Partial correlation was used to show the relation between HEI score and nutrients intake and the number of servings from each food group. The score of each component was calculated and grouped into three categories: <5, 5-8 and >8. The percentage of people according to each component of HEI was determined. The mean score of HEI was 64.9±9.6 in boys and 64.8±9.4 in girls. The results showed that the serving number of food groups in those with good diet was significantly higher than two other groups(P<0.001). On the contrary, the percent of saturated fat intake and cholesterol consumption in those with HEI>72 was lower than other groups(P<0.001). Approximately all nutrients intake and number of food items in adolescents with HEI score>72 was significantly more than others(P<0.001). There was a significant positive correlation between the serving number of grain group(r=0.2, P<0.001), vegetable(r=0.3, P<0.001), fruit(r=0.2, P<0.001), dairy(r=0.3, P<0.001), meat(r=0.1, P<0.001) and HEI. There was a significant negative correlation between fat intake score(r=-0.2, P<0.001), percent of saturated fatty acids(r=-0.1, P<0.05) and cholesterol consumption(r=-0.1, P<0.05) and HEI score. The number of food items had a strong significant positive correlation with HEI(r=0.5, P<0.001). There was a significant positive correlation between HEI and nutrients intake. The results showed that 74% of adolescent’s diet needed improvement, 23% was good and 3% was poor. In conclusion, HEI is an appropriate tool for assessment of diet quality in adolescents and since the diets of most adolescents need improvement, nutrition education is necessary in this age group.
  Keywords: Healthy Eating Index, Nutrition Adequacy, Diet, Adolescents
 • R. Mollahosseini*, E. Bahrami, S.A. Tahami, A.R. Pooraghniai Page 841
  Primitive Neuroectodermal Tumors(PNETs) are common tumors in children and are mainly intracranial in location. They frequently disseminate throughout the central nervous system via CSF(cerebrospinal fluid) and may rarely have metastasis outside the neuraxis. Rare cases of primary intraspinal PNETs have been reported so far and most of which are located intradurally in cauda equina. In the present case report, the clinical, radiological and pathological features of a primary intraspinal PNET are presented which all occurred intraspinally in T9 nerve root and radiologically resembled a nerve sheath tumor.
  Keywords: Neuroectodermal Tumor, Intraspinal Tumor, Nerve Sheath Tumor
 • S.M. Mortazavi*, M. Ani, M. Mesri Pour Page 847
  Changes in Cu and Zn ion levels have been reported in many nervous system disorders such as Alzheimer’s disease, Wilson’s disease and Pick’s disease. The relationship between ion levels and polarization/depolarization of cell membrane is important since ion levels affect the state of polarization and depolarization of the cells. In this study, synaptosomes from different brain areas including cerebellum, hypothalamus, stratum, midbrain and cortex were prepared and the rate of copper and zinc was measured in depolarized or Ca++ deficiency condition. In an interventional study, rat brains were taken out of their skulls immediately after killing them and the synaptosome of various brain areas was prepared according to standard procedures. Prepared synaptosmes were incubated with potassium ion(55m molar) or EGTA (as calcium chelators). At the end of incubation period synaptosomes were burnt to ashes and remaining Zn and Cu were measured. The results were analyzed by student’s t-test and significant values were calculated and reported. Based on the obtained results it was found out that in the presence of K+, the level of remaining copper in synaptosome of midbrain and cortex was higher than that of controls while Cu and Zn levels in cerebellum, hypothalamus and stratum were lower compared with those of controls. In this condition, the amount of remaining Zn was higher in cerebellum comparing with that of controls, while it was lower in hypothalamus, midbrain, stratum and cortex. In samples treated with EGTA the amount of Cu in cerebella, hypothalamus and stratum regions were higher but hypothalamus and midbrain showed decreased level. This study showed that there is a relationship between neural activity and Cu and Zn content of neural cells therefore, a disequilibrium in each ion level can lead to neural activity disorders presenting as a variety of neural disorders.
  Keywords: Cu 2) Zn 3) Calcium 4) Depolarization, Synaptosome
 • M.R. Hadian Jazi*, F. Sajedi, Y. Sanei Page 861
  This retrospective, cross-sectional and descriptive study was performed on 599 burned patients who referred to Mottahari Hospital during one year(20.3.2002-20.3.2003) to determine the incidence of different kinds of burns in children and adolescents. The age of 15 years old or less was the basis of selection. Studied variables were patients’ age and sex, cause of burning, duration of hospitalization, burned surface percentage and mortality rate of patients. Of these 599 patients (mean age: 5.8), 167 were hospitalized and 432 were outpatient. In hospitalized group, 97.6% of patients had thermal burn, 2.4% had electrical burn, but nobody had chemical burn. In outpatient group, 98.8% had thermal burn, 0.9% had electrical burn and 0.3% had chemical burn. This study showed that burning occurred in male patients more than females (58.6% vs. 41.4%). Children younger than 5 years old were the most affected group. Most of the patients had burned surface area (BSA) less than 10% and a few patients had BSA more than 90%. The mortality rate was 4.8%.
  Keywords: Electrical Burn, Thermal Burn, Chemical Burn, Burned Surface
 • S.A. Yazdanparast* Page 867
  Dermatophytes are a group of keratinophilic fungi falling within the genera of epidermophyton, microsporum and trichophyton. The genus trichophyton is particularly important and complex which comprises at least 24 recognised species. Additionally, molecular strain typing of trichophyton rubrum isolated within single nail specimens from patients with onychomycosis indicates involvement of multiple strains. In this study, nail specimens from patients with onychomycosis were cultured and 10 specimens from different patients with 5 colonies per culture plate were selected. Deoxyribonucleic acid(DNA) was extracted from these isolates and subjected to a PCR-based typing method that analysed variations in numbers of repeats in the non-transcribed spacer(NTS) region of the ribosomal ribonucleic acid(rRNA) gene repeats. In 6 out of 10 specimens, there were 2 or more strain types. This suggests that in the majority of cases of fungal nail infections by trichophyton rubrum, multiple strains are involved. This has important implications for epidemiological studies.
  Keywords: Trichophyton Rubrum, Onychomycosis, Molecular Strain Typing, Molecular Strain Typing