فهرست مطالب

رستنیها - سال ششم شماره 2 (پیاپی 22، پاییز و زمستان 1384)

نشریه رستنیها
سال ششم شماره 2 (پیاپی 22، پاییز و زمستان 1384)

 • 88 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/03/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه زرین کمر*، آرزو اسفاء صفحه 97
  هدف این تحقیق چگونگی تاثیر شوری بر تغییرات بافتی در درخت انار و تولید آلکالویید در بافت ریشه بوده است. بدین منظور، تعداد 71 اصله درخت انار هفت ساله از رقم ملس ترش ساوه جهت بررسی تاثیر شوری بر ساختمان تشریحی و تغییر در تولید آلکالویید در این تحقیق انتخاب شد و سپس تحت تیمارهایی با شوری 800، 1200، 1600، 2000، 3200 و 4000 میکروموس بر سانتی متر آبیاری شده، 75 روز پس از آخرین تیماردهی، درختچه های انار را از خاک بیرون آورده و آلکالوییدهای موجود در ریشه آن ها استخراج و اندازه گیری گردید. علاوه بر این، به منظور بررسی ساختار تشریحی، قسمت هایی از برگ و ریشه از هر تیمار انتخاب شده پس از برش گیری و رنگ آمیزی با کارمن زاجی و سبز متیل ساختمان تشریحی نمونه ها در زیر میکروسکوپ مقایسه شدند.
  نتایج حاصل از مشاهدات صورت گرفته روی برش های تهیه شده از ریشه و برگ در مقابل تیمار شوری شامل افزایش ضخامت لایه کوتیکول، تشکیل یاخته های پارانشیمی، ذخیره آب و افزایش تعداد و تراکم بلورها در یاخته های پارانشیمی برگ و ریشه در انار می باشد.
  مقایسه میانگین ها نشان داد که با افزایش شوری آب آبیاری، میزان آلکالویید کل ریشه افزایش معنی داری می یابد. به طوری که بیشترین میزان آلکالویید متعلق به تیمار شوری 4000 میکروموس و کمترین میزان، مربوط به تیمار 800 میکروموس می باشد.
  کلیدواژگان: انار، شوری، آلکالویید، آناتومی برگ و ریشه
 • محمود ذکایی *، محبت نداف صفحه 107
  هفت گونه از جنس Cleome متعلق به تیره کور (Capparidaceae) به منظور تعیین ویژگی های تشریحی اندام های رویشی جهت تهیه مقاطع میکروتومی استفاده شدند و به دو روش 1- پارافین زدایی پیش از رنگ آمیزی و 2- پارافین زدایی بعد از رنگ آمیزی مطالعه گردیدند. به منظور آنالیز چوب از محلول جفری استفاده شد. نتایج حاصل از مطالعات تشریحی این هفت گونه را از یکدیگر متمایز و مطالعات تاکسونومی کلاسیک را تایید می نماید. خصوصیات آناتومیکی بویژه مزوفیل برگ با بافت پارانشیم نرده ای فشرده دو طرفه و وجود غلاف آوندی به همراه خصوصیات ظاهری گیاه، مشخصات گیاهان گرمادوست را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: آناتومی، Cleome، کور
 • مهران غزوی*، سیما زنگنه، منصور عبایی صفحه 119
  هنگام بررسی لاشه حشراتی که از مکان های مختلف در استان های مازندران، گیلان و تهران جمع آوری شده بود، پوشش قارچی در سطح بدن آن ها مشاهده گردید که پس از جداسازی و خالص کردن قارچ های مزبور گونه های Beauveria brongniartii (از روی حشره کامل کفشدوزک هفت نقطه ای)، Paecilomyces lilacinus (از روی لاروهای ابریشم باف ناجور و حشره کامل سن گندم)، P. tenuipes (از روی لارو و شفیره ابریشم باف ناجور)، P. farinosus (از روی حشره کامل سن گندم)، Nomuraea rileyi (از روی لاروی متعلق به تیره Lasiocampidae از راسته بال پولک داران)، Metarhizium anisopliae)از روی سخت بالپوش (Parandra caspica و Beauveria bassiana از روی دو گونه از راسته سخت بالپوشان) تشخیص داده شد. از میان آن ها، گونه های دارای یک ستاره برای اولین بار و گونه دارای دو ستاره برای اولین بار از روی حشرات از ایران معرفی می گردند.
  پس از خالص سازی اثر بیماری زایی قارچ های فوق الذکر روی لاروهای Galleria mellonella به اثبات رسید.
  کلیدواژگان: قارچ های بیمارگر حشرات، دوترومیست ها، ایران
 • سعیده دهقانپور فراشاه، بهرام شریفی نبی *، آقافخر میرلوحی صفحه 131
  در این پژوهش، قارچ های اندوفیت از غلاف برگ و بذور میزبان های گیاهی Festuca arundinacea، F.pratensis، F. ovina، Melica persica Bromus tomentellus و Lolium prenne جداسازی گردید.
  خصوصیات مرفولوژیکی این قارچ ها روی محیط کشت های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اکثر جدایه های بررسی شده در این تحقیق از نظر مرفولوژیکی با توصیف عمومی جنس Acremonium در بخش Albo-lanosa و جنس Neotyphodium جدا شده از یک گونه جو وحشی شباهت داشتند. در آزمون حساسیت به قارچ کش بنومیل، محیط کشت های حاوی این قارچ کش برای هاگ دهی قارچ ها مناسب تشخیص داده شدند. در آزمون آنتی بیوز مشخص شد که اکثر جدایه های اندوفیت به کار رفته در این تحقیق از رشد قارچ بیماری زایBipolaris australiensis جلوگیری کردند و فقط دو جدایه FoGn و MpFn روی قارچ بیماری زای Pythium aphanidermatum موثر بودند. بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی، گونه N. coenophialum از F. arundinacea، گونه N. festucae از F. ovina، گونه N. lolii از L. prenne و گونه N. cf. bromicola از B. tomentellus برای نخستین بار از ایران گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: قارچ های اندوفیت، گندمیان مرتعی، Acremonium، Neotyphodium
 • منیژه پاکروان، احمد قهرمان صفحه 151
  دو گونه جدید از جنس ختمی (Alcea L.) از تیره پنیرک (Malvaceae) در ایران به اسامی: Alcea iranshahrii از استان فارس و A. mazandaranica از استان مازندران معرفی می شوند. شرح و ارتباطات تاکسونومیک آن ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ریزساختار سطح پوسته بذر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) بررسی شد. الگوی مشاهده شده از ریزساختار پوسته بذر اندکی یکسان بود. این ساختار ساده، مشبک و منظم بود و تعدادی منفذ با ساختاری ویژه در سرتاسر پوسته بذر دیده می شد. تعداد اندازه و ضخامت حاشیه و تعداد یاخته های احاطه کننده منفذ از نشانویژگی های گونه ها بود. در A. mazandaranica منافذ بزرگتر با حاشیه نازک دیده شد. همچنین تعداد آن ها بیشتر از آنچه در A. iranshahrii وجود دارد بود. بحث پیرامون ارزش تاکسونومیک ریزساختار پوسته بذر و تمایز دو گونه فوق ارایه شده است.
  کلیدواژگان: ختمی، ریزساختار پوسته نذر، ایران، سیستماتیک
 • سیده باهره جوادی صفحه 153
  ده گونه Cousinia جمع آوری شده از استان خراسان مورد شمارش کروموزومی در تقسیم میوز قرار گرفتند. گزارش کروموزومی هشت گونه به اسامی زیر برای اولین بار از ایران ارایه می گردد:Cousinia antonowii (n=12)، C. chaetocephala (n=13)، C. dasylepis (n=13)، C. eriobasis (n=12)، C. freynii (n=13)، C. prasina (n=13)، C. rechingerorum (n=13)، C. termei (n=13).
  عدد کروموزومی دو گونه زیر با گزارش های قبلی مطابقت دارد:Cousinia adenostegia (n=13)، C. trachyphyllaria (n=13)
  کلیدواژگان: Cousinia، شمارش کروموزومی، ایران
 • صفحه 155
  طی مطالعات جنس Campanula نمونه ای مشاهده شد که مشخصات آن عبارتند از: گیاهی چند ساله. ساقه گلدهنده بالا رونده، به طول 3-14 سانتی متر و در بالا با 1-6 گل فاصله دار، در قاعده پوشیده از برگ های طوقه ای متراکم و در بالا با برگ های فاصله دار، سطح آن بدون کرک و غده. برگ های طوقه ای واژ تخم مرغی - نیزه ای، به طول 10-40 میلی متر و به عرض 5-15 میلی متر، در قاعده باریک شونده، نوک برگ ها کند و حاشیه با دندانه های هلالی، دمبرگ آن ها صاف و به طول 30 میلی متر.
 • صفحه 175
|
 • F. Zarinkamar*, A. Asfa Page 97
  Saline soils occupy about 7% of the earth land surface, an extent portion of such soil are not arable due to very high level of salinity. The objectives of this study were to obtain information about the effect of salt content of irrigated water on growth, anatomical changes and alkaloid production in pomegranate trees. The result reported that, salinity of the irrigated water, with 800, 1200, 1600, 2400, 3200 and 4000 µmohs/cm shows that, all levels of salinity treatment has no effect on number of new developed shoots, and salinty levels below 2400 µmohs/cm increased leaves dry weight. The alkaloid content in root tissues was increased in all levels of salinity. It has also been shown that, under salinity stress, the cuticle thickness was increased. Many crystals between parenchyma cells were produced with increasing salinity. The number and density of macro-crystals especially in central vein were increased, with increasing of salinity. The production of crystals in parenchyma cells may be considered as a resistance parameter to salinity in pomegranate (Fig. 4, C, D and Fig. 5, C-E).
  Keywords: pomegranate, salinity, Alkaloid, Anatomy
 • M. Zokaei*, M. Nadaf Page 107
  The genus Cleome, belongs to the family Capparidaceae. Seven species were found in KhorasanProvince (Iran). Fresh materials were collected from its natural habitat and were sectioned with a sliding microtome with the following procedures: 1. Section were cleared and stained, 2. Staining without prior removal of the paraffin. Vessel preparations were obtained by maceration using Jeffrey solution. The results of this research confirmed classic taxonomic studies. These taxa showed several xeromorphic characters included the presence of paranchymatous bundle sheath and mesophyll of lamina with bilateral palisade parenchyma.
  Keywords: Anatomy, Cleome, Capparidaceae
 • M. Ghazavi*, M. Abaii, S. Zangeneh Page 119
  Examining dead insects from different locations in Mazandaran, Gilan and TehranProvinces, specimens with fungal outgrowth were selected for further investigations. After isolation and purification of fungi they were identified as follows:Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch*On Coccinella septempunctata, Tehran Prov., Varamin, Ghara-Aghaj mountains, M.H. Ghassemi (IRAN 1025 C). Paecilomyces tenuipes (Peck) Samson*On larvae and pupae of gypsy moth (Lymantria dispar L.), Golestan Prov., Kordkuy, S. Zangeneh & M. Ghazavi (IRAN 1019 C). Nomuraea rileyi (Farl.) Samson* On a lasiocampid larva, Mazandaran Prov., 5 km south of Amol, S. Zangeneh & M. Ghazavi (IRAN 1020 C). Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson** On larvae of gypsy moth, Gilan Prov., Safrabasteh forest, M. Abaii (IRAN 1026 C). * Correspopnding author On adult sunnpests (Eurygaster integriceps Put.), Khuzistan Prov., Izeh, Doshalvaran, J. Mohaghegh. Paecilomyces farinosus (Holm. ex S.F. Gray) Brown & Smith isolated from adult sunnpests, Tehran Prov., Varamin, Ghara-Aghaj mountains, M.H. Ghassemi (IRAN 1027 C). Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin isolatedfrom two adult coleopteran species Golestan Prov., Kordkooy, S. Zangeneh & M. Ghazavi (IRAN 1028 C). Metarhizium anisopliae (Metschnikof) Sorokin isolated from a long-horned Beetle, Parandra caspica Men, Mazandaran Prov., Nur forest, M. Ghazavi (IRAN 1018 C).
  Keywords: Entomopathogenic fungi, Deutromycotina, Iran
 • S. Dehghanpour Farashah, B. Sharifnabi*, A.F. Mirlohi Page 131
  Some members of the familyClavicipitaceae are endophytic and have mutualistic relationship with the plant family Poaceae. Their relationship is beneficial for both host and fungus. In the present investigation, endophytic fungi were isolated from seed and leaf sheath of hosts Festuca arundinacea, F. ovina, F. pratensis, Bromus tomentellus, Melica persica and Lolium prenne. Morphological characters were checked on different culture media. Most of the isolates obtained from wild barley belonged to the section Albo-lanosa of the genus Acremonium and Neotyphodium. Sensitivity of the isolates to benomyl was tested and it was found that, media containing benomyl enhanced sporulation of non-sporulating isolates. In antibiosis test, it was found that most of isolates were effective against the phytopathogenic fungus Bipolaris australiensis and only two isolates of FoGn and MpFn were effective against Pythium aphanidermatum.
  Keywords: Endophytic fungi, Poaceae, Neotyphodium, Acremonium
 • M. Pakravan, A. Ghahreman Page 151
  Two new species of Alcea L. (Malvaceae)in Iran, namely, A. iranshahrii from Fars Province and A. mazandaranica from Mazandaran Province are described. Their descriptions and taxonomic relationships are also given. In addition, seed coat microsculpturing is examined using Environmental Scanning Electron Microscope (ESEM). The seed coat patterns observed are fairly uniformed among the genus. It was simple reticulate and regular, but there were pores distributed throughout seed coats with specific structures. The numbers, size, thickness of margins and the number of the cells surrounding the pores are characteristics for the species. In A. mazandaranica pores are bigger and thin at margins and also their number are more than that of the A. iranshahrii. A discussion on the taxonomic value of the seed micromorphology is also provided.
  Keywords: Alcea, Seed microsculpturing, Iran, Systematics
 • S.B. Djavadi Page 153
  The meiotic chromosome counts are reported in 10 species of the genus Cousinia including: C. adenostegia, C. antonowii, C. chaetocephala, C. dasylepis, C. eriobasis, C. freynii, C. prasina, C. rechingerorum, C. termei and C. trachyphyllaria from Iran. Specimens have been collected from different parts of Iran out of which, eight species are considered to be new and two provide confirmation of the previous data. The chromosome number in all studied species is n=13 (except Cousinia antonowii and C. eriobasis i.e.n=12).
  Keywords: Cousinia, Chromosome counts, Iran
 • Page 155