فهرست مطالب

پیک نور (علوم انسانی) - سال دوم شماره 4 (زمستان 1383)
 • سال دوم شماره 4 (زمستان 1383)
 • 188 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/07/05
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مقاله
 • منحنی تقاضای کل در جدال بین مکتب کینزی و مکتب کلاسیک
  دکتر فریدون تفضلی صفحه 2
  اقتصاد دانان معمولا از دو نیروی عرضه و تقاضای بازار برای بررسی مسائل آموزشی اقتصاد استفاده می کنند. همان گونه که در بازار خرد هر کالای رقابتی یک منحنی عرضه با شیب صعودی و یک منحنی تقاضا با شیب نزولی تعادل را تعیین می کند، در بازار کلان کالاها و خدمات نهایی هم یک منحنی عرضه کل صعودی و یک منحنی تقاضای کل نزولی تعادل را تعین می کند. از طرف دیگر، در بازار کلان کالاها و خدمات نهایی اقتصاد دانان تاثیر ضربه های عرضه و تقاضا و به ویژه سیاستهای پولی و مالی را با استفاده از دو منحنی عرضه و تقاضای کل روی قیمتها و تولید بررسی می کنند...
  کلیدواژگان: اثر تراز حقیقی، اثر ثروت حقیقی، اثر پیگو، خطای ترکیب، قیمتها و دستمزدهای چسبنده، توهم پولی کارگران، منحنی فیلیپس انتظارات انباشته، تناقض بین پس انداز و سرمایه گذاری، پول درونی، پول بیرونی
 • تاثیر شرایط عدم اطمینان ناشی از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران (دوره سالهای 79- 1338)
  دکتر محمدعلی مانی، محمود زیرک صفحه 16
  بر اساس متون اقتصادی و تحقیقات، نرخ ازر، دست کم در کوتاه مدت، رابطه نزدیکی با صادرات دارد. آنچه تا کنون پژوهشگران کمتر بدان توجه کرده اند، این است که نوسانات و تغییرات مداوم نرخ ارز نیز در طول زمان ممکن است بر صادرات تاثیر بگذارد. بدین ترتیب که نوسانات نرخ ارز در شکل گیری انتظارات صادر کنندگان تاثیر می گذارد و، با مبهم کردن قیمت کالاهای صادراتی در آینده، آنان را در شرایط عدم اطمینان قرار می دهد. بر این اساس، نوسانات نرخ ارز در طول زمان به ایجاد نوعی مخاطره وعدم اطمینان یم انجامد...
  کلیدواژگان: نرخ ارز، صادرات غیر نفتی، عدم اطمینان نرخ ارز، ریسک، همگرایی و مدل خود توضیح با وقفه های توزیع شده (ARDL)
 • تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری و دستمزد نیروی کار در صنایع استان تهران
  دکتر کامبیز هژبر کیانی، مهیار باقری قادیکلایی صفحه 28
  هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع است. در این مطالعه جامعه بررسی شده شامل صنایع استان تهران (56 صنعت با کدهای ISIC سه رقمی) و واحدهای نمونه ای، کارگاه های صنعتی با 20 نفر کارکن و بیشتر، است. با نمونه گیری تصادفی تعداد 259 کارگاه صنعتی انتخاب شدند. بعد از مشخص شدن حجم نمونه در هر کد ISIC سه رقمی به روش نیمن، پرسشنامه بین کارگاه های صنعتی توزیع و نتایج جمع آوری گردید...
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهره وری نیروی کار، دستمزد، حسابداری رشد، کاراندوز، سرمایه اندوز
 • اندازه گیری و تحلیلی عوامل موثر در بهره وری کل عوامل در بخش صنعت و معدن
  دکتر علیرضا امینی صفحه 47
  بهره وری نقش مهم و مؤثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری دارد. در این مطالعه شاخصهای بهره وری نیروی کار، سرمایه، انرژی و کل عوامل (TFP) بخش صنعت و معدن، برای دوره 81-1346 اندازه گیری و روند آن تحلیل شده است. متوسط میزان رشد سالانه شاخصهای مذکور در این دوره، به ترتیب، 2/5%، 1%، 3/0% و 5/2% و سهم رشد بهره وری کل عوامل در تامین رشد تولید حدود 4/32% بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده، دستمزهای واقعی، هزینه های واقعی استفاده از سرمایه، نسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی به کل اشتغال و نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه در بهره وری کل عوامل اثر مثبت و سرمایه سرانه اثر منفی دارد...
  کلیدواژگان: بهره وری، بهره وری جزئی، بهره وری کلی عوامل، کارایی، اثربخشی، سرعت تعدیل
 • بررسی آثار متقابل تجارت الکترونیکی و رشد اقتصادی: شاخص ترکیبی مولفه های اصلی (CMI)
  دکتر آتوسا گودرزی صفحه 74
  در باب آثار تعاملی تجارت الکترونیکی در رشد اقتصادی بحثهای بسیاری مطرح شده است. در سالهای اخیر، دیدگاه های اقتصاد دانان در این باره به هم نزدیک شده و اکثریت ایشان به وجود رابطه مثبت بین گسترش تجارت الکترونیکی و رشد اقتصادی معتقدند. در این مقاله، پس از طرح بحث، با تاکید بر مطالعات جدید و با تشریح مدلی با هدف برازش الگویی برای تبیین رابطه تجارت الکترونیک با رشد اقتصادی، آثار نظری و تجربی را مرور کرده ایم و فرضیات طح شده در این مطالعه را آزمون کرده ایم. این تشریح مشتمل بر سه مرحله است...
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، تجارت الکترونیک
 • مبانی اقتصادی پیمانکاری
  دکتر یگانه موسوی جهرمی، دکتر تقی ترابی صفحه 91
  در این مقاله، ضمن طرح ایجاد تغییرات در پارادایمها، تبیین اهداف و ساختار فعالیتهای اقتصادی، به مدد عواملی چون نوآوریها و پیشرفتهای فنی، مطرح شده است که بر اساس اصول بدیهی علم اقتصاد کارگزاران اقتصادی باید، به جای بازارهای فعلی، به بازارهای آتی و به جای مالکیت، به اعتبار و شهرت تجاری و کاهش مخاطره و نااطمینانی بیندیشند. در این راستا، ابتدا پیمانکاری و تعاریف پایه ای مربوط به آن، که یکی از راهکارهای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی است، بررسی شده است. سپس بر پایه ملاحظات اقتصادی، اصول و مبانی علمی، که راهکار پیمانکاری در قلمرو آن شکل گرفته است و کارگزاران اقتصادی در آن حیطه فعالیت کرده اند، تشریح گردیده است...
  کلیدواژگان: پیمانکار، کارفرما، پیمانکاری، خوداجرایی، تقسیم کار، صرفه های ناشی از مقیاس، ادغامها، مخاطره، نااطمینانی، هزینه مخاطره
 • اثر ثبات و نوسانات صادرات نفت بر رشد اقتصاد ایران
  احمد افروز، علی سوری صفحه 103
  صادرات نفت هم تامین کننده ارز مورد نیاز برای واردات است و هم قسمت عمده ای از صادرات کشور را تشکیل می دهد. همچنین بخش مهمی از مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت از محل صادرات نفت تامین می شود. علاوه بر این واردات کالاهای سرمایه ای برای سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی نیز تا حدود زیادی به صادرات نفت وابسته است. با توجه به اینکه بخش مهمی از اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت است، در این مقاله به بررسی تاثیرات بخش نفت در رشد اقتصادی می پردازیم...
  کلیدواژگان: تغییر پذیری صادرات نفت، ثبات صادرات نفت، جانشینی واردات، رشد اقتصادی
 • کاربرد تقریبهای درجه اول و دوم درونیابی دو متغیره لاگرانژ در تشکیل سری زمانی اشتغال بخش ساختمان
  زهره لالی صفحه 111
  در این مطالعه، برای تشکیل سری زمانی جمعیت شاغل بخش ساختمانی در سال هایی از دوره 1379-1345، که داده های آماری مربوط به آن وجود ندارد، از تقریبهای مرتبه اول و دوم درونیابی دو متغیره لاگرانژ استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده برای درونیابی، ارزش افزوده و دستمزدها به قیمتهای ثابت سال 1376 اند. برای تشکیل توابع درونیاب از دو چند جمله ای مرتبه اول، که اولی از اطلاعات دو گره و دومی از سه گره استفاده می کند، بهره گرفته ایم. علاوه بر این، یک چند جمله ای درجه دوم که در آن سه گره به کار رفته نیز معرفی شده است...
  کلیدواژگان: درونیابی، چند جمله ای درونیاب، درونیابی دو متغیره لاگرانژ، تابع اشتغال
 • مراجع و تازه های علمی
 • معرفی آثار اعضای دانشگاه پیام نور (اقتصاد)
  حکیمه دست رنجی صفحه 156
 • گزارش
 • دومین دوره سخنرانیهای علمی گروه اقتصاد
  صفحه 158
 • اولین نشست علمی پژوهشکده آموزش باز و از راه دور (زمستان 1383)
  حکیمه دست رنجی صفحه 159
 • نمایه
  صفحه 161