فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال سوم شماره 1 (پیاپی 6، بهار 1384)

نشریه پرستاری و مامایی ارومیه
سال سوم شماره 1 (پیاپی 6، بهار 1384)

 • 48 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/03/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نوریه امیرزاده، حمیده خلیل زاده، جمیله امیرزاده صفحات 1-4
  مقدمه
  کودکان ذخایر گرانبها و آینده سازان هر جامعه ای هستند والدین به خصوص مادران در امر مراقبت، تعلیم، تربیت و اجتماعی شدن کودکان خود همواره تلاش می نمایند. جهت عملکرد درست لازم است که دانش و مهارت های لازم درباره تعلیم و تربیت منطبق با آخرین دستاوردهای روانشناسی و علوم مربوطه را کسب نمایند. چرا که آگاهی والدین نقش چشمگیر در تعلیم و تربیت کودکان و زندگی آتی آنان خواهد داشت. از این رو مطالعه حاضر با هدف ارتقاء سطح سلامت و باورهای فرهنگی مادران در رابطه با تعلیم و تربیت کودکان با استفاده از دو روش آموزشی انجام پذیرفت.
  روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که با هدف تاثیر دو روش آموزش (قبل و بعد آموزش) صورت گرفته است. نمونه های این پژوهش 180 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه می باشد. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با مادران انجام گرفته است. پرسشنامه مشتمل بر دو بخش دموگرافیک و سوالات پژوهش در رابطه با اهداف پژوهش است.
  نتایج
  نتایج نشان می دهد که اکثریت نمونه های مورد بررسی بین (39-30) سال سن داشتند، 31% دارای تحصیلات متوسطه، 91% خانه دار، 7/33% دارای دو فرزند بودند، 65% والدین اطلاعاتی در ارتباط با تعلیم و تربیت و انضباط داشتند و 52% دارای سابقه آموزش قبلی در این رابطه بودند. در مقایسه تاثیر دو روش آموزشی، یافته ها نشان داد که هر دو روش آموزشی تاثیر یکسان در افزایش آگاهی والدین دارد. (p>0.05)
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد که دو روش آموزشی در افزایش سطح آگاهی، باورهای فرهنگی مادران موثر است بنایراین پیشنهاد می گردد که جهت دستیابی به سلامت کودکان، کلیه مراکز بهداشتی، یافته های این پژوهش را در جهت بهتر کردن دانش و باورهای مادران به کار گیرند.
  کلیدواژگان: مادران، تعلیم و تربیت، کودکان
 • سعید زرپرور *، محمد حسنی، افشار کبیری، مریم سامری صفحه 1
  پیش زمینه و هدف
  حیات سازمان ها بستگی زیادی به مهارت ها و آگاهی های عمومی و تخصصی نیروی انسانی آن ها دارد با توجه به پیشرفت های روز افزون تکنولوژی و رشد بی سابقه ای که در زمینه اطلاعات علوم پزشکی صورت گرفته است، نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی پرستاری در وضعیت کنونی یک ضرورت است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه انجام گرفته است.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه پرستاران و سرپرستاران بخش های بیمارستان امام رضا (ع) می باشد که تعداد آن ها 115 پرستار و 14 سرپرستار می باشد که همه آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده است (129 (n=. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه 24 سوالی محقق ساخته با مقیاس لیکرت استفاده شده است. از جامعه آماری تحقیق در کل به 115 پرسشنامه از طرف پرستاران در ارتباط با خودشان و 115 پرسشنامه توسط 14 سرپرستار در ارتباط با پرستاران پاسخ داده شد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جدول فراوانی، درصدها و...) و آمار استنباطی (آزمون t مستقل) و نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد: شرکت پرستاران در دوره های آموزشی ضمن خدمت موجب کسب مهارت های بیشتر آنان می شود. در عین حال از نظر سرپرستاران در مقایسه با پرستاران، شرکت در دوره های آموزشی بیشتر موجب افزایش مهارت های پرستاران می شود. شرکت پرستاران در دوره های آموزشی ضمن خدمت موجب افزایش روحیه همکاری و تعاون در پرستاران می شود و اختلاف نظری بین درجه تایید سرپرستاران و پرستاران مشاهده نشد. شرکت پرستاران در دوره های آموزشی ضمن خدمت موجب افزایش نظم و انضباط در بین آنان می شود. در عین حال از نظر سرپرستاران در مقایسه با پرستاران، شرکت در دوره های آموزشی بیشتر موجب افزایش نظم و انضباط پرستاران می شود. شرکت پرستاران در دوره های آموزش ضمن خدمت موجب ایجاد رضایت شغلی آنان می شود. در عین حال از نظر سرپرستاران در مقایسه با پرستاران، شرکت در دوره های آموزشی بیشتر موجب افزایش رضایت شغلی پرستاران می شود. شرکت پرستاران در دوره های آموزش ضمن خدمت موجب نوآوری آنان می شود. در عین حال از نظر سرپرستاران در مقایسه با پرستاران شرکت در دوره ها بیشتر موجب نوآوری پرستاران می شود. شرکت پرستاران در دوره های آموزشی موجب کاهش ضایعات در انجام دادن کارها از طرف پرستاران می شود. در عین حال از نظر سرپرستاران در مقایسه با پرستاران شرکت بیشتر در دوره ها موجب کاهش ضایعات کاری پرستاران می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج پژوهش حاضر از این قرار می باشد که دیدگاه پرستاران و سرپرستاران نسبت به اجرای دوره های آموزش مثبت بوده و دوره ها موثر می باشند.
  کلیدواژگان: آموزش، آموزش ضمن خدمت، پرستار، سرپرستار، بیمارستان امام رضا
 • پریچهر امینی، معصومه همتی، منصوره وظیفه اصل، حمیده خلیل زاده، مهین نصرتی، مرغوب کیانی، زهرا مشیری صفحات 5-9
  مقدمه
  به دلیل تفاوت های واضح آناتومیک شیوع عفونت مجرای ادراری در زنان به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر از مردان است. تحقیقات نشان می دهد که از هر 5 زن یک نفر در طول زندگی دچار عفونت مجرای ادراری می شود هم چنین 3 درصد از مبتلایان نیز دچار عفونت های مکرر می گردند. عفونت مجرای ادراری شایع ترین علت عفونت حاد باکتریال در افراد بالای 65 سال است. اغلب زنان سالخورده نمی توانند مثانه خود را به طور کامل تخلیه نماید و دچار رکود ادراری می شوند. در این بین زنان ساکن در خانه سالمندان به علت بی حرکتی و ابتلا به بیماری های مزمن و داشتن کانتر پیشابراهی و زخم های فشاری، بیشتر در معرض ابتلاء به عفونت های مجرای ادراری می باشند لذا پژوهشگران بر آن شدند تا تحقیقی با هدف تعیین عملکرد زنان ساکن در خانه سالمندان در پیشگیری از عفونت های مجرای ادرار انجام دهند.
  مواد و
  روش
  در این پژوهش توصیفی 3 نفر از زنان سالخورده جهت بررسی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای است دو قسمتی شامل: سئوالاتی در ارتباط با مشخصات دموگرافیک و 20 سوال در رابطه با عملکرد زنان سالمند در ارتباط با پیشگیری از ابتلا به عفونت ادراری که به روش مصاحبه تکمیل گردیدند.
  نتایج
  یافته ها نشان می دهد که میانگین سنی نمونه ها 6/74 سال است، 52% بیسواد و 56% دارای وضعیت اقتصادی متوسط هستند، 100% دارای مشکلات جسمی و 76% دارای مشکلات اجتماعی می باشند.
  در بررسی سئوالات مربوط به عملکرد زنان سالمند در ارتباط با پیشگیری از عفونت مجرای ادراری نتایج نشان می دهد که 80 درصد نمونه ها قبل از دستشویی دستهایشان را نمی شستند و ناحیه پرینه را بعد از اجابت مزاج تمیز نمی کردند هم چنین ناحیه تناسلی را بعد از شستشو خشک نمی نمودند. 100% نمونه ها ناحیه پرینه را از جلو به عقب تمیز نمی کردند. 76 درصد نمونه ها بعد از دستشویی دستهایشان را نمی شستند و 68 درصد نمونه ها خود را از نظر جسمی و روحی زیاد خسته می کردند. با توجه به هدف کلی 56 درصد زنان سالمند در پیشگیری از عفونت مجرای ادراری دارای عملکرد ضعیف بودند.
  بحث: نتایج بیانگر عملکرد ضعیف زنان سالمند مقیم خانه سالمندان در پیشگیری از عفونت مجرای دستگاه ادراری می باشد. بنابراین برای کمک به زنان سالمند در ارتباط با پیشگیری یا کنترل عفونت مجرای ادرای، لازم است که سرویس های بهداشتی نیازها را شناخته و برنامه های آموزشی را اجرا نمایند تا در هزینه و نیروی انسانی کاهش اساسی داده شود.
  کلیدواژگان: عملکرد زنان، سرای سالمندان، عفونت سیستم مجاری ادراری
 • رحیم خلیل زاده، رویا یاوریان، حمیدرضا خلخالی صفحات 10-17
  مقدمه
  در روان شناسی استرس به معنای تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتن است استرس هنگامی رخ می دهد که فرد واکنش های خود را در مواجهه با محرک های درونی و بیرونی ناتوان ببیندو در پی آن، تعادل روانی خود را از دست بدهد شخصیت فردی، محیط خانواده و شغل افراد در ایجاد استرس ها نقش بسزایی دارند. این پژوهش، به بررسی استرس های شغلی و رابطه آن با افسردگی و اضطراب می پردازد.
  روش و
  مواد
  آزمودنی های این پژوهش شامل 200 پرستار: (165 زن و 35 مرد) می باشد 100 نفر از این تعداد استخدام رسمی و 100 نفر دیگر استخدام پیمانی هستند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استرس شغلی، تست افسردگی بک و تست اضطراب کتل استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین استرس شغلی و افسردگی و اضطراب ارتباط معنی داری وجود دارد همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که نوع استخدام تاثیری در ایجاد استرس ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش برطرف نمودن استرس های شغلی به منظور تامین بهداشت روانی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، افسردگی، اضطراب
 • سید مجید وفایی، مهری سادات حسینی، راضیه فروتن صفحات 18-23
  مقدمه
  بلوغ دورانی است که در طی آن کودک شاهد انواعی از تغییرات جسمانی در وجود خود می شود، این تغییرات متضمن تبدیل وی به فردی بالغ و بزرگسال است. میانگین، سن شروع بلوغ در اکثر پسران حدود 12 سالگی است. روانشناسان این دوران را یک پدیده اجباری و جبر زندگی سالم می دانند.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی، با هدف بررسی عوامل موثر بر سن بلوغ پسران، در دبیرستانهای شهرستان نیشابور در سال 1383 انجام شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مشاهده، جمع آوری و با نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفته است.
  نتایج
  براساس نتایج، میانگین سنی پسران در این بررسی 94/14 سال است. میانگین سنی دورگه شدن صدا 39/13 سال، رویش مو در صورت 57/13 سال، رویش مو در ناحیه تناسلی 21/13 سال و میانگین سنی اولین احتلام شبانه 79/13 سال می باشد. تحصیلات پدران با بیشترین فراوانی 2/34% در حد کلاس پنجم و تحصیلات مادران با بیشترین فراوانی 9/35% بی سواد است. شغل پدران با بیشترین فراوانی 3/45% در حد نیمه ماهر و شغل مادران با بیشترین فراوانی 9/88% خانه دار می باشد.
  در این بررسی، بروز اختلال در تحصیل در دوران بلوغ با بیشترین فراوانی 9/35% می باشد هم چنین، اضطراب در دوران بلوغ با بیشترین فراوانی 7/77% و اختلال در خواب در این دوران با بیشترین فراوانی 2/69% وجود داشته است. در این مطالعه بروز حالت عصبی در دوران بلوغ با بیشترین فراوانی 1/76% می باشد.
  بحث: در بررسی نتایج بین تحصیلات والدین پسران با سن شروع بلوغ آنها رابطه معنی داری وجود دارد 05/0p<. بین شغل مادران و شغل پدران این پسران با اضطراب در دوران بلوغ با 05/0p< نیز رابطه معنی داری است. بین شغل والدین با اختلال خواب در دوران بلوغ نمونه ها نیز با 05/0 p< نیز رابطه معنی داری مشاهده گردید. هم چنین بین شغل مادران پسران با اختلال در تحصیلات در دوران بلوغ با 05/0 p< نیز رابطه معنی داری می باشد. بین سایر موارد مورد بررسی با اختلالات روانی در دوران بلوغ رابطه معنی داری مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: بلوغ، پسران، اختلالات
 • حجت الاسلام غلامرضا اسم حسینی صفحات 24-34
  مقدمه
  براساس مطالعات و تحقیقات، بیماری های لثه و پوسیدگی دندان به طور چشم گیری در جامعه شایع است. طبق اطلاعات علمی در دهه اخیر مسائل مهمی در ارتباط با سلامت عمومی افراد و بهداشت دهان و دندان آشکار شده که حاکی از تاثیر بیماری های دهان و دندان بر روی محدوده وسیعی از دستگاه های مختلف بدن است امراض و عفونت های دهان و دندان، اندام های مختلف بدن از جمله قلب، عروق، مغز و حتی سلامت خون را تهدید و موجب بروز سکته های قلبی، مغزی، تولد زودرس و عوارض پوستی می شوند.
  پژوهش حاضر، با هدف مرور آموزه های دینی اعم از آیات و روایات که بیانگر رابطه سلامت عمومی انسان با بهداشت دهان و دندان می باشد به صورت توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است در همین رابطه، آن دسته از آیات و روایاتی که به نوعی پاسخگوی نیازهای بهداشتی انسان درخصوص دهان و دندان می باشد و هم چنین روایاتی که با یافته های علمی تطبیق می کنند، مورد نظر است. ابزار گردآوری اطلاعات، تفحض و استقراء از کتب معتبر دینی می باشد بررسی و مرور آیات و روایات در این موضوع، نشان می دهد که اسلام علاوه بر صحت و سلامتی جسمانی انسان، بهداشت دهان و دندان را اقتضاء فطری انسان دانسته و جزو سنت پیامبر و در ارتباط با سلامت روح و روان انسان می داند. سفارشات و توصیه های موکد اسلامی در مورد دهان و دندان ضامن سلامت بدن و عامل پیشگیری از بیماری ها و عفونت های دهانی و دستگاه های مرتبط می باشد.
  کلیدواژگان: بهداشت، دهان، دندان، اسلام
|
 • N. Amirzadeh, H. Khalilzadeh, J. Amirzadeh Pages 1-4
  Introduction
  The future of every society depends on its children. Today, parents (especially mothers) must challenge for their care, training, and socialization. Parents most be trained about parental training, psychology and other sciences because knowledge of parents has significant influences in child's life. The present study is done on women in order to promote health and cultural opinion about training and discipline of children in two ways of health education. Methods & Materials: This study is a semi experimental study (before‑after education), and was done on 180 women. The data was gathered by a questionnaire and interview with mothers. Questionnaire included two parts. The first part presented demographic characters and the second part included questions about goals of study.
  Results
  The results showed that the majority of women were between (30‑39 yr), 31% high school graduated, 91% hcusewives, 33.7% had two children, 65% parents had knowledge about parental training and discipline and 52% had a previous education about it. The compassion of two ways of health education (booklet and congress) showed both type of education had same results (p>0.05).
  Discussion
  Findings showed both methods of education were effective on mother's knowledge. In order to improve mother's knowledge consequently the health of their children, all the health centers should apply our findings.
 • S. Zarparvar, M. Hassani, A. Kabiri, M. Sameri Page 1
  Background and Aims
  Organizations، public and professional life much dependent on the skills and knowledge of their workforce. Due to the advances in modern technology، and the unprecedented growth that has taken place in the field of medical information، The need for training of nurses is essential in the current. This investigation have done in order to examine the inservice training effectiveness in nursing group of Imam Reza Hospital.
  Materials and Methods
  Based on a descriptive-survey، our population for study included 129people. Because of insufficient number of understudy population، sampling method was canceled، and we used a questionnaire including 24 questions for data gathering based on Likret scale. 115 questionnaire from nurses، and the same number from head nurses were collected. SPSS statistical software (descriptive، t test) have been used for data analysis.
  Results
  - Nurses participation in training courses increase their skills. This is more effective for nurses from the head nurses point of view. - Nurses taking part in training courses increase collaboration and mutual assistance. - There was no difference from the view point of nurses and head nurses about this affection. - Nurses participation in training courses increase discipline، and it is considered more important for head nurses comparing to the nurses. - Job satisfaction is another important result of participating in training courses for nurses. From the viewpoint of head nurses this effect considered more important for nurses. - Training courses result in innovation. From the viewpoint of head nurses this effect observed important for nurses. - Nurses participation in training courses result to reduction of wasted activities. This effect considered more important from viewpoint of head nursed.
  Conclusion
  in generally the results show that the views of Nurses group and head nurses about training effectiveness are positive.
  Keywords: in, service Training, Nurses, Head nurses, Imam Reza hospital
 • P. Amini, M. Hemmati, M. Vazifeh Asl, H. Khalilzadeh, M. Nosrati, M. Kiani Asl, Z. Moshiri Pages 5-9
  Introduction
  The incidence of lower urinary tract infection in women is more than men because of anatomical differences. The research showed one of every five women was affected with lower UTI during her life and 3% of these women are affected more frequently. Lower UT1 is the most important cause of acute bacterial sepsis in women older than 65 years old. Elderly women often have difficulties in complete emptying of the bladder and urinary stasis. In institutionalized elderly women with immobility, high incidence chronic illness, indwelling catheters and the risk of lower UT1 rises dramatically. Therefore, we carried out a study titled on investigation of the elderly women practice in nursing home regarding to prevent lower UTI infection. Methods & Material: This study was a descriptive study. Samples of this study included all of samples in a nursing home. Data was gathered by means of questionnaires included demographic characteristics and 20 questions women's practice. Questionnaires were filled in by interview.
  Results
  Finding showed that the average age of samples was (7.46 year), illiterate (52%), economic status was moderate (56%). They had physical (100%) and with social problems (76%). Related to questions, finding showed that most of women (80%), didnt wash their hands before voiding, didnt clean the perineum and urethral meatuse after each bowel movement (100%) didnt clean urethral meatuse from front to back, (76%) didnt do hand washing after toilet, (68%) were very exhausted (physically and psychologically) and total sample (25%) had weak practice in relation to preventing lower UTI infection.
  Conclusion
  The results of the present study showed that the practice of elderly women in nursing home wasnt good, therefore in order to help elderly women to prevent or manage a recurrent UTI, the health services needs to implement teaching that meets individual women's needs and decrease staffing costs.
 • R. Khalilzadeh, R. Yavarian, Hr Khalkhali Pages 10-17
  Introduction
  Stress is assumed as mental under pressure in psychology. Stress and consequently psychological imbalance occurs when a person is unable to manage or response to internal or external stimulators. Job and family situations and personality may produce stress. In this study relationship of job stress, depression and anxiety was investigated. Methods & Materials: In this study, at first we selected 200 nurses. Then the nurses completed job stress questionnaires: depression and anxiety test.
  Results
  Results reveal that there is a significant relationship among job stress, depression and anxiety but the relationship of job stress and type of employment isnt significant.
  Conclusion
  Results of this study confirmed some results of previous studies. According to the results it appears as if special attention should be given to job stress of nursing staff.
 • Sm Vafaei, M. Sadat Hoseini, R. Froutan Pages 18-23
  Introduction
  Puberty is a period that the children's body undergo kind of change so children change to puberty. Almost the average age for boy puberty is 12 years old. Psychologists said: puberty is eventful obliging for a good life. Methods & Materials: This research was conducted to evaluate the puberty among high school boy students in Nishabour in 1383. Data was collected with questionnaires and analyzed with SPSS.
  Results
  The results of research showed that the average age of samples was 14.94 year, for change of voice 13.39, growth of hair on genital organs 13.21, and first autoeroticism 13.79. Most of the fathers, 34.2% were primary school graduates and the majority of the mothers, 35.9%, were illiterate. Fathers were mostly, 34.2%, semiskilled workers and 88.9% of the mothers were housewives. Confusion in studying had the highest frequency of 35.9% during puberty. And also anxiety had the frequency of 77.7%, sleeping disorders was about 69.2%, and psychiatric disorder was 76. 1 %.
  Discussion
  Results showed that there is a significant difference between fathers and mothers education levels with the ages of puberty in boys (p<0.05). Also, there is a significant correlation between fathers and mothers job with anxiety, sleep disorder and bad education in boys (p<0.05). In the study, there is a significant correlation between other subjects and psychiatric disorder.
 • G. Esm Hoseini Pages 24-34
  Based on researches, diseases of gum and teeth are in caressingly common in community and have significant effects on many systems in body. That threatens heart, veins, brain and causes myocardial infraction, brain infarction, premature births and skin complications. In this research, religious education programs based on Quran, Islam's prophet and imam's speeches about relationship between human general health with health of month and teeth are mentioned. Many recommendations are in Islam about this matter and every Muslim must follow the rules of Islam about human health care of body and mental items.