فهرست مطالب

اقتصاد و جامعه - پیاپی 3 (بهار 1384)
 • پیاپی 3 (بهار 1384)
 • 157 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/04/21
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سخن نخست
  صفحه 4
 • اصل 44 قانون اساسی؛ نگاهی مجدد
  صفحه 5
 • بخش اول (اقتصاد ایران و جهان)
 • جایگاه دولت در نیم قرن راهبرد توسعه
  عباس شاکری، امین مالکی صفحه 16
  تجربه نیم قرن اجرای راهبردهای مختلف توسعه در کشورهای در حال توسعه این نتیجه را به دست داده است که رشد اقتصادی به خودی خود یک هدف به حساب نیامده، بلکه تنها وسیله ای است که می توان با آن کیفیت بهتری به زندگی تمامی اقشار جامعه بخشید. مقاله حاضر نشان می دهد که چگونه رسیدن به این معنای ساده از توسعه نیم قرن به درازا انجامیده است. نقش مناسب دولت و بخش خصوصی از آن جمله مباحثی است که نه تنها عموم اقتصاددانان نظریات محکم خاص خویش را در مورد آن دارند، بلکه اگر شما از یک راننده تاکسی در این زمینه سوالی بکنید، قطعا او نیز نظر خود را در این خصوص بیان خواهد داشت. ...
 • نقش موانع تجاری در پیدایش و گسترش قاچاق کالا در ایران؛ نگاهی دیگر
  علی عرب مازار یزدی صفحه 38
  قاچاق کالا به عنوان یک فعالیت اقتصادی غیر قانونی، در چهار چوب رویکرد نهادگرایانه به اقتصاد، عدم رعایت قواعد رسمی بازی در حیطه تجارت خارجی است. در این مقاله با تکیه بر چنین رویکردی علل پیدایش و ردش قاچاق کالا در ایران تبیین و به طور مشخص رابطه بین تغییرات در موانع تجاری و واردات قاچاق بررسی و نشان داده شده است که بر خلاف رویکرد سنتی اقتصاد، به لحاظ نظری کاهش موانع تجاری الزاما تقلیل حجم قاچاق را در پی ندارد. ...
 • اثر چند گانه ذخایر طبیعی بر رشد اقتصادی با رویکرد نهادگرا
  سید احسان خاندوزی صفحه 52
  تبیین رابطه ذخایر وسیع طبیعی کشور با روند رشد و توسعه آنها از مدت ها پیش و بویژه دهه در 1990 مورد توجه و مطالعه اقتصادانان قرار گرفته است. در یک نگاه کلی شاهد دو دیدگاه در این زمینه مستقیم گروهی معتقد به رابطه معکوس میان رشد اقتصادی و فراوانی منابع طبیعی هستند، گروه دیگری از نظریه پردازان قابلیت تاثیر گذاری مثبت و منفی این عامل را مشروط به عوامل غیر اقتصادی می دانند. هدف این مقاله طرح نظرات و تجارت کشورها در سه دهه اخیر پیرامون این موضوع و ارایه یک جمع بندی سیاستی برای اقتصاد ایران است.
 • مبانی اقتصاد بهینه سازی مصرف انرژی؛ بررسی راه کارهای قیمتی و غیر قیمتی
  سید غلامحسین حسن تاش صفحه 74
  روند فزاینده تقاضا و مصرف انرژی طی دو دهه اخیر، همراه با افزایش نسبی شاخص «شدت انرژی» نگرانی هایی را در کشور ما بوجود آورده است. تقریبا از ابتدای برنامه پنج ساله دوم، این موضوع بصورت جدی تری مورد توجه مدیریت کشور قرار گرفته و برای حل این معضل و کنترل روند مصرف انرژی راه حل هائی ارائه گردیده است، اما بررسی روندها، تحول قابل توجهی را نشان نداده و بعبارت دیگر روندها نشان میدهد که اقدامات انجام شده کمتر قرین موفقیت بوده است. ...
 • بخش دوم (مباحث نظری)
 • الگو و استراتژی توسعه ایران در آینه قانون اساسی
  زنده یاد حسین عظیمی صفحه 86
 • قانون اساسی و دولت رفاه سازگار در اقتصاد ایران
  یدالله دادگر صفحه 100
  تحلیل روند و اوضاع کلی دولت رفاه در اقتصاد امروزی، توصیفی از جایگاه اقتصاد دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طرح مقدماتی دولت رفاه مناسب برای اقتصاد ایران، اهداف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. نخستین بخش مقاله به مقدمه و طرح موضوع اختصاص دارد. بخش دوم، بررسی جایگاه دولت رفاه متناسب با اقتصاد ایران مبادرت می نماید. این مقاله (همان طور که در عنوان آن نیز منعکس شده)، در واقع به تحلیل برخی جنبه های اقتصاد سیاسی کشور می پردازد.
 • شهید آیت الله دکتر بهشتی و قانون اساسی
  محمدرضا بهشتی صفحه 128
  این مقاله، ارتباط و بهم پیوستگی اصول مختلف قانون اساسی بویژه اصول اقتصادی و نقش آیت الله شهید دکتر بهشتی در روند تدوین قانون اساسی را مورد بررسی قرار می دهد و با رویکردی فلسفی، ابعاد و چگونگی شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتیجه گیری می کند که نقد بخش های مختلف قانون اساسی بدون توجه به ارتباط آنها با کل قانون، نمی تواند جامع باشد.
 • ترکیب خردمندانه دولت و بازار در اصول اقتصادی قانون اساسی
  فرشاد مومنی صفحه 132
  هدف این مقاله نشان دادن نگاه صائب و راه گشای قانون اساسی در زمینه چگونگی آرایش دولت و بخش خصوصی برای توسعه ملی است که از آن به عنوان ترکیب خردمندانه دولت و بازار یاد شده است. در این راستا ابتدا به مبانی نظری و تاریخی نگرش قانون اساسی به اصول اقتصادی اشارتی رفته و سپس با تشریح عواقب اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی عدول از این اصول در سالهای 1368 به بعد با استناد به نتایج پژوهش ها و نظرات متولیان امر برنامه ریزی توسعه و حامیان صنفی و سیاسی بخش خصوصی نتیجه گیری شده است. ...
 • بخش سوم (معرفی کتاب)
 • تکامل اقتصاد نهادگرا: کارگزار، ساختار و داروینیسم در نهاد گرایی آمریکایی
  صفحه 152