فهرست مطالب

دانش مدیریت - پیاپی 66 (پاییز 1383)
 • پیاپی 66 (پاییز 1383)
 • 184 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/10/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن دانایی فرد صفحه 3
  معمولات از آثار علمی عرضه شده در گرایش های مختلف مدیریت انتظار می رود تا نقشی در بهبود دانش موجود ایفا کنند به عبارت دگیر نشان دهند که میزان ارزش افزوده آنها در قلمرو علم سازمان چیست از این رو همیشه پرسش هایی در این زمینه مطرح می شود که چگونه می توان نسبت به ارزش افزوده ی نظری یک اثر علمی قاوت کرد معیارهای ارزیابی سهم نظری یک رساله یا مقاله مفهومی کدامند در این مقاله با مروری اجمالی بر اهبردهای دوگانهی نظریه پردازی یعنی راهبرد نظری و پژوهش و راهبرد پژوهش و نظریه و شیوه ی عمومی نظریه پردازی (بر اساس راهبرد نخست) معیارهایی برای ارزیابی و قضاوت در مورد سهم نظری یک مدل مفهومی یا پژوهش تجری در حوزه ی علم سازمان ارائه خواهد شد.
  کلیدواژگان: توسعه نظریه، نظریه پردازی، راهبر پژوهش، نظریه، راهبرد نظریه، پژوهش، سهم نظریه
 • جعفر محمودی، حمیدرضا ربیعی صفحه 31
  شکست پروژه های ایجاد سیستم های اطلاعاتی بعلت ناکار آمدی مدل های تحلیل و طراحی تلاش گسترده ای را جهت ابداع مدل های جدید برانگیخته است تک ساحتی بودن مدلها از یک سو و عدم مقبولیت آن ها در نزد کاربران و مدیران از سوی دگیر از علل اصلی این ناکر آمدی بوده و رفع این معضل هدف برخی از تلاش هایی است که در این حوزه صورت گرفته است مقاله حاضر مشارکتی در این راستا می باشد که با بهره گیری از روش اقدام پژوهی و با شیوه ای خلاق اقدام به ابداع مدلی جهت طراحی منطقی سیستم اطلاعاتی نموده است
  کلیدواژگان: طراحی منطقی سیستم اطلاعاتی، سطح کاربری، رفتارگرایی، فرایند گاریی، اقدام پژوهی
 • بهزاد فرخ سرشت صفحه 65
  مساله اصلی ای که تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به آن است شناسایی عوامل موثر در بروز فساد در نظام اداری ایران و چگونگی مقابله با آن است هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده بوده و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تحلیل و اریانس فریدمن آزمون علامت زوجی و آزمون دو جمله ای و برای کسب اطمینان از پایایی پرسش نامه تحقیق از روش آلفا کرونباخ و همین طور اعتبار پرسش نامه طراحی شده جهت تحقیق پیمایشی از نقطه نظرات خبرگان استفاده شده است بدین صورت که با طراحی فرم تست خبره ابتدا از توافق صاحب نظران و خبرگان با متغیرهای اصلی و فرعی هر یک از متغیرهای اصلی سئوالات اول ودوم تحقیق اطمینان حاصل و سپس سئوالات پرسش نامه ارسالی برای جامعه آماری تدوین شده است یافته ها تحقیق شامل رته بندی متغیر های موثر در بروز فساد اداری و همچنین رتبه بندی راه کارهایموثر در مبارزه با آن به تفکیک تهیه و ترسیم نگاره روش های اتخاذ رشده در مبارزه با فساد اداری در کشور های موفق در این زمینه و وجود رابطه خط میان عوامل ایجاد فساد اداری و نیز روش های مبارزه با آن روش رگرسیون چندگانه گام به گام بوده است در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است
  کلیدواژگان: نظارت عمومی، نظام اداری، جامعه مدنی، تخلفات اداری، پاسخگویی
 • علی اکبر فرهنگی، طاهر روشندل اربطانی، میکاییل برقی صفحه 85
  این مقاله رهیافت های نظری به تجزیه و تحلیل مدیریت در سازمان های رسانه ای را مورد بررسی قرا رمی دهد. با توجه به نقش منحصر به فرد این سازمانها در حیات سیاسی فرهنگی و اقتصادی توسعه مبانی نظری جهت مطالعه مدیریت و رهبری در آن ها منطقی و ضروری می نماید. سازمان های رسانه ای طیف وسیعی را شامل می شوند که در مقاله حاضر منظور از سازمان رسانه ای رسانه های جمعی اعم از رادیو – تلویزیون و مطبوعات می باشد. سازمان های رسانه ای با داشتن ویژگی ها منحصر به فرد خود در مقایسه با سایر سازمان های بزرگ نیاز به مدیریتی متفاوت پیدا می کنند. این مقاله در سه بخش به بررسی بنیان های نظری مدیریت در سازمان های یاد شده می پردازد: در ابتدا نظریه های جهان شمول مدیریت بررسی شده که در این رابطه سه نظریه جهان شمل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. یکی از این رهیافت های جهان شمول نظریه کارگزاری است که به تفصیل بدان پرداخته می شود. سپس رویکردهای اقتضایی مدیریت مورد مداقه قرار می گیرند که موضوع اصلی آن ها نیاز به تطبیق با محیط می باشد و سرانجام برخی رویکردهای نوین و سهم آن ها در شکل گیری نظریه سازمان های رسانه ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در پایان چنین نتیجه گرفته می شود که سازمان های رسانه ای در اداره خود نیازمند بکارگیری چندین بخش ساختاری هستند برخی با مبانی نسبتا معروف در زمینه مدیریت و برخی با مبادی اخر در نظریه های سازمان. تحقیقات و مطالعات بیش تر در این زمینه ممکن است زوایای جدیدی را به توسعه نظریه سازمان های یاد شده بیفزاید.
  کلیدواژگان: سازمان رسانه ای، مدیریت رسانه، نظریه کارگزاری، مدیریت سیاسی، نظریه میدان، رویکرد اقتضایی، موسسه اخلاقی
 • محمود فیروزیان، حسین صوفلو صفحه 115
  برای انجام این تحقیق با عنوان تعیین و ارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت هوایی در کشور وتعیین موقعیت جغرافیایی مناسب با استفاده از تکنیک تاپسیس تکنیک فاصله از گزینه ایده ال ابتدا با مطالعه منابع کتاب خانه ای و اینترنتی و سایر تحقیقات و مطالعات مرتبط با موضوع و سپس با مصاحبه و نظر خواهی از مدیران ارشد و کارشناسان خبره سازمان هواپیمائی و استادان متخصص که نظرات آنان می توانست موثر باشد جمع آوری و عوامل موثر بر موضوع توسط پرسش نامه ای به منظور ارزیابی و تعیین درجه اهمیت هر کدام از عوامل در اختیار پاسخ دهندگان قرار داده شده ÷س از استخراج داده ها مشخص شد که تمامی عوامل مورد بررسی از درجه اهمیت بالا و تقریبا یکسانی در مکان یابی هاب هوایی برخوردار هستند هجده شاخصه که بیش ترین تاثیر را در مقوله مکان یابی هاب هوایی داشتند انتخاب و به شاخصه های فرعی تقسیم و تعیین وزن شدند که امکان بررسی هر یک از آنها به صورت مجزا به وجود آید به منظور دستیابی به شاخص اصلی با هم ادغام شدند و نتایج نهایی بعنوان بخشی از داده های مورد نیاز حل مدل تحقیق در تدوین پرسش نامه مقایسات زوجی فرودگاه ها و پرسش نامه عواملی که از حالت کیفی بیشتری برخوردار بودند استفاده شدند نهایتا با استفاده از نرم افزار اکسل مدل تحقیق حل شده است.
  کلیدواژگان: ترانزیت هوایی، هاب، مکان یابی، تصمیم گیری چند معیاره، تکنیک فاصله از گزینه ایده آل
 • محمدرضا مهرگان، مرتضی شفیعی صفحه 149
  در این مقاله یک مدل تحلیل پوششی داده های چند هدفه برای ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی هواپیمائی ارائه شده است این مدل در پی یافتن راه حلی برای مرتفع نمودن مشکلات مدل های کلاسیک طراحی شده است از مهم ترین مشکلات مدل های کلاسیک یکی قدرت تشخیص و رتبه بندی ضعیف بین واحدها و دیگری وجود توزیع غیر واقعی وزن های ورودی ها و خروجی ها است در این مقاله سه مدل ارزیابی کارایی با سه معیار مختلف معرفی شده است هر مدل یک معیار ارزیابی کارایی را ارائه نموده و در پی بهینه کردن آن است در مدل اصلی پیشنهاد شده این سعه معیار با هم معیار ارزیابی کارایی واحدهای سازمانی قرار می گیرند و یک مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه طراحی می شود که مشکلات مدل های قبلی را مرتفع نموده و می تواند ارزیابی واقع بینانه تری از کارایی آژانس های هواپیمائی ارائه دهد.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده های چند هدفه، تحلیل پوششی داده ها، برناهم ریزی خطی چند هدفه، برنامه ریزی آرمانی، کارایی
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحه 184