فهرست مطالب

علوم اداری و اقتصاد - سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 35، پاییز و زمستان 1384)
 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 35، پاییز و زمستان 1384)
 • 228 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/06/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کریم آذربایجانی، امیر مانیان، حسن قربانی صفحه 1
  تجارت الکترونیکی منافع بیشماری برای صنعت فولاد داشته و فرصت های زیادی در آینده برای این صنعت به همراه خواهد داشت. اما باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی تنها یک هدف نیست. چنانچه نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که هیچ گونه رابطه ای بین افزایش درآمد سازمانها و بکارگیری تجارت الکترونیکی وجود ندارد. لذا قبل از استقرار تجارت الکترونیکی سازمانها باید ظرفیت مشارکت خود را در اقتصاد دیجیتالی مورد ارزیابی قرار دهند. این ظرفیت مشارکت را آمادگی الکترونیکی گویند...
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، زیرساختار آموزشی، زیرساختار فرهنگی، محرک ها، زیرساختار فنی / تکنیکی
 • حمید رحیمی، مسعود طاهری نیا صفحه 25
  هدف از این مقاله بررسی تاثیر رابطه انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادرات و تراز تجاری ایران است. در این مقاله قیمت صادرات بر خلاف مطالعات پیشین درون زا در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه انتقالی نرخ ارز در اقتصاد ایران ناقص است و کاهش ارزش پول ملی قیمت صادرات بر حسب پول داخلی را افزایش داده و درصدی از تاثیر اولیه نرخ ارز بر قیمت صادرات را خنثی می کند. همچنین کاهش ارزش پولی ملی دارای دو اثر متفاوت بر صادرات است. نخست این که قیمت صادرات بر حسب پول خارجی را کاهش می دهد و نبابر این صادرات افزایش می یابد...
  کلیدواژگان: رابطه انتقالی نرخ ارز، قیمت صادرات، صادرات، واردات، تراز تجاری، نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی
 • علی سوری صفحه 41
  این مطالعه به بررسی وضعیت موجود کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب تعاونی، خصوصی و دولتی و مقایسه کارآیی آنها می پردازد. وضعیت موجود نشان می دهد که سهم بخش تعاونی از کل کارگاه های بزرگ صنعتی 4/2 درصد، بخش دولتی 10 و بخش خصوصی 6/87 درصد می باشد. هم چنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متوسط کارایی در بخشهای تعاونی و خصوصی تا حدود زیادی به هم نزدیک است ولی کارآیی بخش دولتی بیشتر از سایر بخشها است. اما پراکندگی و تفاوت عملکردها که با انحراف معیار شاخص کارایی نشان داده می شود، در بخش خصوصی کمتر از بقیه و در بخش دولتی بیشتر از سایر بخشها است...
  کلیدواژگان: کارایی فنی، بهر وری، کارگاه های بزرگ صنعتی، تعاونی، خصوصی، دولتی
 • حسین استادی، هوشنگ شجری صفحه 61
  عوامل گوناگون متشکل از عوامل طبیعی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و سیاسی، نابرابری های منطقه ای را ایجاد نموده و آن را تشدید می سازند. توجه به رهیافت توازن منطقه ای، کاهش ناهمگونی و نابرابری های منطقه ای و بخشی، سیاست گذری و برنامه ریزی منطقه ای برای توزیع هدف هایی که بر حسب ویژگی های ساختاری، امکانات و محدودیت های هر منطقه، تغییر می کنند، مستلزم مطالعه و شناخت اهمیت خصوصیات هر منطقه با توجه به جایگاه آن در کل سیستم منطقه ای می باشد...
  کلیدواژگان: بهرجا (نسبت مکان)، وضع فعالیت، وضع شغلی، نسبت باسوادی
 • محمدرضا لطفعلی پور صفحه 89
  اقتصاد اسلامی مقاوله ای است که از دیرباز مورد بحث و بررسی علماء اسلامی قرار گرفته است. دانشمندان اسلامی درباره ماهیت اقتصاد اسامی بحثهای زیادی داشته اند و کتب و مقالات زیادی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. به رغم مباحث زیاد هنوز بحثهایی حل نشده در این خصوص وجود دارد. بعضی اقتصاد دانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع «اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آن را مکتب اقتصادی «اقتصاد هنجاری» می پندارند و گروهی نیز بر این عقیده اند که تفکیک علم اقتصاد و مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است...
  کلیدواژگان: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سیستم اقتصاد
 • نعمت الله اکبری، نوید جمشیدی صفحه 107
  این پژوهش تمایل به پرداخت گردشگران داخلی برای اقامت در کمپینگ را که در حال حاضر در اصفهان وجود ندارد، بررسی می کند. روش مورد استفاده در این پژوهش روش Contigent Valuation Method (CVM است؛ در این روش با استفاده از تکمیل پرسشنامه، تمایل به پرداخت خانوارها ارزیابی می شود. برای این منظور پرسشنامه ای از گردشگرانی که در تابستان سال 1381 به اصفهان سفر نمودند به صورت اتفاقی تکمیل گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که خانوارها به طور متوسط تمایل دارند، مبلغی در حدود 2000 تومان برای اقامت در کمپینگ در هر شبانه روز بپردازند...
  کلیدواژگان: گردشگر، گردشگر داخلی، کمپینگ، تمایل به پرداخت
 • رضا هویدا، مصطفی عمادزاده صفحه 127
  بهبود به عنوان یک تلاش مداوم، برنامه ریزی شده و همگانی به منظور افزایش کارآئی و اثر بخشی سازمان و مدیریت همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است و دلیل آن تحولاتی است که در حیطه دانش، تکنولوژی و نیازهای سازمان رخ می دهد. مدیریت کیفیت جامع (TQM) به عنوان یکی از نظریه های جدید مدیریت، این موضوع را مورد توجه شایانی قرار داده و بهبود مستمر یکی از اصول اساسی این نظریه است. این مقاله در ابتدا به مفهوم بهبود، بهبود مستمر فرآیند و شیوه های بهبود مستمر پرداخته است و سپس بهبود مستمر کیفیت در آموزش دانشگاهی و هفت جنبه اساسی مربوط به آن را مورد بحث قرار داده است: اهداف و طرح درس، مواد آموزشی، منابع، تعامل اعضای هیات علمی و دانشجویان، سنجش و ارزیابی، مدیریت و ارزشیابی درس...
  کلیدواژگان: بهبود، بهبود مستمر کیفیت، آموزش عالی، مدیریت کیفیت جامع
 • مجید صامتی، مهدی مجید نراقی صفحه 149
  مسکن به عنوان یک کالای مصرفی با دوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چند بعدی اش دارای کارکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می باشد که پس از حدود چهار دهه برنامه ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است. بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم می باشد و این مطلب به وضوع ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی - فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد بطوریکه توجه ویژه نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است...
  کلیدواژگان: بخش مسکن، اشتغال زایی، جدول داده - ستانده، توسعه اقتصادی اصفهان
 • مرضیه اسفندیاری صفحه 163
  مطالعه حاضر به بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر اصفهان می پردازد. برای این منظور از روش تابع هدانیک استفاده شده است. این روش واحد مسکونی را بعنوان کالای چند بعدی و سبدی از ویژگی های فیزیکی و محیطی در نظر می گیرد و به برازش قیمت واحدهای مسکونی بر روی ویژگی های آن می پردازد. جهت تخمین الگو از ادغام سری زمانی و داده های مقطعی استفاده نموده ایم. اطلاعات آماری مربوط به سالهای 77-1371 می باشد که توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طریق مراجعه به کلیه آژانسهای املاک و مسکن و شهر اصفهان جمع آوری شده است...
  کلیدواژگان: ادغام داده های مقطعی، داده های سری زمانی، تابع قیمت هدانیک
 • شیرین مصری نژاد، لیلا ترکی صفحه 177
  هر کشوری در راه توسعه تلاش می کند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند. پیشرفت اقتصادی تنها یکی از جنبه های توسعه است، به این مفهوم که توسعه صرفا یک پدیده اقتصادی نیست. بسیاری از کشورها به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان می باشند. بر اساس مطالعات انجام متعدد آموزش و توسعه آموزشی یکی از مهم ترین ارکان توسعه می باشد...
  کلیدواژگان: توسعه نیافتگی آموزشی، برنامه ریزی منطقه ای، تاکسونومی عددی
 • حسام الدین هدایت زاده صفحه 197
  در عصر حاضر، یکی از مشغله های پیشرفت در جامعه، چگونگی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زنان و همچنین نوع نگرش به آنان در جامعه می باشد. طبیعت نامریی کار زن این مفهوم اجتماعی خاص را نیز به ارمغان می آورد که زنان عنصری وابسته و سربار و غیر مولد محسوب می گردند و متعاقب چنین افکار و اندیشه غالب، با حمایت سنتها و تمایلات فرهنگی نابهنجار و قوانینی در تضاد با پرورش استعدادها و علایق جامعه زنان تدوین گشته و در نهایت مورد تبعیض و ستم قرار بگیرند...
  کلیدواژگان: درآمد، کار، هزینه، حرفه و شغل، تخصص، تجربه