فهرست مطالب

امداد پژوهان - پیاپی 8 (زمستان 1383)
 • پیاپی 8 (زمستان 1383)
 • 106 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/02/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شناسایی عوامل مشارکت کارکنان در مدیریت دستگاه های دولتی ایران
  مجید کردرستمی صفحات 1-17
  به منظور شناسایی عوامل مشارکت کارکنان در مدیریت دستگاه های دولتی ایران و توصیه به سیاستگذاران جهت استفاده از عوامل به دست آمده و کاربردی کردن نظام مدیریت «مشارکت جو» تحقیقی گسترده صورت گرفته است. به لحاظ تجزیه و تحلیل داده های آماری از تجزیه و تحلیل آماری توصیفی، استنباطی و مقایسه اسناد و مدارک موجود استفاده شده است. میزان اعتبار ابزار اندازه گیری از روش تعیین ضریب آلفا موسوم به آلفای کرونباخ به دست آمده است که مقدار آن برابر 973/0 شده و به منظور روایی ابزار از روش روایی محتوای ابزار استفاده شده و به تایید صاحب نظران و متخصصان با تجربه مدیریت نیز رسیده است.
  کلیدواژگان: مدیریت مشارکتی، بستر سازی فرهنگی، امنیت و ثبات شغلی کارکنان، ساختار سازمانی غیر متمرکز
 • بررسی و تحلیل وضعیت سالمندان با تاکید بر سالمندان روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
  محمد امین شریفی صفحات 18-34
  گرچه آمارها حکایت از افزایش قابل توجه سالمندان دارد اما کشور ما همچون کشورهای توسعه یافته و صنعتی هنوز با مسئله سالخوردگی جمعیت مواجه نشده است. با این حال برنامه ریزی و حمایت لازم از سالمندان فعلی کشور علاوه بر اثرات قابل توجه اجتماعی، شرایط مواجهه و آمادگی ما در آینده را نیز تا حدود زیادی تعیین خواهد کرد. گرچه در کشور ما سالمندان از دیرباز مورد توجه و تکریم خانواده و جامعه بوده اند اما تغییر و تحول کارکرد نهادهای اجتماعی به ویژه خانواده و شرایط اقتصادی - اجتماعی جدید منجر به مسئله شدن موضوع حمایت از سالمندان در وضعیت فعلی و احتمال حاد شدن آن در آینده شده است...
  کلیدواژگان: سالمندی، سالخوردگی جمعیت، نظام حمایت
 • آینده نگری حضرت امام علی علیه السلام
  مسلم سلیمانی صفحات 35-45
  خطبه 229 نهج البلاغه چون سایر خطبه های دیگر حضرت امیر (ع) از ژرفا و عمق بسیار برخوردار است. امام علی (ع) در این خطبه سخن را با مظلومیت اهل بیت پیامبر (ص) شروع می کند و با توجه به احوال آخر الزمان و اتفاقاتی که در آن زمان پیش می آید، دورنمای آن جامعه را ترسیم می فرماید. ایشان نتیجه خوب یا بد بودن جوامع را متفرع بر کردار و منش آن جامعه می داند و با اشاره به چند سرفصل اخلاقی و اجتماعی که در آن زمان به وجود می آید، مشکلات و شرایط آن جامعه را پیش بینی می کند...
  کلیدواژگان: آینده نگری، گسیختگی پیوند، رزق حلال، نعمت و راهکار
 • توسعه منابع انسانی و راهبردی کارآمد در بهره وری سازمانی
  ابوالفضل علی یزدی صفحات 46-56
  اهمیت توسعه منابع انسانی در بهره وری بر کسی پوشیده نیست. در این مقاله نقش توسعه منابع انسانی در بهره وری از منظر دیگر یعنی نظام آموزشی جامع و فراگیر، مورد بحث قرار می گیرد. نخست مفهوم توسعه منابع انسانی در قالب الگویی جامع ارائه شده، پس از آن فرایند توسعه منابع انسانی در قالب 5 مرحله تعاملی، شامل: تعیین نیازهای آموزشی، تدوین هدفهای آموزشی، تدوین برنامه و طرح های عملیاتی، اجرای برنامه آموزشی و در نهایت ارزیابی برنامه آموزشی تبیین شده است...
  کلیدواژگان: توسعه منابع انسانی، نظام جامع آموزش، یادگیری پایدار، آموزش مداوم
 • مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات در نظام تحقیق و توسعه کشور
  علی ثاقب موفق صفحات 57-67
  دانش پایه توسعه است و نقش سازماندهی و پیاده سازی دانش در حصول کارایی، بهبود، کیفیت، رشد و توسعه این زمینه را فراهم می سازد تا صنایع، اعتبار قابل توجهی در جهت ارائه خدمات پیدا کنند. مدیریت فناوری اطلاعات در امر تحقیق و توسعه موجب ایجاد نظام تحول در سازماندهی و بهره وری در صنایع با توجه به شناسایی منابع اصلی درونی، راهکارهای فعالسازی و در پی آن رقابت پذیری و توسعه موثر و کارآ در صنایع کشور را به دنبال خواهد داشت. فناوری اطلاعات، نحوه سازماندهی و پیاده سازی اطلاعات و خط مشی به کارگیری و استفاده از دانش روز را تبیین می کند...
  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، فناوری اطلاعات، تحقیق و توسعه (R&D)
 • نقش فرهنگ در پیشبرد اهداف استراتژیک سازمانها
  علی کریمی کلایه صفحات 68-88
  فرهنگ را می توان مجموع رفتارهای اکتسابی و ویژگی های اعتقادی اعضای یک جامعه معین تعریف کرد. فرهنگ مجموعه به هم پیوسته ای از شیوه های تفکر، احساس و عمل است که کم و بیش مشخص است و از سوی تعداد زیادی از افراد فراگرفته می شود و بین آنها مشترک است و به دو شیوه عینی و نمادین به کار گرفته می شود تا این اشخاص را به یک جمع خاص و متمایز مبدل سازد. از سوی دیگر در مباحث مدیریت استراتژیک سازمانها می بایست به این نکته توجه کنند که اگرچه طرحهای استراتژیک سازمانها توسط متخصصان و استراتژیست ها بنا نهاده می شود ولیکن در مرحله اجرا لزوم همکاری و همراهی مدیران عالی، مدیران میانی و پرسنل اجرایی سازمان را طلب می کند...
  کلیدواژگان: فرهنگ، استراتژی، سازمان و سیستم
 • خلاصه ای از پایان نامه ها
  صفحات 89-98
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحه 99