فهرست مطالب

یافته - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 20، تابستان 1384)

نشریه یافته
سال هفتم شماره 2 (پیاپی 20، تابستان 1384)

 • تاریخ انتشار: 1384/09/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عزیزالله عباسی، رویا فرزانگان، غلامرضا کرمی، مهرناز والی زاده، محمد بهگام شادمهر، مهرداد عرب، مجتبی جواهرزاده، ساویز پژهان، ابوالقاسم دانشور صفحه 3
  مقدمه
  میزان خودکشی در سال های اخیر رو به افزایش گذاشته است. ارایه یک مجموعه از بیمارانی که بعد از اقدام به خودکشی زیر ونتیلاتور قرار گرفته اند و در اثر لوله های داخل نای دچار عارضه تنگی در مجرای هوایی (تراشه) شده اند، باعث شناخت بیشتر این عارضه و راه های مقابله و پیشگیری از آن می شود.
  مواد و روش ها
  طی یک مطالعه آینده نگر، از میان بیمارانی که به علت تنگی مجرای هوایی ناشی از لوله گذاری به مرکز ما معرفی شده بودند، آن هایی که علت لوله گذاری اقدام به خودکشی کرده بودند، بررسی شدند. این کار با پرکردن پرسشنامه تنظیم شده ثبت کامپیوتری اطلاعات آماری و پیگیری منظم بالینی، در مدت 15ماه (اردیبهشت 1382تا تیرماه1383) انجام گرفت.
  یافته ها
  از میان 100بیمار مبتلا به تنگی ناشی از لوله گذاری، تعداد 19 بیمار وارد مطالعه شدند (میانگین سنی 9.96±25.3 سال، محدوده 56-17 سال، 10 نفر مونث و 9 نفر مذکر). نوع بیماری و علت خودکشی بر اساس تشخیص روان پزشک عبارت بود از: 11 مورد استرس روانی اجتماعی در زمینه شخصیت مشکل دار یا نابالغ و 7 مورد وجود اختلال روانی، در یک نفر علت نامعلوم بود. علل مستقیم اقدام به خودکشی عبارت بودند از: مشکلات خانوادگی 10 مورد، مسایل عشقی 2 مورد، اعتیاد 3 مورد، ناراحتی سیستم عصبی و افسردگی 6 مورد، مشکلات اجتماعی 2 مورد، بعضی از بیماران دو علت را ذکر کرده و یک بیمار نیز از ذکر علت خودکشی خودداری کرد. مدت لوله گذاری بیماران به طور متوسط 14.78 روز بود (محدوده 3-30 روز). 8 بیمار تراکئوستومی شده بودند و طول تنگی به طور متوسط 35.12 میلی متر بود (محدوده 50-20 میلی متر). درمان های انجام شده شامل رزکسیون آناستوموز محل تنگی و نیز دیلاتاسیون متناوب تنگی بود. 3 بیمار با دیلاتاسیون درمان شدند و در 16 بیمار عمل رزکسیون آناستوموز تراشه انجام شد. 8 مورد عود تنگی بعد از رزکسیون ایجاد شد که با رزکسیون مجدد (4 نفر) و با دیلاتاسیون متناوب (2 نفر) بهبودی یافتند و در 2 مورد نیز استنت گذاشته شد. این گروه ازبیماران با یک گروه مشابه که به علل مختلف دیگری دچار تنگی بعد از لوله گذاری شده بودند، مقایسه شد. میزان عود تنگی (p=0.011) و طول تنگی (p=0.011) در گروه خودکشی بیشتر از گروه شاهد بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد در بیماران ما مشکلات اجتماعی نظیر بیکاری، تجرد و کم سوادی بیشتر از اختلالات روانی زمینه ساز اقدام به خودکشی بوده است. بیمارانی که بعد از خودکشی زیر ونتیلاتور قرار می گیرند و دچار تنگی تراشه می شوند با عمل رزکسیون آناستوموز قابل درمان می باشند، اگر چه میزان عود تنگی در آن ها بیشتر از گروه های دیگر است.
  کلیدواژگان: خودکشی، لوله گذاری، نای
 • مجید اکبری، مهنوش داوودزاده، حسین روزبهانی، محمد جواد طراحی، اکبر بیات، اسماعیل رادسری صفحه 11
  مقدمه
  با توجه به اهمیت شناسایی مخازن و منابع احتمالی عفونت در عفونت های بیمارستانی و الگوی حساسیت دارویی آن ها مطالعه حاضر انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی و در سال های 82-81 در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد انجام شد. از روپوش کارکنان با احتساب سه مرتبه نمونه برداری جمعا 1020 نمونه گرفته شد. نمونه ها در محیط تایوگلیکولات براث به آزمایشگاه حمل و در آنجا روی محیط های تریپتیکیس سوی آگار یا برین هارت اینفیوژن آگار، مک کانکی آگار و سابورودکستروز آگار ایزوله شدند و کلنی های به دست آمده پس از تعیین هویت به روش کربی - بوئر آنتی بیوگرام شدند و نتایج حاصل با نرم افزار SPSS7.5 تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از کشت روپوش ها حاکی از آن است که تقریبا 100% نمونه ها حداقل در یک تا سه نوبت نمونه گیری مثبت شدند. بیشترین تعداد سویه های ایزوله شده را گونه های اسینتوباکتر به خود اختصاص داده بودند (یعنی 27.49% کل سویه های ایزوله شده) و آلوده ترین روپوش ها، مربوط به بخش اورژانس و اتاق عمل سرپایی بود.
  نتیجه گیری
  در مجموع در بین باکتری های جدا شده، گروه شایع تر باکتری ها به ترتیب: اسینتوباکترها، کورینه باکتریوم ها، انتروباکتریاسه ها، باسیلوس ها و سودوموناس ها بودند و نیز نتایج حاصل از آزمایش آنتی بیوگرام حاکی از حساسیت نسبتا خوب به داروهای آمینوگلیکوزیدی و مقاومت نسبتا شایع در برابر داروهای بتالاکتام بود.
  کلیدواژگان: عفونت های بیمارستانی، پاتوژن های بیمارستانی، کارکنان درمانی، اسینتوباکتر
 • اعظم محسن زاده، طاهره جوادی، فاطمه یاری، کوروش شاه کرمی صفحه 17
  مقدمه
  هیپربیلیروبینمی مشکل شایع نوزادان است که حدود 60% نوزادان ترم (رسیده) و 80% نوزادان پره ترم (نارس) در هفته اول تولد به آن مبتلا می شوند. با توجه به آن که عده نسبتا کثیری از مردم لرستان به طور سنتی از آرد جو برای درمان هیپربیلیروبینمی استفاده می کنند و در موارد بسیاری نوزاد را به پزشک ارجاع نمی دهند، هدف از این مطالعه، آن بود که در صورت موثر بودن آرد جو برای درمان هیپربیلیروبینمی به عنوان یکی از شیوه های طب سنتی به جامعه پزشکی ارایه گردد و در صورت موثر نبودن به مردم استان اعلام و عوارض ناشی از زردی شدید اخطار داده شود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی کنترل شده روی 90 نوزاد رسیده (ترم) با سطح بیلیروبین 15 mg/dl به بالا طی مدت یک سال (1383) در بخش نوزادان بیمارستان شهید مدنی خرم آباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان، انجام شد. نوزادان به ترتیب در دو گروه 45 نفره مورد و شاهد تقسیم شدند. در گروه مورد، علاوه بر فتوتراپی، آرد جو نرم و صاف شده روی تمام بدن نوزاد به جز دور ناف و صورت پاشیده شد. در گروه شاهد، نوزادان فقط تحت درمان با فتوتراپی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و تست های آزمایشگاهی بود.
  یافته ها
  از 90 نوزاد مورد مطالعه، 62 نفر (68.9%) پسر و 28 نفر (31.1%) دختر بودند. مدت زمان بستری در گروه مورد در اکثر موارد (44.4%) 2 روز با میانگین 2.7 روز و در گروه کنترل (33.3%) 4 روز با میانگین 3.7 روز بود. حداکثر مدت زمان بستری شدن در گروه مورد 4 روز و در گروه شاهد 7 روز بود. بین میانگین مدت زمان بستری دوگروه تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (p<0.001). تفاوت آماری معنی داری بین میانگین بیلی روبین در دو گروه آزمایش و کنترل طی 24 و 48 ساعت پس از بستری وجود داشت (p<0.05) و مدت زمان بستری در گروه آزمایش کوتاه تر از گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده آرد جو همراه با فتوتراپی موثرتر از فتوتراپی به تنهایی بود. اما باید به مردم آگاهی داده شود که در صورت ابتلای نوزاد به زردی حتما تحت درمان پزشکی قرار گیرند و آرد جو به تنهایی درمان قابل اعتمادی نیست.
  کلیدواژگان: زردی، فتوتراپی، آردجو
 • صفر شمس، محمدرضا صفری صفحه 23
  مقدمه
  رادیکال های آزاد و در راس آن ها ترکیبات مشتق از اکسیژن فعال(Reactive Oxygen Species=ROS) مهم ترین عوامل شکل گیری واکنش استرس اکسیداتیو هستند، امروزه آسیب رادیکالی به عنوان عامل موثری در بسیاری از بیماری ها از جمله آلزایمر، آترواسکلروز و سرطان در نظر گرفته می شود. هدف از این تحقیق، ارایه روشی جدید و سریع، برای اندازه گیری رادیکال های ROS است.
  مواد وروش ها
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی میزان رادیکال زایی یون های فلزات واسطه نظیر آهن، مس و وانادیوم در حضور ترکیبات تیول دار گلوتاتیون و سیستئین (به عنوان مواد احیا کننده) و اکسیژن مولکولی، در محیط Invitro با استفاده از آزمون تیوباربیتوریک اسید مورد سنجش قرا گرفت. برای اندازه گیری مقادیر رادیکال های آزاد تولیدی، از مولکول قند دزوکسی ریبوز، به عنوان معرف استفاده شد. در اثر حمله رادیکال های آزاد به دزوکسی ریبوز، تعدادی از ترکیبات آلدییدی نظیر مالون دی آلدهید، تولید شد. سپس مالون دی آلدهید حاصل، با شناساگری به نام تیوباربیتوریک اسید ترکیب شد و محصول رنگی به دست آمده دارای حداکثر جذب در طول موج 532 نانومتر بود. همچنین در این تحقیق، اثرات دو ویتامین آنتی اکسیدان یعنی C و E بر روی میزان رادیکال زایی یون های فلزات مورد مطالعه، بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که وانادیوم در مقایسه با آهن و مس، دارای بیشترین توان رادیکال زایی بود و از بین آهن و مس، بسته به این که محیط شامل سیستیین یا گلوتاتیون بود با یکدیگر تفاوت داشت. همچنین ویتامین های C و E، بر روی ساخت رادیکال آزاد در هر سه یون مورد استفاده، اثرات مهاری داشتند. به خصوص ویتامین C در غلظت صد میکرو مولار، دارای بیشترین تاثیر (83 درصد) بر روی کاهش تولید رادیکال بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه مشخص بود که واکنش فلزات واسطه با مواد تیول دار در حضور اکسیژن، منجر به تولید رادیکال های ROS می شود و ویتامین های C و E رادیکال زایی را مهار می کنند.
  کلیدواژگان: اکسیژن، رادیکال آزاد، فلز واسطه، مواد تیول دار، ویتامین C، ویتامین E
 • محمد صوفی آبادی صفحه 31
  مقدمه
  القای بیهوشی در بیماران قلبی به علت شرایط بیمار و نیز اثرات قلبی - عروقی داروهای هوش بر خطر بیشتری داشته و حفظ ثبات همودینامیک در این بیماران اهمیت خاصی دارد. به نظر می رسد داروی میدازولام ثبات قلبی - عروقی مناسبی را هنگام القای بیهوشی فراهم می کند. این مطالعه به منظور مقایسه اثر همودینامیک میدازولام با داروی هوش بر وریدی تیوپنتون در بیماران قلبی انجام شد.
  مواد و روش ها
  تعداد 60 بیماری که عمل بای پس عروق کرونر داشتند و در کلاس 2 و 3 (ASA) بیهوشی بودند به طور تصادفی به دو گروه 30 نفری تقسیم شدند. در هر گروه، پیش مداوا با داروها و دوزهای یکسان انجام گرفت. سپس در گروه اول تیوپنتون با دوز 5 mg/kg و در گروه دوم میدازولام با دوز 0.25 mg/kg به همراه ساکسینیل کولین (1.5 mg/kg) تجویز و آن گاه لوله گذاری داخل نای انجام شد. ضربان قلب و فشار خون شریانی بیماران در زمان های قبل (پایه) و پس از القای بیهوشی و بلافاصله پس از لوله گذاری 5،3 و 8 دقیقه پس از لوله گذاری اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تجویز هر دو دارو هنگام القای بیهوشی موجب کاهش فشار خون و تغییر مختصر سرعت ضربان قلب شد. همچنین در زمان لارنگوسکپی و لوله گذاری، فشار خون و ضربان قلب در هر دو گروه افزایش یافت که این تغییرات در گروه میدازولام اندکی کمتر بود.
  نتیجه گیری
  یافته های فوق نشان می دهد که میدازولام اثرات همودینامیکی مشابه تیوپنتون دارد. میدازولام بنزودیازپین کوتاه اثر، حلال در آب و بدون درد است و التهاب زایی وریدی و شروع اثر نسبتا سریعی دارد و می توان آن را در بیمارانی که منع مصرف تیوپنتون دارند، جایگزین نمود.
  کلیدواژگان: تیوپنتون، میدازولام، تغییرات همودینامیک، القای بیهوشی
 • اصغر سپهوند، پریوش کرد بچه، بهرام دلفان، فریده زینی، سیدجمال هاشمی، محمود محمودی صفحه 37
  مقدمه
  با توجه به محدود بودن داروهای ضد قارچی، عوارض جانبی ناخواسته آن ها و ظهور سوش های مقاوم به دارو، تحقیق و پژوهش برای یافتن داروهای ضد قارچی جدید با عوارض جانبی کمتر، لازم وضروری می نماید. در این پژوهش اثرات ضد قارچی اسانس گیاه ساتوریا خوزستانیکا که بومی استان لرستان است بر روی ده قارچ کپکی و مخمر مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  جهت تهیه اسانس گیاه ساتوریا خوزستانیکا عملیات اسانس گیری با روش تقطیر با آب و دستگاه کلونجر انجام شد. محیط های سابورو دکستروز آگار حاوی غلظت های گوناگونی از اسانس، برای بررسی در ماتوفیت ها و ساپروفیت ها تهیه و میانگین قطر رشد کلنی ها، پس از 7 و 14 روز اندازه گیری گردید. در بررسی مخمر کریپتوکوکوس نئو فورمنس دیسک ها با غلظت های گوناگون تهیه و میانگین قطر هاله عدم رشد پس از 7 و 14روز اندازه گیری گردید. اطلاعات حاصله به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد که غلظت %2 mg/ml ≤ اسانس مرزه خوزستانی، رشد «تریکو فایتون متناگروفیتس، میکروسپوروم جیپسئوم و اپیدرموفایتون فلوکوزوم» و غلظت ≥%6 mg/ml رشد «آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس، فوزاریوم، تریکوفایتون وروکوزوم، تریکوفایتون روبروم، میکروسپوروم کنیس» را صد در صد مهار نمود. (p<0.05). در مورد کریپتوکوکوس نئوفورمنس، غلظت های مختلف، درصدهای مختلف مهار رشد را نشان داد (p<0.05). اما حتی در غلظت ماکزیمم 1000 mg/ml (اسانس خالص) مهار رشد حدود 62 درصد را نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله، می توان امیدوار بود که اسانس ساتوریا خوزستانیکا را می توان در درمان بسیاری از بیماری های قارچی «درماتوفیت، ساپروفیت و مخمری» و همچنین به عنوان یک ضد عفونی کننده استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آنتی فونگال، ساتوریا خوزستانیکا، اسانس
 • فاطمه جنانی، فرحناز چنگاوی صفحه 45
  مقدمه
  پره اکلامپسی یکی از شایع ترین اختلالات دوران بارداری می باشد و به عنوان یکی از علل مهم مرگ و میر مادر و جنین به خصوص در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است. علت اصلی پره اکلامپسی نامشخص است. یکی از فرضیه هایی که در مورد فیزوپاتولوژی پره اکلامپسی مطرح است، اختلال در سطح لیپوپروتیین ها است. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین سطوح لیپوپروتیین ها در افراد پره اکلامپتیک و مقایسه آن با افراد سالم باردار است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک بررسی مورد - شاهدی است که درآن زنان در حال زایمان با سن حاملگی 40-37 مراجعه کننده به بخش زایشگاه مرکز آموزشی درمانی عسلیان به دو گروه 40 نفره مورد (افراد پره اکلامپتیک) و شاهد (سالم) تقسیم شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. از خون واحدهای مورد پژوهش نمونه گیری به عمل آمد و میزان کلسترول توتال، تری گلیسیرید توتال، لیپوپروتیین با دانسیته کم (LDL) و لیپوپروتیین با دانسیته بالا (HDL) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در این پژوهش سطح کلسترول توتال، تری گلیسیرید توتال و لیپوپروتیین با دانسیته کم (LDL) اختلاف آماری معنی داری را بین گروه مورد وشاهد نشان داد (P<0.001). در حالی که سطح لیپوپروتیین با دانسیته بالا (HDL) در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش، دیس لیپیدمی به عنوان یک عامل خطر در فیزیوپاتولوژی بیماری پره اکلامپسی مطرح است.
  کلیدواژگان: لیپوپروتیین، پره اکلامپسی، حاملگی
 • فیض الله اکبری، شهرام توفیقی، امین ترابی، محمد عرب، محمد جواد طراحی صفحه 51
  مقدمه
  بیمارستان به عنوان مرکز ثقل سیستم بهداشتی، درمانی و یک سیستم باز با فرآیندهای پیچیده و منابع متنوع (کیفی و کمی)، جهت رسیدن به اهداف اصیل خود نیازمند یک شیوه رهبری اثربخش و استراتژی مناسب در حل اختلاف ها و تعارض های سازمانی است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه سبک رهبری و مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 83 بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - تحلیلی بود. اطلاعات لازم از طریق سه پرسشنامه (مشخصات فردی، سبک رهبری به روش LPC فیدلر و مدیریت تعارض) و نیز مصاحبه، جمع آوری و توسط نرم افزار آماری تجزیه و تحلیل شد. جامعه پژوهش را 177 نفر از مدیران 13 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان تشکیل می دادند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که 54.2 درصد افراد سبک رهبری وظیفه گرا، 35.6 درصد افراد سبک رابطه گرا و 10.2 درصد افراد سبک رهبری مستقل - اجتماعی داشتند. از نظر استراتژی های مدیریت تعارض به ترتیب، 49.7 درصد استراتژی عدم مقابله، 44.6 درصد کنترلی و 5.7 درصد استراتژی راه حل گرایی داشتند. سبک رهبری افراد با میانگین سابقه کار افراد ارتباط آماری معنی داری داشت (P-0.043). بین استراتژی های مدیریت تعارض و جنس ارتباط آماری معنی دار وجود داشت (P-0.036). بین سن و استراتژی کنترلی نیز ارتباط آماری معنی دار وجود داشت (P-0.01).
  نتیجه گیری
  تعیین شیوه رهبری، مدیریت و روش های برخورد با اختلاف ها و تعارض ها در بیمارستان ها حایز اهمیت است. از آنجا که در این پژوهش تعدادی از عوامل موثر در سبک رهبری و مدیریت تعارض مورد بررسی قرار گرفته است، لذا توصیه می شود که در زمینه تاثیر عوامل دیگر مثل: فرهنگ سازمانی، فرهنگ اجتماعی، نژاد، شخصیت و... در شیوه رهبری افراد تحقیقات جامع تری صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، مدیریت تعارض، بیمارستان، مدیران
 • پروین رهنما صفحه 59
  مقدمه
  سرطان دهانه رحم 12 درصد کل سرطان ها در خانم ها را تشکیل می دهد. کاهش وقوع سرطان دهانه رحم در کشورهای صنعتی مربوط به انجام تست های سیتولوژی روتین است. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی - تحلیلی به منظور بررسی مقایسه ای ترتیب جمع آوری سلول از اگزوسرویکس و آندوسرویکس و نتایج سیتولوژی حاصل از آن است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق بر روی 1129 نفر از افراد مراجعه کننده به درمانگاه های بهداشت و تنظیم خانواده تهران انجام شده است. نمونه برداری با سیتوبرس برای دهانه داخلی سرویکس و آیر اسپاچولا برای دهانه خارجی سرویکس انجام شد. در 563 مورد برس اندوسرویکال در ابتدا و سپس آیر اسپاچولا و در 565 مورد دیگر ابتدا اسپاچولا و سپس سیتوبرس، به کار برده شد. اسمیرهای تهیه شده مطابق سیستم بتسدا مورد بررسی واقع شدند.
  یافته ها
  آزمون های آماری بیانگر آن بود که بین دو گروه از نظر سن، سن ازدواج، نوع روش پیشگیری از حاملگی، تعداد حاملگی های قبلی، تعداد زایمان های قبلی، اشتغال به کار واعمال درمانی انجام شده بر روی دهانه رحم اختلاف آماری معنا داری وجود نداشته است. در بررسی کیفیت لام ها نتایج نشان داد زمانی که نمونه برداری ابتدا از اگزوسرویکس به عمل آید، لام های کمتری به خون آلوده می شوند (p=0.004). ولی نتایج سیتولوژی به دست آمده اختلاف آماری معنا داری را در دو گروه نشان نداد.
  نتایج اسمیرهایی که در ابتدا از اگزوسرویکس نمونه برداری شده بود، موارد سلول های سنگ فرشی آتی پیک با اهمیت نامشخص مشاهده شده 33 مورد (59درصد) و در مورد افرادی که نمونه برداری در ابتدا از آندوسرویکس به عمل آمد، 20مورد (3.6درصد) گزارش شده بود. اختلاف آماری بین دو گروه مشاهده نشده است. همچنین نتایج مطالعه مذکور بیانگر آن است که زمانی که نمونه گیری در ابتدا از اگزوسرویکس به عمل آمد در 27مورد (4.8درصد) سلول های سنگ فرشی آتی پیک با اهمیت نامشخص مشاهده شد و زمانی که نمونه گیری ابتدا از آندوسرویکس به عمل آمد در 23 مورد (4.1درصد)Squamous Intraepithelial lesion (SIL) مشاهده شد و از نظر تشخیص ضایعات سرویکال اختلافی بین دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تعداد بالاتر SIL گزارش شد، زمانی که نمونه گیری ابتدا از اگزوسرویکس به عمل می آید و از آنجایی که افزایش آلوده شدن لام به خون زمانی که نمونه گیری ابتدا از آندوسرویکس به عمل می آید، بیشتر است (P=0.004). لذا بهتر است نمونه گیری از دهانه رحم به هنگام تهیه پاپ اسمیر ابتدا از اگزوسرویکس انجام شود، چرا که به نظر می رسد در این روش تشخیص ضایعات سلولی سرویکس افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: سرویکس، پاپ اسمیر، تشخیص سیتولوژی
 • صفحه 64
|
 • Azizollah Abbasi, Roya Farzanegan, Gholamreza Karami, Mehrnaz Valizadeh, Mohammad Behgam Shadmehr, Mrhrdad Arab, Mojtaba Javaherzadeh, Saviz Pejhan, Abalghasem Daneshvar Page 3
  Background
  The incidence of suicide attempts has been increasing in recent years. Presenting a group of patients who attempted suicide, underwent ventilatory support and got postintubation airway stenosis, may help us to better understand and prevent this complication.
  Materials And Methods
  Among patients who referred to us for treatment of PIAS, those who were intubated for suicide attempts were investigated in a prospective study. Information were entered in a questionnaire and regular follow- ups were done in a 15 months period (Apr 2003 to Jul 2004).
  Findings
  Among 100 patients with PIAS, 19 enrolled in the study. Mean age was 25.3 + 9.96 years (17-56 y), there were 10 females and 9 males. The type of disease and reason for suicide was categorized by a psychologist as psychosocial stress with an immature personality background in 11, psychological disorder in 7 and unknown cause in one. Direct causes for suicide were: family problems in 10, lovesick in 2, opium addiction in 3, depression in 6, social problems in 2 (in some patients, there were more than one cause). Mean time of intubation was 14.78 days (3-30 days), mean length of stenosis was 35.12 mm (20-50). Eight patients underwent a tracheostomy procedure. Three patients were treated with bronchoscopic dilation and 16 underwent laryngotracheal resection and reconstruction. There were 8 recurrences in the resected group of patients, of them, 4 were successfully re-resected, 2 recovered by bronchoscopic dilations and 2 managed by stents. This group of patients (study group) was compared with a similar group of patients in whom the causes of intubations were different (control group). The incidence of post-surgical recurrence (P=0.011) and the length of stenosis (P=0.01) were higher in the study group.
  Conclusions
  In our patients, social problems like unemployment, illiteracy and singleness were more frequent cause of suicide than psychological disorders. Patients who underwent mechanical ventilation due to suicide and suffered PIAS could be treated by tracheal resection and reconstruction, although the incidence of post-surgical stenosis recurrence among them is more frequent than the other groups of patients.
  Keywords: Tracheal stenosis, Suicide, Intubation
 • Majid Akbari, Mahnoosh Davodzadeh, Hosein Rozbahani, Mohammad Javad Tarrahi, Akbar Baiat, Esmaeel Radsari Page 11
  Background
  Since recogntion of probable reservoirs of nosocomial infections is important for determining the kinds and antibiogram pattern of hospital pathogens in Shohadaye-Ashayer hospital environment, this descriptive cross- sectional study was done.
  Materials And Methods
  Totally, 1020 gowns were sampled in an interval of one month and three times of sampling. Samples were carried to laboratory in thioglycolate broth medium, and incubated for 24-48 hours at 37ºC in BHI agar or tripticase soy agar, Macconky agar and Sabrod Dexterose agar. Colonies were identified and antibiogramed by kerby- Buear method and results analyzed by SPSS version 7.5 software.
  Findings
  Results showed that 100% of gowns were positive at least in one or three times of sampling. Acinetobacter species were the most common type of isolated bacteria (27.47% of the cases) and the most contaminated wards were emergency and outpatient operation room.
  Conclusions
  In general, among isolated bacteria, the following five groups were the most prevalent bacteria respectively: Acinetobaccter species, Corynebacterium species, Enterobacteriaceae, Bacillus species, and Psuedomonaseae species. All of the isolated bacteria were susceptible to aminoglycosids and relatively resistant to beta- lactams.
  Keywords: Nosocamial infections, Hospital Pathogens, Hospital Staff, Acinetobacter
 • Azam Mohsenzadeh, Tahereh Javadi, Fatemeh Yari, Korosh Shah Karami Page 17
  Background
  Hyperbilirubinemia is a common problem in neonates that affects approximately 60% of term neonates and 80% of pre-term neonates in the first week of life. Newborns, due to prematurity of the liver and digestive tract, could not eliminate bilirubin quickly. This phenomenon leads to hyperbilirubinemia and jaundice during the first days of the birth. Because indirect bilirubin is toxic for central nervous system and is not soluble in water, elimination of it is difficult. Severe hyperbilirubinemia causes kernicterus, mental retardation, hearing loss, cerebral palsy, behavioral disorders and death. The most common method of treatment is phototherapy and in severe cases, is exchange transfusion. In Lorestan province, it is believed that putting barely flour on skin of icteric neonates decreases and sometimes treats icterus state. The observed effect is due to cold nature of barely. The aim of this study is to introduce barely flour therapy to medical society, as one of the traditional methods if it is effective, and to inform Lorestan people and warn them about complications of severe jaundice if it is not effective.
  Materials And Methods
  A controlled clinical trial in neonatal ward of Madani pediatric hospital of Korramabad affiliated to Lorestan university of medical sciences was done during a period of one year. During this period, all full-term neonates with indirect bilirubin > 16mg/dl were studied. Neonates divided into two groups of cases and controls. In the study group, in addition to phototherapy, filtered and fine barely flour was put on whole skin of neonates, except their face and umbilical area. Control group, only treated with phototherapy. Data were collected by questionnaire and laboratory tests.
  Findings
  Ninety neonates including 45 neonates in case and 45 neonates in control groups were studied. Of these, 62(68.9%) were boys and 28(31.1%) were girls. The duration of hospitalization in 44.4% of study group was 48 hrs and in 33.3% of control group was 96 hrs (4 days). The average of hospitalization period in study group was 2.7 days. (Minimum 1 day and maximum 4 days with SD=1.09) and in control group was 3.7 days (minimum 2 days and maximum 7 days with SD=1.2). Duration of hospitalization of two groups was statistically significant (P=0.001).
  Conclusions
  Our study indicated that phototherapy in conjuction with barely flour therapy is more effective than phototherapy alone. But, people must be informed that affected neonates have to be underwent medical therapy, and barely flour therapy alone is not a reliable treatment.
  Keywords: Jaundice, Phototherapy, Barely flour
 • Safar Shams, Mohammad Reza Safari Page 23
  Background
  Free radicals and reactive oxygen species(ROS) are the most important factors in formation of oxidative stress reaction. Now, radical damage has been suggested to contribute to a wide variety of diseases such as Alzheimer, atherosclerosis and cancer. Transition metal ions in the presence of the various biomolecules produce these active compounds. The aim of this study is introducing a new and rapid method for measuring of ROS.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, the amount of free radical production by transition metal ions such as iron, copper and vanadium in the presence of the thiol group-containing glutathione and cysteine(as reducing agents) and molecular oxygen was measured in vitro by thiobarbitturic acid(TBA) test. For measuring free radicals levels, the suger deoxyribose was used as a detector molecule. Attack of free radicals on deoxyribose produces a number of aldehyde compounds such as malondialdehyde(MDA). Then, MDA was combined with TBA as a detector, which makes a chromogen with maximum absorption at wavelength 532nm. Also, the effects of vitamin C and E on the radical production by these metal ions were studied.
  Findings
  Vanadium was considerably more effective than iron and copper (Pvalue<0.05) to generate free radicals. The generation of free radicals by iron and copper was depended on the presence of glutathione or cysteine in medium(for Fe-glutathione system was 0.611±0.039 and for Cu-cysteine system was 0.592±0.033). Vitamins C and E had an inhibitory effect on the radical production by three metal ions that were used (Pvalue < 0.05). Specially, vitamin C in 100 micromolar concentration had the greatest effect on free radical formation(83% Inhibition with P value < 0.05).
  Conclusions
  These results suggest that reaction of transition metals with thiols in the presence of oxygen, generate ROS, and vitamin C and E inhibit free radical production.
  Keywords: Free Radical, Oxygen, Transition Metal, Thiols, Vitamin C, Vitamin E
 • Mohammad Sofiabadi Page 31
  Background
  Induction of anesthesia in patients that undergo cardiac surgery has more risk than others, because of specific cardiovascular effects of the anesthetic drugs and the preoperative state of these patients, so the hemodynamic stability is very important in these patients. It seems that midazolam have less cardiovascular side effects than thiopentone. In this study, the effects of midazolam and thiopentone on cardiovascular system were compared.
  Materials And Methods
  Sixty patients in ASA class 2,3 that underwent coronary artery bypass grafting were randomly divided into two groups, all patients were pretreated similarly. Anesthesia induction was performed by a bolus injection of midazolam (0.25 mg/kg)in first group and thiopentone (5 mg/kg) in second group, and succinylcholine (1.5mg/kg) in both groups. Their trachea were intubated. Heart beat rate and arterial blood pressure were measured in following times: before (base) and after anesthesia induction, during intubation and 3, 5 and 8 minutes after intubation.
  Findings
  The data showed that administration of both drugs decreased blood pressure during induction of anesthesia and changed heart beat rate minimally. However after intubation, blood pressure and heart beat rate increased in both groups. But, midazolam had less effects than thiopentone.
  Conclusions
  Hemodynamic effects of midazolam is similar to thiopentone. Midazolam is a water-soluble, safe and effective inductive anesthetic with short- term effects, much lesser venous irritation, and it can be used instead of thiopentone in patients with cardiac diseases or those patients which thiopentone is contraindicated for whom.
  Keywords: Midazolam, Thiopentone, Hemodynamic changes, Anesthesia induction
 • Asghar Sepahvand, Parivash Kordbacheh, Bahram Delfan, Farideh Zaini, Seyed Jamal Hashemi, Mahmood Mahmoodi Page 37
  Background
  Because of the scarcity of antifungal drugs,their undesired side effects and emergence of drug resistant strains research for finding novel antifungal drugs with less side effects is necessary. In this research, the antifungal effects of satureja khuzistanica essence,which is a native plant in our province, on ten kinds of fungi were evaluated.
  Materials And Methods
  To extract the essence, we exploited water extraction by Clonger apparatus for dermatophytes and saprophytes. SDA media with different concentration of the essence were prepared and mean growth diameter of colonies were measured after 7 and 14 days. Disks with different concentrations were prepared for Cryptococcus neoformans and mean diameter of inhibition zones were measured after 7 and 14 days.The collected data were analyzed by SPSS software.
  Findings
  The results indicated that at concentrations equal to or more than 0.02 mg/ml,the essence inhibits the growth of Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum and at concentrations ≥ 0.06 mg/ml,it will inhibit the growth of Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Fusarium, Trichophyton rubrum, Trichophyton verrucosum, Microsporum canis (100% inhibition with two concentrations). For Cryptococcus neoformans,maximum concentration of 1000 mg/ml (pure essence) caused 62% inhibition.
  Conclusions
  The essence of S. Khuzistanica could be used for treating many fungal diseases and also as a disinfectant.
  Keywords: Antifungal, Satureja khuzitanica, Essence
 • Fatemeh Janani, Farahnaz Changavi Page 45
  Background
  Preeclampsia is one of the most common complications of pregnancy. It is the cause of high morbidity and mortality for mothers and fetuses, especially in developing countries. The etiology of preeclampsia is unknown. One of the hypothesis on pathophysiology of preeclampsia is dyslipidemia. The aim of this study was to determine maternal plasma levels of lipoproteins in patients with preeclampsia and normotensive pregnants women who referred to Asali hospital.
  Materials And Methods
  Plasma levels of total cholesterol, total triglyceride, low density lipoprotein (LDL) and high density lipoprotein (HDL) were measured in 20 preeclamptic women and 20 normal pregnant women with gestational age between 37-40 years.
  Findings
  The plasma levels of total cholesterol and total triglyceride and low density lipoprotein (LDL) were significantly higher in preeclamptic women than in controls p<0.001). Levels of high density lipoprotein (HDL) did not differ significantly between two groups.
  Conclusion
  The results indicate that dislipidemia is a risk factor for pathophysiology of preeclamsia.
  Keywords: lipoprotein, preclampsia, pregnancy
 • Feizollah Akbari, Shahram Tofighi, Amin Torabi, Mohammad Arab, Mohammad Javad Tarahi Page 51
  Background
  Hospital as the gravitational center of the health and treatment system and an open system involving complex processes and various (qualitative and quantitative) resources, needs an effective leadership style and an approperiate strategy to solve the organizational disagreements and conflicts in order to achieve its basic objectives. The object of this research is to study the relationship between leadership style and conflict management among the managers of the hospitals, which sponsord by Lorestan university of Medical sciences during the year 2004.
  Materials And Methods
  This research is a descriptive – analytical study. The necessary information was gathered by three different questionnaires (personal information, leadership style using Fiedler’s LPC method and conflict management), and also by interviewing the subjects. The collected data were analyzed using statistical software. The research sample consisted of 177 managers from 13 hospitals, which were sponsored by Lorestan university of medical sciences.
  Results
  The findings demonstrated that 54.2 percent of the subjects had a duty-oriented leadership style, 35.6 percent had a relationship – oriented leadership style, and 10.2 percent of the subjects had an independent – social leadership style. Considering conflict management strategies, 49.7 percent showed a non – confrontational strategy, 44.6 percent demonstrated a control-oriented strategy and 5.7 percent had a problem- solving strategy. The subject’s leadership style had a significant statistical relationship with their job experience (p=0.043). Also, there was a significant statistical relationship between conflict management strategies and the sex of the subjects (p= 0.036). Age of the subjects and their control-oriented strategy also demonstrated a significant statistical relationship(p=0.01).
  Conclusion
  Determining the leadership and management styles and identifying the methods of dealing with disagreements and conflicts in hospitals is crucial. Since some of the factors involved in leadership style and conflict management have been studied in this research, it is suggested that the effect of other factors such as organizational culture, social culture, race, personality, etc. on the leadership style of people be studied more comprehensively.
  Keywords: leadership style, conflict management, hospital managers
 • Parvin Rahnama Page 59
  Background
  World wide, Cervical cancer comprises 12% of all cancers in women. In developed countries, routine cervical cytology tests resulted in a large decline in cervical cancer incidence. This study is a descriptive- analytical research to evaluate the order of cell sampling from exocervix and endocervix and compare final cytological diagnosis.
  Materials And Methods
  Totally, 1129 smears were obtained by an Ayre spatula and an endocervical brush from patients who referred to Tehran health and birth control clinic. patients were divided into two groups. In 563 cases, the endocervical brush was used first, but in 565 cases the spatula was used first for sampling.
  Results
  Statistical testing showed that there is not any difference between groups regarding their age, age of marriage, partity, and type of contraception. More smears were obscured by blood when brush was used first (78 or 13/8% compared with 48 or 8.5%, P= 0.004) but we observed an insignificant difference between two groups and cytologic diagnosis. We observed higher proportion of atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS) detection in the spatula- first group (33 cases, 59%) compared with brush- first group (20 cases, 3.6%) which is insignificant (P=0.09). This study showed that the ability of squamous intraepithelial lesion (SIL) detection in spatula- first group (27 cases, 4.8%), was comparable to brush-first group (23 cases, 4.1%).
  Conclusions
  Because reported SIL cases are higher when samples are first taken from exocervix and rate of blood contamination increases when samples are taken from endocervix (p=0.004), it is better to take samples first from exocervix for Pap Smear. This strategy increases the chance of diagnosis of cellular lesions of cervix.
  Keywords: Cervix, Pap Smear, Cytologic Diagnosis