فهرست مطالب

آموزه های قرآنی - سال پنجم شماره 17 (پاییز 1384)

مجله آموزه های قرآنی
سال پنجم شماره 17 (پاییز 1384)

 • ویژه علوم قرآن و حدیث
 • 264 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/10/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله
 • پژوهشها
 • حسن خرقانی صفحه 13
  از عناصری که در زیبایی سبک قرآن و بلاغت فائق آن نقش دارد، چگونگی طرح مطالبی با چندگونگی موضوع و شیوه تلفیق یا تفکیک موضوعات و نحوه ارتباط آنها بایکدیگر است. در این نوشتار به بررسی آن بخش از آرایه ها، صنایع بدیعی و کاربرد آنها در قرآن کریم می پردازیم که در ارتباط با چگونگی چینش و عرضه موضوعات و بسط و گسترش آنها در قالبهای لف و نشر، تقسیم، جمع، تفریق، به هم پیوستن برخی از آنها، اجمال و تفصیل و پیاپی آوردن کلمات با یک نقش خاص در ترکیب می باشد. در این جستار کوشش شده است تالله
  کلیدواژگان: قرآن، علوم بلاغت، بدیع، آرایه های ادبی، لف و نشر، تقسیم
 • شیخ محمد حسنین صفحه 39
  ابوالکلام از اندیشمندانی است که در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی شهرت جهانی دارد. در بعد علمی، برخی از دیدگاه های وی از سوی دانشمندان اسلامی پذیرفته شده است. از آثار وی، تفسیر ترجمان القرآن است که دیدگاه های وی در آن مطرح شده است. ابوالکلام بر این باور است که برای آشنایی با حقیقت قرآن، باید موانع موجود بر سر راه رسیدن به آن را برداشت، از این رو، برای تفسیر و ترجمه قرآن کریم، به اصولی قائل است که آنها را در تفسیرش ذکر کرده است...
  کلیدواژگان: ابوالکلام، ترجمه، تفسیر، فهم قرآن، ترجمان قرآن
 • علی اصغر ناصحیان صفحه 71
  در این مقاله، نخست گزارشی اجمالی از مهم ترین آرا درباره چگونگی نزول قرآن و سپس نقد و رد دیدگاه انحصار نزول قرآن به نزول تدریجی ارائه می گردد. پس از آن، با استناد به شواهد بسیاری از قرآن و حدیث، نزول دو مرحله ای قرآن کریم به اثبات می رسد و به شبهات مربوط به آن پاسخ مناسب داده می شود. در بخش پایانی، با بررسی آرا گوناگون درباره نزول دفعی قرآن کریم و استناد به قرآن و حدیث، دیدگاه برتر و صحیح در این موضوع بیان می گردد.
  کلیدواژگان: نزول قرآن، نزول دفعی، نزول تدریجی، آغاز بعثت، قرآن
 • محسن نورایی صفحه 101
  تفسیر فقهی قلائد الدرر فی بیان آیات الاحکام بالاثر، اثر احمد بن اسماعیل جزایری، فقیه و مفسر بلند آوازه امامیه، در قرن دوازدهم هجری، از آثار ارزشمند امامیه در عرصه تفسیر آیات الاحکام به شمار می رود. اهمیت این اثر از تاکید و تکیه فراوان مولف آن بر به کارگیری احادیث و آموزه های اهل البیت در تفسیر آیات الاحکام نمایان می شود. تعامل شایسته جزایری با انبوه روایات وارد شده و ارائه نمونه متعدلی از تفسیر فقهی- روایی، این کتاب را از دیگر آثار مشابه متمایز ساخته است. این، درحالی است که او به ارزش و کارایی ابزارهایی مانند دانش ادب عربی، اصول فقه، علوم قرآن و... در تفسیر آیات الاحکام باور داشته و به نیکی از آنها در تبیین آیات و استنباط احکام سود برده است...
  کلیدواژگان: قلائد الدرر، احمد بن اسماعیل جزایری، آیات الاحکام، تفسیر روایی، قرآن
 • سید جعفر علوی صفحه 131
  واژه ولی و مشتقات آن را در دو بخش مفهوم قرآنی و مصادیق می توان بررسی کرد. این ماده، در قرآن در معانی گوناگونی به کار برده شده که تعداد آنها به شانزده مفهوم می رسد، از این رو، تعیین معنای هر مورد، به قرائنی مانند شان نزول، وحدت سیاق و... نیازمند است. مصادیق ولی و مشتقات آن نیز با توجه به قرائن قرآنی و روایی، به دو قسم ولایتهای مقبول و ولایتهای مطرود تقسیم می شود که برای هریک، دوازده مصداق قرآنی را می توان برشمرد.
  کلیدواژگان: ولایت، مفهوم ولایت، مصداق ولایت، ولایتهای مقبول، ولایتهای مطرود، قرآن
 • جواد ایروانی صفحه 153
  مدارا و عفو از مهم ترین عناصر استوار سازی ارتباطات میان فردی، آرامش فردی و فضیلتهای اخلاقی است. با این حال، ضرورت مرزبندی و بازشناسی حوزه این فضلیت اخلاقی، از محدوده سازش و مجامله کاری و تساهل و تسامح ناروا بسیار ضروری است. این نوشتار، با نگاهی به مفهوم مدارا و عفو، محدوده شدت عمل و قاطعیت و همچنین حوزه هریک را بازشناسانده و موارد آنها را برشمرده است.آن گاه ضمن تبیین ارزش و جایگاه مدارا و عفو، آثار مثبت آنها را در عرصه های مختلف زندگی بررسیده و راهبردهای دست یابی به شخصیت مدارا و عفو و راه های کنترل خشم را ارائه کرده است.
  کلیدواژگان: مدارا، عفو، خشم، قرآن، حدیث
 • رضا وطن دوست صفحه 189
  جامعه بشری از همگرایی ها و پیوندهایی متنوع برخوردار است که در این میان، پیوند برادری و اخوت در جامعه ایمانی استوارترین آنهاست. این پیوند که از ایمان سرچشمه می گیرد و در سطوح مختلف زندگی گسترش می یابد، در قرآن و به دنبال آن، در سیره پیشوایان دین، نمودی ویژه یافته است، از این رو، برای استوار سازی روابط اجتماعی بر پایه ایمان و تحقق پیوند برادری و اخوت، راه هایی کارآمد ارائه گردیده است. این جستار که با هدف بررسی و بازگویی این راه ها نگاشته شده است، پس از بیان کابرد اخوت در قرآن و ذکر مولفه های آن، به بیان شیوه های تحکیم برادری و اخوت و آسیبهای آن می پردازد...
  کلیدواژگان: اخوت، پیوند برادری، جامعه ایمانی، روابط اجتماعی، قرآن، سنت
 • ترجمه ها
 • زیاد خلیل محمد الدغامین ترجمه: علی خیاط صفحه 215
  متفکر بزرگ و اندیشمند مسلمان، سید جمال الدین اسدآبادی، از مصلحانی است که بنیان اندیشه اصلاح گری خویش را بر آموزه های قرآن و سنت نهاده و شاگردان و مفسران بزرگی همچون عبده، رشید رضا و دیگران را در مکتب خود پرورانده است، ولی از وی، هیچ اثری در زمینه تفسیر به معنای خاص برجای نمانده است تا پژوهشیان عرصه علوم قرآنی و تفسیر، روش و رویکرد تفسیری او را دریابند و بیاموزند. از این رو، مقاله حاضر که با بررسی آثار، اندیشه و تاثیر وی بر پیروانش، کوشیده است...
 • گزارشهای علمی
 • ترجمه چکیده ها
 • محمد سلامی صفحه 253
 • محمد ابراهیم روشن ضمیر صفحه 264