فهرست مطالب

ریخته گری - پیاپی 80 (بهار 1384)

نشریه ریخته گری
پیاپی 80 (بهار 1384)

 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/04/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی تاثیر میزان خلاء ریخته گری بر خواص مکانیکی فولاد فوق مستحکم T300
  مرتضی ملاکی فرد، حسین عربی، حکمت رضوی زاده، سیدمهدی عباسی صفحه 2
  در این تحقیق، تاثیر مقدار خلاء بر میکرو ساختار و خواص مکانیکی فولاد فوق مستحکم T300 تولید شده بروش ذوب القائی تحت خلاء(Vacuum Induction Melting (VIM مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور تعداد 5 ذوب تحت شرایط یکسان و در مقادیر خلاء متفاوت در کوره VIM آلیاژ سازی و ریخته گری شد. سپس شمش های ریخته گری شده، تحت عملیات همگن سازی در دمای 1200C به مدت 2 ساعت قرار گرفتند. بلافاصله بعد از عملیات همگن سازی نمونه ها در محدوده1200C -1000 نورد شدند...
  کلیدواژگان: فولاد فوق مستحکم T300، ذوب و ریخته گری در کوره VIM، خواص مکانیکی
 • بررسی تاثیر مقدار تیتانیم بر ساختار و خواص مکانیکی فولادفوق مستحکم Ni-Co-Mo
  امیرحسین متشکر حسینی، حسین عربی، مهدی دیواندری، سیدمهدی عباسی صفحه 11
  در این تحقیق، تاثیر مقدار عنصر تیتانیم بر میکرو ساختار و خواص مکانیکی فولاد فوق مستحکم I8Ni(300) مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا به تعداد 7 شمش تحت شرایط یکسان ولی با مقادیر مختلف Ti ریخته گری شد. سپس این 7 شمش ریخته گری شده تحت عملیات همگن سازی در دمای 1200C - 1000 انجام گرفت و سپس نمونه ها تحت عملیات آنیل محلولی در 820C به مدت 1 ساعت قرار گرفته و نهایتا در درجه حرارت 500C به مدت 3 ساعت پیرسازی شدند. سرانجام نمونه ها تحت آزمایشات مکانیکی (کشش، ضربه و سختی) قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: فولاد فوق مستحکم، عملیات پیرسازی، خواص مکانیکی
 • مقایسه سیالیت، ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم اولیه و ثانویه
  مجید لاجوردی، مهدی دیواندری، محمدعلی بوترابی صفحه 18
  در این تحقیق آلیاژهای اولیه و ثانویه A413, 356 و دو ذوب مختلف از آلیاژ LM4 از لحاظ سیالیت، خواص مکانیکی و ریز ساختار بررسی، و با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج آزمایش سیالیت با استفاده از مدل اسپیرال نشان داد که سیالیت شمشهای ثانویه 356 حاوی 10 الی 15 درصد قراضه، نسبت به شمشهای اولیه تفاوت چندانی ندارد. در حالی که در شمش ثانویه A413 که در تولید آن حدود 50% قراضه استفاده شده بود، سیالیت 10 الی 15 درصد کاهش نشان داد. مقایسه نتایج آزمون کشش شمش ثانویه 350 با شمش اولیه آن افزایش استحکام را در شمش ثانویه نشان داد...
 • تعیین عوامل جذب نیتروژن در فرایند فولاد سازی مجتمع فولاد مبارکه
  حسن جعفری، حمیدرضا پورمحمودی، علیرضا اعتمادی صفحه 29
  امروزه گرایش دامنه داری در جهت کاهش هرچه بیشتر میزان نیتروژن در فرایند فولادسازی دیده می شود چرا که نیتروژن موجب کاهش تافنس شکست، قابلیت جوشکاری و خصوصیات جوش می شود. در این پژوهش عوامل موثر بر جذب نیتروژن در فرایند فولاد سازی تعیین شده است. در این تحقیق چهار قسمت عمده مرحله ذوب در کوره، مرحله ارسال ذوب به متالورژی ثانویه و از آن به مرحله ریخته گری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که افزایش آهن اسفنجی (DRI) و آهک در قسمت ریخته گری موجب افزایش نیتروژن می شود...
  کلیدواژگان: نیتروژن، فولاد، جذب، ریخته گری
 • بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری روی عمر خستگی حرارتی قالبهای ریخته گری تحت فشار
  مهدی عزیزیه، احمدرضا اعتمادی، امیرحسین کوکبی، فرزاد خمامی زاده صفحه 38
  فولاد H13 از نوع فولادهای گرمکار بوده که به علت مقاومت بالا در برابر حرارت بیشتر برای ساخت قالب های ریخته گری آلیاژهای غیر آهنی مانند آلومینیم، منیزیم و مس مورد استفاده قرار می گیرد. سطوح این گونه قالب ها پس از گذشت مدت زمان مشخصی در اثر خوردگی، سایش و خستگی حرارتی تخریب می شود. برای تعمیر این گونه قالب ها اکثرا از روش جوشکاری با الکترود تنگستنی (TIG) و مفتول پر کننده از جنس فولاد مارایج استفاده می شود. اما به علت ضعیف بودن خواص مکانیکی جوش حاصل به علت دندریتی بودن ریز ساختار آن، پس از چندی در اثر گرم وسرد شدن متوالی در حین کار، ترک های خستگی حرارتی در سطوح جوش ها دیده می شود...
  کلیدواژگان: فولاد قالب ریخته گری تحت فشار، خستگی حرارتی، روش جوشکاری (TIG)، مفتول پر کننده
 • بررسی تاثیر پارامترهای تولید بر ریز ساختار آلیاژ A1356 ریخته گری شده در حالت نیمه جامد - نیمه مایع
  سید محمد باقر خواجه باشی، دکتر فرشاد اخلاقی، دکتر محمود نیلی احمدآبادی صفحه 44
  روش هم زدن در حالت نیمه جامد - نیمه مایع جهت تولید قطعات ریخته گری شده با ساختار گلبولی در مقایسه با سایر فرایندهای فرآوری مواد نیمه جامد - نیمه مایع بدلیل عدم نیاز به فرایند گرمایش مجدد، مورد توجه می باشد. در این روش پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت سرد کردن مذاب تا منطقه خمیری، سرعت و زمان هم زدن روی اندازه گلبولهای ایجاد شده مؤثر است. در این تحقیق تاثیر پارامترهای مذکور بر ریز ساختار آلیاژ A1356 که پس از هم زدن همدما در حالت نیمه جامد - نیمه مایع ریخته گری شده، مورد بررسی قرار گرفته است.