فهرست مطالب

پیام آزمایشگاه - پیاپی 6 (دی - بهمن 1382)
 • پیاپی 6 (دی - بهمن 1382)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/11/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سخن مدیرمسئوول
  دکتر محمد ابراهیم ابراهیم زاده صفحه 5
 • سخن سردبیر
  دکتر بهرام قاضی جهانی صفحه 6
 • سرعت سدیمانتاسیون کویچه های قرمز (ESR) - تواناییها و محدودیتها
  دکتر بهرام قاضی جهانی صفحه 7
 • ایمنوتراپی سرطان: راهکارها و تجربیات بالینی جدید
  دکتر ایرج دیهیمی، نریمان نظامی صفحه 17
 • ارتباط میزان سرمی کلسترول و هوموسیستئین با استرس اکسیداتیو در بیماران هیپوتیروئید
  دکتر محمد رهبانی، منوچهر نور آذریان، دکتر امیر بهرامی صفحه 20
 • معرفی تجهیزات آزمایشگاهی: اتوآنالایزرها
  مهندس حسام الدین میریان صفحه 25
 • معرفی تجهیزات آزمایشگاهی: تاریخچه و مکانیسم عمل شمارشگرهای سلولی (قسمت سوم)
  رسول چاپاری صفحه 27
 • نقش آنتی بادیهای آنتی فسفولیپید در ایجاد بیماریها (قسمت اول)
  همایون دلتخواه، دکتر جعفر مجیدی صفحه 29
 • گزارشی از برگزاری دومین کنگره سراسری ارتقای کیفیت
  صفحه 32
 • تشخیص افتراقی در سرجیکال پاتولوژی: بیماریها پستان، قسمت سوم
  دکتر بهرام قاضی جهانی صفحه 37
 • مهار کننده های COX-2، واقعیتهای موجود، احتمالات آینده
  دکتر سپیده طهرانی قدیم صفحه 42
 • پزشکی بر پایه شواهد - قسمت پنجم
  دکتر آیدین تبریزی صفحه 44
 • ژورنال واچ
  روشنک قطبی، دکتر بهرام قاضی جهانی صفحه 48
 • راهنمای کاربردی در تشخیص افتراقی باکتریها
  محمد حسین سروش صفحه 51
 • سوالات امتحانی (انگل شناسی)
  صفحه 55
 • معرفی کتاب
  صفحه 59
 • معرفی وب سایت
  صفحه 61
 • کنگره های بین المللی
  صفحه 62
 • واژه نامه توصیفی ایمونولوژی
  صفحه 63
 • اطلس رنگی: یافته های میکروسکوپی ادرار
  صفحه 65