فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - پیاپی 4 (پاییز 1381)

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
پیاپی 4 (پاییز 1381)

 • 70 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1381/10/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله های پژوهشی
 • عبدالله جعفرزاده، محمد خاکساری، سیدمحمدعلی سجادی صفحه 216
  سابقه و هدف
  عمل اساسی سیستم ایمنی دفاع از بدن در مقابل عفونت ها و از بین بردن سلولهای سرطانی است. گزارش شده که سیگار کشیدن باعث کاهش مقاومت در برابر عوامل عفونت زا و افزایش بروز سرطان ها می گردد. هدف این مطالعه بررسی تعدادی از عوامل ایمونولوژیکی در افراد سالم سیگاری بود.
  مواد و روش ها
  نمونه های خون از 32 مرد سالم سیگاری که بیش از 5 سال سیگار می کشیدند و 36 مرد سالم هم سن که هرگز سیگار نکشیده بودند، جمع آوری گردید. تعدادی از پارامترهای ایمونولوژیک از قبیل شمارش افتراقی و کلی گلبول های سفید (WBC)، غلظتهای سرمی ایمونوگلوبولین ها IgG)، IgM IgA،(IgE و اجزای C3 و C4 سیستم کمپلمان در دو گروه اندازه گیری و مقایسه شدند.
  یافته ها
  مقادیر کمتری از IgG، IgMو IgA در سرم افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری مشاهده گردید. از طرف دیگر غلظت IgE در سرم مردان سیگاری (522 IU/ml) از مردان غیر سیگاری (381 IU/l) به طور معنی داری بالاتر بود (p<0.01). به علاوه مشاهده شد که تعداد مطلق سلولهای WBC، PMN، و لنفوسیت ها در گردش خون سیگاری ها به طور معنی داری بالاتر از افراد غیرسیگاری بود.تفاوتی در غلظت C4، C3 بین دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  این نتایج نمایانگر این هستند که تغییرات ایمونولوژیک متعدد و قابل ملاحظه ای در مردان سیگاری اتفاق می افتد. که ممکن است نقش در پاتوژنز بیماری ها داشته باشد.
  کلیدواژگان: سیگار کشیدن، ایمونوگلوبولین ها، گلبولهای سفید، مردان
 • عباسعلی وفایی، علی رشیدی پور، محمود منطقی، علی جلال، عباسعلی طاهریان، حسین میلادی گرچی، مرتضی جراحی صفحه 224
  سابقه و هدف
  شواهد زیادی نشان می دهد که دو نیمکره مغز نقش متفاوتی در ذخیره حافظه هیجانی دارند. هدف این مطالعه بررسی نقش هسته اکومبنس به صورت دو طرفه و یک طرفه (طرف راست و چپ) مغز بر به خاطرآوری اطلاعات حافظه تازه آموخته شده در مدل یادگیری احترازی غیر فعال می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش تجربی بوده و در طی آن از 70 سر موش صحرایی نر آلبینو از نژاد ویستاربا وزن 220 تا 250 گرم استفاده شد. ابتدا به صورت دو طرفه روی هسته اکومبنس کانول راهنما گذاشته شد و یک هفته بعد، موش در دستگاه احترازی غیرفعال آموزش داده شد (1 میلی آمپر شوک DC، برای مدت 3 ثانیه) 2و 4و 6 روز بعد (یک ساعت قبل از ارزیابی به خاطرآوری اطلاعات) به منظور غیرفعال سازی نواحی مزبور تترودوتوکسین (5 نانوگرم در 1میکرولیتر به ازای هر طرف) به صورت دو طرفه و یک طرفه داخل هسته های فوق تزریق شد. 48 ساعت بعد آزمون به خاطرآوری انجام شد که در طی آن مدت زمانی که طول می کشید تا حیوان وارد محفظه تاریک دستگاه شود و مدت زمانی ک در محفظه تاریک باقی می ماند (در طی 10 دقیقه آزمون) یادداشت شد وبه عنوان معیار میزان حافظه در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که غیرفعال سازی هسته اکومبنس به طوردو طرفه وتنهاطرف راست 2 و4 روز بعد از آموزش، به خاطرآوری اطلاعات تازه آموخته شده را مختل می کند. (P<0.01) درحالی که غیرفعال سازی هسته اکومبنس طرف چپ هسته و همچنین 6 روز بعد از آموزش اثر معنی داری بر ذخیره حافظه هیجانی نداشت.
  نتیجه گیری
  یافته های فوق نشان می دهدکه هسته اکومبنس نقش مهمی در به خاطرآوری اطلاعات تازه آموخته شده دارد و ضمنا هسته اکومبنس طرف راست نقش بسیار مهم تری نسبت به طرف چپ دارد.
  کلیدواژگان: تترودوتوکسین، هسته اکومبنس، حافظه، یادگیری احترازی غیر فعال، غیرفعال سازی
 • سیدقوام میرستاری صفحه 232
  سابقه و هدف
  حشره کش آلی توکسافن یکی از مهمترین آلاینده های آلی پایدار محیط است. دلیل پایداری زیاد توکسافن در محیط کندی روند تجزیه آن در آب وبه ویژه در خاک می باشد. در مطالعه ای که روی نمونه های خاک خشک و مرطوب تقویت شده با بقایای گیاه پنبه یا تقویت نشده انجام شد هیچ گونه نشانه ای دال بر تجزیه یا ناپدید شدن توکسافن مشاهده نگردید. به دلیل نتایج حاصل از تجربه فوق در مطالعه حاضر تجزیه توکسافن در خاک توسط میکروارگانیسم ها در شرایط غرقاب در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه به مدت سه ماه در نه نمونه خاک با اختلاف در غلظت توکسافن و منبع انرژی برای میکروارگانیسم ها شامل بقایای گیاه پنبه و پودر یونجه انجام شد. در اولین روز شروع آزمایش و سه ماه پس از آن باقی مانده های توکسافن از نمونه های خاک استخراج و با روش گاز کروماتوگرافی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  گاز کروماتوگرام های باقی مانده های توکسافن نشان می دهند که در نمونه های خاک تقویت شده با بقایای گیاه پنبه تازه و یا پودر بونجه، تجزیه شدید توکسافن حادث گردید، در حالی که در نمونه های تقویت نشده و نمونه های حاوی بقایای گیاه تجزیه شده تجزیه بسیار کم و یا در حد صفر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان می دهند که توکسافن از طریق روند میکروبی بی هوازی در خاک تجزیه می گردد. به علاوه، افزایش منبع انرژی باعث تشدید فعالیت میکروارگانیسم می شود. بنابراین می توان گفت که مخلوط کردن مواد آلی با خاک وسپس غرقاب کردن آن می توان راهی عملی برای تجزیه توکسافن در خاک مزارع و در نتیجه کاهش سطح آلودگی محیطی با این حشره کش باشد.
  کلیدواژگان: توکسافن، تجزیه میکروبی، بی هوازی، خاک، سموم کلره، غرقاب
 • دادالله شاهی مریدی، حسام الدین اصغرنیا، محمود شیخ فتح الهی صفحه 241
  سابقه و هدف
  سکته مغزی سومین علت مرگ و میر پس از بیماری های قلبی عروقی و سرطان می باشد. بررسی و شناخت عوارض حسی و حرکتی به جای مانده از این بیماری اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی اختلالات حسی و حرکتی در سه ماه اول بعد از وقوع سکته مغزی در مراجعین به بخش مغز و اعصاب مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 90بیمار مبتلا به سکته مغزی که واجد شرایط تحقیق بودند و در طی 20 ماه از 15 فروردین 1379 تا 15 آذر 1380 در بخش مغز و اعصاب مرکز آموزشی درمانی حضرت علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان بستری شده بودند، انجام شد. پرسشنامه مطالعه که شامل 25 سوال بود در 4 مرحله (3 روز بعد از بستری، یک ماه بعد از بروز سکته، دو ماه بعد و سه ماه بعد (تکمیل شد. بیماران از لحاظ علائم و عوارض حسی و حرکتی نظیر سمت مبتلا، نوع سکته، حس لمس، حس وضعیت مفاصل و تشخیص دو نقطه، فلج شل، اسپاستیستی، تن عضلانی طبیعی، درد شانه در حال استراحت و حرکت پاسیو، سفتی عضلات، انکار اندام، زخم فشاری، تعادل در حال نشستن، ایستادن و راه رفتن، حرکت مچ دست و پا، حرکت آرنج و شانه، حرکت انگشتان دست و پا، پل زدن، حرکت زانو و بالا آوردن اندام تحتانی به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد بیشترین میزان بهبودی حرکات در مرحله چهارم به ترتیب شانه 7/77%، آرنج 1/61% و صاف بالا آوردن اندام تحتانی 1/%6? وجود دارد. بازگشت حس لمس در مرحله چهارم، 6/85% بود که از بقیه موارد بیشتر بود. در مرحله چهارم بررسی، 1/21% نمونه ها تن عضلانی طبیعی داشتند که بیشتر از بقیه مراحل بود. در مرحله سوم بررسی درد شانه با حرکت پاسیو 9/68%، اسپاستیستی 8/67% و درد شانه در حالت استراحت 1/51% بود که بیشترین درصد عوارض را شامل می شدند. در مرحله چهارم سفتی عضلات در 20% بیماران مشاهده شد که بیشتر از بقیه مراحل بود. بیشترین موارد زخم فشاری (9/18%) در مرحله دوم وجود داشت. در مرحله اول 6/%15 بیماران اندام خود را انکار می نمودند که از مراحل دیگر بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که در ماه اول بعد از سکته مغزی مشخص شد بیشترین موارد زخم فشاری وجود داشت، بنابراین جلوگیری از این عارضه خیلی مهم است.هم چنین یافته های این مطالعه پیشنهاد می کند که با توجه به بالا بودن شیوع درد شانه در مبتلایان به سکته مغزی می توان حمایت مناسب شانه و حمل درست بیماران، صورت گیرد و آموزش لازم به کارکنان بیمارستان و اطرافیان (حمل کننده) آنان داده شود.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، عوارض حسی و حرکتی، دردشانه، اسپاستیستی، رفسنجان
 • محمد معصومی، یدالله نیکیان، سید حسن حسینی صفحه 252
  سابقه و هدف
  تاخیر در شروع درمان سکته حاد میوکارد اثر منفی در پیش آگهی بیماران دارد. این مطالعه جهت بررسی اثرات عوامل متفاوتی شامل سن، جنس، سطح اقتصادی، اجتماعی، اعتیاد به تریاک، سابقه بیماری دیابت، سابقه بیماری ایسکمی قلبی، شدت درد در شروع بیماری، زمان شروع علایم، تنها زندگی کردن، مراجعه به پزشک و فاصله از بیمارستان بر روی تاخیر پیش بیمارستانی بیماران با سکته حاد قلبی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 300 بیمار مبتلا به سکته حاد قلبی که به طور متوالی به بیمارستان های شهر کرمان مراجعه نمودند در طی یک دوره هفت ماهه انجام شد. مدت زمان بیش از 6 ساعت از شروع علایم تا هنگام رسیدن به بیمارستان به عنوان تاخیر در نظر گرفته شد. جمع اوری اطلاعات با تکمیل پرسشنامه توسط پزشک انجام شد.
  یافته ها
  بیماران بر اساس مدت زمان تاخیر شش ساعت به دو گروه تقسیم شدند. در 203 بیمار زمان تاخیر از شروع علایم کمتر از 6 ساعت بود و 97 بیمار تاخیر بیش از 6 ساعت داشتند. بیماری دیابت (P=0.017) و شدت کم درد در شروع بیماری (P=0.0087)به طور معنی داری با افزایش زمان تاخیر همراه بود.
  نتیجه گیری
  ابتلا به دیابت و شدت کم درد شروع حمله قلبی، باعث تاخیر در مراجعه بیماران با سکته حاد میوکارد شده و این تاخیر باعث کاهش اثر اقدامات درمانی می شوند. بنابراین افزایش آگاهی بیماران خصوصا افراد دیابتی که بیشتر در معرض خطر می باشد ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سکته قلبی، درمان با داروهای حل کننده لخته، تاخیر در درمان، کرمان
 • زینب سالم، محمود فتح اللهی، عباس اسماعیلی صفحه 260
  سابقه و هدف
  سوء تغذیه از نوع کمبودهای تغذیه ای، مشکل عمده کشور های در حال توسعه است و در اکثر موارد (60%) علت مرگ و میر کودکان زیر 5 سال ناشی از سوء تغذیه می باشد. بنابراین سوء تغذیه معمولی ترین و بارزترین دلیل کاهش عمر، بقاء و سلامت کودکان است. علاوه بر این کمبود های تغذیه ای در کودکان با کاهش آموزش پذیری، افت توانمندی، کارآیی و عدم توانائی در کسب مهارت ها قابل تعمق است. با انجام مطالعه قبلی و شیوع سوء تغذیه در کودکان مهد کودک های شهر رفسنجان این مطالعه به منظور تعیین شیوع سوء تغذیه در کودکان 5-1 ساله این شهر طراحی شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک بررسی توصیفی- مقطعی بود. 1070 کودک 5-1 ساله از مراکز بهداشتی شهری با نمونه گیری طبقه بندی انتخاب و پرسشنامه فردی مربوط به هر کودک توسط مادر تکمیل شد.اندازه گیری قد، وزن برای سن و قد برای سن کودکان و مقایسه آنها با جداول NCHS-WHO بیان شد.
  یافته ها
  نمایه قد برای سن کودکان نشان داد که 3/10% کودکان دارای کوتاه قدی متوسط تا شدید هستند.کوتاه قدی در دختران و پسران به ترتیب 3/9% و 11.3% بود. نمایه وزن برای قد نشان داد که 8/5% کودکان دارای لاغری شدید و متوسط هستند. شیوع لاغری در دختران و پسران به ترتیب 9/5% و 8/5% بود. نمایه وزن برای سن نشان داد که 5/11% کودکان دارای کم وزنی شدید و متوسط هستند. شیوع کم وزنی در دختران و پسران به ترتیب 4/11% و 6/11% بود.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد سوء تغذیه مشکل کودکان این شهر می باشد هر چند شیوء سوء تغذیه نسبت به بررسی های قبلی کمتر شده است که این امر نشان دهنده فعالیت مناسب شبکه های بهداشت و درمان است، ولی برای رسیدن به جامعه ایده آل بایستی فعالیت ها با کفایت بیشتری انجام شود.
  کلیدواژگان: اندازه گیری آنتروپومتریک، سوء تغذیه، کودکان، رفسنجان
 • افسر فرود، افسانه فرود صفحه 267
  سابقه و هدف
  تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی بهترین تغذیه شیر خوار است. موفقیت در شیردهی و تداوم آن نیاز به حمایت کادر بهداشتی دارد، از این جهت بازدید از منازل حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر بازدید منزل بعد از زایمان بر تداوم شیردهی و وزن گیری شیر خوار در شهر کرمان است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه شبه تجربی 100 نفر از زنان نخست زایی که زایمان طبیعی داشته اند در دو گروه مساوی مورد و شاهد قرار داده شدند. دو گروه از نظر سن و میزان تحصیلات مادر، شغل همسر و جنس نوزادان همگن بودند. برای گروه مورد شش برنامه مختلف مراقبتی بهداشتی بازدید منزل در روز های سوم، دهم و انتهای ماه های اول، دوم، سوم و چهارم بعد از زایمان اجرا گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و ترازو (برای توزین شیرخواران) بوده است و برای پردازش داده ها از آزمون های مجذور کا وt دانشجویی استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج اولین و دومین برنامه بازدید منزل که به ترتیب در روز سوم و دهم بعد از زایمان اجرا گردید،نشان داد که دوگروه از نظر وزن گیری و تغذیه نوزادان اختلاف معنی داری نداشتند اما در انتهای ماه های اول، دوم، سوم و چهارم بعد از زایمان که به ترتیب برنامه های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم بازدید انجام گرفت بین دو گروه از نظر این دو یافته تفاوت معنی داری مشاهده شد (p<0.05)، به گونه ای که تداوم شیردهی و افزایش وزن در گروه مورد به مراتب بیش از گروه شاهد محسوس بود.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد که احتمالا اجرای برنامه های بازدید منزل در دوره بعد از زایمان تا حد زیادی بر تداوم شیردهی و وزن گیری شیر خوار موثر بوده است.
  کلیدواژگان: تداوم شیردهی، وزن گیری شیرخوار، بازدید منزل بعد از زایمان، مراقبت های بهداشتی، کرمان
 • سکینه سبزواری، سکینه محمدعلیزاده، پروین برهانی، زهرا پیشکار مفرد صفحه 275
  سابقه و هدف
  بیماری های ایسکمیک قلب یکی از علل عمده مرگ و میر به خصوص در کشور های پیشرفته می باشد. بیماری های عروق کرونر در ایران نیز شایع بوده و مرگ و میر ناشی از آن نیز رو به افزایش گذاشته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور تعیین دانش، نگرش و عملکرد جمعیت شهر کرمان در مورد پیشگیری از سکته قلبی صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  نمونه این پژوهش شامل 600 نفر از جمعیت شهر کرمان بودند که با روش نمونه گیری چند مرحله ای (خوشه ای، تصادفی و سیستماتیک) نمونه ها از مناطق مختلف شهر انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بود که در زمینه های دانش، نگرش و عملکرد در زمینه فوق تنظیم گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آنالیز واریانس یک طرفه، کروکسال والیس، کای دو و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثر پاسخگویان از دانش متوسط برخوردار بودند و نمره دانش در زنان و افراد دارای تحصیلات بالای دیپلم بیشتر بود.در مورد نگرش نیز اکثرا نگرش بی نظر تا مثبت داشته و نمرات زنان و کسانی که سابقه فشار خون داشتند، بیشتر بود.در زمینه عملکرد نیز در اغلب موارد در زمینه های پیشگیری، عملکرد نادرست بود. در برخی موارد مربوط به پیشگیری، در سنین50-41 سال و بیشتر، افراد با تحصیلات بالاتر، دارای سابقه سکته قلبی در خانواده و سابقه ابتلا به بیماری قلبی (به جز سکته قلبی) بالا بودن چربی خون، دیابت و بالا بودن فشار خون، عملکرد نسبت به سایر گروه ها بهتر بود(p<0.05).
  نتیجه گیری
  مجموعه یافته های این پژوهش تاکید بر نقش کادر بهداشتی نه تنها در افزایش آگاهی بلکه در بهبود و ارتقاء رفتارهای پیشگیری را در این زمینه دارد.
  کلیدواژگان: دانش، نگرش، عملکرد، پیشگیری، سکته قلبی، کرمان
|
 • A. Jafarzadeh, M. Khaksari, M.A. Sajjadi Page 216
  Background
  The main function of the immune system is to defence against infections and killing the tumor cells. It has been reported that smoking reduces the resistance to infections and increases the incidence of cancers. The aim of this study was to assess selected indices of immunity, in healthy cigarette smoker men.
  Materials And Methods
  Blood samples were collected from 68 healthy men, including, 32 subjects smoking for more than 5 years (case group), and 36 aged-matched men who never used to smoke (control group). The following parameters were studiedand compared in two groups: total and differential white blood cell (WBC) counts, serum concentration of immunoglobulins including: IgG, IgA, IgM and IgE, C3 and C4 complement components.
  Results
  Decreased serum concentration of IgG, IgM and, IgA observed in smoker men compared to nonsmokers. Smokers had higher IgE concentration than non-smokers (522 IU/ml Vs 381 IU/ml P<0.01). In smokers, the absolute count of circulating WBC, PMN cells and lymphocytes was significantly higher than those in nonsmokers.
  Conclusion
  These results indicated that several significant immunological alterations were occurred in smoker men, compare to nonsmoker.
  Keywords: Cigarette smoking, Immunoglobulins, White blood cells count, Men
 • A.A. Vafaei, A. Rashidy, Pour, M. Mantehgi, A. Jalal, A.A. Taherian, H. Miladi, Gorgi, M. Jarrahi Page 224
  Background
  Extensive evidences indicate that the two hemispheres of brain are differentially involved in emotional memory and Accumbens Nucleus (AN) is a key subcortical structure involved in emotional experiences. The present work investigated possible lateralization of AN involvement in passive avoidance learning (PAL).
  Materials And Methods
  Male Wistar rats were surgically implanted bilaterally with cannulae aimed at the AN were trained to Place avoidance learning by mild footshock. They received one trial PAT (1 milliam pere 3s) foot shock. Retention was tested 2, 4 and 6 days after the training. One hour before retention test bilateral or unilateral injections of Tetrodotoxin (5 ng/0.6ml in each) were used to temporarily inactivate the AN during retrieval of the passive avoidance task. Control rats were injected with the same volume of saline.
  Results
  The data indicated that bilateral or only right AN 2 and 4 days after training significantly impaired retrieval memory(p<0/01). But in activation of the left AN 6 days after training had no significant effect.
  Conclusion
  The results of this study suggest that the right and left AN has different contribution to the expression of memory and that the contribution of the right AN may be more important to the expression and retention of memory for the passive avoidance task.
  Keywords: Tetrodotoxin, Accumbens Nucleus, Memory, Passive avoidance Learning, Inactivation Place avoidance learning (PAL), Retention memory, rats, Tetrodotoxin (TTX)
 • S.G. Mirsattari Page 232
  Background
  The polychlorinated pesticide toxaphene is one of the most important organic pollutants. The persistence of this pesticide is the result of low degradation of toxaphene in soil and water. Results of an experiment on dry and moist soil samples amended with gin trash or not amended showed that no toxaphen degradation or dissipation had occcured.there fore, this experiment was conducted under `Flooded` conditions to charactrize the effectiveness of flooding on degradation of toxaphene in soil.
  Materials And Methods
  The exeperiement was carried out on nine soil samples with different amount of toxaphene and energy sources including gin trash and alfalfa meal for microorganisms. The experiment was conducted for three months. Toxaphene residues of samples taken an day zero and 3 months following the initiation of the experiment were extracted and analyzed using a gas- liquid chromatography.
  Results
  Chromatograms of toxaphene residues indicated the extensive toxaphene decomposition occurred in samples amended with fresh gin trash or alfalfa meal. However, little or no toxaphene degradation occurred in samples which were not amended or those containing previously decomposed gin trash.
  Conclusion
  The results of this study indcated that toxaphene decomposition in soil is a microbial process which takes place under anaerobic conditions. Moreover, addition of an energy source enhances the degradative activity of the microflora. Therefore, incorporation of organic material with the soil and subsequent flooding might be a practical means of achieving degradation of toxaphene in the field thereby reducing the environmental levels of this insecticide.
  Keywords: Toxaphene, Microbial degradation, Anaerobic, soil, Chlorinated pesticides Flooding
 • D. Shahimoridi, H. Asgharnia, M. Sheikhfatolahi Page 241
  Background
  Stroke is the third ranking cause of death after heart and cancer diseases. The evaluation and knowledge of sensorimotor complications is the most important,. The purpose of this study was to evaluate the frequency of sensorimotor dysfunctions during the first 3 months after stroke in hospitalized patients in neurologic ward of AliIbn Abitaleb Hospital of Rafsanjan City
  Materials And Methods
  This study was a cross sectional descriptive method of sampling during 20 months (from 4thApril 2000 to 6thDecember 2001) in hospitalized patients of neurologic ward of AliIbn Abitaleb Hospital in Rafsanjan. 90 patients who were afflicted with stroke were evaluated by a questionnaire with 25 statements that was used to record informations about this study during 4 stages (3days, 1 month, 2 months and 3 months after the stroke). Complications of stroke patients included:side effects, type of stroke, light touch sensation, sense of joint position, two points discrimination, flaccidity, spasticity, normal tone, painful shoulder at rest and passive movement, contracture, limb neglect, pressure sore, sitting, standing and walking balance, movments of wrist, ankle, elbow, shoulder, fingers of hand, foot, knee, bridging and straight leg raising.
  Results
  The results of this research showed that out of 90 patients during four stage of evaluation, the highest amount of movments recovery were observed in shoulder 77.7%, elbow 61.1% and straight leg raising 61.1% respectively. Recovery of light touch sensation in fourth stage of evaluation was 85.6%which was more than other sensations. In the fourth stage of evaluation 21.1% of individuals had normal muscle tone which was more than other stages. During the third stage of evaluation, shoulder pain with passive movment was 68.9%, spasticity 67.8% and shoulder pain at rest 51.1%, these complications comprised the highest percentile. During fourth stage evaluation, contracture was observed in 20% of patients which was more than other stages. The most pressure sore was observed in 18.9% of patients.
  Conclusion
  The results of this study suggest that considering the high prevalence of shoulder pain in patients, after stroke proper support of shoulder and correct handling of patients is required, so the hospital personnel and health care workers should be educated. Also spasticity is decreased by proper exercise therapy and use of orthosis can prevent muscle contracture. It was clear that the most complications were pressure sores that developed within the first- month after stroke, there foreprevention of this complication is very important.
  Keywords: Stroke, Sensorimotor dysfunctions, Shoulder pain, Spasticity, Rafsanjan
 • M. Masoumi, Y. Nikiyan, S.H. Hosseini Page 252
  Background
  Delays in treatmeat of AMI has a negative effect on patient,s prognosis. This study performed to determine the influence of several factors including: age, sex, socio-economic situation, opium addiction, history of diabetes mellitus, history of ischemuic heart disease, intensity of pain at onset of infarction, time of symptoms onset, living alone, visiting the physician and distance from hospital, on patients delay in patients with AMI.
  Materials And Methods
  This study was performed on 300 consecutive patients with AMI admitted to Kerman hospitals in a seven months period. Time between onest of symptoms and arriving to the hospital considered as delay if it was more than six hours. The data were collected using a questionaire by a Physician.
  Results
  Patients divided into two groups based on the duration of delay. 203 patients had a delay less than six hours from symptom,s onset, and 97 patients had more than six hours delay. Among the patient,s related variables, history of diabetes mellitus (P=0.017) and low intensity of pain at onset of infarction P=0.0087 were associated with the duration of delay significantly.
  Conclusion
  History of diabetes mellitus and low intensity of pain at onset of infarction can increase delay and decrease the efficiency of treatmeat. Therefrore it is essential to increase the patients, awareness especially diabetic patients that are at high risk to hospital as soon as possible to improve prognosis of AMI.
  Keywords: Myocardidal infarction. Thromblytic therapy. Delaying treatment
 • Z. Salem, M. Sheikhfatolahi, A. Esmaeili Page 260
  Background
  Malnutrition is a major health problem in the developing countries. It is recognizied that 60% of causes of deaths among children under five years in these countries are associated with malnutrition. Therefore malnutrition is the most common cause of reduced life expectancy, health and survival in children. The objective of this study was to estimate the prevalence of malnutrition in 1-5 year old children. in Rafsanjan city.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive and cross sectional study, which was carried out in 1070 1-5 years children old. They were selected by classification sampling technique. Questionnaires were filled in by the children´s mothers. Weight and height was measured by scale and a tape.
  Results
  The prevalence of stunting (height for age), under weight (weight for age) and wasting (weight for height) among all children were%10.3, %11.5 and %5.8 respectively. Stunting among girls and boys were %9.3, and %11.3respectively. Wasting in girls and boys was %5.9 and %5.8 respectivel. and under.weight in girls and boys was %11.4 and %11.6 respectively.
  Conclusion
  This study showed that malnutrition is a major problem in children in this city. Although prevalence of malnutrition in this study was lower than the other studies, but it can be concluded that an interventional approach is needed.
  Keywords: Anthropometric measurment, children, malnutrition, Rafsanjan
 • A. Forood, A. Forood Page 267
  Background
  Exclusive breast feeding during the first six months of life is the best infant nutrition. Success in breast feeding and continuation of it needs the support of health care personnel. For this reason postpartum home visits are important. This study was performed to assess the effect of postpartum home visits on continuation of berast feeding and weight gain of infants in Kerman.
  Materials And Methods
  In this qusi- experimental study, 100 normal delivered primipara woman were divided into two equal groups. These groups were matched according to mother,s age, and education level, husban s jop and infant,s sex. For study group, six health care programs of home visits were designed in the third, tenth days and the end of first, second, third and fourth months of postpartum. Data were collected with questionaire and scale (for weighting infants).Date were amalysed by chi- square and T-Test.
  Results
  Infants nutrition and their weight gain in the first and second home visit,s which that were perfomed in third and tenth days of postpartum respectively,showed no signifcant differnce between the two groups,but in the third, fourth, fifth and sixth home visits that were performed out the end of first, second, third and fourth months of postpartum showed signfticant differcnce between the two groups (P<0.05).
  Conclusion
  The results of this sludy indicated that it is likely postpartum home visits have a great impact on the continuation of breast feeding and infantweight gain.
  Keywords: Continuation of breast, feeding, Infant weight gain, Postpartum home visit, s. Health care, Kerman
 • S. Sabzevari, S. Mohammad Alizadeh, P. Borhani, Z. Pishkar Monfared Page 275
  Background
  Ischemic heart disease is one of the major causes of death in the developed countries. Coronary Artery Disease is common in Iran, and deaths related to this factor are increasing. This survey is a descriptive study to determine knowledge, attitude and practice of Kerman population about prevention of MI. The sample included 600 people who were selected in several stages (cluster, randomized and systemic) from different parts of the city.
  Materials And Methods
  A questionnaire was used for collecting the data. For data analysis ANOVA, Kruskalwalis, X2and regression (pearson) were used.
  Results
  The results of this survey showed that most people,s knowledge was moderate and in women, and those with educational level above highschool (diploma) was more than others. In attitude, most of the people were impartial or had positive attiude. Women and people with hyprtention, had a higher level of knowledge than others. In the practice field, the responders didn,t have proper performance in most items. The practice of 41-50 year olds and older people, who had better education, history of MI, hyperlipidemia, diabetes mellitus and hypertansion was better thar the others in a number of aspects (P<0/05).
  Conclusion
  The results of this study indicated that the role of health service members is an important one in increasing the knowledge and prevention of MI.
  Keywords: knowledge, Attitude, Practice, Kerman, Prevention, Myocardial infarction