فهرست مطالب

پیک نور (علوم انسانی) - سال سوم شماره 3 (پاییز 1384)
 • سال سوم شماره 3 (پاییز 1384)
 • ویژه مدیریت
 • 175 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/10/15
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مقاله
 • تنگناهای مدیریت دولتی نوین
  سیدمهدی الوانی صفحه 2
  در دهه 90 اغلب دولتها در پاسخ به مشکلات مختلفی که با آنها روبه رو بودند، به مدیریت دولتی جدیدی روی آوردند که به مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی نوین شهرت یافت و امروز نیز کشور ما در همین راستا گام بر می دارد. شاید یکی از علل اساسی این گرایش ناکارآمدی مدل سنتی ادره امور دولتی بوده باشد. دولتها دریافتند که مدل قدیمی کارآیی ندارد و از این رو برخی از اصول بنیادی مدل سنتی را مورد تردید قرار دادند. آنها به جای یک مدیر همه چیزدان به متخصصان مدیریت و اقتصاد روی آوردند مرزهای میان فعالیتهای بخش خصوصی و دولتی را به قصد کاهش هزینه ها از میان برداشتند...
  کلیدواژگان: مدیریت دولتی، بوروکراسی، جهانی شدن، مدیریت دولتی نوین، نظریه اصیل- وکیل، تعقل ابزاری
 • سرمایه اجتماعی در سازمان
  ابوالحسن فقیهی، طاهره فیضی صفحه 11
  سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده تبیین علت پیشرفت بعضی جوامع و عدم شکوفایی برخی دیگر نامیده شده است. ریشه واژه اجتماعی به معنای دوست و رفیق است، و اساسا واژه اجتماعی از پدیده دوستی ناشی شده است و نشام می دهد که منابع موجود درون شبکه های کسب و کار یا شبکه های فردی- داراییهای شخصی محسوب نمی شوند. سرمایه اجتماعی هم در سطح جامعه و هم در سطح سازمان مطالعه شده است. سرمایه اجتماعی سازمانی منبع ناشی از ویژگیهای روابط اجتماعی درون سازمان است...
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی سازمانی، گروه های حرفه ای، شبکه های کسب و کار
 • رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور
  محمدجواد حضوری صفحه 22
  محور آموزش، در نظام آموزش از راه دور، از استاد و محتوا به رکن دیگری که یادگیرنده نام دارد، تغییر می یابد. به نظرمی رسد این انتقال، تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی را تحت تاثیر قرار دهد. این تحقیق با استفاده از مدل سه گانه تعهد سازمانی آلن و می یر (1997)، شامل تعهد عاطفی، تکلیفی و مستمر، وضعیت تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی را در دانشگاه پیام نور مورد پژوهش قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که، علی رغم تغییر محوریت در آموزش، اعضای هیئت علمی همچنان به دانشگاه متعهد هستند، هرچند ملاحظاتی در این زمینه وجود دارد.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، تعهد تکلیفی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، عضو هیئت علمی
 • نقش مدیریت فناوری در توسعه پایدار
  غلامرضا طالقانی صفحه 34
  با توجه به اینکه فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اثرهای مرتبط و متقابل بر جای می گذارند، بدون در دست داشتن یک راهبرد مشخص از این فعالیتها و هماهنگ کردن آنان در یک نظام یکپارچه و همسو نمی توان کار توسعه پایدار را پیش برد. این امر به توسعه همه جانبه و سیتسمی نیاز دارد. فناوری به معنای یک کلیت نظام یافته از علم برای عمل و ترکیبی از چهار جز است که در این مقاله به شرح زیر به آن پرداخته شده است: محتوای سخت افزاری فناوری شامل ماشین آلات و تجهیزات، محتوای انسانی فناوری شامل مهارتها، تجارت و خلاقیتهالله
  کلیدواژگان: فناوری، توسعه پایدار، راهبرد
 • نقش فناوریهای جدید اطلاعات در تحول کسب و کارهای سنتی
  علی رضائیان صفحه 42
  فناوریهای جدید اطلاعات نظیر شبکه های پهن باند، ارتباط با تلفن همراه و شبکه جهانی اینترنت ر بسیار شناخته شده هستند ولی توانمندی آنها برای ایجاد تحول در کسب و کارها، سازمانها و صنایع اغلب ناشناخته است. شناخت چگونگی و زمان به کارگیری این فناوریها رمز موفقیت هر سازمان است. سازمانها و شرکتها برای کمک به تعیین بهترین راهبرد خود باید به ده عامل پیش برنده ویژه توجه کنند. این ده عامل عبارتند از: 1- فشردگی اطلاعات، 2- قابلیت ساخت سفارشی، 3- قابلیت تحویل الکترونیک، 4- اسباب تجمیع، 5- هزینه های کاوش، 6- تعامل آنی، ...، 10.
  کلیدواژگان: فناوری جدید اطلاعات، شبکه جهانی اینترنت، عامل پیش برنده، واسطه، راهبرد
 • مدیریت منابع و کنترل حوادث در کشورهای رو به توسعه
  حسن داداشی آرانی صفحه 51
  تخریب روز افزون محیط زیست به دلیل اثرهای مستقیم فقر، زندگی میلیونها نفر از مردم جهان را مورد تهدید جدی قرار داده است که از ادامه این روند نادرست بایستی جلوگیری شود. زمین شناسی محیطی می تواند این مسائل را، به نحو مطلوب، بررسی کند. از این رو، اولین بار دولت آلمان طرحهای تکنیکی مشترک را با طرح و برنامه های محیطی که هماهنگ با مدیریت منابع طبیعی و در جهت حفظ میحط است، از زاویه جدیدی، یعنی زمین شناسی محیطی بررسی کرده است. رابطه مستقیم بین فقر و تخریب محیط سبب شده است که...
  کلیدواژگان: فقر، جمعیت، محیط زیست، منابع، توسعه، زمین شناسی محیطی
 • توسعه مدیریت: نوع شناسی، شایستگیها و راهبردها
  سیدحمید خداداد حسینی، بهروز قلیچ لی صفحه 56
  در محیط جدید کسب و کار، توسعه مدیریت یک موضوع قابل بحث برای محققان دانشگاهی و دست اندرکاران سازمانی شده است. آگاهی سازمانها از نقش فعالیتهای توسعه مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی رو به افزایش است. این سازمانها از طریق توسعه شایستگیهای مدیران بالقوه و فعلی خود قادر خواهند شد که شرایط مناسب را برای رقابتی شدن در محیط کسب و کار فراهم سازند. در این مقاله، پس از بیان مفهوم، اهداف و نوع شناسی جدید توسعه مدیریت، تلاش شده است تا شایستگیها، فعالیتها، راهبردها و رویکردهای توسعه مدیریت مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: توسعه مدیریت، نوع شناسی توسعه مدیریت، توسعه راهبردی مدیریت، شایستگی مدیریتی و راهبردهای، توسعه مدیریت
 • نگاهی به معرفت شناسی سازمانی: سیرتحول مکاتب و کاربردهای مدیریتی
  حسن میرزایی اهرنجانی، محمدعلی سرلک صفحه 69
  معرفت شناسی یکی از شاخه های فلسفه است که با درک ریشه ها، زمینه ها، ماهیت و بویژه اعتبار دانش در ارتباط و درصد فراهم کردن دانش لازم برای ارزیابی دانش است. در معرفت شناسی سازمانی، ماهیت و منشا دانش سازمانی و دانش مربوط به منشا ساختارها، شیوه ها و اعتبار دانش و معرفت سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد. برای بررسی پدیده ها با دید معرفت شناسانه باید پنج محور مربوط به موضوع شناخت، ابزار شناخت، منبع شناخت، روش شناخت، و اعتبار شناخت، از دو زاویه عینی و ذهنی مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شناخت، دانش، معرفت شناسی، معرفت شناسی سازمانی
 • طراحی مدل مدیریت کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور
  سیدعلی اکبر احمدی، بهروز قلیچ لی صفحه 79
  توجه به کیفیت جامع در سازمانهای خدماتی و به ویژه دانشگاه ها، نه تنها مهم بلکه حیاتی است. به این دلیل دانشگاه پیام نور لازم است به طور مستمر به سنجش میزان کیفیت با نظر سنجی از مشتریان خود (دانشجویان) بپردازد. اندازه گیری دوره ای کیفیت خدمات در تعیین سطح و ارتقای مستمر کیفیت سازمانهای خدماتی از جمله دانشگاه ها بسیار موثر است. در این مقاله به منظور سنجش میزان کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان از یک مدل معتبر جهانی با عنوان مقیاس کیفیت خدمات استفاده شده است.
  کلیدواژگان: کیفیت، مدیریت جامع، ثبات و پایایی، پاسخگویی، اطمینان، همدلی، عوامل ظاهری، (ملموس)، مشتریان (دانشجویان)، ارائه کنندگان خدمات(کارکنان علمی و غیر علمی)
 • گسترش عملیات کیفی و پاسخ به ندای مشتری در آموزش از راه دور
  حسن حسینی صفحه 101
  تا چند دهه قبل، محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمانها پیش از آن که منطبق با خواسته ها و نیازهای مشتریانشان باشد، نتیجه فکر خلاق مهندسان طراح آنها به شمار می رفت، به عبارت دیگر نقش مشتری در اکثر موارد، نه تنها به یک مصرف کننده قانع محدود می شد و این مهندسان سازمان بودند که در فرایند تکوین محصول نقش مشتری را نیز بازی می کردند. اما این تفکر تنها تا دهه های آخر قرن گذشته دوام داشت و رقابتی شدن بازارها، فروپاشی مرزهای تجاری، جهانی شدن اقتصاد و در نهایت سطح توقعات و الزامات مشتریان، موجب افزایش توجه و اهمیت به خواسته های آنان شد...
  کلیدواژگان: qfd، عملکرد کیفیت، ندای مشتری، آموزش از راه دور، آموزش عالی
 • استانداردهای حسابداری اسلامی
  شادیه رحمان ترجمه: سیدحسن صالح نژاد صفحه 113
  بسیاری از جنبه های اقتصاد اسلامی تا حد زیادی با اقتصاد غربی متفاوت است. تکنیکهای حسابداری انگلیسی - آمریکایی نمی توانند به آسانی در اقتصاد اسلامی به کار گرفته شوند و بنابراین استانداردهای حسابداری بین المللی بنا شده بر چنین تکنیکهایی مشکلاتی را برای مسلمانان در سراسر جهان ایجادخواهد کرد. به این دلیل برای حسابداران مسلمان مهم است که استانداردهای حسابداری را توسعه دهند که به طور خاص مناسب نیازهای اسلامی شان باشد.
  کلیدواژگان: استانداردهای حسابداری، حسابداری اسلامی، استانداردهای حسابداری اسلامی، سیستم سود و زیان اسلامی
 • Women and Development (زنان و توسعه)
  شمس السادات زاهدی صفحه 122
  چهارمین کنفرانس جهانی در مورد زنان در سال 1995 در پکن برگزار شد. در این کنفرانس محورهای عمده و مهم نگرانی که مستلزم اقدام دولتها بود مشخص و بر لزوم ارتقای مقام زن در این محورها تاکید شده. ده سال بعد، هنوز شکاف بزرگی میان آنچه زنان در واقع به دست آورده اند و آنچه در کنفرانس پکن به تصویب رسید وجود دارد. هنوز نکات بسیار مهمی است که با آنها برخورد مناسب نشده است. بر همگان روشن شده است که توسعه واقعی جهان مستلزم مشارکت همه شهروندان در فرایند توسعه است و این مسئله فقط با دخالت کامل زنان امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، قاچاق زنان، استثمار جنسی، خشونت، جنایت، تجاوز، تجارت جنسی
 • مراجع و تازه های علمی
 • کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمان
  امیرحسین امیرخانی صفحه 131
  پیچیدگی، تنوع و تغییرات سریع و روز افزون که از خصوصیات بارز محیط امروز سازمانهاست شرایطی را به وجود آورده است که غفلت، سستی و عدم توجه به آن، هر سازمانی را از گردونه رقابت و حتی حیات حذف خواهد کرد. امروزه سازمانها دریافته اند که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند آنها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد. لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند. مدیریت دانش، فرایند منظم یافتن، انتخاب کردن، سازماندهی، گزینش و ارائه دانش است که به سازمان کمک می کند تا بصیرت و درک لازم را از تجربه خود به دست آورد...
  کلیدواژگان: داده، اطلاعات، دانش، مدیریت دانش، سازمانهای یادگیرنده، مدیر عالی دانش، بازار دانش، کاردانشی/دانشگر
 • بررسی و تحلیل ضوابط و معیارهای گزینش نخبگان و آثار برتر در جمهوری اسلامی ایران
  علی ناصحی صفحه 141
  در این برهه از تاریخ سیل خروشان دانش و اطلاعات پهنه گیتی را در نوردیده و تمامی گوشه ها و زوایای این کره خاکی را در برگرفته است. اکنون همگان شاهد و ناظر این سیل توفنده و سرکش هستند و همه افراد، ملتها و کشورها، بسته به بینش فکری و فراخور حال خود، می خواهند به جویباری از این سیلاب دسترسی پیدا کنند و یا به دست کم خود را با ان همسو و همداستان نشان بدهند. طبیعی است که هر سیلی خارها و خاشاکها و آسیبهای خاص خود را به همراه دارد و اگر پیشاپیش تدابیری اندیشیده نشود، ممکن است...
  کلیدواژگان: فرهیختگان، آثار برتر، دستورالعملهای انتخاب، معیارهای ارزشیابی، نشانهای عالی، نشانهای تخصصی، نشانهای عمومی، چهره های ماندگار
 • دانشگاه های مجازی در جهان
  مژگان سیاهکلرودی صفحه 152
  امروزه بیش از 2000 موسسه در آمریکا، تحصیلات به روش الکترونیکی (مجازی) را در زمینه های مختلف، از رشته های کوتاه مدت تکمیلی گرفته تا برنامه های دکترا، ارائه می دهند. به علاوه، به دلیل استقبال سرشار از آموزش در سطح جهانی، بعضی سازمانهای آموزشی، برنامه های آموزش الکترونیکی خود را در بیش از 90 کشور و متجاوز بر 20 زبان عرضه می دارند. در حقیقت این استقبال، بسیاری از موسسات آموزشی را وداشته است تا با عرضه ایده های نوین در زمینه فناوری و راهبردهای جدید به موضوع تامین نیازهای بالقوه جهانی بپردازند.
  کلیدواژگان: دانشگاه های مجازی، روش الکترونیکی، نیازمندیهای مشتری، رابطه شرکتها و دانشگاه ها، دانشگاه در صحنه جهانی
 • گزارش
 • معرفی آثار اعضای دانشگاه پیام نور (مدیریت)
  صفحه 156