فهرست مطالب

یافته - پیاپی 23 (زمستان 1383)
 • پیاپی 23 (زمستان 1383)
 • 70 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/11/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابراهیم فلاحی، جواد مهتدی نیا، سلطانعلی محبوب صفحه 3
  مقدمه
  نظر به اهمیت کمبود روی و تلاش برای یافتن راه حل های مناسب جهت مبارزه با آن و به منظور تعیین اثر مصرف نان کامل حاصل از گندم غنی شده با کودهای میکرو بر روی سرم این مطالعه در سال 1381 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به صورت کارآزمایی صحرایی دو سو کور در دو روستای تجرق و خانقاه (تجربی و شاهد) از توابع شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. تعداد 350 نفر از گروه های مختلف سنی و جنسی از هر یک از روستاهای مورد بررسی براساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. 257 نفر از روستای تجرق و 268 نفر از روستای خانقاه در این مرحله شرکت نمودند. بررسی مواد غذایی با روش 24 ساعت یاد آمد (یک روز) و دو روز ثبت مواد غذایی برای هر نمونه انجام شد. 5 سی سی خون از هر فرد اخذ شد. اندازه گیری روی سرم با روش جذب اتمی برای هر یک از نمونه ها به عمل آمد.
  50 تن گندم حاصل از خاک غنی شده با کودهای میکرو به آرد کامل تبدیل گردید و به مدت 4 ماه به اهالی روستای تجرق داده شد. اهالی روستای خانقاه نیز آرد کامل حاصل از گندم معمولی را درهمین مدت دریافت نمودند. سپس روی سرم مجددا اندازه گیری شد. تعداد افراد شرکت کننده در این مرحله 160 نفر در روستای تجرق و 150 نفر در روستای خانقاه بود.
  یافته ها
  میزان آهن و روی موجود در نانهای غنی شده و معمولی (شاهد) تفاوت معنی داری داشت (P<0.01). نسبت مولی اسید فیتیک به روی در نان غنی شده کمتر از نان شاهد بود ولی نسبت مولی آهن به روی و برعکس در دو نوع نان تفاوتی نداشت. روی دریافتی در گروه های شاهد و مورد با هم تفاوت معنی داری داشت؛ اما آهن دریافتی تنها در گروه های سنی مردان و زنان 60-13 سال با هم تفاوت معنی داری داشت و در سایر گروه ها تفاوتی مشاهده نشد. روی سرم در همه گروه های سنی روستای تجربی و شاهد (بجز مردان) افزایش یافت (P<0.01 سنی).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد برای تولید گندم مناسب باید ترکیب عناصر در کود به صورتی که تداخلی بین آنها ایجاد نشود اصلاح گردد و نسبت مولی اسید فیتیک به روی نیز به زیر 15 و حتی پایین تر کاهش یابد.
  کلیدواژگان: گندم غنی شده، کود میکرو، روی سرم
 • منیر عباسزاده قنواتی، محمد کاظم عرب نیا، عباس ربانی، محمدحسین ماندگار، محمود پردل صفحه 11
  مقدمه
  عوارض زخم پا بدنبال اعمال جراحی گرافت شریان کرونری در نوشته ها کمتر و به ندرت گزارش شده است. در این مقاله تجربه خود را در درمان 30 بیمار مبتلا به عارضه زخم پا بعد از عمل گرافت شریان کرونری ارایه میدهیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه گذشته نگر 2100 پرونده بیماران تحت عمل جراحی گرافت شریان کرونری با استفاده از ورید صافن در مدت بیش از 5 سال و در دو مرکز مورد بررسی قرار گرفتند. ریسک فاکتورهای مهم برای آنهایی که دچار زخم پا شده بودند مورد آنالیز قرار گرفتند و با تمام بیمارانی که در همان زمان تحت عمل جراحی گرافت شریان کرونری قرار گرفته بودند مقایسه شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد 30 بیمار بعد از عمل گرافت شریان کرونری؛ دچارعارضه زخم اندام تحتانی بعد از عمل شدند (1.4درصد) که 19 نفر از آنها نیاز به عمل جراحی داشتند و 11 نفر از بیماران تحت درمان دارویی قرار گرفتند. اقدامات درمانی شامل؛ 6 نفر دبریدمان زخم؛ 2 نفر گرافت پوست؛1 نفر عمل جراحی آنژیو پلاستی؛ 7 مورد فاشیوتومی؛ 1مورد آمبولکتومی وفاشیوتومی و 2 نفر انتقال بافت آزاد بود. از 14 متغیر ارزیابی شده با آنالیز چندگانه؛ زمان بای پس قلبی؛ مدت عمل جراحی و زدن بالون داخل شریان بعد از عمل به عنوان متغیرهای مستقل معنی دار مشخص شدند که در ایجاد عارضه زخم پا دخالت داشتند (P<0.05).
  نتیجه گیری
  عوامل ایجاد کننده زخم پا بعد از برداشت ورید صافن در اعمال جراحی گرافت شریان کرونری چندگانه هستند. برای کاهش این عارضه توصیه می شود که قبل از برداشت ورید صافن در اعمال جراحی گرافت شریان کرونر ارزیابی عروقی اندام انجام گردد؛ به مناسب بودن تکنیک عمل توجه شود و محل برداشت ورید بطور دقیق انتخاب گردد.
  کلیدواژگان: گرافت شریان کرونر، برداشت ورید صافن، عوارض زخم اندام تحتانی
 • بهرام دلگشایی، شهرام توفیقی صفحه 19
  مقدمه
  استانداردهای بیمارستانی یکی از با ارزش ترین عناصر مفهومی در سازمان و مدیریت بیمارستان به شمار می رود. هدف از این پژوهش این بود که از طریق مقایسه، کاستی های نحوه فعلی ارزشیابی بیمارستان ها را نسبت به آنچه که استانداردهای کیفیت مدیریت ایزو مطرح می کند، شناسایی کرده و بر اساس یافته های حاصل الگویی را برای تدوین استانداردهای بیمارستانی پیشنهاد نماید.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- تطبیقی است که برای مقایسه استانداردهای بیمارستانی، کتابچه «ب» ارزشیابی بیمارستان ها، با اصول ایزو9000 نسخه 1994 انجام شده است. در مرحله اول، تحلیل نظری و مقایسه گزاره های کتابچه با الزامات ایزو انجام شده؛ سپس با استفاده از روش بارش افکاربرای تعیین فهرستها، روش رای گیری متعدد و تکنیک گروه اسمی برای گزینش و روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتب (AHP) و ماتریس انتخاب برای اولویت بندی و وزن دهی به گزینه ها، الگوی 8 مرحله ای برای تدوین استانداردهای بیمارستانی ارایه گردید. با استفاده از روش شبه دلفی الگوی ارایه شده مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  در کتابچه «ب» مجموعا 853 سوال از نظر تطابق با اصول ایزو مورد بررسی قرار گرفتند و در مقابل853 گزاره کتابچه، 1026 بار عناصر ایزو آورده شد. در این تطبیق، بندهای «ممیزی های داخلی کیفیت»، «کنترل فرآیند» و «بازرسی و آزمایش» از استانداردهای ایزو 9000 نسخه 1994 به ترتیب 339 و 302 و 158 بار تکرار شدند که در مجموع 77.8% از عناصر نوشته شده را شامل می شود، و 17 بند دیگر فقط 22.2% از کل دفعات تکرار عناصر ایزو را تشکیل می دادند که از این تعداد 7 بند اصلا مصداقی در «کتابچه ب» نداشتند و 5 بند دیگر نیز کمتر از 7 مصداق (از 1010 سوال) را داشتند.
  نتیجه گیری
  طرز نگرش گزاره های ارزشیابی در «کتابچه ب» با آنچه که در ممیزی ایزو انجام می شود، تفاوت فاحش دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم جهش مثبتی که تدوین «کتابجه ب» در ارزشیابی بیمارستان های عمومی کشورداشت، به دلیل فقدان تجربه کافی در استاندارد نویسی مبتنی بر اصول ایزو، نقصان های جدی در ارزشیابی کامل از بیمارستان، به نحوی که جامع و یکپارچه سیستم و مدیریت و محتوای بیمارستان ها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد.
  کلیدواژگان: استاندارد، بیمارستان، ایزو، ارزشیابی، مدیریت کیفیت
 • مجید طوافی، عبدالرحمن حاج دزفولیان، محمد هادی کوچک، حیات ممبینی، اسدالله توکلی، محمد جواد طراحی صفحه 27
  مقدمه
  نفروپاتی دیابتی یکی از علل مرحله نهایی بیماری کلیوی است. به علت هیپرگلیسمی در کلیه آنژیوتانسین II بطور موضعی افزایش یافته و موجب القا ضایعات کلیوی بویژه ضایعات گلومرولی می شود. در این تحقیق گیرنده نوع 1 آنژیوتانسین (AT1) II توسط لوزارتان بلوکه و تاثیر این دارو در مهار ضایعات کلیوی بطور کمی ارزیابی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 24 رت نر دو ماهه نفرکتومی چپ گردیده و بطور تصادفی به سه گروه 8 تایی تقسیم شدند. سپس با تزریق آلوکسان (120mg/kg زیر جلدی) در گروه های دوم و سوم دیابت القا گردید. 5 روز بعد از القا دیابت به گروه سوم مدت 8 هفته لوزارتان (5mg/kg/ay) از راه دهان داده شد. سپس کلیه حیوانات تمام گروه ها برداشته و فیکس گردید. هر کلیه به اسلایسهایی با ضخامت یک میلی متر بریده (نمونه گیری تصادفی سیستماتیک) و بعد از پردازش بافتی از هر اسلایس زوج برش با ضخامت 5 میکرون تهیه و با روش PAS رنگ آمیزی شدند. با استفاده از روش کاوالیری و دایسکتور فیزیکی حجم کلیه، حجم گلومرولها و تعداد گلومرولها در هر کلیه برآورد گردید. تفاوت میانگینهای متغیرها در بین گروه ها با نرم افزار SPSS12 و روش آماری Mann withney درP<0.05 ارزیابی گردید.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان دادند درمان با لوزارتان در گروه درمانی نسبت به گروه دیابتی بدون درمان در هر سه متغیر حجم کلیه، حجم گلومرولها و تعداد گلومرولها تفاوت معنی داری داشته است (P<0.05) و توانسته است در مهار ضایعات موثر باشد.
  نتیجه گیری
  مصرف لوزارتان در دز پایین و درازمدت در رتهای دیابتی - نفرکتومی یکطرفه توانسته است بطور معنی داری در جلوگیری از افزایش حجم کلیه (حدود 84%) تاثیر داشته و افزایش حجم گلومرولی را 67% مهار و در جلوگیری از کاهش تعداد گلومرولها حدود 68% موثر باشد. برای حصول نتایج بهتر ترکیب درمانی با داروهای دیگر پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: لوزارتان، تعداد کل گلومرول، حجم کل گلومرولی، استریولوژی، دیابتی، نفرکتومی، یکطرفه، دیابت نوع یک
 • ماندانا رفیعی، بهزاد جدیری صفحه 35
  مقدمه
  لیشمانیوز احشایی بیماری مزمنی است که به صورت خاص کودکان زیر 5 سال از نوع L.Infantum و کودکان بزرگتر و بالغین جوان را در ناحیه آفریقا و آسیا نوع (L.Donovani) مبتلا می کند. هدف از این مطالعه بررسی یافته های اپیدمیولوژی کلینیکوپاتولوژی، پاسخ درمانی بیماران مبتلا به لیشمانیوزیس و مقایسه آن با سایر مناطق آندمیک دنیا بود.
  مواد و روش ها
  این بررسی به صورت توصیفی صورت گرفت 40 نفر از بیماران که با تشخیص لیشمانیوز احشایی در فاصله سالهای 1381-1379 در بیمارستان کودکان بستری شده بودند در این مطالعه وارد شدند. تشخیص بیماری به کمک بررسی مغز استخوان و تست الگوتیناسیون سیستم(DAT) مثبت صوت گرفته بود. افراد نمونه از نظر علایم بالینی تنها و یافته های آزمایشگاهی و روش های درمانی مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در طی مدت 3 سال بررسی، از شهریور 79 لغایت شهریور 81 تعداد 40 بیمار مبتلا به لیشمانیوز احشایی در این مرکز بستری شده بودند. متوسط شیوع سنی 22.5 ماهگی بود. تب واسپلنومگالی در تمامی موارد، هپاتومگالی در 29 مورد (72.5%) وایکتر در 8 مورد (20%) وجود داشت. 90% بیماران هموگلوبولین کمتر از 10 داشتند و ترومبوسیتوپنی در 75% موارد مشاهده شد و بررسی مغز استخوان در تمام بیماران انجام شد که در 92.5% موارد مثبت بود و تست DAT در 72% موارد مثبت گزارش شد. 3 بیماربا علایم هیپرتانسیون پورت به صورت ایکتروهپاتواسپلنومگالی مراجعه نموده بودند. تمامی بیماران تحت درمان با مگلومین آنتی مونات (گلوکانتیم) قرار گرفتند. فقط یک مورد فوت به علت عدم پاسخ به درمانهای مختلف و عود مکرر وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بیماری لیشمانیوز احشایی در سنین شیرخوارگی می تواند به صورت علایم درگیری کبدی خود را نشان دهد. این بیماری در منطقه آذربایجان به درمان با آنتی موان پاسخ می دهد. داروهای گران قیمتی چون آمفوتریسین B باید برای موارد عود یا مقاوم به درمان در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز احشایی، گلوکانتیم، کودک
 • محمد سعید سراج، کریم مولا، علی قربانی، آرش اعتمادی، مصطفی چراغی، ابوالفضل محمودلو، نوشین نیک بختیان صفحه 41
  مقدمه
  عفونت ادراری یک بیماری شایع در سطح جامعه خصوصا در نزد خانمها است. درغیاب کشت مثبت ادرار در اغلب موارد درمان عفونت ادراری تنها براساس وجود علایم بالینی و یافته های کامل ادرار صورت می گیرد. هدف از انجام این مطالعه تعیین سوشهای مسبب عفونتهای ادراری و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی هر کدام در شهر اهواز بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه گذشته نگر در طول سال 81 بر روی کلیه مراجعین به آزمایشگاه های خصوصی و دولتی اهواز انجام گرفت. از تمام مراجعین نمونه وسط ادرار استریل اخذ و در محیطهای Blood Agar وMaconkey کشت داده شد و فراوانی کشت مثبت ادرار و حساسیت آنتی بیوتیکی پاتوژن های ادراری تعیین شد.
  یافته ها
  از مجموع 48850 نمونه 34360 زن (70.34%) و 14490 مرد (29.66%) مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد 4106 (8.4%) کشت مثبت (3140 زن و 966 مرد) داشتند. شایعترین پاتوژن - های ادراری بترتیب شامل E.coli (46.24%) و استافیلوکوک ساپروفیتیکوس (25.8%) و کلبسیلا پنومونیه (16.93%) بودند. انتروباکتر، پروتئوس، سیتروباکتر، پسودومونا و استافیلوکوک اپی درمیدیس، به ترتیب بقیه ارگانیسم های جدا شده را تشکیل می دادند. بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی در مورد سه جرم شایع بترتیب مربوط به نالیدیکسیک اسید، وانکومایسین و نیتروفورانتویین بود.
  نتیجه گیری
  در مطالعه ما توزیع فراوانی پاتولوژی ادراری و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی مطابق با کتب مرجع و گزارشات منتشر شده در دیگر شهرهای کشور بود.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری، آنتی بیوتیک، الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی
 • محمد رفیعی، سید محمد تقی آیت اللهی، جواد بهبودیان صفحه 47
  مقدمه
  زایمان مادران یکی از شایع ترین عوامل بستری شدن آنها در تمام کشورها است که مدل بندی آن می تواند چگونگی توزیع آن را تبیین نموده و عوامل موثر در افزایش یا کاهش آن را معین کند. هدف این مطالعه ارایه یک مدل مناسب جهت مدل بندی مدت زمان اقامت مادران در بیمارستان و مقایسه مدل های مختلف تبیین این مقادیر است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه مشاهده ای - مقطعی بوده که بر روی یک نمونه تصادفی 1600 نفری از مادران مراجعه کننده به مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک در نیمه اول سال 1383 جهت زایمان صورت گرفته است. از مادران انتخاب شده در نمونه مقادیر متغیر مدت اقامت آنها در بیمارستان (تعداد روزهایی که از پذیرش تا ترخیص در بیمارستان بوده اند) به عنوان متغیر پاسخ و متغیرهای سن مادر، توان دوم سن مادر، شغل مادر، فرزند ناهنجار متولد شده، رتبه تولد یا حاملگی، توان دوم رتبه تولد یا حاملگی، تعداد سقط های مادر، توان دوم تعداد سقط های مادر، تعداد فرزندان فعلی مادر، توان دوم تعداد فرزندان فعلی مادر، محل سکونت، نوع زایمان، وجود فرزند دو قلوی متولد شده و وجود فرزند سه قلوی متولد شده به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. جهت تحلیل داده ها از روش های پیشرفته و جدید مدل بندی داده های شمارشی و روش های ابتکاری مطرح شده در مقاله، استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مدل بندی مقادیر مدت اقامت مادران نشان داد که در ابتدا مدل دو جمله ای منفی با توجه به اینکه مقادیر واریانس و میانگین متغیر پاسخ برابر نبودند، مدل مناسبی جهت تبیین مقادیر مدت اقامت مادران بوده است و متغیرهای وجود فرزند ناهنجار، نوع زایمان (طبیعی، سزارین) و دو قلو زایی متغیرهای معنادار آماری در این مدل بر روی مقادیر مدت زمان اقامت مادران بوده اند. در صورتیکه از مدل های اختصاصی تر جهت این مدل بندی استفاده شود (مدل های بریده شده در نقطه صفر پوآسنی و دو جمله ای منفی)، مدل بکاربرده شده بیشتر مناسب است و متغیرهای سن، توان دوم سن، وجود فرزند ناهنجار، نوع زایمان، دوقلوزایی و سه قلوزایی متغیرهای معنادار در تبیین مقادیر مدت اقامت مادران بوده اند.
  نتیجه گیری
  در مقالعه حاضر با توجه به ارایه یک تغییر متغیر ساده بر روی مقادیر مدت اقامت مادران، یک مدل مناسب آماری جهت تبیین آنها و مدل بندی این مقادیر بدست آمد. مدل بدست آمده متغیرهای بیشتری را با توجه به اختصاصی تر بودند این مدل نسبت به مدل های رایج ارایه نمود.
  کلیدواژگان: مدت زمان اقامت پس از زایمان، مدل های داده های شمارشی، مدل رگرسیون پو آسنی و دو جمله ای منفی
 • مهنوش داودزاده، فاطمه رجبی پور، فتح الله شفیع زاده، امین قربانی واقعی صفحه 57
  مقدمه
  پرسنل بهداشتی و دانشجویان پزشکی در مقایسه با سایر گروه های جامعه به دلیل مواجهه مکرر با بیماران و فرآورده های خونی و نیز ترشحات قسمت های مختلف بدن در ریسک بالاتر ابتلا به بیماری های عفونی از جمله هپاتیت B قرار دارند. یکی از راه های پیشگیری، مصون سازی توسط واکسیناسیون علیه این بیماری ها است. هدف از این مطالعه، تعیین سطح آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت B پس از واکسیناسیون بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی تعداد 36 نفر از اینترن های دانشگاه علوم پزشکی لرستان که 3 دوز واکسن را به صورت کامل دریافت نموده و از آخرین زمان تزریق آنها حداکثر 6 سال گذشته است، انجام شد. نمونه های خون گرفته شده از لحاظ سطح آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت B به طریقه الیزا بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن بود که 44.4 درصد اینترنها پاسخ ایمنی متوسط و در حد قابل قبول نسبت به واکسیناسیون داشته(100MIU> HBs Ab> 10MIU) و 55.6 درصد اینترنها از سطح ایمنی خوبی نسبت به واکسیناسیون برخوردار بودند (100 MIU<).
  عدم پاسخ به واکسیناسیون درهیچ کدام از اینترن ها مشاهده نشد (<10 MIU). بین آنتی بادی ضد هپاتیت B (HBs Ab)، گروه سنی، جنسیت، فاصله آخرین تزریق واکسن و نیز رعایت فواصل بین تزریق 3 دوز واکسن رابطه معنی داری بدست نیامد.
  نتیجه گیری
  کل نتایج بیانگر پاسخ ایمنی مناسب و قابل قبول در اینترنهای تحت مطالعه نسبت به دریافت 3 دوز واکسن بود.
  کلیدواژگان: هپاتیت B، واکسیناسیون، HBsAb
 • بختیار حسینی، علی فرهادی صفحه 61
  مقدمه
  عمل جراحی کاتاراکت شایعترین نوع جراحی چشمی است که کیفیت مناسب عمل به بهبود بینایی کمک خواهد کرد. شایعترین عارضه بعد از عمل کاتاراکت، یووئیت است که زمان بروز آن معمولا اوایل هفته دوم تا اواخر هفته سوم بعد از عمل می باشد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه میزان بروز یووئیت بعد از عمل کاتاراکت با استفاده از مواد ویسکوالاستیک و هوا بود.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی بر روی 280 نفر از بیماران کاندید کاتاراکت چشم انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه A و B تقسیم و تحت عمل جراحی قرار گرفتند. در گروه A برای جایگذاری لنز در داخل کپسول از ژل استفاده شد و در گروه B از هوای معمولی اتاق عمل استفاده شد. کلیه بیماران از روز اول بعد از عمل تا هفته چهارم بعد از عمل به طور مداوم (هفته ای یک بار) ویزیت شدند و هر بار به بیماران توصیه می شد در صورت تاری دید، درد و یا قرمزی شدید چشم فورا مراجعه نمایند. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از کل بیماران مورد مطالعه 140 نفر زن و 140 نفر مرد بودند. دامنه سنی بیماران 110-20 سال بود. از مجموع 280 نفر که تحت مطالعه قرارگرفتند 33 نفر (11.78%) دچار یووئیت بعد از عمل شدند که میزان بروز یووئیت در گروه A(گروهی که از ژل استفاده می کردند) 12.85% و در گروه B (گروهی که از هوا استفاده می کردند) 10.71% بود. آزمون Z فیشر تفاوت معنی داری بین میزان بروز یووئیت در دو گروه نشان نداد.
  نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که بین سایر عوارض عمل از قبیل فشار بالا که از 20، قرارنگرفتن لنز بیرون از کپسول در دو گروه تفاوت معنی دار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده بین میزان بروز یووئیت در گروهی که ژل استفاده می کردند در مقایسه با گروهی که از هوا استفاده می کردند تفاوت معنی داری وجود نداشت. بنابراین با توجه به هزینه بالای ژل و دردسترس بودن هوا، توصیه می شود که از هوا در جریان عمل کاتاراکت استفاده شود.
  کلیدواژگان: یووئیت، ماده ویسکوالاستیک، هوا، عمل کاتاراکت
 • فریدون سبزی، حسن تیموری صفحه 67
  مقدمه
  روش درمان ایده آل درنارسایی قلب راست ناشی از بالا بودن فشارخون شریان ریوی که به علت آریتمی بطنی عارضه دار ایجاد شده باشد، هنوز مشخص نشده است. هرچند، چندین گزارش موردی در مورد بیماران آماده پیوند قلب که از قلب مصنوعی چپ یا قلب مصنوعی دو بطنی به عنوان پل پیوند استفاده شده، در ژورنالها چاپ شده است؛ اما هنوز گزارشی در مورد استفاده از پمپ سانتریفوژی برای درمان نارسایی قلب راست همراه با آریتمی بطنی چاپ نشده است.
  معرفی مورد: بیمار زنی 51 ساله از نواحی روستایی کردستان بود که به علت تنگی شدید دریچه میترال و وجود لخته در دهلیز چپ، جهت تعویض دریچه و تخلیه لخته به این مرکز ارجاع شده بود. بعد از تعویض دریچه میترال و تخلیه لخته دهلیز چپ به علت بالا بودن فشار شریان ریوی(110 mmHg) بیمار با وجود کاربرد داروهای اینوتروپ با حداکثر دوز، از دستگاه گردش خون برون پیگیری جدا نشد و به این علت با تعبیه بالون پمپ، بیمار به بخش مراقبت های ویژه انتقال یافت. در بخش مراقبت های ویژه به علت کاهش شدید فشارخون و تاکی کاردی و فیبریلاسیون بطنی مقاوم به درمان، بطور مکرر کاردیوورژن گردید و سرانجام تصمیم به تعبیه پمپ سانتریفوژی برای حمایت از بطن راست نارسا گرفته شد. بعد از 2 روز بیمار از قلب مصنوعی مذکور جدا شد و 7 روز بعد بالون پمپ خارج گردید و با وجود نارسایی تنفسی و تراکئوستومی بیمار کاملا بهبود یافت و مرخص شد.
  نتیجه گیری
  هر چند نارسایی قلب راست ناشی از فشارخون شدید شریان ریوی یک عارضه شوم بعد از عمل جراحی قلب باز است؛ اما در این بیمار استفاده توام از بالون پمپ و بیوپمپ برای نارسایی قلب راست باعث بهبودی بیمار شد.
  کلیدواژگان: جراحی قلب باز، نارسایی قلب راست، قلب مصنوعی، پمپ سانتریفوژی
|
 • Ebrahim Fallahi, Javad Mohtadinia, Soltan Ali Mahboob Page 3
  Background
  Zinc deficiency is a common problem in the world. Finding adequate solution for combating this problem is very important. The aim of this research was study of the effect of consumption of whole bread baked from cultivated wheat with microfertilizer on serum zinc.
  Materials and Methods
  This double blind field trial was carried out on two villages: Tajaragh as experimental (n=160) and Khaneghah as control (n=152) in east Azarbaijan province of Iran. Food consumption was estimated by 24 hour recall (one day) and food record (two days). Serum zinc, was measured by atomic absorption. Experimental village inhabitants consumed whole bread cultivated with microfertilizer, while the control village inhabitants took regular whole bread for 4 months. Independent t test and paired t test were used for comparing of the results.
  Results
  Iron and zinc contents of breads had significant differeces (p<0.01). Phytic acid:Zinc molar ratio in regular bread was less than exoperimental bread. There was no differece between iron:zinc ratio and zinc:iron ratio in both breads. Zinc intake was different between control and experimental groups. Serum zinc was increased in all age and sex groups of both villages (p<0.01).
  Conclusion
  Further studies are needed to determine the effect of bread cultivated with microfertilizer on serum micronutrients.
  Keywords: Fortified wjeat, Micronutrient fertilizers, Serum zinc
 • Monir Abbaszadeh Ghanavati, Mohammad Kazem Arabnia, Abbas Rabbani, Mohammad Hosein Mandegar, Mahmood Pordel Page 11
  Background
  Major leg wound complications after coronary artery bypass graft procedures are infrequent and few are reported in the litrature.We present our experience in treating 30 patients with major leg wound complications after coronary revascularization procedures.
  Materials And Methods
  A retrospective review of 2100 bypass procedures with saphenous veingraft performed over a 5-years period was conducted.15 potential risk factors for those who developed Major leg wound complications were analyzed and compared with the entire cohort of patients undergoing similar bypass procedures during the same period.
  Results
  lower extremity wound complications occurred in 30 patients (1.4%),19 of whom required additional surgical interventions.There were 6 wound debridments 2 skin grafts, 1angioplasty, 7fasciotomies,1embolectomy and fasciotomy 2 free tissue transfer. Of 14 variables evaluated by multivriate analysis, cardiopulmonary bypass time, duration of surgery and postoperative intraaortic ballon pump use were identified as significant independent predictors of major leg wound complications (p<0.05).
  Conclusion
  The causes of major leg wound complications after saphenous vein harvest for coronary artery bypass graft procedures are multifactorial. To minimize these complications,we recommend vascular evaluations before saphenous vein harvest, attention to proper surgical tecnique,and careful harvest site selection.
  Keywords: Coronary Revascularization, Saphenous Vein Harvest, Leg Wound Complications
 • Bahram Delgoshai, Shahram Toffigi Page 19
  Background
  Hospital standards are one of the valuest concepture items in an organization and hospital management. The research purpose was determination of luchs of hospital evaluation current way throght the comparission with ISO quality management standards and suggestion of a model to hospital standard development based on aquired findings.
  Materials and Methods
  This research is a descriptive – comparative study that was been doing on hospital standards,»B Hospital evaluation handout «in comparission with» 1994-29000 ISO principles «. In first stage, theorrical analysis and comparission of handout items with ISO necessities was done, then 8 stage model of hospital standards development was provided through the use of brain storming method to lists determination, multiple vote taking method, nominal team technic for chosing, AHP hierarchy analysis process methods and selection matrix for priority ullocation and benchmarking to choices. The provided model was authenticated with using delph: like method.
  Results
  Totally, 853 question were evaluated about conforming with ISO principles in» B Handout «and ISO items were brought 1026 onces in front of 853 items of handout. In this adaptation» quality internal ausits «,» process control «and» inspection and test «items from 1994-9000 ISO standards were repeated 339, 302 and 158 once, orderlly that in total, they consist of 77. 8% of writted items and other 17 items were consisted only 22. 2% of the whole of ISO items repeatting onces that 7 items from these were never in» B hand out«at all and also 5 other items were less than 7 evidence (from 1010 questions).
  Conclusion
  Writing method of evaluation items in»B hand out «has significant difference with what is done in ISO audit. Research findings showed that in spite of leaping that» B hand out«developing had in national. There are serious lacks in hospital compelete evaluaton so that consider a hospitals system, means and content beacause of lack of enough experiment in standard development based on ISO principles.
  Keywords: Standard, ISO, evaluation, quality management, general hospital evaluation
 • Majid Tavafi, Abdolahman Dezfulian, Mohammad Hadi Kochek, Hayat Mombeini, Asadollah Tavakoli, Mohammad Javad Tarahi Page 27
  Background
  Diabetic nephropathy is one of the cause of the end stage of renal disease (ESRD). Hyperglicemia activate intrarenal Renin-Angiotensin system and highly AngiotensinII is produced locally in glomeruli. In this research AT1(Angiotensin type 1) receptors blocked by Losartan and effects of this drug in inhibition of renal structural lesions were assessed quantitatively.
  Materials and Methods
  24 male rats (2 month ages) were uninephrectomised from left flank and then randomly divided in 3 groups (8 per group), then Diabetes were induced in second and third groups by injection of alloxan tetrahydrate (120 mg/kg) subcutaneously. Five days after diabetes induction third group received losartan (5 mg/kg/day) orally for 8 weeks. After 8 weeks kidneys from all groups were sampled, fixed and each kidney sliced in 1 mm thickness (systematic random sampling) for stereological study. After tissue processing section pairs were made with 5 micron thickness from each slice and stained by PAS method. Kidney volume, glomerular volume and glomerular number estimated by cavalieri and physical disector methods.
  Results
  Significancy test between means variables in groups were analyzed with Mann Withney statistical test in P<0.05 by SPSS12 software. For three variables (kidney volume,glomerular volume and glomerular number) losartan treated group showed significant difference to in comparison nontreated diabetic group.
  Conclusion
  Chronic low dose usage of losartan in uninephrectomized diabetic rats can prevent kidney volume increasing (84%), inhibit increase glomerular volume (67%) and prevent glomerular number decreasing (68%) significantly. Combined drug therapy is recommended for better results.
  Keywords: Losartan_Total glomerular number_Total glomerular volume_Stereology_Uninephrectomized_diabetic rats_Type I diabetes
 • Mandana Rafeey, Behzad Jodeiry Page 35
  Background And Objectives
  Visceral leishmaniasis is a chronic disease in Africa and Asia, children under 5 years are affecting with L.infantum and older children and young adult with L.donovani Purpose of this study describes the characteristics of epidemiologic and clinicopathophysiologic and response to treatment of patient that affected in East Azarbaijan compared with other endemic areas in the world.
  Materials and Methods
  This study was a descriptive survey that was carried out in 3 years. 40 patients with diagnosis of visceral leishmaniasis admitted to theTabriz children hospital between 2000-2002. Their diagnosis were documented with clinical examination and laboratory findings.
  Results
  Prevalence of mean age was 22.5 month. Fever and splenomegaly were present in all cases. Hepatomegaly in 29 cases (72.5%) and icter in 8 cases (20%) were present. In 90% of patients hemoglubin was <10mg/dl and thrombocytopenia in 75% were seen. In all patients bone marrow study was done and in 92.5% was positive. DAT test in 72% cases was positive. 3 patients with portal hypertension (icter, hepatosplenomegaly) were referred. All patients were treated with Meglomin antimony (Glucantim). Only 1 case death due to no response to different medications and frequently relapses were occurred.
  Conclusion
  Visceral leishmaniasis in breast feeding age appear by liver involvement. In East Azarbaijan area visceral leishmaniasis, successfully, treated by glucantim. The expensive medications such as amphotericin B must be used only in relapsing and resistant cases.
  Keywords: Visceral leishmaniasis, Glucantim, Child
 • Mohammad Saeed Saraj, Karim Mowla, Ali Ghorbani, Arash Etemadi, Mostafa Cheraghy, Abalfazl Mahmoodlo, Noshin Nikbakhtian Page 41
  Background
  Urinary tract infection (UTI) is a common syndrom in community, especially in females. The object of this study is to determine the prevalence of most common Bacteria causing UTI and Antibiogram pattern respectively in Ahwas population.
  Materials and Methods
  In this retrospective descriptive study we gathered all urine culture results from lab centers.
  Results
  From 48850 cases, 34360 (70.34%) and 14490 (29.66%) were females and males, respectively. The most frequent pathogens were E.coli (46.29%), S.saprophyticus (25.8%) and Klebsiella (16.93%). Enterobacter, Proteus citrobacter, Pseudomonas and S.epidermidis were consisted the remainder of causes. The most Susceptible Antibiotics for the most prevalent pathogens, were: Nalidixic Acid, Vancomycine, and Nitrofurantoin, respectively.
  Conclusion
  This pattern is similar to that mentioned in textbooks and published reports from other cities in Iran.
  Keywords: UTI, Antibiotic, Susceptibility pattern
 • Mohammad Rafiee, Mohammad Taghi Ayatollahi, Javad Behboodian Page 47
  Background
  Mothers’ delivery is one of the most common hospitalization factors throughout the world and it’s modeling can explain distribution and effective factors on rising and decreasing of it. The objective of the present study was a suitable modeling for mother hospitalization time and comparing it with different models.
  Materials and Methods
  Present study is an observational and cross-sectional study with randomized sampled of 1600 mothers’ refered to Arak university treatment centers in the first seamester in 2004 for delivery. The following parameters were registered: hospitalization time as dependent variable, mother’s age and its square, mother job, having abnormal child, ordinal pregnancy or delivery and its square, number of abortions and its square, number of present children and its square, mothers’ residency, type of delivery, twice and triplets all were considered as independent variables. For analysis of data, advanced recent methods of countable data modeling were used. We also introduced an innovative method of analysis.
  Results
  The results of modeling of mothers’ hospitalization time showed negative binomial model was a suitable model because of unequal variance and means of dependent variables for explanation of mothers’ hospitalization time, having abnormal child, type of delivery (NVD, C&S) and twice delivery all were significant variables in this model. More specific models (Zero-truncated Poisson and negative binomial), showed to be more suitable for age and its square, having abnormal child, type of delivery, twice delivery and triplet delivery which were all significant variables in determining of mothers’ hospitalization time rates.
  Conclusion
  In this article, with a simple change of mothers hospitalization time, a suitable statistical model to explain them and modeling of these times were achieved. The suggested model could included more variables than conventional because of its higher specificity.
  Keywords: Post delivery mother's hospitalization time, countable data models, Poisson, negative binomial regression
 • Mahnoosh Davoud, Zadeh, Fatemeh Rajabi Poor, Fatollah Shafi, Zadeh, Amin Ghorbani Vagheie Page 57
 • Bakhtiar Hosseini, Ali Farhadi Page 61
  Background
  Cataract surgery lens implantation is the most common eye surgery that good quality of operation can help good visual outcome. One of the most common complication following cataract surgery is uveitis that usualy occur in first few weeks after operation. The aim of the present study was to compare the incidence of the post operative uveitis between viscoelastic substance and air in ECCETPCIOL.
  Materials and Methods
  This prospective study was carried out in 280 patients (pt’s) candidate for cataract surgery. lens implatation pt’s divided randomly in two groups. Group A: Viscoelastic substances were used. Group B: Normal air of operation room were used. All pt’s were examined once per week up to four weeks after operation. We advised pt’s in case of bluring of vision/pain redness immediately come for urgent visit too. Analysis of data was done based on SPSS.
  Results
  Out of 280 pt’s, 140 pt were male and 140 pt were female. Theirs age were between 20-110 years. 33 pt’s out of 280 pt’s suffered from uveitis (11.78%). In group A 12.85% suffered from uveitis and in group B 10.71% suffered from uveitis. Z Fisher test did not show significant differences between the two groups. Other operative complications such as of IOP also did not show significant differences between the two groups.
  Conclusion
  Due to, there was no significante differences in post operative uveitis between two groups, and also access to air is easy and gell is expensive, we advise use of air for lens implantation during cataract operation.
  Keywords: uveitis, viscoelastic substance, Air
 • Fereidon Sabzi, Hasan Teimori Page 67
  Background
  It has not been yet developed a ost suitable method to treat right ventricular failure due to pulmonar artery hypertention resulted from ventricular arrhythia. Though some case reports about patients ready to heart transplant using left assist device or biventral assist device as bridge have been published in Journals, but nocase concerning application of centrifugal pump for treatment of right ventricular failure has been reported. Case report: The patient was a 51- year-old woman from rural region of Kurdistan with sever mitral stenosis and left arterial clot and sever pulmonary hypertension who underwent mitral valve replacement and removing of clot. The patient developed right ventricular failure due to sever pulmonary hypertension (110 mmHg) when was waned from cardiopulmonary bypass therefore CPB was resumed to be followed by intra aortic bollon pumping howevwr complete response was not be obtained due to repeated ventricular tachycardia and fibrillation thus right ventricular support was performed using a centrifugal pump and the patient could be weaned from CPB, 2 day after surgery. The right ventricular support was discontinued and IABP was removed 7 day after surgery without marked changes in homodyamics.
  Conclusion
  Although right ventricular failure due to sever pulmonary hyperlension is an ominous complication after open heart surgery but simultanrous use of ballon pumping and bio pumping for right ventricular failure in our patient caused her recovery.
  Keywords: Open Heart Surgery, Right Ventricular Failure, Assist Device