فهرست مطالب

جهاد - پیاپی 267 (بهار 1384)
 • پیاپی 267 (بهار 1384)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/05/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
 • بهار نو، برنامه نو
  یوسف قریب صفحه 2
 • آموزش و ترویج کشاورزی
 • واکاوی تطبیقی مکاتب فلسفی با رویکردی بر مکتب ترویج
  احمدرضا عمانی، سید جمال فرج الله حسینی صفحه 3
  واکاوی تطبیقی مکاتب مختلف فلسفی نمایانگر تنوع روش های به کار برده شده در هر یک، جهت توسعه و تعالی بشر می باشد. مکاتب مختلف فلسفی به طور عمده بشر را به عنوان هدف اصلی فرایند توسعه مدنظر داشته اند و عناصر دانستن، آگاهی و شناخت حقایق را نمودی برای تعالی وی در نظر گرفته اند. در مجاورت مکاتب فلسفی، مکتب ترویج نیز که آنرا به واسطه اصل قرار دادن شناخت انسان و انسان سازی می توان به عنوان مکتب شناختی مطرح نمود. در پی تعالی بشر از طریق محور قرار دادن دانایی است...
  کلیدواژگان: فلسفه، مکاتب فلسفی، واکاوی تطبیقی، توسعه انسانی، مکتب ترویج
 • تامین مالی در ترویج کشاورزی
  فرهاد لشگرآرا. سیدمحمود حسینی صفحه 13
  در کشورهای پیشرفته عوامل متعددی منابع تامین مالی دولت را تغییر داده و شیوه ارایه خدمات ترویج از سوی دولت را زیر سوال برده است. با توجه به افزایش هزینه ها و محدودیت منابع موجود دولتها کوشیده اند نقش دولت را در تامین و تخصص منابع مالی محدودتر سازند. به همین دلیل بسیاری از کشورها سعی کرده اند اصلاحات ساختاری متعددی را تجربه کنند که از آن جمله می توان تغییر شیوه جمع آوری مالیات، اخذ هزینه در قبال ارایه خدمات ترویج دولتی، تجاری سازی و خصوصی سازی را نام برد...
  کلیدواژگان: سازوکار و تامین مالی، تامین مالی
 • توسعه مشارکت ترویجی میان بخش های عمومی، خصوصی و سازمان های غیر دولتی
  روح الله رضایی ترجمه: روح الله رضایی صفحه 20
  مقاله حاضر، چارچوبی مفهومی را به منظور تشخیص توانایی نسبی بخش عمومی، خصوصی و سازمان های غیردولتی در اجرای انواع مختلفی از برنامه های انتقال فناوری، منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی را مبنا قرار می دهد. نخست آنکه، بنظر می رسد ترویج عمومی به خوبی با قبول دامنه وسیعی از برنامه های ترویجی در رابطه با منابع طبیعی و مدیریت مزرعه سازگار شده است. در ثانی، از آنجایی که واحدهای بخش خصوصی به فناوری های بهتری دسترسی دارند؛ از این رو آنها می توانند اطلاعاتی را در جهت تکمیل تولیدات تکنولوژی جدید به کشاورزان عرضه نمایند...
 • مددکاران ترویج و توسعه روستایی
  ژیلا مشفق، مژگان جمشیدی صفحه 25
  انسان اولین و آخرین طراح و عامل تغییر و تحول و مهمترین سرمایه در فرایند توسعه و عمران است. انسان خود عامل تحقیق توسعه و خود مولود و محصول آن و بهره بردار از آن محصول است. انسان طراح، عامل و سرمایه ای بدون بدیل برای توسعه است بنابراین می توان گفت توسعه مستلزم انسان و انسان مستلزم توسعه است پس اقدام برای توسعه در غیاب انسانهای انسان ساز آرمانی واحی و تلاش بیهوده و بی ارزش می باشد. کار توسعه آنهم توسعه روستایی چیزی جز تربیت انسان کارآمد نیست و ترویج نیز بعنوان بازوی توسعه و عمران روستایی نقش مهمی را در پرورش انسانهای انسان ساز از جمله مددکاران ترویج به عهده دارد...
 • تشکلها و نظامهای بهره برداری
 • دانش آموختگان در خدمت تعاون روستایی
  غلامحسین زمانی صفحه 31
  منابع انسانی متخصص از عوامل مهم در توسعه و پیشرفت کشورها بوده و ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی به بخش کشاورزی عاملی در جهت توسعه و پیشرفت کشاورزی کشور می باشد. تعاونی های کشاورزی از بخش های عمده اقتصادی کشور هستند که رسالت های متنوعی را عهده دارند. که جذب افراد بیکار از آن جمله است. دانش آموختگان کشاورزی باید حائز ویژگی هایی برجسته ای باشند تا بتوانند به این بخش وارد و عامل توسعه آن شوند. طبق نتایج تحقیق حاضر بترتیب اولویت ویژگی های اخلاقی، فنی، مدیریتی و عمومی فارغ التحصیلان کشاورزی در جذب آنها در تعاونی های کشاورزی مؤثر می باشد.
 • ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) رهیافتی برای مشارکت بیشتر روستائیان در روند توسعه
  طاهره بنکدارو صفحه 36
 • برنامه نو برای کارآموزی دانشجویان کشاورزی
  منصور شاه ولی، حسین آزادی، مجید یوسفی صفحه 43
  یکی از ارکان اساسی خودکفایی و استقلال ملی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص متناسب با نیازهای جامعه می باشد که هدف برنامه های آموزش عالی است. در این راستا، تطابق دانش و مهارت فارغ التحصیلان رشته های مختلف از جمله کشاورزی با نیاز بازار کار و اهداف برنامه های دولت از عوامل اساسی موفقیت این برنامه هاست. کارآموزی یکی از مهمترین این برنامه هاست که به منظور رفع ناکارایی در فارغ التحصیلان هر رشته طراحی گردیده است. این نوشتار به ارزیابی میزان عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه جدید کارآموزی دانشجویان کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز پرداخته است...
 • سازمان های غیر دولتی در نیجریه
  شقایق خیری، محمود چیذری صفحه 52
 • توسعه روستایی و کشاورزی
 • فروپاشی نظام سنتی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی مردم
  مایکل چاسودفسکی صفحه 59
  گرسنگی در سطح بین المللی، نه محصول کمبود تولید محصولات غذایی، که رابطه ای مستقیم با افزایش مازاد محصولات تولیدی دارد، اما آنچه که امروزه کشورهای مستقل و خودکفای دهه های پیشین را به چنین بلیه ای گرفتار ساخته است، عمدتا محصول پیروی کورکورانه آن ها از سیاست های تحمیلی نهادهای بین المللی و به ویژه بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی است؛ سیاست هایی که نتیجه آن فروپاشیدن نظام سنتی کشاورزی در این کشورها است، به مهم ترین عامل برای گرسنگی و قحطی تبدیل شده است...
 • کارکرد اقتصادی و اجتماعی بازارهای روستایی در استان مازندران
  غلامرضا احمدی صفحه 61
 • بسته بندی و نقش آن در بازاریابی محصولات و فراورده های کشاورزی
  ناصر نیکو گفتار ظریف صفحه 65
 • توریسم روستایی منبع درآمدی برای خانوارهای روستایی
  مسیب بقایی، همایون فرهادیان صفحه 67
  توریسم واژه ای خارجی است که نخستین بار در مجله اسپورتینگ مگزین بکار برده شده است. توریسم صنعتی است که با خدمت رسانی به توریست ها سروکار داشته و خود دارای انواع مختلفی است (از قبیل توریسم طبیعی، فرهنگی، اکوتوریسم، ، توریسم روستایی، توریسم حرفه ای و...) توریسم روستایی یکی از انواع توریسم محسوب می شود و بعنوان توریسمی که در پیرامون روستاها اتفاق می افتد، تلقی شده است. این نوع دارای اهدافی مانند افزایش درآمد خانوارهای روستایی، آموزش رسانی به درگیر شوندگان در توریسم، افزایش میزان مشارکت مردم در توریسم و... می باشد...
  کلیدواژگان: توریست، توریسم، توریسم روستایی، افزایش درآمد، روستا
 • جهانی شدن و زنان روستایی
  یوسف حجازی، فرهاد لشگرآرا صفحه 77
  بررسی و تعیین موقعیت هر موضوع و یا پدیده ای بدون ارتباط آن با محیط پیرامون خویش امکان پذیر نمی باشد. بعبارت دیگر پی بردن به ویژگی ها و قابلیت های هر موضوع، در گرو بررسی سیستماتیک و تعاملی این پدیده با شرایط و مسایل بیرونی خویش می باشد. موقعیت زنان روستایی در بستر جهانی شدن نیز از این پدیده مستثنی نمی باشد. پس برای شناخت مطلوب این موضوع، باید زنان روستایی را در تعامل با دیگر عوامل و فرایندها بررسی کرد. یکی از این مسایل بسیار مهم و جالب توجه، فرایند جهانی شدن می باشد...
  کلیدواژگان: جهانی شدن، زنان روستایی
 • ضرورت تدوین برناهم ترویج مرتعداری به منظور بهره برداری اصولی عشایر از مراتع
  جواد ترکان صفحه 87
  عشایر نسل حاضر بر خلاف پیشینیان خود که غالبا از بهترین مرتعداران به شمار می رفتند. توجه چندانی بدان نمی نمایند و می توان گفت با سیر حوادث و تحولاتی که در زندگی عشایر رخ داده است. فرهنگ مرتعداری به مقدار زیادی تضعیف شده و حتی در شرف اضمحلال قرار گرفته است و هر گونه تلاشی در تقویت و احیای این نظام اجتماعی و قدم بزرگی در خدمت به عشایر و کشور خواهد بود. برای نیل به این اهداف از طرف معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی، یکسری برنامه های آموزشی طراحی شده است...
  کلیدواژگان: آموزش، ترویج، عشایر، مدیریت مرتع، برنامه ریزی
 • گزارش ها
 • همایش های ملی و جهانی
  صفحه 92
 • خبرهای کشاورزی ایران و جهان
  صفحه 95
 • کتب و نشریات
 • معرفی کتاب
  صفحه 97
 • سیری در مطبوعات کشاورزی
  نکته بین صفحه 99
 • معرفی کتابهای کشاورزی
  صفحه 100