فهرست مطالب

بررسی های بازرگانی - سال سوم شماره 14 (مهر و آبان 1384)

دو ماهنامه بررسی های بازرگانی
سال سوم شماره 14 (مهر و آبان 1384)

  • 144 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1384/08/15
  • تعداد عناوین: 15
|