فهرست مطالب

علوم اداری و اقتصاد - سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 38، پاییز 1384)
 • سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 38، پاییز 1384)
 • 144 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/09/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ایرج نوروش، سجاد عابدی صفحه 1
  هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه سرمایه، میانگین موزون سرمایه، اقلام تشکیل دهنده میانگین موزون هزینه سرمایه، آماره آزمون t، آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه محاسبات هر یک توضیح داده می شود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره زمانی چهار ساله از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع آوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانین موزون هزینه سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه زمانی مشخص...
  کلیدواژگان: تامین مالی، میانگین موزون هزینه سرمایه، ضریب همبستگی، بورس اوراق بهادار تهران
 • علی سعیدی ولاشانی، محسن دستگیر صفحه 15
  در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. در این تحقیق در پس بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام، بر سود خالص برتری ندارد...
  کلیدواژگان: سود و زیان جامع، سود و زیان خالص، ارزیابی عملکرد، اثر مقیاس
 • علس صنایعی، سعیده کتابی، حیدر مرتضی پور هلق صفحه 41
  این پژوهش به صور پیمایشی به بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک تلویزیون در شهر اصفهان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می پردازد. پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع، هفت معیار کیفیت صدا، کیفیت تصویر، زیبایی ظاهری تلویزیون، شهرت و اعتبار نام تجاری، قیمت، داشتن ضمانت نامه و خدمات پس از فروش و داشتن امکانات متنوع هنگام با تکنولوژی روز به عنوان مهمترین عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک تلویزیون مشخص شده است. مساله تصمیم گیری در سه سطح به صورت سلسله مراتبی ساختار داده شده و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار انتخاب خبره انجام شد...
  کلیدواژگان: ترجیح نام تجاری، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، رفتار مصرف کننده
 • محمود صارمی، رضا شیخ صفحه 57
  بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت حضور موفق در عرصه رقابت جهانی سعی می کنند که صنایع خود را با استفاده از سیستم های تولیدی خاص مورد حمایت قرار دهند. انجام چنین کاری منوط به شناخت کافی از عناصر و روابط موجود در سیستم تولیدی مورد نظر می باشد. بر خلاف سیستم های ساده مکانیکی؛ گستردگی و دخالت عامل انسانی در سیستم های پیچیده تولیدی و اجتماعی موجب گردیده تا شناسایی اجزا و تعیین تقدم و تاخر روابط بین عناصر مشکل گردد...
  کلیدواژگان: طراحی مبتنی بر بدیهیات، نیازهای عملکردی، پارامترهای طراحی، فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
 • نصرالله مهدیان، محمدحسین علامت ساز صفحه 87
  توزیع گوسی یا نرما یکی از کاربردی ترین توزیعها در میان متغیرهای تصادفی است. علی رغم آن این واقعیت که توزیع نرمال کلیه مقادیر از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت را ا ختیار می کند ممکن است در عمل مواقعی که مشاهدات محدود شده اند، با خطاهای محاسباتی معناداری مواجه شویم. در چنین موقعیتها، عملا با توزیعهای نرمال بریده شده مواجه هستیم. از جمله برای تعیین میزان موجودی لازم برای رسیدن به سطح سرویس مطلوب، اغلب فرض می شود که تقاضاها از توزیع نرمال پیروی می کنند. با توجه به این که تقاضاها الزاما دارای مشاهدات کمتر از صفر نیستند. استفاده از توزیع نرمال به برآورد نادرستی از سطح سرویس هدف می انجامد و سطح سرویس به دست آمده کمتر از مقدار واقعی آن خواهد بود...
  کلیدواژگان: توزیع نرمال بریده شده از چپ، نقطه بریدگی، سطح سرویس مطلوب، فاکتوور ایمنی، ضریب تغییرات، میزان موجودی
 • مهدی ابزری، محمدرضا کرمانی القریشی صفحه 121
  مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگی های آن، امروزه سازمان های موفق به شدت احساس نیاز به بهره مندی از آن دارند. از این نظر بررسی امکان استقرار مدیریت دانش در صنایع کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار است. در همین ارتباط، هدف اصلی تحقیق حاضر، امکان سنجی استقرار زمینه های مدیریت دانش در صنایع و بنحو خاص شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بوده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی و از شاخه میدانی بوده است...
  کلیدواژگان: دانش، مدیریت دانش، توزیع دانش، پالایش دانش