فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 40 (زمستان 1383)

نشریه پرستاری ایران
پیاپی 40 (زمستان 1383)

 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/12/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • راهنمای نویسندگان
  صفحه 1
 • مسیرا رحیمی، الهه سیدرسولی صفحه 6
  اهمیت ورزش در جهان امروز چنان است که تمام جوامع بشر می کوشند فعالیت های ورزشی را هر چه گسترده تر در برنامه زندگی انسان ها بگنجانند. از آنجایی که امروزه ورزش در سنین باروری مخصوصا در طی دوران بارداری برای زنان مورد تاکید علم طب قرار گرفته است این پژوهش با هدف تعیین آگاهی و عملکرد زنان باردار نسبت به ورزش در دوران بارداری انجام پذیرفته است.
  این پژوهش مطالعه ای توصیفی است که بر روی 100 نفر از زنان باردار که به روش نمونه گیری آسان و غیراحتمالی انتخاب شده بودند انجام شده است. روش جمع آوری داده ها مصاحبه و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته بود که در آن 36 سوال در زمینه بررسی آگاهی زنان در 4 حوزه شامل اصول صحیح ورزش در دوران بارداری، موارد منع ورزش در دوران بارداری، تاثیر ورزش بر عوارض مادری دوران بارداری و تاثیر ورزش بر نتایج بارداری طرح شده بود. به علاوه تعدادی سوال در مورد عملکرد زنان باردار مطرح شده بود. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، 53 درصد زنان از آگاهی ضعیف، 45 درصد از آگاهی متوسط و 2 درصد از آگاهی خوب نسبت به ورزش دوران بارداری برخوردار بودند. بر اساس آزمون t گروه های مستقل، اختلاف معنی داری بین میانگین نمره آگاهی گروه ها به تفکیک مشخصات فردی اجتماعی آن ها وجود نداشت. نتایج پژوهش در حیطه عملکرد نشان داد که در دوران بارداری 53 درصد نمونه های مورد پژوهش پیاده روی، 4 درصد نرمش های روزانه، 3 درصد کوهنوردی داشتند. 40 درصد در این دوران هیچ نوع فعالیت ورزشی نداشتند.
  نتایج این مطالعه نیاز وسیع اعضای جامعه مورد پژوهش را برای آموزش و شاساندن اثرات مفید ورزش مطرح ساخت. بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد که کادر بهداشتی و رسانه های گروهی در جهت افزایش آگاهی و بهبود عملکرد زنان جامعه نسبت به ورزش در دوران بارداری اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: ورزش، زنان باردار، ورزش دوران بارداری
 • زهرا شاهواری صفحه 11
  IUD رایج ترین وسیله ضد بارداری در سراسر دنیا است. اگر چه این وسیله تنها به عنوان یک روش ضد بارداری شناخته شده است لیکن دارای مزایای بهداشتی فراوانی است که اکثر زنان و پزشکان از این مزایا بی اطلاع هستند. مهمترین فواید بهداشتی آن شامل نداشتن اثرات عمومی، و حفاظت در مقابل سرطان های آندومتر و سرویکس می باشد. در افرادی که از IUDهای لونورژسترل استفاده می کنند درمان منوراژی ایدیوپاتیک و کاهش خونریزی قاعدگی، کاهش خونریزی های سنگین ناشی از فیبروییدهای رحمی و آدنومیوز، پیشگیری از آنمی، کاهش دیسمنوره و جلوگیری از هیپرپلازی آندومتر از فواید مهم قابل ذکر است. در مشاوره های مامایی مربوط به تنظیم خانواده، توضیح در مورد منافع بهداشتی IUD می تواند در پذیرش مشکلات ناشی از استفاده از این وسیله و تداوم مصرف آن نقش مهمی ایفا نماید.
  بنابراین آموزش پزشکان و ارایه دهندگان خدمات بهداشتی در مورد ایمنی IUDها و فواید بهداشتی آن ها ضروری به نظر می رسد. همچنین انتخاب دقیق و مددجویان و استفاده از مشاوران آگاه، وسعت استفاده از IUDها را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: پیشگیری از بارداری، IUD، فواید بهداشتی IUD
 • لیلا مردانیان دهکردی، آسیه سلحشوریان فرد، ژاله محمدعلیها، فاطمه حسینی صفحه 18
  آموزش بیمار یکی از اساسی ترین نقش های هر پرستار است و تعهد پرستارها نسبت به انجام آن تحت تاثیر درک آن ها از نقش آموزشی خود، برخورداری از آمادگی جهت آموزش به بیمار و عوامل و منابع محیطی قرار دارد. لذا این پژوهش با هدف تعیین درک پرستاران از آموزش به بیمار، عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آن انجام شده است.
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که در آن جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای خود ایفا استفاده شده است. نمونه های پژوهش شامل 259 پرستار و سرپرستار شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که به روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای انتخاب شدند.
  بر اساس درک 95.8 درصد پرستاران، آموزش بیمار بخش مهمی از مسوولیت آن ها تلقی شده بود و 95 درصد آن ها می پنداشتند، آموزش به بیمار در اولویت وظایف آن ها قرار دارد. پرستاران اظهار داشتند به دلیل وقت گیر بودن اقدام های پرستاری نظیر مراقبت از بیمار، گزارش نویسی و انجام درمان های دارویی فرصت کافی جهت انجام آموزش نمی یابند. بر اساس درک پرستارها سه عامل بازدارنده آموزش بیمار به ترتیب اولویت عبارت از پرسنل ناکافی، کمبود وقت و نبود منابع و ابزار آموزشی مناسب بودند. طبق درک آن ها سه عامل تسهیل کننده به ترتیب اولویت، در نظر گرفتن یک الی دو پرستار برای انجام آموزش، اختصاص زمان برای انجام آموزش و وجود راهنماهای نوشتاری اطلاعاتی برای آموزش یک موضوع خاص بودند.
  با توجه به یافته ها، تهیه ابزار و منابع آموزشی مناسب و برگزاری کلاس های آموزش ضمن خدمات باعث ارتقای آموزش به بیمار می گردد. همچنین ارزیابی توانایی پرستاران ضمن ایفای نقش آموزشی خود، از طریق مشاهده آن ها در بالین توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش به بیمار، در پرستاران، عوامل تسهیل کننده و عوامل بازدارنده
 • لیلا لیل آبادی، فریبا نصیری زیبا، محبوبه نظری جیرانی، فاطمه حسینی صفحه 28
  سرطان پستان رایج ترین نوع سرطان در زنان است. زنان مبتلا به سرطان پستان نیازمند دریافت حمایت های گسترده ای از سوی خانواده، دوستان و کادر درمانی هستند. شناسایی این نیازها تنها با پرسیدن از خود بیمار حاصل می شود و پرستاران در این امر نقش به سزایی دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازهای زنان مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 1382 صورت گرفت. این پژوهش یک مطالعه توصیفی، از نوع مقطعی بود و 200 زن مبتلا به سرطان پستان که از بیماری خود آگاه بودند و از زمان تشخیص بیماری آن ها حداکثر 5 سال گذشته بود و جز مراجعین بیمارستان های امام خمینی و شهدای تجریش بودند، در آن شرکت داده شدند.
  واحدهای پژوهش کلیه نیازهای مطرح شده به استثنا یک نیاز مربوط به درمان (نیاز دارید در بیمارستان تحت توجه یک پرستار خاص باشید.) را مهم ارزیابی کردند. گروه سنی 38-21 سال با میانگین نمره 4.89، گروه سنی 56-39 سال با میانگین نمره 4.85 و گروه سنی 75-57 سال با میانگین نمره 4.6 بیشترین نیاز خود را به ترتیب در رابطه با درمان، زندگی آینده و دوستان و خانواده ابراز کردند. زنان متاهل با میانگین نمره 4.82، بیشترین نیاز خود را در رابطه با دوستان و خانواده و زندگی آینده عنوان کردند. بیمارانی که از مدت تشخیص بیماری آن ها 12 ماه یا کمتر می گذشت، با میانگین نمره 4.86 بیشترین نیاز خود را در رابطه با زندگی آینده اعلام کردند. زنانی که پستان آن ها به طور کامل برداشته شده و رادیوتراپی و شیمی درمانی شده بودند، با میانگین نمره 4.77 بیشترین نیاز را در رابطه با دوستان و خانواده ابراز داشتند.
  واحدهای پژوهش نیازهای مربوط به تشخیص، درمان، حمایت، احساس زن بودن و تصویر ذهنی از بدن، دوستان و خانواده، اطلاعات و زندگی آینده را مهم ارزیابی کردند. بر این اساس پیشنهاد می شود ارایه دهندگان مراقبت های بهداشتی درمانی و به ویژه پرستاران شاغل در مراکز درمانی مربوط به مبتلایان به سرطان، توجه خاصی به نیازهای زنان مبتلا به سرطان پستان داشته باشند و با بررسی به موقع و ارایه آموزش های لازم به مددجویان، به کاهش و یا رفع این نیازها کمک نمایند.
  کلیدواژگان: نیاز، سرطان پستان، ماستکتومی
 • آزاد رحمانی، اسکندر فتحی آذر، علیرضا محجل اقدم صفحه 39
  دانشجویان پرستاری برای تجزیه و تحلیل مشکلات بیماران، نیازمند سطوح بالایی از مهارت های تفکر انتقادی و حل مساله می باشند. بنابراین، باید در آموزش پرستاری از روش هایی استفاده شود که توانایی ارتقا این مهارت ها را داشته باشند.
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود که تاثیر آموزش را بر مبنای نقشه مفهومی بر میزان یادگیری درس نظری دانشجویان پرستاری، مورد بررسی قرار داده است. برای جمع آوری داده ها یک آزمون پیشرفت تحصیلی متشکل از دو قسمت استفاده شد که حیطه های دانش و یادگیری معنی دار دانشجویان را در زمینه فرآیند پرستاری مورد ارزشیابی قرار می داد. نمونه های پژوهش عبارت بودند از 45 دانشجوی ترم دوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی تبریز که به روش تصادفی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. پس از اجرای پیش آزمون، دانشجویان گروه های شاهد و مورد به مدت 7 جلسه و در طول دو ماه تحت آموزش قرار گرفتند. آموزش گروه شاهد با روش مرسوم آموزشی و آموزش گروه مورد با روش نقشه مفهومی صورت گرفت. در نهایت، یک پس آزمون به عمل آمد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  نتایج نشان داد که هر دو روش آموزشی در ارتقا دانش و یادگیری معنی دار دانشجویان در زمینه فرآیند پرستاری موثر بوده اند (P=0.001) در مقایسه گروه ها، مشخص شد میانگین نمرات گروه مورد در آزمون دانش بیشتر از گروه شاهد بوده است. ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.21). همچنین، در آزمون یادگیری معنی دار میانگین نمرات گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود که در این مورد تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (P=0.03).
  نتایج این پژوهش موید تاثیر روش نقشه مفهومی بر یادگیری معنی دار دانشجویان پرستاری می باشد. بنابراین توصیه می گردد در مواردی که نیاز به یادگیری عمقی مطالب درسی وجود دارد از این روش آموزشی استفاده شود.
  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، روش های آموزشی، یادگیری معنی دار، نقشه مفهومی
 • منصوره جمشیدی منش، پروین سلیمانی فر، فاطمه حسینی صفحه 47
  غم انگیزترین تراژدی انسان معاصر اعتیار به مواد مخدر است و متاسفانه جوانان عصر حاضر برای فرار از ناملایمات اجتماعی و فاصله طبقاتی و زندگی ماشینی به مواد مخدر پناه برده اند. اعتیاد بلای خانمان سوز و ناگواری است که در جوامع انسانی دارای اثرات جسمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی می باشد. اعتیاد بر مواد مخدر زنان نیز یکی از مسایل کشور است. مشکلات اعتیاد به مواد مخدر تنها به خود زن و خانواده وی محدود نمی شود، بلکه ضربات سنگین اقتصادی و اجتماعی بر پیکر جامعه تحمیل می نماید. از طرفی با شناسایی عوامل خطر می توان از اشاعه اعتیاد و در نتیجه پیدایش عوارض جلوگیری کرد و به اهداف پیشگیری دست یافت.
  در این مطالعه توصیفی تعداد 108 زن معتاد زندانی، در زندان اوین که در واقع کل جامعه مورد نظر را تشکیل می دادند. مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی استفاده شده است.
  طبق نتایج به دست آمده میانگین سنی نمونه ها 33.92 سال بود. 25.5 درصد آنان دارای تحصیلات زیر دیپلم و 6.6 دصد آن ها مدرک دانشگاهی داشتند. از نظر بعد خانوار، تعداد افراد خانواده از 2 نفر تا 22 نفر و میزان در آمد خانوادگی آن ها بین 10.000 تا 2.000.000 تومان گزارش شده بود. 50.5 درصد از نمونه ها اظهار داشتند که شخصا تامین کننده درآمد خانواده بوده اند و در 21 درصد، همسران سرپرستی آن ها را بر عهده داشتند. 42 درصد اولین فرد آشنا کننده آن ها با مواد مخدر را همسرانشان اعلام کردند و در 48.1 درصد خانه اولین مکان آشنایی با مواد مخدر گزارش شد.
  با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و با در نظر گرفتن این حقیقت که اعتیاد زنان در همه اقشار، گروه ها و طبقات فردی، قومی، فرهنگی و اجتماعی می تواند بروز کند. پیشنهاد می شود که مداخله فعال بخش های مختلف جامعه برای پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به ویژه در دختران و زنان انجام گیرد. از آنجا که این مطالعه در تهران انجام شد، پینشهاد می شود که پژوهشی مشابه در شهرهای دیگر کشور صورت پذیرد و نتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه شوند.
  کلیدواژگان: اعتیاد به مواد مخدر، ویژگی های فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی معتادین، زنان معتاد زندانی
 • معصومه صیدی، اکرم حیدری، سید رضارئیس کرمی صفحه 55
  رضایت بیمار پدیده پیچیده ای است که تحت تاثیر عوامل گوناگون قرار دارد و بازتاب نظر بیماران درباره مراقبت و خدمات بهداشتی برای مدیران، ارایه دهندگان مراقبت و بیماران ارزشمند است.
  تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران بستری در بخش های داخلی و جراحی از خدمات پزشکی و کادر پرستاری بیمارستان های کامکار و نکویی قم در سال 1382 انجام شده است.
  این مطالعه مقطعی بر روی 400 بیمار واجد شرایط شرکت در پژوهش صورت گرفته است. نمونه گیری به روش آسان انجام شد. از پرسشنامه رضایتمندی که روایی و پایایی آن توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1375 به تایید رسیده بود، استفاده گردید. اطلاعات توسط پرسشگران به روش مصاحبه جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید.
  با توجه به نتایج تحقیق میزان رضایت بیماران از خدمات پزشکان 79 درصد (77 درصد در بیمارستان کامکار و 81 درصد در بیمارستان نکویی) و خدمات کادر پرستاری 74 درصد (73 درصد در بیمارستان کامکار و 75 درصد در بیمارستان نکویی) به دست آمد.
  در این پژوهش میزان رضایت کلی بیماران از خدمات پزشکی و پرستاری 76.5 درصد (75 درصد در بیمارستان کامکار و 78 درصد در بیمارستان نکویی) به دست آمد به منظور افزایش هر چه بیشتر میزان رضایت بیماران از خدمات ارایه شده در بیمارستان ها پیشنهاد می شود که بر اساس یافته های این پژوهش با برنامه ریزی و عملکرد صحیح در جهت رفع عوامل نارضایتی اقدام های مقتضی صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: رضایت بیمار، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری
 • طاهره بقایی، امیررضا صالح مقدم، معصومه صیدی صفحه 62
  شکوفایی و پیشرفت سازمان و نیروی انسانی بستگی کامل به دانش و نگرش مدیران دارد و این امر در حرفه پرستاری نیز به واسطه رشد جمعیت، نیاز به بهداشت و افزایش متوسط طول عمر، اهمیت بیشتری یافته است. لذا بر عهده مدیران پرستاری است که خودرا با اصول مدیریت و سایر پیشرفت های علمی در زمینه های مختلف حرفه پرستاری آشنا سازند. این مطالعه توصیفی همبستگی با هدف تعیین دانش و نگرش مدیران پرستاری در مورد اصول مدیریت پرستاری و ارتباط آن با عملکرد مدیریتی آنان از دیدگاه پرسنل پرستاری در سال 1379 در بیمارستان های دولتی شهر قم انجام شده است.
  42 مدیر پرستاری و 343 نفر پرسنل پرستاری واجد شرایط شرکت در تحقیق به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل فرمهای 1) سنجش دانش و نگرش مدیران پرستاری از اصول مدیریت پرستاری و 2) سنجش عملکر مدیران جمع آوری شد.
  نتایج این بررسی نشان داد که 75 درصد مدیران پرستاری مورد مطالعه و 64.3 درصد سوپروایزرها از دانش متوسط برخوردار بوده اند. میزان دانش سرپرستاران نیز در حد متوسط بوده است. 100 درصد مدیران پرستاری مورد پژوهش، 71.4 درصد سوپروایزرها و 87.5 درصد سرپرستاران نسبت به اصول مدیریت پرستاری از نگرش مثبت برخوردار بوده اند. هم چنین 50 درصد مدیران پرستاری و 57 درصد سوپروایزرها دارای عملکرد متوسط و 70.8 درصد سرپرستاران عملکرد مدیریتی خوبی داشته اند.
  بین دانش، نگرش و عملکرد مدیران پرستاری گام برداشت و شرایطی فراهم ساخت که مدیران پرستاری از دانش و عملکردی مطلوب برخوردار گردند.
  کلیدواژگان: دانش، نگرش و عملکرد مدیریتی، اصول مدیریت، مدیران پرستاری
 • خلاصه انگلیسی مقالات
  صفحه 70
|
 • S. Rahimi, A. Seyyedrasooli Page 6
  Exercise is considered so important in today ’ s world that almost all nations try to include physical exercise in the daily programs of their people extensively. Nowadays, doing exercise by women during puberty and pregnancy, in particular has been emphasized by the medicine. Therefore, assessing the awareness and practice of physical exercise by women during pregnancy we did a descriptive research, and to collect the data all 100 participants, which were selected by non-random sampling method were interviewed. Findings showed that the awareness of 53%, 45% and 2% of the contributors were poor, fair and good, respectively, and in ranging from 0-36, the mean score of their awareness was measured as 12.36 with a mean deviation of 6.04. Considering their practice, 53% were used to walk, 4% suppleness and 3% said that they climb mountain, and the rest 40% did not do any exercise. As the results clearly show there is an intensive need for educating and motivating whole society especially pregnant women toward exercise and to emphasize on it ’ s importance in life long. Health staff and mass media are responsible resources for this vital issue.
 • Z. Shahvari Page 11
  IUDs are the most commonly used reversible contraceptive in the world today, and are known worldwide as contraceptives, but they also provide users with a variety of noncontraceptive health benefits. Most women and clinicians are unaware that IUDs confer important noncontraceptive health benefits, which are as follow, not having systematic effects and protection against endometrial and cervical cancers. Besides, hormonal IUDs treat idiopathic menorrhagia and reduce menstural blood loss and heavy bleeding in patients with uterine fibroma and adenomyosis, they also decrease dysmenorrhea and prevent endometrial hyperplasia. In an overall view considering that the health benefits of IUDs are many, an expert consuler would make the client ready and eager to use them. Trained physicians and health providers are those who can offer proper services to right patients, and increase the usage of IUDs widely.
 • L. Mardanian Dehkordi, A. Salahshorian, J. Mohammad Alayha, F. Hosseini Page 18
  Patient teaching is a critical component of nursing roles, and nurses engagement in patient teaching is affected by nurses ’ perception of their role as educator, educational preparation, environmental and resource issues. So, to take a look on nurses ’ perception of patient teaching plus inhibiting and enhancing factors on it, we performed a cross sectional study, with 259 participants, selected by stratified sampling method, and in order to gather the data questionnaires were used. As a result 95.8% of nurses perceived that patient teaching is an important part of every nurse's responsibility and 95% of them said that patient teaching is a top priority in their career, but they reported that the time consuming nursing duties such as patient care, charting and administering medications, didn’t leave enough time for patient teaching. The top three factors inhibiting patient teaching were staff, time and unavailability of resource material. The top three enhancers were designation of one or two nurses to do teaching, providing time for nurses to do so, and development of more inclusive information guidance sheets to assist them in teaching specific topics. Providing essential resources and in-service education also enhance patient teaching. Besides, direct observation of nurses in clinical area, as they are engaged in patient teaching, is clearly needed. This will provide better understanding of the extend to which nurses are able to fulfill their professional mandate in providing patient teaching.
 • L. Leilabady, F. Nassiri Ziba, M. Nazari Geirani, F. Hosseini Page 28
  Breast cancer is a very popular neoplastic disorder. In Iran, 7347 new cases have been reported by the year 2000. Support is a prominent need of any one who suffers from this disease. Determination of the needs of women with breast cancer, a descriptive study was carried out in some hospitals of Tehran. In this study needs were sorted by priorities, meanwhile, some variables such as age, marital status, types of treatment and the duration of disease were considered as well. 200 patient, all were under treatment within 5 years took part in this study. Findings revealed that those, between the ages of 21 to 75 emphasized on their treatments, future lives, friends and families as their important needs, but married women said that their friends, family and future lives were their prominent needs respectively. Women, who were gone under mastectomy, radiotherapy and chemotherapy, mentioned that their relation with friends is their most important need. Furthermore, significant relations were found between mentioned needs from the point of their priorities. Also factors such as age, marital status, duration of the disease and etc, did not interfere with the type of the needs. It can be concluded that all participants were worried about, future life, diagnosis, treatment, support system, information, femininity and body image, respectively. So, it is suggested that health team members specially nurses pay their special attention to women suffering breast cancer and provide them with good assessment, proper education and care.
 • A. Rahmani, A. Fathi Azar, A. Mohajel Aghdam Page 39
  Critical thinking and problem solving abilities are vital skills in nursing, enhancing these skills, nursing educators should use different educational strategies. Therefore, to determine the effect of concept mapping on the student's meaningful learning, which is one of the ways to critical thinking, we conducted an experimental study designed with two groups. 45 second semester nursing students were selected and randomly assigned in two groups (the experimental N=24, the control N=21). The experimental group received the concept mapping treatment while, the control one treated just with traditional teaching method. For gathering data, we used an achievement test that consist of two parts (knowledge and meaningful learning). Results showed that these two educational strategies were useful in enhancing knowledge and meaningful learning about nursing process (P=0.001). In comparison, the average score of experimental group, in knowledge test, was higher than the control one, but this didn’t showed a statistically significant difference (P= 0.21). In meaningful test, also, the average score of experimental group was more than control group and this difference was statistically meaningful (P= 0.03). Considering that the positive effect of concept mapping was revealed in this study, we suggest nursing educators to use it, especially in courses in which deep understanding is critical.
 • M. Jamshidi Manesh, P. Soleimanifar, F. Hosseini Page 47
  These days, one of the most tragic events in all societies is addiction, unfortunately, these are the youngsters whom, as they say are used to drugs because of all kinds of hardships from personal to social. Addiction ruins the cultural, social, moral, economical and even political impacts of countries. Assessing personal, familial, social and economical characteristics of addicted women in prison, we conducted a descriptive study on all 108 addicted imprisoned women in Even prison, our data gathering tool was questionnaires. Regarding our findings the mean age of the participants was 33.92 years. Meanwhile 25.5% of them were educated at below high school level, 6.6% of these women had university certificate. Their family members ranged between 2 to 22 and they earned 10000 to 200000 tomans monthly. From the point of family responsibility 50.5% of participants had to cover the expenses of the family themselves and in 21% of them the spouse had to do so. Besides, 42% of these women reckoned that the first person whom made them familiar with the drugs were their husbands and in 48% of them the first place of drug using were their homes. Overall, considering that the addiction is the clamity of all economical, social, educational and cultural groups of countries, we request the authorities to provide designs for preventing addiction and treating addicted people and also to provide the people with opportunities to be able to work, earn money and have a satisfactory life to decrease their stresses.
 • M. Seidi, A. Hydary, S.R. Reis Karami Page 55
  Patients ’ satisfaction is a complex phenomenon which is affected by different factors. Managers and care givers have to be aware of patients ’ opinion about their services. Promoting quality of care depends on this issue. To assess the satisfaction level of patients in medical surgical wards, we conducted a cross-sectional study in which 400 patients, selected by convenient sampling method. The data were collected by interviewing and completing questionnaires. Findings revealed that 79% of patient were satisfied with services gained from physicians and 74% of them said that they were satisfied with nursing services. To sum up, promoting the satisfaction level of patients, we recommend perposful considerations and interventions.
 • T., Baghaei, A.R., Saleh Moghaddamm., Seidi Page 62
  Developing, Progressing and prosperity of an organization depends on the managers’ knowledge and attitude. In nursing as a profession, regarding high population, increased life expectancy and the needs for good health services, the responsibility of the managers to be equipped with new knowledge is very prominent. So, to assess the knowledge level and attitude of nursing managers towards the principals and it’s relations with their managerial practices from the view point of their personnel, a correlative study was designed with 42 managers and 343 nursing personnel, in order to gather the data questionnaires were used. Our findings showed that 79% of matrons, 64.3% of supervisors and 58.3% of head nurses were enjoying average knowledge of management and regarding their positive attitude, matrons, supervisors and head nurses gained the score of 100%, 71.4% and 87.5 respectively. Furthermore, considering their managerial practice, the percentages of 50% and 57.1% belonged to matrons and supervisors which practiced in a medium level, meanwhile, 70.8% of head nurses were good in managerial practices. Overall, promotion of the knowledge level and attitude of nursing mangers is of great importance, because good quality of nursing care depends on this issue.