فهرست مطالب

اعتیاد پژوهی - پیاپی 5 (زمستان 1382)

فصلنامه اعتیاد پژوهی
پیاپی 5 (زمستان 1382)

 • ویژه نامه جامعه شناسی مواد مخدر
 • 238 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/12/14
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صفحه 11
 • مسعود کوثری صفحه 13
  مقاله حاضر به رابطه مفهوم آنومی اجتماعی و اعتیاد می پردازد و می کوشد نشان دهد که نظریه آنومی تا چه اندازه می تواند در روشن ساختن ابعاد این مساله اجتماعی در جامعه ما به کار آید. مقاله می کوشد با مرور نظریه های دور کیمی و مرتنی آنومی و نظریه فشار روانی اجتماعی آگنیو نشان دهد که به رغم تفاوت در بنیان های نظری این دو نظریه جامعه ایران به هر دو معنا شرایط آنومیک دارد و این شرایط پتانسیل بالایی را برای گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: آنومی اجتماعی، اعتیاد به مواد مخدر، سوء مصرف مواد مخدر، نظریه آنومی دور کیم، نظریه آنومی مرتن، نظریه فشار روانی، اجتماعی
 • بهرام کمیل صفحه 31
  تحقیق حاضر بر اساس این پرسش شکل گرفته است که «آیا بین نوع ماده مخدر و نحوه مصرف با انگیزه و نگرش مصرف کنندگان رابطه وجود دارد یا خیر؟ محقق پس از بررسی فرضیه ها نتیجه می گیرد، برای طبقه بندی کاربردی معتادان، باید نوع ماده مصرفی و نحوه مصرف و حتی انگیزه مصرف را لحاظ کرد. به نظر نویسنده هیچ مکانیسمی برای مبارزه با پدیده اعتیاد موفق نخواهد بود؛ مگر اینکه سابقه اعتیاد فرد مصرف کننده، نوع ماده مخدری که مصرف می کند و نحوه مصرف (منقطع، دائم)، را در نظر بگیرد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، جوانان، محلات فقیر نشین، نحوه مصرف مواد، نگرش ها، نوع ماده مخدر
 • جعفر سخاوت صفحه 47
  مواد مخدر یک واقعیت فیزیکی با مشخصات معین و اثرات عینی دارد که قابل اندازه گیری است. اما اثرات آن با مفهوم ذهنی مشاهده گر ممکن است منطبق باشد یا نباشد یکی از تعاریف مورد قبول علوم اجتماعی در مورد مواد مخدر این است که بر وضعیت روانی انسان یعنی بر کارکرد مغز، روحیه، عواطف، احساسات، ادراکات و فرآیندهای تفکر به شیوه های مختلف اثر می گذارد. بررسی حاضر نشان می دهد که تنها اثرات واقعی مواد مخدر تعیین کننده اثرات آن روی مصرف کننده نیست، بلکه انگیزه فرد برای مصرف، محیط اجتماعی حاکم بر مصرف مواد، هنجارهای اجتماعی حاکم بر مواد و شیوه مصرف، همگی بر چگونگی تاثیر این مواد موثر هستند. ...
  کلیدواژگان: انگیزه مصرف مواد، کارکردهای مصرف مواد، موقعیت، راهکارها
 • محمد علی زکریایی صفحه 55
  در این مقاله که مروری بر نظریه ها و مطالعات جامعه شناختی سوء مصرف کنندگان مواد در وضعیت اجتماعی است، مراحل اعتیاد (بویژه درباره مصرف الکل، هرویین و کوکایین) مورد بازبینی قرار گرفته و تبیین هایی را درباره مصرف مواد اولیه کرده است. همچنین، نقش برخی از نظریه های جامعه شناختی بر اعتیاد افراد مورد بررسی قرار گرفته است که در آن نظریه آنومی می گوید افراد با عدم رضایت از نقشی که باید ایفا کنند از فشار ناشی از این دوگانگی صدمه می بیند.
  کلیدواژگان: مراحل اعتیاد، تبیین جامعه شناختی اعتیاد، نظریه های جامعه شناسی (نظیر آنومی، معاشرت افتراقی، کنترل اجتماعی، خرده فرهنگی و کنش متقابل نمادگرا)
 • حبیب احمدی، محسن غلامی آبیز صفحه 85
  این مقاله به دنبال بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر اعتیاد است. چارچوب نظری این تحقیق، شامل نظریه های خرده فرهنگ بزهکاری و کنترل اجتماعی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که پایگاه اقتصادی اجتماعی معتادان با میزان و شدت اعتیاد آنان، رابطه معنی داری دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق بیانگر آن است که معتادانی که از شدت اعتیاد بیشتری برخوردارند، علاقه دلبستگی کمی نسبت به نهاد خانواده و مدرسه داشته اند و پیوند و ارتباط آنان با دیگر نهادهای اجتماعی نیز ضعیف است.
  کلیدواژگان: اعتیاد، معتاد، عوامل اقتصادی، اجتماعی، اردوگاه پیربنان
 • فریدون سید ربیع صفحه 105
  مطالعه ما بر فهم فرایند هویت مرتبط با دارو که ممکن است دیدگاه های جامعه شناختی مهمی را به حوزه آسیب شناسی سوء استعمال مواد مخدر وارد کند، متمرکز است. این اثر در چارچوب کنش متقابل نمادین، مطالعات فرهنگی و مدل موجود تحلیل هویت مرتبط با استعمال مواد مخدر (اندرسون 1994) قرار دارد. ما در این اثر، از ابزار پیمایش کیفی و آزمون مدل در یک نمونه آماری مشتمل بر مردان و زنان سیاه پوست و سفید پوست دچار عرضه سوء استعمال مواد مخدر تحت درمان در میشیگان میانی بهره می گیریم. ...
  کلیدواژگان: هویت، سوء مصرف مواد مخدر، کنش متقابل نمادین، خرده فرهنگ مواد مخدر
 • محمد مهدی فتوره چی صفحه 145
  تحقیق حاضر از اطلاعات دریافتی از طرح های مرکز پیش بینی مصرف مواد مخدر در سالهای 1991 و 1992 و همچنین از اطلاعات سر شماری سال 1990 برای بررسی این فرضیه که برخی «عامل های مربوط به ضعف ساختاری» بازداشت شدگان به مصرف کوکائین و سایر مواد مخدر کمک می کند، استفاده کرده است. این تحقیق که از تکنیک های مدل سازی غیر خطی طبقه ای بهره می برد، به بررسی اثر بخشی عاملهای کنترل اجتماعی و عاملهای جمعیتی در پیش بینی میزان مصرف مواد از سوی دستگیرشدگان می پردازد. ...
  کلیدواژگان: نظریه تعارض اجتماعی، مصرف مواد، بازداشت شدگان، کوکائین
 • مهرانگیز نیکنام، محمد جهانفر صفحه 167
  آیا ترک سیگار به درمان معتادان کمک می کند و یا برای آنان مضر است؟ در این خصوص از 407 معتاد 15 مرکز درمانی در لوس آنجلس در طی یک سال اطلاعاتی به دست آمده است. شاخص های به دست آمده از وضعیت سیگاری ها در ارتباط با مصرف مواد مخدر، آزمایش های ادرار و 36 بررسی دیگر، همچون اثر استفاده از الکل بر اعتیاد، مسائل روانی و مشکلات جانبی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از بیشتر پاسخگویان نشان می دهد که 95 درصد از معتادان در تمام طول زندگی خود سیگاری بوده اند. در اثر برنامه تغییر وضعیت سیگاری ها، 29 درصد آنان متحول شدند.
  کلیدواژگان: اعتیاد، سیگار، الکل، کوکایین، هروئین، سوء مصرف مواد مخدر
 • صفحه 217
|
 • M. Kowsari Page 13
  The present article addresses the relationshop between social anomie and drug addiction and tries to show that how we can apply anomie theory to clarify the aspects of this social problem in our society. By reviewing Durkheim’s and Merton’s anomie theories and Agnew’s mental-social theory، this article attempts to show that despite of fundamental differences in these two theories، Iranian Society has an anomic situation and this situation has a high poteniality for tendency toward drug addiction/abuse.
  Keywords: Anomie, Social anomie, Normlessness, Drug Abuse, Drug addiction, Collective individualism, Social Problems, Strain theory
 • Bahram Komeil Page 31
  The present research is based on this question: “Is there any relationship between the type of used drug and the method of drug consumption with the motivation and view of drug users?” After reviewing various assumptions, the author concludes that one must consider the type of used drug, the method of consumption and even the motivation of drug use in applied categorization of addicts. The author believes that no mechanism for fighting against drug addiction phenomenon will success unless we consider the background of the addict, the type of used drug and the method of drug consumption (lifetime or recreational).
  Keywords: addiction, the youth, grass, root areas, the method of drug consumption, views, the type of used drugs
 • Dr. Jafar Sekhavat Page 47
  The phenomenon of illicit drugs is a physical fact with clear characteristics and objective effects which are measurable. However, its effects may or may not be compatible with observer's mental concept. One of the accepted definitions of illicit drugs in social sciences is that they affect on individual's psycho conditions namely the function of brain, spirit, kindness, feelings, understandings and thinking processes in different ways. The present study shows that only the real effects of illicit drugs do not determine their effects on consumers rather individual's motivation to drug consumption, social environment, social orders and drug consumption methods affect on the consequences of such drugs. In the meantime, hidden social motivations behind drug use and emphasizing on treatment methods are among important factors in drug addiction prevention.
  Keywords: drug use motivation, drug use functions, situation, guidelines
 • Mohammad Ali Zakariyaee Page 55
  In this article which is a review of sociological ideas and studies of drug abusers in social situation, drug addiction steps (particularly alcohol, heroin and cocaine consumption) are revised and some explanations are made. Also, the role of some sociological ideas in drug addiction is considered in which Anomie Theory reads: "because of such duality, the individuals who are not satisfied with their role are in hurt." According to this theory, drug users choose seclusion and neglecting usual social aims as well as competitive situations. Association of Differentiation Theory claims that drug use behavior is a learned behavior and the first learning occurs in a friendly small group (i.e. youngsters). Social Control theory believes that one can predict normal and abnormal behaviors through the rate of individual's social commitments. Internal and external controls also determine commitment rate. Micro-cultural theory considers drug use as a compatibility with abnormal micro-culture rules. Symbolic Mutual Action Believes that the etiquettes which society attribute to individuals/behaviors determine their acquired social reactions rather than any inherited acquisition.
  Keywords: drug addiction steps, explaining drug addiction sociology, sociological theories (such as Anomie, Interaction of Differentiation, social control, multi, cultural, Symbolic Mutual Action
 • Mohsen Gholami Abiz Page 85
  This study investigates the socio- economic factors that cause addiction (influential in addiction). For this purpose، the studies done in this filed are investigated. After criticizing them، the theoretical framework adjusted to the research topic is presented. Subculture theory and social control theory applied as theoretical framework. Then by introducing hypotheses، it tries to investigate those factors in the addiction Peerbanan camp’s addicts (The camp is related to total office of Fars province prisons). This research is done using survey method. Statistical population of research are Peerbanan camp’s addicts، whose population were 3000 persons، when study was being done (March2004). Sample size of research are 353 persons. Information necessary for the research was gathered by interview and questioner، then it was processed by statistical tests. The conclusions of the study show that: Socio-economis status of addicts has a significant relation with the intensity of their addiction. More over، the results demonstrates that those addicts whose addiction intensity is more than other addicts، profit from more subculture traits as well. These addicts don’t have a good relation with their families and their schoolmates and teachers and their communication with social institutes is weak.
  Keywords: Addiction 2, Addict 3, Socio, Economic Factors, Pirbanan Camp
 • F. Seyed Rabiee Page 105
  Our study is concentrating on understanding drug-related identity process which may enter important sociological visions into drug abuse pathology. It is in the framework of symbolic proactivity، cultural studies and the existing model for analyzing drug-related identity (Anderson – 1994). In this study، we have used a qualitative survey and a model test in a statistical sample cosisting white/black males and females who are under drug abuse treatment in Middle Michigan. Our data shows that identity change occures during childihood or early adolescence and is accompanied with experiences of isolationism before drug abuse which facilitates the creation of an afflicted identity as well as the loss of the ability to control the personal identity. Assimilation and drug abuse subculture have represented altenative identities for resolving such an unsuitable situation.
 • M. M. Faturehchi Page 145
  The present research applies the information of major plans for predicting drug consumption in 1991/1992 as well as the data of census in 1990 to evaluate this assumption that “some arrestees’ sturctural weakness-related factors” contribute in using cocaine and other opiates. This research which applies non-linear modelling techniques، reviews the effectivity of the social control factors as well as population factors in foresighting the rate of drug consumption among arrestees. This issue is also evalauted wether there is any change in the effects of such factors in the rate of drug consumption despite of structural weakness of arrestees’ residential areas. In general، the research concludes that there should be a relationship between a group of major drug users and the structural weakness of environmental factors.
 • M. Niknam Page 167
  Does giving up cigarette smoking help drug addicts or is harmful for them? In this respect، the data of 407 drug addicts in 15 drug treatment centers at Los Angeles were gathered. Smokers-related indicators regarding the drug consumption، urinalysis as well as more 36 surveys such as the effects of alcohol consumption on drug addiction، psycological disorders and other problems were evaluated. The results obtained from most respondents show that 95 percent of all addicts have been lifetime smokers of which 29 percent have been evolved as a result of the programme for changing the situation of cigarette smokers.