فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 32 (بهار 1383)
 • پیاپی 32 (بهار 1383)
 • 61 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/03/20
 • تعداد عناوین: 4
|
 • طراحی مخازن تحت فشار مطابق با استاندارد
  حمیدرضا مسعودی صفحه 1
  در این مقاله به بررسی مخازن تحت فشار که کابردهای صنعتی فراوانی در صنایع مختلف دارند پرداخته می شود. ابتدا به معرفی انواع مخازن تحت فشار از نقطه نظر شکل هندسی پوسته، انواع سرپوشها ونحوه اتصال اجزای مخزن به یکدیگر تعاریف هندسی لازم در مخازن تحت فشار ویژگیهای مخازن کروی و استوانه ای، انواع و چگونگی بارگذاری، انواع روش های تحلیل تنش و کرنش و تغییر شکل مخازن پرداخته می شود. ...
  کلیدواژگان: پوسته. سرپوش. استاندارد ASME. مخزن تحت فشار. مواد مرکب
 • امضای دیجیتال
  جلیل ذبیحی صفحه 32
  امضای دیجیتال علمی است که به نهفته سازی آرم یا نشانه یک سازمان دولتی یا خصوصی بعنوان نقش زمینه در تصاویر دیجیتال اسناد و مدارک مهم تهیه شده توسط آن شرکت می پردازد و از اسناد محافظت می کند. روش نهفته سازی امضای دیجیتال کاربردهای فراوانی در ارتباطات پوشیده امنیتی و نظامی هنگام ارسال اطلاعات بصورت سری و محرمانه خواهد داشت. با توجه به اطلاعات دارای مضامین امنیتی، نظامی و حقوقی روش ها و فنون متنوعی ابداع گردید که یکی از آنها امضای دیجیتال است. ...
  کلیدواژگان: امضای دیجیتال. نقش زمینه. تصاویر دیجیتال. ارتباطات پوشیده. تبدیل کسینوسی گسسته. نهان گشایی
 • هدفیابی خودکار در نیروی دریایی
  مهرداد محمودی صفحه 42
  در نیروی دریایی هدفگیری با دقت بالا و از فاصله دور با استفاده از حداقل نیروی انسانی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. بنابراین سامانه های تشخیص خودکار هدف می بایست بهینه گردند. زیرا این سامانه ها جایگزین نیروی انسانی در ردگیری و هدفیابی هدفهای ثابت و متحرک می گردند. الگوریتمهای پیشرفته شناسایی هدفها باعث بکارگیری نیروی انسانی کمتری شده و آنها را برای انجام دیگر فعالیتها آزاد می سازند. ...
  کلیدواژگان: شناسایی خودکار هدف. اتوماسیون
 • آثار زیستی امواج الکترومغناطیسی
  محمدرضا سهیلی فر صفحه 48
  افزایش چشم گیر استفاده از فناوری ارتباطات در سال های اخیر توجه عمومی به مسایل زیستی ناشی از قرار گرفتن در معرض تابش های امواج الکترومغناطیس را برانگیخته است، در بررسی این پدیده در فرکانس های رادیویی مسایل مهمی از قبیل نحوه تاثیر گذاری امواج الکترومغناطیس بر بدن انسان و نیز ماهیت و آثار جذب انرژی این امواج مطرح می شوند. ...
  کلیدواژگان: الکترومغناطیس. عمق نفوذ پوستی. جذب امواج در بدن