فهرست مطالب

پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر - سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پائیز 1383)

پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر
سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پائیز 1383)

 • 99 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/03/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ف. افتخار شاهرودی، م. ر. نصیری، ر. ولی زاده، م. نصرتی، ع. جوادمنش، م. تهمورث پور صفحات 1-10

  یکی از جدیدترین روش ها که می تواند باعث بهبود صحت پیش بینی و پاسخ به انتخاب شود، انتخاب بر اساس نشانگرها است. ژن کالپاستاتین در بررسی افزایش وزن و کیفیت گوشت بعنوان ژن کاندیدا شناخته شده است. این ژن روی کروموزوم شماره 5 گوسفند قرار دارد که در شکل گیری، تجزیه بافت عضلانی و تردی گوشت بعد از کشتار موثر است. به منظور بررسی چند شکلی ژن کالپاستاتین از 99 گوسفند نژاد قره گل بطور تصادفی خونگیری بعمل آمد....

  کلیدواژگان: کالپاستاتین، پلی مورفسیم، RFLP، PCR، گوسفند قره گل
 • ه. شیر غلامی، ب. قهرمان، ا. علیزاده، ج. بداق جمالی صفحات 11-27

  کارشناسان معتقدند که موضوع آب، مساله امروز و چالش فردای ما بوده و بدلیل این که تبخیر تعرق عامل اصلی در مصرف منابع آب می باشد، آگاهی از تغییرات آن این امکان را می دهد که در پروژه های آبی وضعیت آینده را پیش بینی نمائیم. با توجه به اینکه تعداد نسبتا زیادی از ایستگاه های سینوپتیک در ایران وجود دارد، هدف این مقاله بررسی روند طولانی مدت تبخیر تعرق گیاه مرجع در نقاط مختلف ایران می باشد بدین منظور تبخیر تعرق گیاه مرجع به روش فائو پنمن مانتیس در 34 ایستگاه سینوپتیک با دوره آماربرداری حداقل 30 ساله محاسبه و روند تغییرات طولانی مدت آن به روش کمترین مربعات خطا مورد بررسی قرار گرفت....

  کلیدواژگان: تبخیر، تعرق، روند زمانی، ایران
 • ب. مومنی، س. ح. گلمایی، ا. پورزند، ی. لطفی صفحات 28-43

  یکی از روش های مفید بهینه سازی در مطالعات مربوط به بخش تامین و توزیع آب، که در سالهای اخیر توجه کارشناسان بخش مدیریت منابع آب را جلب نموده، روش تحلیل پوششی داده ها است. روش تحلیل پوششی داده ها در واقع، یک مدل برنامه ریزی خطی غیر پارامتری مبتنی بر چند نهاده و ستاده می باشد. در این پژوهش، برای فرمول بندی روش تحلیل پوششی داده ها، مدل CCR با ماهیت نهاده ای انتخاب شده است. شبکه آبیاری سد گرگان، منطقه مورد مطالعه این پژوهش، در شمال شرق ایران و در گستره دشت گرگان قرار دارد....

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، ارزیابی عملکرد، شبکه آبیاری و زهکشی، سد گرگان
 • م. ع. بهمنیار صفحات 44-56
  غرقابی توام با گلخرابی و کشت و کار مستمر، یکی از عملیات متداول در آماده سازی و بهره وری از اراضی برنجکاری شمال کشور می باشد. به منظور بررسی تاثیرات غرقاب مصنوعی و کشت و کار مستمر بر خواص شیمیائی و وضعیت حاصلخیزی خاک در برخی از خاکهای اراضی شالیزاری دشت رسوبی مازندران، ازمایشی صورت پذیرفت. ...
  کلیدواژگان: دوره های مختلف غرقاب، پتانسیل اکسایش و کاهش، PH، آهن، پتاسیم، منگنز و فسفر
 • م. ن. مودودی، م. ع. اسماعیلی آزادگله، ع. تشکری صفحات 57-65

  بالا بودن سطح ایستابی و ایجاد شرایط ماندابی باعث تغییرات جدی در گیاهان زراعی و بخصوص گندم می شود. اما تاکنون مطالعه چندانی در این خصوص صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، آزمایش لایسیمتری در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کالا، واقع در شرق مازندران بر میزان رشد و عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) رقم تجن 1، تحت تاثیر سه تیمار سطح ایستابی، با اعماق 30، 60 و 90 سانتیمتر از سطح خاک انجام گردید....

  کلیدواژگان: گندم، سطح ایستابی، عملکرد
 • ف. حبیب زاده، ا. امینی، س. خ. میرنیا صفحات 66-80

  در یک آزمایش مزرعه ای در سال 1380 اثرات مصرف عناصر پتاسیم و روی بر کیفیت (مقادیر پتاسیم، روی، پروتئین و روغن) و عملکرد دانه سویا (.Glycine max L) رقم BP692، در خاک لومی با آهک زیاد واقع در استان مازندران، بخش بهنمیر شهرستان بابلسر مورد مطالعه قرار گرفت....

  کلیدواژگان: سویا، پتاسیم، روی، پروتئین، روغن، عملکرد
 • ا. فلاح، ج. اولادی، ج. جلیلوند، ب. پاشایی صفحات 81-89

  به منظور بررسی دقت جدول حجم (تاریف) مورد استفاده در جنگلهای سری 15 گلندرود، تعداد 202 اصله درخت ممرز در سنین و قطرهای مختلف بطور تصادفی سیستماتیک از میان درختان نشانه گذاری شده انتخاب شدند. جهت تعیین حجم دقیق هر درخت، قطر تنه و شاخه ها (تا قطر 7 سانتیمتر) در قطعات دو متری و یک متری با دقت میلیمتر و طول کل درخت با دقت دسی متر اندازه گیری شدند. پس از تعیین حجم دقیق هر درخت، بر اساس حجم درختان اندازه گیری شده در طبقات قطری، برای جنگل مورد مطالعه تاریفی تهیه گردید....

  کلیدواژگان: جدول حجم، تاریف، ممرز، تصادفی سیستماتیک، حجم دقیق، صحت