فهرست مطالب

زیست شناسی ایران - سال نوزدهم شماره 1 (بهار 1385)

مجله زیست شناسی ایران
سال نوزدهم شماره 1 (بهار 1385)

 • 118 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/03/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین امیر شکاری، علی سروش زاده، سید علی محمد مدرس ثانوی، مختار جلالی جواران صفحه 5
  در این تحقیق، اثر دمای محیط ریشه، اندازه پیاز و جیبرلین بر اندامهای زیرزمینی زعفران. با استفاده ازطرح اسپلیت پلات فاکتوریل در شرایط اتاقک رشد مورد مطالعه قرار گرفت. دمای محیط ریشه بعنوان فاکتور اصلی، در سه سطح (20 و 15 و 10 درجه سانتی گراد)، ترکیب فاکتوریل از اندازه پیاز در دو سطح (بزرگ و کوچک) و آغشته کردن پیازها با جیبرلین در دو سطح (غلظتهای صفر یا 500 ppm) به عنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که پیازهای بزرگ تیمار شده با جیبرلین که در دماهای 15 یا 20 درجه سانتی گراد رشد کرده بودند، تعداد ریشه و وزن تر وخشک ریشه آنها بیشتر از سایر پیازها بود. پیازهای درشتی که در دمای 10 درجه سانتی گراد قرار داشتند، حداکثر تعداد جوانه فعال و پیازهای دختری را تولید کردند. کمترین تعداد جوانه های فعال در روی پیازهای مادری تیمار شده با جیبرلین به غلظت ppm 500 مشاهده شد. بیشترین وزن خشک تولید شده متعلق به پیازهای دختری حاصل از پیازهای درشتی بود که با جیبرلین آغشته شده و در 10 درجه سانتی گراد رشد کرده بودند. بنابراین دماهای 15 و20 درجه سانتی گراد در مراحل اولیه رشد و دمای 10 درجه سانتی گراد در مرحله پایانی رشد، می توانند وزن وتعداد پیازهای دختری را در گیاه زعفران افزایش دهند.
  کلیدواژگان: اندازه پیاز، جیبرلین، دما، زعفران
 • محمد امین سلطانی پور، علی مرادشاهی، محمدباقر رضایی، بهمن خلدبرین، محمد مهدی برازنده صفحه 19
  در پژوهش حاضر، توانایی دگرآسیبی گیاه مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) مطالعه شد. اثر غلظتهای مختلف اسانس برگ گیاه مورخوش بر جوانه زنی بذر و رشد طولی دانه رستهای گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum)) و گندم (Triticum aestivum)، همچنین میزان کلروفیل برگ، وزن تر و وزن خشک ریشه و ساقه و فعالیت آنزیم پراکسیداز ریشه 21 روزه گیاهان فوق در تیمار پس رویشی مورد بررسی قرار گرفت. اسانس برگ گیاه مورخوش، اثرات بازدارندگی چشمگیری بر جوانه زنی و رشد دانه رستها نشان داد بطوریکه درصد جوانه زنی بذر گندم، در غلظتهای 50 و 100 درصد اسانس به صفر تنزل یافت. غلظتهای مختلف اسانس در تیمار پس رویشی، سبب کاهش میزان وزن تر، وزن خشک و میزان کلروفیل برگ هر دو گیاه گردید. اسانس برگ گیاه مورخوش سبب افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز در ریشه گوجه فرنگی و کاهش فعالیت آن در ریشه گندم شد.
  کلیدواژگان: دگرآسیبی، اسانس، گیاه مورخوش (Zhumeria majdae)، گوجه فرنگی و گندم
 • فرهاد شکوهی فر، عبدالرضا باقری، ماهرخ فلاحتی رستگار صفحه 29
  شناسایی منابع ژنتیکی مقاومت در ژرم پلاسم نخود، مقابل پاتوتیپهای عامل بیماری برق زدگی در طراحی برنامه های اصلاحی بسیار ضروری است. ارزیابی ژرم پلاسم محصولات زراعی به عنوان مخزن ژنهای مفید جهت مقابله با تنشهای زیستی و غیر زیستی همواره مورد توجه اصلاحگران بوده است. قارچ عامل بیماری برق‎زدگیAscochyta rabiei Pass. Lab. یکی از مهمترین عوامل زیستی محدود کننده کشت و تولید نخود در بیشتر مناطق دنیا و از جمله ایران بشمار می رود. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی منابع ژنتیکی مقاومت در مقابل شش پاتوتیپ گزارش شده از عامل بیماری برق زدگی در ایران، واکنش 420 توده بومی و 97 دودمان و رقم خارجی نخود در شرایط مزرعه و گلخانه طی دو سال82- 1381در محوطه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت. در سال اول ژنوتیپها در مزرعه کشت و در مرحله پنج تا هفت برگی بوسیله مخلوطی از سوسپانسیون اسپور پاتوتیپها مایه زنی شد. رطوبت و دمای مناسب جهت شیوع بیماری با فعال نمودن سیستم مه پاش بمدت یک هفته فراهم شد. خسارت بیماری با استفاده از مقیاس 9 درجه ای پس از مشاهده مرگ کامل در لاینهای شاهد حساس یادداشت شد. در این مرحله 63 نمونه با درجه خسارت کمتر از پنج در مقابل کلیه پاتوتیپها مقاومت بالایی نشان دادند. به منظور اطمینان از نتایج حاصل این ژنوتیپها در گلخانه کشت و در مراحل گیاهچه ای، گلدهی و غلاف دهی با مخلوط سوسپانسیون اسپور هر شش پاتوتیپ مجدد مایه زنی شدند. علایم بیماری دو هفته بعد از هر مرحله تلقیح بررسی شد. نتایج نشان داد در مرحله غلاف دهی ژنوتیپهای مقاوم و حساس با دقت و اطمینان بیشتری از یکدیگر متمایزند. متوسط خسارت بیماری در شرایط گلخانه نسبت به مزرعه افزایش نشان داد. در ارزیابی گلخانه ای 9 نمونه با درجات 2 و 3 مقاوم شناسایی شدند. در مجموع ژنوتیپهای MCC496، MCC133، MCC3.11، MCC299، MCC528 و MCC142 از تیپ کابلی و ژنوتیپهای MCC54 و MCC523 از تیپ دسی در هر دو شرایط مزرعه و گلخانه با درجه خسارت 2 و 3 در برابر شش پاتوتیپ از بیماری برق زدگی مقاومت بالایی نشان دادند. از این ژنوتیپها بعنوان منابع مقاومت در برنامه های اصلاحی نخود استفاده خواهد شد.
  کلیدواژگان: نخود، برق زدگی، به نژادی، مقاومت
 • کبری مهدویان، مه لقا قربانلی، خسرو منوچهری کلانتری، غلامعباس محمدی صفحه 43
  اشعه ماورا بنفش بطور فعال توانایی شکستن پروتئین ها را دارد. اشعه ماورا بنفش به سه نوار با طول موجهای UV-A (320-390nm)، UV-B (280-320 nm)و UV-C (254-280 nm) تقسیم می شود. مطالعات نشان می دهد که، افزایش اشعه UV-B می تواند اثر زیانباری بر فرایندهای فیزیولوژیکی و رشد تعدادی از گونه های گیاهی داشته باشد. در این تحقیق، اثرات طول موجهای مختلف اشعه ماورا بنفش بر روی جوانه زنی، پارامترهای رشد، قند و پروتئین گیاه فلفل مورد مطالعه قرار گرفته است. گیاهان مورد نظر در گلدانهای حاوی ورمیکولیت کاشته و قبل از اعمال تیمار UV-A، UV-BوUV-C به مدت 5 هفته با محلول هوگلند آبیاری شدند. بعد از گذشت 5 هفته، به مدت 2 هفته تحت تیمار UV قرار گرفتند. آنالیز داده ها از طریق نرم افزار کامپیوتری SPSS و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. در هر بررسی از4 تکرار استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که، اشعه ماورا بنفش جوانه زنی را تسریع اما رشد بعدی گیاهچه ها را کند میکند. همچنین نتایج نشان می دهد که تحت شرایط آزمایشی، اشعه UV-B و UV-C وزن خشک ریشه و اندام هوایی کاهش می یابد. بعلاوه، تیمار بطور معنی داری سطح برگ را نیز کاهش می دهد. محتوی قند محلول در برگ و ریشه های گیاهان تحت تیمار کاهش معنی داری را نسبت به گیاهان شاهد نشان می دهد. باندهای مختلف اشعه ماورا بنفش مقدار پروتئین را نیز کاهش می دهد. با بررسی مطالب فوق نتیجه می گیریم که اشعه UV-A نقش زیانباری بر رشد گیاهان ندارد و بیشتر آسیب اشعه UV مربوط به باندهای UV-B و UV-C می باشد.
  کلیدواژگان: اشعه ماوراء بنفش، پروتئین، جوانه زنی، فلفل، قند
 • مریم نیاکان، صابر انصاری، عباسعلی نوری نیا صفحه 54
  از بین گیاهان مختلف، گیاه کلزا به عنوان یک گیاه زراعی شاخص، حاوی ترکیبات آللوشیمیایی بنام ترکیبات گلوکوزینولاتی است. که تنها در شرایط خاصی به محیط آزاد شده و بر جوانه زنی و رشد گیاهان اثر می گذارد. این ترکیبات توسط آنزیم میروزیناز هیدرولیز شده و ترکیبات سمی نظیر ایزوتیوسیاناتها، تیوسیاناتها و نیتریل را تولید می کند. تجربه نشان می دهد جوانه زنی بذر و رشد سویا درکشت آن بعد از برداشت کلزا کاهش می یابد. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان بازدارندگی عصاره آبی اندام هوایی و زیر زمینی دو رقم کلزا (HyolaوPF) و نیز عصاره پوسانده دو رقم در زمانهای مختلف بر شاخص جوانه زنی سویا (رقم گرگان 3) می باشد تا از این طریق اختلاف موجود بین دو رقم کلزا و نیز توان بازدارندگی این ترکیبات در دو بخش هوایی و زیر زمینی مورد ارزیابی قرار گیرد. دو رقم کلزا (Hyola و PF)، تحت شرایط مزرعه ای کشت و در مرحله 5 برگی اندام هوایی (برگ و ساقه) و اندام زیر زمینی دو رقم از یکدیگر تفکیک و پس از شستشو و خشکاندن در دمای اتاق،خرد شد. در مرحله بعدی 5 گرم از نمونه خشک اندام هوایی و زیر زمینی جداگانه در 150 میلی لیتر آب مقطر مخلوط و از هر قسمت عصاره آبی تهیه شد.سپس5 میلی لیتر از هر عصاره روزانه و جداگانه به پتری دیشهای استریل حاوی 10 بذر سویا اضافه و درصد جوانه زنی بذرها از روز سوم تا هفتم و نیز طول ریشه چه درپایان روز هفتم در دمای2 ± 24 درجه سانتی گراد محاسبه شد. مطابق با نتایج بدست آمده عصاره حاصل از اندام هوایی دو رقم اثر بازدارندگی معنی داری را بر درصد جوانه زنی سویا نسبت به ریشه نشان داد که این اثر در رقم Hyola بیش ازPF بود.در آزمایشی دیگر یک کیلو گرم از کل گیاه دو رقم با 10 کیاو گرم خاک مزرعه مخلوط و از این مخلوط (پوسانده) سه بار با فاصله یک هفته نمونه برداری و از گل اشباع آن عصاره گیری سپس5 میلی لیتراز هر عصاره روزانه و جداگانه به پتری دیشهای استریل حاوی 10 بذر سویا (رقم گرگان3) اضافه و درصد جوانه زنی بذرها از روز سوم تا هفتم و نیزطول ریشه چه در پایان روز هفتم در دمای 2 ± 24 درجه سانتی گراد محاسبه شد.نتایج نشان داد که پوسانده هفته اول دو رقم اثر بازدارندگی بیشتری بر درصد جوانه زنی و طول ریشه دارد. همچنین اثر پوسانده هفته اول رقم pF بر درصد جوانه زنی سویا بیش از رقم Hyola و بر رشد ریشه چه کمتر از Hyola بود.
  کلیدواژگان: آللو پاتی، عصاره آبی، پوسانده کلزا، جوانه زنی، سویا
 • رحمت سیفی، ایرج نحوی، غلامرضا بلالی صفحه 64
  توسعه پاتوژنهای مقاوم برای بسیاری از قارج کشهای کلیدی، فقدان قارچ کشهای جایگزین و نگرانی های عمومی از نظر استفاده روز افزون آفت کشها، کنترل بیولوژیکی را بعنوان یکی از بهترین جایگزینهای پیشنهادی برای مواد شیمیایی مطرح کرده است. مخمرMetchnikowia pulcherrima با توجه به قابلیتهای بیولوژیکی آن در کنترل بیماری کپک خاکستری و کپک آبی بعد از برداشت سیب جداسازی و اثرات تیمار های مختلف آن در چالش با غلظتهای 5×104 و 1×105 اسپور در میلی لیتر پاتوژنهای بعد از برداشت Penicillium expansum و Botrytis cinerea مورد بررسی قرار گرفت. سوسپانسیونهای سلولی شسته شده مخمری در غلظت 1×108 واحد تشکیل کلنی در میلی لیتر فساد سیب را در 23 و 1 درجه سانتی گراد بطور معنی داری کاهش می دهد در حالیکه کشتهای فیلتر شده از آنتاگونیستها نمی توانند محافظت بر علیه پاتوژنها را فراهم کنند. همچنین در مطالعه دیگر اثر غلظتهای مختلف پاتوژنها و مخمرها روی فعالیت بیوکنترل و کلونیزاسیون مخمر ها در زخمهای ایجاد شده بر روی سیب سنجشو مشخص شد که غلظت پاتوژنها و آنتاگونیستها تاثیر زیادی روی اثرپذیری بیوکنترل دارد وMetchnikowia pulcherrima در زخمهای ایجاد شده بطور خیلی سریع کلونی تشکیل می دهد و جمعیت آن در طی 24 ساعت چند برابر شده و می تواند بمدت طولانی در دمای پایین زنده بماند.
  کلیدواژگان: Metchnikowia pulcherrima، Penicillium expansum Botrytis cinerea، کنترل بیولوژیکی، بیماریهای بعد از برداشت
 • پری ناز متحدین، محمدرضا صعودی صفحه 77
  در پی بررسی میکروبیولوژیک شوینده های بهداشتی آلوده، دو باکتری متعلق به سرده (جنس) Pseudomonas جداسازی شد و پس از شناسایی با روش های مورفولوژیک و بیوشیمیایی به طور موقت Pseudomonas aeruginosa strain MS1 وPseudomonas putida strain MP2 نامگذاری شد. بررسی مقاومت نسبت به آنتی بیوتیکها و بیوسایدها طیف مقاومت گسترده و متفاوتی را در این دو سویه نشان داد. سویه MS1 نسبت به آنتی بیوتیکهایی نظیر توبرامایسین و افلوکساسین مقاوم و نیز نسبت به آنتی بیوتیکهای مورد استفاده اختصاصی علیهPseudomonas aeruginosa نظیر کاربنی سیلین، نورفلوکساسین و سفتازیدیم، نسبتا مقاوم است. سویهMP2 نسبت به آنتی بیوتیکهای مذکور حساس بوده و نیز بر خلاف سویه MS1 غلظتهای بالاتری از بیوسایدها را تحمل می کند. این سویه در بالاترین تراکم مورد آزمایش فرمالین (1-800 μg ml) و دی متیلول و دی متیل هیدان توین (1-1276 μgml) در محیط TSB، همچنان توانایی رشد را دارد. در هر حال هر دو سویه در مقایسه با سویه های استاندارد گزارش شده، نسبت به بیوسایدهای پر مصرف تجارتی مقاومت بالایی نشان می دهند. ایجاد آلودگی در یک محل بدلیل فراهم آمدن امکان تبادل دو جانبه ژنهای مقاومت در میان چنین سویه هایی می تواند برای سلامت و بهداشت همگانی بسیار خطرناک باشد که تاکیدی همچنان بر خطرات ناشی از مصرف بیو ساید در ترکیب شوینده های بهداشتی است.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، بیوساید، Pseudomonas، مقاومت، شوینده های بهداشتی
 • سایه سری، شاهرخ پاشایی راد، عزیز خرازی پاکدل، هوشنگ برومند صفحه 87
  در بررسی تاکسونومیک سخت بالپوشان خانواده Meloidae استان تهران در سالهای 1378-1380، نمونه برداری هایی از مناطق مختلف استان انجام شد و حشرات جمع آوری شده به همراه نمونه های متعلق به موزه حشرات هایک میرزایانس مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی ها 29 گونه از 9 سرده (جنس) شناسایی و کلید تشخیص آنها تدوین گردید. برای نوشتن کلید شناسایی گونه های مختلف، از صفات ریختی حشرات کامل مانند خصوصیات شاخک، پیش گرده، سطح زیرین میان قفس سینه و همچنین ویژگی های اندام تولید مثلی در نمونه های نر استفاده شده است که از مهمترین صفات تفکیک گونه ها می باشند.
  کلیدواژگان: Meloidae، کلید شناسایی گونه ها، استان تهران
 • مهناز کسمتی، حسن راعی، محمدرضا زاد کرمی صفحه 98
  فعالیت حرکتی یکی از پدیده های مهم و حیاتی فیزیولوژیک است. نشان داده شده که عصاره هیدروالکلی گل بابونه (Matricaria Chamomilla) بر فعالیت حرکتی در موش نر و ماده به شکل متفاوت عمل می کند. هدف از این مطالعه مقایسه اثر هورمونهای جنسی، در حضور عصاره هیدروالکلی بابونه بر رفتار حرکتی در موشهای نر و ماده می باشد که غدد جنسی آنها برداشته شده است. موشهای کوچک آزمایشگاهی فاقد غدد جنسی نر و ماده از نژاد NMRI به گروه های 7 تایی دریافت کننده عصاره هیدروالکلی گل بابونه، هورمون تستوسترون، استرادیول بنزوات و پروژسترون تقسیم شدند. دستگاهMotor Activity Monitor جهت ارزیابی شاخصهای فعالیت حرکتی (حرکت آرام و سریع، حرکات کلیشه ای آرام و سریع، بلند شدن (Rearing) آرام و سریع) همه گروه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که: تستوسترون به تنهایی در موشهای نر فاقد غدد جنسی تاثیر چندانی در میزان شاخصهای فعالیت حرکتی ندارد اما توام با عصاره بابونه باعث کاهش شاخصهای فعالیت حرکتی می شود. استرادیول بنزوات بتنهایی و توام با عصاره بابونه باعث افزایش شاخصهای فعالیت حرکتی در موشهای ماده فاقد غدد جنسی می گردد. پروژسترون به تنهایی و توام با عصاره بابونه تاثیری در میزان شاخصهای فعالیت حرکتی نشان نداد همچنین تزریق توام استرادیول و پروژسترون، در حضور و غیاب عصاره بابونه تغییری در فعالیت حرکتی ایجاد ننمود. بنظر می رسد استرادیول و عصاره گل بابونه از طریق سیستم مشترک برخی شاخصهای فعالیت حرکتی را در موشهای ماده فاقد غدد جنسی افزایش و اثر همدیگر را تعدیل و یا تقویت می کنند. ضمن اینکه تصور می شود بین استرادیول و پروژسترون و همچنین بین عصاره بابونه و پروژسترون تداخل اثر وجود داشته باشد.
  کلیدواژگان: گل بابونه، فعالیت حرکتی، تست میدان باز، استرادیول بنزوات، پروژسترون، تستوسترون
 • جلال ولی الهی صفحه 109
  در یک مطالعه مقایسه ای گونه های سرده (سرده) باربوس که تاکنون در ایران و کشورهای همجوار گزارش یا شناسایی شده بود از نظر تاکسونومی بازنگری شد. نمونه های ماهیان که بطور گسترده در غرب ایران صید شده بودند و نمونه های موجود در موزه تاریخ طبیعی کشور کانادا مورد سنجش قرار گرفت. در این مقاله حضور این ماهی در ایران و اسناد و اختلافات تاکسونومیکی گونه Barbus plebejus و B. lacerta دو گونه از باربوس ماهیان ایران ارایه شده است. B. plebejus برای اولین بار در سال 1839 شرح داده شد و در سال 1998 لکتوتیپ آن تعیین گردید. برای این گونه چندین زیر گونه توسط مولفین متعدد معرفی گردیده است. تا انتشار این گزارش هیچکدام از این گونه ها و یا زیر گونه ها در ایران گزارش نشده است. در این تحقیق برخی محلهای زیست و جمعیت ایرانی B. plebejus توصیف شده است. اختلافات این گونه با گونه B. laserta عمدتا در شکل عمومی بدن، طول نسبی سر، عمق بدن و درآخرین خار استخوانی باله پشتی نهفته است. در این مطالعه همچنین جمعیت موجود در ایران با نمونه های یک جمعیت از ترکیه مقایسه و تشابه و اختلاف آنها بررسی شد.
  کلیدواژگان: تاکسونومی، Barbus plebejus، ایران
|
 • Amirshekari. H., Sorooshzadeh. A., Modaress Sanavy A., Jalali Javaran.M Page 5
  In this investigation, effects of root temperature, corm size and gibberellin on underground organs of saffron were studied, in a growth chamber, by using a split-plot factorial design. Three levels of temperatures (10, 15 and 20 degree Centigrade) were applied as main plots. Subplots were a factorial combination of corm size (with two levels large and small), and corm treatment with gibberellin (with two levels 0 or 500 ppm of gibberellin). The results showed that large corms, which were treated with gibberellin and grown in 15°C or 20°C, had more root number, fresh and dry weight than the other corms. Large corms, which were grown in 10°C, had maximum active bud number and daughter corm. Minimum active bud number was detected on corms, which were treated with gibberellin. Higher dry weight of daughter corm was produced by large corms, which were grown in 10°C, and treated with gibberellin. Therefore, 15°C or 20°C during the beginning stages of growth and 10°C at the end stage of growth can improve size and number of daughter corm of saffron.
 • Soltani Poorm., Moradshahia., Rezaeim., Kholdebarinb., Barazandeh, M Page 19
  In this investigation, Effects of different concentrations of essential oils prepared from leaves of Zhumeria majdae on seed germination and seedling growth of Lycopersicon esculentum and Triticum aestivum were studied. Besides, effects of essential oils on the leaf chlorophyl content and peroxidase activity in roots of above mentioned plants were investigated. In post-emergence treatment, Effects of different concentrations of essential oils on fresh and dry weight of above mentioned plants were studied. Essential oils prepared from leaves of Zhumeria majdae inhibited seed germination and seedling growth. In the Wheat, in the presence of 50 and 100 percent of stock solution, Seed germination rate was reduced to zero. Using different concentrations of essential oil as post-emergence treatment reduced both amounts of fresh and dry weight in plants tested. The most inhibitory action was obsereved on dry weight of Lycopersicon esculentum. The amount of chlorophyl was reduced in all post-emergence treated plants. The activity of peroxidase enzyme extracted from the above mentioned plant roots in Lycopersicon esculentum was increased and in Triticum aestivum was reduced.
 • Shokouhifar F., Bagheri A.R., Fallahati Rastegar M Page 29
  Identification of resistance sources against Ascochyta blight pathotypes is necessary to use in chickpea breeding programs. Plant breeders accept screening of crop germplasm as useful gene pool against biotic and abiotic stress. Ascochyta rabiei is one of the most important constraints to chickpea production in the most area of world especially in Iran. In this study, reactions of 420 chickpea accessions and 97 lines and cultivars from Ferdowsi University of Mashhad were evaluated to find resistant sources against six pathotypes of Ascochyta rabiei by artificial infection using mix spore suspension in field and greenhouse conditions, during two years (2003 and 2004). In first step, the seeds were sown in field and inoculated using mix spore suspension of six pathotypes in five to seven leaf stages. The humidity and the temperature were regulated using mist irrigation system during a week after inoculation to distribute disease in field. The disease severity was scored on a scale of 1 to 9, when susceptible lines death. In this step 63 accessions with the scales 2 to 4 showed high resistant levels against the pathotypes. These accessions were inoculated again by the spore suspension in greenhose in different developmental stages i.e., planting, flowering and podding. The diseases symptoms were scaled two weeks after each step of inoculation. Nine accession showed high resistant level in greenhouse. The average of disease severity was higher in greenhouse compared to that of the field. Differentiation of resistant and susceptible accessions was correctly done in podding stage. According to filed and greenhouse evaluations two desi accessions (MCC54 and MCC523) and six Kabuli accessions (MCC496, MCC133, MCC299, MCC528, MCC3.11 and MCC142 were resistant against six pathotypes of ascochyta blight. These accessions can be used as resistant sources in chickpea breeding programs.
 • Mahdavian K., Ghorbanli M., Kalantari Kh.M., Mohamadi Gh Page 43
  Ultraviolet radiation is energetically capable of disrupting proteins. Ultraviolet radiation divides to three bands UV-A (320-390 nm), UV-B (280-320 nm) and UV-C (254-280 nm). Several studies have indicated that enhanced UV-B radiation can deleteriously affect physiological processes and overall growth in a number of plant species. In this research, the effects of different bands of UV-radiation were studied on the germination growth parameters, Sugar and Protein contents of plant Pepper (Capsicum annuum L.). The plants were grown in vermiculite medium using pots. Before applying the UV treatments, plants were subjected to a based nutrient solution (Hoagland solution) for 5 weeks. After 5 weeks, plants were for 2 weeks under treatment UV. Data were analyzed using SPSS software, and averages were compared by Duncan test. In each experiment was used 4 replicates. The results indicated that, UV light sped the germination of these seeds but the subsequent growth of the seedlings was markedly retarded. The results showed that under our experimental conditions UV-B and UV-C radiation decreased shoot and root dry weight. Furthermore, this treatment induced significant decreased of Leaf area. Content of soluble Sugar decreased significantly in leaves and roots of treated plants in comparison with control. The different bands ultraviolet radiation decreased Protein content. By considering to obtained results in this study we concluded that UV-A often harmful in plant, but UV-B and UV-C have serious effects on plant.
 • Niakan M., Ansari S., Norinia A Page 54
  Among crop plants, canola contain allelochemical compounds as glucosinolate that under special condition is released to enviroment and effects to seed germination and plant growth. Enzyme myrosinase catalyses hydrolysis of glucosinolate and resulting in the production of inhibitor compounds such as isothocyanate and thiocyanate and nitrile.The researches show that soybean planting after canola reduce soybean germination and growth. The aim of this research was to study the inhibitory effects of water extracts of two cultivars of canola(PF and Hyola401) and decompositions extracts of two cultivars during different times on soybean germination and radicle growth. Two cultivars of canola (PF and Hyola) were planted on farm and in 5 leaf stage shoots were separated from roots and dried at room temperature and their water extract were prepared.5 ml of these extracts was added to petri dish. 10 soybean seeds(Gorgan 3) were included in each petridish..Percentage germination and radicle growth of soybean seedling in 24±2 ° C during 7 days was evaluated.Our results showed that inhibitory effect of shoot water extract in two cultivar was more than root and this effect in Hyola was more than PF.In other experiment 1 kg of each two cultivars was mixtured in 10 kg soil.After one,two and three weeks of these mixtures (decompositions) were extracted.5 ml one of each extracts was added to each petridish includes 10 soybean seeds.Percentage germination and radicle growth of soybean seedling in 24±2 ° C during 7 days was evaluated.Result showed that extract of first week decomposition had inhibitory effect more than other weeks on germination and radicle growth.As inhibitory effect of decomposition of PF in first week on germination was more than Hyola and on radicle growth was less than Hyola.
 • Seify R., Nahvi I., Balali G. R. Page 64
  Synthetic fungicides are primary means to control post harvest disease of fruits. The application of fungicides to fruits after harvest to reduce decay has been increasingly curtailed by the development of pathogen resistance to many fungicides and the lack of replacement fungicides. In addition, negative public perception regarding the safety of pesticides and consequent restrictions on fungicide use motivated the search for alternative approach. Biological control of post harvest diseases has emerged as one of the most promising alternative to chemicals. The yeast, M. pulcherrima was evaluated for biological control capability in apple against the post harvest pathogens Botrytis cinerea and Penicillium expansum. In this study, the effect of different treatments of yeast M. pulcherrima was evaluated in challenge with 5×104 or 1×105 spores/ml of B.cinerea and P expansum and effect of pathogen and yeast concentration on yeast biocontrol activity in artificial wounds. However, the growth of B. cinerea and P.expansum on the apple artificial wounds inhibited by washed cell suspensions (1×108 Cell per ml) of antagonism after storage in 1°C and 23°C, But there was no such Inhibition using the same concentration of washed cell suspension of antagonism. The concentrations of antagonist and pathogen spores had significant effects on biological control effectiveness. Culture filtrate of the yeast failed to provide protection against the two pathogens. Population dynamics M. pulcherrima in the artificial wounds was recorded in different time after inoculation at both 1°C and 23°C. M. pulcherrima multiplied rapidly in apple wounds in the present and absence of B. cinerea and P.expansum.
 • Mottahedin P.N., Soudi M.R Page 77
  Microbiological studies of hygienic detergents resulted in isolation of two strains of Pseudomonas spp.. After morphological and biochemical examinations, these microorganisms were tentatively identified as Pseudomonas putida strain MP2 and Pseudomonas aeruginosa strain MS1. Further experiments on microbial resistance of both strains showed a wide but different spectrum of resistance to antibiotics and biocides. The strain MS1 was resistant to Tubramycin and Afluxacin and showed partial tolerance to Carbenicillin, Neurfluxacin, and Ceftazidim (all are specially used against Pseudomonas aeruginosa). Meanwhile, the strain MP2 was sensitive to mentioned antibiotics, but it showed higher tolerance to biocides. This strain was able to grow well in TSB containing the highest tested concentration of Formalin (800 μg ml-1) and DMDM (1276 μg ml-1). Occurrence of such dual contaminations in a same place should be considered as a high risk phenomenon. Because it provides the possibility of horizontal gene transfer among microorganisms and the result will tremendously affect public health. Thus, the study emphasize again on adverse effects of application of biocides in composition of hygienic products.
 • Serri S., Pashaie Rad Sh, Kharazi Pakdel A., Borumand H Page 87
  During 1999-2001 taxonomic inverstigations on meloid beetles in Tehran province, collected specimens as well as those in the Hayk Mirzayans Insect Museum (HMIM) were studied in detail. As a result 29 species belonging to 9 genera from 2 subfamilies were identified and an identification key for the species was provided.
 • Kesmati M., Raei. H., Zadkarami. M Page 98
  Locomotor activity is an important physiologic phenomenon. In previous study we showed that the matricaria chamomilla (chamomile) hydroalcholic extract acts differently in male and female mice. Since sex hormones are important in most of physiological phenomenons, so in this study, the role of sex hormones and chamomile hydroalcholic extract were investigated on motor activity behavior in absence of sex glands in adult male and female NMRI mice. Gonadectomized male and female mice were divided to groups of seven mice including, receiving hydroalcholic extract of chamomile (30 and 50 mg/kg i.p), testosterone (2 mg/kg S.C.), estradiol benzoate (0.1 mg/kg S.C.), and progesterone (0.5 mg/kg S.C.). Motor activity monitor system was used to evaluating locomotor activity parameters in all groups. Results showed that: Testosterone in presence and absence of chamomile hydroalchlic extract had no any effect on motor activity parameters in testctomized male mice. Estradiol benzoate in presence and absence of chamomile hydroalchlic extract increased locomotor activity parameters in ovariectomized mice. Progesterone also did not change locomotor activity in presence and absence of estradiol benzoate and /or chamomile hydroalcholic extract in ovariectomized mice. It seems the both chamomile hydroalcholic extract and estradiol enhance some locomotor activities and probably act through same system and modulate or potentiate the effect of each other. Also it seems there are interaction between estradiol and progesterone and also between chamomile extract and progesterone.
 • Valiallahi. J Page 109
  In a comparative study the Barbus species of Iran were revised. Nearly all information about all nominal species which previously had been described or were reported in Iran and adjacent country were compared and reviewed. The specimens were caught from western Iran and the specimens were deposited in Canadian Museum (CMN) were examined. The object of this paper is to outline the taxonomically differences between Barbus plebejus and Barbus lacerta. B. plebejus, originally described in 1839 from lake Como in Italy, and re-described in 1995. The lectotype of Barbus plebejus was designated in 1995. No sub-species and species of B. plebejus have been reported in Iran. In this paper the locality and description of the Iranian population of B. plebejusis given. The differences between B.s plebejus and more related species, B. laserta are outlined. The difference between this two species, lies mainly in body shape, the relative head length, the body depth, the forth dorsal ray. Also the specimens in Iran are compared with another population form Turkey the differences and similarities are given.