فهرست مطالب

پزشکی قانونی - سال دهم شماره 4 (پیاپی 36، زمستان 1383)

مجله پزشکی قانونی
سال دهم شماره 4 (پیاپی 36، زمستان 1383)

 • 52 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/11/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکترمیترا اخلاقی، فخر الدین تقدسی نژاد، حمید صدیقی آخا، فرهاد رضوانی صفحات 191-195
  زمینه و هدف
  یکی از وظایف پزشکی قانونی، بررسی مرگهای حین عمل جراحی یا مدت کوتاهی پس از آن و یا در حین اعمال تشخیصی تهاجمی یا بیهوشی است.
  روش ها
  این مطالعه بر روی 400 متوفی که به دنبال جراحی (پس از معاینه و کالبدگشایی و آزمایشات سم شناسی) به سازمان پزشکی قانونی کشور ارجاع شده بودند انجام گرفت.
  یافته ها
  بیشتر مرگها (21%) در گروه سنی 29-20 سال و در مردان (84%) رخ داده بود. خونریزی زیر سخت شامه (34.8%) شایعترین علت عمل جراحی بود و خونریزی اپیدورال (11.8%)، پارگی کبد و احشای داخل شکمی و پارگی روده در ردیف های بعدی قرار داشتند. در 91.8% موارد، فوت به دنبال اعمال جراحی اورژانس و در 8.2 درصد به دنبال اعمال جراحی انتخابی (الکتیو) رخ داده بود. بیشترین فراوانی فوت در جراحی های اورژانس مغز و اعصاب (58%) و جراحی های عمومی (33.6%) بود. بیشترین فراوانی فوت در جراحی های انتخابی مغز و اعصاب (45.5%) و جراحی های ارتوپدی (30.3%) بود. بیشترین موارد مرگ در موارد اورژانس و انتخابی به ترتیب در 68.9 درصد و 60.6 درصد موارد در مراکز درمانی دولتی به وقوع پیوسته بود. در این مطالعه تنها 14 مورد (3.5%) فوت حین عمل جراحی رخ داده بود. در 84.3% مورد فوت به دنبال صدمات اجسام سخت، 5.5% به دنبال صدمات اجسام تیز و برنده و 10.2% به دنبال بیماری اولیه رخ داده بود. در مجموع شایعترین علت مرگ ضربه مغزی به دنبال صدمات اجسام سخت بود (49%).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه علت اصلی عمل جراحی، خونریزی بین پرده های مغزی بود (44.6%)، اما در مطالعات مشابه خارجی بیشترین علت عمل جراحی، بیماری های دستگاه گوارش و بیماری های قلبی و عروقی بود که احتمالا بالا بودن آمار تصادفات در ایران در این اختلاف موثر است. در این مطالعه فقط در 9 درصد موارد، علت فوت عوامل جراحی و بیهوشی بود در حالیکه در مطالعات مشابه خارجی در 29.2 درصد موارد، مرگ به علت عوامل جراحی و بیهوشی رخ داده بود. این مساله می تواند به علت عدم ارجاع متوفی برای اتوپسی و بررسی های بیشتر باشد.
  کلیدواژگان: مرگ، جراحی، بیهوشی، بیماری
 • اباذر حاجوی، سیدجمال الدین طبیبی، معصومه سرباز زرین آباد صفحات 196-201
  زمینه و هدف
  این پژوهش به منظور بررسی تطبیقی منشور حقوق بیمار در چند کشور منتخب و ارایه راه حل مناسب برای ایران انجام گرفت.
  روش ها
  روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی، تطبیقی و موردی بود. کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا، فرانسه و ایران جامعه پژوهش را تشکیل می دادند. گردآوری داده ها از طریق پایگاه های اطلاعاتی صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج بررسی بیانگر این موضوع بود که حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی و درمانی، حق رضایت برای درمان، حق حریم شخصی و حق حفظ حقوق بیمار (حق شکایت) در منشور حقوق بیمار اکثر کشورها به جز ایران وجود داشت. حق محرمانه ماندن اطلاعات در همه کشورهای مورد بررسی وجود داشت. حق استفاده از مترجم و حق تسکین درد فقط در منشور حقوق بیمار بعضی از ایالت های آمریکا به چشم می خورد و با استفاده از مجموعه منشورهای حقوق مورد مطالعه و مقایسه آن با یکدیگر، راهکارهای مناسبی برای منشور حقوق بیمار در ایران ارایه گردید.
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت به علت اینکه منشور حقوق بیمار در ایران برای اولین بار پیشنهاد گردیده است، دارای کاستی های زیادی است و بهتر است که قبل از تصویب آن بازنگری های اساسی بر طبق بررسی های تطبیقی صورت گیرد. لذا بر این اساس راه حل مناسب برای تدوین منشور مناسب حقوق بیمار ایران پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: بررسی تطبیقی، منشور، حقوق، بیمار، حقوق انسانی
 • روح الله دهقانی، طاهره خامه چیان، سیدمحسن رفیع زاده طبایی زواره *، مریم نساجی زواره صفحات 202-206
  زمینه و هدف

  هر ساله حدود 5000 مورد مرگ و میر بر اثر گزش کژدم در دنیا گزارش می شود که بیشتر قربانیان را کودکان تشکیل می دهند. این میزان در کشور ما حدود 40 مورد در سال است که 80% آن در استان خوزستان رخ می دهد و بیشترین کشندگی مربوط به کژدم گادیم است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات آسیب شناسی از گزش کژدم گادیم، روی مدل حیوانی است.

  روش ها

  این مطالعه تجربی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. 51 سر موش صحرایی به عنوان گروه مورد 50 سر موش صحرایی به عنوان گروه شاهد انتخاب شد. پس از تزریق سم کژدم گادیم به موشهای صحرایی، تغییرات آسیب شناسی ایجاد شده در کبد، طحال و کلیه ها، تغییرات موضعی پوستی و تغییرات گویچه قرمز، گویچه سفید و غلظت خون بررسی شد.

  یافته ها

  بیشترین تغییرات آسیب شناسی در کبد (70.6%) و کلیه ها (35.3%) و کمترین تغییرات در طحال (27.4%) مشاهده شد. شایعترین نوع تغییر آسیب شناسی در کبد و کلیه ها، به صورت احتقان (به ترتیب 49 و 43.2%) و در طحال به صورت خونریزی (15.7%) بود. تغییرات پوستی به شکل زخم در 55 درصد موشهای گروه مورد دیده شد ولی در هیچ یک از موشهای گروه شاهد (با تزریق سرم فیزیولوژیک به جای سم) یافت نشد. میانگین تعداد گویچه های قرمز و غلظت خون کاهش و میانگین تعداد گویچه های سفید در خون افزایش یافت که این مقادیر از نظر آماری معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  سم کژدم گادیم باعث تغییرات آسیب شناسی مختلفی در اعضای بدن حیوان می شود که درصد و نوع این تغییرات در هر عضو، متفاوت است. افزایش گویچه سفید نشان دهنده قدرت این سم در تحریک سیستم ایمنی بدن حیوان است و کاهش گویچه های قرمز و غلظت خون، فعالیت هموکیتیک سم را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: کژدم گزیدگی، کژدم گادیم، تغییرات آسیب شناسی، اتوپسی
 • جلال شیرزاد، امیرمحمد کاظمی فر صفحات 207-212
  زمینه و هدف
  طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده های اجتماعی است که متاسفانه مطالعات متعدد در کشور ما نشان می دهد آمار طلاق در حال افزایش است. طلاق علل متعددی دارد و هرگز یک علت را نمی توان به عنوان علت اصلی طلاق در نظر گرفت. با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تعیین فراوانی علل اصلی طلاق را مورد بررسی قرار دهیم تا شاید راهکاری مناسب جهت کاهش آن در نظر گرفته شود.
  روش ها
  در طی سالهای 1379 از 411 زوجی که به منظور طی مراحل قانونی طلاق به اداره کل پزشکی قانونی استان همدان مراجعه کردند، با مصاحبه بالینی و تکمیل پرسشنامه، اطلاعاتی جمع آوری گردید و سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل آماری شد.
  یافته ها
  شایعترین علل طلاق در این مطالعه عبارت از پایین بودن سطح سواد زوجین، شهرنشینی، اعتیاد، نبودن بچه، بیکاری، فقر اقتصادی و پایین بودن سن زوجین در زمان ازدواج بود. در این مطالعه علت 50 درصد پرونده های طلاق، اعتیاد بود که متاسفانه نسبت به مطالعات گذشته افزایش آماری چشمگیری نشان می داد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه همانند مطالعات قبلی نشان می دهد که طلاق علل و ابعاد گوناگونی دارد که با شناخت دقیق علل آن و برنامه ریزی لازم در این زمینه ها به ویژه طرح آنها در مشاوره های قبل از ازدواج، می توان از میزان بروز طلاق کاست. از طرفی با توجه به فقر اقتصادی شدیدی که گریبان گیر خانواده ها و به ویژه زنان، بعد از طلاق می شود، باید این افراد از طرف سازمان های حمایتی، تحت حمایت قرار گیرند.
  کلیدواژگان: طلاق، ازدواج، علل اجتماعی
 • فایل نبی صفحات 213-216
  به خرگوشها اتانول با غلظتهای مختلف داده شد و در آنها علایم و نشانه های مسمومیت ظاهر شد. علائم خفیف بالینی ایجاد شدند. این علایم با دوز متوسط 20 درصد اتانول به تدریج افزایش یافت و در بالاترین دوز یعنی 40 درصد به حداکثر خود رسید. علایم بالینی عبارت بودند از درجه حرارت مقعدی، ضربان قلب و میزان تنفس، حیوانات مبتلا علایمی از منگی و افسردگی هم نشان دادند. آنها به پشت دراز کشیده و از خوردن و نوشیدن امتناع می کردند. روز بعد، پیش از دادن دوز بعدی، حیوانات فعال به نظر می رسیدند. آنها خوردن و نوشیدن را از سر گرفته و درون لانه خود به شکل عادی حرکت می کردند.
  تغییرات خونی، یافته های هماتولوژیک، تغییرات پس از مرگ و هیستوپاتولوژی و یافته های میکروسکوپ الکترونی ثبت شدند.
  کلیدواژگان: آناتول، هیستوپاتولوژی، یافته های میکروسکوپ الکترونی
 • عبدالجلیل کلانتر هرمزی صفحات 217-223
  زمینه
  استفاده از مواد افزایش دهنده حجم بافتی مناسب برای اصلاح چین ها و کمبودهای نسجی و اسکارهای بدن به ویژه صورت، یکی از آرزوهای قدیمی جراحان پلاستیک و بیماران بوده است. این ماده زمانی مفید و موثر است که دائمی باشد، واکنش نسجی نداشته باشد، به خوبی شکل بپذیرد، تزریق آن آسان باشد، در نسوج حرکت نکند، اختلالی در بررسی های بالینی و کمک بالینی ایجاد نکند، تجزیه نشود، قابل جذب باشد، احتمال بروز عفونت در آن پایین باشد، ارزان باشد و در نهایت در صورت نارضایتی بیمار قابل خارج کردن باشد. از سال 1977 بعد از معرفی کلاژن چندین ماده تزریقی دیگر هم عرضه گردید، ولی به دلیل بروز عوارض یا محو شدن اثر، هیچکدام جایگاه مهمی در میان پرکننده های نسجی پیدا نکردند. همین شرایط دشوار برای معرفی ماده مناسب تزریقی باعث شده است تا دنیای پرکننده های نسجی (fillers) دستخوش تغییرات چندانی نگردد.
  روش ها
  در این مطالعه گذشته نگر به بررسی بیمارانی که به دلیل نیاز به اصلاح چین های صورت یا پرحجم کردن بافت نرم تحت درمان با تزریق ژل قرار گرفته اند و دچار عوارض متوسط تا شدید شده اند پرداخته شده است. این بررسی با گرفتن شرح حال، معاینه و تعقیب وضعیت ظاهری بیمار و اقدامات درمانی x-x لازم انجام شده است.
  یافته ها
  در این مطالعه که در 44 بیمار انجام شده است عوارض متعددی مانند تورم، آبسه، تشکیل لامپ، تغییر حالت صورت، تغییر محل ژل، حساسیت و... دیده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه ژل معرفی شده جوان است و دوره تحقیقاتی کامل را پشت سر نگذاشته است و از طرفی عوارض ایجاد شده به طور عمده غیر قابل برگشت است و جراحی های متعدد نیز نتوانسته حالت عادی عضو مورد تزریق را برگرداند، توصیه می شود تا برطرف شدن اشکالات موجود از این ژل استفاده نشود.
  کلیدواژگان: ژل تزریقی، افزایش دهنده نسجی، اصلاح چین و چروک
 • محمد دلیرراد، فریبرز طارمیان، جابر قره داغی صفحات 224-229
  خونریزی تحت عنکبوتیه ناشی از آنوریسمهای داخل مغزی حلقه ویلیس یکی از علل شایع مرگ بیماران مبتلا به بیماری کلیه پلی کیستیک با توارث اتوزومال غالب (ADPKD) که علاوه بر خطر بالای ایجاد ناتوانی دایمی در شخص، میزان مرگ و میر بیش از 25 درصد دارد.
  در این مطالعه، مرد 36 ساله ای مبتلا به بیماری کلیه پلی کیستیک پرفشاری خون معرفی شده است که در اثر خونریزی تحت عنکبوتیه ای ناشی از پارگی یک آنوریسم ساکولر در شریان مغزی میانی راست فوت نموده بود و در تالار تشریح سازمان پزشکی قانونی کشور تحت معاینات کامل پس از مرگ قرار گرفت. بر اساس منابع موجود در این مقاله درباره اندیکاسیون ها فواید و خطرات غربالگری آنوریسم های داخل مغزی بدون علامت در بیماران کلیه پلی کیستیک بحث خواهد شد.
  کلیدواژگان: کلیه پلی کیستیک، آنوریسم، اتوپسی
 • مهرزاد کیانی، عبدالرزاق برزگر، شبنم بزمی صفحات 230-235
  پزشکان و خصوصا طبیبان قانونی با طیف وسیعی از عوامل عفونی مواجه اند که از جمله مهمترین آنها می توان به ایدز، هپاتیت و سل اشاره نمود. این عوامل علاوه بر ایجاد بیماری های جدی در موارد پیوند اعضا نیز مورد توجه قرار می گیرند. عوامل عفونی به طرق مختلف نظیر استنشاق، بلع، تلقیح و از راه ملتحمه منتقل میگردند. جهت محافظت پزشکان و سایر اقشار درگیر از ابتلا به این بیماری ها بایستی اولا حتی الامکان قبل از اقدام به انجام اتوپسی تاریخچه کاملی از بیماری های قبلی فرد متوفی تهیه گردد. ثانیا اقدامات حفاظتی نظیر استفاده از دستکش مناسب پوشش های یکبار مصرف جهت انجام اتوپسی، ماسک و پیش بند استاندارد، عینک محافظ و در موارد لزوم کلاه مجهز به تهویه بسته و فیلتر باکتریال مدنظر قرار گیرد. استفاده از مواد ضد عفونی کننده مناسب و بکارگیری تکنیکهای صحیح اتوپسی احتمال انتقال عوامل عفونی را به حداقل ممکن می رساند. در این مقاله با توجه به اهمیت موارد مذکور و اشتغال شمار کثیری از همکاران محترم پزشک، تکنسین کالبدگشایی، همکاران محترم شاغل در آزمایشگاه، پرسنل متصدی حمل و نقل نمونه ها، نکات مهم در زمینه عفونتهای ناشی از کالبدگشایی و راه های جلوگیری از آن مورد بررسی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: عفونت، کالبد گشایی، حفاظت
|
 • Mitra Akhlaghi, Fakhroddin Taghaddosinejad, Fakhroddin Taghaddosinejad, Farhad Rezvani Pages 191-195
  Background and Aim
  One of the tasks of forensic medicine is to study the cases of death during or following surgical operations invasive diagnostic procedures or anaesthesia.
  Material and Methods
  The study was done on 400 cases of post-op death using examination, autopsy and toxicologic analytic tests.
  Results
  Death was most common among 20-29 year olds (21%), and happened more in men (84%) Than in women (16%). The most common cause of operation was subdural haematoma (34.89%). It was seen more in emergency surgeries (91.8%) Than in elective ones (8.2%). The commonest age group was 20—29 years old people with %21; death for men %84 and for women %16. The commonest reason for surgery operation was subdural hematoma (%34.89). %91.8 of emergency surgery operations and %8.2 of elective ones was led to death. Cases of death caused by operation in emergencies were mostly in neurosurgery and general surgery with %58 and %34.6 of occurrence respectively. Also in nonemergency cases, neurosurgical operations (%45.5) and orthopedic operations (%30.3) led to death more than other types of operation. Cases of death in emergency and elective surgeries with %68.9 and %60.6 of occurrence have occurred in public hospitals. Among 400 cases of death caused by surgery only %3.5 died during the operation. Among these 400 cases, %84.3 died of blunt trauma injuries, %5.5 of injuries by pointed or sharp-edge weapons and primary illness led to death in %10.2. The most common cause of death was head injury because of blunt trauma(%49).
  Conclusion
  In this study, the main reason for having a surgical operation was bleeding in brain membranes (%44.6) but in similar foreign studies operation death was mostly related to gastrointestinal and cardiovascular disorders. The difference is possibly due to the large number of accidents in Iran.
  Keywords: Death, Surgery, Anaesthesia, Disease
 • Abazar Hajavi, Sayyed Jamaleddin Tabibi, Masoumeh Sarbaz Zeinabed Pages 196-201
  Background and Aim
  In health care, emphasis on Basic Human Rights is specially important. Patient’s privacy protection becomes important when the human is exposed to shortcomings of social and health systems. It seems that in health and treatment services the «Patient’s Bill of Rights» has been ignored to the extent that the patients have no information about their rights. Recently «Patient’s Bill of Rights» compiled by Iranian Ministry of Health, which has a lot of shortcomings, was published. To propose a complete «Patient’s Bill of Rights» for our country, it seemed necessary to study «Patient’s Bill of Rights» in some developed countries.
  Material and Methods
  This research was a comparative and descriptive case study. Research population included the U. S. A (States of New York, Florida, Missouri, Minnesota, Texas), England, France, Canada and Iran. Data gathering was done through internet and e-mail.
  Results
  Findings of research showed that patients’ rights of accessibility to treatment and health care, privacy, consent for treatment and protection (the Right of Claim) were included in «Patient’s Bill of Rights» of all the countries under investigation, except Iran. The Right of Confidentiality is considered in all studied countries. The Rights of Having Translator and Pain Relief just were seen in some states of the U. S. A.
  Conclusion
  The appropriate solutions were suggested for «Patient’s Bill of Rights» in Iran.
  Keywords: Comparative Review, Bill, Rights, Patients, Human Rights
 • Rouhollah Dehqani, Tahereh Khamechian, Sayyed Mohsen Rafizadeh, Maryam Nassaji Zavareh Pages 202-206
  Background and Aim

  Mortality rate of scorpion bite in the world is about 5000 each year: and most of victims are children. Mortality rate in our country is about 40 cases annualy 80% of which occur in Khozestan and the greatest mortality is related to Gadium Scorpion. The purpose of this study is evaluation of pathologic changes after Gadium scorpion bite in animals.

  Material and Methods

  This experimental study was performed in Kashan University of Medical Sciences. Fifty-one rats were selected as cases and 50 rats as controls. After injection of Gadium scorpion toxin to rats, the pathologic changes in liver, spleen and kidneys, local changes in skin and alterations in RBC, WBC and HCT were evaluated.

  Results

  Most pathologic change were detected in liver (70.6%), then in kidney (35.3%) and then least in spleen (27.4%). The most prevalent histopathologic change in liver and kidney were congestion (49% and 43.2%) and in spleen was hemorrhage (15/7%). Skin changes as wound were detected in 55% of cases; which was not found in controls (that were injected with normal saline instead of toxin). The average of RBC and HCT decreased and the average of WBC increased and both were statistically significant.

  Conclusion

  Gadium scorpion toxin causes the various pathologic changes in animal organs and type and percentage of these changes differ from organ to organ. The increase in WBC indicates that toxin is a potent stimultants of immunologic system and decreasing of RBC and HCT indicates hemolytic activity of the toxin.

  Keywords: Scorpion bite, Gadium scorpion, Pathologic changes, Autopsy
 • Jalal Shirzad, Amir Mohammad Kazemifar Pages 207-212
  Background and Aim
  Divorce is among the most tragic social events, which as different recent studies show its incidence is increasing in our country. There exists different causes for divorce and none of them can be regarded as the most important one considering the importance of the subject. We are to investigate the most common cause of divorce, and as a result possibly find a way to reduce its rate.
  Material and Methods
  During year 2000, from couples among 411 who came to Legal Medicine organization in Hamedan, through interview and the forms filled out, the data has deen collected, and then it has been statiscally analyzed by SPSS soft ware.
  Results
  Based on this study, the most common reasons for divorce are: the low level of education of couples the addiction, childlessness unemplayment, poverty low age of couples at marriage time. In this study, the causes of divorce in %50 of the cases was addiction which has significantly increased campared to the result of previous studies.
  Conclusion
  The results of this study, like those of previous once. Indicate that the divorce has different reasons and we can reduce the rate of divorce. Through careful studies on its causes and giving consultation services to those couples who are deciding to divorce. On the other hand, considering the fact that after divorce the family and specially the woman go under very strong pressures, relevant social organizations must support these people.
  Keywords: Social causes, Divorce, marriage
 • M.A. Gahelnabi Pages 213-216
  Rabbits given orally ethanol in different concentrations showed signs and symptoms of toxicity. Mild clinical signs were produced. These signs increased gradually following a medium dose of 20% ethanol and reached a maximum level at the highest dose of 40%.The clinical signs comprised rectal temperature, heart beat and respiratory rate. Affected animals showed also signs of dullness and depression. They developed sternal recumbency and refused eating and drinking. The following day prior to dosing, the animals seemed to be active. They ate, drank and moved inside their pens in a normal manner. Blood changes, haematological findings, post-mortem and histopathological changes, and electron microscopic findings were taken.
  Keywords: Ethanol, Histopathology, Electron Microscopic Finding
 • Abdoljalil Kalantar Hormozi Pages 217-223
  Introduction &
  Aim
  Use of appropriate fillers to correct soft tissue defects, wtinkles and scars has long been one of the plastic surgeon’s ambitions. This material is effective and suitable if only has characteristics such as being permanent, inherently inert, capable of forming well, easily injectable, being fixed in place, disintegrable, absorbable, not prone to infection, being cheap and economically suitable, not making any disorder in clinical and paraclinical studies and if the patient does not wish to have it anymore, it could be easily removed. Since 1977 after introduction of collagen, other injectable fillers have come to the market but due to complications and ineffectiveness, their use was abandoned. These difficult situations has been the cause that the world of fillers has not changed significantly during these years.
  Material and Methods
  This retrospective study has been done to evaluate the patients who have undergone injection of gel to correct facial wrinkles or fill the soft tissue defects but developed moderate to severe complications. This evaluation has been done by taking history, physical exam, follow up of patients’ appearance and medicosurgical attempts.
  Results
  In this study which has been done on 44 patients several complications such as swelling, abscess formation, lumpiness, change of facial appearace, change in gel location after injection, and sensitivity have occurred.
  Conclusion
  the fact that the use of this gel is somewhat new and complete evaluation of its complications has not been performed completely and also treatment with several surgical procedures have not been successful, we recommend its abandoments for the present time.
  Keywords: Injectable Gel, Fillers, Facial Augmentation, Facial Wrinkles
 • Mohammad Delirrad, Farensic Taremiyan, Jaber Gharehdaghi Pages 224-229
  Subarachnoid haemorrhage (SAH) from ruptured intracranial aneurysms of the circle of Willis is a common cause of death in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD). It has a mortality rate of over 25% and an additional high risk of permanent disability. In this article, we present a 36 years old male patient with polycystic kidney disease and hypertension who died from SAH due to a ruptured saccular aneurysm of the right middle cerebral artery and complete post-mortem examination carried out in mortuary of Iranian Legal Medicine Organization. Based on literature review, we also discuss the indications, benefits and risks of screening and prophylactic treatment of asymptomatic intracranial aneurysms in patients with polycystic kidney disease.
  Keywords: Polycystic Kidney, Aneurysm, Autopsy
 • Mehrzad Kiani. Abdolrazagh Barzegar, Shabnam Bazmi Pages 230-235
  All physicians specially forensic pathologists encounter many infections like AIDS, tuberculosis and hepatitis. These infections can cause severe disease in human beings and therefore should be considered as a potential hazard in organ transplantation. The microorganisms can enter the victims body by many routes including respiration, eating, inoculation and via conjunctiva. Physicians should observe simple rules to protect themselves such as proper usage of gloves, gowns, protective glasses, disinfectant materials and safe autopsy techniques. Given the importance of these points and since many in the medical profession are engaged in these situations this article is an attempt to warn them against infections due to atuopsy and mention some methods of prevention.
  Keywords: Infection, Autopsy, Protection