فهرست مطالب

مطالعات ملی - سال ششم شماره 4 (پیاپی 24، زمستان 1384)

نشریه مطالعات ملی
سال ششم شماره 4 (پیاپی 24، زمستان 1384)

 • 183 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/10/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقالات
 • احمد رضایی*، حبیب احمدلو صفحه 7

  هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی و نقش آن در میزان روابط بین قومی و هویت ملی جوانان کرد ساکن شهر مهاباد و جوانان ترک زبان ساکن در شهر تبریز و مقایسه این دو گروه از نظر میزان هویت ملی پاسخ گویان در حد بالایی است. میزان سرمایه اجتماعی گروه های مورد مطالعه پایین، و میزان روابط بین قومی پاسخ گویان بسیار پایین است. گرایش به سایر اقوام میزان روابط بین قومی را تقویت می کند و هر دو متغیر فوق تاثیر مثبتی بر میزان هویت ملی جوانان دارد. سرمایه اجتماعی نیز بر روی گرایش به سایر اقوام روابط بین قومی و هویت ملی تاثیر مثبتی داشته و آن ها را تقویت می کند.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، کمیت روابط اجتماعی، کیفیت روابط اجتماعی، هویت ملی، روابط بین قومی
 • غلامرضا خوش فر صفحه 35

  با وجود اختلافات جدی بین کشورهای حاشیه دریای خزر، به نظر می رسد دو کشور ایران و ترکمنستان نسبت به سایر کشورهای این حوزه به یکدیگر نزدیک ترند. یکی از راه های مناسب برای بهبود روابط موجود و ایجاد همدلی و انسجام بین این دسته از کشورها و تحکیم مناسبات سیاسی و اجتماعی در میان آن ها، شناسایی و معرفی اشتراکات فرهنگی و اجتماعی از طریق انجام مطالعات اجتماعی می باشد. لذا، این مقاله با هدف مقایسه رفتارهای فرهنگی و اجتماعی مردم ترکمنستان با مردم ایران، سعی بر شناسایی و توصیف رفتارهای فرهنگی و اجتماعی مشترک بین دو کشور را دارد. از لحاظ روش شناسی، این مطالعه با روش توصیفی از نوع روش تحقیق پیمایشی انجام گرفته است که در آن 166 نفر از مردم ترکمنستان و 508 نفر از مردم ایران (استان گلستان) به عنوان نمونه های تحقیق به روش تصادفی ساده؛ انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، «پرسشنامه» بوده است که به شیوه «پرسشنامه همراه با مصاحبه» تکمیل گردیده است.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، مصرف کالاهای فرهنگی، رفتارهای اجتماعی، اعمال مذهبی، ارزشهای اجتماعی
 • منوچهر لک صفحه 61

  هویت ملی، امروزه، به عنوان یکی از مبانی زیر ساختی مقوله فرهنگ در هر جامعه مطرح است، به همین سبب شعر که از عناصر مهم سازنده فرهنگ یک جامعه به شمار می رود، بازتاب روح جمعی و آرزوهای ملی یک جامعه است. از همین روست که نقش شاعران در فرهنگ سازی و به دنبال آن در هویت سازی، اهمیت می یابد. چهره های برجسته شعر فارسی، فرهنگ و هویت ملی ایرانیان را فراروی چشمان جهانیان نهاده اند.
  هدف این مقاله، مروری بر مقوله هویت ملی در شعر معاصر(1357 ه. ش به بعد). است بنابراین پس از بیان مفاهیم و مولفه های هویت ملی، ارتباط آن با مقوله شعر فارسی مورد قرار گرفته است. این مقاله تلاش می کند تا با روشن کردن مفاهیم اصلی هویت ملی، زنجیره تامین و چگونگی ارتقای جایگاه آن را در شعر معاصر فارسی، تبیین نماید.

  کلیدواژگان: هویت، هویت ملی، تاریخ معاصر، ادبیات، شعر فارسی
 • فیروز امجدیان صفحه 85

  مساله اصلی این پژوهش بررسی میزان پتانسیل و زمینه های بروز آنومی (آشفتگی اجتماعی) در شهر کرمانشاه است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل کلیه مردان سرپرست خانوار ساکن در محلات شهر کرمانشاه است. حجم نمونه 400 نفر تعیین گردید که با روش نمونه گیری چند مرحله ای بوده است. شیوه جمع آوری اطلاعات مصاحبه بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: که 1- بیش تر میزان آنومی (عدم رعایت هنجارها) در شهر کرمانشاه؛ هنجارهای رسمی و پس از آن هنجارهای نیمه رسمی است و هنجارهای غیر رسمی دارای کم ترین میزان آنومی هستند. 2- میزان تمایل به رفتار آنومیک در بین پاسخ گویان در حد متوسطی قرار دارد. 3- اغلب متغیرهای مربوط به شرایط آنومی که بر مبنای چارچوب تئوریک مورد مطالعه قرار گرفتند، رابطه شان با یکدیگر و با رفتار آنومیک مورد تایید قرار گرفت. ابتدا، ارزیابی ذهنی از «وضعیت اقتصادی» برروی سه متغیر کلیدی (هدف، تحمل وضعیت و امید به آینده) تاثیر می گذارد. این سه متغیر اخیر، به نوبه خود برروی کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش ملاحظات اجتماعی تاثیر دارند. هم چنین کاهش اعتماد و ملاحظات در کنار عوامل دیگر، برروی برخی گویه های رفتار آنومیک اثر می گذارند. تاثیر پای بندهای مذهبی در افزایش اعتماد اجتماعی و کاهش تمایل به آنومی محرز گردید. عدم کارکرد مناسب سیستم کنترل پلیس و دستگاه قضایی موجب کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش تمایل به آنومی در جامعه می شود. احساس وجود نابرابری اقتصادی و اجتماعی موجب کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش تمایل به رفتار آنومیک می شود.

  کلیدواژگان: آنومی، انحرافات اجتماعی، هنجارهای رسمی، هنجارهای نیمه رسمی، هنجارهای غیررسمی، دستیابی به هدف، تحمیل وضعیت، امید به آینده، اعتماد اجتماعی
 • جهانگیر معینی علمداری صفحه 107

  در مقاله حاضر این دیدگاه مطرح شده است که اینترنت علاوه بر اطلاع رسانی موجب بروز تحولات هستی شناختی در کاربران نیز می شود. شخص با ورود به اینترنت به دنیای مجازی گام می گذارد. این سپهر مجازی امکان هویت سازی رابه اشکال جدیدی فراهم می آورد.
  این امر در نهایت به تکثر هویتی و رشد فردیت در شخص می انجامد. به عقیده نویسنده، نظریه های متعارف درباره هویت قادر به توضیح این مساله نیستند. از این رو، وی برای تشریح تاثیرات هویتی اینترنت در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه از نظریه بازتابی هویت استفاده کرده است.

  کلیدواژگان: ابر متن، تکثر هویتی، جامعه ی شبکه ای، سپهر مجازی، فوق فرهنگ، مجازی شدن، هویت
 • معرفی و نقد کتاب
 • هویتهای اجتماعی، رویکردهای چند رشته ای
  گری تایور، استیو اسپنسر، علی اکبر کمالی اردکانی صفحه 125

  ه مقالاتی است شامل مقدمه‌ای کوتاه از گرد‌آورندگان این مجموعه؛ یعنی، گری تایور و استیو اسپنسر. دوازده مقاله درباره‌ی ابعاد مختلف هویت اجتماعی، معرفی مختصر پدیدآورندگان مقالات و نمایه‌ی اسامی و موضوعات که در سال 2004.م از سوی انتشارات راتلج در 255 صفحه منتشر شده است. سخن اصلی این مجموعه آن است که «خود»های اجتماعی و آن‌چه که از آن باعنوان «هویت‌»های ما نام برده می‌شود، متاثر از اموری نظیر طبقه، جنسیت، تمایلات جنسی، نژاد، ملیت، مذهب و رسانه‌ها هستند. در این‌جا، پس از مرور توصیفی مقدمه و هر یک از مقالات، تلاش می‌شود تا به برخی از نکات قابل انتقاد و قابل تامل در این مجموعه اشاره شود.

 • اسلام و غرب در عصر پسانوگرایی: سازش یا ستیزش
  اکبر س.احمد، داود غرایاق زندی صفحه 141

  کتاب «پسانوگرایی و اسلام: بیم و امید»، اثر اکبر س. احمد می‌باشد که در سال 1992.م توسط انتشارات راتلج در لندن و نیویورک به چاپ رسیده است. این کتاب با ترجمه‌ی فرهاد فرهمندفر توسط نشر ثالث با همکاری مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها در سال 1380 ه‍ .ش از انگلیسی به فارسی برگردانده شده است.

 • نظریه های ناسیونالیسم
  اوموت اوزکریملی، مقصود رنجبر صفحه 153

  این کتاب تالیف اوموت اوزکریملی و ترجمه‌ی محمدعلی قاسمی، در 290 صفحه توسط انتشارات تمدن ایرانی (موسسه مطالعات ملی) در سال 1383 به چاپ رسیده است.

 • عیار نقد
  کشواد سیاهپور صفحه 167

  در فصلنامه‌ی مطالعات ملی شماره‌ی 19 (سال پنجم، شماره‌ی 3، 1383) که تحت عنوان «عشایر و هویت ملی(2)» چاپ و منتشر گردیده؛ در مبحث «معرفی و نقد کتاب» دوست محترم جناب آقای داریوش جهان‌بین، به نقد و بررسی کتاب «تاریخ سیاسی کهگیلویه» تالیف «سیدمصطفی تقوی‌مقدم» پرداخته است. با مطالعه‌ی نقد ایشان، به بسیاری مطالب نادرست و ناصواب برخوردم، که لازم آمد مطلبی چند در باب این نقد و نکته‌های آن بیان دارم و درواقع «نقدی» بر «نقد» ایشان نویسم. امید است که هر کدام از این دوستان، با بینش علمی و پژوهشی خویش و با سعه‌ی صدر، پذیرای این گفته‌ها باشند و ملول‌طبع و رنجیده‌خاطر نگردند؛ زیرا به فرموده‌ی حافظ «نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؟...»

|
 • Ahmad Rezaii *, Habib Ahmadlo Page 7

  This research studies the relation between social capital and its role in inter-ethnic relations in terms of national identity between the young Kurdish people of Mahabad and the young Azeri speaking of Tabriz. It will also compare and contrast these two groups by the variables above mentioned. The result proves that the level of national identity of the respondents is quite high. The level of social capital of the groups studied is low and the level of inter-ethnic relations is much lower. A tendency toward other ethnic groups boosts the level of inter-ethnic relations and both variables have positive effects on the level of national identity of the young people. The social capital can improve and can have a positive effect on the relations between different ethnic groups and the national identity.

  Keywords: Social capital, Quantity of social relations, Quality of social relations, National identity, Inter-ethnic relations, Tendency toward other ethnic groups, Tabriz young people Mahabad
 • Gholamreza Khoshfar Page 35

  It seems that, despite all the serious differences among the littoral countries of the Caspian Sea, the two countries of Iran and Turkmanstan are closer to each other than the others. One of the ways of consolidating the social and political relations among these countries can be through identifying common cultural and social backgrounds. This research attempts to compare and contrast the socio-cultural behaviors of the peoples of Iran and Turkmanstan. The study was carried out through survey research method. In this research, 166 people from Turkmanstan and 508 people from Iran (the Golestan province) were randomly chosen and studied. The most important tool used for this research was a "questionnaire" which was filled out through interviews. In order to achieve the goals of the research, its results are given in four parts: 1- An exemplary society 2- A description and analysis of the information related to cultural variables 3- A description and analysis of the information related to religious variables 4- A description and analysis of the information related to social variables It seems that, despite all the serious differences among the littoral countries of the Caspian Sea, the two countries of Iran and Turkmanstan are closer to each other than the others. One of the ways of consolidating the social and political relations among these countries can be through identifying common cultural and social backgrounds. This research attempts to compare and contrast the socio-cultural behaviors of the peoples of Iran and Turkmanstan. The study was carried out through survey research method. In this research, 166 people from Turkmanstan and 508 people from Iran (the Golestan province) were randomly chosen and studied. The most important tool used for this research was a "questionnaire" which was filled out through interviews. In order to achieve the goals of the research, its results are given in four parts: 1- An exemplary society 2- A description and analysis of the information related to cultural variables 3- A description and analysis of the information related to religious variables 4- A description and analysis of the information related to social variables

  Keywords: Consumption of Cultural goods, Social behaviours, Religious actions, Social values
 • Manoocher Lak Page 61

  National identity is nowadays one of the most important aspects of culture in society. For this reason poetry which is a significant element of culture can be a mirror to the aspirations of the people of a country. And this can by itself demonstrate how important a role the poets of a society play in the formation of identity and culture. World-famous Persian poets have introduced the Iranian culture and identity to the people of the world. The present research aims at reviewing national identity in contemporary (after 1979) Iranian poetry. Therefore, after showing the concepts and meanings of national identity, its relation with national identity will be studied. This work will also try to clarify the chief concepts of national identity and will attempt to introduce the ways through which national identity can be consolidated.

  Keywords: Identity, National identity, Contemporary history, Literature Persian, poetry
 • Firooz Amjadian Page 85

  The chief hypothesis of the current research is an attempt at establishing the anomie (social agitation) potential rate in Kermanshah. The social community in this research includes the family heads of different sections of the city. The capacity of the sample is 400 and in choosing the samples the multi-phase Random sampling method was utilized. Interview is the method used for collecting data. The research shows that: 1) The highest levels of anomie are formal norms and semiformal norms respectively. 2) The anomie tendency rate (anomic behavior) among respondents is medum. 3) Most anomic conditions variables studied within a theoretical framework have interrelationship and relation with anomic behavior. Firstly, a mental assessment of the economic condition affects the three variables of aim, tolerating the condition and hope in the future. These three variables can, in turn, influence the lack of social confidence and consideration. The research also made it evident that religious beliefs play an important role in increasing social trust and decreasing anomie in society. The feeling of deprivation and economic inequality lead to social distrust and the increase of anomic behavior.

  Keywords: Anomie, Social deviations, Formal abnormalities, Semiformal norms, Non-formal norms, Goal achievement, Tolerating condition, Hope in future, Social trust
 • Jahangir Mo'eeni Alamdari Page 107

  The current research paper attempts to demonstrate that Internet , in addition to being a source of information, can cause changes in the worldview of its users. An Internet user by switching his computer enters a virtual world and this virtual world can facilitate the condition for him to create newer forms of identity. This can in turn lead to a multiplicity of identity and the growth of individuality in a person. To the author of this research, the common theories about identity are not able to explain this issue. Therefore, the researcher attempts to use a reflective theory in explaining the effects of Internet on identity in industrial and developing countries.

  Keywords: Hypertext, Identity, Network society, Virtual world, Meta culture, Virtualization
 • Social Identities, Multidisciplinary approaches
  Gary Taylor, Steve Spencer, Ali Akbar Kamali Ardakani Page 125
 • Postmodernism and Islam: Predicament and Promise
  Akbar S. Ahmad, Davood Gharayagh Zandi Page 141
 • Theories of Nationalism: A Critical Introduction
  Umut Ozkirimli, Maghsood Ranjbar Page 153
 • Criterion Critique
  Keshvad Siyahpoor Page 167