فهرست مطالب

علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) - سال دهم شماره 1 (پیاپی 35، بهار 1385)

نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)
سال دهم شماره 1 (پیاپی 35، بهار 1385)

 • 96 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/03/24
 • تعداد عناوین: 21
|
 • حسین افضلی مهر، منوچهر حیدرپور، سید حسین فرشی صفحه 1

  طراحی مناسب کانال ها و بهینه سازی مقاطع رودخانه ها به طور قابل توجهی کاهش هزینه اقتصادی و امکان توجیه اجرای پروژه ها را فراهم خواهد ساخت. در این راستا تئوری رژیم، امکان بررسی تجربی و نیمه تجربی طراحی کانال های پایدار را که در آنها فرسایش و انتقال رسوب در حال تعادل است، فراهم می سازد. هدف این تحقیق بررسی و مقایسه تاثیر نوع جریان (یکنواخت وغیر یکنواخت) در پیش بینی مشخصات یک کانال پایدارمی باشد. در بررسی اثر جریان یکنواخت از روابطی بر اساس معادله های تجربی ونیمه تجربی (فرضیه حدی) توسعه یافته اند، استفاده به عمل آمده است. برای بررسی تاثیر جریان یکنواخت معادلات تجربی و نیمه تجربی (فرضیه حدی) لیسی، شیتال، کنداب و گارد و چانگ انتخاب شدند. مقایسه و برآورد قدرت پیش بینی هر یک از معادلات فوق با استفاده از روش های ترسیمی (گرافیکی) آماری و 24 کانال طبیعی واقع در آمریکا که در شرایط رژیم قرار داشتند صورت پذیرفت. به منظور بررسی ساختار جریان غیر یکنواخت روی مشخصات کانال پایدار از 21 نیم رخ سرعت اندازه گیری شده در رودخانه گاماسیاب استفاده گردید. با کاربرد تئوری لایه مرزی، سرعت برشی برای هر یک از این نیم رخ های سرعت محاسبه شد. برای جریان غیر یکنواخت، پارامتر شیلدز که در آن تنش برشی به کمک روش لایه مرزی محاسبه می گردد، به عنوان موثرترین پارامتر پیش بینی مشخصات کانال رژیم شناخته شد. در نظر گرفتن هم زمان اثر جریان غیر یکنواخت و تئوری لایه مرزی نه تنها خطر هم بستگی ساختگی را از بین می برد، بلکه دقت پیش بینی مشخصات مقطع کانال پایدار را نیز افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: تئوری رژیم، مقطع کانال پایدار، لایه مرزی، جریان غیر یک نواخت
 • علیرضا کشاورزی، محمد جواد کاظم زاده پارسی صفحه 15

  ساختار جریان در آبگیرها ساختاری سه بعدی و بسیار پیچیده است. بنابر این کاربرد معادلات یک بعدی و دو بعدی در این نوع جریان ها واقعیت جریان را به اندازه کافی بیان نمی کند. در این پژوهش شبیه سازی عددی جریان منشعب شده از یک کانال اصلی به داخل کانال فرعی با زاویه 45 درجه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آمده با مدل آزمایشگاهی مقایسه شد. در این مطالعه از دو مدل محاسباتی RNG K-E, Standard K-E برای مدل سازی عددی جریان متلاطم استفاده گردید و محل جداشدگی، خصوصیات جداشدگی و توزیع سرعت به دست آمده از مدل های عددی با نتایج به دست آمده از داده های آزمایشگاهی مقایسه شد...

  کلیدواژگان: آبگیر 45 درجه، جداشدگی جریان، شبیه سازی عددی، RNG K، 6، Standard k، E
 • حمیدرضا سالمی، علیضا سپاسخواه صفحه 29

  به منظور توجیه فنی پوشش انهار خاکی، باید میزان نشت مورد بررسی قرار گیرد. این مهم تاکنون در بعضی از شبکه های آبیاری مختلف کشور با استفاده از روابط تجربی که در دیگر کشورهای دنیا استخراج گردیده انجام گرفته است. (در صورت انجام مطالعات). در حال حاضر طراحان و دست اندرکاران ساخت و ساز شبکه مدرن آبیاری درکشور با استفاده از این مطالعات و روابط اقدام به محاسبه نشت آب از کانال می نمایند. این معادلات برای مناطق مشخصی به دست آمده اند که واسنجی و صحت یابی کاربرد این معادلات تجربی برای تخمین مقدار نشت آب از کانال های مناطق مختلف به عنوان هدف این پژوهش باید مشخص گردد. بنابراین در این تحقیق مقادیر تلفات آب در تعدادی از کانال های خاکی منطقه رودشت اصفهان اندازه گیری شد و سپس مقدار نشت آب با آنچه که از طریق معادلات تجربی تخمین زده می شود مقایسه گردید. به منظور اندازه گیری تلفات آب، تعدادی کانال خاکی در مناطق جمبزه، شریف آباد، زیار، شاطور، قلعه عبدالله، مادرکان، سیربان، قمیشان و سیچی (با سه بافت خاک سبک، متوسط و سنگین) انتخاب گردید. در هر یک از مناطق فوق سه نوع پوشش گیاهی کم، متوسط و زیاد در نظر گرفته شد. اندازه گیری تلفات آب به روش جریان ورودی- خروجی صورت پذیرفته و برای اندازه گیری سرعت جریان آب از میکرو- مولینه استفاده شد. برای تخمین مقدار نشت آب از کانال های معادلات تجربی اینگهام (Ingham)، دیویس و ویلسون (Davis and Wilson)، آفنگدن (Affengendon)، موریتس (Moritz)، مولس ورث و ینی دومیا (Mols worth & Yennidumia)، پنجاب هند و روش میسرا (Misra) به کار گرفته شد. معادلات رگرسیون خطی بین مقادیر نشت آب اندازه گیری شده و نشت آب محاسبه شده از معادلات تجربی اولیه و پس از اصلاح، به دست آمده و مشاهده گردید که این روش ها مقدار نشت را کمتر از واقعیت تخمین می زنند. بعد از اصلاح معادلات ملاحظه گردید که معادلات اینگهام و موریتس بالاترین ضریب تشخیص را داشته (96%) و شیب خط نزدیک به واحد است ضمن این که مقدار عرض از مبدا نیز ناچیز می باشد. هم چنین روشی که در منطقه مورد مطالعه قابل استفاده است روش میسرا با ضریب تشخیص (83%) و شیب خط نزدیک به واحد می باشد. بدین ترتیب ضرایب معادلات تجربی نشت برای شرایط منطقه مورد مطالعه اصلاح شده و مناسب ترین معادله تجربی نشت نیز تعیین گردید.

  کلیدواژگان: معادلات نشت آب، کانال های خاکی، شبکه کانال های آبیاری، اصفهان
 • علی اکبر عزیزی زهان، علی اکبر کامگار حقیقی، علیرضا سپاسخواه صفحه 45

  ایران به سطح زیر کشت 45 هزار هکتار و تولید 150 تن زعفران در سال مقام اول تولید را در جهان دارد. کاشتن پداژه های درشت گل دهی را افزایش می دهد. ولی اندازه و تعداد پداژه های تولیدی تابع فاصله و روش آبیاری می باشد. بنابراین در این تحقیق درمزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز اثر تیمارهای روش و دور آبیاری بر تولید پداژه و گل دهی آن در سال های 79-1377 بررسی شد. برای بررسی اثر روش و دور آبیاری بر وزن و اندازه پداژه و عملکرد از آزمایش فاکتوریل در یک طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار استفاده شد. تیمارهای روش آبیاری به صورت کرتی و جویچه ای و دور آبیاری در چهار سطح (12، 24 و 36 روز و دیم) اعمال گردید. در شهریور 1379 نمونه های پداژه از هرکرت گرفته شد و اثر اعمال تیمار دوره رشد قبلی بر تولید پداژه و اثر پداژه تولید ی بر گل دهی آینده بررسی شد. نتایج نشان داد که تعداد کل پداژه و تعداد پداژه های کوچک تر از 4 گرم، در آبیاری جویچه ای بیشتر از کرتی است. در این مواد دورهای مختلف آبیاری با هم و با تیمار دیم اختلاف معنی داری نشان ندادند. وزن کل پداژه ها و تعداد پداژه سنگین تر از 8 گرم در آبیاری کرتی بیشتر از جویچه ای بود، به طوری که علت اصلی تفاوت گل دهی تیمارها به حساب آمده و سبب شده که گل دهی در آبیاری کرتی از آبیاری جویچه ای بیشتر باشد. در آبیاری کرتی، دور آبیاری 12 و 24 روز بیشترین گل دهی را داشتند. از نظر تولید پداژه های متوسط بین تیمارها در دو روش آبیاری اختلافی مشاهده نشد ولی تیمارهای آبیاری با تیمار دیم در هر دو روش اختلاف بسیار معنی داری نشان دادند. بنابراین روش آبیاری کرتی با دور آبیاری 24 روزه به خاطر مصرف آب کمتر نسبت به آبیاری جویچه ای ارجحیت دارد زیرا پداژه های درشت تر تولید می کند که در گل دهی موثر است.

  کلیدواژگان: زعفران، پداژه، روش آبیاری، دور آبیاری، آبیاری کرتی، آبیاری جویچه ای، کاشت دیم زعفران
 • سید حسن طباطبایی، حسین فرداد، محمدرضا نیشابوری، عبدالمجید لیاقت صفحه 55

  برای تعیین دقیق تر بازده کاربرد آبیاری جویچه ای نسبت به روش های متداول، لحاظ کردن تغییرات مکانی و زمانی خصوصیات نفوذ ضروری می باشد. از طرفی مدیریت های مختلفی زراعی به نحو قابل توجهی بر نفوذ موثر است. هدف از این پژوهش شبیه سازی تغییرات زمانی ضرایب نفوذ معادله کوستیاکف- لوییس درخاک های درز و ترک دار با دو مدیریت زراعی رایج بوده است. آزمایش ها در یک فصل زراعی درکرج در زمینی با بافت لوم- رسی انجام گرفت. دو تیمار مدیریتی شامل خاک بدون کاه و کلش و خاک با کاه و کلش به میزان 5 تن در هکتار بوده و جویچه ها به تعداد 22 عدد و به عرض 0.75 متر ایجاد شد. ضرایب معادله نفوذ با استفاده از روش ورودی- خروجی و دو منطقه ای الیوت واکر در 6 جویچه به دست آمد. براساس نتایج این پژوهش ضرایب k و a در طی فصل رشد تغییرات معنی داری نداشته ولی ضریب f. در دو مدیریت مختلف تغییرات معنی داری نشان داده که توسط مدل لگاریتمی شبیه سازی شده است. مقادیر تغییرات زمانی نفوذ تجمعی (Z) نیز تحت بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد مقادیر Z در طی فصل رشد تغییرات معنی داری داشته و با مدل لگاریتمی قابل شبیه سازی است. در پایان روابط بدون بعد Z برای به دست آوردن Z در زمان های متفاوت، آبیاری های مختلف و مدیریت کاه و کلش ارایه شده است. بر پایه نتایج این پژوهش اگر چه کاه و کلش باعث اختلاف در مقادیر Z و f. دردو تیمار مورد مطالعه شده است ولی کاه و کلش تاثیری درروند تغییرات زمانی این پارامترها نداشته و این روند مستقل از حضور یا عدم حضور بقایای گیاهی است که احتمالا به افزایش چگالی ظاهری خاک و کاهش پایداری خاکدانه ها در طی فصل رشد مربوط است.

  کلیدواژگان: تغییرات زمانی، ضرایب نفوذ، شبیه سازی، آبیاری جویچه ای، مدیریت زراعی
 • عزت الله کرمی، کورش رضایی مقدم، حمیدرضا ابراهیمی صفحه 71

  از آنجا که افزایش راندمان آبیاری مزارع از طریق ترویج روش های آبیاری بارانی و در نهایت دست یابی به افزایش تولید، از برنامه های عمده وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال گذشته بوده و سرمایه گذاری گسترده ای در این خصوص انجام گرفته است، بنابراین واکاوی این تلاش ها و بررسی مدل های پیش بینی کننده رفتار پذیرش کشاورزان، هدف این پژوهش بوده و در این راستا مدل های نشر، تنگناهای اقتصادی (ساختار مزرعه) و چند بعدی واکاوی شده اند. مطالعه به روش تحقیق پیمایشی در 4 استان فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفته و برای این منظور با 124 نفر پذیرنده سیستم آبیاری بارانی و 298 نفر نپذیرفتگان این سیستم یعنی مجموعا با 422 نفر کشاورز مصاحبه حضوری به عمل آمده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است که تابع ممیزی حاصل از زیربنای نظری مدل «چند بعدی» می تواند با دقتی بیشتر از مدل های نشر و ساختار مزرعه و با مطلوبیتی قابل ملاحظه، کشاورزان استفاده کننده از آبیاری بارانی و آبیاری سطحی را طبقه بندی نماید. کاربرد این مدل در نشر آبیاری بارانی می تواند بسیار قابل ملاحظه باشد. به طوری که با جمع آوری اطلاعات مربوط به کشاورزان هدف می توان با استفاده از تابع ممیزی به دست آمده برای این مدل، درصد احتمال پذیرش هر فرد را محاسبه نموده و در نتیجه به مروجان و کارشناسان ترویج آبیاری بارانی، کشاورزانی را معرفی نمود که احتمال پذیرش آنان بالا می باشد و به این ترتیب پذیرش و استفاده از آبیاری بارانی را می توان سرعت بخشید.

  کلیدواژگان: مدل پذیرش، پذیرندگان و نپذیرندگان، سیستم آبیاری بارانی، تحلیل ممیزی
 • سعید راستگو، بیژن قهرمان، حسین ثنایی نژاد، کامران داوری، سعیدرضا خداشناس صفحه 91

  حوضه مورد بررسی در شمال شهر کرمانشاه قرار گرفته است. مساحت حوضه 14348 هکتار، حداکثر ارتفاع آن 3300 و حداقل آن 1400 متر می باشد. براساس طبقه بندی اقلیمی به روش آمبرژه و دمارتن، اقلیم حوضه از نوع مرطوب و پوشش زنده گیاه در آن از 25 تا 55 درصد متغیر است. براساس مطالعات قابلیت اراضی و خاک شناسی، چهار تیپ اصلی اراضی کوهستانی تپه ای، آبرفت های باد بزنی شکل سنگ ریزه دار و دشت های دامنه ای در حوضه مشخص شده اند. در این پژوهش لایه های مربوط به مدل های(Modified Pasific Southwest Inter Agency) MPSIAC و (Erosion Potential Method) EPM ابتدا در محیط نرم افزار Autocad اصلاح شدند و سپس با استفاده از نرم افزار Are-Info برای لایه های اطلاعاتی توپولوژی ساخته شد. بعد از انجام این مراحل عملیات مدیریتی و انطباق لایه ها به وسیله نرم افزار Are-Neiw انجام شد. براساس روش MPSIAC، میزان فرسایش سالانه حوضه 1002.7m3/km2 و براساس روش EPM این مقدار 1739.2m3/km2 به دست آمد. هم چنین میزان رسوب سالانه در روش MPSIAC و EPM به ترتیب برابر با 307.8m3/km2 و 521.7m3/km2 محاسبه شد. کلاس فرسایشی مدل MPSIAC متوسط و کلاس فرسایشی مدل EPM در گروه شدید قرار گرفت که با مشاهدات صحرایی چندان منطبق نبود. با توجه به تحقیقات صورت گرفته مدل MPSIAC، نتایج بهتری را نسبت به مدل EPM ارایه می کند.

  کلیدواژگان: فرسایش، رسوب، GIS، EPM، MPSIAC
 • احمدرضا عمانی، محمد چیذری صفحه 107

  هدف اصلی مقاله حاضر ارایه اجتماعی، اقتصادی و زراعی گندم کاران با توجه به پذیرش روش های کشاورزی پایدار کم نهاده (LISA) می باشد. کشاورزی پایدار کم نهاده بر کاهش استفاده از کودها و آفت کش های شیمیایی و استفاده کمتر از شخم بی رویه تاکید می کند و روش های جایگزینی مانند: تناوب زراعی، حفظ بقایای محصول، کاربرد کودهای دامی، گیاهان لگومینوز، کود سبز، شخم حداقل و کنترل طبیعی آفات را توصیه می نماید. ارایه ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و زراعی گندم کاران با توجه به پذیرش روش های کشاورزی پایدار کم نهاده می تواند به عنوان عامل مهمی در اشاعه نظام کشاورزی پایدار نقش موثری داشته باشد. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی و هم بستگی استفاده شده است. گندم کاران استان خوزستان که در سال زراعی 80-1379 به کشت گندم آبی پرداخته بودند، به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. نمونه های مورد نظر به صورت تصادفی از سه شهرستان اهواز، دزفول و بهبهان که از طریق روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، نمونه گیری شد (N=5529, n=359). نتایج عمده این مطالعه نشان می دهد که سطح سواد، میزان اراضی زیر کشت آبی، میزان اراضی زیرکشت دیم، کل زمین تحت مالکیت، زیر کشت گندم، درآمد محصول، منزلت اجتماعی، هنجار اجتماعی، دانش فنی و دانش کشاورزی پایدار کم نهاده، با اطمینان 99.9% و مشارکت اجتماعی و میزان استفاده از کانال های ارتباطی با اطمینان 99% با پذیرش روش های کشاورزی پایدار کم نهاده (LISA) رابطه مثبت و معنی داری داشته است هم چنین سن، تعداد افراد خانوار و فاصله مزرعه تا مرکز خدمات، با اطمینان 99.9% و سابقه کشت گندم و سابقه اشتغال به کشاورزی، با اطمینان 95% با پذیرش روش های کشاورزی پایدار کم نهاده (LISA) رابطه منفی و معنی داری داشته است.

  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، کشاورزی پایدار کم نهاده، دانش فنی، گندم کاران
 • امیر مظفر امینی، مسعود رمضانی صفحه 121

  هدف کلی این نوشتار بررسی عوامل موثر در موفقیت شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان اصفهان می باشد. براساس روش نمونه گیری خوشه ایو فرمول کوکران، از میان 15 شرکت با 1768 نفر عضو، 9 شرکت و 173 نفر از اعضا برای مطالعه انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسش نامه ها، برای مقیاس سازی از روش AHP استفاده گردید. آزمون های آماری (تحلیل عامل و ضریب آلفا) نشان داد که مفاهیم به کار رفته در تحقیق از روایی و پایانی بالایی برخوردار بوده است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که تعاونی ها در دست یابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و توقعات اعضا، در مجموع ناموفق عمل کرده اند. نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که به ترتیب، شناخت اعضا، کارکرد تعاونی ها برای عوامل برون سازمانی، کیفیت آموزش ها، مهارت مدیران، مشارکت و تحصیلات اعضا، بیشترین تاثیر را بر موفقیت تعاونی ها دارد. هم چنین میزان موفقیت تعاونی ها تا حدود زیادی با عوامل درون سازمانی در ارتباط است. میزان بهره مندی اعضا از آموزش، مشارکت اعضا در امور تعاونی، مهارت فنی و تخصصی هیات مدیره و شناخت اعضا از اصول تعاون بسیار پایین می باشد. دستاوردهای تحقیق هم چنین نشان می دهد که بین متغیرهای مزبور و موفقیت شرکت های تعاونی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: شرکت های تعاونی کشاورزی، شرکت های تعاونی مرغداران، موفقیت، تحلیل مسیر
 • شمس الله ایوبی، مصطفی کریمیان اقبال، احمد جلالیان صفحه 137

  خاک های قدیمی خاک هایی هستند که تحت شرایط اقلیمی و اکولوژیکی متفاوت از حال حاضر تشکیل شده اند. علی رغم این که این خاک ها در ناحیه ایران مرکزی گسترش قابل توجهی دارند، پژوهش های کافی روی آنها صورت نگرفته است. یکی از تکنیک های مهم برای شناسایی و تفسیر این خاک ها در راستای مطالعات اقلیم شناسی گذشته، بررسی میکرومرفولوژیکی خاک می باشد. در این تحقیق شواهد میکرومرفولوژی در خاک قدیمی در منطقه اصفهان به منظور تفسیر شرایط اکولوژیکی و اقلیمی گذشته مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که در خاک قدیمی سپاهان شهر پوسته های رسی فوق وجود دارد که نشان دهنده شرایط مرطوب تر گذشته منطقه است. انتقال گچ و آهک ثانویه روی پوسته های رسی نشان دهنده خشک تر شدن اقلیم در مراحل بعدی بوده و منجر به تشکیل یک خاک پلی پدوژنیک شده است. مشاهدات میکروسکوپی خاک منطقه سگزی نشان از فعالیت های بیولوژیکی شدید در افق تیره مدفون شده ای دارد که در دوره سرد و نیمه یخچالی درایس جوان توسعه یافته و شرایط مردابی را ایجاد کرده است. در مجموع نتایج این پژوهش موید این است که در طول دوره کواترنر هم زمان با دوره های یخچالی در عرض های جغرافیایی بالاتر فلات ایران رطوبت موثر بیشتری دریافت کرده و در دوره های بین یخچالی شرایط خشک تری حاکم بوده است. نوسانات اقلیمی مزبور آثار خود را به صورت شواهد پدروژنیک در خاک های منطقه اصفهان به ارث گذارده است.

  کلیدواژگان: خاک های قدیمی، میکرومرفولوژی، تغییر اقلیم، کواترنر
 • مژگان سپهری، ناهید صالح راستین، هادی اسدی رحمانی، حسینعلی علیخانی صفحه 153

  فلزات سنگین به دلیل آثار بازدارنده ای که بر رشد و فعالیت باکتری های ریزوبیوم و گیاهان میزبان آنها دارند، گره بندی و تثبیت نیتروژن سیستم های همزیستی را تحت تاثیر قرار می دهند. این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر تحمل سویه های ریزوبیوم به کادمیوم در کاهش آثار سوء این فلز بر همزیستی سینوریزوبیوم ملیلوتی یونجه انجام شده است. بدین منظور، آزمایشات گلخانه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی برنامه ریزی شد. تیمارهای این آزمون شامل 5 سطح کادمیوم (0، 2، 5، 10 و 20 میلی گرم در کیلوگرم خاک) و شش تیمار مایه زنی با سویه های مختلف ریزوبیومی (حساس، نسبتا متحمل و متحمل به کادمیوم) همراه با یک تیمار شاهد تلقیح نشده با باکتری بودند. در سطوح مختلف کادمیوم، آثار تلقیح گیاه یونجه با سویه های انتخابی بر تعداد گره های ریشه ای و مقدار کل نیتروژن اندام هوایی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که آلودگی خاک به کادمیوم حتی در سطح 2 میلی گرم بر کیلوگرم تاثیر قابل توجهی بر شاخص های همزیستی باکتری های سینوریزوبیوم ملیلوتی داشت و میزان این تاثیر بسته به میزان تحمل به کادمیوم سویه های مختلف، متفاوت بود. تاثیر کاهنده غلظت کادمیوم بر تعداد گره های ریشه ای و غلظت نیتروژن اندام هوایی گیاهان تلقیح شده با سویه های حساس به کادمیوم در مقایسه با سویه های مقاوم به ترتیب به حدود 41 و 29 درصد رسید. در این آزمون سویه R95m از نظر توان گره زایی و جذب نیتروژن در سطوح مختلف کادمیوم به عنوان برترین سویه شناخته شد.

  کلیدواژگان: تثبیت نیتروژن، سینوریزوبیوم ملیلوتی، کادمیوم، گره زایی
 • مهدی آخوندی، عباس صفرنژاد، مهرداد لاهوتی صفحه 165

  خشکی از جمله تنش های محیطی مهم است که بر رشد و نمو گیاهان اثر می گذارد. برای شناسایی مکانیزم های مقاومت به تنش خشکی دو یونجه آزمایشی در محیط هیدروپونیک با 4 سطح مختلف پتانسیل های اسمزی حاصل از PEG شامل صف، 4-، 8- و 12- بار انجام شد. از ژنوتیپ های یونجه یزدی، نیکشهری و رنجر، که بر اساس شاخص های مورفولوژی به ترتیب به عنوان مقاوم، نیمه مقاوم و حساس دسته بندی شده بودند، در این مطالعه استفاده شدند. پس از چهار هفته از گیاهان کشت شده در محیط هیدروپونیک نمونه برداری و میزان پرولین و عناصر کلسیم، پتاسیم و سدیم آنها اندازه گیری شد...

  کلیدواژگان: خشکی، PEG، یونجه، Medicago sativa L، پرولین، عناصر غذایی
 • حسین رحیم سروش، علی مومنی صفحه 177

  به منظور تعیین ساختار ژنتیکی شماری از صفات مهم زراعی و همچنین قابلیت های ترکیب پذیری عمومی و خصوصی آنها به منظور استفاده از برنامه های اصلاحی برنج، تعداد 8 ژنوتیپ برنج در قالب تجزیه لاین × تستر مورد بررسی قرار گرفتند. کلیه ژنوتیپ ها شامل 15 نسل F به همراه 8 ژنوتیپ والدی، در سال 1380، برای 11 صفت مهم زراعی و کمی از جمله عملکرد و اجزای آن، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار بررسی شدند. واریانس قابلیت های ترکیب پذیری عمومی (GCA) و خصوصی (SCA) برای اغلب صفات معنی دار شد...

  کلیدواژگان: ساختار ژنتیکی، ترکیب پذیری عمومی و خصوصی، واریانس ژنتیکی، لاین × تستر، برنج
 • نسرین فرید، پرویز احسان زاده صفحه 189

  منابع اصلی تامین کننده مواد ذخیره شده در دانه ها اغلب نزدیک ترین اندام های سبز به دانه ها می باشند. اگر چه در گیاهان زراعی بسیاری سهم قابل توجه فتوسنتزی اندام های نزدیک به دانه ها در تشکیل عملکرد دانه تعیین شده است ولی اطلاعات چندانی در مورد گلرنگ به عنوان یکی از گیاهان دانه روغنی مهم وجود ندارد. مطالعه حاضر به منظور بررسی پاسخ عملکرد دانه و اجزای آن به تیمار پوشاندن طبق و هم چنین دو برگ نزدیک به طبق در چهار ژنوتیپ گلرنگ در کشت بهاره انجام شد. این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، واقع در لورک نجف آباد در بهار 1382 در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار صورت گرفت...

  کلیدواژگان: مواد فتوسنتزی، علمکرد دانه، طبق گلرنگ
 • رضا طاهرخانی، محمود شیوازاده، مجتبی زاغری، احمد زارع شحنه صفحه 201

  آزمایش برای ارزیابی پاسخ جوجه های گوشتی نر و ماده به نسبت های مختلف اسید آمینه ایدآل در دوره آغازین (7 تا 21 روزگی) انجام شد. نسبت هایی که برای محاسبه احتیاجات اسیدهای آمینه به کار رفتند شامل RPAN (Rhone Poulenc Animal Nutrition), Feedstuff, (Illinoise Ideal Chick Protein IICP و (National Research Council) بودند. نسبت اسیدهای آمینه ضروری به لیزین با توجه به احتیاج این اسیدهای آمینه به لیزین محاسبه شد. نیاز لیزین قابل هضم برای جوجه های نر و ماده به ترتیب 07/1 و 97/0 درصد در نظر گرفته شد...

  کلیدواژگان: نسبت های اسید آمینه ایدآل، هم نیتروژن، هم کالری، جوجه گوشتی
 • مجید سلیمانی، محمد شاهدی صفحه 211

  یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر کیفیت تبدیل یا به عبارتی ضایعات ناشی از خرد شدن برنج در مرحله تبدیل به برنج سفید و در نتیجه ارزش اقتصادی آن، نحوه اعمال فرایند خشک کردن و کنترل پارامترها در خشک کن می باشد. به منظور بررسی عوامل موثر بر کیفیت تبدیل محصول و ارتباط آنها با یکدیگر، رقم بینام که یکی از ارقام متداول برنج استان گیلان با کیفیت تبدیل و مقاومت بافتی متوسط است، با رطوبت اولیه 5/20% مورد استفاده قرار گرفت. فرایند خشک کردن محصول در قالب طرح کاملا تصادفی با 20 تیمار توسط 3 فاکتور: درجه حرارت هوای خشک کن (در پنج سطح: 30، 40، 50، 60 و 70 درجه سانتی گراد)...

  کلیدواژگان: فرآیند خشک کردن، شلتوک، تبدیل، سینتیک، خشک شدن، کیفیت
 • محمد شاهدی، شهرام دخانی، غلامحسین کبیر، نفیسه زمین دار صفحه 223

  به منظور تولید برگه فرموله شده خشک سیب زمینی، دو رقم سیب زمینی اگریاومارفونا از منطقه داران اصفهان تهیه و در سردخانه 9C با رطوبت نسبی 85 درصد نگه داری شدند. مقدار کل ماده خشک، وزن مخصوص و میزان قندهای احیای سیب زمینی در ابتدای انبارداری تعیین گردید. پودر گرانول از هر دو رقم سیب زمینی به روش Add-back تهیه شد. برای تهیه خمیر با قوام و خصوصیات شکل گیری مطلوب از پودر گرانول با مش 80، پوره سیب زمینی پخته، آرد ذرت با مش 60، امولسیفایر، آب، روغن قنادی، نشاسته، نمک و آرد گندم استفاده شد...

  کلیدواژگان: گرانول سیب زمینی، چیپس فرموله سیب زمینی
 • فاضل ایرانمنش، امیرحسین چرخابی، نادر جلالی صفحه 233

  منطقه دشتیاری با سطحی بالغ بر 580000 هکتار در جنوب شرق ایران تحت تاثیر فرسایش خندقی بوده که میزان رشد آن در دهه های اخیر به طور چشم گیری افزایش یافته است. تصاویر ماهواره ای به دلایل داشتن سری های زمانی، هزینه کم، پوشش زیاد و قابلیت پردازش رقومی، می توانند اطلاعات مناسب و جامعی از رشد و گسترش خندق ها در اختیار قرار دهند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین مناسب ترین روش اندازه گیری ویژگی های موفومتریک خندق های منطقه دشتیاری از شهرستان چابهار با استفاده از پردازش رقومی سنجنده ETM+ انجام شد. بدین منظور، از تصاویر ماهواره ای لندست 7 سال 2001 و هم چنین از اطلاعات جمع آوری شده حاصل از اندازه گیری های صحرایی روی 25 خندق نمونه به منظور کنترل و ارزیابی نتایج، استفاده گردید. در ادامه، پس از تصحیح خطاهای هندسی و پخش آتمسفریک، با استفاده از روش های بارزسازی طیفی مانند بسط تباین خطی و ایجاد ترکیب های رنگی کاذب، تصاویر برای تفسیر چشمی و انتخاب محل های نمونه برداری آماده شدند. با مشخص شدن محل نمونه ها روی تصویر، برداشت های میدانی روی خندق های نمونه صورت پذیرفت. این برداشت ها، ویژگی های مورفومتریک هر خندق در سه مقطع 25%، 50% و 75% مانند، طول، عرض و ارتفاع را شامل می شود. در مرحله پایانی، با استفاده از روش های رقومی پردازش اطلاعات ماهواره ای مانند فیلترها، روش های ادغام و روش آنالیز مولفه های اصلی، طول و مشخصات هر یک از خندق های نمونه در هر روش اندازه گیری و با نتایج حاصل از برداشت های صحرایی از طریق مقایسه اختلاف میانگین ها و آزمون های F و t بررسی گردیدند. نتایج نشان داد، در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد، تفاوت های مشاهده شده بین میانگین های نمونه ها معنی دار بوده و از بین روش ها، روش آنالیز مولفه های اصلی با تصویر PCA1 کمترین اختلاف را با اندازه گیری های صحرایی دارد. بنابراین، روش آنالیز مولفه های اصلی، به عنوان روشی رقومی برای ادامه پایش رشد و گسترش خندق ها در دشتیاری و مناطق مشابه در جنوب شرق ایران پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: تصاویر ETM، پردازش اطلاعات ماهواره ای، فرسایش خندقی، منطقه دشتیاری
 • احمد قانع، محمدرضا احمدی، عباس اسماعیلی، علیرضا میرزاجانی صفحه 247

  پژوهش حاضر، اجتماعات کفزیان و ساختار جمعیتی آنها را در بخشی از رودخانه چافرود مورد بررسی قرار داده و با توجه به عوامل آشفتگی زای محیطی به طبقه بندی و ارزیابی ایستگاه های مورد بررسی پرداخته است. در مجموع 8 ایستگاه مطالعاتی در مسیر حدود 9 کیلومتری رودخانه انتخاب و فون کفزیان بزرگ آن به صورت ماهانه توسط دستگاه سوربر و با 3 تکرار در هر ایستگاه نمونه برداری شد. نمونه های جمع آوری شده توسط فرمالین 4% تثبیت و در آزمایشگاه جدا سازی، شناسایی و شمارش گردید. 73 گروه از بی مهرگان کفزی در این مدت شناسایی شد که در میان آنها لارو حشرات آبزی بیشترین تنوع و فراوانی را داشته اند. افراد متعلق به دو راسته Diptera و Ephemeroptera در همه ایستگاه ها جانداران غالب بوده اند. حداکثر فراوانی کل جانداران در این مدت 2335 عدد در ایستگاه 2 و حداقل آن 1639 عدد در مترمربع در ایستگاه 4 بوده است. داده های مربوط به فراوانی کفزیان بزرگ به صورت سنجه های ساختار جمعیتی Community structure metrics)) شامل غنای کل، غنای EPT و نسبت فراوانی EPT به خانواده Chironomidae، خلاصه شد. در ضمن شاخص تنوع شانن- وینر (Shannon-Winner diversity index) و شاخص زیستی در سطح خانواده هیلسنهوف (Hilsenhoff familt level biotic index) نیز در ایستگاه های مورد بررسی محاسبه شد. نتایج به دست آمده از آنالیز خوشه ایو نیز طبقه بندی کیفی آب براساس شاخص زیستی هیلسنهوف، با هم مطابقت داشته و ایستگاه های تحت تاثیر عوامل آلاینده در یک گروه طبقه بندی شدند.

  کلیدواژگان: ارزیابی زیستی، کفزیان بزرگ، رودخانه چافرود
 • عباسعلی ولی صفحه 261

  خاک های شور و رستنی های شورروی یک سیمای متداول در مناطق بیابانی و استپی هستند. شوره زارها در نواحی خشک در حال توسعه می باشند. بررسی آثار گیاهان شور روی بر خصوصیات خاک و راه کارهای تطابقی گونه های شورروی، برای کنترل شوره زارها ضروری است. Juncus gerardi یک شبه گراس چند ساله شورروی و Halocnemum strobilaceum یک گیاه بوته ای و گوشتی شورروی است. نحوه استقرار این دو گونه در عرصه به صورت توده ای است. در این پژوهش برای بررسی آثار این گونه ها بر محیط ریشه، نمونه های خاک داخل توده ها با مناطق هم جوار در شوره زار کرسیای داراب مورد مقایسه قرار گرفت. هم چنین غلظت یون ها در بافت ها و اندام های زنده و مرده این دو گونه برای شناخت اشکال تطابقی آنها تعیین شد. نتایج نشان داد گونه Juncus gerardi باعث کاهش معنی داری در میزان شوری در عمق 30-0 سانتی متری سطح خاک شده، به طوری که میزان هدایت الکتریکی خاک در این عمق 37 درصد کاهش یافته است. ولی در عمق 60-30 سانتی متری سطح خاک میزان املاح و هدایت الکتریکی خاک افزایش معنی داری نشان می دهد. تعیین غلظت یون ها در بافت های گیاه، پایین بودن میزان املاح را نسبت به وزن خشک گیاه نشان می دهد. این مقدار برای سدیم 0.33 درصد وزن خشک گیاه است که این موضوع مبین جذب انتخابی یون ها به عنوان راه کار فرار از تنش شوری است. مقایسه خصوصیات خاک محیط ریشه Halocnemum strobilaceum با مناطق هم جوار کاهش معنی داری در میزان املاح و هدایت الکتریکی خاک در محیط اطراف ریشه را نشان می دهد، به طوری که میزان هدایت الکتریکی خاک در عمق 30-0 سانتی متری 27 درصد و در عمق 60-30 سانتی متری 40 درصد کاهش یافته است. تعیین میزان غلظت املاح در اندام های گیاه بالا بودن این میزان را نشان می دهد به طوری که میزان سدیم 8.81 درصد وزن خشک اندام های زنده گیاه را تشکیل می دهد. مقایسه میزان املاح در بافت های زنده و مرده گیاه افزایش چشمگیر این املاح را در بافت های مرده نسبت به بافت های زنده نشان می دهد. بنابراین این گونه با تجمع نمک در اندام های مسن در ساقه های بندبند خود و ریزش این اندام ها مقادیر زیادی از املاح را دفع می کند.

  کلیدواژگان: شورروی، شوری، غلظت یون ها، Juncus، Halocnemum داراب
 • حسین ارزانی، محمد جنگجو، حسین شمس، سعید محتشم نیا، مجید آقا محسنی فشمی، حسن احمدی، محمد جعفری، علی اصغر درویش صفت، احسان شهریاری صفحه 273

  شایستگی مرتع و از طرفی قابلیت چرایی مرتع از موارد مهم در امر آنالیز و ارزیابی مراتع بوده و شناخت عوامل موثر بر آن، خود از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجایی که تقریبا همه اجزای اکوسیستم مرتعی روی تعیین شایستگی مرتع تاثیر می گذارند، بنابراین از بین عوامل فیزیکی و پوشش گیاهی سه عامل تولید علوفه، منابع آب و حساسیت به فرسایش انتخاب شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تناسب مراتع لار، دشت بکان، سیاهرود و اردستان و ارایه مدلی برای چرای گوسفند می باشد. این تحقیق در 4 منطقه به ترتیب 2 منطقه سیاهرود و لار در رشته کوه های البرز، اردستان در منطقه مرکزی و دشت بکان در منطقه زاگرس انجام گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مناطق مورد مطالعه از بین عوامل فیزیکی شیب، دوری از منابع آب و فرسایش بیشتر از عوامل گیاهی در تعیین قابلیت چرایی نقش داشتند. به طور کلی در منطقه سیاهرود، فراوانی گیاهان سمی، شیب تند، موقتی بودن منابع آب سازندهای حساس به فرسایش عوامل محدود کننده بودند. شیب زیاد، حساسیت سنگ و خاک به فرسایش و نحوه بهره برداری از اراضی در منطقه لار قابلیت آن را کاهش می داد. در منطقه اردستان تولید کم، وجود گیاهان مهاجم، دوری از منابع آب، نحوه بهره برداری از اراضی و فرسایش های فعلی باعث کاهش شایستگی آن می شوند. در منطقه دشت بکان شیب، نحوه پراکنش منابع آب و عدم وجود منابع دایمی آب، ایجاد محدودیت می کنند. به طور کلی هر نوع بهره برداری از زمین نیازمندی های مشخص و هر واحد اراضی کیفیت معینی دارد و در خصوص بهره برداری از مراتع برای چرای گوسفند، رعایت ظرفیت چرا، توجه به آمادگی مرتع و به کاربردن برنامه های اصلاحی در مراتع مورد مطالعه می تواند در افزایش قابلیت مراتع برای چرای گوسفند کمک کند.

  کلیدواژگان: قابلیت چرا، شایستگی مرتع، سیاهرود، لار، دشت بکان، اردستان، البرز مرکزی، زاگرس، ایران
|
 • H. Afzalimehr *, M. Heidarpour, S. H. Farshi Page 1

  Suitable stable channel design and optimization of river geometry can reduce cost of projects. The regime theory provides the possibility of empirical and semi-empirical investigations of stable channel design in which erosion and sediment transport are in equilibrium. The objective of this research is an investigation and a comparison of the influence of uniform and non-uniform flows on the prediction of stable channel characteristics. The following empirical and semi-empirical (extremal hypothesis) equations were selected to study the effect of uniform flow: Lacey, Chital, Kondap and Garde, and Chang. Using 24 regime channels in USA, the statistical and graphical approaches were applied to compare and to evaluate the power of prediction of the selected equations. In order to investigate the effect of non-uniform flow structure on the stable channel characteristics, 21 measured velocity profiles in Gamasiab River were applied. Using the boundary-layer theory, shear velocity was computed for each profile. Accordingly, the estimated Shields parameter using the boundary-layer approach is the most effective parameter on the regime channel prediction. Simultaneous application of the non-uniform flow effect and the boundary-layer theory not only remove the risk of spurious correlation but also improve the estimation of stable channel characteristics.

  Keywords: Regime theory, Stable channel geometry, Boundary layer, Non-uniform flow
 • A. Keshavarzi *, M. J. Kazemzadeh Parsi Page 15

  Flow structure at water intake is very complicated and three-dimensional. Due to this the application of one and two-dimensional equations can not sufficiently explain the flow structure at water intake. In this study, the simulation of flow structure at a 45 degree water intake was investigated numerically and experimentally. Here, the characteristic of separation zone and velocity distribution at 45 degree water intake were investigated using Standard k-ε and RNG k-ε models. It was found that the Standard k-ε model enables to estimate the flow and separation zone at water intake. Also, the location of separate zone at the inlet of water intake was studied using experimental and numerical approach. It was found that the separation zone at 45 degree water intake occurs at the downstream of the inlet.

  Keywords: 45 degree water intake, Separation zone, Numerical simulation, Standard k-ε, RNG k-ε
 • H. R. Salemi *, A. R. Sepaskhah Page 29

  Estimation of seepage is essential prior to lining of earth canals. In Iran such investigation has been achieved in some irrigation networks using empirical relationships derived in other countries. Estimation of water loss in canal is required in design, operation and management of water distribution systems. Water seepage may be determind by using empirical equations proposed by F.A.O. These equations are applicable for different soils and hydraulic parameters. However, the appropriate estimating equation should be determined for each region. Therefore, these equations should be calibrated for local usage and different canal vegetation conditions. In this investigation water losses in canals at the Rudast region of Isfahan were measured by inflow and outflow procedure. Different canals reaches were selected in soils of relatively heavy, medium and light textures. The density of vegetation population in canals were low, medium and high. The estimated seepage losses by different empirical equations were not corresponded to those of measured values. Therefore, by using the measured seepage at different soil textures and vegetation densities the empirical coefficients of six empirical equations of F.A.O. (Ingham, Davis and Wilson, Affengendon, Moritz, Molesworth and Yennidumia, Misra) were modified for the study region. The relationships between measured seepage and estimated seepage before and after modification of the empirical equations were determined by regression analysis. These equations estimated the seepage loss much smaller than the measured values. The regression parameters (selope, intercept, and coefficient of determination of regression equation) indicated that after modification, the Ingham and moritz equation with higher slopes (0.91, 1.01), lower intercepts (-0.096, -0.039) and higher coefficient of determination (0.96) estimated the closest seepage values to the measured values respectively. The misra equation was the next best equation for seepage estimation. The results of present investigation indicated that the modified Ingham and Moritz equations were the most appropriate ones for estimation of seepage losses at different soil textures and vegetation densities in the study region.

  Keywords: Seepage loss equation, Earth canal, Irrigation canal network, Isfahan
 • A. A. Azizi Zehan *, A. A. Kamgar-Haghighi, A. R. Sepaskhah Page 45

  Iran with a cultivation area of 45000 ha and production of 150 ton/year is the number one saffron producer in the world. Planting of large size corms will increase flowering, but production of corms (number and size) may be affected by irrigation method or frequency. In this research which is performed in the farm of College of Agriculture, Shiraz University, the effects of method and frequency of irrigation on corm production, and the effect of produced corms on flowering were evaluated in two consecutive years. Two irrigation methods (basin and furrow) with four levels of irrigation frequencies (12, 24 and 36 days and dryland farming) were applied. In August of 2000 sample corm was taken from every plot, and the effect of applied treatment from previous growing period on corm production and the effect of produced corms on future flowering were evaluated and analyzed. Based on the results, in furrow irrigation, total number of corms and total number of corms smaller than 4 gr is significantly higher than basin irrigation. In all of the above cases, irrigation frequencies did not show a meaningful difference between themselves or in comparison with dryland farming treatment. Total weight of corms and number and weight of corms larger than 8 gr in basin irrigation were more than furrow irrigation. This is to the extent that it is considered as the main reason for the difference in the flowering of corms, and has caused the flowering of basin irrigation to be significantly higher than furrow irrigation. In basin irrigation, irrigation frequencies of 12 and 24 days had the highest amount of flowering. No significant difference was observed on average corm production between the treatments in the two irrigation methods. However, irrigation treatments in both irrigation methods showed significant differences when compared with dryland farming treatment. So, basin irrigation with irrigation frequency of 24 days is preferred over furrow irrigation due to lower water consumption and production of larger size corms which is effective in flowering.

  Keywords: Saffron, Corm, Irrigation method, Irrigation frequency, Basin irrigation, Furrow irrigation, Dryland farming of saffron
 • S. H. Tabatabaei *, H. Fardad, M. R. Neyshabory, A. Liaghat Page 55

  To determine the water application efficiency in furrow irrigation more accurately, consideration of seasonal and spatial variation of infiltration properties are needed. In addition, the effectiveness of different farm management on infiltration are significant. The main objective of this research was to simulate the seasonal variation (SV) of infiltration coefficients in Kostiakov-Louise equation (KLE) in a cracking soil under two traditional farm managements. Farm studies carried out in a clay-loam soil in Karaj. The two management treatments were soil without wheat residual and soil with wheat residual by a 5 ton/ha rate. There were 22 furrows with 0.75 m width in the farm. KLE infiltration coefficients were measured using inflow-outflow and two point’s methods in six furrows. The results of this study indicated that the SV of a and k coefficients were not significant, but variation of f0 was significant which was simulated with a logarithmic model. The effectiveness of SV on cumulative infiltration (Z) was also evaluated and indicated to be significant that were simulated with a logarithmic model too. Finally, dimensionless parameter such as Z* were developed to predicate Z parameter in different irrigation time, irrigation events and different residual management. Base on the result, although residue management causes a significant difference between value of f0 and Z in two treatments, but it doesn’t effect on trend of variation during the season. It means that the trend of variation is independent of residue in soil. It is probably done because of change in some of soil physical properties such as soil bulk density and aggregate stability.

  Keywords: Seasonal variation, Infiltration coefficients, Simulation, Furrow irrigation, Farm management
 • E. Karami *, K. Rezaei- Moghaddam, H. Ebrahimi Page 71

  Increasing the water use efficiency through promotion of sprinkler irrigation system, in order to increase production, has been the aim of the Ministry of Agricultural-Jihad in the past decade. Considerable amount of investment and efforts have been devoted to this end. Therefore, investigation of these efforts and development of models to predict the adoption behavior of farmers are of considerable importance. A survey research was conducted in four provinces (Fars, Bushehr, Kohkiloye-va-Boyerahmad, and Chaharmahal-va-Bakhteyari). A stratified random sample of 422 farmers was interviewed including 124 and 298 adopters and non-adopters, respectively. The findings indicated that the discriminant model developed based on the multiplicity model is a better predictor of farmers’ adoption behavior than diffusion and farm structure model. Application of multiplicity model in extension of sprinkler irrigation can increase the adoption rate and as result the efficiency of extension efforts.

  Keywords: Adoption models, Adopters, Non-Adopters, Sprinkler irrigation, Discriminant analysis
 • S. Rastgoo *, B. Ghahraman, H. Sanei Nejad, K. Davary, S. R. Khodashenas Page 91

  This research is aimed to predict erosion and sedimentation of Tang-e-Kenesht basin in Kermanshah province using MPSIAC and EPM models in GIS software. This basin has about 14348 hectare area. This region has various vegetation, geology and soil texture and land use types. The basin has divided into 9 sub-basins and its maximum and minimum elevations are 3300 and 1400 m, respectively. Needed data were collected in part through published reports, while the remainings were derived by field survey. Necessary maps in MPSIAC and EPM models were prepared in Autocad-2000 medium and were transported to Arc-Info, after some revisions to them. After constructing topologies for all polygons, we entered all layers weights in Arc-View software. Combinations of all layers were managed thereafter. Nine layers for MPSIAC model and three layers for EPM model were combined to result the final layer of erosion and sedimentation. Basin erosion was calculated as 1002.7 and 1739.2 m3/Km2 by MPSIAC and EPM models, respectively. The result for basin sediment was 521.7 and 307.8 m3/Km2, respectively. Thereafter, medium and high erosion classes were found for the two models under study, respectively. Due to not fully compatible tables for EPM model and its subjective nature, one can conclude that MPSIAC model may have better performance.

  Keywords: Erosion, Sedimentation, MPSIAC, EPM, GIS
 • A. M. Amini *, M. Ramezani Page 107

  The general goal of this research was to study the effective factors on the success of the poultry-farm cooperatives in Isfahan province. Based on multi-stage cluster sampling and Chocran formulas, nine cooperatives and 173 members were selected from 15 cooperatives with 1768 members. After completion of questionnaires, the AHP method was employed for scaling. Statistical tests (factor analysis and alpha coefficient) indicated that this research has a high construction validity and reliability. The research results indicated that cooperative functions toward fulfillment of members' demands were weak. The results of the path model indicated that effective factors on the success of cooperatives (from highest to the lowest) are: knowledge of cooperative principles by the members, extra-organizational factors, education quality, managers' skills, participation in cooperative affairs, and members' education level. Also, the success of cooperatives much relies on inter-organizational factors. The amount of members' share from education, participation in cooperative's affairs, the managers' specialty and skills, and knowledge of cooperatives' principles are very weak. Research results indicated that there is a direct and statistically significant correlation between these independent variables and the success of cooperatives in Isfahan province.

  Keywords: Agricultural cooperative, Poultry-farm cooperatives, Success, Path model
 • A. M. Amini *, M. Ramezani Page 121

  The general goal of this research was to study the effective factors on the success of the poultry-farm cooperatives in Isfahan province. Based on multi-stage cluster sampling and Chocran formulas, nine cooperatives and 173 members were selected from 15 cooperatives with 1768 members. After completion of questionnaires, the AHP method was employed for scaling. Statistical tests (factor analysis and alpha coefficient) indicated that this research has a high construction validity and reliability. The research results indicated that cooperative functions toward fulfillment of members' demands were weak. The results of the path model indicated that effective factors on the success of cooperatives (from highest to the lowest) are: knowledge of cooperative principles by the members, extra-organizational factors, education quality, managers' skills, participation in cooperative affairs, and members' education level. Also, the success of cooperatives much relies on inter-organizational factors. The amount of members' share from education, participation in cooperative's affairs, the managers' specialty and skills, and knowledge of cooperatives' principles are very weak. Research results indicated that there is a direct and statistically significant correlation between these independent variables and the success of cooperatives in Isfahan province.

  Keywords: Agricultural cooperative, Poultry-farm cooperatives, Success, Path model
 • S. Ayoubi *, M. Karimian Eghbal, A. Jalalian Page 137

  Paleosols include soils formed under climatic condition different from the present. Although such soils are widespread in central Iran region, adequate investigations of them are yet to be carried out. Micromorphology is one of the most important tools in plaeoclimatological studies. This investigation was carried out to study microscopic features of two paleosols from Isfahan province to reconstruct the paleoclimatic condition during the Quaternary. The results of this study indicate that strong clay coatings are presented in Sepahanshahr paleosol, indicating moisture regime in the past. This paleosol is polygenetic due to calcite and gypsum accumulation during drier periods compared to clay illuviation condition. Micromorphological features in Segzi paleosol indicate that this area has experienced a swampy environment during the younger Dryas. The overall results from this study indicate that climatic oscillation evidences during Quaternary have been preserved in paleosols from Isfahan region.

  Keywords: Paleosols, Micromorphology, Cliamte change, Quaternary
 • M. Sepehri *, N. Saleh Rastin, H. Asadi Rahmani, H. Alikhani Page 153

  Heavy metals have deleterious the effects on nodulation and N2 fixation of Rhizobium- Legume symbiosis, due to their inhibitory effects on the growth and activity of both symbionts. This research has been undertaken to evaluate the effect of Cd tolerance of native rhizobial strains on diminution of the Cd detrimental effects on Sinorhizobium meliloti-alfalfa symbiosis. For this purpose, a greenhouse experiment was conducted based on Randomized Complete Block Design. The treatments in this experiment included: plants inoculation with 6 bacterial strains (sensitive, partially tolerant and tolerant to Cd), 5 levels of Cadmium (0, 2, 5, 10, 20 mg/kg soil) and non-inoculated control. In different levels of Cd, the effects of bacterial inoculation on root nodule number and total amount of nitrogen in plant shoot were compared. The results indicated that soil pollution by Cd even at 2 mg/kg had significant effect on symbiotic properties of rhizobial strains, and according to Cd tolerance of various strains, the mentioned effect was different. Decreasing effect of Cd concentration on root nodules and nitrogen concentration in plants that were inoculated with sensitive strains in comparison with plants inoculated with tolerant strains was 68.31% and 40.8%, respectively. In this research, R95m was introduced as the best strain because of its ability for nodulation and nitrogen fixation.

  Keywords: Nitrogen fixation, Sinorhizobium meliloti, Cadmium, Nodulation
 • M. Akhondi *, A. Safarnejad, M. Lahouti Page 165

  Drought stress is one of the most important environmental stresses in reduce of growth and plants production. Determination of resistance mechanisms to environmental stress in plant improvement is very important. In order to , experiment with osmotic potentials of PEG (zero (control), -4, -8 & -12 bar) and alfalfa genotypes was done. The selected alfalfa genotypes namely, Yazdi(tolerant), Nikshahri(moderate) and Ranger(sensitive) were grown in hydroponic culture. After 4 weeks, they were harvested in order to determination of proline accumulation and Ca+2, K+ and Na+ concentration. The data showed with increasing of drought stress, proline accumulation were increased, but its rate was different among genotypes and organelles. Concentrations of K+, Na+ and Ca2+ increased with increasing of osmotic stress and there was significant different between genotypes. The K+/Na+ ratio in the shoots and roots of plant was decreased, when drought stress increased. Morphological and biochemical data showed Yazdi genotype was more tolerant to drought stress in compare with studied genotypes.

  Keywords: Drought, PEG, Alfalfa, Medicago sativa L., proline, Mineral nutrient
 • H. Rahim Soroush *, A. Moumeni Page 177

  To determine the genetic structure, general and specific combining ability of some important agronomic characters, eight rice cultivars including 5 lines and 3 testers were crossed in Rice Research Institute of Iran (RRII), at Rasht, in 2000. Parental lines and F1 were planted in a Randomized Complete Block Design with three replications in the year 2001. Eleven important agronomic traits including yield and its components were recorded. Analysis of variances based on line×tester method showed that the mean squares for all traits were significant at 1% level. General combining ability (GCA) was positive and significant for grain yield in Khazar and Salary. Kanto and Salari have showed a negative and significant GCA for fertile tillers, as one of the most important yield components. Lines 213, 229 and Domsiah had negative and significant GCA for days to 50% of flowering. The lines with positive GCA can inherit those characters to progenies positively. While the lines with negative GCA can negatively transfer those characters to progenies. Estimation of components of genetic variance indicated that the number of fill grain per panicle and days to 50% of flowering were controlled by additive gene effects. It indicated that these traits can be transferred into progenies. For traits such as grain yield, fertile tillers and length of flag dominant gene effects was predominant.

  Keywords: Genetic structure, General, specific combining ability, Genetic variance, Line×tester, Rice
 • N. Farid *, P. Ehsanzadeh Page 189

  A major source of photoassimilates deposited into the seeds is the closest photosynthetic source to the latter sinks. While the contribution made to grain yield by floral parts and the adjacent photosynthetic surfaces has been determined for a number of crop plants, such information lacks regarding safflower. Thus the present study was aimed at estimating the contribution of photosynthesis of safflower head and the two adjacent leaves to the grain yield of this oil seed crop. A 4-replicate RCBD field experiment was conducted at Lavark Research Farm, Isfahan U. of Tech., using four genotypes (Nebraska10, Kouseh, Arak2811 and K12) and three levels of shading (heads only, heads and the two adjacent leaves and control) on safflower heads following pollination, using khaki paper bags. Genotypes differed in terms of days to heading and maturity, height, number of heads per plant, number of seeds per head, 1000-seed weight, seed weight per head and grain yield per plant. Shading on safflower head and the two adjacent leaves led to a significant decrease in number of seeds per head, 1000-seed weight, seed weight per head, grain yield per plant and harvest index. There was not a significant difference between the two levels of shading treatment. It could be concluded that, with the environmental conditions experienced during spring 2003 at Isfahan, the photosynthetic products of safflower head and the two adjacent leaves may contribute to grain yield per plant by as much as 37 percent.

  Keywords: Photoassimilate, Grain yield, Safflower head
 • R. Taherkhani *, M. Shivazad, M. Zaghari, A. Zare Shahne Page 201

  A chick bioassay with chemically defined amino acid (AA) diets was conducted to compare four different AA profiles: the NRC 1994, Feedstuff 2002, Rhone Poulenc Animal Nutrition 1993(RPAN) and Illinois Ideal Chick Protein (IICP) AA profiles. This battery study involved male and female chicks during 7 to 21 days of age. Indispensable AA were rationed to lysine according to requirement ratios presented in the four profiles. Digestible lysine set at 1.07 and 0.98 % of diet for male and female respectively. This experiment was carried out in a completely randomized block design using 2 5 factorial arrangement with for replicate per each diets were kept isonitrogenous (2.6 % N ) by varying levels of L-glutamic acid. All diets were checked to have at least 0.3 % proline and 0.6 % glycine. Diets for all profiles contained 3200 kcal ME/kg and a positive control diet were used according to NRC 1994 recommendations. Chicks fed a common corn-soybean meal diet for 160 h and were raised in the floor pen. Then chicks weighted individually and allocated to battery pens so that most uniformity between pens occurs. Four battery pens of five chicks were fed one of four different profiles or positive control diet in both male & female. Weight gain and feed efficiency measured for each pen at day 21. Results indicate an improved weight gain and feed efficiency in male rather than female (p<0.5). Chicks fed positive control diet weighted more (p<0.5). Between semi purified diets chicks fed diets formulated with NRC AA ideal ratios had significantly (P<0.5) better weight gain and gain: feed in both sexes relative to IICP and RPAN, but not to Feedstuff. RPAN had worst weight gain and feed: gain in females. Results of this experiment indicated that new ideal ratio of theronine (relative to lysine) in IICP for starter period may be under-estimated.

  Keywords: Ideal amino acid ratios, Isonitrogenous, Isocalloric, Broiler
 • M. Soleymani *, M. Shahedi Page 211

  The Drying process is one of the most important factors which are effective on the milling quality of rice and its economic value. In order to investigate the effect of dryer parameters on milling quality of rice and their relationships, one of the usual rice varieties (Binam) of Gilan province with an average milling quality and the initial moisture content of 20.5% was selected. Drying process was performed on the basis of a complete randomized design with 20 treatments and 3 factors including temprature (at five levels of 30, 40, 50, 60 and 70 °C) , air velocity (at two levels of 0.5 and 2 m/s) and final moisture content of paddy (at two levels of 10.5% and 14% on wet basis equal to 11.7% and 16.3% on dry basis respectively). Results of the experiments indicated that increase of temprature or air velocity reduces drying time but increases drying rate constant (K). It also revealed that decrease of final moisture content of paddy increases drying time significantly, but doesn’t have any significant effect on drying rate constant (K). Correlation test indicated that milling loss (breakage) has a negative relation to drying time and a positive relation to drying rate constant(K), however, bending strength has a positive relation to drying time and a negative relation to constant of K. Regression of qualitative properties of paddy including: milling loss (breakage) and the bending strength over drying time and constant of K revealed that drying time is a better criterion for predicting the mentioned qualitative properties.

  Keywords: Drying process, Paddy, Milling, Drying kinethics, Quality
 • M. Shahedi *, Sh. Dokhani, Gh. Kabir, N. Zamindar Page 223

  For production of fabricated potato chips, two potato- cultivars namely, Agria and Marfona, were obtained from Daran region of Isfahan Province and stored in cool storage at a proper and constant conditions ( T = 9°C and RH=85% ) . Specific gravity, dry matter and reducing sugars were determined at the time. Potato granule was prepared from both the cultivars by the Add-back procedure. To prepare a sheetable dough, potato granule, corn flour, emulsifier, shortening, water, starch, salt and wheat flour were used. After formulation of a non- adhesive dough, it was sheeted to thickness of mm and formed into slices of 3 cm diameter. These slices were processed by baking, vacuum drying, deep frying and combination of pre-drying and deep frying methods. To select the sample with the best texture a multiple comparison taste panel was held .The best method was baking at 125 for 30 minutes. To improve flavor and acceptability of selected chips, different seasonings (garlic powder, pepper, thyme, lactic acid, onion powder, salt, sugar) were used in chips formula and were compared by multiple comparison and triangle tests. Panelists selected treatments containing salt, pepper and garlic powder as the best formulatins.

  Keywords: Potato granule, Fabricated potota chips
 • F. Iranmanesh *, A. H. Charkhabi, N. Jalali Page 233

  Dasht Yari plain is nearly 580,000 hectares which is under engraving gully erosion and unfortunately the gully development rate is increased in the recent decades. Satellite images may provide quick, extensive, and valuable information for the interpretation of morphometric characterstics of gully erosion expansion due to having attributes such as time series, relatively low cost, large coverage, and finally being capable of digital analysis. Therefore, this research was initiated to use these possible capabilities to find a quick and cost effective method to determine the morphometric characteristics of gullies with use of the Landsat ETM+ digital data of Dasht Yari plain in Chabahar county in southeast of Iran. The Landsat 7 data of 2001 and the field data collected from 25 selected gullies from the same area were used as control in this study. After geometric and haze corrections with use of spectral enhancement methods such as linear enhancement and color composites, the images were made ready for visual interpretation and selection field sites for the subsequent field sampling. On the selected 25 gullies, the field data collection including width, length, and height of gullies at 25%, 50%, and 75% cross sections was performed. At the end of the image processing, with use of image interpretation techniques such filtering, fusion and principal component analysis (PCA), morphometric characteristics of the gullies was computed and compared with the field data. Mean comparison and F and t-student tests were used to verify any statistical differences between two set of the data. The results showed that the data set were different at 1 and 5 percent levels. From the image processing methods, the PCA method had the smallest difference with the field collected data. Therefore, we may conclude that PCA method may be used for monitoring the gully expansion in the Dashat Yari plain and similar plains in the southeast of Iran.

  Keywords: ETM+ Images, Image processing, Gully erosion, Dasht-Yari plain
 • A. Ghane *, M. R. Ahmadi, A. Esmaili, A. Mirzajani Page 247

  Present study investigates macrobenthic invertebrates and their community structure in Chafrood river to classify and assess the study sites regarding the environmental anthropogenic factors. Along a 9 km distance, 8 study sites were selected, and macrobenthic were monthly sampled using a surber sampler (1600cm2, 250 μ mesh net) with 3 replicate at each station. Collected samples organisms were fixed with 4% formalin and laboratory process including sorting, identification and enumeration of the animals were preceded. During the study 73 benthic taxa were identified which were dominated with aquatic insects larvae especially orders Diptera and Ephemeroptera. The maximum and minimum total abundance was 2335 ind.m-2 in station #2 and 1639 ind.m-2 in station #4 respectively. Benthic animals' frequency data were summarized to community structure metrics including total richness, EPT richness and ratio of EPT frequency to Chironomidae family. A Shannon- Winner diversity index and Hilsenhoff family level biotic index was also determined for each studied station. Result of cluster analysis for stations, based on the community structure metrics and diversity index, was in accordance with the station classification using biotic index and both classify the affected stations at the same group.

  Keywords: Bioassessment, Macrobenthic, Chafrood river
 • A. A. Vali * Page 261

  Saline soils and halophytic vegetations are common features and part of the habitat pattern in deserts and steppes. The saline area is developing in arid lands. Investigation effects of halophytes on soil characteristics and adaptive mechanisms of the various halophyte types is essential for controlling saline environments. Juncus gerardi is a perennial grass-like halophyte and Halocnemum strobilaceum is a succulent halophyte shrub. The distribution of these species is mound like in the field. The soil samples of the mounds for investigating the effect of these species on plant root environment were compared with near regions in Korsiah saline area in Darab. Also the consentration some ions of live and dead organs and tissues of these species were studied for recognition of their adapive types. The results show that Juncus gerardi decrease salinity in 0-30 cm of topsoil, therefore the Ec decreased 37%. But salinity increased significantly in 30-60 cm depth. The identification of ions in plant tissues showed that the concentration of ions is low in dry matter. This is 0.33% of dry matter for Sodium. This is a way to rescue from dry conditions by selective absorption of ions. The comparison of root environment of Halocnemum strobilaceum with near regions showed a significant decrease in salinity in 0-30 cm and 30-60 cm depth decreased 27% and 40% respectively. The identification of ions concentrations in plant tissues reflect the high amounts of ions, therefore the plant tissues composed of 8.18% of Sodium. The comparision of ion concentrations in different live and dead tissues of plants a Significant increase of the amounts of ion in the dead tissues in comparison with the live tissues. Therefore this species excrete much quality of salts in their dead tissues and organs and so combat this problem.

  Keywords: Halophyte, Salinity, Ion pattern, Halocnemum strobilaceum, Juncus gerardi, Darab
 • H. Arzani *, M. Jangjo, H. Shams, S. Mohtashamnia, M. A. Fashami, H. Ahmadi, M. Jafari, A. A. Darvishsefat, E. Shahriary Page 273

  Range suitability and its grazing capability are the most important criteria in rangeland analysis and monitoring. Determination and monitoring of factors affecting on range suitability and diagnosis of them are important .All range ecosystem components affect range suitability. Which among them physical and vegetational factors, forage production, water resources and sensitivity to erosion were considered. The objective of this research was to determine range suitability of Lar, Dasht bakan, Ardestan, Siahrood rangelands to design a model for sheep grazing. This study was carried out in four regions, two of them (Siahrood and Lar) located in Alborz mountain chain, Ardestan in center of Iran and Dashtbakan in Zagros mountain chain. According to the results among physical factors, slope remoteness of watering points and sensitivity to erosion had more effect on grazing capability than vegetation factors. In Siahrood watershed aboundancy of poisonous plants, high slope, transient watering points and non resistant formations were limiting factors. High slope, sensitivity of soils and stones to erosion, kind of exploitation in Lar watershed affected range suitability. In Ardestan watershed, low range productivity, presence of invader plants, erosion, remoteness of watering points are major limitation of range suitability. In Dasht Bakan factors including slope, elevation, dispersion of water resources and transient water resources were limited grazing capability. In land evaluation each land utilization type has certain land use requirement and each land unit has certain land qualities. Utilization of rangeland based on grazing capacity, range readiness and recreation of degraded rangeland can improve suitability of rangelands in the studied areas.

  Keywords: Grazing capability, Range suitability, Siahrood, Lar, Dashtbakan, Ardestan, Central Alborz, Zagros, Iran