فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1384)

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1384)

 • 102 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/10/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • آذردخت خسروی، عبدالرزاق هاشمی صفحه 1
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر، به کارگیری تکنیک PCR (Polymerase Chain Reaction) و به دنبال آن آنالیز محصولPCR توسط آنزیم های محدودالاثر (Restriction Fragment Length Polymorphism=RFLP) برای افتراق مایکوباکتریوم ها تا سطح گونه، استفاده شده است. در حالی که جزئیات افتراقی گونه های غیرتوبرکلوزی مایکوباکتریوم ها توسط این تکنیک مشخص شده و حتی در تعدادی از آنها این روش برای پیگیری مولکولار اپیدمیولوژی اثبات شده است، تنها تعداد کمی از سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه حاضر این متد افتراقی را برای سویه های جدا شده در مقیاس وسیع تر با هدف تعیین پلی مورفیسم احتمالی مورد ارزیابی قرار داد.
  روش بررسی
  یکصد و پنجاه سویه کلینیکی از بیماران مراجعه کننده به مرکز سل اهواز جمع آوری شد. رنگ آمیزی اسیدفست برای سویه ها انجام گرفت، سپس سویه ها به عنوان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس توسط خصوصیات کشت و تست های بیوشیمیایی دسته بندی شدند. تکنیک PCR-RFLP با استفاده از DNA ژنومی استخراج شده به دنبال PCR بر مبنای تکثیر قطعه bp 439 از ژن hsp65 توسط پرایمرهای اختصاصی جنس مورد استفاده قرار گرفت. بعد از هضم محصولات PCR توسط آنزیم های BstEII و HaeIII آنالیز آنزیمی انجام گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج بدست آمده، 145 سویه کلینیکی (96.6%) الگوهای یکسان شبیه به سویه های استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، برای HaeIII فراگمنت هایی به طول 72/140/165 و برای BstEII به طول 82/120/250، نشان دادند. سه الگوی متفاوت در پنج سویه کلینیکی در الگوهای بدست آمده از هضم HaeIII با فراگمنت هایی به طول 145/165 (سه سویه)، 80/100/180 (یک سویه) و 72/194 (یک سویه) مشاهده شد در حالی که الگوی بدست آمده از هضم BstEII این سویه ها تنوع نداشت و شبیه به دیگر سویه ها بود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که در موارد نادر، پلی مورفیسم هایی در توالی ژن hsp65 سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ممکن است وجود داشته باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم های محدود الاثر، تشخیص مولکولی، ژن hsp65، مایکوباکتریوم توبر کلوزیس
 • اعظم علوی، علی ضرغام، زهرا عبدیزدان، محبوبه نم نباتی صفحه 9
  زمینه و هدف
  رگ گیری یکی از پروسه های دردناک در کودکان بوده و یکی از علل پریشانی آنها می باشد. بسیاری از کودکان به ویژه کودکان مبتلا به بیماری های مزمن همچون تالاسمی از درد ناشی از پروسه های درمانی که در آنها از کاهش دهنده های درد استفاده نمی شود رنج می برند. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای تاثیر کرم EMLA (Eutectic Mixture of Local Anesthetic)و انحراف فکر بر شدت درد رگ گیری در کودکان مبتلا به تالاسمی انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک پژوهش تجربی از نوع کارآزمایی بالینی یک سوکور با طرح متقاطع، یک گروهی و سه مرحله ای می باشد که بر روی 32 کودک مبتلا به تالاسمی در گروه سنی 12-5 سال که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به روش آسان انتخاب و هر آزمودنی به صورت تصادفی در سه مرحله به فاصله زمانی 14 روز تحت سه روش انحراف فکر، کرم EMLA و عادی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق مقیاس اوچر و پرسشنامه ترس از درمان کودکان (Children Medical Fear Scale) CMFS جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری تی زوج و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین شدت درد عددی و فتوگرافیک دو روش انحراف فکر و کرم EMLA با روش عادی تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0.001)، ولی بین روش انحراف فکر با کرم EMLA تفاوت معنی داری به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  نتایج ما نشان داد که هر دو روش موجب کاهش درد ناشی از رگ گیری می شوند. ولی با توجه به اقتصادی تر بودن روش انحراف فکر نسبت به کرم EMLA، استفاده از این روش توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: انحراف فکر، تالاسمی، رگ گیری، درد کودکان، کرم EMLA
 • کبری نصرالهی، سید محمد قریشی صفحه 16
  زمینه و هدف
  با افزایش جراحی های لیزری در اصلاح عیوب انکساری و اهمیت اندازه گیری ضخامت قرنیه قبل از انجام اعمال جراحی اصلاح عیوب انکساری چشم، تعیین دقیق ضخامت قرنیه در انجام این روش ها دارای اهمیت می باشد. اندازه گیری ضخامت قرنیه (Pachymetry) به دو روش Optical با استفاده از دستگاه ارب اسکن (Orbscan) و اولتراسوند (Ultrasound) انجام می شود. لذا این مطالعه برای مقایسه نتایج تعیین ضخامت قرنیه با استفاده از دو روش فوق انجام شد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی - تحلیلی 324 چشم از 324 بیمار مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی آبان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. ضخامت قرنیه با استفاده از دستگاه ارب اسکن و دستگاه اولتراسوند در هر چشم اندازه گیری شد و با استفاده از تست های آماری t-test، t زوجی، آنالیز واریانس و آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحرف معیار ضخامت قرنیه بیماران با استفاده از دستگاه اولتراسوند 26.23±504.28 میکرون و دستگاه ارب اسکن 35.94±484.4 میکرون بدست آمد که اختلاف دو گروه از نظر آماری معنی دار می باشد (0.001>p).
  نتیجه گیری
  اندازه گیری ضخامت قرنیه با استفاده از دستگاه های ارب اسکن و اولتراسوند نتایج متفاوتی دارد و باید دقت کرد که در اعمال جراحی که بر اساس جدول مربوط به پاکیمتری اولتراسوند تنظیم شده است نباید بر اساس اعداد پاکیمتری ارب اسکن اقدام به انجام جراحی نمود.
  کلیدواژگان: اولتراسوند، ارب اسکن، پاکیمتری، ضخامت قرنیه
 • حمیدرضا آرتی، سعید ابریشمکار، عبدالرضا توکلی، محمد جاودان، فروزان گنجی صفحه 23
  زمینه و هدف
  اسکولیوز (Scoliosis) به انحنای جانبی غیر طبیعی و بیش از ده درجه ای ستون فقرات اطلاق می شود و شایع ترین نوع آن، اسکولیوز با علت نامشخص بالغین یا بزرگسالان (Adolescent idiopathic) است. ساده ترین و اقتصادی ترین روش تشخیص اسکولیوز، غربالگری این بیماری در مدارس به هنگام جهش رشد کودکان که مرحله شروع به پیشرفت آن است، می باشد. لذا این پژوهش به منظور غربالگری بیماران مبتلا به اسکولیوز بزگسالان در مدارس شهرستان شهرکرد در محدوده سنی 14-10 سال انجام شد.
  روش بررسی
  936 دانش آموز 14-10 ساله از مدارس شهرکرد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند در یک مطالعه توصیفی مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی بر اساس مشاهده نواحی آناتومیک نامتقارن، مانند زوائد خاری، لگن و شانه ها و انجام تست معاینه ستون فقرات پس از خم شدن به جلو (Adam’s forward bending test) و اندازه گیری رادیوگرافیک زاویه انحنای ستون فقرات ((Cobb’s angle بود.
  یافته ها
  از 936 دانش آموز معاینه شده 86 نفر به درمانگاه ارتوپدی ارجاع داده شدند که از آنها 7 نفر (7/0%) اسکولیوز با علت نامشخص داشتند. 5 نفر از بیماران مونث (71%) و 2 نفر (29%) مذکر بودند. 2 نفر (29%) از بیماران دارای انحنای توراسیک، 4 نفر (57%) انحنای توراکولومبار و یک نفر (14%) انحنای لومبار داشتند که انحنای لومبار از نوع مادرزادی بود. 2 نفر از بیماران (29%) سابقه خانوادگی مثبت از بیماری داشتند. به طور کلی شیوع اسکولیوز با علت نامشخص 7/0% بود. هر هفت نفر زودتر از همکلاسی های خود در فعالیت های ورزشی خسته می شدند و شیوع کمر درد در آنها بیشتر بود. پنج نفر از بیماران به سن بلوغ رسیده بودند و دو نفر دیگر شامل یک دختر و یک پسر زیر سن بلوغ بودند. دو نفر از دخترها و یک نفر از پسرها نیاز به جراحی و سه نفر از دخترها و یک نفر از پسرها نیاز به درمان با بریس داشتند.
  نتیجه گیری
  با این روش بیماران به سرعت و به سادگی تشخیص داده می شوند. در نتیجه از پیشرفت انحنای ستون فقرات (Curve progression) و اختلال عملکرد تنه و اندام ها جلوگیری شده نمائیم و نیاز به جراحی کاسته می شود.
  کلیدواژگان: اسکولیوز، انحناء ستون فقرات، بریس، غربالگری
 • مهناز نوروزی، نصرالله بشر دوست، مریم فرمهینی فراهانی صفحه 28
  زمینه و هدف
  آگاهی از مشکلات فیزیکی - جنسی بعد از زایمان و عوامل مرتبط با آن می تواند در مراقبت های بعد از زایمان مد نظر و بکار گرفته شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین مشکلات فیزیکی جنسی بعد از زایمان و عوامل مرتبط با آن انجام گردیده است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی بوده و در آن 384 نفر از زنانی که برای اولین بار بعد از زایمان به 12 مرکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خود ساخته مشتمل بر 3 قسمت مشخصات فردی، باروری و مشکلات فیزیکی - جنسی بود که به روش مصاحبه حضوری گردآوری گردید و با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون تی مستقل و مجذور کا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اکثریت زنان (6/77%) مورد پژوهش دچار مشکلات فیزیکی جنسی می باشند، به طوری که 2% از خشکی واژن در هنگام فعالیت جنسی، 7/3% از درد و ناراحتی پرینه (در محل اپی زیوتومی یا پارگی)، 5/14% از فقدان یا کاهش میل جنسی، 9/24% از احساس خستگی و 9/54% از ترکیبی از مشکلات شاکی بودند. با افزایش تعداد زایمان، تعداد فرزندان و مدت ازدواج، مشکلات فیزیکی جنسی کاهش می یابد (0.05>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به تعداد زیاد زنان دچار مشکلات فیزیکی - جنسی در دوره بعد از زایمان، بایستی مسولین بهداشتی تدابیری اتخاذ نمایند تا پرسنل بهداشتی درمانی بتوانند با انواع این مشکلات و چگونگی برخورد با آن آشنا شوند و در این راستا به مشکلات زنان نخست زا توجه بیشتری مبذول نمایند.
  کلیدواژگان: بهداشت بعد از زایمان، زایمان، مشکلات فیزیکی، جنسی، مشکلات بعد از زایمان
 • سروش امانی، حمیدرضا خضرایی صفحه 33
  زمینه و هدف
  اوتیت میانی سروز یکی از علل اصلی نارسایی شنوایی در کودکان بوده و یکی از عوارض جدی آن کاهش شنوایی دائمی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی این بیماری در کودکان دبستانی شهرکرد و تعیین ارتباط آن با آلرژی، سابقه آلرژی در خانواده، شکاف کام، عفونت اخیر گوش، استعمال سیگار در منزل، میزان تحصیلات والدین، نحوه تغذیه دوران شیرخوارگی، وزن هنگام تولد، سینوزیت، بزرگی آدنوئید، جنس، سن و تعداد فرزندان خانواده در کودکان فوق انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی تعداد 1017 دانش آموز مقاطع ابتدایی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای هر دانش آموز پرسشنامه ای حاوی اطلاعات فردی، ریسک فاکتورها و معاینات انجام شده که از قبل توسط محقق تهیه شده بود به کمک والدین تکمیل گردید و سپس تمام آنها توسط پزشک عمومی مورد معاینه گوش، حلق و بینی قرار گرفتند و موارد مشکوک جهت معاینه مجدد تخصصی و انجام تمپانومتری به منظور تشخیص قطعی نزد متخصص گوش، حلق و بینی فرستاده شدند.
  یافته ها
  میزان فراوانی اوتیت سروز 5/1% در جمعیت مورد مطالعه بود. بین میزان فراوانی اوتیت میانی سروز و آلرژی، بزرگی آدنوئید، سابقه آلرژی در خانواده و عفونت اخیر گوش رابطه معنی دار آماری به دست آمد (P<0.05). ولی بین بقیه ریسک فاکتورها و اوتیت میانی سروز رابطه معنی داری یافت نگردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه آلرژی در 80% مبتلایان به عنوان مهم ترین علت مساعد کننده وجود داشت پیشنهاد می شود که تمپانومتری به عنوان تست غربالگری بیماری در افرادی که شرح حالی از آلرژی دارند انجام شود.
  کلیدواژگان: اوتیت میانی سروز، آلرژی، آدنوئید
 • فاطمه علایی نژاد، حسین باقری، سیدعباس موسوی صفحه 39
  زمینه و هدف
  شکایات سایکولوژیک پس از حوادث نقلیه موتوری شایع بوده و ممکن است جزء پیشگویی کننده های قوی برای مشکلات و عوارض پایدار پس از حوادث باشند. این پژوهش به منظور مقایسه اثرات سایکولوژیک کوتاه مدت و درازمدت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری در مصدومین مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود در سال 1383 انجام شده است.
  روش بررسی
  در یک بررسی تکرار شونده بر روی 42 فرد مصدوم ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود، از طریق نمونه گیری غیر تصادفی و بر اساس مشخصات مورد نظر پژوهشگران، پرسشنامه استاندارد SCL-90-R(Symptom Checklist-90-Revised) شامل 90 سوال در 9 بعد سایکولوژیک جهت ارزشیابی علائم روانی و غربالگری بیماران روانی و همچنین پرسشنامه سلامت عمومی GHQ (General Health Questionnaire) استفاده گردید. در این پژوهش میانگین نمره هر بعد در طی 4 مرحله: زمان ورود به اورژانس، یک، سه و شش ماه پس از آن تعیین گردید و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (تی مستقل، آزمون آماری اندازه های تکراری، آنالیز واریانس یکطرفه) مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش 24.4±8.5 سال بود. میانگین نمره کسب شده در تمامی ابعاد سایکولوژیک در فاصله زمانی مراجعه به اورژانس تا یکماه پس از آن و فاصله زمانی مراجعه به اورژانس تا سه ماه پس از آن افزایش معنی دار داشت (p<0.05) و بین فاصله زمانی سه ماه پس از مراجعه به اورژانس تا 6 ماه پس از مراجعه کاهش معنی دار وجود داشت. (p<0.05) افراد مجرد نسبت به متاهلین دارای اثرات سایکولوژیک بیشتری در بعد افسردگی در سه ماه پس از مراجعه بودند (p<0.05). آزمون آماری آنالیز واریانس با تفاوت معنی داری را از لحاظ ابعاد افسردگی، ترس، پارانوئید و روانپریشی در بین افراد بیکار نسبت به سایر مشاغل نشان داد (p<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، شروع اثرات سایکولوژیک در فاصله بین زمان حادثه تا سه ماه بعد از آن افزایش یافته و سپس کاهش می یابد. لذا تشخیص سریع این عوارض، بکارگیری مداخلات سایکولوژیک و فارماکولوژیک مناسب و همچنین برنامه ریزی موثر جهت بازتوانی آنان با توجه به سیر زمانی بیماری ضروری و حائز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات روانی، حوادث، وسایل نقلیه موتوری
 • مصطفی نجفی، محمدرضا محمدی، شروین آثاری صفحه 47
  زمینه و هدف
  بهبود کاهش توجه و تکانشگری مبتلایان به اختلال نقص توجه - بیش فعالی یکی از مهمترین اهداف درمان این بیماران و از دشوارترین مسائل بالینی در آنها محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر بازی های کامپیوتری و آموزش تایپ کامپیوتری بر توجه و تکانشگری در کودکان مبتلا با اختلال نقص توجه - بیش فعالی انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این تحقیق که به صورت کارآزمایی بالینی یک سوکور انجام شد، 37 کودک دبستانی مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی به دو گروه وارد شدند. گروه 1 (17 نفر) 8 جلسه یک ساعته به مدت یک ماه بازی کامپیوتری انجام دادند، گروه 2 (20 نفر) طی یک ماه تحت هشت جلسه یک ساعته آموزش تایپ کامپیوتری قرار گرفتند و با استفاده از تست عملکرد مداوم شامل بی توجهی (خطای حذف)، تکانشگری (خطای ارتکاب و زمان واکنش) و زمان واکنش قبل و پس از مداخله مقایسه شدند و نتایج با استفاده از آزمون های آماری مجذور کا، t مستقل و t جفت تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  دو گروه از نظر سن، مقطع تحصیلی، جنس، بهره هوشی، داروهای مصرفی، نمرات پرسشنامه کانرز والدین و معلمین، دارا بودن کامپیوتر در منزل و سابقه کار با کامپیوتر همسان بودند. تفاوت تعداد خطای ارتکاب قبل و پس از مداخله در گروه اول معنی دار نبود، اما در گروه دوم، پس از مداخله (44/20±64/11) در مقایسه با قبل از مداخله (18/10±10/14) کاهش معنی داری را نشان داد (0.05>p). خطای حذف و زمان واکنش قبل و پس از مداخله در هیچ یک از دو گروه مداخله تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد.
  نتیجه گیری
  با توجه به عوارض نامطلوب عدم درمان تکانشگری در زندگی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی و با توجه به آنکه مطالعه حاضر توانست کاهش تکانشگری مبتلایان به اختلال نقص توجه بیش فعالی را به دنبال آموزش کامپیوتری تایپ نشان دهد، این امید وجود دارد که در صورت تایید نتایج این مطالعه در مطالعات تکمیلی، چنین مداخلاتی جایگاه خاصی در درمان مبتلایان به اختلال نقص توجه بیش فعالی بیابند.
  کلیدواژگان: آموزش کامپیوتری، بیش فعالی، بی توجهی، تست عملکرد مداوم، تکانشگری، نقص توجه
 • تهمینه صالحیان، میترا تدین، معصومه دل آرام، زهرا عباس پور صفحه 55
  زمینه و هدف
  اختلالات دستگاه گوارش به ویژه تهوع و استفراغ، شایع ترین شکایات دوران بارداری می باشند. بررسی های انجام شده نشان داده که در مراقبت های بارداری تقریبا 20 درصد زنان باردار به علت شدت این مشکلات در جستجوی خدمات پزشکی هستند. هدف از این پژوهش مقایسه اثر دو روش درمانی طب فشاری و پیریدوکسین (ویتامینB6) بر روی شدت تهوع و استفراغ خانم های باردار نخست زا می باشد.
  روش بررسی
  در یک کارآزمایی بالینی، پژوهشگر با حضور در مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان اهواز از میان زنان نخست حامله ای که در زمان انجام پژوهش جهت دریافت خدمات دوران بارداری به مراکز مربوطه مراجعه کرده و دارای تهوع و استفراغ بودند، تعداد 100 نفر بصورت مبتنی بر هدف انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه 50 نفره قرار گرفتند. جهت درمان تهوع و استفراغ گروه اول تحت تاثیر طب فشاری با استفاده از نواری بنام سی باند قرار گرفت و گروه دوم روزانه 40 میلی گرم ویتامین B6 دریافت کردند و درمان به مدت 4 روز برای هر دو گروه انجام شد. برای هرکدام از نمونه ها پرسشنامه ای تکمیل و به کلیه افراد برگه هایی جهت ثبت وضعیت روزانه برای مدت 4 روز داده شد و داده های بدست آمده با استفاده از آزمون آماری کای دو، تی تست، من ویتنی و ویل کاکسون تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که استفاده از ویتامینB6 و سی باند باعث کاهش شدت تهوع و دفعات استفراغ می شود (p<0.001). همچنین طب فشاری در مقایسه با B6 در کاهش دفعات استفراغ موثرتر بود (p<0.05). از نظر شدت تهوع بین دو گروه بعد از درمان تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  طب فشاری نسبت به ویتامین B6 تاثیر بیشتری بر بهبودی استفراغ بارداری دارد. با توجه به استفاده آسان، قیمت پایین، راحت بودن و در دسترس بودن سی باند استفاده از آن برای کاهش استفراغ های دوران بارداری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: استفراغ، بارداری، پیریدوکسین، تهوع، طب فشاری
 • اعظم محمودی صفحه 61
  زمینه و هدف
  دیابت یکی از مهمترین اختلالات داخلی است و ویژگی های آن عبارتند از: وجود ناهنجاری های متابولیک و عوارض طولانی مدت در چشم ها، اعصاب، کلیه ها و عروق خونی. از آنجایی که این بیماری سهم عمده درمان آن بر عهده خود بیماران است، لذا جهت نشان دادن اهمیت خود مراقبتی در کاهش مشکلات و عوارض دیابت این مطالعه با هدف نشان دادن تاثیر برنامه خود مراقبتی بر بهبود زخم پای بیماران دیابتی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که در آن54 بیمار دیابتی دارای زخم فعال در اندام تحتانی پس از انتخاب (در بیمارستان های شهر تهران) به طور تصادفی در دو گروه آزمون (30نفر) و شاهد (24 نفر(قرار گرفتند. گروه آزمون پس از 3 تا 4 جلسه آموزش خود مراقبتی در مورد تزریق انسولین، مصرف دارو، رژیم غذایی، مراقبت از زخم و غیره به مدت 3 ماه پیگیری شدند. به منظور کنترل اجرای برنامه آموزشی چک لیست هایی در اختیار آنها قرار می گرفت که هر دو هفته یکبار جمع آوری و کنترل می شد. در این مدت بیماران گروه شاهد به روش معمول به مراقبت می پرداختند. قبل از مطالعه، 1، 2 و 3 ماه پس از مداخله وضعیت زخم پا در دو گروه مورد اندازه گیری قرار گرفت. معیار کنترل مراقبت از خود در بیماران اندازه گیری هموگلوبین ای. وان. سی (Hb A1c) بود که قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میزان هموگلوبینAlc در دو گروه قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشته ولی پس از 3 ماه از مداخله در گروه آزمون کاهش قابل توجهی یافته است (p<0.05). همچنین امتیاز وضعیت زخم اندام مبتلا قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت، اما پس از 3ماه امتیاز بهبودی افزایش یافته و آزمون آماری تفاوت معنی داری نشان داده است (p<0.05).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش، خود مراقبتی در بیماران دیابتی نقش بسزایی در درمان و پیشگیری از عوارض دیابت دارد.
  کلیدواژگان: دیابت، زخم پا، خودمراقبتی
 • علی اکبر ملکی راد، سید محمد علی شریعت زاده، علی فانی، اکرم رنجبر صفحه 69
  زمینه و هدف
  در بدن انسان تعدادی سیستم های خاص برای مقابله با آسیب های حاصل از رادیکال های آزاد وجود دارد که بنام سیستم دفاع آنتی اکسیدانی معروفند. در بعضی از بیماری های انسان، این سیستم های دفاعی می توانند تغییر یابند و ممکن است این تغییر در تشخیص و یا سیر بیماری های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. دیابت یکی از مهمترین بیماری های شایع مزمن است که گفته شده ظرفیت آنتی اکسیدانی در آن تغییر می کند. لذا این تحقیق با هدف تعیین و مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم و بزاق بیماران دیابتی در مقایسه با افراد غیر دیابتی انجام شده است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی تحلیلی 42 نفر از بیماران دیابتیک نوع II مراجعه کننده به مرکز دیابت اراک به عنوان گروه مورد با 42 نفر گروه شاهد که از لحاظ سن و جنس با افراد مورد همتا بودند از نظر ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم و بزاق مقایسه شدند. ظرفیت آنتی اکسیدانی در سرم و بزاق با استفاده از روش FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم و بزاق در افراد مورد به ترتیب 0.087±2.62 و 0.110±1.90 میکرومول در میلی لیتر (0.001>p) و در افراد شاهد به ترتیب 0.064±2.05 و 0.098±1.97میکرومول در میلی لیتر (0.05>p) بود. افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم گروه مورد از لحاظ آماری معنی دار بود (0.001>p) ولی کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج ما نشان داد که میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم این بیماران نسبت به گروه شاهد بیشتربود. ولیکن در بزاق بیماران این تفاوت مشاهده نشد. لذا در صورتی که از ظرفیت آنتی اکسیدانی بتوان در تشخیص و سیر بیماری استفاده نمود این اختلاف بایستی مورد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، استرس اکسیداتیو، دیابت، رادیکال آزاد
 • سیدعلی موسوی، محمد زارع، سیدمحسن میربد صفحه 75
  زمینه و هدف
  سردرد میگرنی یک بیماری شایع با مبنای فامیلی می باشد و شیوع آن بر حسب جنس، سن و نژاد متفاوت است. درمان آن شامل درمان حمله حاد سردرد و درمان پیشگیری جهت جلوگیری از بروز حملات سردرد می باشد. انواع مختلف داروها از جمله بتابلوکرها که رایج ترین آنها پروپرانولول است در پیشگیری از حملات میگرن بکار رفته است. همچنین از درمان های غیر دارویی نظیر TENS (Transcutaneos Electerical Nerve Stimulation) در درمان حمله حاد سردردهای میگرنی و نیز دردهای مزمن استفاده می شود. هدف از این بررسی، مقایسه اثر پروپرانولول و TENS در پیشگیری از حملات میگرنی بوده است.
  روش بررسی
  در یک کارآزمایی بالینی تعداد 60 بیمار مبتلا به سردرد میگرنی که میگرن آنها بر اساس مقیاس IHS (International Headache Society) توسط متخصصین نورولوژی تایید گردید و دارای اندیکاسیون درمان پیشگیری از حملات سردرد میگرنی بودند با روش غیر احتمالی انتخاب و بعد به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری تحت درمان با TENS به مدت ده جلسه به صورت روزانه یک جلسه 15 دقیقه ای و پرویرانولول به میزان 40 میلی گرم روزانه به مدت 6 ماه قرار گرفتند. نتایج از نظر شدت، مدت و تعداد حملات قبل از شروع درمان، بعد از 3 و 6 ماه جمع آوری و با استفاده از آزمون آماری مجذور کا تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  پس از 3 ماه درمان 90 درصد بیمارانی که تحت درمان با TENS قرار گرفتند هیچگونه حمله سردردی نداشتند در حالی که در گروه تحت درمان با پروپرانولول 40 درصد بیماران بدون حمله سردرد بودند (0.001>p). میانگین شدت درد در گروه تحت درمان با TENS از 1.2±6.8 به 0.65±2.06 و در گروه تحت درمان با پروپرانولول از 1.2±6.7 به 3±3.2 رسید (0.001>p).
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد که TENS یک روش موثر در پیشگیری از عود سردرد در بیماران میگرنی می باشد.
  کلیدواژگان: پروپرانولول، میگرن، TENS، تحریک الکتریکی
 • خلاصه انگلیسی مقالات
  صفحات 80-92
|
 • Azardokht Khosravi, Abdolrazagh Hashemi Page 1
  Background And Aim
  Polymerase chain reaction (PCR) coupled with Restriction Fragment Length Polymorphism analysis (RFLP) has been used for genotyping of Mycobacteria in recent years. While detailed differentiation of non tuberculosis Mycobacteria has been described by this technique, even in some species ability of this technique for molecular epidemiology has been proven, only a small number of Mycobacterium tuberculosis (MTB) strains have been studied. The present study was conducted to apply this method to an expanded population of MTB isolates.
  Methods
  A total of 150 clinical isolates were collected from patients referred to TB reference unit, PHLS, Ahvaz, Iran. Acid fast staining was performed for the isolates and they were identified as MTB by using conventional culture and biochemical tests. The PCR-RFLP method uses a simple DNA extraction followed by a PCR step based on amplification of a 439 bp fragment of hsp65 gene involving genus specific primers. The restriction enzyme analysis was then performed by digestion of products with HaeIII and BstEII enzymes.
  Results
  Our results showed that 145 clinical isolates (96.6%) showed the identical restriction patterns similar to M. tuberculosis reference strains equal to 165/140/72 bp fragments for HaeIII and 250/120/82 bp fragments for BstEII digests. Three different patterns were observed for five clinical strains in HaeIII digest as 165/145 bp (three isolates), 180/100/80 bp (one isolate) and 194/72 bp (one isolate), while their BstEII digestion patterns showed no variation and were similar to other isolates.
  Conclusion
  Our results showed that in clinical strains of mycobacterium tuberculosis, few polymorphisms in hsp65 fragment might be present
  Keywords: hsp65, Mycobacterium tuberculosis, Molecular diagnosis, Restriction enzymes.
 • Azame Alavi, Ali Zargham, Zahra Abdyzdan, Mahboobeh Nmnbati Page 9
  Background And Aim
  Intravenous (IV) insertion is a common painful procedure in pediatric care and it is a source of distress in children. Many children especially those suffering from chronic diseases such as thalassemia experince treatment procedures without any pain relief. This study was performed to compare the effect of distraction and eutectic mixture of local anesthetic (EMLA) cream on pain intensity of IV catheterizing in children with thalasemia.
  Methods
  In this study a clinical trial was performed on 32 thalassemic children aged 5-12 years selected by convenient sampling method. The methods of distraction, EMLA cream and control (routine intervention) were used for each case in three stages with 14 days intervals. Data was collected by Ocher scales and CMFS questionnaire and was analyzed using t- and Wilcoxon test.
  Results
  There was a significant difference between mean pain intensity (numeral and photographic) of distraction and EMLA cream methods compared to the control, but not between distraction and EMLA cream methods.
  Conclusion
  Our findings showed that both distraction and EMLA cream procedures decreased pain of IV catheter with the same level of efficacy. However, since distraction method is more economical than EMLA ointment, it is recommended.
  Keywords: Distraction, EMLA cream, IV catheters, Pain in children, Thalasemia
 • Kobra Nasrolahi, Smohamad Ghoryshi Page 16
  Background And Aim
  With increased popularity of laser surgeries as a treatment for refractory errors and importance of pre-operative pachymetry for decreasing the complications of refractive surgery, correct measurement of corneal thickness is an important refractive procedure. There are two methods of corneal thickness measurement (phachymetry), optical method with orbscan system and ultrasonic method. This study was performed to compare the efficacy of these two methods in phachymetry.
  Methods
  Corneal thicknesses of 324 eyes were measured with both orbscan and ultrasound phachymetry. Statistical analysis was performed using t-, ANOVA and correlation tests.
  Results
  Corneal thickness was 504.28±26.23µ using ultrasound pachymetry and 484.4±35.94µ using orbscan system. The difference between the two methods was statistically significant (p<0.001).
  Conclusion
  Corneal thickness measurement with orbscan and ultrasound systems might reveal different results and refractive surgeons should pay attention to this point.
  Keywords: Phachymetry, Ultrasound, Orbscan, Corneal thickness
 • Hamid Reza Arti, Saeid Abrishamkar, Abdolrasool Tavakoli, Mohammad Javdan, Froozan Ganji Page 23
  Background And Aims
  Scoliosis is referred to abnormal curvature of spinal column beyond 10 degrees. The most common type of it, is adolescent idiopathic scoliosis. Scoliosis screening test is the most economic and simplest method for diagnosis of the disease. Preferred age of scoliosis screening is 10-14 years old when growth spurt is occurring.
  Methods
  This study was performed on 936 students between 10-14 years old in Shahrekord. Diagnosis was based on observation of asymmetric anatomical landmarks (such as spinout process، pelvic and shoulders), Adam’s forward bending test and radiographic measurement of Cobb’s angle.
  Results
  Eighty-six persons out of 936 were referred to orthopedic clinic. Seven cases had idiopathic scoliosis, 5 females and 2 males. Two persons had thoracic, 4 had thoracolumbar and 1 had lumbar congenital curvature. Two patients had family history of scoliosis and overall prevalence of idiopathic scoliosis was 0. 7%. During exercise all 7 patients got tired sooner than their classmates and had higher incidence of back pain. Two girls and one boy needed surgery. Also 3 girls and 1 boy needed Brace treatment.
  Conclusion
  Using this method, the patients can be recognized easier and more rapidly. Therefore, both the curve progression and dysfunction of limb are inhibited leads to decrease need for surgery.
  Keywords: Brace, Curve, Scoliosis, Screening
 • Mahnaz Noorozi, Nasrolah Bashardoost, Mariam Farmahini Farahani Page 28
  Background And Aim
  Awareness of postpartum physico-sexual problems and its related factors could help better postpartum care. The aim of this study was to determine postpartum physico-sexual problems and its related factors.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 384 women referred to 12 health centers in Isfahan for the first time after delivery. For each person a questionnaire was filled by interview. Data was analyzed by t-test and chi square test.
  Results
  The results showed that most of the women (77.6%) suffered from physico-sexual problems: 2% complained of vaginal dryness during coitus, 3.7% of perineal pain (in the place of episiotomy or laceration), 14.5% of decline or lack of sexual desire, 24.9% of tiredness and 54.9% of a combination of these problems. There was significant statistical relation between number of delivery, number of children, marriage duration and physico-sexual problems.
  Conclusion
  Regarding the high prevalence of women suffering from physico-sexual problems during postpartum period, health authorities should plan to deal with such problems. Therefore, health personnel can get familiar with these problems and know how to manage and deal with the primipara women.
  Keywords: Delivery, Postpartum health, Physico, Sexual problems, Postpartum problems
 • Soroosh Amani, Hamid Reza Khazraie Page 33
  Background And Aim
  Serous otitis media is one of the main causes of hearing disorder in human and its serious complication is permanent hearing loss. The aim of this study was to find the prevalence of serous otitis media in primary school students of Shahre-kord and to determine its relationship with allergy, family infancy feeding, birth weight, sinusitis, adenoid hypertrophy, gender, sex, age and the family size in these children.
  Methods
  In this descriptive-analytical study, 1017 students (416 females and 518 males) were selected randomly and a questionnaire was filled for each one by the parents. Ear, nose and trout of each one were examined and suspected cases were referred to ENT specialist for further examinations.
  Results
  The prevalence of this disease was 1.5%. There was a significant relationship between the frequency of serous otitis media and allergy (p<0.05). A significant relationship was also found between this disease and largeness of adenoid, family history of allergy as well as recent ear infection.
  Conclusion
  Regarding the fact that, the history of allergy, as the most important predisposing factor for serous otitis media, has been found in 80% of the cases in this study, we suggest that tympanometry should be performed as a screening test, at least in patients with a history of allergy.
  Keywords: Allergy, Adenoid, Serous otitis media
 • Fatemeh Alainejad, Hosin Bagheri, Sabas Moosavi Page 39
  Background And Aim
  Psychological complaints are common after motor vehicle accidents (MVA) and might be strong predictors for long term complications and problems of the accidents. This study was performed to compare the acute and delayed psychological complications of MVA in Shahroud.
  Methods
  The sample consisted of 42 MVA victims selected by unrandomized sampling from those referred to Imam Hossein hospital. The general health questionnaire (GHQ) and symptom checklist-90-revised (SCL-90-R) were used for evaluating psychological symptoms and screening psychological patients. The mean scores of each psychological dimension in 4 phases: reception time, one, three and six months after the accident were obtained and were compared with statistical tests (t-test, repeated measures ANOVA and one-way ANOVA).
  Results
  The average age of the sample was 24.4±8.5 years. The mean score of all psychological dimensions, except summarization and obsessive compulsive dimensions, increased from reception time to one month and 3 months later (p<0.05). Then the scores decreased to 6 months after the accident time (p<0.05). Three months after the accident time, unmarried patients had a higher score of depression compared to the married ones (p<0.05). The mean scores of depression, phobic, paranoid and psychoticism were higher (p<0.05) in unemployed versus employed persons.
  Conclusion
  Based on our results, the psychological problems started from accident time until 3 month later. Therefore, the fast and early diagnoses of the complications, use of appropriate pharmacological and psychological interventions, also effective planning for their rehabilitation are both essential and important.
  Keywords: Accidents, Motor vehicles, Psychological disorders
 • Mostafa Najafi, Mohammad Reza Mohammadi, Sharvin Asari Page 47
  Background And Aim
  Treatment of inattention and impulsivity in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is challenging. The aim of this study was to compare the effect of computer games versus computer assisted type instruction on inattention and impulsivity of primary school children with ADHD.
  Methods
  In this single blind clinical trial, 37 primary school children with attention deficit hyperactivity disorder were divided into two groups. Group I (n=17) and group II (n=20) underwent one month intervention by computer game and computer assisted type instruction, respectively. Intervention was consisted of eight one-hour sessions. The two groups were matched for age, sex, school grade, drug, school performance, parents and teacher Conners scale, having computer at home and history of work with computer. Inattention (commissions) and impulsivity (omission) was tested with continuous performance test, pre- and post-intervention.
  Results
  In the group I commission errors did not change significantly by the intervention. Commission errors decreased significantly in the group II (11.64±20.44 versus 14.10±10.18) (p<0.05). Omission errors and reaction time showed no significant changes in both groups.
  Conclusion
  With respect to the life time complications of ADHD children, and decrease in impulsivity by the computerized type learning in this study, we hope that with future studies, computer assisted instruction can play a role in the treatment of ADHD.
  Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, Computer assisted type instruction, Continuous performance test, Impulsivity, Inattention
 • Tahmineh Salehian, Mitra Tadayon, Masomeh Dalaram, Zahra Abbaspour Page 55
  Background And Aim
  Gastric disorders especially nausea and vomiting are the most common complaint during pregnancy. Previous studies have shown that nearly 20% of pregnant women visited physician for these problems. The aim of this study was to compare the effect of acupressure and Vit. B6 (pyridoxine) on reduction of nausea and vomiting in primigravida women.
  Methods
  In a clinical trial study, 100 women with gestational age of 10-16 weeks and single fetus were randomly selected from primigravida women who referred to antenatal care centers of Ahvaz for nausea and vomiting. Then they were allocated to acupressure (n=50) or pyridoxine group (n=50). Treatment with acupressure or pyridoxine was carried out for four days. In acupressure group sea band was placed on the neiguan (p6) point of hand and in pyridoxine group, each patient had 40 mg of Vit. B6 every day. Severity of nausea and vomiting was recorded by each subjects. Data was analyzed by Chi-square, Manwithney, Wilcoxon and t-tests.
  Results
  Our results showed that nausea score and frequency of vomiting were decreased significantly by both treatments (p<0.001). Also acupressure was significantly more effective in reduction of vomiting frequency (p<0.001). The severity of nausea was not different in two groups.
  Conclusion
  Our results showed that acupressure was more effective than Vitamin. B6 in treatment of pregnancy vomiting. Regarding the fact that sea band is cheap, comfortable, available and easily use, it is recommended to reduce vomiting in pregnancy
  Keywords: Acupressure, Nausea, Pregnancy, Vomiting, Vit B6
 • Page 61
  Background And Aim
  Diabetes is a major endocrine disorder and is characterized by metabolic abnormalities, retinopathy, neuropathy, nephropathy and atherosclerosis. In this disease, the patients play important role in their treatment. Therefore, this study was performed to show the importance of self-care on foot healing of diabetic patients.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 54 diabetic patients with foot wound were randomly divided into two groups of case (n=30) and control (n=24). The case group was followed up for 3 months after 3 or 4 self-care educational sessions about insulin ejection, drug administration, diet and wound care. In order to evaluate the outcome of educational program, a checklist was filled every other week. Also wound condition was checked 1, 2 and 3 months after the intervention. HbA1c was measured before and after the intervention as self-care criteria.
  Results
  The amount of HbA1c was not different between two groups before intervention but it decreased in the case group 3 months after the intervention (p<0.05). Also the wound recovery grade increased (p<0.05) in the case group 3 months after the intervention.
  Conclusion
  Findings of this study showed that self-care in the diabetic patients has a great
  Keywords: Diabetes, Foot wound, Self, care
 • Ali Akbar Malekirad, S. Mohammad Ali Shariatzadeh, Ali Fani, Akram Ranjbar Page 69
  Background And Aim
  Diabetes is a major endocrine disorder and is characterized by metabolic abnormalities, retinopathy, neuropathy, nephropathy and atherosclerosis. In this disease, the patients play important role in their treatment. Therefore, this study was performed to show the importance of self-care on foot healing of diabetic patients.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 54 diabetic patients with foot wound were randomly divided into two groups of case (n=30) and control (n=24). The case group was followed up for 3 months after 3 or 4 self-care educational sessions about insulin ejection, drug administration, diet and wound care. In order to evaluate the outcome of educational program, a checklist was filled every other week. Also wound condition was checked 1, 2 and 3 months after the intervention. HbA1c was measured before and after the intervention as self-care criteria.
  Results
  The amount of HbA1c was not different between two groups before intervention but it decreased in the case group 3 months after the intervention (p<0.05). Also the wound recovery grade increased (p<0.05) in the case group 3 months after the intervention.
  Conclusion
  Findings of this study showed that self-care in the diabetic patients has a great
  Keywords: Diabetes, Foot wound, Self, care
 • S. Ali Mousavi, Mohammad Zarea, S. Mohsen Mirboud Page 75
  Background And Aim
  Migraine headache is a common familial disorder and its prevalence varies base on sex, age and races. There are two types of treatments for migraine: acute headache treatment (abortive) and preventive treatment. There are a number of drugs such as betablockers are used to prevent migraine attacks. Propranolonl is the most common betablockers used. Also, non-pharmacological treatments such as Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) are used for prevention of migraine. The aim of this study was to compare the effects of propranolol and TENS in prevention of migraine attacks.
  Methods
  This clinical trial study was performed on 60 patients diagnosed as having migraine headache based on international headache society (HIS) criteria by a neurologist. They were divided randomly into two groups of 30. One group was treated with TENS for 10 sessions and the next with propranolol (40 mg/day) for 6 months. Frequency, duration and intensity of headache were evaluated 3 and 6 months after the treatments. Data was analyzed by c2 test.
  Results
  Three months after treatment, 90% of TENS patients had no headache while 40% of propranolol patients were headache free. Mean intensity of headache changed from 6.8±1.2 to 0.65±2.06 in TENS group while it changed from 6.7±1.2 to 3.2±3 in propranolol group.
  Conclusion
  The results of this study showed that TENS is an effective treatment for prevention of recurrence headache in migraine patients.
  Keywords: Migraine, TENS, Propranolol