فهرست مطالب

پوپک - سال دوازدهم شماره 7 (پیاپی 135، مهر 1384)
 • سال دوازدهم شماره 7 (پیاپی 135، مهر 1384)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 1,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/06/30
 • تعداد عناوین: 16
|
 • اماکن مقدس
  صفحه 2
 • شادی
  علی باباجانی صفحه 4
 • کارهای اینجوری
  فاطمه مشهدی رستم صفحه 5
 • چینه دان
  بهناز ضرابی زاده صفحه 14
 • درخت نان - ژنرال شرمن
  صفحه 23
 • جادوی فیدل
  ایندبلیتون ترجمه: شیرین سلیمی صفحه 30
 • سرگرمی
  صفحه 38
 • آرزوی زیتا کوچولو
  کیانا بلالی صفحه 42
 • دندان مصنوعی من
  مرتضی دانشمند صفحه 44
 • پاسخ به نامه های داستانی
  صفحه 46
 • فصل ها در سیاه های دیگر
  حسن عبدی ترجمه: حسن عبدی صفحه 49
 • خواب متیو
  لئولیونی ترجمه: معصومه نوازنی صفحه 50
 • جدول
  صفحه 59
 • نقاشی بچه ها
  صفحه 60
 • حرف های تو
  صفحه 62
 • نامه های پوپک
  صفحه 66