فهرست مطالب

دانش مدیریت - پیاپی 70 (پاییز 1384)

نشریه دانش مدیریت
پیاپی 70 (پاییز 1384)

 • 178 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/11/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد جعفر نژاد، علی حیدری صفحه 3
  در فضای کسب و کار کنونی که پیچیدگی، پویایی و غیر قابل پیش بینی بودن از ویژگی های اصلی آن است، مدیران عملیاتی با چالش های عمده ای روبرو هستند. استفاده از اصطلاح اقتصاد شبکه ای نشان دهنده نقش دانش و همکاری توام با اشتراک مساعی در فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است. یکی از الگوهای نوین مدیریت عملیات برای فعالیت در اقتصاد شبکه ای، «مدیریت زنجیره تامین» است که با توجه به الزامات اقتصاد نوین به طور جدی مورد توجه مدیران کسب و کار و محققان مدیریت قرار گرفته است. با توجه به این مهم در این نوشتار تلاش می شود ضمن تبیین نقش مدیریت زنجیره تامین در موفقیت بنگاه ها در صحنه رقابتی فزاینده کنونی در قالب شکل گیری شبکه های همکاری، الگویی برای تقویت و توسعه نقش عملیات در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی از طریق تدوین و توسعه استراتژی عملیات ارایه شود. در این راستا ابتدا وضعیت و ابعاد کلیدی مدیریت عملیات در فضای اقتصادی نوین مورد بحث قرار می گیرد. پس از تبیین جهت گیری و چارچوب تحقیق حاضر به بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع مقاله پرداخته می شود. در این زمینه ابتدا مفاهیم و ابعاد کلیدی مدیریت زنجیره تامین به طور مختصر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. سپس مفهوم و فرایند استراتژی عملیات مختصرا بررسی می شود. پس از این که مبانی نظری تحقیق تبیین شد، الگوی پیشنهادی که مشتمل بر مفهوم و فرایند استراتژی عملیات در محیط زنجیره تامین است معرفی و هر یک از مراحل آن شرح داده می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، استراتژی عملیات، استراتژی زنجیره تامین، مدیریت عملیات، استراتژی قابلیت مدار
 • سید رضاسیدجوادین، شمسی یزدانی صفحه 45
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر”قصد“استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[7] انجام گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی،رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به”قصد“استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات وی در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیین می شود. در واقع دیویس بیان می کند که ادراکات فرد در مورد مفید بودن یک تکنولوژی خاص و سهولت استفاده از آن، در پذیرش تکنولوژی مورد نظر، بسیار مهم هستند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق”توصیفی- پیمایشی“نمونه ای متشکل از 120 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی پرداخته شده است. در این تحقیق تاثیر متغیر خارجی، خود اثربخشی استفاده از کامپیوتر بر ادراکات فرد، در مورد سهولت استفاده و مفید بودن این خدمات مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داده است که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است و در واقع ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و مفید بودن این خدمات و نیز”خود اثربخشی“فرد در استفاده از رایانه با قصد استفاده از این خدمات رابطه مستقیم دارد.
  کلیدواژگان: بانکداری اینترنتی، سهولت استفاده درک شده، ادراکات فرد در مورد مفید بودن، خود اثربخشی استفاده از رایانه
 • حسن عابدی جعفری، محمد مرادی صفحه 63
  در این پژوهش که با هدف بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین، انجام گرفت میزان هوش عاطفی 33 نفر از مدیران یک شرکت تولیدی با استفاده از پرسش نامه سنجیده شد و سبک رهبری تحول آفرین آن ها با استفاده از پرسش نامه چند عاملی رهبری، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه ای قوی میان دو متغیر (01., p < 0/76 r =) است. هم چنین تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد که از میان عناصر پنج گانه هوش عاطفی سه جزء همدلی، خودآگاهی و انگیزش قادر به توضیح 78درصد تغییرات در رهبری تحول آفرین هستند.
  کلیدواژگان: هوش عاطفی، رهبری تحول آفرین، مدلهای مختلف هوش عاطفی، آزمون هوش عاطفی، پرسش نامه چندعاملی رهبری
 • قنبر محمدی الیاسی صفحه 81
  کارآفرینی یک حوزه میان رشته ای است و هنوز در مرحله نوزایی خود قرار دارد، از این رو عاریت درست برساخته ها از سایر رشته های علمی، یک شیوه مناسب برای پیشرفت و تکامل آن محسوب می شود. در این مقاله وجوه اشتراک و افتراق دو نظریه بنگاه کارآفرین و سازمان یادگیرنده شناسایی می شوند و سپس چگونگی مشارکت ابعاد و برساخته های با اهمیت نظریه سازمان یادگیرنده درتکامل نظریه بنگاه کارآفرین مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برساخته های الگوی کاربردی دوم و یادگیری دو حلقه ای، نقشی با اهمیت در اکتشاف و بهره برداری از فرصت ها ایفاء می کنند، از این رو در تکامل بخشی به نظریه بنگاه کارآفرین نقش با اهمیت دارند.
  کلیدواژگان: بنگاه کارآفرین، سازمان یادگیرنده، مدلها و نظریه کارآفرینی
 • حسین مزروعی صفحه 117
  شرط توسعه سازمان، توسعه منابع انسانی است. توسعه منابع انسانی مستلزم تغییر و یادگیری است. امکان تغییر منابع انسانی در مراتب دانش، نگرش و رفتار به واسطه نوع نگاهی است که آن ها به قضایای پیرامون خود دارند. در این مقاله، طبق مدل پنجره نگاه, انواع نگاه به شرح زیر مطرح است: 1. نگاه از درون به درون: نگاه فرد از منظر خود به درون سازمان 2. نگاه از درون به برون: نگاه فرد از منظر خود به برون سازمان 3. نگاه از برون به برون: نگاه فرد از منظر دیگران به برون سازمان 4. نگاه از برون به درون: نگاه فرد از منظر دیگران به درون سازمان براساس حالات سوم و چهارم مدل یاد شده، لازم است قضایا و جریانات درون و برون سازمانی، با نگاه برونی، مورد مطالعه قرار گیرد و از این طریق شناختی جامع حاصل شود. مدل پنجره نگاه به واسطه مباحث ارتباطات، ادراک و نگرش مورد حمایت قرار گرفته و به کاربردهای چشم گیر آن اشاره شده است.
  کلیدواژگان: تغییر، یادگیری، نگاه درونی و برونی، اطلاعات، ادراک و نگرش
 • محمد مدرس، جمشید ناظمی صفحه 143
  هدف این مقاله توسعه چارچوب مفهومی برای بکارگیری مدیریت بازده در ساخت و تولید است. ما نشان داده ایم که رابطه نزدیکی بین صنعت هوایی و صنعت ساخت و تولید در مسائل پشتیبانی تصمیم گیری وجود دارد و مدیریت بازده که اولین بار در صنعت هوایی معرفی شده است و در گروه مدلهای تصمیم گیری مسائل منابع محدود و زوال پذیر طبقه بندی گردیده است با اعمال تغییرات، راه حل مسائل مشابهی در صنایع تولیدی است. ما در این مقاله چالش های صنایع تولیدی مانند سهم بازار و بهره برداری از منابع را که ناشی از محیط جدید کسب و کار و موضوعات کلیدی برای رقابت پذیری شرکتها است را مرور نموده ایم. چارچوب پیشنهادی مقاله مبانی قیمت گذاری و تخصیص منابع را از مدیریت بازده اقتباس نموده و در زنجیره گسترده ارزش افزوده از تامین کننده تا مشتری بکار گرفته است و همچنین پیشنهاد گزاره های تحقیق و موضوعات پژوهشی را ارایه نموده است. الگوی نوین طرح شده در مقاله راه های جدیدی را برای تحقق سود بیشتر برای تولیدکنندگان با توجه به سیستمهای تولیدی منعطف و تجارت الکترونیکی و در فضای رو به گسترش مشتری مداری و تولید ناب از طریق مدیریت قیمت گذاری فراهم میکند.
  کلیدواژگان: مدیریت درآمد، مدیریت بازده، مدیریت زنجیره تامین، تولید و ساخت، برنامه ریزی ظرفیت