فهرست مطالب

المپیک - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار و تابستان 1382)
 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار و تابستان 1382)
 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/04/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • تاثیر روشهای بازیافت فعال و غیر فعال بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس از یک فعالیت شدید غیر هوازی در شناگران نخبه
  دکتر علیرضا رمضانی، دکتر حجت الله نیکبخت > دکتر علی محمد امیرتاش صفحه 5
  هدف این تحقیق، مقایسه اثر دو نوع بازیافت "فعال" (شنا کردن با دو شدت) و یک نوع "غیرفعال" (نشستن) بر تغییرات میزان لاکتات خون و ضربان قلب شناگران نخبه، در دو گروه سنی 12 تا 14 و 15 تا 20 سال بوده است. آزمودنیهای این تحقیق 20 نفر بودند که به صورت تصادفی، برای شرکت در این تحقیق از بین داوطلبان برگزیده شدند. آزمودنیها در سه نوبت جداگانه و به فاصله های 48 ساعت، در محل اجرای آزمونها حضور یافتند. طبق برنامه، تمام آزمودنیها در برنامه گرم کردن، استراحت، خونگیری (لاله گوش)، ثبت ضربان قلب (دستگاه ضربان سنج) و لاکتات خون (دستگاه سنجش لاکتات) قبل از آزمون شرکت کردند. پس از اجرای آزمون (صد متر شنای آزاد) بلافاصله کار خونگیری و ثبت ضربان قلب دوباره انجام شد. در نوبتهای بعدی که به فاصله 48 ساعت بعد انجام شد، دو نوع بازیافت فعال (شنا کردن با 30 تا 45 و 55 تا 65 درصد رکورد) به مدت 15 دقیقه انجام شد. در پایان دوره های بازیافت، نتیجه های ضربان قلب و لاکتات خون ثبت شدند. این نتیجه ها نشان میدهند، برای بازگذشت سریعتر شناگران به حالت اولیه، بازیافت فعال نسبت به بازیافت غیرفعال در کاهش سطح لاکتات خون مناسبتر است. شدت فعالیت در دوره بازیافت فعال برای شناگران 15 تا 20 سال، 55 تا 65 درصد از رکورد صد متر و برای شناگران 12 تا 14 سال، 30 تا 45 درصد از رکورد صدمتر توصیه میشود.
  کلیدواژگان: بازیافت فعال، بازیافت غیر فعال، لاکتات خون، شناگران نخبه
 • عینیت، اعتبار، و روایی آزمون عملی سال 1380، برای گزینش دانشجوی تربیت بدنی
  دکتر وحید ذوالاکتاف، مرتضی ربیعی صفحه 15
  تحقیق حاضر در پی مشخص کردن میزان عینیت، و روایی آزمون عملی ورودی. برای گزینش دانشجویان رشته تربیت بدنی است که در سال 1380، برای اولین بار ابداع و به کار گرفته شد. از بین 30 کلاس واحد (2) تربیت بدنی پسران دانشگاه اصفهان، 2 کلاس برای شرکت در تحقیق به صورت "نمونه گیری خوشه ای هدفدار" انتخاب شدند. 30 دارو از دانشجویان رشته تربیت بدنی انتخاب شدند که در آزمون عملی 80 تجربه داوری داشتند آنها پس از توجیه، بازآموزی و ایجاد هماهنگی، به طور مستقل در سه گروه 10 نفره به آزمودنیها امتیاز دادند. هر آزمودنی در فاصله یکساعته در روز آزمون، دوباره آزمون شد. هر آزمون به طور متوسط 9±94 ثانیه به طول انجامید. عینیت برای کیفیت اجرا، زمان آزمون و نمره کلی، به ترتیب برابر? ?/?،? ?/?و? ?/? به دست آمد. در محاسبه عینیت، از نمره های 43 آزمودنی در 3 گروه داوری استفاده شد. اعتبار برای کیفیت اجرا، زمان آزمون و نمره کلی، به ترتیب باربر? ?/?،? ?/?و? ?/?به دست آمد. برای محاسبه اعتبار، از نمره های 60 آزمودنی در آزمون ابتدایی و آزمون مجدد استفاده شد و برای روایی همزمانی آزمون، از معیار نمرده تربیت بدنی استفاده شد. به طور کی، همبستگی با آزمون ملاک به طور معناداری در آزمون مجدد، بالاتر از آزمون ابتدایی بود و حداکثر به? ?/?(P<0.05) رسید. بالا بودن سطح ضریبهای عینیت، نشان میدهد که آموزش و هماهنگی ایجاد شده در سه گروه داوری، به خوبی صورت پذیرفته است و از این بابت، اشکالی متوجه آزمونها یا اجرای آنها نیست. ضریب اعتبار نسبتا پایین به دست آمده، سؤالات جدی در برابر به کارگیری این آزمون به عنوان ابزار گزینش دانشجو ایجاد مینماید. ارتقای سطح روایی آزمونها در آزمون مجدد نیست به آزمون ابتدای، اثر مثبت تمرین تو آشنایی با آزمون را در منطقی تر نمودن تفاوت نمره ها نشان میدهند. به طور کلی، با توجه بداعت تجربه ای از این نوع، نتایج به دست آمده دلگرم کننده است. تحقیق حاضر، ضمن آشکارسازی نقاط ضعف موجود، دلالت بر آن دارد که زمینه های مناسبی برای ارتقاء و توسعه آزمون در آینده فراهم خواهد آمد
  کلیدواژگان: عینیت، اعتبار، روایی، آزمون عملی و ورودی
 • تاثیر یک دوره فعالیت در آب گرم بر ترکیبات خونی و عملکرد قلبی عروقی مردان میانسال
  لطفعلی بلبلی، دکتر حجت الله نیکبخت، دکتر حمید رجبی صفحه 25
  هدف این تحقیق، بررسی تاثیر یک دوره فعالیت در آب گرم، بر ترکیبات خونی و عملکرد قلبی - عروقی مردان میانسال است. به همین منظور، دو گروه تجربی (15 نفر) و گواه (10 نفر) از مردان میانسال سالم 30 تا 45 ساله انتخاب شدند. گروه تجربی با میانگین سنی? /?? سال، قد 172 سانتیمتر؛ درصد چربی 14% و اکسیژن مصرفی بیشینه 42 میلی لیتر در دقیقه در هر کیلوگرم وزن بدن، در آب گرم 42 درجه سانتیگراد و گروه گواه با میانگین سنی? /?? سال؛ قد 173 سانتیمتر؛ درصد چربی زیرپوستی? /??% و اکسیژن مصرفی بیشینه 43 میلی لیتر در دقیقه در هر کیلوگرم وزن بدن در آب معمولی 29 درجه سانتی گراد، هر روز 30 دقیقه به مدت 17 روز متوالی فعالیت کردند. در روزهای اول، چهارم، یازدهم، و هیجدهم از آزمودنیهای دو گروه، نمونه های خونی و از قلب آنها اکوکاردیوگرافی گرفته شد. "هماتوکریت" گروه تجربی، در زو چهارم کاهش معنی داری داشت، درصد حجم "پلاسمای" گروه تجربی در زوهای چهارم و هیجدهم افزایش معنی داری داشت و "آلبومین" گروه تجربی در روز چهارم افزایش معنی داری نشان داد. ضربان قلب زمان استراحت گروه تجربی در روز هیجدهم، کاهش معنی داری داشت. حجم ضربه ای گروه تجربی در روزهای چهارم، یازدهم و هیجدهم در مقایسه با روز اول و در مقایسه با گروه گواه، افزایش معنی داری نشان داد. فشارخون شریانی دو گروه تغییری نشان نداد. براساس نتایج به دست آمده، میتوان گفت که فعالیت در آب گرم سبب کاهش هماتوکریت، افزایش آلبومین و درصد حجم پلاسمای مردان میانسال میشود. علاوه بر آن، ضربان قلب زمان استراحت کاهش و حجم ضربه ای افزایش مییابد.
  کلیدواژگان: فعالیت در آب گرم، ترکیبات خونی. عملکرد قلبی عروقی
 • بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه های استان خراسان
  دکتر هاشم کوزه چیان، جواد زارعی، دکتر طالب پور صفحه 43
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی مرد آموزشگاه های استان خراسان است.
  این تحقیق به روش توصیفی و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری مدیران، برابر با تعداد نمونه آماری (N=64) است. از جامعه آماری معلمان نیز، 300 نفر برای نمونه، به صورت خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات، از سه نوع پرسشنامه اطلاعات فردی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی استفاده شد.
  برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندار و...) و آمار استنباطی (آزمون ETA، ضریب همبستگی و آزمون تعقیبی دانکن برای ارزیابی اختلافات در میانگینها) استفاده شد.
  برخی از نتایج پژوهش نشان میدهد که: میزان تعهد سازمانی مدیران (SD=6.32 و M=56.48) از تعهد سازمانی معلمان (SD=8.29 وM=52.7) و میزان رضایت شغلی مدیران (SD=0.56 و M=3.44) از رضایت شغلی معلمان (SD=0.572 و M=3.29) بیشتر است. بین تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود (P<0.05). بین رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود دارد (P<0.05)، بین سن و رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین سن و تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مدیران و معلمان تربیت بدنی، ناحیه خراسان
 • مقایسه اثر شدت تمرینات هوازی بر عاملهای خطرزای قلبی عروقی در مردان بزرگسال
  دکتر معرفت سیاه کوهیان، دکتر ابراهیم جوادی، دکتر رضا قراخانلو، دکتر فرزاد ناظم صفحه 53
  تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثر شدت تمرینات هوازی (شدت تمرین با 60 تا 65 درصد، در برابر شدت تمرین با 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه) بر TG، LDL، HDL و Chol در مردان بزرگسال انجام گرفت. بدین منظور. 30 نفر از مردان غیرفعال انتخاب شدند و به طور تصادفی در یکی از سه گروه تجربی 1 (تعداد = 10 نفر، با میانگین و انحراف معیار 55/2±39 سال)، گروه تجربی 2 (تعداد=9 نفر، با میانگین و انحراف معیار 25/1±38 سال) و گروه گواه (تعداد=11 نفر، با میانگین و انحراف معیار 06/2±43 سال) قرار گرفتند. آزمودنیهای گروه تجربی 1، فعالیتی با 60 تا 65 درصد و گروه تجربی 2، فعالیتی با 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه را به مدت 8 هفته، هر هفته 3 بار و هر بار حداقل به مدت 30 دقیقه انجام دادند. یافته های تحقیق نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی با شدت 60 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه بر میزان HDL و LSL تاثیر مثبت دارد و معنی دار نیست. [HDL پیش آزمون 39/7±33/95، پس از آزمون 16/9±36/35 (mg/dl)و P=0.31 و LDL پیش آزمون 97/37±7/106، پس آزمون 51/35±1/98 (mg/dl)و P=0.35]. یافته ها همچنین نشان داد، 8 هفته تمرین هوازی با شدت 60 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه، تاثیر معنی دار بر میزان TG و CHOL ندارد [TG پیش آزمون 5/64±6/148، پس آزمون 08/99±9/164 (mg/dl)و P=0.58 و CHOL پیش آزمون 97/41±5/156، پس آزمون 79/44±6/137 (mg/dl)و P=0.35]. نتیجه نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی با شدت 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه، تاثیر قابل توجه ولی غیرمعنی دار بر میزان HDL و LDL دارد. [HDL پیش آزمون 09/9±83/33، پس آزمون 82/8±61/34(mg/dl)و P=0.68 و LDL پیش آزمون 11/32±94/117، پس آزمون 25/21±17/106(mg/dl)و P=0.24]. یافته ها نشان داد، 8 هفته تمرین هوازی با شدت 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه، تاثیر قابل توجه ولی غیرمعنی داری بر میزان TG و Chol دارد. [TG پیش آزمون 94/60±44/151، پس آزمون 69/65±56/200 (mg/dl)و P=0.12 و Chol پیش آزمون 24/33±11/173، پس آزمون 76/86±33/162(mg/dl)و P=0.66]. با توجه به نتیجه های به دست آمده، می توان نتیجه گیری کرد که اجرای 8 هفته تمرین هوازی با شدت 60 تا 65 درصد و 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه مشابه بود، لذا مردان بزرگسالان میتوانند از برنامه های تمرینی با شدت 60 تا 65 درصد و 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه، با هدف پیشگیری از بروز بیماریهای قلبی - عروقی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: لیپو پروتئین، شدت تمرین، تمرین هوازی، عاملهای خطرزای قلبی عروقی
 • نقش رسانه ها در آموزش درس تنیس روی میز رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور
  لقمان کشاورز، دکتر ابوالفضل فراهانی صفحه 69
  پژوهش حاضر، درباره کاربرد رسانه ها در آموزش درس عمی تنیس روی میز است که به منظور کاهش ساعتهای حضور دانشجویان، در کلاسهای عملی رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور با حفظ کیفیت آموزشی، به مطالعه آن پرداخته است. جامعه آماری تحقیق، 150 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور در ایران است که سال 79 وارد دانشگاه شده بودند. پس از همسان سازی آنها براساس شاخصهای قابل اندازه گیری سن، وزن، قد و نمره آزمون عملی ورود به دوره کارشناسی، تعداد 60 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب و آنها به 2 گروه 30 نفره تجربی و شاهد تقسیم شدند کرد. گروه تجربی، درس تنیس روی میز را در نیمسال اول تحصیلی 80-81، از طریق فیلم آموزشی و گروه شاهد، آن را به شیوه مرسوم و آموزش حضوری قرار گرفته اند. در پایان دوره آموزشی، هر دو گروه در شرایط یکاسن و مواد آزمونی یکسان ارزیابی شدند. ابزار و وسایل اندازه گیری، شامل: پرسشنامه اطلاعات فردی به منظور شناخت نسبی از وضعیت فیزیکی، سابقه فعالیتهای ورزشی آزمودنیها و نرمات پایان دوره آموزشی آنها بود. اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. همچنین، میانگین نمرات گروه های تجربی و شاهد، با استفاده از "آزمون t استودنت" و نرم افزار "Spss.v.10" مقایسه شد. نتیجه این تحقیق نشان میدهد، اختلاف بین میانگین نمرات گروه تجربی X1=8.46 و گروه شاهد با میانگین X2=6.66، در حد α=5% از نظر آماری معنی دار است. بر این اساس، میتوان نتیجه گیری کرد که درس تنیس روی میز را میتوان با کمک وسایل آموزشی، با کاهش ساعتهای حضوری و بدون افت کیفیت آموزشی، آموزش
  کلیدواژگان: آموزش از راه دور، آموزش حضوری، یادگیری، تنیس روی میز، رسانه
 • تاثیر بازیهای دبستانی منتخب بر رشد حرکتی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع دبستان منطقه 5 تهران
  دکتر محمود شیخ، دکتر فضل الله باقرزاده، سهیلا یوسفی صفحه 77
  هدف از این تحقیق، تعیین میزان تاثیر بازیهای دبستانی منتخب، بر رشد حرکتی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع دبستان منطقه 5 تهران بود است. برای انتخاب نمونه آماری، از روش نمونه گیری تصادفی ناحیه ای استفاده شده و چهار مدرسه از این منطقه انتخاب شدند. سپس همه دانش آموزان کلاسهای سوم این مدرسه ها، با استفاده از پرسشنامه ای از نظر سن، قد، وزن، سلامت جسم، نوع فعالیت ورزشی، شغل والدین و محل سکونت، کنترل و یکسان شدند. در نهایت، از آنها آزمون هوش "ریون" گرفته شده تا اینکه در نمونه آماری نهایی، 48 نفر مشخص شدند. از تمام 48 نفر، آزمون رشد حرکتی لینکلن - اوزرتسکی گرفته شد، سپس آزمودنیها به صورت کاملا تصادفی، در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. برنامه بازیهای دبستانی منتخب، به مدت شش هفته، هفته ای دو جلسه و هر جلسه 45 دقیقه روی گروه تجربی اعمال شد. در نهایت، مجددا از هر دو گروه آزمون لینکلن - اوزرتسکی گرفته شد و امتیازات آنها در برگه های مخصوص ثبت شدند. سپس با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی، به ویژه آزمون F و توزیع T وابسته، تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت و این نتایج به دست آمده که بازیهای دبستانی منتخب بر تعادل پویا، تعادل ایستا، هماهنگی، سرعت و دقت حرکت، از آزمون لینکلن - اوزرتسکی در نزد آزمودنیها تاثیر معنی دار آماری دارند، اما بر قدرت از این آزمون، تاثیر معنی دار آماری ندارند. به طور کلی، بازیهای دبستانی منتخب، بر رشد حرکتی آزمودنی ها تاثیر معنی دار آماری دارد (P=0.034).
  کلیدواژگان: رشد حرکتی، تواناییهای ادراکی حرکتی، بازی
 • تحلیل عاملهای تنیدگی شغلی دبیران تربیت بدنی مدرسه های متوسطه شهر تهران
  دکتر حسن اسدی، ایران گلابی صفحه 89
  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تحلیل عاملهای تنش زا در محیط کاری دبیران تربیت بدنی بود. جامعه آماری این تحقیق را 982 نفر از دبیران تربیت بدنی مدرسه های متوسطه شهر تهران تشکیل دادند. از میان آنها، 300 نفر به روش نمونه گیری "تصادفی سهمیه ای" به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق، "توصیفی" از نوع "پیمایشی" و ابزار مورد استفاده اندازهگیری، پرسشنامه خود ساخته است که اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی مجدد تعیین شده است. نظریه کیفی بودن اطلاعات و داده های حاصله، از آزمونهای ناپارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کروسکال والیس و ویل کاکسو استفاده شدند و این نتایج به دست آمد: بین تنیدگی شغلی سازمانی و تنیدگی شغل مدیریتی در بیران، رابطه معنی داری مشاهده (P>0.01). بین تنیدگی شغلی سازمانی و تنیدگی شغلی مدیریتی، تفاوت معنی داری مشاهده شد (P>0.0001). بین سن و سابقه کار دبیران، با سه حالت تنیدگیهای شغلی، تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). بین وضعیت تاهل، رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، وضعیت استخدامی و جنسیت دبیران، با سه حالت تنیدگیهای شغلی، تفاوت معنی داری مشاهده شد (P>0.0001). بین متغیرهای مشکلات رفتاری دانش آموزان، ناکافی بودن تغذیه دانش آموزان؛ ناکافی بودن تغذیه دانش آموزان؛ نبودن فضای ورزشی سرپوشیده در مدرسه ها؛ درجه سختی کار و فرسودگی جسمانی دبیران؛ ضرورت تعویض لباس در حین تدریس؛ پایین بودن ضربت درس تربیت بدنی؛ همکاری نداشتن معلمان سایر درسها؛ جو و فرهنگ سازمانی، با سه حالت تنیدگی شغلی دبیران رابطه معنی داری مشاهده شد (P>0.01).
  کلیدواژگان: تنیدگی، تنیدگی شغلی. تنیدگی شغلی سازمانی، تنیدگی شغلی مدیریتی، دبیر تربیت بدنی
 • المپیزم؛ تفکر اجتماعی تربیتی کوبرتن
  دکتر رحیم رمضانی نژاد صفحه 101
  جنبش المپیک با الهام از بازیهای المپیک باستان یوزان، به تدریج پس از رنسانس اجتماعی - فرهنگی اروپا شکل گرفت. بارون پی یردو کوبرتن اندیشمند فرانسوی، در سازماندهی و انسجام تفکر المپیک، نقش محوری و اساسی داشت. تفکر المپیک از دو بخش اساسی به نام بازیهای المپیک و حرکت یا نهضت المپیک (المپیک گرایی) تشکیل شده است. حتی پایه و اساس فکری بازیهای المپیک نیز، از تحرکت المپیک است که مفهومی عمیق و وسیعتر از آن دارد. در حرت المپیک یا المپیک گرایی، سلامتی و آرامش و در نتیجه تکامل فردی، مهمتر و با ارزشتر از رقابتهای ورزشی و بازیهای المپیک است. به همین علت، بر مشارکت ورزشی همه آحاد جامعه (ورزش برای همه) و بستری برای تربیت جوانی سالم و کامل تاکید می شد. کوبرتن، تنها کسی است که به هر دو بخش از تفکر المپیک، رسالت انسانی، جهانی و صلح طلبانه ورزش، جامعه عمل پوشاند. از طرف دیگر، با رایزنی و مراودات سیاسی، توانست بزرگترین رویداد ورزشی را بنیانگذاری و در سخترین شرایط طرف دیگر، با رایزنی و مراودات سیاسی، توانست بزرگترین رویداد ورزشی را بنیانگذاری و در سخترین شرایط بین المللی هدایت و رهبری کند. مهمتر این است که با ترکیب مطالعات و تفکرات سیاسی؛ تربیتی و اجتماعی دیگران و خود، توانست زیر بنای فکری و اعتقادی المپیک (المپیزم) را در جامعه بشری، به اعتقادی قوی و محکم تبدیل کند. بنابراین نه فقط بازیهای المپیک، بلکه ورزش به عنوان یک فرآیند تربیتی، یک موضوع بین المللی و یک پدیده اومانیستی، اساس فکری کوبرتن را تشکیل داده است. بررسی تلاشها و اندیشه های کوبرتن، در بازشناسی دقیق مفهوم المپیزم و تحلیل همه جانبه چالشهای امروز و آینده المپیک، مفید و سازنده خواهد بود.
  کلیدواژگان: المپیزم، کوبرتن، تربیت و دوستی