فهرست مطالب

The Iranian Journal of Botany - Volume:11 Issue: 2, 2007
 • Volume:11 Issue: 2, 2007
 • 135 صفحه، بهای روی جلد: 18,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/10/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مصطفی اسدی، سیدمنصور میرتاج الدینی صفحه 129
  گونه Acantholimon albocalycinum از جنوب شرق ایران شرح داده می شود. این گونه متعلق به بخش Glumaria است و با داشتن کاسه سفید متمایز می گردد. گونه جدید با گونه Acantholimon subulatum قرابت دارد و با آن مقایسه می شود. گونه Acantholimon kermanense از استان کرمان شرح داده می شود. این گونه از بخش Acantholimon است و با گونه های A. chrysostegium و A. mirtadzadinii و A. hyalinum قرابت دارد و با آنها مقایسه می شود. گونه A. sirchense از بخش Glumaria است و از جنوب شرق ایران شرح داده می شود. این گونه با A. subulatum نزدیکی دارد و با آن مقایسه می شود.
 • علی اصغر معصومی، شاهرخ کاظم پور اوصالو صفحه 137
  نمونه های جمع آوری شده هرباریوم مرکزی ایران و پژوهشکده علوم گیاهی مشهد و مرکز تحقیقات منابع طبیعی مشهد نامگذاری شدند. از میان گونه ها سه گونه: A. culminatus، A. elezgensis، A. kalatehensis بعنوان گونه های جدید برای اولین بار شرح داده شده اند. گونه های جدید به همراه دیاگنور، شرح و تصاویر کامل گیاه ارایه می شوند. گونه های جدید با نزدیک ترین خویشاوندان خود مقایسه گردیده اند. همه نمونه های تیپ در هرباریوم مرکزی ایران نگهداری می شوند.
 • زیبا جم زاد صفحه 143
  گونه Nepeta natanzensis که از کوه کرکس جمع آوری شده است به عنوان گونه جدید شرح داده می شود. قرابت و ارتباط آن با گونه N. lasiocephala مورد بحث قرار می گیرد. این گونه متعلق به گروه گونه هایی است که در بخش Capituliferae قرار می گیرند و با داشتن گلاذین کپه ای، لوب میانی لبه پایینی جام گل و کاسه گل از سایر گروه ها قابل تشخیص می باشند. به علاوه گونه N. trachonitica برای اولین بار از ایران از استان آذربایجان غربی گزارش می گردد. این گونه قبلا از ترکیه و عراق گزارش شده است.
 • کمال فضل السید الخلیفه صفحه 149
  گونه Acacia seyal var. seyal از گیاهان چند منظوره در آفریقا و آسیا است. در این مطالعه ریختار گیاه مورد بررسی قرار گرفته است. این گونه بر اساس رنگ پوست در مراحل بلوغ و نونهال به 3 گروه قابل تفکیک است. نتایج حاصل از اندازه گیری های کمی مورد توجه و تحلیل آماری قرار گرفت و در بین گروه های مختلف اختلاف معنی دار وجود دارد. در نتیجه 3 شکل بر اساس رنگ پوست پیشنهاد می گردد.
 • جلوه سهرابی پور، رضا ربیعی صفحه 155
  گونه Corynomorpha prismatica (J. Agardh) J. Agardh از جلبکهای قرمز خانواده Corynomorphaceae برای نخستین بار از مناطق جزر و مدی بندر لنگه در استان هرمزگان و بندر چابهار در شمال دریای عمان واقع در استان سیستان و بلوچستان و در جنوب شرقی ایران بعنوان گونه رکورد جدید برای فلور جلبکی خلیج فارس و خلیج عمان گزارش می گردد.
 • طاهر نژادستاری، زینب شریعتمداری، زیبا جم زاد صفحه 159
  در طی این تحقیق جلبکهای سبز 5 برکه مصنوعی در باغ گیاهشناسی ملی ایران با نمونه برداری ماهیانه از آذر 1382 تا آبان 1383 مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفتند. 68 جنس و گونه متعلق به 10 تیره و 6 راسته از جلبکهای سبز شناسایی گردید. تیره Desmidaceae با 22 جنس و گونه بالاترین تنوع گونه ای را نشان داد. تیره های Scendesmaceae (15 گونه) و Oocystaceae (14 گونه)، Hydrodictyaceae (7 گونه)، Ulotrichaceae (3 گونه)، Zygnemataceae (2 گونه)، Volvocaceae (2 گونه)، و تیره های Cladophoraceae، Oedogoniaceae و Trentephliaceae هر کدام با یک گونه در مراتب بعدی قرار گرفتند. حداکثر تراکم جمعیت گونه های مورد مطالعه در ماه های گرم سال مشاهده شد.
 • بهاره نوروزی، علی احمدی مقدم صفحه 169
  گونه های Nostoc ellipsosporum و Nostoc muscorum برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. این گونه ها از شالیزارهای استان گلستان جمع آوری شده اند. در این بررسی از خصوصیات مورفولوژیک برای شناسایی گونه ها استفاده شده است.
 • ساختمان تشریحی برگ گونه هایی از خانواده اسفناج و بررسی ویژگی های سازگاری خشکی پسند گونه ها
  فاطمه زرین کمر صفحه 175
  در طی این تحقیق آناتومی برگ در گونه های Kochia prostrate، Chenopodium album و Noaea mucronata از خانواده اسفناج مورد مطالعه قرار گرفت. تراکم روزنه در واحد سطح، و اندازه و نوع روزنه، تراکم کرک و نوع آن مقایسه گردید. مشخصات برگ در برش عرضی بیانگر آناتومی کرانزدر دو گونه میباشد. تغییرات ساختمانی برگ از جمله بافت ذخیره کننده آب بیانگر سازش این نوع گیاهان در زیستگاه های خشک است.
 • شمارش کروموزومی جدید یا نادر برای بعضی از گونه های نهاندانه ایران
  سیدمحمود غفاری صفحه 185
  مشاهدات کروموزومی 29 گونه متعلق به 19 خانواده گزارش می شود. شمارشهای کروموزومی برای 6 تاکسون شامل: Cirsium hygrophilum (Asteraceae)، Matthiola longipetala subsp. Bicornis (Brassicaceae)، Dianthus orientalis subsp. Nassireddini (Caryophyllaceae)، Phlomis bruguieri، Salvia leriifolia، Teucrium oliverianum (Lamiaceae) جدید می باشند. همچنین سطح تتراپلوئیدی n=24 برای گونه Asyneuma amplexicaule (Campanulaceae) و سطح دیپلوئیدی n=9 برای گونه Euphorbia microsciadia (Euphorbiaceae) برای اولین بار گزارش می شود.
 • علی اصغر معصومی، محمدمهدی دهشیری صفحه 193
  نمونه های گیاهی جمع آوری شده از استان لرستان نامگذاری شد و در بین آنها گونه A. kabutarlanensis بعنوان گونه جدید توصیف شده است. این گونه با نزدیک ترین خویشاوند خود A. cottonianus که در خراسان، افغانستان و ترکمنستان پراکنش دارد، مقایسه می شود. نمونه هلوتیپ در هرباریوم مرکزی ایران و نمونه ایزوتیپ در هر باریوم دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد نگهداری می گردد.
 • ولی الله مظفریان صفحه 197
  در میان جنس های تیره Asteraceae جنس Echinops L. در ایران از وسعت و دامنه گسترش جغرافیایی زیادی برخوردار است و در عین حال اطلاعات گیاهشناسی در مورد آن منحصر به چند مقاله و فلورا ایرانیکا می باشد. در طی سالها مطالعه گیاهشناسی، این جنس مورد توجه مولف بوده و در یک کار منسجم مورد بررسی و بازنگری تاکزونومیکی قرار گرفته است. در این مقاله با نگاهی به صفات و خصوصیات تاکزونومیکی این جنس، کلید شناسایی بخش ها و کلید شناسایی گونه های آن ارایه می گردد. در ضمن چهارده گونه جدید از این جنس که متعلق به Sect. Oligolepis Bunge و Sect. Rytrodes Bunge می باشند به جهان گیاهشناسی معرفی می گردد. نامهای گونه های جدید که به مجموعه نامهای 54 گونه ای فلورا ایرانیکا از ایران اضافه می گردد عبارتند از:Echinops abazariae Mozaff.، E. austro-iranicus Mozaff.، E. avajensis Mozaff.، E. delicatus Mozaff.، E. kazerunensis Mozaff.، E. kermanshahanicus Mozaff.، E. khansaricus Mozaff.، E. khuzistanicus Mozaff.، E. laricus Mozaff.، E. leiopolyceroides Mozaff.، E. psammophilus Mozaff.، E. sabzevarensis Mozaff.، E. shulabadensis Mozaff.، E. viscidulus Mozaff.
  در ضمن یادآوری می نماید که چهار گونه از این جنس در مجلات علمی گیاهشناهسی بچاپ رسیده که تعداد گونه های این جنس در ایران را به 70 گونه ارتقا می دهد، که نامهای آنها عبارتست از:E. longipenicillatus Mazaff. & Ghahr.، E. procerus Mozaff.، E. shahrudensis Mozaff. & Ghahr.، E. taftanicus Mozaff. & Ghahr.
  در ضمن اطلاعات ارایه شده در متن مقاله بهمراه گونه های معرفی شده در فلور ایران به زبان فارسی قبیله Echinopeae ارایه شده است.
 • شهریار سعیدی مهرورز صفحه 241
  ویژگی های تاکسونومیکی و نقشه پراکنش گونه های نادر جنس Pedicularis در ایران ارایه می شود. رویشگاه دیگری از P. strausii گزارش می شود که به عنوان دومین رویشگاه این گونه در ایران ثبت می گردد. کلید شناسایی برای گونه های Pedicularis موجود در ایران ارایه می گردد.
 • مینژه پاکروان صفحه 247
  بررسی تاکسونومیکی بر روی جنس پنیرک در ایران انجام گرفته است. از مجموعه گونه هایی که از ایران شناخته شده است. نام M. verticillata L. برای اولین بار برای فلور ایران گزارش می شود و M. leonardi I. Riedl مترادف با آن تشخیص داده شد. M. iljini و M. leiocarpa مترادف با M. aegyptia var. aegyptia تشخیص داده شدند. همچنین M. armeniaca به سطح واریته ای از M. aegyptia کاهش یافت. کلید شناسایی و ارتباط گونه های نزدیک و پراکندگی جغرافیایی گونه ها بیان شده است.
 • سیدمحمدمهدی حمدی، مصطفی اسدی، فتح الله فلاحیان، علی اصغر معصومی صفحه 251
  گونه های Linaria golestanensis و Linaria mazandaranensis از ایران نامگذاری و معرفی می شوند. این گونه ها متعلق به بخش Speciosae هستند و با گونه L. genistifolia مقایسه می شوند. گونه L. mazandaranensis با گونه L. genistifolia در طول پرچم، مهمیز، دم گل، جام، اندازه سلول های پوششی دانه، ضخامت دیواره کپسول، طول و عرض سلول های پوششی کپسول، تزیینات سطح کپسول و شکل سلول های پوششی کپسول اختلاف دارد. از طرفی گونه L. golestanensis با گونه L. genistifolia در شکل و اندازه سلول های پوششی دانه، تزیینات سطح سلول های پوششی دانه، شکل سلول های پوششی کپسول، طول و عرض سلول های کپسول، طول و عرض سلول های پوششی دانه، ضخامت دیواره کپسول و دانه، طول جام، طول دم گل، طول و عرض کاسبرگ با هم اختلاف دارند.
|
 • Mostafa Assadi, Seied Mansour Mirtadzadini Page 129
  Acantholimon albocalycinum is described from SE Iran. It is from the sect. Glumaria and is characterized by having a white calyx. The new species is related to A. subulatum, that it is compared with. A. kermanense is described from Kerman province, Iran. It is from the sect. Acantholimon and seems to be related to A. chrysostegium, A. hyalinum and A. mirtadzadinii and is compared with them. A. sirchense is described from SE Iran. The new species is from the sect. Glumaria and seems to be again related to A. subulatum.
  Keywords: Acantholimon, Plumbaginaceae, new species, Tehran. Kerman province
 • Ali Asghar Maassoumi, Shahrokh Kazempour Osaloo Page 137
  Among the rich materials collected from different parts of Iran, three new species from Astragalus section Incani DC. including; A. culminatus Maassoumi, Kazempour Osaloo & Joharchi, A. elezgensis, Maassoumi & Kazempour Osaloo and A. kalatehensis Maassoumi & Kazempour Osaloo as new species are described and illustrated.
  Keywords: Astragalus, sect. Incani DC, new species, Iran
 • Ziba Jamzad Page 143
  Nepeta natanzensis Jamzad is described as a new species from Karkas Mountain in Esfahan province. It is related to N. lasiocephala Benth. but differs from it in floral characters, indumentum and bracts. These species belong to the natural group of species in Sect. Capituliferae (Benth.) Pojark. characterized by the capitate inflorescence, corolla and calyx shape. Nepeta trachonitica Postis recorded from NW Iran for the first time.
  Keywords: new species, new record, Nepeta, Iran
 • Kamal Fazl Elseyyed Elkhalifa Page 149
  The present study has been devoted to the morphological variations within Acacia seyal var. seyal, one of the multipurpose wide-spread leguminous trees in Africa and Asia. Three categories within this variety, differentiated by bark color, have been studied at mature and seedling's stages. The study has entailed quantitative measurements that ananlysed statistically where significant differences were detected among the measurable data. Consequently, three different forms, following the bark color have been suggested.
  Keywords: Acacia seyal var. seyal, Intravarietal morphology
 • Jelveh Sohrabipour, Reza Rabei Page 155
  Corynomorpha prismatica (J. Agardh) J. Agardh (Corynomorphaceae- Florideophyceae) is reported from the intertidal of Bandar Lengeh (Hormozgan province) in the Persian Gulf and Bandar Chabhar (Sistan and Baloochestan province) in the northern Gulf of Oman. The species is a new record for both the Persian Gulf and the Gulf of Oman.
  Keywords: Corynomorpha prismatica, new report, Persian Gulf, Gulf of Oma, Iran
 • Taher Nejadsattari, Ziba Jamzad, Zeinab Shariatmadari Page 159
  Five aquatic sites of National Botanical Garden of Iran monthly were sampled from December 2003 through November 2004. 68 genera and species of 10 families and 6 orders of the planktonic Chlorophyceae were identified. Among the families Desmidaceae with 22 genera and species showed the highest species richness. Scenedesmaceae (15 species) and Oocystaceae (14 species), Hydrodictyaceae (7 species), Ulotrichaceae (3 species), Zygnemataceae (2 species), Volvocaceae (2 species) and Cladophoraceae, Oedogoniaceae and Trentephliaceae each with 1 species respectively presented in the studied sites. High population densities of species were observed in the warm months.
  Keywords: Chlorophyceae, identification, Botanical garden, Iran
 • Bahareh Nowruzi, Ali Ahmadi Moghadam Page 169
  Nostoc ellipsosporum and Nostoc muscorum are recorded for the first time from Iran. These species are collected from paddy fields of Golestan province in North of Iran. Morphological characters are used for identification of the species.
  Keywords: Nostoc ellipsosporum, Nostoc muscorum, Golestan province, paddy fields, new records, Iran
 • FOLIAR ANATOMY OF CHENOPODIACEAE FAMILY AND XEROPHYTES ADAPTATION
  Fatemeh Zarinkamar Page 175
  Foliar anatomy of three species of Chenopodiaceae familyincludingChenopodium album, Kochia prostrata and Noaea mucronataare studied. Various anatomical characters such as stomatal densities, guard cell length for the adaxial and abaxial epidermis, type of stomata, and density of trichomeon surface, cuticle thickness, mesophyll type and variety of crystal are compared.Photosynthesis pathway is C4 in Kochia prostrata and Noaea mucronata. Foliar internal structure of species studied typically is characterized by xerophytes plants accompany by extensive central water-storage tissue which explaines Chenopodiaceae adaptation to arid and semi-arid area.
  Keywords: Foliar anatomy, Chenopodiaceae, Kranz anatomy, xerophytes plants
 • NEW OR RARE CHROMOSOME COUNTS OF SOME ANGIOSPERM SPECIES FROM IRAN
  Seyed Mahmood Ghaffari Page 185
  Original chromosome observations including 29 species from 19 families are reported. Of these, the chromosome numbers, for 6 taxa including, Cirsium hygrophilum (Asteraceae), Matthiola longipetala subsp. bicornis (Brassicaceae), Dianthus orientalis subsp. nassireddini (Caryophyllaceae), Phlomis bruguieri, Salvia leriifolia, Teucrium oliverianum (Lamiaceae) are new observations. Also, new tetraploid level of n=24 for Asyneuma amplexicaule (Campanulaceae) and new diploid level of n=9 for Euphorbia microsciadia (Euphorbiaceae) are reported here for the first time.
  Keywords: chromosomes, Angiospermae, Iran
 • Ali Asghar Maassoumi, Mohammad Mehdi Dehshiri Page 193
  A new species of the genus Astragalus fromsect.. Incani DC.is described. A. kabutarlanensis with diagnosis and description and with short systematic position notes are given.
  Keywords: Astragalus, sect. Incani, Papilionaceae, Lorestan, Iran, Central Asia
 • Valiollah Mozaffarian Page 197
  Fourteen new species of Echinops (viz. Echinops abazariae, E. austro-iranicus, E. avajensis, E. delicatus, E. kazerunensis, E. kermanshahnicus, E. khansaricus, E. khuzistanicus, E. laricus, E. leiopolyceroides, E. psammophilus, E. sabzevarensis, E. shulabadensis and E. viscidulus) are described and illustrated. Notes on the taxonomic characteristics of the genus, and a revised diagnostic key to the species of Echinops L. are given. The new described species belong to Sect. Oligolepis Bunge, and Sect. Rytrodes Bunge, and are endemic to Iran.
  Keywords: Echinops, Asteraceae description, geographical distribution, diagnostic key, Sect. Oligolepis, Bunge, Sect. Rytrodes Bunge, Taxonomy, Iran
 • Shahryar Saeidi Mehrvarz Page 241
  Taxonomic characters and chorology of rare species of the genus Pedicularis distributed in Iran are given. Another locality for P. strausii is recorded, which is the second documented location of this species in Iran. A diagnostic key to all species of Pedicularis distributed in Iran is provided.
  Keywords: Pedicularis, Phytogeography, distribution, Iran
 • Maneezhe Pakravan Page 247
  The genus Malva L. (Malvaceae) is studied taxonomically in Iran, including key to the species, new records, new combination and synonyms.. M. verticillata L. and M. aegyptia L. are reported as new name for the flora of Iran. M. leonardi I. Riedl is distinguished as a synonym of M. verticillata. M. iljinii I. Riedl and M. leiocarpa Iljin treated as synonym of M. aegyptia L. var. aegyptia. M. armeniaca Iljin is considered as a variety of M. aegyptia. Seven species are recognized from Iran and the relationships between closed species are discussed. Geographical distribution patterns are given.
  Keywords: Malva, Taxonomy, new record, Iran, Africa
 • Fathollah Fallahian, Seyed Mohammad Mehdi Hamdi, Mostafa Assadi, Ali Asghar Maassoumi Page 251
  Linaria mazandaranensis and Linaria golestanensis are described as new species from Mazandaran and Golestan provinces. These species belong to the section Speciosae. The new species are compared with their closest relative Linaria genistifolia (L.) Mill. Linaria mazandaranensis differs from Linaria genistifolia in the length and breadth of the corolla, bracts, spur, testa cells form and also length of the seed. L. golestanensis differs from Linaria genistifolia in shorter stem, leaf length and breadth, calyx form, length of pedicel, bracts and seed, form and length of testa cell.
  Keywords: Taxonomy, Linaria. Scrophulariacea, new species, Iran