فهرست مطالب

علوم خلاقیت شناسی و حل مسئله ابداعی TRIZ - پیاپی 10-11 (پاییز و زمستان 1384)
 • پیاپی 10-11 (پاییز و زمستان 1384)
 • 96 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/05/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن نخست
  صفحه 2
 • فرآیند خلاقیت و نوآوری در سازمان و موانع اجرای آن
  رضا ابراهیم زاده صفحه 3
  همه سازمانها برای بقاء نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا نجات می دهد. در این عصر برای بقاء و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، باید جریان نوجوئی و نوآوری را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود. برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم و متغیر امروز به حیات ادامه داد باید به نوآوری و خلاقیت روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحولات محیط برای رویارویی با آنها پاسخهای بدیع و تازه تدارک دید و همراه تاثیرپذیری از این تحولات بر آنها تاثیر نهاد و بدانها شکل دلخواه داد...
  کلیدواژگان: خلاقیت، خلاقیت شناسی، نوآوری، خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی
 • دستیابی به راه حل های موثر مسائل فنی با تلفیق شیوه های مهندسی ارزش و TRIZ
  مانوبا ساواگوچی ترجمه: بابک ظهری صفحه 11
  در این مقاله نویسنده روش کاربردی و موثری برای ایجاد راه حلهای بسیار ابتکاری و خلاق بوسیله ترکیب مفهوم متناقض TRIZ با روش کاربردی VE مهندسی ارزش (Value Engineering) ارائه می دهم. در مرحله اول مفاهیم جدیدی برای حل مسائل فنی بر طبق روش کاربردی مهندسی ارزش که برداشت دوم مهندسی ارزش برای طراحی مجدد به منظور ترفیع کیفیت نامیده می شود باید ایجاد شوند. سپس بعضی از تکنیکهای TRIZ برای ایجاد روش های سودمند استفاده می شوند که بوسیله این روش ها موانع و معایب مفاهیم موجود از بین می روند...
  کلیدواژگان: خلاقیت، نوآوری، TRIZ، مهندسی ارزش
 • کاربرد دانش خلاقیت شناسی TRIZ در گروه های بهبود کیفیت (QC) سازمانها
  صادق شهبازی، ابراهیم کریمی کیا صفحه 24
  نظر به اهمیت موضوع حل مساله، اکثر سازمانها اقدام به تشکیل گروه هایی به نام گروه های بهبود کیفیت برای حل مسایل موجود در سازمان خود نموده اند. به منظور حل مساله نیاز به دانشهای جدید توسعه یافته می باشد که می توانند تغییرات شایان توجهی در این زمینه ایجاد نمایند. در این راستا بررسی امکان به کارگیری دانش خلاقیت شناسی TRIZ در دوایر کیفی انتخاب و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت نتایج این تحقیق و مدل ارائه شده می تواند مورد استفاده کلیه سازمانهایی قرار گیرد که قصد استفاده از دانش خلاقیت شناسی به منظور حل مسائل سازمان خود دارند قرار گیرد...
  کلیدواژگان: خلاقیت، خلاقیت شناسی، خلاقیت شناسی TRIZ، گروه های بهبود کیفیت
 • خلاقیت شناسی پرورشی بیونیکی فناوری و مهندسی
  فاطمه حیدریان نایینی صفحه 29
  آموزش خلاقیت و نوآوری در کلیه سطوح دانشگاهی یکی از مهمترین مسائل کشورهای پیشرفته است که در این مقاله ضمن معرفی یادگیری مبتنی بر طبیعت یا خلاقیت شناسی پرورشی بیونیکی فناوری و مهندسی یا خلاقیت شناسی پرورشی طبیعت محور به عنوان یکی از رویکردهای آموزش خلاقیت، به جنبه های متنوع این آموزش پرداخته می شود...
  کلیدواژگان: خلاقیت، خلاقیت شناسی، نوآوری طبیعت، خلاقیت شناسی پرورشی بیونیکی، خلاقیت شناسی پرورشی
 • کاربرد مهندسی خلاقیت بیونیکی در سیستم های نوری (اپتیکی)
  علیرضا منصوریان صفحه 37
  در این مقاله ضمن معرفی مهندسی خلاقیت بیونیکی یا خلاقیت شناسی بیونیکی، به عنوان دانش الگوگیری از سیستمهای طبیعی برای بهبود سیستمهای مصنوعی و نوآوری در صنایع و سازمان های متنوع، به طور خاص به معرفی فناوری های بیونیکی در سیستمهای نوری (اپتیکی) پرداخته می شود...
  کلیدواژگان: خلاقیت، خلاقیت شناسی، نوآوری، خلاقیت شناسی بیونیکی، سیستمهای نوری
 • خلاقیت شناسی عمومی: مروری بر تعاریف و مفاهیم خلاقیت و نوآوری
  سیدمهدی گلستان هاشمی صفحه 47
  دانش خلاقیت شناسی از علوم بین رشته ای است که دارای شاخه ها و حوزه های متنوعی می باشد و به بررسی فرایندهای خلاقیت و نوآوری در پدیده های گوناگون می پردازد لذا دراین مقاله به تعاریف و مفاهیم اصلی تشکیل دهنده دانش خلاقیت شناسی پرداخته می شود...
  کلیدواژگان: خلاقیت شناسی، خلاقیت، نوآوری، خلاقیت شناسی عمومی، ابداع، اختراع
 • مثال هائی از کاربردهای اصول ابداعی دانش خلاقیت شناسی TRIZ
  محمدحسن مجتبایی صفحه 55
  یکی از مهمترین ابزارهای دانش خلاقیت شناسی TRIZ برای حل ابداعانه مسائل فنی چهل اصل موسوم به اصول ابداعی می باشد. در این مقاله یازده اصل ابداعی از اصول مذکور با ذکر مثال هائی توضیح داده شده است...
  کلیدواژگان: خلاقیت، خلاقیت شناسی، نوآوری، دانش خلاقیت شناسی TRIZ، اصول ابداعی
 • راهکارهائی برای فرهنگ سازی و توسعه خلاقیت و نوآوری در سازمان
  افشین ماهوشی صفحه 63
  در مقاله حاضر ضمن برشمردن اهمیت خلاقیت و نوآوری و ضرورت توسعه در مراکز صنعتی و سازمانها، به شرایط و بستری های توسعه خلاقیت و نوآوری در سازمان اشاره شده است. در ادامه گامهای فرهنگ سازی خلاقیت و نوآوری تبیین می گردد و آموزش خلاقیت به عنوان یک هدف راهبردی مورد بررسی قرار می گیرد. فراگیران دوره های مذکور با تغییر نگرش و بینش قادر خواهند بود، ساختار فکری خود را در جهت نوسازی و بهسازی فرایندهای کاری و سازمانی تغییر دهند...
  کلیدواژگان: خلاقیت، نوآوری، تحقیق و توسعه، سازمان خلاق
 • مباحثی درباره کارآفرینی
  مسعود هوشیار صفحه 68
  کاهش سرعت سودها و افزایش سرعت مهاجرت ها به افزایش سرعت فعالیت های کارآفرینانه می انجامد هرچه افراد بیشتری تبدیل به کارآفرینان موفق می شوند ایجاد ساختارهای اجتماعی بهتر دیگران را مجبور می کند تا کارآفرین باشند. همچنین فاکتورهای سیاسی و اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند. به منظور ایجاد تحریک و انگیزه برای انجام کارآفرینی بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی تسهیلات ویژه ای مهیا کرده اند و مالیاتهایشان را کاهش داده اند. در این مقاله به بررسی نقش کارآفرینی و نوآوری در توسعه تجارت و افزایش بهره وری می پردازیم...
  کلیدواژگان: خلاقیت، نوآوری، فناوری اطلاعات، فراکار آفرین
 • اصول ابداعی دانش خلاقیت شناسی TRIZ و قوانین ریاضی
  زهرا بابا صفری صفحه 81
  دانشمندان متعددی در حوزه علوم ریاضی سعی در اختراع قوانین ریاضی داشته اند که توسعه فزاینده این علم خود گویای این موضوع است. شایان ذکر است که در صد کمی از این اختراعات از جمله رویکردهای آمار و احتمالات فقط توانسته است در علوم کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی التشولر در سال 1974 الی 1977 قوانین چهل گانه از اصول دانش خلاقیت شناسی TRIZ اختراع نمود. که بنظر می رسد ممکن است تعدادی از اختراعاتی که ایشان بررسی نموده است از الگوگیری از اختراعات ریاضی باشد...
  کلیدواژگان: TRIZ، خلاقیت و نوآوری، اصول ابداعی، علوم ریاضی
 • تعدادی از مراکز دانشگاهی و مجلات تخصصی رشته کارآفرینی
  صفحه 86