فهرست مطالب

ژنتیک نوین - پیاپی 3 (تابستان 1384)
 • پیاپی 3 (تابستان 1384)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/09/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سخنی با خوانندگان
  صفحه 2
 • اخبار پیشرفت های علم ژنتیک در جهان
 • مدل های زیستی ابر از ژن
  زهرا پورمهدی صفحه 4
 • بررسی فرایند پیری از طریق تکنولوژی ریز ارایه (Microarray)
  رضا میرفخرایی صفحه 5
 • شته ها: واکنش بال دار شدن
  زهرا پورمهدی صفحه 6
 • اطلاعات جدید از رونوشت های غیر رمز شونده
  زهرا پورمهدی صفحه 6
 • کشف دلیل خطاهای میتوکندری
  زهرا پورمهدی صفحه 7
 • یک مدل مناسب برای مناطق شکننده
  زهرا پورمهدی صفحه 8
 • بخش مقالات مروری
 • پروتئوم، پروتئومیکس و روش های تجزیه و تحلیل پروتئین ها
  زهرا نجفی، فردوس رستگارجزی، رضا ملک زاده صفحه 8
  پیشرفت در فنون بیولوژی مولکولی در طی سه دهه گذشته منجر به درک بهتر اساس مولکولی و ژنتیکی بسیاری از فرایندهای زیستی شده است. اما در مطالعات ژنومیکی محدودیت هایی نیز وجود دارد، از جمله آنکه نمی تواند اطلاعات کاملی از اعمال سلولی و ساختارهای زیرسلولی و فراسلولی ارائه نماید، چرا که این اعمال به واسطه گری پروتئین ها و نه ژن ها، کنترل می شوند. اساسا در یک موجود پر سلولی همه اطلاعات ضروری برای ایجاد یک موجود کامل وجود دارد، اما در همه سلول ها همه ژن ها بیان نمی شوند...
 • تداخل RNA و کاربرد آن در مطالعه بیماری های ژنتیک
  صادق ولیان بروجنی، بهروز حسن نیا صفحه 14
  تداخل RNA interference) RNA) یا به اختصار (RNAi) فرایندی حفظ شده طی تکامل موجودات زنده می باشد که به منظور کنترل بیان ژن پس از رونویسی به کار گرفته می شود. این مکانیسم به صورت طبیعی در موجودات مختلفی شناسایی شده است. این پدیده با تبدیل RNA های دو رشته ای به قطعاتی از RNA های کوچک دو رشته ای به نام RNA تداخلی کوچک (Small interfering RNA, siRNA) توسط نوکلئاز ویژه ای به نام دایسر (Dicer) آغاز می شود که پس از ترکیب با یک مجموعه پروتئینی خاموشکل القا شده توسط RNA-induced silencing complex) RNA) به ریبونوکلئاز فعالی تبدیل شده که قادر به شناسای و برش و حذف RNA رونوشت هدف می باشد...
 • ارزیابی وضعیت جهانی محصولات تراریخت تجاری شده
  امیر موسوی، محمدرضا شکوری نیا صفحه 20
  با توجه به مشکلات موجود در تهیه غذا برای جمعیت رو به رشد دنیا توجه دانشمندان در سال های اخیر به بهره گیری از گیاهان تراریخت معطوف شده است. ایجاد گیاهان تراریخت غالبا در راستای ایجاد مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده، بهبود کیفیت محصول و یا تولید فراورده های نو ترکیب استوار گشته است. بر اساس آمار موجود در سال 2004 میلادی در حدود 81 میلیون هکتار محصولات تراریخت در سراسر جهان کشت شده که نسبت به سال 2003، 20 درصد رشد را نشان می دهد...
 • بخش مقالات پژوهشی
 • ارزیابی مزرعه ای ژرم پلاسم نخود (Cicer arietinum L) در برابر پاتوتیپ های بیماری برق زدگی
  فرهاد شکوهی فر، عبدالرضا باقری، ماهرخ فلاحتی رستگار صفحه 26
  بیماری برق زدگی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید نخود در بیشتر مناق دنیا و از جمله ایران بشمار می رود. وجود ژنوتیپ ها و پاتوتیپ های متنوع از قارچ عامل این بیماری [Ascochyta rabiei Pass.Lab] در مناطق مختلف، انجام مطالعات به گزینی را متناسب با ژرم پلاسم گیاهی و پاتوتیپ های موجود در هر منطقه ضروری می سازد. در مطالعه حاضر واکنش 517 نمونه شامل توده های بومی و لاین های خارجی نخود از بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد با هدف شناسایی منابع مقاومت در مقابل شش پاتوتیپ از این بیماری در مزرعه مورد بررسی قرار گرفت...
 • اثر پرتو لیزر بر سنتز پروتئین و القاء آپوپتوزیس در سلول های ماکروفاژ
  مریم صدری، عذرا ربانی، عطاء الله کوهیان صفحه 32
  در این مطالعه ماکروفاژهای ریوی موش صحرایی به طریق لاواژ تهیه گردیده و تحت اثر تابش پرتولیزر هلیوم نئون (توان: 2mw، طول موج 632nm) در زمان های مختلف قرار گرفته اند. سپس اثر آن روی ساخت پروتئین ها، درصد بقای سلولی و میزان قطعه قطعه شدن DNA در سلول های تابش دیده بررسی شده و با نمونه های کنترل که در شرایط مشابه بوده ولی تابش را دریافت نکرده اند، مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که اثر لیزر بر روی سلول ها وابسته به میزان انرژی دریافتی آنها بر مبنای زمان تابش، متغیر می باشد. .،
 • مورد کاوی
 • گزارشی از یک مورد کاوی: بررسی رها سازی برنج تراریخت طارم مولایی مقاوم به آفات
  محمدعلی ملبوبی. مسعود هوشمند، منصور امیدی، احمد میرزایی، محمد تولایی، هاله هاشمی سهی، دلاور شهباززاده، سروش سرداری، امیر موسوی، نسرین اسمعیل زاده صفحه 39
  در پی بحث های مطروحه در سطح جامعه، کار گروهی از سوی سه انجمن ژنتیک، بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی جهت بررسی مخاطرات احتمالی رها سازی برنج تراریخت مقاوم به آفات تشکیل شد. این کمیته پس از بررسی اسناد و اطلاعات جمع آوری شده، مخاطرات احتمالی از نظر زارعی، زیست محیطی و بهداشتی برنج تراریخت معرفی شده را مورد بررسی قرار داد. برنج تراریخت مقاوم به آفات شماره 827 در اثر انتقال ژن به روش زیست پرتابی به دست آمده است. سه نسخه از ژن Cry1AB در کروموزم شماره 6 برنج مزبور وارد شده است که پایداری آن در طی 12 نسل به اثبات رسیده است...