فهرست مطالب

خانواده پژوهی - پیاپی 4 (زمستان 1384)

فصلنامه خانواده پژوهی
پیاپی 4 (زمستان 1384)

 • 95 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/03/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رقیه موسوی، علیرضا مرادی، سیداسماعیل مهدوی هرسینی صفحه 321
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رویکرد خانواده درمانی ساختاری در کاهش تعارضات زناشویی و والدینی، افزایش رضایت زناشویی و بهبود عملکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی انجام شد. جامعه پژوهش شامل خانواده های دارای اختلال عملکرد و فرزند مبتلا به اختلال اضطراب جدایی و نمونه شامل 38 خانواده با حداقل یک فرزند مبتلا به اختلال اضطراب جدایی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از روش تحقیق شبه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و اندازه گیری مکرر استفاده شد. نمونه ها به دو گروه آزمایشی (خانواده های کم سواد و باسواد) و دو گروه کنترل با ترکیب مشابه (جمعا 4 گروه) تقسیم شدند. خانواده های گروه های آزمایشی، با حضور کلیه اعضای خانواده، طی 9 جلسه در معرض مداخلات درمانی با طرح درمانی یکسان قرار گرفتند. شش هفته پس از آخرین جلسه درمان نیز در یک جلسه پی گیری شرکت نمودند. برنامه مداخله ای از پیش طراحی شده به گروه های آزمایشی ارائه و نتایج اثرات مداخله با گروه کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری مورد مقایسه قرار گرفت. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس ارزیابی عملکرد خانواده، پرسشنامه رضامندی زناشویی انریچ و مصاحبه بالینی بود. از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و همچنین آمار استنباطی (تکرار سنجش و روش تعقیبی توکی) برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. نتایج حاکی از اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در تقویت رضایت زناشویی و بهبود عملکرد خانواده در سطح (001/0< p) بود. ولی تفاوت بین گروه های باسواد و کم سواد معنی دار نبود.
  کلیدواژگان: خانواده درمانی ساختاری، رضایت زناشویی، بهبود عملکرد خانواده
 • زهرا طغیانی، مهرداد کلانتری، حمیدطاهر نشاط دوست صفحه 337
  این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش مکاتبه ای همسران آن ها به شیوه شناختی رفتاری بر میزان رضایت زناشویی می پردازد. نوع تحقیق، نیمه تجربی همراه با پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پی گیری با گروه گواه است. نمونه مورد پژوهش شامل 28 زوج از بین والدین دانش آموزان دبستانی شهر اصفهان می باشد که براساس نمونه گیری خوشه ایانتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ است. بانوان گروه آزمایش 8 جلسه دو ساعته برنامه آموزش گروهی شناختی رفتاری دریافت نمودند و همسران ایشان نیز به شیوه مکاتبه ای در برنامه آموزشی شرکت کردند و گام به گام همراه با همسران خود آموزش های شناختی رفتاری دریافت نمودند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که آموزش گروهی بانوان همراه با آموزش مکاتبه ای همسران آن ها به روش شناختی رفتاری، رضایت زناشویی گروه آزمایش را نسبت به گروه گواه افزایش داده است، به گونه ای که 36% واریانس نمرات رضایت زناشویی زنان و 35% واریانس نمرات زناشویی مردان مربوط به عضویت گروهی بود (01/0P<). همچنین نتایج نشان داد که این اثربخشی در مرحله پی گیری حفظ شده است (001/0P<).
  کلیدواژگان: آموزش گروهی شناختی، رفتاری، آموزش مکاتبه ای، رضایت زناشویی
 • حسین محمودی، نسترن ادیب راد، علی زاده محمدی صفحه 349
  در این پژوهش اثر آموزش توجه شنیداری بر میزان گوش دادن فعال و الگوهای ارتباطی زوجین در بین دانشجویان متاهل دانشگاه شهید بهشتی بررسی شد. نمونه پژوهش شامل 40 نفر (20 زوج) بود که از طریق آگهی برای شرکت در این تحقیق داوطلب شدند. به روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آموزشی و کنترل 20 نفره (10 زوج) قرار گرفتند. آموزش توجه و گوش دادن فعال به ساختارهای موسیقی شامل ریتم، ملودی، ارکستراسیون و هارمونی به عنوان روش مداخله به کار برده شد. دو پرسشنامه الگوهای ارتباطی و مهارت های شنیداری به عنوان ابزارهای تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمون t مستقل بر روی تفاضل نمره های پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل و آزمایش نشان داد، بین دو گروه، تفاوت معناداری در سطح 05/0p< وجود دارد. با این توضیح که آموزش توجه شنیداری موسیقایی در کاهش موانع شنیداری، افزایش مهارت های شنیداری و بهبود الگوهای ارتباطی، موثرتر و کارآمدتر است. عامل جنسیت در توجه شنیداری موسیقایی تاثیر معناداری نداشت.
  کلیدواژگان: گوش دادن فعال، الگوهای ارتباطی، آموزش توجه شنیداری، موسیقایی
 • شهناز طباطبایی یحیی آبادی، سیمین حسینیان صفحه 359
  در این پژوهش به بررسی اثرات آموزش های آگاه سازی (فردی و شغلی)، کارآفرینی و مشاوره گروهی بر عزت نفس و گرایش های کارآفرینی زنان سرپرست خانواده شهر تهران پرداخته می شود. نمونه مورد پژوهش 193 نفر از زنان 58 18 ساله بودند که از مجتمع های واقع در دو منطقه شرق و غرب بهزیستی شهرستان تهران، کمیته امداد امام خمینی (ره) در منطقه شرق و یک سازمان غیردولتی زنان تحت عنوان «کانون مهر» در منطقه غرب تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. مشاوره گروهی، هفته ای دو جلسه (هر جلسه به مدت 2 ساعت و جمعا 32 ساعت در طی مدت 2 ماه) برای هر یک از گروه های نمونه انجام شد. چهار گروه نمونه هر یک به مدت 70 ساعت و جمعا 280 ساعت تحت آموزش های آگاه سازی و کارآفرینی، قرار گرفتند. یک هفته بعد از آخرین جلسه آموزش آگاه سازی (فردی و شغلی) و کارآفرینی، پس آزمون برای هر چهار گروه اجرا شد. ابزار استفاده شده در پژوهش، پرسشنامه اطلاعات فردی و شغلی، پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت و پرسشنامه ارزیابی کارآفرینی بود. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش های آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار و نیز آمار استنباطی، t استیودنت گروه های هم بسته و MANOVA استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که برنامه مشاوره گروهی بر عزت نفس زنان سرپرست خانوار (بی سرپرست و بدسرپرست) تاثیر دارد. همچنین برنامه های آموزشی آگاه سازی (فردی و شغلی) و کارآفرینی بر عزت نفس و گرایش های کارآفرینی زنان سرپرست خانواده موثر است.
  کلیدواژگان: توانمند سازی، مشاوره گروهی، آگاه سازی (فردی، شغلی)، کارآفرینی، عزت نفس، زنان سرپرست خانوار
 • فرید مومن زاده، محمدعلی مظاهری، محمود حیدری صفحه 369
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی انجام گرفته است. فرضیه اصلی پژوهش این است که بین تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی ارتباط معناداری وجود دارد. 100 زوج (200 نفر) به عنوان گروه نمونه از چهار منطقه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شهر مشهد با روش نمونه برداری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. کلیه شرکت کنندگان، آزمون تفکرات غیرمنطقی (برگرفته از نظریه الیس)، پرسشنامه الگوهای دلبستگی بزرگسال (هزن و شیور) و آزمون سازگاری زناشویی (لاک و والاس) را تکمیل کردند. تحلیل نتایج نشان داد که به جز تفکرهای «عدم کنترل هیجانات» و «کمال طلبی»، رابطه منفی معناداری بین تفکرات غیرمنطقی و سازگاری زناشویی وجود دارد. همچنین بین الگوهای دلبستگی و سازگاری زناشویی روابط معناداری بدست آمد. از یافته های بدیع این پژوهش وجود تفاوت معنادار بین برخی از انواع تفکرات غیرمنطقی در الگوهای مختلف دلبستگی زوج هاست. تفسیر و تبیین نتایج، به بررسی نقش و چگونگی تاثیر باورها، نگرش ها و تفکرات در سازگاری زناشویی زوج ها می پردازد و نیز تاثیر الگوهای دلبستگی در کیفیت و سطح روابط زناشویی سازگارانه و ناسازگارانه می پردازد.
  کلیدواژگان: تفکرات غیر منطقی، الگوهای دلبستگی بزرگسالان، سازگاری زناشویی، الیس
 • حمیده جعفریزدی، محمود گلزاری صفحه 379
  به منظور بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری زناشویی در زنان متاهل شاغل در آموزش و پرورش تهران، 109 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ایاز مناطق (5، 7، 13) آموزش و پرورش تهران انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (1980) و مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر (1971) در طرح مطالعه مقطعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که بین هوش هیجانی با سازگاری زناشویی رابطه مثبت (42/0=r) وجود دارد. همچنین بین مولفه های هوش هیجانی و سازگاری زناشویی نیز رابطه مثبت وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره به شیوه گام به گام می توان مولفه هوش هیجانی خلق کلی و هوش هیجانی بین فردی را به عنوان متغیرهای پیش بین برای سازگاری زناشویی زنان تلقی کرد (43/0=r2). به عبارتی زنانی که توانایی تشخیص و ابراز هیجان های خود و تشخیص هیجان های دیگران را دارند و نیز دارای خصوصیاتی چون خوش بینی، شادکامی، توانایی حل مسئله، کنترل تکانه، خودشکوفایی، استقلال و همدلی هستند، در زندگی زناشویی خود از سازگاری بیشتری برخوردارند.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سازگاری زناشویی، زنان، آموزش و پرورش
 • مسعود عارف نظری، محمدعلی مظاهری صفحه 393
  به منظور بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و شیوه همسرگزینی (تک همسری چندهمسری) نمونه ای شامل 245 مرد متاهل انتخاب گردید. از این میان 45 آزمودنی چندهمسر و 200 آزمودنی تک همسر در نظرگرفته شد. پیش از این، رابطه بین سبک های دلبستگی و الگوهای رفتاری بزرگسالان، علی الخصوص نقش تاثیرگذار آن بر روابط عاشقانه و سازگاری زناشویی در پژوهش های زیادی گزارش شده بود. در پژوهش حاضر ملاک چندهمسری براساس تاریخچه زندگی زناشویی و سبک های دلبستگی نیز براساس آزمون سبک های دلبستگی بزرگسالان هزن و شیور (1987) مشخص شد. سپس از طریق آزمون خی دو بر تفاوت معنادار میان سبک های دلبستگی در مردان چندهمسر و تک همسر تاکید شد. نتایج، حاکی از رایج تر بودن سبک دلبسته ایمن در هر دو گروه تک همسر 75% و چندهمسر 65% بود. لذا با توجه به یافته های پژوهش، سبک های دلبستگی ناایمن نمی توانند عامل تعدد زوجین افراد باشند. این رفتار با الگوی دلبستگی ایمن، ارتباط بیشتری را نشان می دهد.
  به نظر می رسد اساس تکامل شناختی رفتارهای همسرگزینی به گونه ای در متن جوامع مختلف خود را حفظ نموده است که تعاریف فرهنگی و قوانین موضوعه نتوانسته تغییر چندانی در آن ایجاد نماید. از این رو رفتار چندهمسری چه به شکل قانونمند آن و چه به شکل روابط برون زناشویی در جوامع مختلف مشاهده می شود. با توجه به استفاده نظریه دلبستگی از نظریات کردارشناسی و روان شناسی تکاملی، طبیعی به نظر می رسد که رفتار چندهمسری دست کم از این نقطه نظر رفتاری بهنجار و بدون عوامل زمینه ساز روان آسیب شناختی باشد.
  کلیدواژگان: دلبستگی، چند همسری، روان شناسی تکاملی
|
 • Dr. R. Mosavi , Dr. A. R. Moradi , Dr.E. Mahdavi Harsini Page 321
  The main aim of the present research is to investigate the effect of the structural family therapy approach (according to Minuchin theory) to increase marital satisfaction and recovery of family performance with at least one child who suffer from the separation anxiety disorder (SAD) who participated in this study. All families were randomly divided in two main groups including experimental and control groups. According to the level of the family education experimental and control groups were divided in two subgroups including high educated and low educated families. A battery of the instruments which consist from Enrich Satisfaction Test and Family Performance Inventory (Mousavi et al. 2005) were used in pre, post and follow up stages across 4 sub-groups. Two experimental sub-groups were received 10 sessions of the family intervention program, while control group were on the waiting list. SPSS and LISREL programs were used to analyze the data to get the descriptive statistics, analysis of repeated measures and Post hoc to compare the means. The results showed no significant difference between two subgroups i.e. high educated and low educated sub-groups. The results also indicated a significant difference between two groups on the Enrich Family Satisfaction Test and Family Performance which means that the experimental group performed better than control group (p< 0.001). Significant difference was not found between two experimental sub-groups (i.e. high educated and low educated families). Therefore, this is distinguished that the structural family therapy approach is effective on increasing of marital satisfaction and recovery of family performance in mentioned families.
  Keywords: Structural Family Therapy, Marital Satisfaction, children, seperation Anxiety
 • Z. Toghiani , M.Kalantari Neshatdoost Page 337
  The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive-behavioral group training and manual based training on marital satisfaction of wives and husbands respectively. The experimental design with pretest, posttest and follow-up was used.The questionnaires were consisted of ENRICH questionnaire and demographic questionnaire. The sample included 28 parents of elementary school children in Isfahan,Iran.Who were selected though cluster sampling. Subjects were randomly assigned to the experimental and control groups. Women in the experimental group received eight sessions of cognitive- behavioral training and their spouses received manual based training.Results of analysis of covariance showed that cognitive- behavioral training, joint with manual based training, increased marital satisfaction in the experimental group compared with the control group. Thirty seven percent of the variance of the marital satisfaction scores were related to the group assignment (P<0/01).The effects of Cognitive –behavioral training were also the follow – up (P<0/01).
  Keywords: cognitive, behavioral group training, manual based training, marital satisfaction
 • H. Mahmoudi N. Adib Rad , A. Zadeh Mohammadi Page 349
  The study investigates the effect of listening attention education on the amount of active listening and communication patterns of couples among married students of Shahid Beheshti University. A sample of (20 couples volunteered to participate in this research through announcement and were located randomly in educational and control group with 10 couples in each. Educating attention and active listening to musical structures including rhythm, melody, orchestration and harmony has been applied as experimental method. tow questionnaires, communication patterns and listening skills, were empolyed. T-test results of pretest and posttest revealed that there is a significant difference (p<0/05) between groups. Gender has been considered as control variant. Furthermore comparative study of experimental groups and control that listening – musical attention education is more efficient and effective in reducing listening problems and increasing the listening skills, improving the communication patterns.
  Keywords: Active Listening, Communication Patterns, Listening, Musical Attention Education
 • Sh. Tabatabaei Yahya Abadi *, S. Hossainian Page 359
  This article is going to study the effects of Individual and occupational awareness and entrepreneurship training programs on self-esteem and entrepreneurial trends of head house holder women in Tehran. Participants were 193 head house holder women, 18-58 years old selected randomly from four women centers in Tehran. Two centers were supported by Tehran Welfare Organization in East and west districts, one helped by Imam Khomeini Relief Committee, and another one was affliated to Mehr Women's NGO.Three questionnaires were given to a total number of 193 head house holder (81 women from East Welfare Center; 43 from West Welfare Center; 35 women from Relief Committee;and 34 from Mehr Women’s NGO). The instruments used in this study were Personal & Occupational Information Questionnaire; Coopersmith’s Self-Esteem Inventory; and Entrepreneurship Evaluation Questionnaire. In general, four sample groups Participated in awareness and entrepreneurship training programs for 280 hours (70 hours for each group). Design of the study was semi-experimental without control group.One week after the final session, post-test was given to all groups. Hypotheses of the study were: individual and occupational awareness and entrepreneurship training programs are effective on self-esteem and entrepreneurial trends of women; and there is relationship between self-esteem and entrepreneurial trends of women. In order to analyze the data descriptive statistics, such as mean, standard deviation; and inferential statistics including t-test, regression were employed.The results of the study indicate that, individual and occupational awareness and entrepreneurship training programs are effective on self-esteem and entrepreneurial trends of head house holder women. Also, there is positive and significant relationship between self-esteem and entrepreneurial trends of women.Finaly, it was suggested that individual and occupational awareness and entrepreneurship training programs are in need to encourage women to enter to the labor market.
  Keywords: Individual, Occupational Awareness, Entrepreneurship, Self, esteem, Entrepreneurial Trends, Head House Holder Women
 • F. Momenzadeh , M. A. Mazaheri , M. Heydari Page 369
  Beliefs, ideas and though have a strong effect on interpersonal relationships, specially couple relationships. Adult attechment styles also control marriage relationship either adjustment or maladjustment. This study investigates relations between irrational beliefs, attachment styles and marital adjustment. The major hypothesis in this research is that there is a significant relation between irrational beliefs and attachment styles in one hand and marital adjustment in couples on the other hand. One hundred couples in Mashad city were chosen from four different socio-economic regions of the city. Assessment Test of irrational Belief (structure according to the Ellis Theory, 1992), Adult Attachment Styles Scale (Hazan & shaver, 1987) and Marital Adjustment Test) Locke & Wallace, 1959) were Complited by participants. Analysis of results show that there is a significant relation between irrational beliefs (except lack of emotion control and perfectionism) and marital adjustment and also between attachment styles and marital adjustment moreover, in various types of attachment styles, there were significant differences between beliefs of “excessive expectations”, “disappointment reaction”, “anxious worry”, “avoidance of difficulties”, “feeling hopelessness to changing the self” and “perfectionism”.Discussion is mainly focused on this issues that irrational belief and attachment styles is relation with marital adjustment. So Belief, ideas, thought and type of adult attachment styles have a strong associations with marital adjustment.
  Keywords: Irrational beliefs, Adult attachment styles, Marital adjustment
 • F. Jafar Yazdi , M. Golzary Page 379
  Marital adjustment has long been a critical issue to be addressed by decision makers. Research suggest that various emotional-related abilities are important for a happy long-term marriage. These abilities include the accurate perception and identification of emotion, the clear expression of emotions (especially positive ones), and mutual understanding, and effective emotion regulation. It could be argued that all these abilities are potentially involved in emotional intelligence (Ciarrochi, Forgas, Mayer, 2001). The present study was aimed to investigate the relationship between emotional intelligence and marital adjustment among married female teachers in Tehran.Participants (N=109) randomly selected from all school levels. Then Emotional Quotient Inventory (Bar-On,1980) and Dyadic Adjustment Scale (Spanier,1971) were administred to all participants. Analysis of data (Pearson correlation and linear stepwise regression) indicated a significant relationship between emotional intelligece and marital adjustment (0.42). Linear stepwise regression revealed that general mood factor (happiness and optimism) at step 1 and interpersonal factor at step could significantly predict marital adjustment.
  Keywords: Emotional Intelligence, Marital Adjustment, Female, Teachers
 • M. Aref Nazary , M. A. Mazaheri Page 393
  This paper examines relationship between attachment styles and polygamy using a sample of 245 married men. Previous research indicates a relationship between attachment styles and adult behavioral patterns, especially in romantic relationships and marital adjustment.According to each person's marital history, monogamous and polygamous subjects were identified Using Hazan and Shaver's adult attachment Styles, and their attachment styles were determined.The results of the Null hypothesis test indicate that a meaningful relationship can not be found between attachment styles and polygamy. The X2 test indicates that secure attachment style is common in both groups (monogamous %75 and polygamous %65). Based on the findings of the research, insecure attachment styles can not represent polygamy and this type of behavior shows a stronger relationship with secure attachment patterns. It seems that the evolutionary basis of mating behavior has preserved itself in the context of each society, unaffected by cultural definitions, rules and regulations. Consequently polygamous behavior (either in it's legal form or as an extra marital relationship) exists in many societies. Since attachment theory benefits from Evolutionary Psychology and etiology, it seems natural that, at least from this particular point of view, polygamous behavior should be considered normal and free of psychopathologic factors.
  Keywords: Attachment Style, Polymy