فهرست مطالب

یافته - سال هفتم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز و زمستان 1384)
 • سال هفتم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز و زمستان 1384)
 • 130 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/11/25
 • تعداد عناوین: 21
|
 • غلامحسین فرجاه، محمدتقی جغتایی، مهدی مهدیزاده، ملیحه نوبخت، ملک سادات نعیمی صفحه 3
  مقدمه
  محدودیت دسترسی به محل های دهنده مناسب برای پیوند عصب، ضرورت تحقیق جهت یافتن جانشین مناسب برای پیوند عصب را توجیه می کند. هدف از این تحقیق مطالعه اثر مجرای پیزوالکتریک و ژل کلاژن بر روی رژنراسیون عصب بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه تجربی است که از 48 سر موش صحرایی نر (200-250 gr) استفاده شد. پس از قطع عصب سیاتیک، 1سانتی متر از عصب برداشته شد و شکاف حاصله توسط یکی از 4 روش زیر ترمیم شد (مجرای پلی وینیلیدین فلوراید یا PVDF با ژل کلاژن، اتوگرافت، شم و کنترل). همه حیوانات در روزهای 60،49،35،21،7 و 90بعد از جراحی توسط تست های حسی، شاخص فعالیت عصب سیاتیک (SFI) و در نودمین روز به وسیله الکتروفیزیولوژی ارزیابی شدند. عصب سیاتیک در پایان هفته چهارم و دوازدهم به وسیله میکروسکوپ نوری والکترونی مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  نود روز پس از جراحی، اختلاف معنی داری از لحاظ حسی در گروه های آزمایش مشاهده نشد.
  میانگین SFI در هفته نهم در گروه اتوگرافت نسبت به گروه ژل کلاژن PVDF+ افزایش معنی داری داشت. (P<0.01)اختلاف میانگین سرعت هدایت عصب حرکتی در گروه های آزمایش از لحاظ آماری معنی دار نبود. در پایان هفته چهارم پس از ترمیم، بافت عصب تشکیل شده داخل مجرای PVDF به شکل گرد بود و تعداد آکسون های میلین دار در گروه اتوگرافت به طور معنی داری بیشتر از گروه ژل کلاژن PVDF+ بود(P<0.001) در پایان هفته دوازدهم پس از ترمیم، میانگین تعداد آکسون های میلین دار در گروه ژل کلاژن PVDF+ نسبت به گروه اتوگرافت کمتر بود (P<0.01)
  نتیجه گیری
  این مطالعه پیشنهاد می کند که با توجه به اثرات مثبت ژل کلاژن همراه با مجرای PVDF بر روی ترمیم عصب، استفاده از مجرایPVDF ممکن است جهت ترمیم ضایعات عصب محیطی مفید باشد.
  کلیدواژگان: عصب سیاتیک، ژل کلاژن، پلی وینیلیدین فلوراید
 • عبدالرضا خیرالهی، شکوفه احمدی پور صفحه 15
  مقدمه
  وازکتومی روشی نسبتا بی خطر و موثر در پیشگیری از بارداری است که به دلیل عدم نیاز به فن آوری پیچیده در خیلی از مناطق قابل اجرا است. با وجود این در کشور ما در برخی مناطق استقبال چندانی از آن نشده و در بسیاری از موارد این باور عمومی وجود دارد که وازکتومی باعث ایجاد ناتوانی جنسی در فرد مذکر می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی عوارض دیر رس وازکتومی در افراد وازکتومی شده در شهرستان خرم آباد بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی انجام شد و 110 نفر از مراجعه کنندگانی که در فاصله سال های 81-78 در مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 خرم آباد وازکتومی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای مورد مطالعه شامل میل جنسی، ناتوانی جنسی، گرانولوم، مشکل انزال، درد مفاصل، اختلال خواب، درد مزمن محل عمل، پشیمانی از عمل و ناموفقی عمل جراحی بود. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه و معاینه افراد جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بعد از ارزیابی های لازم روی 110 نفر از مراجعه کنندگان، مشخص گردید که 60 درصد افراد، عدم تغییر در میل جنسی و 30 درصد از آن ها افزایش میل جنسی داشتند. 85.5 درصد بدون ناتوانی جنسی، 85.5 درصد بدون گرانولوم و 90.9 درصد فاقد درد مفاصل بودند. 89.1 درصد شکایتی از اختلال انزال نداشتند. 95.5 درصد بدون اختلال خواب و 80 درصد درد مزمن محل عمل نداشتند. 97.3 درصد از انجام وازکتومی پشیمان نبودند. همچنین در هیچ موردی شکست عمل جراحی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص گردید که وازکتومی یک روش موثر و موفق در پیشگیری از بارداری است. در بیشتر موارد فاقد عوارضی از قبیل کاهش میل جنسی، ناتوانی جنسی، گرانولوم و... بود. در موارد اندکی که افراد وازکتومی شده از برخی عوارض شاکی بودند، نمی توان با قطعیت آن را صرفا ناشی از وازکتومی دانست و جهت بررسی بیشتر بایستی مطالعات تحلیلی و مورد - شاهد انجام گیرد.
  کلیدواژگان: وازکتومی، لیبیدو، ناتوانی جنسی، گرانولوم، ناموفقی عمل
 • مجید طوافی، احمد تمجیدی پور، بیژن نوری، محمد جواد طراحی صفحه 19
  مقدمه
  با توجه به اثر رانی تیدین در مهار آنزیم های Na+ K+ ATPase،Ca++ ATPase و Mg++ ATPase در بیضه ها، افزایش سطح پرولاکتین، اختلال در متابولیسم استروژن در کبد و گزارشاتی مبنی بر ژینکوماستی تاثیر مصرف طولانی مدت رانی تیدین بر بیضه مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 40 رت نر بالغ دو ماهه آلبینو به چهار گروه 10 تایی (یک گروه کنترل و سه گروه آزمایشی 1، 2 و 3) تقسیم شدند. حیوانات گروه آزمایشی 1، 2 و 3 برای مدت دو ماه به ترتیب تحت تجویز دهانی رانی تیدین با دوزهای 10، 70 و 400 mg/kg/day قرار گرفتند. بیضه راست برداشته و در محلول بوئن ثابت گردید. بعد از پردازش بافتی و برش گیری، برش ها با روش های H&E پاس و تریکروم رنگ آمیزی و مورد مطالعه کیفی و مرفومتریک قرار گرفتند. متغیرهای کمی با تست توکی و p<0.05 به کمک نرم افزار spss12 ارزیابی شد.
  یافته ها
  رانی تیدین در دوز اپتی مم (10 g/kg/day) و دراز مدت ضایعه بافتی در ساختار طبیعی بیضه ایجاد نکرده و بر تغییر قطر و ضخامت پوشش لوله های سمینی فر نسبت به گروه کنترل تاثیر معنی داری نشان نداد. رانی تیدین در دوزهای بالا (70 و (mg/kg/day 400 موجب ایجاد شکاف در پوشش لوله ها، حفره دارشدن لوله ها، آتروفی لوله ها و کاهش معنی دار ضخامت پوشش لوله های سمینی فر شد (p<0.05)؛ ولی موجب تغییر قطر لوله ها شد.
  نتیجه گیری
  رانی تیدین در دوز اپتی مم و دراز مدت ضایعه ای در ساختار طبیعی بیضه ایجاد نکرده و اثر معنی داری بر تغییر قطر و ضخامت پوشش لوله های سمینی فر نشان نمی دهد.
  کلیدواژگان: رانی تیدین، لوله سمینی فر، اثرات جانبی، مرفومتری
 • غلامرضا داودی، سعید صادقیان، محمد علیدوستی، مهرداد نامداری، مجتبی سالاری فر، سودابه درویش صفحه 25
  مقدمه
  تزریق ترمبولیتیک ها هنوز شایع ترین روش درمانی انفارکتوس حاد قلبی (MI) در کشور ما است. با توجه به گزارشاتی که در مورد تاثیر ناکافی نوعی از این دارو که با نام تجارتی Heberkinase در سال های اخیر در کشور ما مصرف می شود دریافت شده است، مطالعه زیر به منظور بررسی میزان باز بودن عروق کرونر درگیر درMI به دنبال تزریق Heberkinase طراحی و انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه گذشته نگر 110 بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد که در طی 12 ساعت اول بعد از شروع علایم، این ترمبولیتیک را دریافت نموده بودند و در طی 20 روز اول بعد از درمان آنژیوگرافی کرونر شده بودند، انتخاب شدند. جریان خون کرونر با درجه بندی 2 و 3 در مقیاس TIMI با تنگی زیر 95% به عنوان رگ باز (patent) در نظر گرفته شد. یافته ها با کسر تخلیه ای عوامل خطر و اطلاعات دموگرافیک بیماران و نیز با مطالعات دیگر در این زمینه مقایسه شد.
  یافته ها
  در 49% بیماران ماده ترمبولیتیک طی 2 ساعت، در 39% در بین ساعات 6-2 و 12%، 12-6 ساعت بعد از شروع علایم تزریق شده بود. 73 بیمار در 10 روز اول و 37 بیمار بین روز دهم تا بیستم آنژیوگرافی شده بودند و متوسط زمان انجام آنژیوگرافی 4.6+8.5 روز بود. متوسط میزان باز بودن رگ انفارکتوس در زمان انجام آنژیوگرافی 55% بود.
  میزان باز بودن با محل MI و رگ درگیر ارتباط معنی داری نداشت. در مقایسه انجام شده کسر تخلیه ای در گروه رگ باز به طرز معنی داری از گروه دیگر بالاتر بود. (47% در مقابل 42%)(P<0.03).
  نتیجه گیری
  در مقایسه با سایر مطالعات مشابه میزان باز بودن مشاهده شده در بیماران ما در حدود 15% کمتر از مطالعات مشابه بود و نیز در مقایسه با آماری که در دوران قبل از شروع ترمبولیتیک درمانی در مورد میزان باز بودن خود به خود عروق داده شده است تفاوت واضحی در بیماران ما دیده نشد.
  کلیدواژگان: ترمبولیتیک، میزان باز بودن، Heberkinase، آنژیوگرافی عروق کرونر
 • علی چگنی شرفی، هرمزد اورمزدی، مهدی محبعلی، لامع اخلاقی، محمدمیرزا شرفی. بهناز اخوندی صفحه 31
  مقدمه
  لیشمانیوز احشایی یکی از بیماری های عفونی انگلی است که از نظر بهداشتی اهمیت زیادی دارد. این مطالعه در منطقه میانکوه شرقی شهرستان پلدختر از استان لرستان با هدف تعیین سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی (عفونت انسانی) در سال83-1382 انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه به شکل توصیفی - مقطعی بوده و روش نمونه برداری به شکل تصادفی چند مرحله ای و گروه های هدف بچه های زیر 12 سال ساکن در منطقه و 10% از بزرگسالان بود. در مجموع 530 نمونه خون از افراد مذکور تهیه شد که بعد از تهیه پلاسما با روش سرولوژی آگلوتیناسیون مستقیم (DAT) به منظور تشخیص آنتی بادی ضد لیشمانیایی مورد آزمایش قرار گرفتند. در تست DAT برای نمونه های انسانی تیترهای 1:3200 و بالاتر مثبت و تیترهای 1:1600 مشکوک در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  با استفاده از روش DAT، 6 نفر (1.26%) دارای تیتر 1:3200 و بالاتر از نظر سرولوژی مثبت بودند و 1 نفر (0.21%) با تیتر 1:1600 به عنوان تیتر مشکوک و 6 نفر دارای تیترهای 1:800 مشاهده شد. این مطالعه در تمام روستاهای میانکوه شرقی انجام گرفت که موارد مثبت سرمی به ترتیب از روستاهای لتوند (1 مورد)، دارصافه (2 مورد)، بن جو (2 مورد) و عشایر کوچنده (1 مورد) بودند. در سایر روستاها هیچ موردی از بیماری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که لیشمانیوز احشایی یک بیماری اسپورادیک در منطقه میانکوه شرقی پلدختر می باشد. این بررسی لزوم مطالعات تکمیلی جهت شناسایی ناقلین قطعی و مخازن احتمالی دیگر در منطقه را پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: سرولوژی، لیشمانیوز احشایی، انسان و ایران
 • حسن تیموری، مجتبی خاکساریان صفحه 37
  مقدمه
  یکی از پر مصرف ترین دارو های بیهوشی، ساکسی نیل کولین می باشد که در ابتدای بی هوشی جهت شلی عضلانی و لوله گذاری، مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر آتراکوریوم + آلفنتانیل با ساکسی نیل کولین در بیماران تحت اینتوباسیون سریع می باشد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی، 100 بیمار نیازمند به لوله گذاری تراشه به صورت تصادفی به دو گروه 50 نفری تقسیم شدند. در یک گروه از بیماران از روش معمول ساکسی نیل کولین (کنترل) و در گروه آزمایش آتراکوریوم + آلفنتانیل، سپس تزریق نسدونال که آلترناتیوی برای روش R.S.I می باشد، استفاده شد و اختلاف بین این دو گروه را با توجه به وضعیت لوله گذاری تراشه و بررسی وضعیت شلی فک، حرکات و کال کوردها و زور زدن ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون کای دو و نرم افزار SPSS نسخه 9.1 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد زور زدن در افراد گروه آلفنتانیل به علاوه آتراکوریوم در 62% موارد وجود نداشت و در 38% موارد به صورت خفیف وجود داشت؛ ولی در گروه دریافت کننده ساکسی نیل کولین زور زدن وجود نداشت (P<0.0001) در مورد شلی فک تفاوتی وجود نداشت. حرکت طناب های صوتی در گروه دریافت کننده آلفنتانیل وجود داشت در حالی که در گروه دریافت کننده ساکسی نیل کولین مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  روش آتراکوریوم + آلفنتانیل می تواند به عنوان یک جایگزین برای روش استاندارد در مواردی که ساکسی نیل کولین منع مصرف دارد، باشد. برای حرکات خفیف و کال کوردها و زور زدن خفیف در روش آتراکوریوم + آلفنتانیل پیشنهاد می شود افزایش کمی در دوز آتراکوریوم می تواند مشکلات فوق الذکر را حل نماید.
  کلیدواژگان: آتراکوریوم + آلفنتانیل، ساکسی نیل کولین، اینتوباسیون سریع
 • مژگان مسعودی، علی فرهادی صفحه 43
  مقدمه
  بیماری ایدز یک مشکل بزرگ است که بر روی تمام جنبه های زندگی فرد تاثیر می گذارد. وحشت طرد شدن از اجتماع یا خانواده و دوستان موجب مخفی ساختن بیماری و گسترش آلودگی می شود. خانواده بهترین مکان برای حمایت از افراد آلوده و مبتلا به ایدز است و حمایت خانواده می تواند موجب ارتقا کیفیت زندگی آنها و پیشگیری از انتقال عفونت شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان حمایت اجتماعی خانواده از افراد HIV مثبت و مبتلایان به ایدز شهر خرم آباد در سال 1383 انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی است که در آن کلیه افراد HIV مثبت و مبتلایان به ایدز شهر خرم آباد (147 نفر) که ابتلا و یا آلودگی آن ها تا اردیبهشت سال83 تایید شده و خانواده هایشان از بیماریشان اطلاع داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه دو قسمتی حاوی 36 سوال بود که قسمت اول شامل 16 سوال مربوط به مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش و قسمت دوم شامل 20 سوال مربوط به حمایت اجتماعی خانواده بر اساس پرسشنامه استاندارد میزان حمایت اجتماعی خانواده بود. کلیه پرسشنامه ها پس از مراجعه به منازل واحدهای مورد پژوهش تکمیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش (56.5%) از حمایت اجتماعی ضعیف خانواده برخوردار بودند. میزان حمایت اجتماعی خانوده افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد بود که این اختلاف معنی دار بود (P=0.01). افراد متاهلی که حمایت اجتماعی بیشتری داشتند نسبت به افراد متاهل کم حمایت در روابط زناشویی خود بیشتر از کاندوم استفاده می کردند که این اختلاف نیز معنی دار بود (P=0.04). افرادی که حمایت اجتماعی بیشتری داشتند در مواقعی که امکان آلوده کردن دیگران وجود داشت بیشتر مشکل خود را به آن ها گوشزد می کردند که این اختلاف معنی دار بود (P=0.05). در این پژوهش ارتباط معنی داری بین حمایت اجتماعی و احساس مسوولیت این بیماران در پیشگیری از ابتلا سایرین و گوشزد کردن مشکل خود به دیگران در مواقعی که امکان ابتلا سایرین وجود داشت به دست آمد (P=0.00).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش افرادی که حمایت اجتماعی خانواده از آن ها بیشتر بود، به پیشگیری از ابتلا سایر افراد اهمیت بیشتری می دادند و در شرایطی که امکان آلودگی آن ها وجود داشت بیشتر مشکل خود را به آن ها گوشزد می کردند. با توجه به این که ارضا انسان از حمایت اجتماعی خانواده موجب جلوگیری از درماندگی روانی و در نتیجه کارآمدی اجتماعی بهتر و احساس مسوولیت بیشتر در قبال سلامت جامعه می شود و چون در این بررسی اغلب واحدهای مورد پژوهش از حمایت اجتماعی ضعیفی برخوردار بودند لذا توصیه می شود که با آگاه کردن و آموزش خانواده مبتلایان؛ حمایت اجتماعی از این بیماران را ارتقا دهیم تا امکان آلودگی را در جامعه کاهش دهیم.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، خانواده، ایدز، HIV، خرم آباد
 • غلامرضا گودرزی، مرتضی ستاری، سعید امیر اصلان زاده، منصور گودرزی، محسن بیگدلی صفحه 49
  مقدمه
  بابونه آلمانی گیاهی است که خواص درمانی متعددی دارد. به دلیل وجود مقدار زیادی ترپنویید -? بیزابولول در عصاره این گیاه خواص ضد میکروبی آن قابل توجه است.
  استافیلوکوکوس اورئوس باکتری بیماری زایی است که نقش مهمی در پزشکی و بهداشت مواد غذایی دارد. از آنجایی که کاتالاز به عنوان آنزیم تجزیه کننده آب اکسیژنه نقش مهم و حیاتی در فیزیولوژی، تعیین هویت و بیماری زایی بسیاری از باکتری ها از جمله استافیلوکوکوس اورئوس دارد، لذا بررسی تاثیر غلظت های تحت مهاری عصاره الکلی گیاه بابونه آلمانی بر روی فعالیت این آنزیم هدف از اجرای تحقیق می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق بنیادی - کاربردی گیاه بابونه آلمانی از باغ مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان تهران تهیه و به وسیله اتانول 85 درجه عصاره گیری شد. حداقل غلظت های مهاری و کشندگی عصاره بر روی سویه استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس به روش رقت در براث تعیین و سپس تاثیر غلظت های تحت مهاری عصاره بر فعالیت آنزیم کاتالاز باکتری به صورت نیمه کمی و کمی با استفاده از روش تیتراسیون با پرمنگنات پتاسیم ارزیابی شد.
  یافته ها
  رقت های 1:32 و 1:16 به ترتیب به عنوان حداقل غلظت های مهاری و کشندگی عصاره تعیین شد. عصاره در غلظت های تحت مهاری 1:64 و 1:128 توانست به ترتیب 82.8% و 32.8% فعالیت آنزیم کاتالاز باکتری را نسبت به شاهد کاهش دهد.
  نتیجه گیری
  افت شدید و چشم گیر فعالیت آنزیم مذکور در غلظت های کمتر از مهار کنندگی عصاره، نسبت به شاهد بدون عصاره احتمالا نمایانگر تاثیر بر روی یک یا چند مرحله از فرایندهای تولید این آنزیم در سطح ژنوم، رونویسی، ترجمه، انتقال و... می باشد؛ لذا لازم است در این زمینه مطالعات تکمیلی بیشتری انجام گیرد. این آنزیم می تواند به عنوان هدفی جدید در طراحی و دستیابی به برخی از مواد ضد باکتریایی باشد.
  کلیدواژگان: بابونه آلمانی، کاتالاز، استافیلوکوکوس اورئوس
 • سهیلا اکبری، معصومه غفارزاده صفحه 57
  مقدمه
  پره اکلامپسی به عنوان یک علت مهم پریناتال مرتالیتی و مربیدیتی در جهان باقی مانده است و همراه با خونریزی وعفونت، تریاد عوامل مرگ بار مادران را تشکیل می دهند. فاکتورهای متعددی جهت تشخیص زود رس این عارضه و یا تعیین شدت وخامت این بیماری مشخص شده است. از آنجایی که اختلال تروفوبلاستی یکی از اتیولوژی های مطرح شده در این بیماری می باشد بر آن شدیم که میزان? HCG سرم را که منعکس کننده میزان فعالیت تروفوبلاست می باشد در خانم های باردار با فشار خون طبیعی و پره اکلامپسی خفیف و شدید تعیین نماییم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقایسه ای بر روی 75 خانم حامله مراجعه کننده به بیمارستان عسلیان که از نظر سنی و گراویتی تقریبا همسان بودند انجام شد. خانم های حامله در سه گروه 25 نفری با فشار خون طبیعی پره اکلامپسی خفیف و پره اکلامپسی شدید قرار گرفتند. سطح سرمی? HCG به روش ELISA در هر سه گروه اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شد.
  یافته ها
  میزان? HCG در خانم های حامله با فشار خون طبیعی 2123±18572 واحد در لیتر بود و میزان آن در خانم های حامله با پره اکلامپسی خفیف 6558±23962 و در خانم های حامله مبتلا به پره اکلامپسی شدید 4634±59220 بوده است. بر اساس آزمون آماری کروسکال – والیس سطح? HCG در گروه پره اکلامپسی شدید با دو گروه دیگر تفاوت آماری معنی داری را نشان می دهد (PV<0.001) اما بین دو گروه با فشار خون طبیعی و پره اکلامپسی خفیف تفاوت معنی دار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  سطح? HCG در خانم های پره اکلامپسی شدید بیشتر از خانم های با فشار خون طبیعی و یا مبتلا به پره اکلامپسی خفیف بوده است. بنابراین افزایش? HCG می تواند شدت وخامت بیماری را نشان دهد اما در مورد تشخیص زودرس بیماری ارزش چندانی ندارد.
  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، هورمون گنادوتروبین جفتی، حاملگی، BHCG، فشار خون
 • کاظم قدوسی، محمدحسن باستان حق، بهزاد عین الهی، حسین خدمت صفحه 63
  مقدمه
  حوادث قلبی عروقی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در جوامع انسانی است. از آنجا که نارسایی کلیه یکی از علل شناخته شده در بروز دیس لیپیدمی است، نقش آن در ایجاد دیس لیپیدمی و میزان تاثیر آن بر شیوع این اختلال در جامعه مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه اپیدمیولوژیک مقطعی 10136 نفر از افراد بیست ساله و بالاتر از ساکنین منطقه 13 تهران به طور تصادفی انتخاب شد و اطلاعات کامل پزشکی، وضعیت تن سنجی (آنتروپومتریک)، میزان فعالیت بدنی و سطح سرمی تری گلیسرید، کلسترول تام AlK.P، T4، Cr، FBS، BS (2h post 75 gr orall Glucose)، LDL-C، HDL-C و TSH اندازه گیری و آزمایش کامل ادرار انجام شد. بر اساس اطلاعات فوق افراد مورد مطالعه به دو گروه: سالم و دیس لیپیدمیک تقسیم شدند. افراد دیس لیپیدمیک خود به دو گروه دیس لیپیدمی اولیه و ثانویه تفکیک شدند و با در نظر گرفتن سایر علل ثانویه دیس لیپیدمی و استفاده از آزمایش رگرسیون، ارتباط بین نارسایی کلیه و دیس لیپیدمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق از روش های آماری T.test، ANOVA، X2رگرسیون خطی و لوجستیک بهره گرفته شده است.
  یافته ها
  جمعیت مورد مطالعه که واجد تمامی اطلاعات لازم جهت بررسی بودند جمعا 9632 نفر شامل 5619 زن و 4013 مرد بودند. 65.8% زنان و 72.3% مردان مبتلا به نوعی از دیس لیپیدمی بودند که شیوع کلی آن 68.5% جامعه را شامل می شود. در جامعه مورد تحقیق کلا 13 نفر مبتلا به نارسایی کلیه بودند که تمامی آنان مبتلا به حداقل یک نوع اختلال لیپید بودند که شایع ترین نوع اختلال به ترتیب: هیپرکلسترولمی، کاهش HDLC، افزایش LDLC و در نهایت هیپرتری گلیسرید بود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  جامعه شهری شرق تهران که یک نمونه فراگیر از کل جمعیت شهری است هم چون سایر جوامع شهری از شیوع بالای دیس لیپیدمی رنج می برد و درصد بالای جمعیت مبتلا به نوع ثانویه دیس لیپیدمی است. نارسایی کلیه یکی از این عوامل زمینه ای است که توجه ویژه ای را طلب می کند.
  کلیدواژگان: دیس لیپیدمی اولیه، دیس لیپیدمی ثانویه، نارسائی کلیه
 • مجید عبدالهیان، مژگان کاویانی، شهاب سلکی صفحه 69
  مقدمه
  سرطان های گوارشی یکی از علل مهم مرگ و میر بیماران در جهان هستند و در کشور ما نیز یکی از علل مهم موربیدتی و مورتالیتی بیماران بوده و از شیوع نسبتا زیادی برخوردارند. شمال کشور ما در کمربند آسیایی سرطان مری قرار داشته و در مناطق دیگر کشور سرطان معده از شایع ترین سرطان های گوارشی می باشد. با توجه به شیوع نسبتا بالای سرطان های گوارشی در لرستان و مشاهده موارد زیادی سرطان مری این تحقیق با هدف بررسی فراوانی سرطان های مختلف گوارشی دریکی از مراکز آموزشی درمانی خرم آباد انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی انجام شد و کلیه بیمارانی که از خرم آباد و اطراف در این مرکز تحت آندوسکوپی و کولونوسکوپی قرار گرفته و تحت بیوپسی قرار گرفته بودند بر اساس پاتولوژی نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و توزیع سرطان ها بر اساس سن و جنس و محل درگیری و نوع پاتولوژی تعیین گردید.
  یافته ها
  از 3088 بیمار آندوسکوپی 408 نفر (13.2%) به سرطان های مختلف گوارشی مری و معده و کولون مبتلا بودند. شایع ترین محل سرطان در بین بیماران را سرطان مری با تعداد 216 نفر (52.93%) تشکیل می داد و سپس به ترتیب سرطان معده و کولون قرار داشتند کلیه سرطان ها در مردان شایع تر از زنان بود. شایع ترین فرم پاتولوژی در سرطان مری اسکواموس سل کارسینوما (SCC) و در معده و کولون آدنوکارسینوما بود.
  نتیجه گیری
  سرطان مری در بیماران لرستانی مطالعه شده از شایع ترین سرطان های گوارشی می باشد و پس از آن سرطان معده و کولون قرار دارند.
  کلیدواژگان: سرطان مری، سرطان معده، سرطان کولون، موربیدیتی، مورتالیتی، آندوسکوپی
 • طاهره جوادی، اعظم محسن زاده صفحه 73
  مقدمه
  هیپربیلیروبینمی مشکل شایع نوزادان است که حدود 60% نوزادان ترم و 80% نوزادان پره ترم در هفته اول تولد به آن مبتلا می گردند. کرن ایکتروس یکی از عوارض نادر اما جدی هیپربیلیروبینمی تشخیص داده نشده می باشد که طی آن بیلیروبین غیر مستقیم در سلول مغزی رسوب کرده و باعث اختلال کار مغز به طور موقتی یا صدمه دایمی مغزی می شود. هدف از این مطالعه بررسی علل زردی نوزادان بستری در بیمارستان شهید مدنی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی – مقطعی و آینده نگر انجام شد. نمونه گیری به روش آسان بود. جامعه آماری را کلیه نوزادانی که با تشخیص زردی غیر فیزیولوژیک در سال 1382 در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد بستری شدند تشکیل داد. حجم نمونه 123 نوزاد بود.
  متغیرهای مورد بررسی شامل جنس، سن، سابقه خانوادگی مثبت، تغذیه با شیر مادر، دیابت مادر، زمان شروع زردی بود. با توجه به فول ترم یا نارس بودن نوزاد، سن بعد از تولد و سطح بیلیروبین خون، درمان با فتوتراپی یا تعویض خون انجام شد. اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل آماری انجام شد.
  یافته ها
  از 123 نوزاد تحت مطالعه 72% مذکر و 28% مونث بودند. از نظر علل زردی 39.9% از نوزادان مبتلا به زردی شیر مادر از نوع زود رس بودند که به علت مصرف کم شیر مادر و کاهش دریافت کالری بود. 21.1% دارای ناسازگاری ABO، 2.4% ناسازگاری Rh و 9% نقص G6PD داشتند. 16.3% سپسیس، 1.6% مبتلا به عفونت دستگاه ادراری و 5.7% دچار اسفکسی بودند و 1.6% انسداد دستگاه گوارش داشتند. 1.6% دچار سفال هماتوم و 0.8% دچار دیابت مادر بودند.
  از 123 نوزاد، 76.4% با فتوتراپی و 23.4% با تعویض خون درمان شدند. 2.4% از نوزادان تحت بررسی قبل از مراجعه به بیمارستان دچار عارضه کرن ایکتروس شده بودند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه بیشترین علت زردی نوزادان را زردی شیر مادر از نوع زود رس تشکیل می دهد. بنابراین باید به مادران در خصوص افزایش تعداد دفعات شیر دهی و تاثیر آن بر کاهش بروز زردی در نوزادان آموزش های لازم داده شود.
  کلیدواژگان: علل زردی، نوزادان، خرم آباد
 • سعید فرحبخش، سیمین غلامرضایی، ایرج نیک پی صفحه 79
  مقدمه
  سلامت روانی یکی از مهم ترین عوامل موثر در رشد و پرورش استعدادهای دانشجویان محسوب می شود. مطالعات متعدد حاکی از آن است که دانشجویان نیز مبتلا به انواع اختلالات و مشکلات عاطفی هستند. هدف از این مطالعه، مقایسه وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه لرستان در رابطه با برخی متغیرهای فردی و تحصیلی است.
  مواد و روش ها
  دراین تحقیق که یک پژوهش توصیفی بوده است، نمونه آماری تحقیق عبارت بود از تعداد 436 نفردانشجو که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب شده بودند. برای گردآوری داده های مورد نیاز یک پرسشنامه حاوی سوالات مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و مقیاس سلامت روانی (Mental Health Scale) مورد استفاده قرار گرفت. به منظور مقایسه میانگین نمرات سلامت روانی دانشجویان، آزمونt-test دو گروهی مستقل به کار گرفته شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بررسی نمرات سلامت روانی کسب شده توسط دانشجویان با میانگین 164.19 (کمی بالاتر از میانگین پرسشنامه با میانگین 150) نشان می دهد که برخی از آنان سلامت روانی پایینی دارند. یافته های پژوهش همچنین روشن ساخت که دانشجویان پسر نسبت به دختران، 99 درصد (P<0.01) از سلامت روانی بالاتری برخوردار هستند، سلامت روانی دانشجویان، ارتباطی با بومی و یا غیر بومی بودن آنان نداشت و نیز دانشجویانی که در فعالیت های گروهی درون دانشگاه شرکت می کردند نسبت به دانشجویانی که در این گونه فعالیت ها شرکت نمی کردند از سلامت روانی بالاتری برخوردار بودند(P<0.01)
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان گفت که دانشجویان دانشگاه لرستان از سلامت روانی بالاتری برخوردار نیستند. علاوه بر آن دانشجویان دختر نسبت به پسران آسیب پذیرتر هستند و فعالیت های گروهی با برخورداری از سلامت روانی ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، دانشجو، دانشگاه، جنسیت، فعالیتهای گروهی، بومی و غیر بومی
 • مهرداد منصوری صفحه 87
  مقدمه
  شکستگی های جا به جا شده استخوان های ساعد (رادیوس و النا) در بزرگسالان معمولا توسط جا اندازی باز شکستگی و فیکساسیون داخلی درمان می شوند. هدف این مطالعه بررسی نتایج فانکشنال این شکستگی ها بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه طی مدت پنج سال تعداد 52 بیمار که توسط جا اندازی باز رادیوس و النا و فیکساسیون داخلی توسط پلاک های Dynamic compression plate (DCP) شماره 3.5 درمان شده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. بعد از جراحی اندام به مدت یک هفته بی حرکت شده و سپس حرکات اکتیو آرنج و مچ دست و سپس تقویت عضلات ساعد بعد از دو ماه شروع شده است. مدت پیگیری 18 ماه (23-11) بوده و بیماران از لحاظ دامنه حرکات ساعد و مچ دست و قدرت گریپ گرفتن دست بررسی شدند. نتایج فانکشنال توسط پرسشنامه DASH بررسی شدند.
  یافته ها
  پرونیشن ساعد در مقایسه با سوپینیشن و در مقایسه با اندام سالم طرف مقابل کاهش یافته بود. دامنه حرکات فلکشن و اکستنشن مچ و آرنج به سطح نرمال قبل از عمل برگشته بود. قدرت Grip در مقایسه با طرف مقابل کاهش پیدا کرده بود. در پرسشنامه (DASH) نتایج رضایت بخش بودند.
  نتیجه گیری
  ریداکشن اناتومیک و فیکساسیون داخلی روش استاندارد درمان شکستگی های با جابه جایی هر دو استخوان رادیوس و النای ساعد در بالغین است. با در نظر گرفتن یافته ها به نظر می رسد توجه بیشتر به انجام حرکات ساعد به خصوص پرونیشن و تقویت عضلات ساعد بعد از عمل جراحی در بهبود فانکشنال بیمار به خصوص پرونیشن و قدرت Grip تاثیر به سزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: شکستگی ساعد، جا اندازی باز، فیکساسیون داخلی
 • ناهید دهقان نیری، علی اکبر نظری، مهوش صلصالی، فضل الله احمدی صفحه 91
  مقدمه
  پرستاران نقش اساسی در تداوم مراقبت و ارتقا سلامت دارند. بدین لحاظ بهره وری آنان اهمیت به سزایی در موفقیت سازمان دارد. گر چه عوامل زیادی بر بهره وری حرفه ها تاثیر دارد اما بررسی دیدگاه کارکنان حرفه اولین گام جهت پیشبرد بهره وری است. ضمن آن که روند و چگونگی ارزشیابی می تواند به عنوان عامل یا مانع بهره وری پرستاران عمل کند.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به روش کیفی انجام گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های باز استفاده شد. داده ها از طریق تحلیل محتوا و به روش تحلیل مقایسه ای مداوم تجزیه تحلیل شدند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد پرستاران بهره وری را هم از جنبه کمی (کارایی) و هم از جنبه کیفی (اثر بخشی) مورد توجه قرار می دهند؛ اما توجه غالب آنان بر اثر بخش بودن مراقبتی است که به بیمار ارایه می دهند. همچنین از منظر آنان ارزشیابی موثر می تواند بهره وری پرستاران را ارتقا داده در حالی که موانع کنونی ارزشیابی محدودیت هایی را در ارتقای بهره وری تیم پرستاری ایجاد می نماید.
  نتیجه گیری
  ارزشیابی موثر می تواند عامل موثری برای بهره وری پرستاران باشد بدین لحاظ اصلاحات اساسی در روند آن توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: بهره وری پرستاران بالین، ارزشیابی، تحلیل محتوا، تحقیق کیفی
 • زاهد صفی خانی، قاسم ساکی صفحه 101
  مقدمه
  شریان های زیر چنبری راست و چپ توسط انشعاباتی در خون رسانی نخاع گردنی، حفره جمجمه ای خلفی، قاعده گردن، غده تیرویید، جدار قفسه سینه و شکم نقش دارند و از برخی شاخه های آن مانند شریان سینه ای داخلی به عنوان مجرا در Bypass شریان های کرونر قلب در جراحی استفاده می شود. شاخه های این شریان در آنژیوگرافی، تشریح و جراحی های قاعده گردن و به خصوص غده تیرویید اهمیت دارد. با توجه به این که الگوی ثابتی برای واریاسیون ها وجود ندارد این بررسی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی – مقطعی، قاعده گردن 40 جسد فیکس شده مذکر و با سن تقریبی 40 تا 80 سال با ابزاری مانند پنس، قیچی، تیغ بیستوری دو طرفه تشریح شدند و شاخه های شریان زیر چنبری تشریح و مشاهدات یادداشت شد.
  یافته ها
  در 100% نمونه ها شریان زیر چنبری چپ از قوس آئورت و در 95% نمونه ها شریان زیر چنبری راست از شریان براکیوسفالیک منشعب شده بود. در یک نمونه (2.5%) از ابتدای قوس آئورت و در یک مورد (2.5%) از انتهای قوس آئورت جدا شده و به صورت رتروازوفاژیال قرار گرفته بود. در این بررسی شریان مهره ای چپ در دو نمونه و شریان مهره ای راست در یک نمونه واریاسیون داشت و از قوس آئورت جدا شده بودند. در بررسی ما شریان تیروسرویکال و شریان سینه ای داخلی واریاسیون نداشت.
  نتیجه گیری
  حاصل این بررسی کشف جدیدی نیست؛ ولی با علم به این موضوع که واریاسیون ها الگوی ثابتی ندارند، توجه به شاخه های شریان زیر چنبری و واریاسیون های آن در بررسی تشخیصی، مطالعات آنژیوگرافی، جراحی های ناحیه گردن و به خصوص غده تیرویید اهمیت ویژه ای دارد.
  کلیدواژگان: قوس آئورت، شریان ساب کلاوین، واریاسیون
 • مرتضی سعدی نژاد، اعظم محسن زاده، امیر خشایار ور کوهی صفحه 105
  مقدمه
  تشنج ناشی از تب شایع ترین فرم تشنج در طول دوران کودکی است. این بیماری بیشتر در سنین 9 ماهگی تا 5 سالگی دیده می شود. تشنج ناشی از تب علت و پاتوژنز مشخصی ندارد، لذا بررسی علل احتمالی آن می تواند ارزشمند باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی و تعیین سطح سرمی منیزیم در اطفال 9 ماه تا 5 ساله مبتلا به تشنج ناشی از تب در مقایسه با اطفالی که صرفا مبتلا به تب بوده و دچار تشنج نشده اند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به صورت علمی - مقایسه ای انجام شد، یک گروه 102 نفری از اطفال 9 ماه تا 5 سال مبتلا به تشنج ناشی از تب علت به عنوان گروه بیمار (مورد) و یک گروه 102 نفری از اطفال در همان گروه سنی که صرفا به علت تب مراجعه نموده و از لحاظ سن، رژیم غذایی، وزن و کلا خصوصیات فردی با گروه بیمار جور (Match) بودند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.
  متغیرهای مورد مطالعه شامل جنسیت، محل سکونت (شهری و روستا) و نوع آب آشامیدنی غالب بود. اطفالی که حایز شرایط انتخاب نمونه بودند از طریق روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شد. ابتدا پرسشنامه مربوط به طرح جهت آن ها تکمیل و سپس نمونه سرمی آن ها تهیه شده وسطح سرمی منیزیم آن از طریق روش سنجش بیوشیمیایی اندازه گیری شد. همین فرایند جهت گروه کنترل نیز انجام شد و در نهایت اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و تست های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در کل بین میانگین سطح سرمی منیزیم در دو گروه اختلاف معنی داری به دست آمد. به طوری که میانگین سطح سرمی منیزیم در گروه مورد به مراتب از میانگین سطح سرمی منیزیم در گروه کنترل پایین تر بود (P<0.0001) بین سطح سرمی منیزیم با جنسیت، در دو گروه ارتباط معنی داری به دست نیامد. همچنین بین سطح سرمی منیزیم با محل سکونت و نوع آب آشامیدنی غالب در هیچ یک از دو گروه بیمار و شاهد ارتباط معنی داری به دست نیامد. بین سطح سرمی منیزیم و سن اطفال نیز در هیچ یک از دو گروه ارتباط معنی داری به دست نیامد. یک نکته جالب در این پژوهش این بود که میانگین سطح سرمی منیزیم در هر دو گروه نسبت به دامنه نرمال به طور معنی داری بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  پایین بودن سطح سرمی منیزیم در گروه بیمار نسبت به گروه کنترل می تواند بیانگر وجود رابطه بین سطح سرمی منیزیم و ابتلا به تشنج ناشی از تب در اطفال 9 ماه تا 5 سال باشد. پیشنهاد می شود مطالعات مشابهی با حجم نمونه بالاتر در مناطق مختلفی از ایران و جهان انجام گردد.
  کلیدواژگان: تشنج ناشی از تب، منیزیم، کودکان
 • فاطمه یاری، حسین خدمت، معصومه غفارزاده، مهنوش داودزاده صفحه 109
  مقدمه
  عفونت هلیکوباکترپایلوری یکی از علل مهم مشکلات گوارشی به خصوص زخم معده است که اخیرا نشان داده شده یک ارتباط معنی دار بین کاهش سطح سرمی ویتامین ب 12 و سطح سرمی هلیکوباکترپایلوری وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین ب 12 و سطح سرمی هلیکوباکترپایلوری بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی، مقطعی بود که از سال 1382 تا سال 1383 بر روی 110 نفر از خانم های سالم بدون سابقه بیماری در محدوده سنی 49-15 سال مراجعه کننده به درمانگاه های شهر خرم آباد انجام گرفت. که هر نمونه از نظر سطح سرمی ویتامین CBC، B12 و آنتی بادی هلیکوباکترپایلوری مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات فردی - سابقه بیماری (به خصوص بیماری گوارشی) آنان در پرسشنامه ثبت شدند و اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد از بین 110 نمونه مورد مطالعه 76 نمونه (72.2%) سطح سرمی هلیکوباکترپایلوری آنان مثبت بود و سطح سرمی هلیکوباکترپایلوری به طور معنی داری در افرادی که دارای میزان ویتامین ب 12 کمتر از حدود طبیعی بوده، بالاتر بود. به طوری که بین 54 نمونه با سطح سرمی ویتامین ب 12 کمتر از 145 pg/mgو سطح متوسط 145-180 pg/mlسطح آنتی بادی هلیکوباکترپایلوری مثبت بود (p<0.0001).
  نتیجه گیری
  شیوع بالای عفونت هلیکوباکترپایلوری بین نمونه های با سطح سرمی پایین ویتامین ب 12 نشان می دهد که یک ارتباط معنی دار بین هلیکوباکترپایلوری و سطح ویتامین ب 12 وجود دارد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پایلوری، ویتامین ب 12، خانمهای سنین باروری
 • احسان الله غزنوی راد، رضا زارعی، ابوالفضل جعفری، محمدرضا پالیزوان، علی جورابچی، لطیف معینی، محمد رفیعی صفحه 117
  مقدمه
  موراکسلاکاتارالیس دیبلوکوک گرم منفی است که می تواند عامل عفونت های تنفسی تحتانی مانند برونشیت، پنومونی و عفونت های تنفسی فوقانی به خصوص عفونت حاد گوش میانی و سینوزیت باشد. با مراجعه به آزمایشگاه های سطح شهرستان اراک مواردی از جدا سازی و انجام آنتی بیوگرام این باکتری مشاهده نگردید. بنابراین دلایل، این تحقیق پایه ریزی گردید تا ضمن آشنایی همکاران بالینی و آزمایشگاهی با این باکتری، بتوان با عمل آنتی بیوگرام گامی موثر در جهت درمان سریع و مناسب بیماران مبتلا به این نوع عفونت ها برداشت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی از شهریور لغایت اسفند 1382و بر روی 200 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان های ولیعصر و امیرکبیر اراک صورت گرفت. نمونه ها بعد از بررسی مستقیم و کشت توسط روش های میکروبیولوژیک مورد تایید قرار گرفته سپس حساسیت و مقاومت آن ها نسبت به آنتی بیوتیک ها ارزیابی گردید و نوع مقاومت به پنی سیلین نیز مشخص شد.
  یافته ها
  از 200 بیمار مورد بررسی در مجموع 17 مورد (8.5%) موراکسلاکاتارالیس ایزوله گردید، به طوری که از 123 بیمار مبتلا به عفونت تنفسی تحتانی 11 مورد (8.9%) و از 42 بیمار مبتلا به عفونت حاد گوش میانی 4 مورد (9.5%) و در عفونت سینوزیت از 35 نمونه 2مورد (5.7%) باکتری ایزوله گردید.
  نتیجه گیری
  با استناد به یافته های این تحقیق موراکسلاکاتارالیس باکتری پاتوژنی است که در عفونت های تنفسی تحتانی (به خصوص افراد مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و مسن) و در عفونت های تنفسی فوقانی (عفونت حاد گوش میانی و سینوزیت) می بایستی همواره مد نظر قرار گیرد و جهت مقابله صحیح با عفونت های این باکتری و جلوگیری از افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی باید در هر ناحیه جغرافیایی مطالعه کامل صورت پذیرد و استراتژی صحیح برخورد با آن تدوین گردد.
  کلیدواژگان: موراکسلاکاتارالیس، عفونت تنفسی تحتانی، عفونت حاد گوش میانی، سینوزیت
 • فرامرز پازیار، مجتبی احمدی نژاد، مژگان ساکی صفحه 123
  مقدمه
  موکوسل آپاندیس یک اصطلاح غیر اختصاصی است که برای توضیح آنومالی آپاندیس که با موکوس اتساع پیدا کرده اطلاق می شود که ممکن است در نتیجه علل نئوپلاستیک یا غیر نئوپلاستیک ایجاد شود. در این مطالعه دو مورد نادر موکوسل آپاندیس معرفی می شود.
  معرفی بیماران: بیمار اول خانم 70 ساله ای بود که با شکایت شکم درد از یک سال قبل که از سه ماه پیش تشدید شده بود. عمده درد بیمار در قسمت تحتانی شکم بوده بیمار کاهش وزن – کاهش اشتها نداشته، از یبوست شاکی بوده سابقه کله سیستکتومی 14 سال پیش را می داد. سابقه دیابت و بیماری ایسکمیک قلب را از سه سال پیش داشته است.
  در معاینه یک توده توپری در 1.4 تحتانی راست شکم و پهلوی راست داشت. در بررسی تکمیلی، سونوگرافی یک توده کیستیک با اجزا توپر در پایین پل تحتانی کلیه راست با تشخیص کیست مزانتریک، کیست هیداتید، توده بدخیم گزارش کرده بود در بررسی CT اسکن Duplication cyst کیست مزانتریک و کیست کلیوی گزارش شده بود.
  بیمار دوم آقای 38 ساله ای بود با شکایت شکم درد شکم از 5 روز قبل مراجعه کرده بود که شروع درد در اپی گاستر بوده و سپس به 1.4 تحتانی راست شکم کشیده شده بود. بیمار از انتشار درد به پهلوی راست شاکی بود. بی اشتهایی را ذکر می کرد. در بررسی های تکمیلی لکوسیتوز 11000 با 64% داشت. در بررسی سونوگرافی، یک توده کیستیک با انترنال اکو در ناحیه 1.4 تحتانی راست شکم و آبسه آپاندیکولر مشاهده شده بود.
  بیماران فوق تحت عمل جراحی قرار گرفتند، بیمار اول لاپاراتومی شد که موکوسل آپاندیس بود و بقیه شکم نیز بررسی شد که نرمال بود و بیمار دوم نیز با انسزیون مک بورنی باز شد که باز هم موکوسل آپاندیس بود. آبسه وجود نداشت، آپاندکتومی در هر دو مورد انجام شد و در بررسی پاتولوژی هر دو مورد موکوسل آپاندیس بود.
  نتیجه گیری
  بدخیمی آپاندیس بی نهایت نادر است، 2 مورد جدید فوق با توده شکمی و درد مراجعه نمودند و موکوسل خوش خیم با آپاندکتومی ساده درمان می شود.
  کلیدواژگان: موکوسل، نئوپلاسم، سونوگرافی
|
 • Gholam Hosein Farjah, Mohammad Taghi Joghataei, Mehdi Mehdizadeh, Malihe Nobakht, Malek Sadat Naimi Page 3
  Background
  The limited availability of donor sites for nerve grafting has continued to stimulate research toward finding suitable alternatives for autograft. The aim of this research was to study the effect of piezoelectric channel and collagen gel on nerve regeneration.
  Materials And Methods
  This research is an experimental study. Forty eight male rats (200-250 gr) were used. After axotomy, 1cm segment of the sciatic nerve in rats was resected, and the gap was then bridged by one of the four methods (Polyvinylidene fluoride or PVDF + Collagen gel, Autograft, Sham and Control). All animals were evaluated at 7, 21, 35, 46, 60 and 90 days after operation by sensory test, sciatic functional index (SFI) and at 90 days by electrophysiologic testing. Sciatic nerve was studied by light and electron microscope after 4 and 12 weeks of implantation.
  Findings
  At 90 days after operation, there was no difference in sensory testing between groups. The mean SFI at the 9 weeks, in autograft group was superior to that of Collagen gel + PVDF group (P<0.01). Mean motor nerve conduction velocity in the difference between experimental groups was not significant (P=0.05). After 4 weeks of implantation, regenerated tissue cables into PVDF tube were round shaped and the mean number of myelinated axons in Autograft group was superior to that of Collagen gel + PVDF group (P<0.001). Mean number of myelinated axons in Collagen gel + PVDF group were lower than autograft group (P<0.01), after 12 weeks of implantation.
  Conclusion
  The positive effects of collagen gel on regeneration of nerve through a PVDF channel seen in this study suggest that it may by useful for treating peripheral nerve injuries.
  Keywords: Sciatic nerve, Collagen gel, PVDF
 • Abdolreza Kheirolahi, Shokofe Ahmadipoor Page 15
  Background
  Vasectomy is a safe and effective method to prevent fertility. This method is practical in most regions, because it does not require complex technology. In spite of this, in some regions of Iran, It has not been approved because of the general believe that vasectomy causes impotence.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional research, 110 persons who were underwent vasectomy in Khorram Abad during 1999-2002 time period were studied. Variable parameters including libido, impotence, granuloma, ejaculation problems, joint pain, sleep disorder, chronic pain, surgery regret and surgical failure were considered. The required data were collected by questionnaire and physical exam.
  Findings
  After necessary evaluation of the cases, it was found that 60% of individuals had not any libido variation and 30% had increased libido, 85.5% of them did not have impotence, 85.5% of them did not have granuloma, 90.9% of them did not have joint pain, 89.1% of them did not have ejaculation problems, 90% of them did not have mood disorder, 95.5% of them did not have sleep disorder and 80% of them did not have chronic pain in the site of surgery. 97.3% of them did not regret of vasectomy. Surgical failure was not seen in any cases.
  Conclusion
  It was found that vasectomy is an effective and successful method to prevent fertility. In most cases it has not side effects such as libido reduction, impotence, granuloma formation, etc. A few cases of side effects may be due to other factors. For better evaluation of long-term effects of vasectomy, a case- control study is necessary.
  Keywords: Vasectomy, Libido, Impotence, Granuloma, Surgical failure
 • Majid Tavafi, Ahmad Tamjidipoor, Bizhan Noori, Mohammad Javad Tarahi Page 19
  Background
  Since ranitidine inhibits the activity of testis Na+-K+ATPase, Ca++ATPase and Mg++ATPase enzymes, and affects estrogen metabolism in the liver and causes gynecomastia, the effects of long term use of ranitidine on testis were studied.
  Materials And Methods
  In this experimental study 40 two-month aged male rats were divided into four groups (control group and 1, 2&3 test groups). Test groups were treated with 10, 70&400 mg/kg/day ranitidine orally for two months. Right testis of each rat excised and fixed in Buins fluid. After processing and sectioning, samples stained by H&E, PAS & Trichrom staining methods and then studied qualitatively and quantitatively. Quantitative values were assessed by Tukey test in P<0.05 with SPSS Ver.12.
  Findings
  Ranitidine didn’t make histological lesions in testis and had no significant effect on diameter of seminiferous tubule (St) and epithelial thickness in optimal dose (10 mg/kg/day). High doses of ranitidine (70 & 400 mg/kg/day) led to cleft formation in St epithelium, ST epithelial cavitation, St atrophy and decreased St epithelial thickness, but didn’t change St diameter.
  Conclusion
  long term consumption of Ranitidine at optimal dose didn’t cause lesions in normal testis structure and didn’t show significant effects on St diameter and thickness of St epithelium.
  Keywords: Ranitidine, Seminiferous tubule, Morphometry
 • Gholamreza Davoudi, Saeed Sadeghian, Mohammad Alidosti, Mehrdad Namdari, Mojtaba Salari, Far, Sodabe Darvish Page 25
  Background
  Intravenous thrombolytic therapy is still the most common treatment for acute myocardial infarction (AMI) in our country. In recent years, some cases of suboptimal results of the treatment with a special trademark (Heberkinase) have been reported. So, we decided to evaluate the patency rate of arteries involved in infarction after treatment with Heberkinase.
  Materials And Methods
  A total number of 110 patients admitted with AMI who received Heberkinase during the first 12 hours from beginning of symptoms and undergone Selective Coronary Angiography (SCA) during the first 20 days were enrolled in the study. TIMI flow of grade 2 or 3 and stenosis of less than 95% in the infarct-related arteries were considered as patent arteries. The findings were compared with Ejection Fraction (EF), risk factors and demographic data of the patients and also were compared with the results of previous studies.
  Findings
  49% of patients received Heberkinase in the first two hours, 39% between 2 -6 hours and 19% between 6 and 12 hours after beginning of symptoms. SCA was performed in 73 patients in the first 10 days and in 37 patients between days 11 to 20 (mean =8.4±4.6 days). Mean patency rate of infarct-related artery was 55%. Patency rate had no correlation with location of AMI and the infarct-related artery.EF was significantly higher in patients with patent arteries (47% versus 42%, p=0.03).
  Conclusion
  The patency rate in our patients was about 15% less than the results reported by other investigators. The patency rate with Heberkinase was similar to the spontaneous patency rates reported in pre-thrombolytic era studies.
  Keywords: Thrombolytic therapy, Patency Rate, Heberkinase, Coronary Angiography
 • Ali Chegani Sharafy, Hormozd Ormazdi, Mehdi Mohebali, Lama Ahklaghi, Mohammad Mirza Sharafy, Behnaz Akhondi Page 31
  Background
  Leishmaniasis is an infection caused by a protozoan of the genus Leishmania. This descriptive and cross-sectional study was done in order to determine the seroepidemiology of visceral leishmaniasis in East Myankooh area, in Lorestan Province during 2004 – 2005 time period.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive, cross-sectional study. Multi stage sampling was performed from all children (<12years old) and 10% 0f adults of this geographic region. Altogether, 530 blood samples were collected to detect anti-leishmania antibodies. The samples were tested by serological procedures including direct agglutination test (DAT). Antibody titers of 1:3200 and more were regarded as positive and 1:1600 titer was regarded as suspected.
  Findings
  Six cases (1.26%) were serologically positive and 1 case (0.21%) was suspicious. The titer of antiserum in 6 cases (1.13%) was 1:800.
  Conclusion
  Seropositive cases were seen in Latvan (n=1), Darsafeh (n=2) and Bungo (n=2) villages and in tribes (n=1). There were no cases of visceral leishmaniasis in other villages. This study indicated that visceral leishmaniasis is sporadic in East Myankooh. More complete epidemiological studies are necessary for determining vectors and other probable reservoirs in this region.
  Keywords: Seroepidemiology, Visceral leishmaniasis, Direct Agglutination Test
 • Hasan Teimouri, Mojtaba Khaksarian Page 37
  Background
  Succinylcholine is the most anesthetic drug used to muscle relaxation in emergency endotracheal intubation. Unfortunately it can have serious side effects. The perpose of our study was to comparison of Atracurium + Alfentanyl with succycholine.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study, one hundred patient randomly designated two group succinylcholine (control group) & Atracurium + Alfentanyl (experimental) after injecting of thiopental as a Alternative Method for R.S.I we can assess the difference between this two groups, with regarding to condition of intubations such as jaw relaxation, vocal cord movement and bucking.
  Findings
  Results showed that 38% of patient had mild bucking in Atr + Alf group but all patients in succylin group were not seen (p<0.0001). Vocal cord movements was seen in expelinental group but there wasn’t in control group.
  Conclusion
  According to results, use of Atra + Alfen method can replace the standard method (succinylcholine) for contraindicated condition. Mild vocal cord movement and mild bucking in the Atracurium + Alfentanyl can be control by that a increase in Atracurium dose.
  Keywords: Atracurium + Alfentanyl_Succinylcholin_Rapid sequence Induction (RSI)
 • Mozhgan Massoudi, Ali Farhadi Page 43
  Background
  AIDS is a serious problem which affects all aspects of an individual’s life. Affected persons have a fear of being excommunicated or being abandoned by their family or friends, so they hide their infectious status. This factor causes the infection to spread more easily. Family has a major supportive role for individuals suffering from AIDS and the family support results in promotion of their life quality. Therefore, decreases the spread of the infection.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out on all persons infected with HIV in Khorram Abad (147 cases). Infection status of these patients have been approved before May, 2004 and their families aware of their disease. Data gathering tool was a two-part questionnaire including 36 questions, of which 16 questions concerned demographic information and the second part had 20 questions about the rate of family social support, based on standard questionnaire of PSS-F. All questionnaires were filled out at patients’ house.
  Findings
  A majority of subjects (56.5%) benefited weak family social support. In addition, family social support from married persons was higher than single ones significantly (P=0.01). Rate of condom use in matrimony relations among married patients with more family social support was more frequent. This difference was also significant (P=0.04). Patients with higher social support were more aware of the risk of transferring the infection (P=0.05) and felt more responsibility to prevent the transfer of infection and notify their problem to others (P=0.000).
  Conclusion
  Patients who receive more family social support, are more willing to say about their problem to other peoples, and use condom more frequently than other patients in their sexual activities. Since the majority of the studied patients received weak social support, it is recommended to improve and promote their social support by informing and educating their families.
  Keywords: Family Social Support, HIV, AIDS
 • Gholamreza Goudarzi, Moteza Satari, Saeed Amir Aslan Zadeh, Mansour Godaezi, Mohsen Bigdeli Page 49
  Background
  German chamomile (Matricaria recotita) as a medicinal plant has several therapeutic effects. Since the extract of this plant contains a high amount of α-bisabolol (Terpenoid) its antibacterial properties can be considered. Staphylococcus aureus as a pathogenic bacterium is important in clinical situations and food hygiene. So, investigation of effects of antibacterial compounds against this bacterium is important. Catalase as decomposing enzyme of hydrogen peroxide has important roles in physiology, identification and pathogenesis of many bacteria such as S. aureus. We evaluated the effect of sub-inhibitory concentrations of German chamomile alcoholic extract on the activity of S. aureus catalase.
  Materials And Methods
  German chamomile was prepared from the Agricultural Research Center of Tehran. Extraction was performed by ethanol 85°. Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of the extract against the standard strain of S. aureus was determined by tube dilution method in broth media. Effect of sub-inhibitory concentrations of the extract on catalase activity of the given bacteria was determined by titration method using KMnO4.
  Findings
  The extract showed growth inhibitory effect at dilution of and at dilution of showed bactericidal effect on standard strain. Dilutions of and as sub-inhibitory concentrations, decreased catalase activity prominently.
  Conclusion
  Significant decrease of catalase activity at sub-inhibitory concentrations of this extract shows that this extract affects the production of catalase at different levels such as transcription, translation or transport and etc. Therefore, it is necessary to further study this extract. This enzyme can be a new target for production of novel antimicrobial agents.
  Keywords: German chamomile, Catalase, Staphylococcus aureus
 • Soheila Akbari, Fatemeh Janani, Farahnaz Changavi, Maryam Ayazi, Masoume Ghafarzadeh Page 57
  Background
  Pre-eclampsia along with bleeding and infection constitute a triad that is a major cause of maternal mortality. Many factors have been recognized which can help us to determine the severity of the disease and early diagnosis of it. Since throphoblastic disorder is one of the etiological causes of pre-eclampsia, we decided to measure the level of β-hCG as a marker of detecting the activity of throphoblasts in normotensive, mild and sever pre-eclamptic pregnant women.
  Materials And Methods
  This research was a cross - sectional study which carried out on 75 pregnant women admitted to Asali hospital. All patients matched for age and gravidity. Patients were divided into 3 groups: 25 cases of mild pre-eclampsia, 25 cases of severe pre-eclampsia and 25 cases of normotensive pregnant women. The level of β-hCG in each group was measured by ELISA assay.
  Findings
  The level of β-hCG was 18572±2123 IU/L in normotensive group 23962±6558 IU/L in mild pre-eclamptic group and 59220±4634 IU/L in sever pre-eclamptic group. Statistical analysis by Kruskal-Wallis test showed that the level of β-hCG in severe pre-eclamptic group was significantly higher than the other two groups (p< 0/001). The level of the hormone was not significantly different in mild pre-eclamptic and normotensive.
  Conclusion
  The level of in pregnant women with severe pre-eclampsia was more than the other two groups (Normotensive and mild pre-eclamptic). Therefore, higher levels of β-hCG can determine the severity of pre-eclampsia but is not valid marker for early detection of the disease.
  Keywords: Pre, eclampsia, βHCG, Pregnancy
 • Kazem Ghoddousi, Mohammad Hasan Bastanhagh, Behzad Einollahi, Hosein Khedmat, Javad Ameli Page 63
  Background
  Metabolic disturbances and dyslipidemia are among the most important medical problems in human society. Their effects on the mortality of coronary heart disease (CHD) have lead to many investigations about them.
  Materials And Methods
  An epidemiologic cross-sectional study was carried out on 10136 persons selected randomly in Tehran urban district 13 with a minimum age of 20 years and over. We measured fasting blood sugar, blood sugar 2 hours post 75 grams oral glucose, triglyceride, total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, alkaline phosphatase and TSH. Degree of physical activity was registered according to “LRC” classification and anthropometric data, Social condition, family history and smoking exactly delineated. Our patients were divided into two groups. Those who had normal lipid profile and those with dyslipidemia. The latter group was further divided into two subgroups. Primary (without any risk factor for dyslipidemia) and secondary (having one or more risk factors such as DM…). ANOVA, t test, and logistic were used to analyze the level of significance. A P value of 0.05 was adopted.
  Findings
  of all patients, 9632cases (5619 female and 4013 male) had all detailed data needed for analysis and drawing Conclusions. 3697 female (65.8%) and 2903 male (72.3%) had as little as one type of dyslipidemia and the total prevalence was (68.5%). In female group, 1179 cases (34.8%) and in male group, 1165 cases (42.8%) had no risk factor for dyslipidemia (Primary dyslipidemia). There were 13 patients with renal failure. 100% of them were dyslipidemic. Total cholesterol, LDL.C and triglyceride increased and HDL.C in CRF group were lower (p<0.05) than non-CRF group.
  Conclusion
  Tehran eastern population suffers from a high prevalence of dyslipidemia and a large number of persons suffer from secondary dyslipidemia. Renal failure is one of the leading causes of dyslipidemia in our society.
  Keywords: Primary Dyslipidemia, Secondary Dyslipidemia, Chronic Renal Failure
 • Majid Abdollahian, Mozhgan Kaviani, Shahab Solki Page 69
  Background
  Gastrointestinal Cancers are one of the most important causes of mortality of patients in the world as well as in our country. The North of Iran is in Asian belt of esophagus cancer in addition, in other areas of our country gastric cancer is the most common GI Cancer. Because GI Cancers are common in Lorestan, we decided to study them in patients undergo endoscopy and colonoscopy in Shahid Rahimi hospital.
  Materials And Methods
  This descriptive, cross-sectional research was carried out on patients from the city of Khorram Abad and its suburbs who underwent endoscopy and colonoscopy at Rahimi hospital since Sep 1996 to Sep 1999. Biopsy samples were taken from all patients and analyzed pathologically. The distributions of cancers were determined according to age, sex, type and site of cancer.
  Findings
  Totally, 408 patients out of 3088 patients had GI cancer. The most common site of GI cancer was esophagus (52.93%). Gastric cancer had a lower frequency (37.3%) and colorectal cancer had the lowest frequency (9.57%). The frequency of all GI cancers in men was higher than women. Squamous cell carcinoma (SCC) was the most common esophageal cancer and adenocarcinoma was the most common type of cancer of stomach and colon.
  Conclusion
  Cancers of esophagus, stomach and colon are the most frequent type of GI cancers in studied patients, respectively. Esophagus cancer had the highest frequency and colon cancer had the lowest frequency.
  Keywords: Endoscopy, Colonoscopy, Cancer
 • Tahereh Javadi, Azam Mohsenzadeh Page 73
  Background
  Hyperbilirubinemia is a common problem in neonates. It is observed during the first week of the life in approximately 60% of term and 80% of preterm neonates. Kernicterus is a rare but serious consequence of undiagnosed hyperbilirubinemia. In this situation, indirect bilirubin deposit in the brain and causes transient dysfunction and occasionally permanent neuronal damage. The aim of this study was to evaluate the causes of jaundice in neonates in Madani hospital of Khorram Abad.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was carried out on all of the neonates who suffered from non-physiologic jaundice in Shahid Madani hospital in 2004. The method of sampling was simple. The studied variables included sex, age, positive family history, breast feeding, maternal diabetes and the age of jaundice emergence. Phototherapy or blood exchange was done based on the age, bilirubin level and gestational age. The data collected by questionnaire.
  Findings
  Among 123-studied neonates, 72.3 % were male and 28% were female. 39.9% had early jaundice which is caused by inadequate breast-feeding. 21.1% had ABO incompatibility 2.4% Rh incompatibility and 9% G6PD deficiency. 16.3% had sepsis, 1.6% had urinary tract infection and 5.7% had asphyxia. 76.4% were treated by phototherapy and 23.4 % by exchange transfusion. 2.4% of neonate had kernicterus before the time of admitting to the hospital.
  Conclusion
  The most common cause of jaundice in the studied group was early breast feeding. So, mothers should be trained on breast feeding and its effect on reducing the neonatal jaundice.
  Keywords: Neonates, Hyperbilirubinemia, Jaundice
 • Saeed Farahbakhsh, Simin Gholamrezaei, Eraj Nikpay Page 79
  Background
  Mental health is one of the most important factors in aptitude growth of university students. Many Studies suggest that students have some types of emotional disorders. The purpose of this study is to compare mental health of Lorestan University students in relation to some academic and personal variables.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive research. The sample consisted of 436 university students who were selected randomly by the group sampling method. A questionnaire consisted mental health scale (MHS) as well as demographical characteristics employed for gathering required data. We used independent t-test to compare mean scores of mental health.
  Findings
  mental health score of students with an average of 164/19 (a little more than questionnaire average 150) shows that there is a mild degree of mental health disorders in a number of students. Male students were healthier than females. There was no relationship between native and non-native students in relation to their mental health. Finally, students who were active in the university groups were healthier than who were not active in the university groups.
  Conclusion
  In general, it can be said that Lorestan University Students have not a high degree of mental health. Furthermore, the female students are more susceptible than males and there is a meaningful relationship between mental health of students and group activities.
  Keywords: Mental Health, University Student, Gender, Group Activities
 • Mehrdad Mansouri Page 87
  Background
  Displaced fractures of radius and ulna bones in adults are usually treated with open reduction and internal fixation. The purpose of this research was to access functional outcome of these fractures.
  Materials And Methods
  In this research 52 Patients who underwent ORIF with DCP 3.5 in past 5 years were investigated. Post-operation protocol was one week immobilization and then active elbow and forearm motion and then muscle strengthening after 2 months. The patients were followed for 18 months and were assessed clinically for forearm and wrist ROM & grip strength & functionally with DASH questionnaire.
  Findings
  Pronation of the affected forearm by comparison with supination of unaffected forearm was reduced. Wrist and elbow flexion and extension were the same. Grip strength was reduced compared with unaffected limb. DASH questionnaire demonstrated high patient satisfaction.
  Conclusion
  Anatomic reduction and internal fixation is the standard method for treatment of fractures by displacing radios and ulna in adults. According to results, it seems more intension to motions specially pronation and muscle strengthening foream after surgery will have affect on improving patients’ function specially pronation and Grip strength.
  Keywords: Forearm fracture, ORIF, Ulna Fracture
 • Nahid Dehghan Nayeri, Ali Akbar Nazari, Mahvash Selsali, Fazlollah Ahmadi Page 91
  Background
  Nurses have a major role in continued care and health promotion. Thus, their productivity is very important. Although many factors affect productivity, but evaluating the personnel's perception about it has a pivotal role in productivity improvement. Moreover, evaluation is a factor that can facilitate or impede productivity.
  Materials And Methods
  This study was done in qualitative mode. Purposive sampling and open interviews were done to gather data. Content analysis approach with constant comparative analysis was used to analysis data.
  Findings
  Nurses consider productivity both quantitatively (efficiency) and qualitatively (effectiveness). But most of them think about productivity from qualitative view. They consider the effective care which they provide to patients. One of the factors facilitating or impeding productivity is evaluation. Effective evaluation can increase productivity, and current barriers impede nursing team productivity from their viewpoint.
  Conclusion
  Effective evaluation can improve productivity. Thus, it is suggested that current evaluation process be revised extensively.
  Keywords: žProductivity, Nursing, Evaluation, Content analysis
 • Zahed Safikhani, Ghasem Saki Page 101
  Background
  The branches of right and left subclavian arteries are important in conducting of blood to spinal cord, posterior cranial fossa, base of the neck, thyroid gland, wall of the thorax and abdomen. The routine use of internal thoracic artery as a conduit in coronary artery bypass grafting surgery requires appreciation of the anatomical variations of these vessels. So far, there is not any report about the variation of subclavian artery and it’s branches in Iran, for this reason this study have been done to see the variations of the subclavian arteries and its branches.
  Materials And Methods
  The base of the neck of 40 male cadavers approximately 40-80 years old were dissected bilaterally with appropriate equipments. The specimens were fixed with routine fixative in dissection hall.
  Findings
  In all specimens the left subclavian artery had normal origin but the right subclavian artery in one case originated from the beginning of the arch of aorta and in another one a retroesophageal right subclavian artery was present. We have seen that, the left vertebral artery in 2 cadavers and right vertebral artery in 1 specimen, rose from arch of aorta. This study showed that the variation of thyrocervical and internal thoracic arteries are uncommon.
  Conclusion
  For preserving the integrity of important structures in the base of the neck, especially thyroid gland in surgery, this vascular variations are presented to physicians to keep in mind that such variations exists during diagnostic investigation and surgical procedures of the neck. An awareness of these variations is important, because this area in used for diagnostic and surgical procedures.
  Keywords: Arch of aorta, subclavian artery, variation
 • Morteza Saddinejad, Azam Mohsenzadeh, Amir Khashayar Varkouhi Page 105
  Background
  Febrile convulsion is one of the most common types of seizure in childhood (9 month to 5 years of age). Its pathogenesis is unknown, so studying its causes is valuable. The purpose of this study was to determine the serum level of magnesium in children with FC (9 months to 5 years of age).
  Materials And Methods
  In this analytical study, serum level of magnesium in 102 children with febrile convulsion in Shahid Madani hospital of Khorram Abad was determined. The control group was composed of 102 febrile children with no seizure. All of the children in both groups were 9 months to 5 years of age. The children in the case group had a history of episodes of documented febrile convulsion in the past years and had no underlying disease or infection in other parts of their body. In contrast, control group included febrile children with no history of episodes of documented seizure. Serum level of magnesium was determined by biochemical methods in all of the children in both groups. Finally, the data were analyzed by Chi-square and T tests.
  Findings
  In both groups (case and control), 57% were male and 43% were female. The mean serum level of magnesium in case group, was lower than the mean serum level of magnesium in control group (P<0.0001). There was a relationship between serum level of magnesium and presence of febrile convulsion in children (P<0.0001). There was no relationship between sex and serum level of magnesium in children in both groups (P>0.05).
  Conclusion
  There is a relationship between serum level of magnesium and the presence of febrile convulsion in children. It can be said that the deficiency of magnesium may be one of causes of FC in children. So, it is suggested to use supplements of magnesium in diet of affected children.
  Keywords: Febrile Convulsion, Magnesium, Children
 • Fatemeh Yari, Hosein Khedmat, Masume Ghafarzadeh, Mahnoosh Davoodzadeh Page 109
  Background
  Helicobacter pylori (HP) infection is one of the most important causes of gastrointestinal diseases such as peptic ulcer. This bacterium has recently been reported to be associated with low serum vitamin B12 level. In this study we investigated the relationship between Helicobacter pylori seropositivity and the serum B12 level in women aging 15-49 years in Khorram Abad.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study conducted from 2003 to 2004 on 110 healthy women aged 15-49 years. Serum samples of patients were analyzed for vitamin B12 level and anti-Helicobacter pylori antibody. Demographic data and the history of gastrointestinal diseases were recorded in a questionnaire and then were analyzed by SPSS software.
  Findings
  There was no significant difference between mean age of HP positive and HP negative participants. 76 out of 110 (72.2%) samples were HP positive. The rate of HP seropositivity was significantly higher in patients with serum vitamin B12 level less than 12 pg/ml. who had lower and moderate vitamin B12 levels (145-180 pg/ml), that is 94% vs 64.5%, P<0.013.
  Conclusion
  High HP seropositivity rate among patients with low-normal less serum vitamin B12 levels than normal indicates that there may be an association between HP infection and serum vitamin B12 levels.
  Keywords: Helicobacter pylori, Vitamin B12, gestational age
 • Ehsanollah Ghaznavi, Reza Zareie, Abolfazl Jafari, Mohammad Reza Palizvan, Ali Jourabchi, Latif Moini, Mohammad Rafiei Page 117
  Background
  Moraxella catarrhalis is Gram negative diplococci which is a member of Neisseriacae. It was considered as a harmless commensal of the upper respiratory tract. Since 1990 its pathogenecity was established and known as a common cause of respiratory infection, particularly otitis media, sinusitis and lower respiratory tract. The aim of this research was to determine the prevalence and risk factors of Moraxella catarrhalis infection.
  Materials And Methods
  This study performed prospectively on 123 patients with lower respiratory infection, 42 patients with otitis media and 35 patients with sinusitis. Samples (sputum, middle ear fluid, and aspirate from sinuses) were cultured on microbiologic media. Moraxella catarrhalis was isolated from some of these samples and its identity was approved by catalase, superoxole, nitrate reduction, DNase, antibiogramm (disk diffusion) and nitrocefin test for β-lactamase.
  Findings
  the bacterium was isolated from 17 cases (11 lower respiratory infection, 4 otitis media, 2 sinusitis).‏‏ There was no any relation between smoking and sex with the infection of Moraxella catarrhalis, but age (more than 50) and underlying diseases especially COPD was the risk factor for infection of Moraxella catarrhalis. Isolated bacteria were sensitive to ciprofloxacine, cefixime, and erythromycin and resistant to penecilline, amoxycilline, Co-trimoxazole, and vancomycine. Among the penecilline resistant bacteria, 93 percent produced β-lactamase.
  Conclusion
  Moraxella catarrhalis is an important pathogen in respiratory tract especially elderly with underlying COPD. In addition, Moraxella catarrhalis may be the single cause of sinusitis and otitis media. The very high incidence of antimicrobial resistat strain in our area emphasizes the need for more epidemiological studies.
  Keywords: Moraxella catarrhalis, COPD, respiratory infection, antibiogramm
 • Faramarz Paziar, Mojtaba Ahmadi Nejad, Mozhgan Saki Page 123
  Background
  Mucocele of the appendix is a clinical term for a pseudocyst that is associated with mucus extravasation into the surrounding medium. This may be the result of neoplastic causes.
  Case Presentation
  Two cases of the mucocele of the appendix at Golestan hospital of Ahwaz were found. The first case was a 70 years lady who complained of the pain in lower part of her abdomen since 1 year ago. The patient suffered from constipation. In physical examination, there was fullness in RLQ and right flank. In complementary investigation, sonography showed a cystic mass with solid component in lower pole of right kidney with the diagnosis of mesenteric and hydatic cyst. In Abdominal CT scanning, there was duplication cyst and mesenteric cyst. The Second case was a 38 years man with chief compliant of abdominal pain since 5 days ago that was localized in RLQ with anorexia. In complementary investigation there was leukocytosis (11000 cells/µl). In sonographic examination, there was a cystic mass in RLQ with the diagnosis of appendiceal abscess. The patients were underwent operation. In both cases we observed mucocele of appendix. The pathologic report was also indicative of benign mucocele of appendix.
  Conclusion
  appendiceal malignancies are extremely rare. The two above-mentioned new cases presented with abdominal cystic mass and abdominal pain. A mucocele of benign etiology is adequately treated by a simple appendectomy.
  Keywords: Mucocele, Neoplasm, Sonography