فهرست مطالب

نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)
سال نهم شماره 3 (پیاپی 33، پاییز 1384)

 • 262 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/10/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سید محمدجعفر ناظم سادات، امین شیروانی صفحه 1

  با توجه به آن که نوسانات دمای سطح آب خلیج فارس (Persian Gulf Sea Surface Temperature) (PGSST) تاثیر قابل ملاحظه ای بر بارش زمستانه، منابع آب و تولیدات کشاورزی نواحی جنوب غربی کشور دارد، امکان پیش بینی دمای زمستانه دمای سطح آب این گستره آبی با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه مورد ارزیابی قرار گرفت. سری های زمانی PGSST برای کلیه فصول در دوره 1947-1992 به عنوان پیشگو کننده و سری زمانی این متغیر برای دوره 1948-1993 به عنوان پیشگو شونده در نظر گرفته شدند. تحلیل مولفه های اصلی (Principal Component Analysis) (PCA) به منظور استخراج مولفه های اصلی و کاهش حجم داده ها به کار برده شد. چهار سری زمانی جدید PC1)، PC2، PC3 و (PC4 که %73.5 از واریانس کل را شرح دادند به عنوان مولفه های اصلی انتخاب شده و بقیه به عنوان اختلال در نظر گرفته شد. دوران واریماکس به منظور یافتن وابستگی هر مولفه اصلی با سری های زمانی اولیه PGSST استفاده شد. این دوران نشان داد که PC1، PC2، PC3 و PC4 به ترتیب معرف تغییرات دما در فصل زمستان، پاییز، بهار و تابستان می باشند. در مدل رگرسیونی، مولفه های اول، دوم و چهارم در سطح %5 معنی دار شدند و مولفه سوم معنی دار نگردید. نتایج نشان داد که متغیرهای معنی دار، %33.5 از واریانس PGSST زمستانه را شرح می دهند. روشن شد که جهت پیش بینی دمای زمستانه سطح آب خلیج فارس، دمای سطح آب این گستره آبی در زمستان سال قبل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مرحله بعدی دمای پاییزه و تابستانه برای پیش بینی دمای زمستانه نقش دارند.

  کلیدواژگان: دمای سطح آب خلیج فارس، رگرسیون چندگانه، تحلیل مولفه های اصلی
 • کیوان اصغری، جبار سوری نژاد، عبدالرحیم ذوالانوار صفحه 13

  در این پژوهش، شبیه سازی آبخوان دشت برخوار واقع در شمال شرق اصفهان، برای تخمین ضرایب هیدرودینامیک و تهیه مدل پیش بینی و مدیریتی آبخوان به منظور بررسی وضعیت سطح آب سفره در سال های آینده مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی وضعیت زمین شناسی دشت و لوگ چاه های موجود در دشت، مشخص شد که دشت برخوار شامل دو آبخوان تحت فشار و آزاد می باشد. با توجه به اطلاعات موجود که مربوط به آبخوان آزاد می شد، محدوده ای از این آبخوان برای مدل سازی ریاضی انتخاب گردید. با تقسیم منطقه به 4 واحد ژئوهیدروژئولوژیک و استفاده از PEST، از اجزای مدل MODFLOW، واسنجی مدل برای تخمین ضرایب K و Sy صورت گرفت. با استفاده از مدل واسنجی شده، وضعیت تراز آب سفره در سال های 1380-1390 با توجه به گزینه های مختلف مدیریتی بررسی شد. بررسی گزینه تاثیر روند بهره برداری کنونی بر روی سطح آب آبخوان در سال های آتی، بیانگر حداکثر افتی برابر با 48 متر می باشد. به منظور ارائه یک راه کار عملی برای بهبود وضعیت آبخوان، گزینه کنترل بهره برداری آبخوان با اعمال کاهش 30 درصد دبی تخلیه چاه های بهره برداری بررسی گردید. از مهم ترین نتایج اجرایی این راه کار می توان به کاهش افت 26 درصد اشاره نمود. با توسعه یک مدل بهینه سازی و اعمال محدودیت های لازم در نقاط بحرانی منطقه و هم چنین انتقال آب از دیگر نقاط منطقه روند افت آب در حد قابل قبولی)کمتر از 10 متر تا سال 1390) قابل کنترل به نظر می رسد. با به کارگیری مدل بهینه سازی روند افت در هر کدام از نقاط ماکزیمم افت منطقه مشخص کننده تغییر روند افزایشی افت و بهبود وضعیت آبخوان است.

  کلیدواژگان: شبیه سازی، بهینه سازی، ضرایب هیدرودینامیک، مدل مدیریتی آبخوان
 • محمد مهدی نخجوانی مقدم، بیژن قهرمان صفحه 27

  به منظور توابع تولید گندم زمستانه)رقم (C 73.5 از آب، آزمایشی در منطقه مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل نه تیمار و در سه تکرار اجرا شد. تیمار اول بر اساس آبیاری در تمامی مراحل رشد گیاه (تیمار شاهد)، شش تیمار بر اساس قطع آب در مراحل ششگانه فصل رشد و دو تیمار باقی مانده نیز بر اساس کاهش یکسان میزان آب داده شده به میزان 20 و 60 درصد در طول فصل رشد نسبت به تیمار شاهد انتخاب شدند. به طور کلی تنش آبی سبب شد که مقادیر نفوذ عمقی به صورت منفی محاسبه شوند که این امر بیانگر استخراج آب از اعماق پایین تر از عمق ریشه گیاه بود. بر اساس نتایج به دست آمده، مدل های برآورد عملکرد در واحد سطح دارای ضریب هم بستگی بالاتری نسبت به مدل های برآورد عملکرد در واحد آب (بازده مصرف آب) بودند. ضرایب حساسیت به دست آمده نشان داد که مراحل دانه بندی و گل دهی گندم زمستانه به ترتیب حساس ترین مراحل فصل رشد به تنش رطوبتی می باشند. با مقایسه ضرایب حساسیت به دست آمده در پژوهش حاضر با مقادیر گزارش شده توسط سایر محققین اختلافاتی مشاهده شد که احتمالا نوع واریته مورد استفاده، شرایط اقلیمی، شدت تنش اعمال شده و برخی عوامل ناشناخته ممکن است این اختلافات را توجیه کنند.

  کلیدواژگان: گندم زمستانه، تنش آبی، ضرایب حساسیت، تابع تولید، مشهد
 • جواد ترکمانی، محمد عبدالهی عزت آبادی صفحه 43

  در این بررسی نحوه استفاده از برنامه ریزی چند هدفی (Multiobjective programming)، برنامه ریزی مصالحه ای (Compromise programming) و تکنیک های تصفیه (Filtering techniques)، در مدیریت منابع کمیاب ارائه شده است. داده های مورد نیاز از نمونه ای شامل 109 پسته کار شهرستان رفسنجان جمع آوری گردیده است. هدف برنامه ایجاد مصالحه ای بین اهداف حداکثر سازی سود، حداکثر سازی سطح باغات پسته منطقه و حداقل سازی بهره برداری از منابع آب است. از روش های برنامه ریزی چند هدفی و تکنیک تصفیه برای یافتن مجموعه کارآ(Efficient set) در بین اهداف فوق استفاده شد و سپس با استفاده از برنامه ریزی مصالحه ای بهترین جواب توافقی به دست آمد. هر چند که در جواب مصالحه ای هیچ کدام از اهداف سه گانه فوق به طور کامل محقق نشد، ولی برنامه به سمت ایدآل ها نزدیک شده است. این جواب توافقی با فرض یکسان بودن اهمیت اهداف محاسبه گردید. این در حالی است که، با تنظیم وزن اهداف بر اساس ترجیحات تصمیم گیران می توان جواب های مناسب تری نیز به دست آورد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی مصالحه ای، مدیریت منابع، پسته
 • اسماعیل خالقی، علی اکبر رامین صفحه 57

  در اکثر نقاط ایران به خصوص خوزستان به دلیل وجود شوری و دمای بالا مشکلات زیادی در زمینه پرورش چمن و چمنکاری زینتی به چشم می خورد. بر این اساس پژوهشی در شرایط مزرعه به منظور بررسی اثر متقابل 7 سطح شوری: آب مقطر (0.01)، آب رودخانه کارون (1.09) و آبیاری با شوری 3، 6، 9، 12 و 15 دسی زیمنس بر متر بر روی شاخص های طول ساقه، طول پنجه، تعداد برگ بر روی ساقه و پنجه، وزن تر برگ، وزن خشک برگ و سطح برگ سه نوع چمن: لولیوم (Lolium perenne L.) رقم Barball، فستوکای پابلند (Festuca arundinacea) رقم Kentaky-31-C و آفریقایی(Cynodon dactylon) رقم Primo به صورت فاکتوریل 3× 7 در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر عوامل شوری، جنس و اثر متقابل بین آنها در سطح %5 بر روی شاخص های اندازه گیری شده موثر و معنی دار بود. چمن آفریقایی در مقایسه با دو جنس دیگر در تمام سطوح شوری بالاترین شاخص های رشد را به خود اختصاص داد. در حالی که بین دو جنس دیگر تفاوتی معنی داری دیده نشد. چمن آفریقایی در شوری 15 دسی زیمنس بر متر 5.51 برگ بر روی پنجه و 4 برگ بر ساقه اصلی داشته در حالی که چمن های لولیوم و فستوکای پابلند در این درجه شوری فاقد برگ بر روی پنجه و ساقه بودند هر سه نوع چمن تا شوری 3 dS/m، تغییر چندانی در شاخص های رشد نداشته و همانند گیاهان شاهد (بدون تنش شوری) رشد و نمو داشته اند. از شوری 6 dS/m به بعد، کلیه شاخص های رشد در هر سه جنس تحت تاثیر شوری قرار گرفته ولی دو جنس لولیوم و فستوکای پابلند، کاهش زیادتری در مقایسه با چمن آفریقایی نشان دادند. در شوری 15 dS/m رشد و نمو در هر دو جنس چمن (لولیوم و فستوکا) تقریبا متوقف ولی چمن آفریقایی همچنان رشد داشته است. از میان شاخص های اندازه گیری شده به نظر می رسد رشد طولی و تعداد پنجه در گیاه کمتر تحت تیمارهای شوری قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: چمن، شوری، شاخص های رشد
 • زهرا پاک کیش، مجید راحمی صفحه 69

  پوست سبز پسته به عنوان مانعی موثر، حفاظت از مغز را در برابر قارچ ها و حشرات به عهده دارد. ترک خوردگی پوست در هنگام برداشت باعث می شود که مغز پسته مورد حمله قارچ ها قرار گیرد. تاکنون شیوه موثری برای جلوگیری از این عارضه گزارش نشده است. به منظور مطالعه کنترل ترک خوردگی پوشینه پسته به کمک اسید جیبرلیک پژوهش حاضر در یک باغ تجارتی در شهرستان رفسنجان طی سال های 1380-81 انجام گردید. تیمارهای اسید جیبرلیک به غلظت های 0، 25، 50 و 100 میلی گرم در لیتر روی پسته رقم اوحدی در دو نوبت شروع مرحله رشد لپه ها و یک ماه بعد از آن تا حد آب چک محلول پاشی شدند. اسید جیبرلیک به طور معنی داری مانع ترک خوردگی پوسته سبز میوه پسته شد ولی کمترین ترک خوردگی مربوط به اسید جیبرلیک 50 و 100 میلی گرم در لیتر بود. کاهش ترک خوردگی پوست سبز پسته باعث جلوگیری از نفوذ قارچ آسپرژیلوس به داخل میوه پسته شد. با کشت برون بر، میان بر، و درون بر پسته روی محیط کشت اختصاصی آسپرژیلوس مشخص شد که تیمار اسید جیبرلیک روی نفوذ قارچ آسپرژیلوس به فرابر میوه پسته در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری دارد. با اندازه گیری میزان آفلاتوکسین مغز پسته مشخص شد که بیشترین میزان زهرابه آفلاتوکسین را شاهد داشته (6.25 ppb) و مغز پسته های تیمار شده با اسید جیبرلیک کمترین میزان زهرابه آفلاتوکسین (0.5 ppb) را داشتند. اسید جیبرلیک باعث کاهش لغزندگی پوست سبز میوه پسته شد و با افزایش غلظت این ماده میزان لغزندگی پوست سبز پسته کاهش یافت. این ماده تاثیر معنی داری بر درصد خندانی، وزن میوه، وزن مغز و میزان مواد جامد محلول مغز پسته نداشت. اسید جیبرلیک میزان چربی مغز و کلروفیل پوست سبز و مغز را افزایش داد.

  کلیدواژگان: پوشینه پسته، قارچ آسپرژیلوس، آفلاتوکسین، رقم اوحدی، اسید جیبرلیک
 • فایز رئیسی، اسماعیل اسدی، جهانگرد محمدی صفحه 81

  در اکوسیستم های مرتعی، چرای مفرط باعث تغییراتی در پویایی کربن بقایای گیاهی و ماده آلی خاک می شود. هدف این پژوهش بررسی کیفیت شیمیایی بقایای سه گونه غالب مرتعی و ارتباط آن با پویایی کربن لاشبرگ تحت مدیریت های مختلف چرا و قرق در مراتع سبزکوه می باشد. این بررسی در مراتع مشجر منطقه سبزکوه (استان چهار محال و بختیاری) صورت گرفت. نمونه برداری از گیاهان مرتعی غالب شامل اگروپایرون (Agropyron intermedium)، جو پیازدار (Hordeum bulbosum) و جگن (Juncus stenophylla) از یک منطقه تحت قرق 15 ساله برداشت و مقدار نیتروژن فسفر و پتاسیم در نمونه ها اندازه گیری شد. علاوه بر این، سرعت تجزیه لاشبرگ گونه ها پس از یک سال خواباندن تحت شرایط طبیعی تعیین گردید. مقدار متوسط نیتروژن در لاشبرگ آگرو پایرون، جگن و جو پیازدار به ترتیب 1.37، 1.36 و 0.98 درصد بود. بنابراین با در نظر گرفتن %50 کربن در ماده خشک، نسبت کربن به نیتروژن (C/N) برای گونه های آگروپایرون، جگن و جو پیازدار به ترتیب 3.2، 37.37 و 51.1 خواهد بود. لاشبرگ های آگروپایرون، جگن و جو پیازدار به ترتیب حاوی 0.13، 0.12 و 0.21 درصد فسفر و 1.04، 1.01 و 1.72 درصد پتاسیم بودند. نتایج پویایی کربن نشان می دهد که اختلاف بین سرعت تجزیه لاشبرگ در منطقه چرا و منطقه قرق معنی دار نیست (p>0.05)، ولی این اختلاف بین گونه های مطالعه شده از نظر آماری بسیار معنی دار است (p<0.01) نتایج نشان می دهند که ظاهرا روند تجزیه این بقایای گیاهی در ابتدا با نسبت C/N هم بستگی دارد ولی در خلال فرآیند تجزیه سایر خصوصیات کیفی لاشبرگ و شرایط محیطی خاک تاثیر گذار خواهند بود. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که اثر نوع لاشبرگ گیاهی و کیفیت آن به روی تجزیه پذیری به مراتب ملموس تر از اثر چرا (قرق) است.

  کلیدواژگان: توده زنده مرتع، تجزیه پذیری لاشبرگ، کیفیت لاشبرگ، قرق مرتع، چرای مفرط، سبز کوه، چهارمحال و بختیاری
 • هرمزد نقوی، محمدعلی حاج عباسی، مجید افیونی صفحه 93

  هدف از این پژوهش بررسی اثر ماده آلی (کود گاوی) بر برخی از ویژگی های فیزیکی، خصوصیات و ضرایب هیدرولیکی و انتقال ردیاب برماید در خاک بوده است. برای این منظور خاک سطحی 0-30) سانتی متری(از یک مزرعه لوم شنی انتخاب و 3 سطح کود دامی 0 (صفر)، 30 و 60 تن در هکتار به آن اضافه و در تمام پلات ها ذرت کاشته شد. این آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. سه ماه بعد از اضافه کردن کود آلی بقایای ذرت حذف و محلول KBr به صورت یکنواخت روی سطح کرت ها پاشیده شد. جرم مخصوص ظاهری، تخلخل، مقدار ماده آلی و رطوبت خاک در 18 مقدار پتانسیل ماتریک در آزمایشگاه اندازه گیری شد. پس از اضافه کردن ردیاب، سه مرحله آبیاری به مقدار 100، 200 و 400 میلی متر انجام گردید. بعد از هر مرحله آبیاری نمونه های خاک از هفت عمق، با ضخامت های مساوی 15 سانتی متری تا 105 سانتی متر برداشته شد و غلظت باقی مانده Br در نمونه ها تعیین گردید. برای هر زمان نمونه برداری مرکز جرم توزیع غلظت ردیاب در اعماق ذکر شده در تمام تیمارها نیز محاسبه شد. نتایج نشان داد که افزودن کود دامی باعث کاهش جرم مخصوص ظاهری، افزایش تخلخل، مقدار ماده آلی و رطوبت خاک در بیشتر پتانسیل های ماتریک شده است. هم چنین افزودن کود دامی باعث تغییر ضرایب هیدرولیکی خاک گردید. مقدار Br در نیم رخ پلات هایی که کود دامی دریافت کرده بودند، کمتر انتقال پیدا کرد. مشابه همین نتایج از بررسی مرکز جرم ردیاب در زمان های نمونه برداری به دست آمد.

  کلیدواژگان: ویژگی های فیزیکی خاک، کود گاوی، شستشوی برماید، ضرایب هیدرولیکی، منحنی خصوصیات رطوبتی
 • جهانگرد محمدی، حسین خادمی، محسن نائل صفحه 105

  به منظور دست یابی به مدیریت پایدار اراضی و بهبود کیفیت آنها، ارزیابی کمی عوامل و شاخص های موثر در پایداری اراضی ضروری است. در بررسی حاضر آثار عوامل مختلف مانند نواحی جغرافیایی، کاربری و مدیریت اراضی بر تغییر پذیری برخی شاخص های کیفیت خاک در زاگرس مرکزی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور 12 منطقه مطالعاتی در مناطق واقع در استان های چهارمحال و بختیاری (سبزکوه و بروجن)، اصفهان (سمیرم) و کهکیلویه و بویراحمد (میمند یاسوج) انتخاب و در هر منطقه با توجه به کاربری و مدیریت های مختلف اراضی شامل مرتع (قرق، چرای کنترلی، چرای بی رویه)، کشاورزی (گندم دیم، گندم آبی، یونجه) و جنگل (قرق و تخریب شده) اقدام به نمونه برداری منظم و به تعداد 50 نمونه در هر منطقه شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل های آماری تک متغیره و چند متغیره نشان داد که کلیه عوامل نواحی جغرافیایی، نوع کاربری و مدیریت اراضی به طور معنی داری بر تغییر پذیری مکانی شاخص های مورد مطالعه کیفیت خاک شامل فعالیت آنزیم فسفاتاز، تنفس میکروبی، مواد آلی و ازت کل خاک در عرصه های مختلف کشاورزی، مراتع و جنگل تاثیر گذاشته اند. از سوی دیگر، نتایج حاصل از روش تجزیه به توابع تفکیک کارایی شاخص های مورد مطالعه کیفیت خاک در شناسایی اکوسیستم های پایدار و مدیریت های بهینه به ویژه در مناطق کشاورزی و جنگل را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: آنزیم فسفاتاز، ازت کل، تجزیه به توابع تفکیک، تغییرات مکانی خاک، تنفس میکروبی، مواد آلی
 • ملیحه اسلامی، سید علی محمد میرمحمدی میبدی، احمد ارزانی صفحه 121

  به منظور ارزیابی قابلیت توارث، ضرایب تنوع فنوتیپی و ژنتیکی، واریانس فنوتیپی و ژنتیکی و میزان هم بستگی برخی صفات مرتبط با کیفیت دانه در ژنوتیپ های متحمل به شوری گندم دوروم، این آزمایش در سال زراعی 1379-80 با چهار ژنوتیپ گندم دوروم مشتمل بر Dipper-6، PI40100، Oste/Gata و شوا به همراه جمعیت های F2 و F3 حاصل از تلاقی آنها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. صفات سختی دانه، محتوای پروتئین دانه، ارتفاع رسوب SDS و محتوای گلوتن تر و محتوای گلوتن خشک مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که محتوای گلوتن خشک و محتوای گلوتن تر از بالاترین تنوع ژنتیکی و فنوتیپی برخوردارند. نتایج تجزیه واریانس صفات حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین ژنوتیپ های مختلف برای کلیه صفات به جز ارتفاع رسوب SDS بود. برآوردهای قابلیت توارث صفات مورد مطالعه دامنه ای از 48.6 درصد برای ارتفاع رسوب SDS تا 90.4 درصد برای محتوای گلوتن خشک داشت. شاخص سختی دانه هم بستگی مثبت و معنی داری با محتوای پروتئین، ارتفاع رسوب SDS و محتوای گلوتن خشک داشت. محتوای پروتئین نیز هم بستگی مثبت و معنی داری با محتوای گلوتن تر و محتوای گلوتن خشک نشان داد. نظر به این که محتوای گلوتن خشک هم بستگی بسیار بالایی با محتوای پروتئین (کمیت) داشت و از طرفی سختی دانه هم بستگی بالایی با ارتفاع رسوب SDS به عنوان معیار مهم کیفیت پروتئین نشان داد، بنابراین از محتوای گلوتن خشک و سختی دانه می توان برای گزینش در جهت افزایش کمیت و کیفیت پروتئین در گندم دوروم استفاده نمود.

  کلیدواژگان: گندم دوروم، صفات کیفیت دانه، قابلیت توارث، هم بستگی صفات
 • آرمان آذری، محمدرضا خواجه پور صفحه 131

  آرایش کاشت از طریق تغییر در شرایط رشد گیاه بر اجزای عملکرد و در نتیجه بر عملکرد دانه تاثیر می گذارد. با توجه با این که آرایش مناسب کاشت تابستانه در اصفهان بررسی نشده است، آزمایشی در تابستان سال 1379 در مزرعه پژوهش کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با طرح بلوک های کامل تصادفی و آرایش تیمارها در چارچوب کرت های خرد شده با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل سه فاصله ردیف کاشت 30) سانتی متر به صورت مسطح و 45 و 60 سانتی متر به صورت جوی و پشته(و فاکتور فرعی شامل سه تراکم 30، 40 و 50 بوته در متر مربع بود. کاشت در تاریخ 23 خرداد انجام شد. نتایج نشان داد که فاصله ردیف کاشت، تاثیر معنی داری بر شاخص سطح برگ، شمار طبق در شاخه فرعی، شمار دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد تک بوته و شاخص برداشت نداشت. افزایش فاصله ردیف کاشت به طور معنی داری موجب تسریع بیشتر مراحل نمو و افزایش شمار شاخه فرعی در بوته و در متر مربع گردید، ولی موجب کاهش معنی دار شمار طبق در بوته و در متر مربع و عملکردهای دانه و گلبرگ شد. بیشترین عملکردهای دانه و گلبرگ)به ترتیب به میزان 3841 و 373 کیلوگرم در هکتار(با فاصله ردیف 30 سانتی متر به دست آمد. تراکم بوته تاثیر معنی داری بر شمار شاخه فرعی در بوته، شمار دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد تک بوته و عملکرد دانه نداشت. افزایش تراکم بوته به طور معنی داری سبب تسریع بیشتر مراحل نمو، افزایش شاخص سطح برگ، شمار شاخه فرعی و شمار طبق در متر مربع گردید، اما موجب کاهش معنی دار شمار طبق در شاخه فرعی و در بوته، عملکرد گلبرگ و شاخص برداشت شد. آثار متقابل عوامل آزمایشی بر کلیه صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود. به هر حال، بیشترین عملکرد دانه بدون گل چینی به میزان 4341 کیلوگرم در هکتار در تیمار تلفیق فاصله ردیف 30 سانتی متر با تراکم 50 بوته در متر مربع به دست آمد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کشت تابستانه گلرنگ با آرایش کاشت فوق در شرایط مشابه با مطالعه حاضر ممکن است مناسب باشد.

  کلیدواژگان: گلرنگ، فاصله ردیف، تراکم بوته، شاخص برداشت
 • فرحناز ممتازی، یحیی امام، نجفعلی کریمیان صفحه 143

  در یک پژوهش مزرعه ای دو ساله با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار، در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در باجگاه، ویژگی های رشد و عملکرد گندم زمستانه رقم شیراز در واکنش به سه تاریخ کاشت و چهار تراکم بوته مورد بررسی قرار گرفت. تاریخ های کاشت (15 آبان، 15 آذر، 15 دی) را کرت های اصلی و چهار تراکم (150، 250، 350، 450 بوته در متر مربع) را کرت های فرعی تشکیل می دادند. نتایج نشان داد که کاشت تاخیری با کاهش عملکرد دانه همراه بود، به نحوی که عملکرد دانه در تاریخ کاشت 15 دی به طور معنی داری کمتر از تاریخ های کاشت 15 آبان و 15 آذر بود...

  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، تراکم بوته، شاخص سطح برگ، وزن خشک، گندم زمستانه
 • محمدرضا لک، حمیدرضا دری، محمدکاظم رمضانی، محمدحسن هادیزاده صفحه 161

  به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در لوبیا چیتی لاین KS-21467 آزمایشی در سال های 1380 و 1381 در ایستگاه تحقیقات لوبیای خمین با طرح آماری بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارها در دو سری به ترتیب تداخل علف های هرز در 20، 28، 36 و 44 روز پس از کاشت و سری دوم، کنترل علف های هرز تا مراحل مذکور و دو شاهد بدون کنترل و کنترل کامل علف های هرز تا پایان فصل رشد بود. نتایج آزمایش نشان داد که دوره بحرانی کنترل علف های هرز در لوبیا چیتی لاین KS-21467 با در نظر گرفتن %5 کاهش عملکرد در سال های 1380 و 1381 به ترتیب 20-53 روز پس از کاشت (تقریبا منطبق با ظهور اولین سه برگچه تا شروع گل دهی) و 35-51 روز پس از کاشت (تقریبا منطبق با شروع غنچه دهی تا اواسط گل دهی) بود. وزن خشک علف های هرز در تیمار عاری از علف هرز تا 44 روز پس از کاشت به طور متوسط %81 نسبت به شاهد رقابت تمام فصل کاهش یافت. تداخل علف های هرز تا پایان فصل رشد به طور متوسط %63 کاهش عملکرد نسبت به شاهد بدون رقابت شد. رقابت با علف های هرز سبب افزایش ارتفاع لوبیا شد. ولی تاثیر آن بر تعداد بذر در غلاف و وزن صد دانه ناچیز بود. تعداد غلاف در بوته، تعداد بذر در بوته و عملکرد دانه با وزن خشک علف های هرز هم بستگی منفی و معنی دار داشت.

  کلیدواژگان: علف هرز، دوره بحرانی، لوبیا، استان مرکزی
 • مسعود علیخانی، علی اسدی الموتی، غلامرضا قربانی، ناصر صادقی صفحه 171

  گیاه آفتابگردان با دانه و بدون دانه در یک طرح فاکتوریل 2× 2× 2× 2 با سه تکرار با استفاده از چند افزودنی در سطل های پلاستیکی به صورت آزمایشگاهی سیلو گردید. افزودنی ها به شکل فاکتوریل در سطوح زیر اضافه شدند: ملاس به میزان 4 درصد وزن تر، اوره به میزان 0.5 درصد وزن تر و باکتری با نام تجاری آگروس (Agroos) و به میزان 6 گرم در تن علوفه. به طور کلی تهیه آفتابگردان سیلو شده به صورت گیاه کامل (دانه دار بودن) در مقابل تهیه سیلاژ بدون طبق (بی دانه) منجر به تولید سیلاژهایی با pH، غلظت دیواره سلولی و خاکستر کمتر و در مقابل غلظت پروتئین خام، چربی خام (انرژی زایی) بیشتر شد، ولی از لحاظ تولید اسید لاکتیک و تجزیه پذیری ماده خشک اختلاف معنی داری بین این دو دسته وجود نداشت. (P>0.05). افزودن ملاس باعث شد تا غلظت اجزای دیواره سلولی و چربی خام در آفتابگردان سیلو شده کمتر، ولی تجزیه پذیری ماده خشک و نیز مقدار ماده خشک آن بالاتر باشد، به طوری که بیشترین تجزیه پذیری ماده خشک در سیلاژهای دارای ملاس دیده شد)میانگین سیلاژهای ملاس دار 58.04 درصد، اثر ملاس (P<0.007). افزودن اوره تنها مقدار پروتئین خام سیلوها را به طور معنی داری بالا برد و این اثر بین دو گروه آفتابگردان سیلو شده (به همراه دانه یا بدون آن) یکسان بود (P<0.0001). سایر صفات تخمیر به طور معنی داری تحت تاثیر اثر اوره نبودند. هم چنین افزودن باکتری به آفتابگردان سیلو شده غلظت اسید لاکتیک را در سیلوها بالا برد 2.81) درصد(که این افزایش در آفتابگردان سیلو شده بدون دانه بیش از آفتابگردان سیلو شده به همراه دانه بود. ولی این اثر متقابل معنی دار نبود (P>0.05). صرف نظر از نوع افزودنی، مقدار اسید بوتیریک همه سیلوها به صورت ایدآلی پایین نگه داشته شده بود)نزدیک به 0.2 درصد(که نشان دهنده حداقل تخمیر کلستریدیایی بود. ارزیابی ظاهری کیفی سیلو بر اساس یک مقیاس 1-20 برای رنگ، بو و ساختمان سیلاژ و نمره گذاری کپک زدگی بر اساس 1-10 همه تیمارها را در محدوده با کیفیت قابل قبول قرارداد، با این وجود سیلاژهای بدون ملاس به طور معنی داری کپک زده بودند (P<0.0001). نتایج آزمایش نشان داد که با سیلو کردن آفتابگردان به صورت گیاه کامل و افزودن ملاس می توان سیلوهای با کیفیت تری تهیه کرد. ضمن این که بهبود کیفیت سیلو با افزودن ملاس ممکن است نمایانگر آن باشد که برای ساخت یک سیلاژ با کیفیت آفتابگردان، افزودن منبعی از کربوهیدرات های محلول ضروری است.

  کلیدواژگان: آفتابگردان سیلو شده، دانه دار بودن، ملاس، اوره، تلقیح باکتریایی
 • عباسعلی قیصری، امید سراییان، مجید طغیانی صفحه 185

  در این پژوهش از 360 قطعه جوجه خروس مازاد مادر گوشتی آرین به صورت یک آزمایش فاکتوریل 2× 3 با دو سطح انرژی قابل سوخت و ساز 3050) و 3200 کیلوکالری در کیلوگرم(و سه سطح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرددار 10) درصد بیشتر، برابر و 10 درصد کمتر از مقادیر پیشنهادی جداول احتیاجات غذایی طیور (1994) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار استفاده شد. نتایج به دست آمده از کل دوره آزمایش)صفر تا 49 روزگی(نشان داد که سطوح مختلف انرژی جیره، تاثیر معنی داری بر وزن بدن و افزایش وزن روزانه داشت (P<0.05) به طوری که با افزایش میزان انرژی از 3050 به 3200 کیلوکالری در کیلوگرم، وزن بدن 2216) در مقایسه با 2314 گرم(و افزایش وزن روزانه 45.2) در مقایسه با 47.2 گرم در روز(افزایش یافت. میزان انرژی جیره تاثیر معنی داری بر خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذا و اجزای لاشه نداشت. با افزایش سطح پروتئین جیره، وزن بدن و افزایش وزن روزانه افزایش ولی ضریب تبدیل غذایی و هم چنین درصد چربی حفره بطنی نسبت به وزن زنده کاهش یافت (P<0.05). نتایج این پژوهش نشان داد که با تغذیه جوجه خروس های مازاد مادر گوشتی آرین با جیره های حاوی 3200 کیلو کالری در کیلوگرم انرژی قابل سوخت و ساز و میزان پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرددار مطابق توصیه (1994) NRC و یا 10 درصد بالاتر از آن در دوره های صفر تا 21، 21 تا 42 و 42 تا 49 روزگی می توان به سرعت رشد و وزن پایانی مناسبی دست یافت.

  کلیدواژگان: جوجه خروس مادر گوشتی، انرژی، پروتئین، اسیدهای آمینه گوگرددار
 • فریبرز خواجعلی صفحه 197

  این آزمایش به منظور تعیین آثار طول دوره تغذیه با جیره های پیش دان و پس دان بر پاسخ رشد و خصوصیات لاشه و بستر جوجه های گوشتی ماده انجام گرفت. طول مدت تغذیه با جیره پیش دان 14 یا 21 روز و طول مدت تغذیه با جیره پس دان از 35 تا 49 یا 42 تا 49 روزگی در نظر گرفته شد. طبق نتایج این آزمایش، کاهش طول دوره تغذیه با جیره پیش دان باعث کاهش اضافه وزن (P<0.0071) و نامناسب تر شدن ضریب تبدیل خوراک (P<0.0002) تا سن 21 روزگی شد. کاستن از طول مدت تغذیه با جیره پیش دان، وزن بدن را در 21 روزگی کاهش داد (P<0.0071) ولی بر وزن بدن در 42 و 49 روزگی تاثیری نداشت. افزایش طول مدت تغذیه با جیره پس دان موجب افت اضافه وزن (P<0.0076) و ضریب تبدیل خوراک (P<0.0001) تا سن 42 روزگی شد ولی تاثیر معنی داری بر این مشاهدات تا سن 49 روزگی نداشت. این امر نشان می دهد که رشد جبرانی در فاصله 42 تا 49 روزگی صورت گرفته است. تیمارهای به کار رفته در آزمایش، تاثیر معنی داری بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی نداشتند. کاهش طول مدت تغذیه با جیره پیش دان و افزایش طول مدت تغذیه با جیره پس دان، میزان رطوبت، نیتروژن و pH بستر را به طور معنی داری کاهش داد.

  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، پیش دان، پس دان، عملکرد، بستر
 • محمدرضا احسانی، حمید عزت پناه، حسن لامع صفحه 207

  در این بررسی تغییرات میکروسکوپی میسل های کازئینی (Casein Micelles) شیرخام و شیر پاستوریزه به وسیله میکروسکوپ الکترونی نگاره (Scanning Electron Microscope (SEM) و گذاره (Transmission Electrom Microscope (TEM) بررسی گردید. به منظور پاستوریزاسیون شیر از روش کند (Low Temperature long Time (L.T.L.T.)))دمای 63 درجه سانتی گراد و زمان 30 دقیقه(استفاده شد. نمونه های شیرخام و پاستوریزه از پایلوت پژوهشی دانشکده کشاورزی تهیه و هر یک از آنها به دو قسمت تقسیم شدند. بخش نخست به طور مستقیم مراحل آماده سازی برای مطالعه با میکروسکوپ های الکترونی نگاره و گذاره را گذراند، در حالی که بخش دوم از نمونه های شیر خام و شیر پاستوریزه در دمای 2? C تحت تاثیر مایه پنیر قرار گرفته و پس از نگه داری در این دما به مدت 24 ساعت، پس از انجام مراحل آماده سازی برای مطالعه با میکروسکوپ های الکترونی نگاره و گذاره، مورد مطالعه و تصویر برداری قرار گرفت. تصاویر تهیه شده نمونه های مختلف، به ویژه در نمونه های شیر خام، نشان دادند که در حالت طبیعی میسل های کازئینی دارای ساختمانی کروی و منظم با سطحی صاف و به صورت منفرد می باشند. در حالی که در نمونه هایی که در سرما تحت تاثیر مایه پنیر قرار گرفتند، نوعی حالت کشیدگی پدید می آید که علت این پدیده را می توان با تغییرات ساختاری انجام شده به دنبال عمل آنزیم رنین (Rennin) بر روی پیوند معینی در ساختمان کاپا - کازئین و احتمالا خارج شدن نسبی بتا - کازئین (Casein?) از ساختمان میسلی و هم چنین بخشی از کلسیم کلوئیدی موجود در ساختمان میسل های کازئینی مرتبط دانست. شکل های مربوط به میسل های کازئینی در شیر پاستوریزه نشان می دهند که شرایط حرارتی پاستوریزاسیون بر اندازه میسل ها تاثیر داشته و ابعاد آنها را در مقایسه با میسل های کازیینی در شیر خام بزرگ تر نموده است.

  کلیدواژگان: میسل کازئینی، شیر خام، شیر پاستوریزه، مایه پنیر، میکروسکوپ الکترونی نگاره، میکروسکوپ الکترونی گذاره
 • الهام خسروی، شهرام دخانی، غلامسین کبیر صفحه 217

  فرآورده های گوشتی یکی از پر مصرف ترین محصولات غذایی می باشند. یکی از مشکلاتی که در این نوع مواد غذایی ممکن است مطرح شود، تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی آن، خصوصا افزایش میزان اکسیداسیون چربی ها طی نگه داری طولانی مدت است. محدودیت مصرف ضد اکسیدان های مصنوعی در مواد غذایی موجب شده که تحقیقات وسیعی به منظور تعیین میزان تاثیر ضد اکسیدان های طبیعی و جایگزینی ضد اکسیدان های مصنوعی با آنها انجام گیرد. در این پژوهش تاثیر دو ضد اکسیدان آلفا توکوفرول و پروپیل گالات بر روی سوسیس مورد بررسی قرار گرفت. چهار تیمار سوسیس آلمانی هر یک به وزن 30 کیلوگرم تهیه شد که تیمارها به ترتیب نمونه شاهد بدون ضد اکسیدان، سوسیس با افزودن 200 و یا 500 ppm آلفا توکوفرول و تیمار چهارم نیز سوسیس دارای 200 ppm پروپیل گالات بود. از هر تیمار 12 کیلوگرم در پوشش های سلولزی و 18 کیلوگرم در پوشش های پلی آمیدی بسته بندی شده و پخته شدند و از هر یک از این نمونه ها نیز 1/3 در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 10 روز و بقیه در دمای -18 درجه سانتی گراد به مدت 6 ماه انبار شدند. برای سنجش میزان پیشرفت اکسیداسیون نمونه ها، از روش تعیین عدد پراکسید و تست اسید تیو باربیتوریک استفاده شد. در طی مدت انبارمانی بیشترین میزان اکسیداسیون در نمونه شاهد مشاهده شد. پروپیل گالات در به تعویق انداختن اکسیداسیون چربی ها موثرتر از هر دو غلظت آلفا توکوفرول بود. غلظت 500 ppm آلفا توکوفرول در به تعویق انداختن اکسیداسیون چربی موثرتر از غلظت 200 ppm بود. تفاوت بین تیمارها در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. در بررسی مقاومت برشی بافت سوسیس های نگه داری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 10 روز مشخص شد که بیشترین مقاومت برشی بافت در نمونه های بسته بندی شده در پوشش های سلولزی دیده می شود. نتایج مشابهی در مورد نمونه های نگه داری شده در دمای -18 درجه سانتی گراد به مدت 6 ماه به دست آمد.

  کلیدواژگان: سوسیس، اکیسداسیون خود به خودی چربی، آلفا توکوفرول، پروپیل گالات، ضد اکسیدان
 • مسعود لطیفیان، حسین سیدالاسلامی، جهانگیر خواجه علی صفحه 231

  در سال 1376 در تاکستان دانشگاه صنعتی اصفهان و تاکستان ذوب آهن اصفهان تغییرات فصلی تراکم جمعیت پوره های زنجرک مو Arboridia kermanshah Dlabola و پیشرفت علائم آسیب ناشی از آن بررسی گردید. برای بررسی تغییرات فصلی تراکم جمعیت پوره ها و آسیب ناشی از آن (بی رنگی برگ) از برگ درختچه های مو به صورت هفتگی نمونه برداری شد. نمونه ها از سه ارتفاع مختلف 10 بوته مو در هر تاکستان گرفته شد و هر سه برگ گرفته شده یک واحد نمونه برداری منظور گردید. به منظور جمع آوری پوره ها از روش شمارش مستقیم استفاده شد و درصد آسیب وارده به برگ ها به کمک دستگاه پلانی متر برآورد می شد. در این بررسی ها قفس های مخصوصی برای بررسی میزان آسیب وارده توسط سنین مختلف پورگی پوره ها به کار گرفته شد و میزان آسیب سنین مختلف نسبت به هم محاسبه گردید. تغییرات فصلی درصد آسیب زنجرک مو تا زمان برداشت محصول دو دوره فعالیتی نشان داد. آستانه آسیب برای پوره های زنجرک مو 80 پوره روز موثر در سن 1 و یا حضور 11-12 عدد پوره سن اول و تغذیه به مدت 7 روز محاسبه گردید که از آن مرحله به بعد با افزایش بیشتر تراکم پوره ها میزان خسارت ناشی از پوره ها قابل ملاحظه شده و به شدت افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: زنجرک مو، Arboridia kermanshah، آستانه تحمل
 • مژگان سادات عظیمی، منصور مصداقی، مهدی فرح پور صفحه 243

  بر اثر تغذیه حشره مولد گزانگبین (Cyamophila dicora) بر روی گون گزی (Astragalus adscendens)، به طور انحصاری در استان اصفهان نوعی مان به نام گزانگبین به دست می آید که برداشت آن از عرصه های طبیعی سابقه ای بس طولانی دارد. در این پژوهش ضمن تعیین مکان های پراکنش این گیاه در سه منطقه کلوسه، لاشخم و دره سیب از توابع شهرستان فریدون شهر، از طریق نمونه گیری تصادفی - سیستماتیک با استفاده از ترانسکت خطی، معیارهای بیولوژیکی شامل شدت تراکم حشره مولد گزانگبین، سطح تاج پوشش به متر مربع، درصد پوشش تاجی و درصد رطوبت موجود در اندام های گون گزی و معیار فیزیکی رطوبت خاک اندازه گیری شد و با استفاده از طرح آماری آشیانه ای و مدل رگرسیون خطی چندگانه روابط بین تراکم حشره با معیارهای بیولوژیکی و فیزیکی تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، تراکم حشره وابسته به سن، سطح پوشش تاجی و رطوبت سرشاخه گیاه است که در سنین بالاتر گون تراکم حشره افزایش می یابد. تحلیل رگرسیونی نشان داد که در مناطق کلوسه و لاشخم، سن گیاه ولی در منطقه دره سیب، درصد رطوبت سرشاخه و درصد رطوبت خاک مهم تر هستند. به عبارت دیگر هنگامی که رطوبت کافی باشد (مناطق کلوسه و لاشخم)، سن گیاه همراه با سطح پوشش تاجی در تراکم حشره و بالنتیجه تولید گزانگبین نقش موثری دارند ولی هنگامی که منطقه با خشکی مواجه شود (منطقه دره سیب)، عوامل رطوبت گیاه و رطوبت خاک نقش تعیین کننده ای در تولید گزانگبین خواهند داشت.

  کلیدواژگان: گون (Astragalus adscendens)، گزانگبین، تراکم حشره، سن گیاه، رطوبت گیاه، رطوبت خاک
|
 • M. J. Nazemosadat *, A. Shirvani Page 1

  Since the fluctuations of the Persian Gulf Sea Surface Temperature (PGSST) have a significant effect on the winter precipitation and water resources and agricultural productions of the south western parts of Iran, the possibility of the Winter SST prediction was evaluated by multiple regression model. The time series of PGSSTs for all seasons, during 1947-1992, were considered as predictors, and the time series of MSSTs during 1948-1993, as the prrdictand. For the purpose of data reduction and principal components extraction, the principal components analysis was applied. Just the scores of the first four PCs (PC1 to PC4) that accounted for the total variance in predictor field were considered as the input file for the regression analysis. For finding the dependency of each principal component to the first time series of the PGSST, the Varimax rotation analysis was applied. The results have indicated that PC1 to PC4 respectively are the indicator of temperature changes during winter, autumn, Spring and Summer. According to the regression model, the components of PC1, PC2 and PC4 were significant at 5% level. But the components of PC3 was insignificant. The results indicated that the significant variables are held accountable for the 33.5% of the total variance in the winter PGSSTs. It became obvious that for the prediction of the winter PGSST, the PGSST during the winter of the last year has a particular importance. At the next stage, autumn and summer temperature have also a role in prediction of winter PGSST.

  Keywords: Persian Gulf Sea Surface Temperature, Multiple regression, Principal component analysis
 • K. Asghari *, J. Sourinejhad, A. K. Zolanvar Page 13

  In this study, the simulation of the BORKHAR plain aquifer located in north-east of Isfahan was done for the estimation of the hydrodynamic coefficients and for the preparation of the prediction and management model with the purpose of the study of the water table surface situation in the next years. The study of the geological situation of the plain and the report of the drilling of its exiting wells indicated that the BORKHAR plain has two kinds of aquifer: confined and unconfined. According to the field data related to the unconfined aquifer, a part of this aquifer was selected for the mathematical simulation. The calibration model for the estimation of the K and Sy. coefficients was done by dividing the plain into four geohydrologic units and by using the PEST, a module of the MODFLOW model. The situation of the water table level during 1380-1390 was studied according to the different management options by the calibration model. If the trend of the exploitation doesn’t change during the next ten years, we will confront with a maximum drop of 48 meters. As a practical way for preventing from this drop, it was suggested that the exploitation management reduce the 30 percent of the demand. One of the most important result of this will be the 26 percent reduction of the drop. By developing an optimization model and by imposing the necessary constraints on the critical regions, and transferring water from other parts, it seems that the trend of the drop will be controllable at a admissible level (less than 10 meters until 1390). Using the optimization model will make a change in the increasing trend of the drop and an improvement in the situation of the aquifer.

  Keywords: Simulation - Optimization, Hydrodynamic coefficients, Aquifer management model
 • M. M. Nakhjavani Moghaddam *, B. Ghahraman Page 27

  In order to determine the water production functions for winter wheat (Variety, C73,5), an experiment was conducted in through of a complete randomized block design with 9 treatments and 3 replications in Mashhad region. While the first treatment (as a control treatment) was selected on the basis of irrigation in all growth stages of growing season, six treatments were selected on the basis of an irrigation cut in the six stages of growth season and two remaining treatments were also selected on the basis of a constant reduction of irrigation to the amount of 20 and 60 percent. In general the water stress was caused that the amounts of depth percolation were calculated negatively which was an indication of the water uptake from below the root zone. According to results, models of the yield in per unit of area had a higher correlation coefficient of determination in relation to the models of the yield in per unit of water. The derived sensitivity coefficients indicated that the winter grain formation and flowering stages were respectively the most sensitive stages of the growth season stages to the water deficit. There are some differences between these computed sensitivity coefficients and the amounts reported by the other researchers. Probably the variety, degree of stress, the climatic conditions and some unknown factors may explain these differences.

  Keywords: Winter wheat, Water stress, Sensitivity coefficients, Production function, Mashhad
 • J. Torkamani *, M. Abdollahi Ezzatabadi Page 43

  This study shows how multiobjective programming, compromise programming and filtering techniques could be used to manage scarce resources. Data were collected from a sample of 109 Rafsanjan pistachio producers. The aim of the program was to make a compromise between the objectives of profit maximization, the maximization of the area under pistachio gardens and also maximization of the groundwater use. The multiobjective programming approach and filtering techniques were used to find the efficient set among these objectives. A compromise between the objectives was established by the compromise programming method. Although none of the above three objectives achieved completely in the compromise solution, it became nearer to the ideal point on the assumption that the importance of three objectives was the same. By omitting this assumption and considering the objective weights based on decision maker preferences, the compromise solution might become nearer to the ideal point.

  Keywords: Compromise programming, Resources management, Pistachio
 • E. Khaleghi *, A. A. Ramin Page 57

  Due to the existence of salinity and high temperature and sensitivity of some plants in most regions of Iran, especially in Khoozestan, there are a lat of difficulties in the planting and husbandry of lawn. Therefore an experiment was carried out under field conditions, to investigate the effect of seven levels of salinity as: Karun river water with EC of 1.09, distilled water (0.01) and irrigation with hand made salinity of 3, 6, 9, 12 and 15 dS/m on the growth and development of three types of lawn namely: Lolium perenne L. cultivar Barball, Festuca arundinacea cultivar Kentaky-31-C and Cynodon dactylon cultivar Primo in the form of a 7×3 factorial with a completely randomized design in 3 replication. A number of leaves on the main shoot and tiller, fresh and dry weight of leaves, leaf area and a number of tiller per plant were recorded. According to the results, it was revealed that the effect of salinity, Genus and interaction were significant (P<0.05) on growth parameters. In all salinity levels, Cynodon dactylon, in comparison to the other two genus displayed the highest rate of growth, while between the two other genus there were no significant differences. In addition, it was revealed that the number of leaf on the tiller and main shoot in Cynodon dactylon at a salinity of 15 dS/m was 5.1 and 4, respectively. Whereas in others, no leaves were initiated at this level of salinity. It was also appeared that at salinity of 15 dS/m, the growth of leaf area, the fresh and dry weight of leaves greatly decreased in Lolium perenne and Festuca arundinacea, while Cynodon dactylon still had growth ability. It was concluded that the number of tiller per plant and high of the plant was less affected by salinity, compared to the other growth parameters in all of genus.

  Keywords: Lawn, salinity, Growth indices
 • Z. Pakkish *, M. Rahemi Page 69

  Green skin (hull) of pistachio fruits is a barrier against the penetration of fungi and insects into the kernel of pistachio. Splitting of husk facilitates the entry of fungi and infection of pistachio kernels during the harvest. So far no effective way has been reported for controlling this problem. To evaluate the effects of gibberellic acid on hull spliting the present research was conducted in a commercial orchard of pistachio during 2001-2002 in Rafsanjan, Iran. Gibberellic acid (GA3) at 0,25,50 and 100 mg –1 was applied on 25-year-old of “Owhadi” pistachio cultivar. Two branches of each tree was sprayed during two years of study. GA3 at 25,50 and 100 mg –1 significantly reduced hull splitting and penetration by Aspergillus spp. into pistachio fruits. There was a positive correlation between the hull splitting and fungi penetration (r=0.92*). The exocarp, mesocarp and endocarp of pistachio fruits cultured on selective medium of Aspergillus spp. showed no infection of pistachio kernel by Aspergillus spp. The highest concentration of aflatoxin was detected in the kernel of non-treated fruits (6.25 ppb) and the lowest (0.5 ppb) fruits treated by GA3 . GA3 reduced husk slippery of pistachio fruits at harvest. The rate of husk slippery was reduced by increasing the concentration of GA3. Gibberellic acid treatments had no significant effect on dehiscence, weight of 100 fruits, total soluble solids, but significantly increased fat and chlrophyll content of kernel of pistachio fruits. The results of the study is recommended for commerical pistachio production in Iran.

  Keywords: Pistachio Hull, Aspergillus spp., Aflatoxin, Owhadi pistachio cultivar, Gibberellic acid
 • F. Raiesi Gahrooee *, E. Asadi, J. Mohammadi Page 81

  Over-grazing may induce changes in the dynamics of plant residue carbon and soil organic carbon (SOC). The objective of this study was to evaluate the litter quality of three dominant pasture species, and the relationship between litter quality and C dynamics under different range managements in native rangelands of SabzKou. Aboveground litters from three dominant species including, Agropyron intermedium (AP), Hordeum bulbosum (HB) and Juncus stenophylla (JU) were collected in an area protected from grazing for 15 years. Concentrations of N, P and K in litter samples were determined. Litter decomposition was also studied by using a litter bag experiment. Bagged litters were incubated under field conditions at grazed and ungrazed sites for one year. Concentrations of N in litters were 1.37, 1.36 and 0.98, respectively, for AP, JU and HB. Assuming 50 % C in the litter, C/N ratios of litters were 37.2, 37.3 and 51.1, respectively, for AP, JU and HB. The litters of AP, JU and HB contained, respectively, 0.13,0.12 and 0.21 % of P, and 1.04, 1.01 and 1.72 % of K. Results indicate no significant (p>0.05) and consistent difference in litter decomposition rates between grazed and ungrazed areas. The three pasture species, however, showed significant (p<0.01) differences in litter decomposition rate. It is appearing that the trend in litter decomposition of these plant species correlates initially with litter C/N ratio, but other quality parameters of litter as well as soil environmental conditions would likely affect the litter decomposability in advanced stages of decomposition process.

  Keywords: Range biomass, Litter decomposability, Litter quality, Protected rangelands, Heavy grazing, Sabzkouh rangelands, Chaharmahal Va Bakhtiary
 • H. Naghavi *, M. A. Hajabbasi, M. Afyuni Page 93

  The objective of this study was to evaluate effects of cow manure on soil hydraulic properties and bromide leaching in a sandy loam soil (coarse loamy mixed, Typic Torrifluvents). Manure was applied at 0, 30, and 60 tha-1 at three replications in a completely random design. Three months after manure application potassium bromide (KBr) at rate of 300 Kg ha-1 Br was uniformly applied on the surface. Soil bulk density, porosity, organic matter, and soil moisture at18 levels of matric potentials were determined. Soil samples to the depth of 105 cm at 15-cm increments were collected after 100, 200 and 400 mm of irrigation. Soil bulk density, porosity, organic matter content, and soil moisture at different levels of matric potential increased significantly with manure application. Manure application also significantly affected the hydraulic parameters. Bromide leaching was significantly lower in plots with manure application and the greatest leaching occurred at the zero manure application treatment. The center of mass evaluation indicated a relatively similar result with measured values.

  Keywords: Soil physical properties, Cow manure, Bromide leaching, Hydraulic coefficients, Soil moisture characteristics
 • J. Mohammadi *, H. Khademi, M. Nael Page 105

  In order to achieve a sustainable management of land resources and to improve land quality, quantitative assessment of effective factors and soil quality indicators are required. The aim of this study was to evaluate variability of selected soil quality attributes in central Zagros affected by such factors as region, land use and management practices. Twelve sites were selected in three provinces including Chahar Mahal va Backtiari (Sabzku, Broujen), Isfahan (Semirum), and Kohkeloyeh va Boyerahmad (Yasodje). Different management practices were considered such as: protected pasture, intensive grazing, controlled grazing, dryland farming, irrigated wheat cultivation, legume-farming practice, protected forest, and degraded forest. Systematic sampling with taking 50 samples of surface soil in each site was carried out. The results of univariate and multivariate analysis revealed that all factors significantly influenced the spatial variability of selected soil quality attributes namely phosphatase activity, microbial respiration, soil organic matter, and total nitrogen. The results obtained from discriminant analysis indicated that all selected soil quality parameters could significantly be used as soil quality indicators in order to recognize and discriminate sustainable agricultural and forestry ecosystems and/or optimal management practices.

  Keywords: Phosphatase, Total nitrogen, Discriminant analysis, Soil spatial variability, Microbial respiration, Organic matter
 • M. Eslami *, S.A.M. Mirmohammady Maibody, A. Arzani Page 121

  To evaluate heritability, phenotypic and genotypic correlation coefficients, phenotypic and genotypic variances as well as relationships between some of the grain quality traits, an investigation was conducted in a randomized complete block design replicated three times in 2001, using four durum wheat genotypes PI40100, Dipper-6, Oste/Gata, Shova and their F2 and F3 progenies derived from their crosses. Grain quality characteristics including seed hardiness, protein content, SDS sedimentation volume and gluten content were evaluated. The results indicated that wet gluten content and dry gluten content had the highest coefficient of variation. Statistical analysis showed a significant difference between genotypes for all traits with the exception of SDS sedimentation volume. Dry gluten content had the highest heritability (90.4%) while SDS sedimentation volume had the lowest heritability (48.6%). Results of correlation analysis indicated that seed hardiness correlated significantly with protein content, SDS sedimentation and dry gluten content. Protein content had a positive correlation with wet and dry gluten content. Since dry gluten content showed a high correlation with protein content (quantity) and seed hardiness had a high correlation with SDS sedimentation volume, hence these two traits can be used as the selection criteria for improving quality of protein in durum wheat.

  Keywords: Durum wheat, Grain quality traits, Heritability traits, Correlation traits
 • A. Azari *, M.R. Khajehpour Page 131

  The appropriate planting pattern of safflower in summer planting might be different from the planting pattern suitable for spring planting, and this has not been determined under Isfahan environmental conditions. A field experiment was conducted in the summer of 2000 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology, using a randomized complete block design with a split plot layout and three replications. Main plots consisted of three row distances (30 cm flat and 45 and 60 cm on bed), and sub-plots included three planting densities (30, 40, and 50 plant m-2). The experiment was planted in June 13 using local safflower variety of Isfahan, named Koseh. Leaf area index, number of heads per branch, number of seeds per head, 1000-seed weight, seed yield per plant and harvest index were not significantly effected by row distance. Increase row distance significantly enhanced most developmental stages and increased number of branches per plant and per square meter, but significantly decreased number of heads per plant and per square meter and seed and petal yields. The highest seed and petal yields (3841 and 373 kg per ha, respectively) were obtained with 30 cm row distance. Plant density had no significant effect on number of branches per plant, number of seeds per head, 1000-seed weight and seed yield per plant and per unit area. Plant density significantly enhanced most developmental stages and increased leaf area index, number of branches and number of heads per square meter, but significantly decreased number of heads per branch and per plant, petal yield and harvest index. The highest seed yield without petal clipping (4341 kg per ha) was obtained with 30 cm row distance and 50 plants m-2 treatment. The results obtained in this experiment indicate that this planting pattern might be appropriate for summer planting of safflower under conditions similar to this experiment.

  Keywords: Safflower, Row distance, Plant density, Harvest index
 • F. Momtazi *, Y. Emam, N. A. Karimian Page 143

  The physiological characteristics of winter wheat(cv. Shiraz) were evaluated in a 2-yrs field study by using a spilit plot design with four replications, at the experimental farm of Shiraz University, College of Agriculture located at Badjgah. Main plots consisted of three sowing dates (November 6th, December 6th and January 5th) and four planting densities (150, 250, 350 and 450 plants/m2) were assigned as sub plots. The results indicated that delay in sowing was associated with a significant reduction in the grain yield. So that the grain yield in sowing date of January 5th was significantly less than it in sowing dates of November 6th and December 6th. Moreover with delay in sowing date the developmental rate of wheat was enhanced and plants reached maturity more rapidly. The trend of the leaf area index changes and the dry weight of the plants were under the effect of experimental treatments, leaf area index was found to be greater at the higher densities and early planting date. Number of stems per m2 were decreased with delay in the sowing date, although at the higher densities, the number of stems per m2 was greater, despite severe tiller death observed at these densities. The study of trend of dry weight changes during the season indicated that biomass was greater at higher densities and earlier sowings, which resulted in earlier ground cover and higher amount of radiation interception. In conclusion, the results of the present investigation revealed that to achieve a reasonable grain yield, the 6th of December and 250 plants per m2 were the best sowing date and planting density for wheat (cv. Shiraz) under similar agro climatic conditions with the present investigation.

  Keywords: Sowing date, Planting density, LAI (leaf area index), Dry weight, Winter wheat
 • M. R. Lak *, H. R. Dorei, M. K. Ramazani, M. H. Hadizadeh Page 161

  In orther to determine the critical period for weed control in the Chitti bean (Phaseolus vulgaris) line KS-21467 a field study was conducted at the Bean Research Station of Khomein by a randomized completele block design in 2001 and 2002. The treatments included weed free and weed infested period until 20, 28, 36 and 44 days after planting (DAP) with two weed free and weedy checks. The results indicated that the critical period at 5% allowable yield loss was 20-53 DAP (between first-trifoliate and flowering stages) in 2001 and 35-51 DAP ( between blossom and flowering stages) in 2002. Weed dry weight decreased averaglly 81% in weed-free period until 44 DAP compared to the weedy check. Yeild decreased averaglly 63% in weedy check compared to the weed free check. Weed competition increased the height of bean, wherease 100-seed weights and the number of seeds per pod were not substantially affected. There was a negative and significant correlation of weed dry weight with the number of pods per plant, the number of seeds per plant and yeild.

  Keywords: Weed, Critical period, Bean, Markazi province
 • M. Alikhani *, A. A. Alamooti, Gh. R. Ghorbani, N. Sadeghi Page 171

  Whole plant sunflower and sunflower without head were ensiled in plastic containers using additives in a 2×2×2×2 factorial arrangement in a completely randomized design with three replicates. Additives were molasses, urea (at 4 and 0.5 percent wet basis respectively), and a bacterial inoculant (Agros 6gr/ton of forage as manufacture’s instruction). Compared with silages without head, ensiling sunflower as whole plant resulted in lower pH, neutral detergent fiber (NDF) and ash versus higher concentrations of crude protein and ether extract (EE). No significant effect of seed was observed on lactic acid concentration and dry matter degradability (P<0.05). With the addition of molasses, the cell wall components and the EE concentrations reduced, but dry matter content increased. Highest degradability of dry matter was also observed in molasses-treated silages (average 58.04, P<0.007). With the addition of urea a significant increase was seen in CP content of either whole plant or headless silages (P<0.0001) with no effect on other fermentation characteristics. Bacterial inoculation of silages elevated the levels of lactic acid (2.81% DM) with more pronounced effect on headless than whole plant silages. Regardless of type of additives, butyric acid concentrations were ideally minimal (near to 2%) indicating least clostridial damage. The qualitative visual evaluation of the silage on the basis of scale of 1-20 for the smel, colour and structure of the silage and giving number to the mold damage on the basis of 1-10 placed all the treatment in an acceptable quality, although the mold damage was highest in silages without molasses. Results of this experiment indicated that better quality of silalges could be provided by adding molasses and ensiling whole plant sunflower. Improving quality of silages contained molasses might necesitate the additiion of a source of water-soluble carbohydrate at ensiling.

  Keywords: Sunflower silage, Seed, Molasses, Urea, Bacterial inoculant
 • A. A. Gheisari *, O. Saraeian, M. Toghiani Page 185

  This study was conducted to evaluate the effects of different levels of energy and protein on the performance of male broiler breeder chicks. Three hundred and sixty day-old Arian male broiler breeder chicks were used in a 2×3 factorial experiment with two levels of metabolizable energy (3050 and 3200 Kcal/Kg) and three levels of protein and sulfur amino acids (110% NRC, NRC and 90% NRC) in a completely randomized design with four replicates per treatment. Results obtained from the whole of the experiment’s period (0-49 days of age) indicated that level of dietary energy had a significant effect on body weight and daily gain (P<0.05). Increasing of the energy levels from 3050 to 3200 kcal/kg increased body weight (2216g vs 2314g) and daily gain (45.2 vs. 47.2 g per day). Dietary energy level had no effect on feed intake, feed conversion and carcass components. Increasing of dietary protein significantly increased body weight and daily gain and decreased feed conversion and percentage of abdominal fat pad (P<0.05). The results of this study indicated that we can fed Arian male broiler breeder chicks by using diets containing 3200 Kcal ME/kg and protein and sulfur amino acid levels according to NRC recommendation or 10% higher during 0-21, 21-42 and 42-49 days of age and achieve suitable growth rate and body weight.

  Keywords: Male broiler breeder, Energy, Protein, Sulfur amino acids
 • F. Khajali * Page 197

  This study was carried out to evaluate the duration of time of feeding starter and finisher diets on live performance and carcass characteristics of female broilers. Starter diet was fed to 14 or 21 days of age. Finisher diet was fed beginning at 35 or 42 days up to 49 days of age. The results indicated that reduction of duration of feeding starter diet reduced weight gain (P<0.0071) and impaired feed conversion ratio (P<0.0002) up to 21d. Reduction of time of feeding starter diet caused a decrease in body weight at 21d (P<0.0071) whereas it had no effect on body weights at 42 and 49 days. Increasing time of feeding finisher diet caused a drop of the weight gain (P<0.0076) and impaired feed conversion ratio (P<0.0001) up to 42d but these differences were not significant up to 49d, suggesting a catch-up growth during 42 to 49d. There was no significant effect of dietary treatments on carcass characteristics at 49 days of age. Lowering time of feeding starter diet and increasing time of feeding finisher diet caused a significant decrease in pH, moisture and nitrogen contents of the litter.

  Keywords: Broiler, Starter, Finisher, Performance, Litter
 • M.R. Ehsani *, H. Ezzat Panah, H. Lamea Page 207

  In this study changes in microstructure of casein micelles in raw and pasteurized milk were investigated by SEM and TEM. Milk was pasteurized by L.T.L.T. method (Temperature: 63 oC_ Time:30 minute).Samples of raw and pasteurized milk were taken from research pilot plant of The College of Agriculture. Each sample was divided into two parts. One part of each sample was directly prepared for SEM and TEM, whereas the second part were renneted at 2 oC and kept at this temperature for 24 h. and then prepared for evaluation by electron microscopes. Results indicated that in native state, particularly in raw milk casein micelles are in spherical shape with smooth surface and in the single form. The samples, which stored in the cold were under the effect of the rennet, encounter of filamentous status that might be due to the changes occurred in kappa-casein following the action of rennet along with partial removal of beta-casein and micellar calcium phosphate. Micrographs of casein micelles in pasteurized milk indicated that thermal condition during pasteurization had influenced on increasing of casein micelles size.

  Keywords: Casein micelle, Raw milk, Pasteurized milk, Rennet, Scanning electron microscope (SEM), Transemission microscope
 • E. Khosravi *, Sh. Dokhani, G. H. Kabir Page 217

  The meat productions are the most popular among different food products. On of the serious problems of this kind of products may be the change of the physical and chemical properties. The Restriction of the use of synthetic antioxidants have prompted the extensive research on the effect of the natural antioxidant and replacement of synthetic antioxidant with the natural ones. In this study, the effect of α-tochopherol (vitamin E) and propyl gallate on German sausage was evaluated. Four different German sausages were formulated and prepared in 30 Kg batches as follows: control without antioxidant, sausages plus α- tochopherol (200 or 500 ppm) and sausages plus propyl gallate (200 ppm). Twelve Kg of the samples were filled into cellulosic casings and the other 18 Kg in polyamidic casings. All samples were cooked. One third of the packed samples were stored at (4˚C ± 1) for 10 days and the rest were stored at (– 18 ˚C ± 1) for 6 months. The extent of autoxidation for samples were determind by peroxid and TBA values. During the storage period, autoxidation rates of control samples were more than other treatments. Propyl gallate was more effective in reduction of autoxidation than α- tochopherol treatments. Addition of 500 ppm vitamin E was more effective than 200 ppm. Significant differences were observed among treatments (P< 0.05). The study of the shear strength of the stored susages at the (4 ºC ±1) for the 10 days indicated that the most shear strength is seen in the cellulosic casing samples. The same results obtained for the stored samples at the (-18 ºC ±1) for the 6 months.

  Keywords: Sausage, Autoxidation of fat, α- tochopherol, Propyl gallate, Antioxidant
 • M. Latifian *, H. Seyedoleslami, J. Khajehali Page 231

  In 1997, in two vineyards of Isfahan university of technology and Zobeahan in Isfahan, the density fluctuations of Arboridia kermanshah Dlabola and their injury symptoms were studied. In each vineyard three leaves of each of ten randomly selected vines were sampled weekly. Nymphs in different instars were counted directly and rate of injury symptom (leaf discoloration) was determined with planimeter. Special cages were used to determine rate of injury symptom for each nymphal instar in comparison to each other. Rate of injury symptoms and nymphal density indicated two peaks through growing season until harvest. Tolerance threshold for A. kermanshah nymphs was determined 80 first instar nymphal days or presence of 11-12 first instar nymphs and feeding for seven days. With increase of nymph densities, damage symptom increased rapidly.

  Keywords: Grape leafhopper, Arboridia kermanshah, Tolerance threshold
 • M. Azimee *, M. Mesdaghi, M. Farahpour Page 243

  Due to the feeding on prickly shrub of Astragalus adscendes by an insect (Cyamophila dicora Loginva), a kind of the manna named Gaz-angubin is produced which it’s harvesting has a long history in Isfahan province. This manna is exclusively produced in Isfahan, Iran. In this research, a map of spatial distribution of this prickly shrub was provided. By random-systematic sample of line transects, biological criteria such as insect density, canopy coverage, branch and the soil moisture were measured. Multiple linear regression and nested design were used to analyses the response and predictor variables. The results indicated that the prickly shrub of Astragalus adscendens occupied the wet parts of mountainous areas of Isfahan and density of insect is highly related to the age, canopy coverage and soil moisture. By increasing the age of prickly shrub, the densities of insect are also increased. Regression analysis showed that the age of plant are more important in two areas of Kloseh and Lashokhm, while in Dareh-sibe area, soil moisture and the moisture of branches are more important. In other words, when the moisture is enough (e.g. Kloseh and Lashokhm areas), the age of plant has the paramount effects on insect density but when the area was suffered from drought, branches and soil moisture are more important.

  Keywords: Astragalus adscendens, Gaz, insect density, plant age, plant moisture, soil moisture