فهرست مطالب

تحقیقات اقتصادی - پیاپی 69 (تابستان 1384)
 • پیاپی 69 (تابستان 1384)
 • 328 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/07/30
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حمید خالوزاده، علی خاکی صدیق صفحات 1-26
  فرایندهای سری زمانی را می توان به سه طبقه خطی، تصادفی و آشوبگونه دسته بندی کرد و براین اساس قابلیت پیش بینی در فرایندهای خطی ممکن، درفرایندهای تصادفی غیرممکن و در فرایندهای آشوبگونه تا حدی ممکن است.
  تحقیقات و مطالعات انجام شده قبلی در زمینه مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بیشتربر اساس اثبات این فرضیه بوده است که تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس و مخصوصا بازار بورس تهران علیرغم شباهت زیادی که به رفتار تصادفی و اتفاقی دارد، اتفاقی نیست بلکه از نوع آشوبگونه است و بنابر این می توان توسط مدل های پیچیده و قوی مانند شبکه های عصبی، فازی و ترکیب های مختلف این دو روش مدل سازی و نیز پیش بینی کوتاه مدت و میان مدت را انجام داد. در این تحقیق، تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس تهران با هدف مدل سازی بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی بر روی مقوله پیش بینی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن نوسانات قیمت سهام به شکل تصادفی و بر اساس مدل بلاک و شولز، مدل سازی دینامیک فرایند مولد قیمت سهام در بازار بورس تهران را با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی پیشنهاد کرده و بر این اساس مدل سازی، شبیه سازی و پیش بینی قیمت و بازده برای یکی از شرکت های عضو بازار بورس تهران انجام می گیرد، برای بررسی کارایی روش پیشنهادی مقایسه ای نیز با روش مدل سازی خطی صورت پذیرفته است.
  کلیدواژگان: سری زمانی، مدلسازی، پیش بینی، مدل های ARIMA، معادلات دیفرانسیل، تصادفی، انتگرال ایتو
 • ابراهیم حیدری صفحات 27-56
  در این تحقیق میزان تقاضا یا مصرف نهایی حامل های سه گانه انرژی در بخش های تولیدی اقتصاد ایران شامل بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل با استفاده از یک الگوی تجزیه و برای یک دوره 15 ساله در قالب سه گزینه (نرخ رشدتولید بالا، پایین و روند) پیش بینی شده است.. نتایج پیش بینی تقاضای برق و گاز طبیعی نشان می دهد که در هر سه گزینه در طول سال های مورد پیش بینی با تشدید مصرف ناشی از عوامل ساختاری و شدت انرژی مواجه هستیم. نتایج نشان دهنده صرفه جویی قابل ملاحظه مصرف فراورده های نفتی ناشی از کاهش شدت انرژی در گزینه های اول و دوم است.
  کلیدواژگان: مصرف نهایی انرژی، روش تجزیه، اثر تولیدی، اثر شدت انرژی، اثر ساختاری
 • علیرضا پورفرج صفحات 57-86
  مدل های رشد درون زا و برون زا به بررسی اثر سرمایه انسانی و دانش فنی بر رشد اقتصادی پرداخته اند. اقتصاددانان شاخص های مختلفی را برای اندازه گیری سرمایه انسانی در مدل رشد به کار برده اند. دو شاخص هزینه های دولت برای آموزش و پژوهش و تعداد فارغ التحصیلان و دانش آموختگان، مهم ترین متغیرهای اندازه گیری سرمایه انسانی برای رشد هستند.
  در این مقاله با مدل تابع حسابداری رشد، نسبت هزینه آموزش و پژوهش به تولید در کنار سایر متغیرهای موثر در مدل از روش الگوی خود برگشت با وقفه توزیعی برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که مخارج جاری دولت (به غیر از مخارج آموزشی و پژوهشی) بر رشد اثر منفی دارند و اثر مخارج عمرانی بر رشد مثبت است. هزینه های آموزشی و پژوهشی وهزینه های آموزش عمومی و فنی و حرفه ای دولت بر رشد اثر مثبت دارد. معمولا سیاست اصلاحی دولت نباید منتهی به کاهش سهم هزینه دولت در مخارج آموزش عمومی و فنی حرفه ای و آموزش عالی و پژوهش شود. تابع هدف بیشتر باید به سمت تغییر مخارج مصرفی جهت گیری داشته باشد.
  کلیدواژگان: رشد درون زا، رشد برون زا، سرمایه انسانی، اندازه جاری دولت، اندازه عمرانی دولت، الگوی خودبرگشت با وقفه توزیعی
 • علی سوری صفحات 87-108
  موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در اینجا با مروری بر مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عملکرد اقتصادی به یک بحث تجربی در رابطه با اقتصاد ایران می پردازیم. ابتدا سرمایه اجتماعی را بر اساس کارکرد آن که (و این کمبودش موجب افزایش جرایم و تخلفات می شود) اندازه گیری کرده و سپس آثار آن را بر دو متغیر مهم رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی بررسی می کنیم. نتایج حاصله نشان می هد که شاخص کاهش سرمایه اجتماعی رابطه منفی و کاملا معنی دار با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خصوصی
 • ریحانه گسکری، علیرضا اقبالی *، مصطفی عیدانی صفحات 109-128

  در این مقاله نویسندگان ضمن مروری بر مطالعات صورت گرفته در خصوص تقاضای حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل فیتزوری و اسمیت (1998) به براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در دو بخش مسافری و باری با استفاده از روش ARDL اقدام کرده اند. مطالعات آنها نشان می دهد که در بخش مسافری، رشد تقاضای حمل و نقل ریلی مسافر در بلند مدت تحت تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت بلیط اتوبوس مسافربری، طول حطوط راه آهن و درآمد حاصل از حمل نفر- کیلومتر به قیمت ثابت است. این مساله در مورد حمل بار تحت تاثیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت حمل بار توسط کامیون، طول خطوط راه آهن و درآمد حاصل از حمل تن-کیلومتر به قیمت ثابت است. در هر دو مورد تقاضا برای حمل و نقل بار و مسافر، متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر گذارترین متغیر است.

  کلیدواژگان: تابع تقاضا، حمل و نقل، راه آهن، مسافر، بار، خودبازگشتی، وقفه های توزیعی
 • تیمور رحمانی، حشمت الله عسگری صفحات 129-154
  فرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی در سال های اخیر بررسی شده است. منظوراز همگرایی این است که مناطق فقیر دارای نرخ رشد بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند بوده، بنابراین مناطق فقیرتر از حیث وضعیت اقتصادی به مناطق ثروتمندتر نزدیک می شوند. در این تحقیق سعی شده است به دو سوال اساسی زیر جواب داده شود. نخست این که آیا در بین استان های ایران روند همگرایی مشاهده می شود و سوال بعد، آیا سیاست های دولت در تسریع همگرایی موفق بوده اند یا خیر. با استفاده از روش ها و الگوهای متعارف اقتصاد سنجی و با به کارگیری مدل های همگرایی بارو و سالا- آی- مارتین(1991و1992) به سوال های مذکور پاسخ داده شده است.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، همگرایی منطقه ای، سیاست های دولت، سپرده های بانکی، سرعت همگرایی، همکرایی
 • اسدالله فرزین وش، سهیلا بی ریا صفحات 155-180
  در این مقاله، تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادر کننده مواد خام با استفاده از مدل «رهیافت میانگین – واریانس» مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد که این کشورها بیش از میزان مورد نیاز، ذخایر ارزی را به صورت دلار و مارک نگهداری می کنند. علاوه بر این، ترکیب پولی ذخایر ارزی این کشورها تحت تاثیر ریسک ناشی از نگهداری ذخایر ارزی، پول رایج در بدهی خارجی کشورها و پول حاکم در جریان تجارت کشورها است.
  کلیدواژگان: ترکیب ذخایر ارزی، رهیافت میانگین واریانس، کشورهای صادر کننده مواد خام
 • حسین مرزبان، رضا اکبریان، بهنام جواهری صفحات 181-216
  در این مقاله استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و برخی الگوهای متداول در زمینه پیش بینی نرخ ارز، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که، عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی، برای پیش بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد بررسی قرار می گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته)، فرایند گام تصادفی و سه تصریح مختلف بر اساس نظریه برابری قدرت خرید (PPP). هدف اصلی این مقاله، آزمون این فرضیه است که آیا شبکه های عصبی مصنوعی با توان براورد روابط غیرخطی، دارای نتایج بهتر و قابل مقایسه در پیش بینی نرخ ارز نسبت به الگوهای سنتی، به خصوص الگوی گام تصادفی اند یا خیر؟ مقایسه مذکور برای مشاهدات داخل نمونه، براورد الگوها و خارج از نمونه برای افق های پیش بینی رو به جلوی یک، شش و دوازده ماهه انجام می پذیرد. در حالت کلی، نتایج به دست آمده حاکی از دشوار بودن پیش بینی نرخ ارز، توسط الگوهای ساختاری اقتصادی است، این نتایج هماهنگ با مطالعات قبلی در این زمینه است. بدین صورت که الگوی(فرایند) گام تصادفی نسبت به الگوهای ساختاری پولی در پیش بینی نرخ ارز از عملکرد بهتری برخوردار است. در مقایسه مستقیم عملکرد مدل های(خطی) اقتصادسنجی ساختاری و سری زمانی با شبکه های عصبی(غیرخطی) و با داده های ماهانه، مدل های شبکه های عصبی مصنوعی به وضوح از قدرت بیشتری در زمینه پیش بینی نرخ ارز برخوردارند.
  کلیدواژگان: پیش بینی نرخ ارز، برابری قدرت خرید (PPP)، الگوهای ساختاری اقتصادی، شبکه های عصبی مصنوعی، مدل های خطی و غیر خطی
 • ابراهیم هادیان صفحات 217-238
  هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر آموزش نیروی انسانی بر طول دوره بیکاری افراد جویای کار است. برای دستیابی به این هدف، بازار کار شهرستان شیراز به عنوان جامعه مورد مطالعه درنظر گرفته شد. سپس با به کار گیری یک الگوی دوره زمانی و با استفاده از اطلاعات مربوط به افراد جویای کار ثبت نام شده در اداره کار شهرستان شیراز به بررسی تاثیر عوامل مختلف از جمله آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت بر طول دوره بیکاری افراد جویای کار پرداختیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آموزش نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنی داری بر کاهش طول دوره بیکاری افراد دارد. در این میان آموزش آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد نقش موثرتری نسبت به سایر موسسات آموزشی از خود به جای گذاشته است.
  کلیدواژگان: آموزش و بازار کار، آموزش و طول دوره بیکاری، آموزش فنی و حرفه ای
 • احمد جعفری صمیمی، محمود یحیی زاده فر، رحیم امین زاده صفحات 239-260
  در مقاله حاضر رابطه بین تعداد سهام موجود در سبد و ریسک آن با استفاده از روش تنوع بخشی ایوانز و آرچر در فاصله زمانی مرداد ماه سال1373 تا شهریور ماه سال 1382 به طور ماهانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اندازه سبد اوراق بهادار و ریسک آن رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که برای از بین بردن ریسک غیر سیستماتیک تا چه حد می توان اندازه سبد اوراق بهادار را افزایش داد. نتایج نشان می دهد که ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام با یک خط مجانب کاهش یافته و این خط مجانب در سبد 36 سهمی به متوسط ریسک سیستماتیک بازار نزدیک می شود. به عبارت دیگر ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعا کاهش پیدا می کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از 36 سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی ناچیز می شود و یا ریسک غیر سیستماتیک تقریبا از بین می رود.
  کلیدواژگان: اندازه سبد اوراق بهادار، ریسک غیر سیستماتیک، ریسک سیستماتیک، تنوع بخشی سبد اوراق بهادار، بازده سهام، بورس اوراق بهادار
 • حمیدرضا نویدی صفحات 261-276
  در این مقاله مدل نظری بازی های ریاضی در ارتباط با گریز مالیاتی و فساد در سیستم مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است، که درآن مرکز کنترل مالیاتی می تواند بازرسان مالیاتی را از دو دسته صادق یا غیر صادق به کار گیرد. امکان تبانی بازرسان غیر صادق با مالیات دهندگان وجود دارد. در این مدل یک بازی سه نفره در عکس العمل بین مالیات گیرنده، مالیات دهنده و بازرس صورت می گیرد. مالیات گیرنده به دنبال یافتن یک استراتژی از میان گزینه های ممکن است تا درآمد خالص خزانه بهینه شود. استراتژی های مالیات گیرنده (دولت) و تابع هدف (تابع درآمد) آن، توصیف و در نهایت استراتژی بهینه مالیات گیرنده نسبت به استراتژی های طرفین بازی و پارامترهای مدل به دست می آید.
  کلیدواژگان: استراتژی، بازرس صادق و غیر صادق، تبانی و رشوه، تراز جدیت، درآمد مالیتای، کنترل (بازرسی) مالیاتی
 • مجید احمدیان صفحات 277-313
  در این مقاله ابتدا تراز نامه کالایی و غذایی محصولات کشاورزی براساس روش جمعی سازی مطالعه شده و سپس عناصر تشکیل دهنده عرضه و تقاضای داخلی در سطح اقلام (خرد) و گروه (کلان) محصولات کشاورزی و نیز در سطح هر عضو و کل منطقه اکو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش عبارتند از: 1) اکو سازمانی است که در تجارت اقلام محصولات کشاورزی با کسری مواجه است، 2) کشور قزاقستان در بین اعضا تنها کشور صادر کننده عمده غلات به خصوص گندم بوده و بقیه اعضا از واردکنندگان عمده به شمار می روند، 3) کلیه اعضای اکو از وارد کنندگان اصلی گروه روغن های نباتی و دانه های روغنی هستند، 4) پاکستان در تولید و صادرات گروه محصولات زراعی قندی بیشترین سهم را در مقایسه با اعضای دیگر داراست، 5) ترکیه تکمیل ترین و منظم ترین تراز نامه کالایی و غذایی کشاورزی را در بین اعضا داشته و از تنوع بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: روش جمعی سازی، ترازنامه کالایی و غذایی، رابطه تجاری، اکو
|
 • Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh Pages 1-26
  Time series processes can be classified to three models, linear models, stochastic models and chaotic models. Based on this classification the linear models are forecast able, the stochastic models are unforecastable and the chaotic models are semi forecast able. The previous researches in the modeling and forecasting of the stock price usually try to prove that, the fluctuations of the share prices in Tehran Stock Exchange are not random walks in spite of the existence similarity to the random walks. Indeed the market has a chaotic behavior. This means that, the Efficient Market Hypothesis (EMH) is failed. Therefore by using a complex and powerful models such as artificial neural networks, one can forecast stock prices in Tehran stock market. This paper proposed another approach to modeling and forecasting of the share price. This approach is based on the Stochastic Differential Equations. The modeling is based on the Black- Scholes pricing model. Comparison the simulation result with the linear ARIMA model indicates that the proposed structure provides an accurate next step and the long term share prices and daily returns forecasting.
  Keywords: Time Series, Modeling, Forecasting, ARIMA Models, Stochastic Differential Equations, Ito, S Integral
 • Ebraheim Heidarie Pages 27-56
  Using a decomposition model for a 15-year period in the form of the three scenarios of high, low and trend production growth rate, this study has predicted the demand (End - Use) for the three energy carriers in the economic production sectors include of, industry, agriculture, services, and transportation in Iranian Economics. The results show that the demand expansion path for gas and electricity is sharp. This means that due to the structural effects and energy intensity effects we are witnessing an increase in consumption in all the three scenarios. The results also indicate considerable savings in the consumption of oil derivatives resulting from a decrease in energy intensity in low and high growth rate scenarios.
  Keywords: End, Use Energy, Decomposition, Production Effects, Intensity Effects, Structural Effects
 • Alireza Porfaraj Pages 57-86
  The exogenous and endogenous growth models searched the effect human capital and technology knowledge economic growth. The economists using index different for determine human capital growth model. Expenditure for education and research and graduate number are variables important for human capital on economic growth.In this paper with accounting function of growth model, estimated ratio education and research to production beside other variable with use Auto regressive distributed lag (ARDL).The results show that government expenditure consumption (other than education and research expenditure) have the negative on economic growth and government investment growth have positive on economic growth after one or two lag have the effect positive on growth.
  Keywords: Human Capital, Government Expenditure, Economic Growth, Exogenous, Endogenous Growth Model, Auto Regressive Distributed Lag Model
 • Ali Souri Pages 87-108
  Social capital facilitates cooperation in the society. High level of social capital promotes economic efficiency by lowering transaction costs. The concept of social capital is already an old one, but interest in studying its role and effects has increased notably during the recent years. Here is considered the literature concerning the connection of economic growth and social capital. Many studies have found positive correlation between the two. Also, we consider measuring social capital and its problems. This paper uses a simple method to measure social capital in Iran, and then uses regression analysis to estimate the effect of social capital on economic performance. The result indicates that declining social capital has a negative effect on economic performance.
  Keywords: Social Capital, Economic Growth, Private Investment
 • Reihaneh Gaskari, Ali Reza Eghbali, Mostafa Eydani Pages 109-128

  In the present article, the authors, reviewing the studies conduct, estimate the demand function for passenger and cargo transportation by railway using Fitzroy and Smith (1998) models and ARDL method. Theory studies show that in the passenger transportation sector, demand growth for passenger transportation, in the long-run is affected by gross domestic product (GDP) and price index of bus ticket, the long of railway line, income resulting from the proportion of passenger-Km to fixed price. In other hand, demand for cargo transportation in the long-runs is affected by gross domestic product (GDP), price index of truck rent, income resulting from the proportion of Ton-Km to fixed price. In any case about transportation railway, gross domestic product is variable effectives in transportation demand function both passenger sector and cargo sector.

  Keywords: Demand Function, Transportation, Railway, Passenger, Cargo, Auto, Regressive, Distribution Lags
 • Teymur Rahmani, Heshmatollah Asghari Pages 129-154
  There has been an increasing interest in examining regional convergence in the field of economic growth models in the past decade. A standard method of examining convergence has been the method introduced by Barro and Sal-I-Martin (1991, 1992, 1995). Although there have been many extensions in examining convergence and especially in line with endogenous growth models, but there has been few studies to analyze the effects of government policies on regional convergence. We have examined convergence in Iran's provinces by using per capita demand deposits (a method first applied by Rahmani and Eckey (2004)). The results on convergence are mixed. By assuming convergence (which is confirmed by empirical on Beta-convergence), we have examined the effects of government policies by using some indexes. The empirical results imply that the speed of convergence across Iran's provinces has been lowered by the government policies. Therefore, this study shows that government policies to reduce the gap between provinces have not been successful in Iran.
  Keywords: Economic growth, Regional Convergence, Government Policy, Bank Deposit, Speed of Convergence, Convergence
 • Asadollah Farzinvash, Sohila Beria Pages 155-180
  The paper presents a model for selecting an optimal foreign exchange Reserves portfolio for Resource Based countries, using mean variance approach. The model described here focuses on the relationship between the composition of Reserves and impact of return and risk of the investment in each foreign currency. Results reveal that the currency composition of Reserves has been influenced by Risk and return associated with holding Reserves assets denominated in different currencies. So that, share of each currency in composition of foreign exchange Reserves have negative relationship with risk of each currency in Reserves asset.
  Keywords: Currency Composition of Reserves, Mean, Variance Approach, Resource Based Countries
 • Hossein Marzban, Reza Akbarian, Behnam Javahery Pages 181-216
  This research examines and analyses the use of Artificial Neural Network (ANN) models in foreign exchange (FX) forecasting and trading models. Also, the performance of five linear models of exchange rate of Iranian Rial/US dollar is compared with that of ANNs. The linear models are Box-Jenkins methods (auto regressive integrated moving average), two forms of random walk process (with a variable drift and without it) and three different specifications based on the purchasing power parity (PPP) hypothesis. The aim is to examine whether potentially highly nonlinear neural network models outperform traditional methods? We employ ANNs to study the nonlinear predictability of exchange rate for the Iranian Rial /US dollar. The comparative exercise has been conducted both in-simple and out-of-simple, at the 1-, 6- and 12-month forecast horizons. In general, the results confirm the difficulty in forecasting exchange rats, and reaffirm those obtained in previous literature which shows that the performance of econometric models of the exchange rates is inferior to that of a random walk (RW). In the direct comparison between structure econometric, time series and artificial neural network, the experiment with monthly data indicates that there ANNs clearly improves forecasting the exchange rate.
  Keywords: Exchange Rate Forecasting, Purchasing Power Parity, Econometric Models, Artificial Neural Network, Linear, Non, Linear Models
 • Ebrahim Hadian Pages 217-238
  The main Purpose of this paper is to estimate the effects of training on the unemployment duration of unemployed workers. In doing so, following Loncaster (1979), we use a method for the parametric estimation of the determinants of the unemployment duration distribution. This method is applied to Shiraz labour market data. The results indicate that, unemployment duration is negatively influenced by general training. However, the effects of short run technical and professional training provided by the private sector is more significant. This result supports the view that, when training can affect labour productivity, it can be one of the most important tools to support the unemployed workers and to facilitate their reemployment.
  Keywords: Training, Labour Market, Training, Unemployment Duration, Technical, Professional Training
 • Ahmad Jafari Samimi, Mahmood Yahyazadehfar, Rahim Aminzadeh Pages 239-260
  The present paper deals with the relationship between portfolio sizes and unsystematic risk using diversification method introduced by Evans & Archer for monthly data in Tehran stock market during 1994-2003. The results show that there is an inverse but significant relation between the portfolio sizes and unsystematic risk. It also shows that the unsystematic risk can be eliminated by increasing the portfolio size. Specifically, we have shown that the portfolio risk reduced as the number of securities increased in an asymptotic way in which the asymptotic line will be converged to the average systematic risk of the market at a portfolio including 36 securities. In other words, the unsystematic risk reduces dramatically as securities increase and when it reaches beyond 36 securities, then the diversification effect will be reduced and / or unsystematic risk will be nearly vanished.
  Keywords: Portfolio Size, Unsystematic Risk, Systematic Risk, Portfolio Diversification, Stock Return, Tehran Stock Exchange
 • Hamid Reza Navidi Pages 261-276
  In the present paper, the theoretical model of mathematical games is examined with respect to deviations which may occur in tax reports and corruptions that may be found in tax organizations.Suppose that tax control center can employ tax inspectors of two types: "honest" or "dishonest" inspectors. In this paper, we propose a model in which the dishonest inspectors may operate in collusion with tax payers is considered. In this case, a tripartite game takes place amongst tax control center, tax payers and inspectors. Tax collector tries to find a strategy amongst possible choices in order to optimize the net income of the treasury.The strategies of tax collector (government) and its target dependent (income function) is described, and finally the optimum (the best) strategy of the tax collector in comparison with strategies of the two sides of the game and parameters of the model are founded.
  Keywords: Strategy, Honest, Dishonest Inspectors, Tax Control, Collusion, Bribe, Tax Income
 • Majid Ahmadian Pages 277-313
  In this paper the food balance sheets of agricultural products are analyzed due to implication of aggregation approach for studying of the components of domestic supply and demand at the level of items and groups of agricultural commodities. It is employed for each member and also ECO’s countries as a whole. The findings indicate that (1) Eco as a regional organization faces a trade deficit in exchanges of agricultural goods, (2) Kazakhstan is only exporting - country regarding cereals products specially wheat as compared with the other members within ECO, (3) without exception all members are nominated as the importing-countries in oil crops and vegetable oils, (4) in comparison with other members, Pakistan produces and exports the higher share in sugar crops products and (5) Turkey ‘s food balance sheet is more complete and distinct than the others.
  Keywords: Food balance sheet, aggregation approach, trade expression, ECO