فهرست مطالب

حسابدار - سال بیستم شماره 5 (پیاپی 172، خرداد 1385)
 • سال بیستم شماره 5 (پیاپی 172، خرداد 1385)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/02/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله: حسابداری محیط زیست > ضرورتی اجتناب ناپذیر!
  صفحه 2
 • دکتر محسن خوش طینت، سیده محبوبه جعفری صفحه 4
  هدف از حسابداری زیست محیطی، تهیه اطلاعاتی جهت کمک به مدیران در امر ارزیابی عملکرد، کنترل و تصمیم گیری و گزارشگری برای یک سازمان یا یک منطقه می باشد. حسابداری زیست محیطی بر اساس مفاهیم، معیارها و ارزش های زیست محیطی و اقتصادی بنا شده است. برای دستیابی به این هدف، نیاز به تغییری در فرهنگ احساس می شود، که بخشی از این تغییر از طریق حسابداری و گزارشگری زیست محیطی حاصل می شود
 • یادنامه دکتر حسین کدخدایی
  صفحه 8
 • گفتگو با آقای مصطفی علی مدد
  صفحه 9
 • دکتر جمشید صالحی صدقیانی، محرم رزمجوی صفحه 13
  ریسک و بازده مورد انتظار، دو عامل اساسی در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار هستند. بنابر این، هر سرمایه گذار مایل به محاسبه ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری خود می باشد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدل های شناخته شده در ادبیات مدیریت سرمایه گذاری برای محاسبه نرخ بازده مورد انتظار است. در این مدل نرخ بازده مورد انتظار، تابعی از ضریب بتا یا درجه ریسک سیستماتیک است. نرخ بازده مورد انتظار نه تنها در تصمیم گیری های مربوط به خرید سهام تعیین کننده است، بلکه در این تصمیم گیری ها نرخ بازده بازار یا نرخ بازده دحقق یافته نیز موثر است...
  کلیدواژگان: نرخ بازده مورد انتظار، نرخ بازده سهام در بازار، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، ریسک سیستماتیک و غیر سیتماتیک، نرخ بازده بازار، سبد سهام، بورس اوراق بهادار
 • دکتر محمد عرب مازار یزدی، رافیک باغومیان صفحه 16
 • دکتر محسن خوش طینت، رضا قنبریان، مهدی فریدونی صفحه 22
 • Philips Fred ترجمه: نظام الدین رحیمیان صفحه 28
 • دکتر علی رحمانی، محمدحسن شمس ترجمه: دکتر علی رحمانی ، محمدحسن شمس صفحه 42
  شرکت هایی که از بهایابی بر مبنای فعالیت به عنوان یک ابزار مدیریت و تصمیم گیری استفاده می کنند، باید نسبت به اشکالات بالقوه آن آگاه باشند. بهایابی بر مبنای فعالیت تا حد زیادی بر فرض ساختارهای هزینه نسبی فعالیت تکیه دارد. علاوه بر این، محدودیت های منابع و فن آوری را نادیده می گیرد. این دو مشکل را می توان از طریق ادغام بهایابی بر مبنای فعالیت یا تصمیمات عملیاتی مبتنی بر تئوری محدودیت های گلدرات حل کرد. مزیت رویکرد پیشنهادی این است که سوگیری کوتاه مدت رویکرد تئوری محدودیت در تصمیمات ترکیب محصولات را کاهش دهد.
 • سخنی با دانشجو
  صفحه 46
 • قوانین و مقررات
  صفحه 89